De licieele Feestwijzer COUPONS GERZON UILTJE De Koffiebaal ERA ill □AMSTERDAMSÜ1ET1 Leidsche I andheelkundige Vereeniging UUÏflï DAG MOLËK- LUCIFERS ATTENTIE! "oopmans'Meelprodüct^i Adverteniiën u flinke REIK ;-Te GERZON GERZON MORGEN lïiliil Requiem Cktislos am Oblige Wonden, Aanbesteding 3 October-Vereeniging. COMPAGNIE LIEBIG Koffiebranderij en Theehandel VERKOUW STOKHUIZEN Dc Heer en Mevrouw G. KONING—BOOT, geven met dank aan God kennis van de geboorte van hunne dochter 1200 ELSE MAGDA. Zoeterwoude, 24 Sept. 1923. Gevraagd: Zich aan ie melden 's avonds na 7 uur, bij Mevrouw BEEKENKAMP, Rapenburg 45. 1203 In een kl. beschaafd Christ, ge zin wordt door een meisjes studente terstond gevraagd een Zit- en Slaapkamer of geoote Zit-Slaapkamer met volledig pension. Inl. met prijs opgaaf p. m. onder letter K. aan den Boekhandel „Patric" Breestraat 166, 1192 te Voor-schoten Inschrijving voor Leerlingen Woensdagavond 26 Septem ber a.s. in het Ambachtshuis van 7-8 uur. 1193 Het Bestuur geeft les in BOEKHOUDEN Borchtstraat 1 - RIJNSBURG POOKT SISAREN FAfcRIKANTEN 'van LA £QLSA Si&AREM j N.V, LA "5CL.SA! (KAMPENS HIEUWE MODELLEN NAJAAR 1923 JONGE DAMESHOED 4% 90 3= HINDERHOED. - (cloche model), van prima fluweel, gegarneerd met goudkoord- zijden rass SJft kap. alle moderne kleuren V/ 3 75 111 11II111II111II1111II11IIIII1111111III til 111 tl IllUlill III 11 VOORDELIGE SCHOOLMATES. PRIMA WOLLEN RATINE hoog en laag gesloten te dragen, diverse kleuren, maten 45-75. Maat 45.... 1.00 per maat stijgend in Tiroiep t.ouen, Bupbeppy en Gabardine Chique Modellen 1 Matige prijzen 1 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiimmuiinniiikimii met koperen lampen. Verïrouwci adres 118S Koperslager, HOOIGRACHT 106. GEMENGD KOOR „SURSUM C0RDA" Dir.: HUBERT CUYPERS. De Repetities zijn HERVAT en worden gehouden lederen WOENSDAGAVOND van 8 tot 10 uur in „20MERZ0RG", Stationsweg. In studies MOZART. BEETHOVEN. Eieuwe Leden kunnen zich aanmelden ter Repetitie of bij de Secretaresse: 1194 ffiaria Gondastr. 45. FABRIKAAT „SENFT" Vraagt inlichtingen H. TEN GATE BREESTRAAT 3 tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huidverschil vering, kloven, barsten, zweren, open been en, pijnlijk bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met Wortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- elboer, verkrijgbaar ft 75 cent bij de verkoopers van Wor- telboers Artikelen. 3643 PEPERMUNT KAUWGOM Het bevordert de spijst vertering, zuivert den adem, verfrischt den mond en bewaart de tanden tegen bederf. Overal verkrijgbaar. ImporteursFa. D. Melnrtersma. S&eHnaafci Steunt de Christelijke Pers Op Dinsdag den 9en Octobsr 1923, des voormiddags te Elf uren, zijn Burgemeester en Wet- houders der gemeente Leiden, voornemens op het Raadhuis j aldaar, aan te bestedenBestek ;No. 24: 1195 Het verbouwen van de Bank van Leening. Bestek en teekening liggen ter inzage en overname op het Bureau van Gemeente werken op eiken werkdag de besteding voorafgaande, van 's morgens 9 tot 's mid dags 4 uren en zijn aldaar, zoolang de voorraad strekt, per stuk f2.50 verkrijgbaar (franco per post f 2.60). Aanwijzing in loco zal worden, gehouden