taMRtelijke Aankondiging, üëMESWTEUJICE VISCHVERKOOJV Aan gemeentelijken vischwinkel, VisclimafÜ 18, tel. 1225, is "WOENSDAG verkrijgbaar VERSCHE HARING a f 0.13, SCHELVISCH a fO.U—f0.26, SCHOL a f 0.20—f 0.33, POON a f0.12, KABELJAUW a f0.40, en TARBOT k f0.70 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 25 September 1923. POSTCHEQUE- EN GIRODIENST. Burgemeester en Wethouders van Lei den noodigen de ingezetenen uit om, zoo lang de postchèquqe- en girodienst niet normaal werkt, geen gelden over te maken op de rekening van den Gemeente-Ont vanger bij dien dienst. Zij deelen hierbij tevens mede, dat de Gemeente-Ontvanger voorloopig ook geen betalingen door middel van den post- chèque- en girodienst zal doen. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 25 September 1923. f B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat door hen vergunning is verleend aan: a. de Wede. H. de Keyzer en recht verkrijgenden tot uitbileiding van dó waschmrichting in het perceel Stations weg No. 35, Sectie L. No. 1225; b. J. de la Bije en rechtverkrijgenden 'tot oprichting van een graanmeng- en zuiveringsinrichting in het perceel Korte Marc No. 20 Sectie B. No. 1550. AGENDA'. WOENSDAG 10 October. Leiden. Reunie-avond van oud- leden der Ckr. Jong. Ver. „Dient den Heer". Wijkgehouw Levendaal. Aanvang 7 uur. Dc avond-, nacht- cn Zondagsdienst der apotheken -wordt van Maandag 24 Sept. tot en met Zondag 30 Sept. waargenomen door de apotheken van de heeren G. H. Blanken, Hoogewoerd 171, telef. 502, en. P. du Croix, Papenburg 9, tolef. 807. Do apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. op 17 dezer heeft gedefileerd, was „een niet-officieel muziekcorps, waar?oor het Rijk niets betaalt cn dat zich zelf be druipt." En de slotsom onzer inlichtingen hnvt, dat „voor de bovengenoem de zaken dus niets uit potjes is betaald" Onze inzender (en anderen, die erover dachten als hij) leeren hieruit, dat zij niet te spoedig mogen denken aan „onwaar achtigheid met de hezuiniging^nreschiede- nis". f Schijn bedriegt wel eens." 't Gaat toch van den grooten hoop. De Minister van Landbouw deod in zate declaraties van kosten bij do bestrijding ~an veeziekten voor eenigen' tijd aan de -urgemeesters een circulaire toekomen, waaruit wij het volgende overnemen: „Het "romt nog herhaaldelijk voor, dat de inge diende declaraties geen blijk geven, dat •net den eisch tot noodzakelijke bezuini ging behoorlijk rekening is gehouden. Verschillende kosten worden nog steeds te hoog opgevoerd, verschillende ontsmet tingsmiddelen tc duur ingekocht. Voor cre- oliue b.v. worden prijzen berekend van 18 cent tot f 2 per liter. Ook de overige ingre diënten, zooals zeep, soda, emmers, dwei len, enz. worden tot eiken prijs aanvaard De bij vroogcro gelegenheden gebruikte voorwerpen verdwijnen meestal spoorloos. Wat het toezicht betreft, blijkt meermalen, dat permanent toezicht onnoodig ns. De controle kon, door 't verschijnen op onver wachte tijdstippen tot geringere kosten, worden teruggebracht. Vooral de hoeveel heid brandstof bij verbrandingen gebruikt, is dikwijls buitensporig hoog. Nog steeds worden groote bedragen in rekening ge bracht voor de levering van borden, niet tegenstaande deze kosten met het invoeren van biljetten tot aanduiding der ziekten zeer gering konden zijn. Bij de schadeloos stelling blijkt, dat voor menigmaal waarde- looze voorwerpen veel te hooge prijzen worrden gedeclareerd. Tot zoover de minister, uit wiens schrij ven blijkt, dat opv dit gebied corruptie blijkbaar hier en daar hoogtij viert. Hij eindigt met het vertrouwen te uiten, dat allo burgemeesters bereid zullen