REGENJASSEN nu» Firma J. VAN GI1LIK ZONEN - ümÉleeipapjii - r Advertentiën Zit- r 24-29 SepMiiier u.. zoowel in GUMMI e's GABARDINE, in alle prijzen. sorórtiöcl - om adliacsiebotuiging aan een adres van den raad dier gemeente tofc in stelling van een algemeen vloekverbod. 11. Wijziging verordening op de invorde ring van de plaatselijke inkomstenbelas ting. 12. Verzoek Van vier bewoners van den gillegommredijk om medewerking te ver- ie enen aan de totstandkoming van een© regeling, als bedoeld bij artikel 19 der La ger Onderwijswet 1920. 13. Verzoek van J. B. Verhaar om ciene vaste aanstelling als kantoorbediende ten kantore van gemeentewerken. 14. Verzoek van den Hillegotnschen Be-' stuurdersbond om maatregelen te treffen tot bestrijding der werkloosheid. 15. Aanvulling salarisregeling werklieden reglement. 16. Opheffing cursus in het bouwkundig teekenen. 17. Circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ten opzichte van Ver volgonderwijs. HAZERSWOUDE. Aan den heer Jae. Lin- denburg, aannemer alhier, is de bouw op gedragen van een burgerwoonhuis voor rekening van den heer J. van der Eist alhier. De melkprijs is alhier met één cent per liter verhoogd en ge bracht op 14 oent. RIJNSBURG. Bij de Gewestelijke schiet- wedstrijden to 's-Gravenhage werden door onze Rijnburgsche schutters goede succes sen geboekt. In do B-klasse £scherp) schoot. G. v. Vliet 44 p. en M. J. Grimsbergen 43 p. Op de gelukshaan waarin 297 schutters deelnamen schoot L. v. Gemert 287 punten (max. 293). GEMEENTERAAD LEIDEN Vergadering van den Raad der Gemeen te Leiden op Maandag 24 September 1923. Voorzitter de Burgemeester Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gij se 1 aar. Afwezig met kennisgeving Mevr. Die trich, wegens ongesteldheid. De fracties zijn nu weer geplaatst in de oorspronkelijke volgorde. De democratische fractie heeft aan de binnenzijde van de tafel plaats genomen. De V o o r z. opent de veradering. Installatie nieuwe leden. De V o o r z. stelt thans aan de orde: 1. Beëediging en installatie van de nieuw benoemde raadsleden, de H.H. B. J. Huur man en J. Splinter Gzn. Nadat beide heeren door den Secretaris zijn binnengeleid leggen zij in handen van den Voorzitter de voorgeschreven eeden af. Do V o o r z. deelt mede dat van H. M. de Koningin een dankbetuiging is ingeko men voor alngeboden gelukwenschen. Onder de ingekomen stukken zijn voorts do volgende adressen: Van het bestuur van den Neder- 1 a rrd schen Christel ij ken Bond van Personeel in Puhlieken Dienst om voor personen in openbaren dienst,, wier arbeid voortdurend noodig is, niet in vasten dienst aangesteld, inkoop voor pen- s:oen mogelijk te makon. Wordt gesteld in handen van B. en W. om advies. Van het bestuur der Federatie van tc Leiden gevestigde Woningbo u w- vereenigingen een verzoek om do te vormen stichting voor de exploita tie der gemeentewoningen het karakter te geven van een woningbouwvereniging, waarvan alle bewoners der gemeente-wo ningen lid zijn en dus ook medezegging schap zullen hebben in de exploitatie en bewoning der gemeente-woningen. Van den heer Knuttel een voorstel om do huurprijzen van de gemeentelijke woningen te doen vaststellen op den grond slag van de door den' Gemeenteraad vast te stellen gezamenlijke huuropbrengst. Van den heer Oostdam een voorstel om B. en W. in overweging te geven voor alle woningen van gelijk type gelijken huurprijs te vragen. Deze stukken zullen worden behandeld bij punt 15 van de agenda. Verzoek van de Centraio Com missie voor A,r b e i d s ontwik keling: a. tot het verleenen van een subsidie van f 500 aan deze