2224 September. Geboren: Franciscus Johannes Marie d van J. Tuihof en M. A. C. Zanini Rubertine Hermina d. van H. L. v. Wei en H. J. Catin Willebrordus Joannes Marie z. van H. M. Simonis en B. Kortekaas Geert ruida Hendrika d. van J. J. Marck H. J. Schiirer Wilhelmus Petrus Ni- colaas z. van J. G. Helversteijn en P. J. \J[. Hoovers Francijntje d. van P. J. Wetselaar en M. C. van Evert Jules z. van T. Beeuwkes en M. M. W. Mader Dirk z. van D. Swaan en J. Pordok. Ondertrouwd: P. A. Verheuvel jm. j. en A. M. Kemman jd. 22 j. G. Low a. 23 j. en L. E. Bekard jd. 21 j. j. C. Delsa-sso jm. 26 j. en M. B. J. Soeters jd. 23 j. J. B. Bakker jm. 28 j. en C. - d. Mark jd. 23 j. M. Houbolt jm. 26 j. i C. Musly jd. 24 j. J. C. Zandvliet jm. 24 j. en J. G. Hogervorst jd. 21 j. L. C. Heroge en R. Nonhebel J. W. IT. v. d. Heuvel jm. 24 j. en J. 0. Carton jd. 03 j. J. Flippo jm. 21 j. en J. Schouten jd 22 j. C. M. Klein jm. 26 jj en M. J. Egberts jd. 30 j. G. J. F. Montanus jm. 31 j. en C. J. Bredeveld jd. 28 j. J. Gra ta jm. 23 j. en C. C. M. Stravers jd. 24 j. Overleden: L. A. M. Bokern—Berg enia vr. 32 j. M. Geerlings m. 71 j. H. C. C. Clockener Brousson z. 52 j. A. J. N. van der Vot z. 21 mnd. J. van der Tuin d. 21 j. Burgerlijke Stand Leiden Lucht-temperatuur. 's Nachts 12 uur 10° C. (50° F.), 's Voormiddags 9 uur 10° C. (50° F.), 's Middags 12 uur 14° C. (57° F.), 's Namiddags 3 uur 16Vx° C. (62° F.). Watertemperatuur, 's Voormiddags 9 uur 12K»° C. 's Middags 12 uur 12^° C. 's Namiddags 3 uur 13° G. i Licht op: Dinsdag 25 September 7.25 uur. Gehuwd: A. van der Velden en A. raggaar. P. C. Gans en J. E. Zuider- luin H. Bijtsma en H. Diepliuizen. Naar wij vernemen gaat iet plan van oen groep winkeliers alhier den Gemeenteraad tc verzoeken de ver dichte winkelsluiting te 8 uur in te voc- i, niet door. Ongeveer do helft der rinkeliers (33) hadden zich voor de be- taandc verordening uitgesproken, vooral lo sigarenwinkeliers vreesden schade, door le sigarenverkoop in de Café's. Schietwedstrijd. Onzo plaatsgcnoo- Icn, de heeren G. J. Yperlaan en R. van Mulligen, hebben bij de schietwedstrijden op Houtrust, gehouden door de Burger wachten in Zuid-Holland, een zilveren le- 'pel en vork en een koperen, sigarenkist jewonnen. Er waren ongeveer 250 deel- lemers aan deze wedstrijden. Typhus. Aan den Rijndijk is een ty- LEIDERDORP. Burgerl. Stand. Bevallen: Besemer geb. Voordouw z. O. van 'wieben geb. de Lange z. Ondertrouwd: G. Metselaar jm. 23 en M. van Leeuwen jd. 23 j. Overleden: C. Straathof m. 15 mnd. ZOETER WOUDE. Naar we hrernemen, ijn enkele bewoners in het West- linde niet genegen om aan do ge- ncente vergunning te verleenen tot het eggen der waterleidingbuis in den aan ïun in eigendom toebehoorenden weg. let is niet onmogelijk, dat hierdoor de hinkwatervoorziening van het Wesleinde ïog niet tot stand zal komen. i De gemeenteraad ver- •adert Donderdagmorgen om half tien. De igenda luidt: 1. Beëediging raadslid. 2. Notulen. 3. Vaststelling gemeentebegroo- ing 1924. 4. Verzoek van het R.-K. Schoolbestuur in de Zuidbuurt om be schikbaarstelling van gelden voor den >ouw eener nieuwe Meisjesschool. 6. foorstel van B. en W. om het met de ge- ncente Leiden gesloten contract inzake de Vleeschkeuring voor den tijd van 5 jaren o verlengen. 7. Uitbreiding waterleiding schenkelweg. 8. Uitloting van 10 obliga- iën der geldleening ad f 42000. 