worden gevonden, aan de gegeven wenken de noo- dige aandacht te schenken. BUITENLAND DE KAPITULATIE VAN DUITSCHLAND In afwachting. We leven nu in afwachting op de defi nitieve beëindiging van het lijdelijk verzet door Duitschland. Stresemann heeft Teeds geconfereerd inct de Rijksdag- en Landdag-afgevaar- digder», regeeringspresidenlen, vertegen woordigers der vakvereeni gingen en bur gemeesters der voornaamste steden in het bezette gebied. Kort en goed is hen medegedeeld, dat het lijdelijk verzet een einde moet nemen omdat men het niet langer kan financie ren. Wel komt de officieeuze „Zeit" met de verklaring, dat men een „waardige be handeling" zal eisehen en de bezette ge bieden niet prijs geven. Dit alles ds echter slechts franje en de harde werkelijkheid is, dat Duitschland «leen nog wat goeds kan verwachten van de Engelsche houding. 1 De oppoeiLio tceen de veranderde En- 1 getsehe politiek neemt tiaar toe, doch in de praktijk heeft men daar tot nu toe niet veel aan. Uit alles blijkt, dat men het eens is over twee punten waaromtrent trouwens nooit twijfel heeft bestaan, n.l. dat men van Duitschland zaj trachten te krijgen, wat e.r van te (krijgen as en dat men ver der zooveel mogelijk zal streven naar het herstel van 'Europa. Deze doeleinden ston den vast, doch wat er aan mankeerde en no* aan mankeert is de overeenstemming aangaande de wijze hoe men deze doelein den zal bereiken, terwijl idan verder de nog veel gewichtiger vraag op den voor grond komt, hoelang Frankrijk de z.g. onzichtbare bezetting zal willen volhou den, welke naar men meent np grond der verklaringen van Poihcaré zal worden ingevoerd, zoodra lret ^lijdelijk verzet" ophoudt. Het zal voor de houding Van Engeland een groot verschil zijn, of Frankrijk deze „Onzichtbare" bezetting wenscht vol t© houden tot Duitschland zijn goeden wil heeft getoond, of tot den laatsten .cent de schadevergoeding zal zijn betaald. De evenlueele voortzetting der occupatie, ook nadat Duitschland zou hebben getoond bereid te zijn tot het tegemoet komen aan de Fransche ieispken, zou van Engelseho zijde niet op medewerking kunnen hopen. In welingelichte kringen te Londen acht met het waa-celiijnlijk, dat het einde der loopende week zeer belangrijke gebeurte nissen zal brengen. Waar men te Berlijn de officieele capi tulatie morgen of Donderdag verwacht, zou dit inderdaad mogelijk kunnen zijn. LANDBOUWCRISIS IN ENGELAND. Juist nu de Engelsche regeering op het punt schijnt te staan om weer een actief aandeel in do internationale politiek van Europa to gaan nemen, breekt een ernsti ge crisis in het binnenland uit. De land bouwers, die sinds geruimen tijd niet meer in staat blijken te zijn hun bedrijf met winsÖ te exploiteer en, waarvan verieden jaar do staking der (landarbei ders in Norfolk en Suffolk al een uitvloei- •sel was hebben nu een aiHimatum aan de regeering gesteld. Het bestuur van bun organisatie, do National Farmers Union, vraagt aan het kabinet om den noodigen steun, ten einde het landbouwbedrijf winstgevend te maken. Wordt die steun geweigerd, dan geeft het bestuur den le den der Union den raad om hun farms op een zuiver economische basis te brengen. Dat wil zeggen: |0m den landbouw op to geven, en waar dat mogelijk is, 'veeboe ren te worden. Doen zij dat, dan kunnen zij werken met .1/4 van hun huidige per soneel. Het gevolg ztou natuurlijk wezen: een geleidelijke verdwijning van den Brit sehen landbouw, een nieuwe toeneming van den reeds geweldigen import van t graan uit de Dominions en uit Amerika 1 dus een nog grootet afhankelijkheid van ovcrzeescb© toevoer en do "definitieve mislukking van het