Commissie, tot heb orgami- seeren van ontspanningsavonden voor de werkloozen en hun gezinsleden; b. tot het gratis beschikbaar stellen van de groote zaal der Stadszaal voor zes keer, waarvoor de tijdstippen nader in overleg met het gemeentebestuur worden vastge steld. B. en W. stelllen voor dit adres in hunne handen te stellen om advies. Aldus besloten. Van den Leidschen Bestuurders bond 'n verzoek 't daarheen te willen leiden, dat van af 15 October 1923 tot 15 April 1924 aan werklooze hoofden van ge zinnen die daarvoor in aanmerking komen een toeslag op hunne wekelijksche uitkee- ring wordt gegeven van f 1 per week voor de aanschaffing van brandstoffen, of wel door verstrekking van brandstoffen in na- iura in hunne behoeften aan verwarmings middelen te voorzien. Wordt voor advies gesteld in handen van B. en W. Van den heer v. Stralen een voor stel om van gemeentewege een lokaal ter beschikking te stellen, waar in den a.s. winter de werklooze arbeiders, ter ver- poozing op den dag gebruik van kunnen maken, met beschikbaarstelling van de noodige ontspanningsmiddelen. Wordt eveneens in handen van B. en W. gesteld om advies. De Voorz. deelt nog mede dab aan de oud-wethouders, de "heeren Bots en Van der Lip een pensioen is verleend van f 1250.en aan den heer Pera van f 511. Thans komt aan de orde: 2. Voorstel tot het verleenen van eervol ontslag aan Dr. J. M. Rombouts, als bui- t--ewoon geneesheer aan de gestichten egeest", „Voorgeest" en „Rhijngeesl". liet voorstel wordt goedgekeurd. 3. Benoeming van een buitengewoon ge neesheer aan de gestichten „Endegeest", „Voorgeest" en „Rhijngeest." Benoemd wordt de heer H. C. Jelgersma assistent aan de R. U. alhier. 4. Benoeming van twee Curatoren van het Gymnasium. Benoemd worden de heeren Dr. N. Th. Weebers met 23 stemmen tegen 1 op den heer v. Stralen, en Dr. D. C. Hesseling met 29 stemmen tegen 1 op Mevr. Eerd- mans. o. Beneficing van een leeraar in de Na- tnurlijko Historie aan het Gymnasium. Benoemd wordt de heer Dr. W. H. van Beters. 6. Eenöcming van een leeraar in de Oude Talen aan. het Gymnasium.. Benoemd wordt de heer J. R. Wartena. 7-. Benoeming van een leeraar in de Wis kunde aan het Gymnasium, voor den cur sus 1923—1924. Benoemd wordt de heer W. Vreeken. 8. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Wiskunde aan het Gymnasium. Benoemd wordt de heer J. J. Valken burg. 9. Benoeming van twee leden der Plaat selijke Schoolcommissie. De heer Goeneveld heeft bezwaar tegen de aanbeveling. Hij herinnert aan een vroeger aangeomen motie om bij het doen van voordrachten rekening te houden met de evenredigheid. In de prac- tijk merkt men daarvan echter niets. In deze comm. bijv. hebben slechts twee Soc. Dem. zitting en in deze aanbeveling wordt dezelfde gedragslijn gevolgd. Toen Mevr. Baart aftrad, konden de Soc. Dem. niet een opvolger aanwijzen omdat men persé een vrouw wilde. De rechterzijde heeft daar echter geen enkelo vrouw en ook nu schijnt het niet noodig te zijn dat een vrouw wordt aangewezen. Spreker vestigt voor de tweede aanbe veling de aandacht op den heer Verweij die door de fractie meer speciaal is aange wezen voor de afd. Onderwijs. Hierna wordt tot stemming overgegaan. Benoemd worden in de vacature Her mans de heer J. C. Boertee met 26 stem men tegen 1 op den heer R. G. M. Hueber, 1 op Mevr. van Itallie en 3 blanco. Bij de twsede vacature stelt de heer Groeneveld voor de aanbeveling terug te zenden, met verzoek met een nieuwe aanbeveling te komen, De lieer Meijnen moet de aanneming van deze motie ontraden. De aanbeveling is ook volmaakt in orde. Indertijd is door de