9. Rond- 'raag. SASSENHEIM. D s. C. J. B. C r o s, Chïs- elijk Gereform. predikant te IJmuiden, oopt D.V. Woensdag a.s. des avonds 8 lur in de zaal van den heer Hoogstraten c prediken. WOUBRUGGE. Aangezien ons, in ver- land met de organisatie van oen Oranje entoonstelling, door het bestuur van de »hr. Oranjevereeniging alhier, ter oore wam, dat meerderen onkundig zijn van et bestaan van ©en dergelijke vereeni- ing (althans onkunde dienaangaande 'oorwenden) brengen wij in herinnering, lat terstond reeds bij do oprichting van Ie plaatselijke afdeeling „Pro-Regc" op len 3Oen Mei 1922, met algemeene stem- ïen in de ledenvergadering is goedgevon- en, die afdeeling tevens te doen fun deren als Chr. Oranjevereeniging, welk •esluit toen als een afzonderlijk artikel is pgenomen in het Reglement dier vcroeni- ing en waaraan ook publiciteit is ver eend. 5t Kan zijn nut hebben deze feiten o herinnering terug te roepen, nu die ver eniging ©en Oranje tentoonstelling voor- ereidt die (dit kunnen wij wel zeggen) in- ordaad veel belooft. Ook bij de regeling der jubileumfeesten Ihier werd onze afdeeling van Pro-Rege rkcn"d in haar karakter van Chr. Oranje- ereeniging doordat het bestuur als zoo- anig door liet hoofd, der gemeente werd litgenoodigd in de Feestcommissie zitting o nemen. BOSKOOP. Door den politierechter te 's-Gravenhage is veroordeeld W. v. d. S. alhier, tot 5 gulden boete, te vervangen door 5 dagen hechtenis wegens diefstal van afgesneden rozen ten nadeele van den boomkweekers W. v. d. Heerik alhier. Coöp. Verecniging „De Boskoopsche Veiling". Er werden prijzen besteed als volgt: Rozen: Ophelia 40—85 eb, Golden Ophelia 5085 et., Sunburst 1041 et., Hadley 5080 et., Pr. de Bulgarie 28 et., Columbia 184c5t., Mrs. Aaroh Ward 10 25 ct., Kaiserin Aug. Victoria 40 ct., Mme Jules Bouché 2026 ct. per bos. Polyantharozen poulsen 15—30 ct., Bui tenrozen 1535 ct. per bos. Diversen: Dahlia's 1035 ct., Chry santhemum 150ISO ct., Gladiolen 10 ct., per bos; Varens 8 ct. per stuk. NOORDWIJK-BINNEN. Aanbesteding. Gisteren is aanbesteed de bouw van het tweede gedeelte der Dr. Mr. Willem van den Bergh-stichting op een terrein buiten Noord wijk. Er werden 29 biljetten ingeleverd. Laagste inschrij ver was de heer W. van den Bosch, te Dordrecht, met f 152.770. Land» ssi Tuinbouw Veling to Lissc op 22 dezer onder directie van Holland's Bloembollenhuis. E.V.T. Cram. Brillant I f 1.50; E.V.T. Couleur Cardinal I f 3.80; E.V.T. La Reine I f 1.40: E.V.T. Gele Prins f 2.10; E.V.T. Mon Trésor I f 2.10; E.V.T. Chrysolora I f 1.90; E.V.T. Prins van Oostenrijk top. f 3.70; E.V.T. Joost v. d. Vondel I f 1.60; E.V.T. Rose Grisdelin lop. f 2.30; E.V.T. La Précieuse I f 2.60; E.V.T. Witte Valk top. f 3.10; E.V.T. Artus top. f 1.60; E.V. T. Fred. Moore I f 2.60; E.V.T. Wouwer man I f 2.20; E.V.T. La Reine Max. I f 2.20; E.V.T. Herman Schlegel I f 1.50; E.V.T. Pink Beauty I f 7.70; E.V.T. Lady Boreel I f 1.90, E.V.T. Rose La Reine I f 1.90; D.T. Murillo I f 2.40; D.T. Lucretia I f 2.80; D.T. Vuurbaak I f 4.75; D.T. Boule de Ncige I f 4.50; Dw. Clara Butt I f 1.60; Dw. Gretchen I f 1.50; Dw. Bar. de la Tonnaye I f 2.50; Dw. Rev. Ewbank top f 2.10; Dw. La Candeur I f 2.10; Dw. Pride of Haarlem I f 2.30; Dw. La Tulipc Noire top f 3.30; Dw. Wm. Copland I f 3.00; Dw. Mr. Fame. Sanders top. f 2.90; E.N. Bic. Victoria