vermaarde„back to the country movement". Het kabinet-Baldwin komt niet onver wacht tegenover deze crisis te staan. Vele voorgaande regeeringen hebben haar al kunnen voorzien. Er .is eindeloos ge theoretiseerd over Engelands landbouw politiek, er zijn bij tijden groot© parle mentair© debatten over gehouden. Lloyd George was de laatste premier die zich waarschuwend uitliet over Grooi-Brittan- nië's „oVer-industrialisatie". Meer dan ooit is Engeland een ïndus- trisstaat, en meer dan ooit wordt deze eenzijdige silualio gevoeld nu we leven in een tijdperk van na-oorldgsclie ma laise. AARDBEVING IN PERZIE. Door oen te Boejnoerd in do provincie Khorassan plaats gehad hebbende aardbe ving is aanzienlijke schade aangericht. Verscheidene dorpen! zijn geheel verwoest. Tot dusver zijn er 123 lijken geborgen. On geveer 100 personen zijn gekwetst. De schokken duren nog voort. Ook te Slrir- man is schade aangericht-. Zondagavond werden ook in de Zuidoos telijke provincie Kerman ernstige aard schokken waargenomen. Hier werd belang rijke schade aangericht; persoonlijke onge lukken; kwamen' daar evenwel niet voor. Het vakgeheim van den journalist. De hoofdredacteur van de „Dépêche" to Cherbourg is tot 100 frs. bcete veroordeeld, omdat hij weigerde op grond van het vak geheim als getuige nadere inlichtingen te geven in verband met artikelen betreffen de arbeid in het arsenaal verricht. De rechtbank was van oordeel, dat het vale van den journalist niet behoort tot die vak ken, welko het recht van geheimhouding verleenien zonder daarmede eenj delict te begaan. Het „Journal des Débats" protesteert krachtig tegen zulk een interpretatie van de wet, een interpretatie, welke niet meer van dezen tijd is. Evenals de geestelijke en de medicus beoefent de journalist een vak, waarbij geheimhouding (van bronnen enz.) vaak noodzakelijk is in het openbaar be lang. Dc ontruiming van Korfoe. Do gepantserde kruiser San Marco, welke de lijken van de slachtoffers van den moord op de Italiaansche missie nabij Janina naar Tarente heeft vervoerd, is gisteren naar Korfoe teruggekeerd, verge zeld van twee dreadnoughts. De drie oor logsschepen zullen behulpzaam zijn bij de ontruiming van Korfoe door do Italiaan sche militairen op Donderdag a.s. De Fiume-kwestie. Generaal Giardino is Zondagmorgen uit Fiumo te Rome aangekomen. Hij bezocht Mussolini en bracht rapport uit over den toestand te Fiume. Voorts was het doel zijner komst nieuwe instructies te ont vangen in verband met de verder te ne men maatregelen. In een kort interview, aan een vertegen woordiger van de Giornalo d'Italia ver leend, drukte generaal Giardino zijn vol doening uit over de eorst-e week van sijn werkzaamheden te Fiumë. Hij sprak de hoop uit, dat hij eenige verbetering in het openbare leven van deze stad zal kunnen bewerkstelligen KORTE BERICHTEN. Officieele statistieken omtrent liet be volkingscijfer van Australië toonen aan, dat het aantal bewoners van het wereld deel sinds 1921 met een kwart millioen is toegenomen. De geheele bevolking van Australië be draagt 5.688.000 zielen, waarvan in Nieuw- Zuid-Wales 2.189.000, in Victoria 1.607.000, Queensland 805.000 cn Zuid-Australië 516.000. "Wat den levenisstandaard betreft de prijzen in Victoria zijn met 77 sinds 1914 toegenomen, in West-Australic met 35 9 De apotheker Rajetsj,. die destijds een moordaanslag op den Servischen minister president Paschitsj pleegde, door een re volverschot op hem te lossen, is tot twin tig jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Do vroegere aartshertog Karl Stc-phan van Oostenrijk ligt ernstig ziek te Zipov. Men vreest voor zijn leven. Zondagavond