op Dinsdag den 2den October 1923, des voormiddags te II uren. Verdere inlichtingen ver krijgbaar op bet Bureau Gemeentewerken dagelijks tusschen negen en tien uurv.m. zal verschijnen Donderdagmorgen 9 uur en is verkrijgbaar a 25 cS. bij de 2890 Namens het Bestuur der Chr. J. V. „Dient den Heer" roept het „Camité Oud Leden" ALLE Oud Leden op tot het bijwonen der Reunleavond op D.V. WOENSDAG IQ OCTOBER 's avonds 7 uur, in Wijkgebouw „LovenriaaS". Zij die tot nu toe zich niet opgaven gelieve dit alsnog te doen bij den Concierge van m. g. Wijk gebouw vóór 30 September. J. G. v. DIJK, Voorz. 1191 W. KEEREWEER Jr., Secr. Volkomen zekerheid MAATSCHAPPIJ VAN LEVENSVERZEKERING BELANGRIJKE MEDEDEELING VAN DE De verkoopsprijzen aan het publiek, van LIEBIG-VLEESCH- EXTRACT en 0X0-B0UILL0N, zijn met 25 pCt. verlaagd, en zijn als volgt: 603 OXO-BOUILLON Flacons a Vi Liter f 4.75 Vs - f L05 Vso f 0-35 VLEESCHEXTRACT Potten a ,li Enc- ">s- f 5.25 f 275 >/i f 1-40 V» f 0.75 Vie f 0.40 Verkrijgbaar bij alle H.H. Winkeliers in Kol. Waren en Comestibles. Speciale aandacht wordt gevestigd opi FRAY BENTOS CORNED BEEF een delicatesse op de FRAY BENTOS OSSETONG j boterham Voor engros uitsluitend bij j BOEKWEÏIEMEEL - .TARWEBLOEM KRISTAL BOEKWEÏTEGORT GERSTEGRUTJES m, RIJSTEöRIËS GEZONDHEIDS RO GGEB1X) EM worden met de meeste zoró vervaardig en voldoen aan de hoogste eischsniVij leveren ze onder garantie voor zuiverheid. Vraagt deze in fabrielwerpalikin4 van 2 t of 2sK-G - aan .Uw&n ■winKe.Ti er.,' KOOPMiVNSMEE1PABR1EK G RUTTER LI- LEEUU5VRDEN. ttSïüflWBLS STEENSTRAAT 35 Medewei keilde Tandartsen: L0ÜRF.NS BOSCH, L P.fl. BRAND, J. H. M. DE GRAAF, H. M. F0KS, H. J. REEKERS, i. W. G. BOSCH. Eiken werkdag wordt van 8.10 uur v.m. tandheelkundigs hulp verleend tegen verlaagd tariel aan de leden van de Ziekenfondsen „TOT HULP DERMENSCH- HE1D", „ALGEMEEN ZiSKENFONDS VOOS LEIDEN", „HOTTERDAMSCH ZIEKENFONDS", „BOEHHAVE" en het „Z. en O.-FQNDS DER NEDERLAND. SCHE SPOORWEGEN" op vertoon van een FcndskaarS en aan niet-tondsieden, ^ie geacht worden daarvoor in aanmerking to komen. 928 m STERK VEBLflfiSDE PRIJZEN Onze verpakte KOFFIE en THEE is bi] d® meeste Winkeliers verkrijgbaar Middelweg 3-7-9 Telefoon 69. n VRAAGT NIET om AAN UWEN LEVERANCIER EEN PAK LUCIFERS, MAAR VRAAGT EEN PAK ANDERS GEEFT MEN U, OF EEN VEELTE DUUR, OF EEN GOEDKOOP MINDERWAARDIG MERK VAN BUITEN LANDSCH FABRIKAAT DE NAAM „MOLEN" WAARBORGT HET BESTE VOOR DEN PRIJS SPAARBAN Siji EErm, We/peste/zlj £&elo s leeds mei ERA, 't afxeart U ffe&l. De bonnetjes in de doos zullen ook steeds passen. Want groot of klein kunt ge met een cadeau 6064 (verrassen, Ge hebt spoedig een bundeltje compleet, Als ge alles maar weert, wat niet „ERA" heet, „ERA" moet ook heeten Uw poetspomade, Want de bons dairbij hebben dezelfde waarde, Bloemisterij Oegstgeesl Januari a.s. beginnen wij een geheel nieuw systeem in aanleg en onderhoud van tuinen. Hierdoor komt het onder een ieders bereik, zijn tuin vakkundig te laten aan leggen en deze door voortdurend onder houd steeds op zijn best te hebben Vraagt Inlichtingen. L. v. d. PUTTEN v.h. L. SCHOUTEI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4