I f 6.50; E.N. Emperor I f 7. E.N. Ajax Princeps I f 3.20; D.N. Von Sion I f 3.50; E.R. Morem min. f 3.25; E.R. Gertrude min. f 4.20; E.R. Lady Derby min. f 4.75; E.R. Card. Wjessman min. f 3.25; E.W. La Grandcssc min. f 4.50; E.W. l'Innocencc min. f 4.25; E.W. Correg- gio min. f 3.50; E.B. Bismarck min. f 4.25; E.B. Grand Maitre min. f 2.80; E.B. Scho tel min. f 2.40; E.B. Johan min. f 3.25; E.B Queen of the Blue min. f 3.30; E.G. Yellow Hammer min. f 3.80; E.G. King of the Yel low min. f 3.40. Alles per 100 stuks. BES&gTZftlCEga KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor dezo zitting kwamen op do rol voor 52 zaken waarvan 2 voor niel-open- bare zitting. C. V. te Leiden, heeft een varken vervoerd, dat aan vlekziekte lijdend was geweest. De ambtenaar van het slachthuis werd in deze zaak gehoord, die een en ander bevestigde, waarna f 15 of 10 dagen werd geëischt. Jac. C. v. d. H., slager te Voorscho ten, heeft niet voldaan aan een opdracht van den ambtenaar van den Keurings dienst, waarvoor f 10 of 10 dagen werd geëischt. H. B., aannemer tc Leiden, is be klaagd, dat hij arbeidsloon in een café heeft uitbetaald. Beklaagde is niet ver schenen, doch getuige J. de Bruin ver klaart het geld van den aannemer ont vangen to hebben, en het daarna met nog iemand onder elkaar verdeeld hebben. Zoodat van uitbetalen eigenlijk gotan sprake is, meent de kantonrechter, waar op de ambtenaar vrijspraak vraagt. J. v. O., vogelkoopman te Leiden, heeft een duif opgekocht zonder dit in te schrijven, en weder verkocht. Getuige J. de Geus heeft het dier gekocht. Het is weggevlogen en per advertentie heeft hij het beestje weer in huis gekregen, doch tevens daardoor de werkelijke eigenaar, getuige Werter, aan zijn deur gekregen, die het dier betaald heeft en medegeno men. Eisch f 10 of 10 d. F. K., werkman te Leiden, is op een fabrieksterrein geweest waar hij vroeger gewerkt had, en waartoe onbevoegden geen toeganghadden. Hij was gesom meerd zich te verwijderen, doch weigerde on heeft toen steenen naar den fabrieks baas Van 't Hoen geworpen, waarhij hij de deur en het raam van het portiers huisje heeft getroffen. Nadat de fabrieksbaas als getuige was gehoord, werd f 6 of 6 dagen geëischt. D. Kr., loodgieter le Leiden, heeft een jongen aan een vuurpot met lood- lepel laten werken, wat niet geoorloofd is, en waarvoor geëischt werd tweemaal f 10 boete. L. v. W., te N o o r d w ij k, heeft in zijn wasch- en strijkinrichting 4 vrou wen en 3 meisjes langer laten werken dan is toegestaan. Eisch zevenmaal f 3. G. Sm., vr. G. R., wordt ten laste ge legd, dat zij in de Paul Krugerstraat voor haar woning een flesch heeft otuk geworpen, om daardoor to zorgen, dat woeste wijlrijdstertjes er vandaan zouden blijven.. Beklaagde doet een heel verhaal over de jongedames Vos, die den goheeleai avond door de straat krasten op haar fietsen. Verscheidene keeren had ze ver zocht daarmede op tc houden, totdat de juffies gingen zeggen: „Nou doen we Jt juist." Ten einde raad had ze een flesch genomen en die in de goot geworpen, om er den schrik in te brengen. Juffrouw Vos, als getuige gehoord, heeft gezien, dat de flesch stuk geworpen is. Beklaagde had daarbij gezegd: „De laatste moet er ook maar aan!" En dat voor een leege flesch, zegt de kantonrechter. Dat is alleen gebruikelijk bij een volle. Juffrouw Zirkzee deelt