is op den weg van Ar- lon naar Lexemburg een automobiel omge slagen. Er waren drie dooden, nJ. Ulve- ling, Luxemburgsch Kamerlid, Bofferding, eigenaar van een brouwerij, cn Colas, ont vanger der belastingen. Volgens een nader bericht omtrent do mijnramp te Sosnowize, zijn hierbij 38 ar beiders om het leven gekomen. Majoor Vankof een voormalig legeroffi cier, is te Sofia gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd de voornaamste organi sator to zijn van de communistischo strijd krachten in Bulgarije. KERK EN SGHOOL NED. HEKV. KERK. Drietallen. Te Amsterdam: lo drie tal Ds. J. van Duyvenboodcn te Rotter dam; ds. J. M. Lamm er s en ds. N. G. Veldhoen te Alphen a.d. Rijn. 2c drie tal Ds. K. Hielkema te Kampen'; ds. W. Jerg te Harlingcn cn Ds. P. Schumacher te Ulsen, Graafschap Bentheim. Beroepen. Te Biggekerke: Jac. Poort te Eikerzee. GEREF. KERKEN. Tweetal. Te Uithuizen: C. J. Bos te Zuidwolde (Gr.) en C. J. Goslinga te Oost- hem. Beroepen. To OnderdendamW. Oosterheert te Ter Apel To Uithuizen: C. J. Bos te Zuidwolde (Gr.) Aangenomen. Naar Rijssen: M. M. Horjus te H.-I. Ambacht. Bedankt. Voor Vlaardingen: D. J. Couvé te Meppel Voor Axel: D. de Wit te Berlikum Voor Amerongen: M. M. Horjus te H.-I. Ambacht. Bevestiging, Intrede, Afscheid. D s. B. W. de G r a a f f is voorne mens Zondag 7 Octobov a.s. to Rilland- Bat h afscheid lo preeken en Zondag 14 October d.a.v. bij de Geref. Kerk te Stad aan t Haringvliet intrede te doen, na be vestiging door Ds. G. van Velzen, van Middelharnis. Dr. D. J. van Katwijk, pred. bij de Geref. Kerk te Zwammerdam, nam Zon dag afscheid van zijn Gemeente met een predikatie over Num. 6 vs. 2227. Den naar Schipluiden vertrekkenden leeraar werd toegezongen Psalm 121 vs. 4, nadat bij was toegesproken door een br. ouder ling namens de Gemeente cn door Ds. L. van Loon, van Aarlanderveen, namens de classis Woerden. B. en W. van Zwammer dam woonden mede de plechtigheid bij. D S; H. Knoop, van Schouwerzijl overgekomen, werd Zondagmorgen to Koo- ten in zijn ambt bevestigd door Ds. Idema van Winsum, die tot tekst had Ezech. 33—7. Des nam. verbond do nieuwe leeraar zich aan de gemeente naar aanleiding van Mattb. 25: 14—30. Daarna volgden do ge bruikelijke toespraken. De kerk was beide malen vol. Ds. Tli. Scharten van Gouda werd Zondagmorgen bij de Luthersche ge meente te Nijmegen ingeleid door zijn broeder Ds. Th. G. Scharten uit Doesburg, met een predikatie naar aanleiding van Psalm 33:20 en 21. 's Avonds deed Ds. Scharten zijn intredo naar aanleiding van 2 Kor. 4:5. Beido keeren was bet kerkje geheel vol. Zondagavond nam Ds. H. W. v. d. Vaart Smit, na oen verblijf van ruim 5* jaar, afscheid van do Geref. Kerk van 's-Graveland naar aanleiding van do woor den uit Ps. -18:12 en 13. Do afscheids- predikatio was „getoonzet in den lofzang" en werd door talrijke aanwezigen aange hoord. Daar de spreker verzocht had geen toespraken te houden, werd den scheiden den leeraar alleen toegezongen do zegen bede uit Ps. 134:3. B. J. Lindeboom, t Te 'Amsterdam is overleden do beer B. J. Lindeboom op wiers initiatief in 1887 dc (Geref.) Centrale Diaconale Conferentie in bet leven word geroepen en waarvan hij voorzitter was van 1887 tot 1901. Bij de Geref. Kerk van Amsterdam was do overledene geruimen tijd dialcenlsn ge durende 33 jaren ouderling. Vorig jaar gaf hij nog den stoot tot de oprichting van de (Geref.) Noord-Holl. Ouderlingen-confe- réntie. Voorts was liij vele jaren voorzitter van liet Bestuur der Vereen, voor Geref. Scho len in de gemeente Amsterdam. Bij het 70-iarig bestaan der School in de Mar- nixstraat 2SG werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gemeenteraad Alkemade. Vergadering van Maandag 24 Sept. on der presidium van den heer J. L. H. Vos- ters, burgemeester. Aanwezig alle leden. Dc V o o r z. opent de vergadering met gebed, waarna, de notulen der vorige ver gadering worden gelezen en goedgekeurd. Aan do orde is benoeming van een hoofd onderwijzer aan de O. L. school. Er zijn 23 sollicitanten. Benoemd -werdt no. 1 van d© voordracht van B. en W., de heer B. P. J. M. v. Akkeren, onderwijzer te Rotterdam. 