schoolcommissie geprobeerd een geest verwante van Mevr. Baart op de voor dracht te plaatsen. Dat men toen een dame wenschte was, omdat de laatste da me op het punt stond ontslag te nemen. De Sóc. Dem. hadden toen echter geen candidate. Later toen er weer een vacature kwam, door het heengaan van Mevr. Blok is ge probeerd toen een dame uit de S. D. A. P. te vinden, waarna op haar voordacht Mevr. Proost benoemd werd, die thans nog zitting heeft. De heer Goeneveld. heeft gezegd dat de rechterzijde steeds poogt geestverwanten benoemd te krijgen. In de vacature Dr. Plooij is echter het tegendeel gebleken. Thans nu de heer Eermans (ILK.) be dankt© is in die kringen naar een candi- daat gezocht evenals in sprekers vacature. Men heeft eenvoudig de bestaande verhou ding gehandhaafd. Ze is meer bedacht op alzijdigheid dan op evenredigheid, wat spr. ook meer in het belang van het onder wijs acht. De heer G oeneveld doet niets af aan de geschiktheid van 'de vooregdra genen Maar ook in Soc. Dem. kringe zijn er ge- schikten. Wat de heer Meijnen zegt komt hierop neer,' dat de bestaande verhoudingen moe ten worden gehandhaafd. Do evenredig heid zal in die comm. dus nooit tot uit drukking komen. Spr, kan daarmee geen genoegen nemen, waarom hij de aanbeveling wil terugsturen De heer V e r w o ij vestigt er de aan dacht op dat de groep „overige meerder jarige personen" uitsluitend bestaat uit voorstanders van het bijz. onderwijs. Do heer Mo ijn en. moet dit tegenspre ken. De heer Boot is geen yoorstander van het bijz. onderwijs. De Y o o r z. acht het niet gowenscht deze aanbeveling torug te zenden, daar het hier een aan hoveling betreft. Wil men daarvan afwijken, dan moet do raad dit zelf weten en maar in 't wildo gaan stemmen. Van de comm. kan men niet verwachten dat zij met een andere aan beveling zal komen. Do lieer Groeneveld zegt dat een aanbeveling veel invloed heeft. Dc rech terzijde, die vroeger tegenover de liberalen in do minderheid was, heeft toen in den- Wij zetten onze expositie van de L.A.W.E.T. voort op de HAARLEMMERSTR. 116-120, alwaar wij U geregeld een over zicht zullen geven van het nieuwste op het gebied van Dames-Modeartikelen, zooals: Pelterijen, Blouses en Cos- tuums, Japon-, Blouse- en Mantelstoffen, Garneering en Passementerie, Nou- veauté's enz. Wij vertrouwen U door onze L. A. W.E.T.-expositie wederom over tuigd te hebben, dat wij in ge noemde artikelen een schitterende sorteering tegen zeer concurreerende prijzen brengen, en houden wij ons ten zeerste aanbevolen. v/h HAARLEMMERSTR. 116-120. N.B. Stalen en zichtzendingen op aanvraag verkrijgbaar. 662 zelfden geest geredeneerd als spr. thans. Het voorstel-Grcenbveld in stemming gebracht, wordt verworpen met 20 tegen 11 stemmen. Voor de Soc. Democraten, Mevr. v. Itallie en de heeren Witmans, Sijtema en Knuttel. Hierna wordt tot stemming overgegaan. Benoemd wordt de heer A. C o u v ee met 15 stemmen tegien 11 op den heer Verweij 1 op de heer Wilbrink, 1 op Punselie, 1 op Mevr. v. Iallie en 2 blanco. 10. Praeadvies op het verzoek van de wed. G. J. de Graaf geb. van Velzen, om de te bouwen loods op het terrein an de Os- en Paardelaan, Sectie N. no. 154, van hout te mogen maken. Goedgekeurd. 11. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van eenige gedeelten van den Haarlemmerweg, Sec tie K, Nos. 2570, 3668, 3669, 3670 en 3671. Goedgekeurd. 