als getuigej mede, dat het optreden van de wielrijd- sters ergerlijk was en de Rijwielwet nog werd overtreden ook. Hoe zij dat wist? vroeg dc Kantonrechter. Getuige zegt de echtgencote te zijn van een chauffeur, wat de kantonrechter als deskundige kon aannemen. Het moet toch zeker op dien heeten zomeravond r» de straat nog al rumoerig geweest zijn want uit de ge tuigenbank duiken nog een aantal vrou welijke getuigen a déchargÖ op, dio va» het geplaag, gesar en pesten van de jon gedames heel wat te zeggen hebben. „En dc ouders stijven die kinderen nog in het kwaad," voegt er een aan toe, die be weert, dat getuige Vos staat te liegen. De ambtenaar cischt f 4.doch de Kantonrechter belooft rekening te zullen houden met de algemeene vrouwenklacht bij de uitspraak. W. C. Br. fabrikant te Leiderdorp, heeft zijn pottenbakkende werklieden, 7 in getal, te lang laten werken aan de ju bileumbordjes. Eisch zevenmaal f 3 boete. R. T. P. heeft als gast in een logement, in dronkenschap een ruit ingeslagen. Be klaagde is niet verschenen. Eisch f 5 of 5 dagen. J. C. v. K., koopman te Katwijk, was niet verschenen en is beklaagd van het wegnemen van wortelen van het land van getuige Hauwerd, die zijn land in den Koestal heeft. De dochter van H. heeft het gezien en is haar moeder gaan waarschuwen, die op haar beurt weer dc politie kennis gaf. De eigenaar eischte van de -f 30 schade f 10 vergoeding, wat geweigerd is. De Ambtenaar eischte f 15 boete. G. v. d. L. te H o o r d w ij k, heelft het verkeer belemmerd. Bekl. is. niet ver schenen. Gehoord wordt getuige Timmers, waarsa f3 of 3 dagen geëischt wordt. H. M. v. d. V., vrouw G. P. v. W., te Voorschoten, heeft zonder voldoende signaal te geven een wegkruising gepas seerd waardoor een aanrijding heeft plaats gehad met zekeren Langeveld, van Veur. De juffrouw hield in ieder geval nog rechts, wat getuigen bevestigden, doch de .Ambtenaar eischte f4 boete of 4 d., waarvan nog wel wat zou afgaan, dacht de kantonrechter, P. J. M. te Lis se cn P. K. te Zwammerdam die hun rentekaart niet hadden ingeleverd, de laatste omdat omdat hij overeengekomen, was zelf te plakken en het er niet af kon, werden be boet;'de eerste met f 10 of 10 d., do laat ste met f 10. G. H, banketbakker te Katwijk, niet verschenen heeft de arbeidswet overtre den, waarvoor f 10 of 5 d. geëischt wordt, ,j L. V. sigarenfabrikant 'te L e (1 e n be ging de fout te lang te laten werken, waarvoor hij 2 maal f 3 boete hoorde eischen, A. R. zuivelfabrikant te Noord- wijk maakte zich schuldig aan een ge lijksoortig strafbaar feit waarvoor 2 maal f3 geëischt werd. B. v. R. 'te Leiden heeft oen hond onder een kruiwagen gespannen gehad, Het was beklaagdcs hond niet en zonder zijn toestemming gebeurd. Eisch f 5 boete. H. de M. te R ij n s b u r g, thans gede tineerd, stond terecht voor konijnendel- ven, wat hij uit gebrek gedaan heeft, en waarvoor hij clementie vraagt omdat hij een gezin heeft Avaar niemand nu voor zorgt. Eisch f 15 of 15 dagen. 