1 stem is uitgebracht op no. 2, do heer F. H. J. Geene, tc Ammerroden. Aan B. en W. wordt overgelaten den da tum van in functietreding vast to stellen die zoo nabij mogelijk zal worden gezocht. oorstel van B. en W. om bet contract .met de gemeento Leiden, inzake de uit voering van do vleescbkeuringswet, met 5 jaren te verlengen. De V o o r z. zal het Rapport van den directeur van het slacht huis to Leiden, dr. Stuurman, voorlezen, terVPTjl spr. .voorstelt om den beer St., die in persoon ten raadhuize aanwezig is, in do vergadering toe te laten teneinde hem in dc gelegenheid te stellen, zoo noodig ophelderingen te geven van technischen aard. Do heer Verweij is daar tegen. Spr. acht een eenzijdige voorlichting, van hoe vertrouwde zijde ook, niet bevorderlijk aan een objectieve behandeling van de zaak. Spr. waarschuwt om niet in dezelfdo. fout van de vorige behandeling dezer zaak te vervallen. Spr. zag gaarne iedere partij gelijke kansen gegeven. De Y o o r z .zegt dat van geen partijen of kansen sprake is. De heer Los vermoedt dat Leiden toch wel belang heeft bij de aansluiting van Alkemadc, gezien do inspanning die dr. S. zich getroost. De Voorz.; Er zijn altijd nog men- schen die liet algemeen belang willen dienen. De heer Rietbroek, is voor toelating van den deskundigen adviseur omdat spr. groot vertrouwen- heeft in den huidigen keuringsdienst. De heeren de Jong en Rotteveel verklaren zich voor toelating. De heer V e r w e i j doet een tegenvoor stel dat gesteund wordt door de heeren L o s en d o V e 11 e. Met 83 st. wordt dit voorstel verworpen; waarop de heer dr. Stuurman aan de vergadering wordt voor gesteld. De Voorz. leest nu het rapport, van het slachthuis voor, waarin voor verlen ging van het contract wordt gepleit. De argumentatie van het rapport komt ten slotte hierop neer, dat bij niet-verlenging van bet contract do gemeente Leiden een jaarlijksche schade zou lijden van f 1000 welk bedrag zij niet zelf zal willen beta len. Het praeadvies van B. en W. bevat een overzicht van de kosten dio voor de in richting van een eigen keuringsdienst zou den moeten worden gemaakt, en van die, waaraan de gemeente thans heeft bij te dragen. Het advies pleit voor verlenging van bet contract. De heer Verweij herinnert aan des Voorzitters woorden, gesproken bij de be handeling van het thans geldende contract n.l. dat do heeren zich nu eenls op een breed standpunt moesten stellen .Spr. ver werpt de beschuldiging 'als zou hij ©en „smal" standpunt innemen, zoo bij zich tegen dit contract gaat verklaren. Spr. bedoelt niet anders dan eenerzij ds een goe- do uitvoering van de wet, en anderzijds de belangen te bevorderen van die er bij betrokken zijn. Met allo waardeering voor de weten schap moet spr. toch constateeren dat te genwoordig to weinig waarde wordt ge hecht aan de ervaring van de practische keurmeesters dio vroeger dit werk deden. Reeds in het begin van deze nieuwe pe riode gaf de streng wetenschappelijke keuring met haar velo afkeuringen reden tot klagen, weswego B. en W. herhaalde lijk werden geïnterpelleerd. Eenige maanden verliepen daarna, tot dat een vernieuwe