12. Voorstel tot beschikbaarsteling van gelden ten behoeve van de inrichting van het perceel Nieuwe Mare No. 15, 'tot bu reau van het Burgerlijk Armbestuur en de verbetering van de bovenwoningen van dat perceel. De heer v. Stralen heef niet gelezen van het aanbrengen van een wachtgelegien- heid. Hem is later gebleken dat hierop wel gerekend is, maar hij Vraagt of de ontworpen gelegenheid voldoende is. (Wordt vervolerd A INGEZONDEN (Bunten verantw oordelijkheid «der Redactie) Het Lccaal-Comité Van de Unie. Geachte Redactie. Nu de „Dank- en bedestond" voor het Chist. onderwijs zeer nabij is 26 Sept. a.s., des avonds te 8 uur in de Hoogl. kerk en het Locaalcomité v. d. Unie: „Een School men den Bijbel" al hier opnieuw besloten heeft de Unie-col lecte niet langs de huizen maar aan het einde van den dienst in de kerk te hou den, nu acht ons Comité het zich ten plicht, zijn standpunt voor de vrienden van het Christ, onderw. bloot te leggen. Niet uit gemakzucht zijn wij tot dit be sluit gekomen, al weten we maar al te goed, hoe moeilijk het de laatste jaren, en steeds meer, was, om zich van de noodige hulp voor de collecte langs de huizen te verzekeren. Neen, uit volle overtuiging is ons Comité tot zijn bsluit gekomen. Na de protesten in uw blad, verleden najaar, hebben wij één en andermaal de kwestie in vergadering besproken, maar noch de lezing van de brochure: „De Toe komst der Unie", noch een bezoek dan de Algemeene Vergadering v. d. Unie, in de Pinkslerweek te Utrecht, noch samenspre- king met verschillende onderwijzers en onderwijzeressen, hebben onze opinie^ kun nen wijzigen. Wij zijn het volkomen eens met Ds. A.' de Geus, voorzitter van „De Unie", schrij ver van genoemde brochure, er is nog veel, heel veel op het gebied van ons Christ, onderw. te doen; het peil van het onderwijs kan en moet nog naar hoven; propaganda en steun blijven noodig, maar pasop! Wil niet te voorvarend zijn. Let op den nood der tijden. Pasop, dat hat den arbeid der Unie niet gaat als onze nieuwe schoolwet in 1920: Prachtig be doeld, maar nu, en in de naaste toekomst, heslist uitvoerbaar. Onze wetgever heeft een hoog ideaal in het oog gevat, maar verzuimd op de omstandigheden te letten. Zoo moest het vastloopen. Het onderwijs gaat onder de verwarring gehukt. Dién weg moet het met. het mooie werk van „De. Unie" niet uit. Sommigen hebben ons toegeroepen: Vooruit, collecteer maar langs de huizen! Dat geeft meer. Onze menschen in Leiden geven veel en met liefde. Het laatste is volkomen waar, maar de uitlating in zijn geheel mist onzes inziens het karakter van bescheidenheid. Boven dien willen wij onze oogen niet sluiten voor het feit. dat er, vooral tegenwoordig, reusachtig veel nooden te vervullen zijn, dat Leiden met groote offervaardigheid, en gaarne geeft, doch dat het wel merk baar wordt, dat de grens van ,Jiet kun nen hij velen bereikt is, zoo niet al over schreden wordt. Ten slotte nog één opmerking. De Unie-collecte was voorheen een uiting van protest en een noodkreet beide Dat behoeft zij, Gode zij dank, niet meer te wezen. Nu vragen wij een offer der dankbaarheid. Dat mag en moet het blij ven. Een nood te halpen lenigen is „alge meene menschenplicht". Een dankoffer to brengen behoort aan hen, die de reden tot lof en dank erker nen. Dies acht ons Comité een collecte langs de huizen in het onderhavig geval on- kiesch. Geachte Redactie! Met wat wij thans schreven, meenen wij te kupnen volstaan. Mochten de tijden veranderen, mochten, wat God verhoede, opnieuw dagen van be nauwdheid voor ons Chr. onderwijs aau- breken, dan zal ons Unie-Comité onmid dellijk in de bres staan. Wij blijven pa raat. Met hartelijken dank voor de ons toe gestane ruimte in uw blad, verblijven wij gaarne voor Leiden: Het Locaalcomité v. d. Unie. STADSNIEUWS. De „L.A.W. E.T." De Leidsche Algemeene