1^. Kr., J. L. en' W. B., te Noor d- av ij k, hebben naasf elkaar geloopen op den Zeeweg. Toen er fietsrijders achter hun aankwamen, die belden', zijn zij niet uitgeweken. De Rijksveldwachter die zo bekeurde was er bij, doch was al voorbij gereden. Toen ze echter begonnen te lachen was hij teruggekeerd en had de jongelui op de bon gezet. De beklaagden, die evenals de a de charge gehoorde getuigen konden ver klaren dat er ruimte genoeg was om te passeeren. cn van dat lachen niets waar was. zouden meenen voor het lachen dan strafbaar te zijn. De Ambtenaar eischte f3 voor ieder, waarover beklaagde B., die op het Avan- delpad geloopen liad, niet best to spro ken was, W. Th. v. d. B. en P. J. M. v. d. B, heiden te Noördwijkerhout, waar van de laatste verscheen, zijn bekeurd op verboden grond geloopen te hebben, Beklaagde zegt dat hij van eigenaar en huurder verlof heeft om naar do haver to gaan zien die daar gemaaid staat. Hij kan getuigen daarvoor meebrengen. Om deze te hooren zal de zaak 14 da gen worden aangehouden. Lichamelijke Oefening KORFBAL. Districtswedstrijden C. K. B. Zaterdag zijn te Delft de Noord-Zuid wedstrijden gehouden en voor den C. K. B*. tot een groot succes geworden. Het weer werkte niet mee en er moest eerst wegens de gietbuien een half uur worden gewacht. Het veld was nu niet bepaald ideaal, maar onze jeugd ia er een van stavast en toonde ook onder minder gunstige om standigheden goed voor den dag te kun nen komen. Het publiek trotseerde ook gaarne een paar natte voelen en ten OA'ervloede zórg de een muziekkorps voor de vroolijkheid. i Noord IZuid l 41. Het begin is voor Zuid. Door gladheid van terrein en hal worden enkele goede kansen gemist, Het Zuid-middenvak domineert door goed vangwerk. Een good opbrengen van de overigens matig spelende Tonego-menschen brengt de bal in den Noordelijken aanval. Dit Leidsche vak laat een keurig staal tje korfbal zien en is water-vTug. De Zuidelijke verdediging die voorna melijk uit Blauw-Wit-spelers(sters) be staat, is evenwel op haar hoede en geeft herhaalde malen nie^ thuis Toch wordt het goede werken der Noor delijken beloond met een keurig boog schot van K. dat doeltreft (10), De Delftsche Zuid-aanval krijgt daar na veel te doen, maar inzicht in het spel ontbreekt. De Blauwe aanval (Noord) bKjft d.e.t. uiterst gevaarlijk en weck me$ een vlie gend schot de voorsprong te vergrooten. 1 Eenige terugslag in het spelpeil is na de rust merkbaar. Aileen de Zuid-aanval is wanneer de bal eenmaal in zijn handen iSj zeer ge vaarlijk en de Noordelijke korf blijft ter nauwernood voor doorboring gespaard. Na de rust komt Zuid geweldig opzet ten. Het veldspel is nu het weer wat is verbeterd, uitmuntend, en het spel ver plaatst zich zeer snel. De Tonego-aanval is wel vlug, maar mist talctick. De Dordtsche aanval bezit heiden en weet dan ook na algemeen opbrengen door Timmers handig ie scoren. Zuid zet er thans alles op gelijk te ma ken, maar de vinnige Leidsche verdedi ging breekt de mooiste aanvallen. Aan de andere kant staan Bos en Vis eer een demonstratie in vèr-doelen te ge ven. welke weinig productief is Wanneer Bos eens vrij hij de paal staat maakt hij echter geen fout (31). De volgende (V. E. 0.)-aanval is zeer actief vooral de dames doen goed werk. Na vele door Verschoor geleide aanval len waarbij de korf vaak trilt en beeft van de scherpe schoten Aveet de matig spelen de v. d. Vark te doelpunten. E\*en daarna wordt einde gefloten. Noord IIZuid II 4—3. Met dc beginopstelling is Zuid in de meerderheid, dank zij een beter midden vak. i Maclean feeft de withemden met een fver schot dc leiding. Het slechte terrein maakt goed spel on mogelijk. De Blauwe aanval (Pernix) is wel over machtig maar veel vuur zit