klacht van dio strek king inkwam, cn wel van do afd. van dc Holl. Mij. v. Landbouw, bij do behandeling waarvan dc raadsleden een meer practi sche keuring meenden te kunnen consta teeren Spr. 8telt, wat het wetenschappelijke van dc keuring betreft wel vertrouwen in Leiden, maar voor overdrijving moet toch worden gewaarschuwd. Leiden besteedt nu het schijnt dat het contract niet zal wor den verlengd, meer dan gewone zorg aan dc gem. Alkemado .maar spr. ziet niet in. dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, wanneer Alkemade, dat een waardevol bezit is, zich voor 5 jaar zal hebben verbonden. Behalve te streng-wetenschappelijk, is deze keuring ook veel to duur, hetgeen spr. aantoont met Verschillende cijfers. Wordt hier b.v. f 8 per koe keurloon be taald, in vorschillende andere Gem. is dit f 6 terwijl raien daar bovendien de verwach ting koestert dat er nog wel een derde zal afgaan. Toen het contract werd aangegaan zei dr. S., in zijn advies dat zelfs een prijs van f 8 niet als maximum kon worden genoemd hetgeen spr. niet gerust stemt. Men stappe niet licht over deze geldelij ke bezwaren heen', zegt spr., want verhoo ging van keurloon zal terugslaan op den winkelprijs van het vleesch. Tenslotte wijst spr. op het groote gebrek van den huidigen dienst, dat gelegen is in het voorbijgaan van den practiseerenden veearts in dezo gemeente. Deze kan niet buiten de keuring en is toch onmisbaar voor de Gem. Thans mist hij een onderdeel van zijn werk; het is niet af, terwijl het voor een goede keuring zooveel als voor de landbouwers van groot belang is dat de veearts een goed inzicht in den gezond heidstoestand van den veestapel ter plaat se heeft. Aan dit laatste is do huidigs re geling niet bevorderlijk. Het hooge bedrag van f 5000 door den Voorzitter genoemd als het bedrag dat jaarlijks voor een eigen keuring zou moe ten worden uitgegeven vindt spr. onjuist. Het behoeft de gemeente niets to kosten. Spr. kan daarover nu niet in details spreken, hoewel hij de bescheiden bij zich heeft. Natuurlijk zouden er wel eenige be zwaren overblijven, maar die zijn gemak kelijk te overwinnen^ wanneer eenmaal het vertrouwen in den dienst ia terugge keerd. Voor dit laatste zal een gemeen telijke keuring onmisbaar blijken te zijn. De heer Los vraagt of B. cn W. behalva bij Leiden, cok bij andere gemeenten hebben geïnformeerd. Do heer de Vette vraagt hoe het ta rijmen is dat in Alkemade niet moer dan' 3J p. voorw. goedgekeurd vleesch per per soon mag worden afgegeven, terwijl in Leiden 9} p. tegelijk mag worden verkocht. Den heer D. v. V o o r e 11 stond het in het betoog van den heer V., niet aan, dat daar een tegenstelling werd gemaakt' tus- schen theoretische en practische toepas sing der wet- Spr. zegt dat de keurings- wet niet voor boeren, ook niet voor sla- gers, maar voor de particuliere afnemers is gemaakt. Spr. acht dat de keuring niet streng genoeg kan zijn. De Voorz. noemt eenige gemeentere (die echter geen eigen keuring hebben), waar meer betaald wordt. Het verwondert spr. dat de heer V. niet nauwkeurig beeft kennis genomen van het voorstel van B. en W. De heer Verweij zegt dat dit laatsto hem om bekende redenen niet mogelijk was; buitendien moet Spr. er zijn teleur-- stelling over uiten dat verschillende hee ren langs de zaak heenpraten, en ze niet objectief beschouwen, zooals spr. heeft ge daan. Spr. maakt daaruit op dat men niet van plan is over de zaak serieus te debat- teeren. Men tracht steeds een geheel andero beteebenis aan spr/s woorden te geven. De voorstelling, alsof de volksge zondheid alleen gebaat is bij een keuring door Leiden, gaat volstrekt niet