Winkel-Etalage- Tentoonstelling behoort weer tot het ver leden. Dat zij geslaagd is, wat het aantal bezoekers betreft, zal niet ontkend kunnen worden. Niet minder dan 13.388 betalende bezoekers hebben een kijkje genomen. Bo vendien zijn er nog tal van kaarten door de exposanten aan hun cliëntèle uitge reikt, terwijl er vele vrijkaarten en.door- loopende toegangsbewijzen werden ver strekt De prijswinnaars(essen) van Zaterdag zijn: 12000ste bezoeker de heer G. Boswinkel, (In<J. Ambten, met verlof), Wilhelmina- park 4 Oegstgeest, zilveren armband-hor loge; 12.500ste bezoekster Mej. A. Wessels Heerenweg 201, Lïsse, barometer, aange boden door de Firma J. G. van Deene, Breestraat 12; 13.000ste bezoekster, Mej. H. Niewuhner, uit Borgholzhausen hij Bielefeld, tijdelijk werkzaam in „Rhijn geest', een electr. strijkijzer. Voor de lijsten der geschenken, ziet men de annonce van heden. De geschenken van Zaterdag en ook de nog niet afgehaalde van vorfge dagen, kunnen nog deze week afgehaald worden aan het secretariaat der L.A.W.E.T., Nieuwe-Rijn 50. Buiten de 27 extra-geschenken aan eiken öOOsten bezoeker, zijn in totaal 300 ge schenken voor programma-houders be schikbaar gesteld. Het groote extra-kinderfeest, tegen lagen toegangsprijs, vindt a.s. Zaterdag 29 Sept. van 2 tot 4 uur in de groote Stads zaal plaats. De heer Kellenbach zal dan vertoonen „Zwaan kleef aan", sprookje in vier be drijven, en „Jan Klaassen", sprookje in één bedrijf. Alle kinderen zulien dan evenals op de L. A. W. E. T., aardige geschenken krijgen. Men zie voor den verkoop van toegangs kaarten de desbetreffende jidvertentiën in den loop van dezo week. De opbrengst der op de L.A.W.E.T. ge houden collecten bedroeg: voor Katwijk ongeveer f355; voor Japan ongev. f150. Laatste Berichten Chr. Onderwijzers. Zaterdagmiddag heeft te Utrecht een vergadering plaats gehad van de Besturen van verschillende organisaties van Chris telijke Onderwiizers. De daar gehouden besnrekingen leidden tot volkomen over eenstemming aangaande de houding te genover de plannen der Regeering aan te nemen. Het doen van gemeenschappelijke stagen ter voorkoming werd voorbereid. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 24 Sept. Vee. Aangevoerd: 325 Rund-eren; 273 VeiUe Kalveren; 1141 Scha pen en 810 Varkens. Prijzen: Koeien 4042 62*4—51—60—62H cent; Ossen 45—50—5214 5559 cent; Vette Kalveren 606569 J4 7577J4 cent; Schapen 4045 cent; Lam meren 2841 per stuk; Varkens 40—4243 cent. AMSTERDAM, 24 Sept. Veemarkt 600 Vette Koeien le kw. 1.24—1.32, 2e kw. 0,95— 1,20, 3e kw. 0,8—0,90; 25 Stieren 100— 120; 140 Melk- en Kalfkoeien 300—450; 117 Vette Kalveren 2e kw. 9096 cent, 3e kw. 8090 cent; 33 Nuchtere Kalveren 1624; 137 Schapen 4050; 67 Lammeren 32 40; 75 Vebte Varkens lo kw. 0,981.2e en 3e kw. 9698 oent; Overzeesche en Gelder- sche 0.99—1.01; 28 Paarden 150—300. ROELOFFARENDSVEEN, 21 Sept. Doorsnee prijs met aftrek van veilingskositenSnijboo- nen 1.16; Pxincesscboonen 1.50; Fijn 13.80—12.42—10.58—10.15—9,20—6,53—5,89 Fijnbasterd f 7,66, Basterd f 6,76, Grof f 5.65, Bommen f 3.32, Stippel f 4.72. DELFT, 22' Sept. Kaas. Aangevoerd 35 sta pel- kemijne bars. Frij» f 0123—1-0* lij0> TER AAR, 22 Sept. Voiling SI. Fhccas". Priucesseboouen zonder draad f 2.idem II 40 een:, idem III 40 ccnfi. id--« ma draad 2.40, idem II f 1.30. Snybocwm I f 1.28;? idem II 47 cent, idem III 6 cent, Stok 4 can Witte Pronkbennen 40 cent; Angurkn Fijn 14.70, idem II f 10.40. idc-m A f 17.10; I^jjn basterd 8.G0. Basterd 0,50, idem II &£0 Grof 6,—, idem II 4,85, Fijnste*. 5.30. Stek 4.93, Komkommers 3.43. Veiling „God zij mef Ons". Princwwcboo- nen mooi 2.30, idem I 2.