er niet in. Enkele pechhallen zorgen dat de rust met denzelfden stand aanbreekt. Na de thee komt er wat meer levendig heid en al spoedig Tolt de gelijkmaker door de mand. Zuid neemt telkenmale de leiding doch de Noordelijken houden goed vol en weten zelfs één minuut voor het eindsignaal lief '-'nrende punt te maken. HCADEf^SE-KIEUWS LEIDEN. Geslaagd voor het docto raalexamen in de rechtswetenschappen (volgens nieuw academisch statuut) de heer N. J. G. Buddiugh de Vries te Arn hem. TELEGRAMMEN Dc „Rofe Fahne" verboden. BERLIJN, 25 September (V. D.) Het communistisch cirgaan „Rote Faling" is Avegens beleediging der leden der rijks- regeering cn den republikein schen staats vorm Aoor 2 weken door den politie-preöi- dent verboden. Hervatting der diplomatieke beirekkingen ATHENE, 25 September, (V. D.) De Turkscho regeéring heeft het voorstel der Grieksche regeering tot hervatting der diplomatieke betrekkingen aangeno men. Dc ontruiming van Korfoe. ROME, 24 Sept. (V. D.) Drie kruisers zijn naar Korfoe vertrokken om de ge lande troepen aan boord te nemen. De ontruiming zal op 27 September geschie den. Onder den druk van het fascisme. ROME, 24 Sept. (V. D.) Het ledental der arbeidersorganisaties daalde sinds 1920 met 70 pCt. Demobilisatie in Rusland? MOSKOU, 24 Sept, (V. D.) Verschillen de klassen van leger en vloot zijn gedemo biliseerd. Laatste Berichten Ontploffing. Tengevolge van een lek in de hoofd buizen der gasleiding heeft in de zaak van een chemist te Londen een hevige ontploffing plaats gehad. De vensters van de étalages werden met kracht de straat ingeslingerd, terwijl de instrumenten- cn artikelenvoorraad in alle richtingen wer den verspreid. Toen de eigenaar in zijn zaak verscheen geleek de winkel een ruïne terwijl de vlammen uit de vloer opstegen. Niemand was gewond. Een pseudo Erzberger-moordenaar. Uit Floretoce wordt gemeld: Sedert eenige maanden hield zich hier een Duit- scher op die zijn persoon met een groote geheimzinnigheid omgaf. Hij liet zooveel uit, dat hij een politieke vluchteling was, die bij de Kapp-Putsch en den moord op Erzberger betrokken was geweest. Hij woonde bij verschillende gegoede families. Thans is mijnheer de „baron" op een verzoek der Duitsche politie aan haar uitgeleverd, daar is gebleken, dat de „politieke vluchteling" een bekend gauw dief is, die door de Duitsche recherche werd gezocht. MARKTBERICHTEN. LEIDEN, 24 Sep<. Veiling. Blomkool 7 —10.20, Andijvie 0.80—1.60, Salade 1.20 —2,40, Wortelen 6,50—9,—, Krafcen 2.80 —3-60, Komkommers 59, Roodekooi 6,50 9.20, Gelekool 1114, Groene kool 3.80 6-alles per 100; Snijboonen 1-40—2.20, Heerenboonen Stok 2—2.60, Heerenboon en Stam 1.201,70, Uien 4.205.20, Spinazio 2i, Postelein 49, Tomaten 418, alles ,per 100 kilo. 25 Seprt. Vette Varkensmarkt Aanvoer: 369 6tuks. 350 Vtke Varkens 8280 cent; 19 Licht soort 8078 cent. Handel matig, zeer ruime aanvoer. ROTTERDAM, 25 Sept. Vee. Aanvoer: 222 Paarden, 42 Veulens, 1343 Magere Runderen, 145 Vette Runderen, 70 Vette Kalveren, 233 Nuchtere Kalveren; 211 Graskah"eren: 242 Schapen cn Lammeren; 29 Varkens en Over- loopers; 576 Biggen; Per half Kg.: Koeien 35 405052 57 Yz60 cent; Ossen 45 52J4—55—60 cerüt; Stieren 42H—50—52^— 55blVi cent; Vcjtte Kalveren 60Gó67/4 7577'4; Melkkoeien 300450; Kalfkoeiec 310—430; Stieren 190—530; Pinken 15C 215; Gra&kalveren 55140; Vaarzen 2ö& 