op. De heeren hebben blijkbaar de kern van spr.'s betoog niet gesnapt, waarom hij het hart van de kwestie maar dadelijk zal aansnij den. Spr. vraagt dan, of deze keuring het vertrouwen heeft der bevolking; m.a.w. of alle geslacht vee onder de oogen. der keur meesters komt. Als antwoord hierop noemt spr. het feit dat in dc buurtschap Rijp wetering ge durende de ïkatste twee maanden 1 var ken werd aangegeven; vroeger was dit gemiddeld 3 stuks per week, waarbij komt, dat nu mond- en klauwzeer en varkens ziekte heerscïien. Spr. keurt dit niet goed, maar constateert slechts de werkelijkheid. Intusschen blijkt -de onmisbaarheid van oen plaatselijk veearts, die het vertrouwen; heeft en een goed toezicht op den veesta pel houdt. Spr. noemt dan nog verschillende ge- mêenten waar slechts f5 of f6 per koe wordt betaald als blijk, hoe eigen keuring goedkoop kan worden, waar nog bijkomt, dat, wordt het aantal aangiften in Alke made minder, de gem. Leiden n o o d w en- dig do keurloonen zal m oe- tonverlioogen: het desbetreffend artikel in het contract biedt geenerlei waarborg dat het thans geldende keurloon het maximum is. Over 't algemeen spijt het spr., dat de leden dit punt zoo oppervlakkig behande len. De heer Rotteveel vraagt met wolk recht Leiden de meerdere kosten op do keurloonen kan verhalen, wanneer een ge meente afvalt. Een proefjaar moet toch oen proefjaar blijven. Do heer Stuurman licht nader too dat de onkosten dalen; naarmate meer gemeenten zicli aansluiten. iTe heer V e r w e ij zegt, reeds liet vorig jaar tegen deze bepaling in het contract to hebben gewaarschuwd. Spr. is voor do toekomst niet gerust omtrent de maxim, keurloonen. Wellicht staan ook de geboden gegevens onder den invloed van de om standigheden. Do heer Rietbroek zou naar aanlei ding van dc gegeven cijfers het maximum in het contract willen vastleggen. De heer Verweij zegt weinig vertrou wen te hebben in do ten dienste staande cijfers, en waarschuwt den heer R., zich daaromtrent geen illusies te vqjmen. Wan neer men ©enimaal geen b*s meer is in eigen huis, kan men wel iets heel graag willen, maar te zeggen heeft men niets, .j De Voorz. geeft een, verdediging vaö het voorstel van B r De heer Stiniriria -icht nader do gang van zaken toe en adviseert om het contract te vei lengen. De heer Rotteveel (moet het eerst stemmen) vraagt den voorzitter of alsnog een maximum in het betreffende artikel kan worden vastgelegd. De Voorz.: dat kan ik niet zeggen. De beer Rotteveel: dan stem ik te- Het voorstel van B. en W. wordt irt stemming gebracht en verworpen met 65 stemmen. Voor het voorstel stemden de heeren D. v. Vooien, de Jong, Rodewijk, de Ko ning cn Rietbroek. Bij dé rondvraag vraagt de heer Los of niet lean worden overgegaan tot dem ping van de sloot langs den weg van; Roelofarendsveen naar Oude Wetering. Tot wijziging der begreoting wordt be sloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. De Voorz. zegt dat bedoelde demping reeds is opgenomen in bet plan tot werk verschaffing voor^ dezen winter. Hierna sluiting der vergadering. UIT DE OBSGEVme WARMOND. De Gemeenteraad be noemde tot lid van de commissio voor heb olectricitcitsbedrijf (vacature Popot) den! heer Molhuijzen. Naar aanleiding van een verzoek van den heer Alb. Oudshoorn, besloot de raad tot wijziging van het stra tenplan der gemeente, waarna toestem- yning kan worden verleend tot uitbreiding van de Jachthaven ,,'t Fort", ten behoeve van genoemden persoon. VOORSCHOTEN. Burgerl. Stand. Ondel'rt^a N. Zonneveld en A. van Rijssêl J- O. Beugelsdijk en Th. O. van Meijgaarden. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2