Ï0. ijk-m I! 1.— Princessebooncn met draad 1.90, Dubbele Stamjg-inccssen I 1.30; idan II 60 cent, Spijboonen mooi 2.30; idem I 1.32, idem II 55 cent, idem III 15 cent, Stek 6 cent, Witte Pronkers 45 cent, Spekbocnen 90 ceni; Augur- v ken Fijn 14f60, Fijnbasterd 8.30, Basterd 6,90, Grof 5.90, Stek 4.95 Komkommers 2.85. Aanvoer: 98 zakken Princessebooncn, 20 zak-kon Snijboonen extra, 475 zakken idem I. LOOSDUINEN 22 September. Groenten- veiling. Bloemkool le soort- f3.804.90; 2e soort f O.SO1.50, rijen komkommers lo soort f 3^-4.20; 2e soort f 1.20—2.40; nolo komkommers f5.40—6.; witte f p.70—2.30; savoyo kool fC7.20; groene kool f3.60 3.80; andijvie f 1.102.10 per 100 stuks; roode kool f2.70—3.10, aardappelen f4.50— 2.30 per 100 K.G.; druiven le soort 6776 ct.; 2e soorts 5056 ct.; aardappelen. 3^— 44 ct. per K.G.; stokprinsessen f2133; stam-prin6esseboonen f 12.5017, snijboo nen f 1739, pronkboonen f612; Duitsclie Prinsessen f 13—17 per 100 K.G.; peen le soort f7.40—7.90; 2© soort f5.806.70; bleekselderij f25—30, selderij f 1.401.50 kroten f22.20 per 100 bos; salade le soort f 1.40—2.10; 2e soort f 0.80—1.20 per 100 krop; tomaten le soort f6.107.20; 2e soort f 4.105.70, 3e soort f 1.803.70 per 50 K.G.; spinazie 1216 ct., per 4 K.G.V postelein f 15^31 ct. per 6 K.G.; andijvie 1221 ct.; komkommerstek 1036 ct-; stoof sla 1220 ct. per ben; meloenen 10 24 ct. per stuk: Kooner.stek f 1021 per 100 K.G. ÖFFICIEELÊ BEÜSSNüTtERING. O.K. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A 5% Nederland 1919 4/4%Nederland 1917 Ned. O.-L, obl. 1919 6 Portugal Tahaksm. 1890 Rud. 1906 frs. 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 414 Koloniale Bank aand Ned Ind. Handelsbank Cenir. Suiker Turgors A- .Tureens R Oude Philips R S. Stokvis Am Hide &n Leather Am. Smelting en Rel Anaconda copper Centr Leather Studebaker U S Steel Oompania Handelsver. A'dam. Dordtsche Petr Gecons Holl. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber SeTbadjadi HoTïand Amerika lijn »- Holl. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Paketvnart «?r.}mpr.raart Uni© Rott. Lloyd Kon N^d Stoomboot T MarCy C-N VotTr. Deli-Ratnvia Tsbj,k Deli Cnltnnr Mij H. TJ S. Mij obl. 5* H.IJ.S.M obl. 1900/'12 4 Mij. t. E. S. S obl. 554 Atchison Topeka Erie common Eanses CMv Southern Missouri K»»o=as Texas South. Pacifio Union Pacific VK. 'Wis Wis 99i/16 931/j 97V1C S9i/4 4V8 SV8 I54V2 1181/, 1101/g 543/., 55Vg 2Ü6V2 40i/: 83 105 921/, 121/s 4471/2 3251/a 3331/2 341 1498/4 lüói/ M71,* 9 >i/2 '-6i/2 15U/2 83 32% 39 8!5/lc 9 1141/2 118 106% 107 128 3361/, 138 7% 30a 306 287 2S7 77 94% 301 14 14% 187a S08 94 136 135% Wiss?ülnoleeringen (Amsterdami Zicht: Londen 9 Berlijn. Parijs r m Brussel Zürich 9 Weenen Roma m Madrid Kopenhagen Chri6tiania Stockholm New-York 11.57% 0.0000016 1450 33.80 45.30 0085% 11.50 34.35 46.— 40.80 67.50 2.541/8 Talegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 24 Sept. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut tc De Bildt. Hoogste Barometerst.765.0 Lyon Laagste Barometerst.: 746.9 Haparanda. Verwachting tot den avond van 25 Sept. Aanvankelijk matige tot zwakke Weste* lijke wind, later krimpend en weer toe nemend, meest zwaarbewolkt of betrokken aanvankelijk weinig of geen regen, later weer buiïg, zelfde temperatuur. STUDENTE vraag! met pension Brieven met prijsopgave Noordvliet 49, Maassluis. Sieuni de ChrfsteSijke Pers aast de Sluisbrug, ie Oude—Wetering, is die weg, vanaf voor 't verkeer van Rij- en IfoeriKsgem AFGESLOTEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3