330; Werkpaarden 230340; Slachtpaar- den 100—220; Hitten 200—300; Veulens 60100; Biggen 1322; Overloopers 30 50; NucWtere Fokkalveren 2540: Nuch tere Slachtkalveren f 1720; Biggen per Aveek 1-752.75. Aanvoer over de maand Sep tember: 821 Paarden, 158 Veulens, 87S2 Run deren, 5371 Vett'te Kalwicn, 881 Nuchitere Kalveren, 4405 Schapen en Lammeren; 3662 Varkens; 2006 Biggen, 45 Bokken, en 4 Ezels. ROELOFARENDSVEEN, 25 Sept. Veiling, Meloenen 324 cent; Snijboonen 0.802.80, Snijboonen Stek 4 cent, Snijboonen Slek I 40 cent; Princesseboonen 1.152.15, idem zon der draad 1.95, Dubbele Stam 1.10, Witte Pronkbooncn 30 cent, alles per 10 Kg.; Au gurken: Fijn 4.3015, Fijnbasterd 8.10, Basterd 7.30, Grof 6.30, Bommen 3.55, Sttippel 5.205.60, Aardappelen 1.25— 1,30, alles per 25 Kg. BODEGRAVEN, 25 Sept. Kaas, Aanvoer 338 wagens, lsrte soort 5154, 2de 4749; Controle 4854, Zwaardere 56. Hande vlug. HAZERSWOUDE, 24 Sept. Vailing. Kippen eieren 3067 8.259.35 per 100 stuks; Een deneieren 108 7507.85 per 100 stuks; He nen 0.551,50 per stuk; Kippen 0.85— 1,Konijnen 0.202.per stuk. KATWIJK AAN DEN RIJN, 24 Sept. Vei ling. Eigenheimers per 25 Kg. 1.301.40, Uien por 100 Kg. 44.20; Peen per 100 ho9 3—3,10; Bloemkool I per 100 7.50—9.90; Roodekool per 100 67.50; Gelekool per 100 1111.80. Aanvoer: 140 maal 25 Kg. groots Aardappelen; 2000 Kg. Uien; 900 bos Peen: 11000 Bloemkco!. OFFICIEELE BEURSN0TEER1NG. Nederland 1923 8% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 454% Nederland 1917 Nod. O. I., obl. 1919 6 Portugal Tahaksm. 1890 Rnal. 1906 frs. 500 5 Rusl. 1919 frs. 500 4H Koloniale Bank aand Nod Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jar gen s A Tureens B Oude Philips S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr Leather Studehaker U S Steel gew. Compania Handelsver. A'dam. DoTdlsche Petr. Gecons. Holl. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bal. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn TToll. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. PakrtvnaTt ^rbpe^Trnar' Unie Rott. Lloyd Kon Ned Sto^mV'nt Mar.Cy.C.N.Vol.Tv. a TWi-Rafnvia TabfiV Rei; Cnltuni- Mij TT. IJ S Mi). obl. 5« HJJ.S.M obl. 1900/'I2 4 Ma. I. E. t. S. S obl. 5'A Atchison Topeka Erie common Kansas City Southern Missouri K»nca« Tevas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 3S/4 o/„ VK. 925/g 831/a 971/l6 O.K. 156 117i/4 111 lo5i/ 1151/J 54i/2 55i/g 251 -o5y, 40V4 5S15/1C 82 59V> IS1/» JSl lOóVf 105 93 135/8 18 4471/2 451 1341/0 349V2 35il/a 26 149 151 Tol/, 92 296i/o 821/2 82 17 8*/s 9 1141/8 113 1063/4 108 122 121 141 140 SVie 305 285 306 286 94 94 1011/4 15 143/4 193/8 0O71/2 91s/.j 1361/2 "WisAdnotccriugen (Amsterdam^ Zicht. Londen Berlijn. Parijs Brussel Zurich Weenen Rome Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm New-York IJ. 5 7 0.000002 36 25 14 3:i/a 45.50 o n0357/| 11.85 36.— 45.80 40.70 67.55 2.54 Telegrafisch WeerbericM volgens waarnemingen verricht in «len mor gen van 25 Sept. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut le Dc Dildt. Hoog6tc Barometerst.704.G Memel. Laagste Barometerst.: 735.6 Blacksod. Verwachting tot den avond van 26 Sept.; Matige tot krachtige, wellicht tijdelijk stormachtige Zuidwestelijke vyind, zwaar- bcAvolkt of betrokken met tijdelijke op» klaringen, regenbuien, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3