tfiMKMStotijlw Aankondig!n®. t SS€*ESH7EJ.IJKE VISCHVERKO W»., Aan den gemeentelijken Vischwinkel iVischmarkt 18 (Telef. 1225) is Dinsdag ver krijgbaar VERSCHE HARING a f 0.13, SCHELVISCH a f 0.1G en SCHOL a fO.18 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester Leiden, 24 September 1923. y r— SPEELTERREIN - BIJ DE WILHELMINABRUG. Burgemeester en Wethouders van Leidén brengen ter algemecnc kennis dat, in vol band met do a.s. 3-Octobcrvicring, bet speelterrein nabij do Wilkelminabrug vanaf heden voorloopig niet meer toegan kelijk is. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN 8TRIJEN, Secretaris. Leiden, 24 September 1923. SCH00RSTEENEN. Burgemeester en Wethouders van Leiden herinneren do ingezetenen aan hun ver plichting om stookplaatsen, schoorsteenen of andere rookleidingen, waarvan gebruik gemaakt wordt, ten minste tweemaal 's ja ars te doen reinigen. Niet nakoming dezer verplichting wordt ingevolge art. 38 der verordening tot voor koming van brand gestraft met een geld boete van ten hoogste tien gulden. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester VAN 8TRIJEN. Secretaris. f Leiden, 24 Sept. 1923. Dc avond-, nacht- cn Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 24 Sept. tot cn met Zondag 30 Sept. waargenomen door de apotheken van de heeren G. H. Blanken, Hoogewoerd 171, telef. 502, en P. du Croix, Rapenburg 9, telef. 807. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschlieid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. BINNENLAND Het Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin. Hanr Majesteit de Koningin heeft na afloop van de plechigheid te Delft aan den Voorzitter van het comité, den. heer Van der Voort van Zijp, Haar warmen dank betuigd voor het huldeblijk Haar door Haar volk aangeboden, en hem verzocht dien dank over te brengen aan allen in het land, die hiertoe hebben mede gewerkt, aan de leiders en de arbeiders, dio hun krachten gegeven hebben om de restauratie van het koor in zoo korten tijd zoo uitnemend te doen slagen en aan allen die er toe hebben bijgedragen dat de 21e September geworden is tot een histo- rïschen dag; die voor Hare Majesteit on vergetelijk zal blijven. Do geschenken, die de Koningin heeft ontvangen ter gelegenheid van Haar re geeringsjubileum, zullen voor ieder ten Palc-ize Noordeinde Den Haag te bezichti gen zijn van heden tot en met Zaterdag a.s. en wel dagelijks van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. De Koninklijke Familie. Do Koningin, de Prins en de Prinses zijn Zaterdagmiddag per gewonen staats spoortrein van 1 u. 18vmin., waarin zich de Koninklijke salonrijtuigen bevonden, uit den Haag naar Het Loo vertrokken. Do burgemeester van Den Haag, mr. J. A. N. Patijn, deed de Koningin uit geleide. Onder eenige krachtige hoera's van zeer vele belangstellenden op het perron zette te trein zich in beweging. De Koningin-Moeder gaat morgen voor 'drie weken naar Valkenburg. Het vertrek is bepaald op 8 u 51 's ochtends van het station Hollandscho spoor in Den Haag Harer Majesteit's gevolg bestaat uit jonk vrouw© H. van de Poll en kamerheer jhr 'A. van Test. i. De Nedcrlandsche Jaarbeurs. Ten einde het Jaarbeursinstituut ix£ staat te stellen door do moeilijke jaren heien te komen, heeft de regcering zich, blijkens de memorie van toelichting tot de wet op do middelen, bereid verklaard voor de jaren 1923 en 1924 uitstel te verlecnen; .voor de aflossing van de aan de Vereenjiging tot het houden van Jaarbeurzen! in Nederland en aan do N. V. tot Exploitatie van Jaar beursgebouwen verstrekte voorschotten!. Het N.A.S. en de Vlootwet. Naar gemeld wordt zal heb N.A.S. vaiï- flaag een buitengewone bestuursvergade ring houden ter bespreking van do tegen 'de Vlootwetplannen der regeering te ne men maatregelen: O.a. zal ter sprake wor den gebracht het vraagstuk eenier massa- prcteststaking en. heb plan tot heb houden iVan een demonstratie in Den Haag op deni 'dag dat de Vlootwet in de Kamer in be handeling komt. Ï-- Postwissels voor Duitéchland. Het maximumbedrag voor postwissels, mot verrekening belaste aangeleekende fctukken, brieven cn doosjes met aangege ven waarde en voor quiantiën naar Duitschland, is verhoogd tot 400 millioen mark. Nieuwo banderolles? (Bij deni minister van Financiën zijn klachten ingekomen, dat de banderolles Voor het stuksgewijs zegelen van sigaren Reen gelegenheid laten voor vermelding Van naam of nummer van den fabrikant. Efcaarom heeft de minister, naar do ,,N. R. iCt." meld, oen nieuw ontwerp laten maken {waarbij in het midden ruimte is uitge spaard voor de vermelding van naam of aiumer van den fabrikant. Do minister tW»n<scnt nu omtrent dit ontwerp hot oor- i deel van de fabrikantenvereieiiigingenin in de sigareninijverheid te vernemen, en deze zullen nu over do nieuwo banderolles (waar van proefdrukken zijn gezonden) la dries aan den minister uitbrengen', na het oor deel van do leden to hebben ingewonnen. Da Chr. Gereformeerden en de politiek. iWoensdag, dus meldt de Standaard, werd te Utrecht een vergadering gehouden van verschillende Chr. Gcref. Predikanten eiï anderen. Dezo was bijeengeroepen om tc handelen over de roeping van de Chr. Gereformeerden jegens heb staatkundig leven. Na vele besprekingen werd hot vol gende besloten: 25 October a.s. zal er een güoote bijeenkomst worden gehouden tc Utrecht in „Ironie", alleen toegankelijk voor Chr. Geref. Dan zal De. Hilbers, van En schedé, een! rede houden. Hierna zullen de vergaderden gelegenheid ontvangen om hun gedachten te openbaren over de roe ping van de Chr. Geref. met het oog op het Staatkundig terrein. Een voorloopig comité werd gevormd om in deze leiding tc geven. Benoemd wer den de volgende personen: Ds. Berkhof, van Utrecht; Mr. Damring, van Utrecht; Ds. de Groot, van Rotterdam; Ds. Hilbers, van Enschedé; Ds. H. Janssen, leger- en vlcotprod. in Algem. dienst; Ds. Jongeleen van Hilversum; Ds. v. d. Meiden, van Dor drecht; Ds. v. d. Zaal, van Deventer. Tot voorzitter van dit comité werd be noemd Ds. H. Janssen, tot secretaris Ds. C. v. d. Zaal to Deventer (Nieuw8tj.), tot penningm. Ds. Jongeleen te Hilversum. De vraag of de Chr. Geref. een eigen blad moeten hebben, dat voorlichting geeft over de staatkundig© vraagstukken, zal op lo eerstvolgende vergadering onder de oogen worden gezien. Autobussen. Door het Bestuur van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden is tot den Minister van Waterstaat het verzoek gericht tot het in het leven roe pen, hetzij van Rijks-, hetzij van Ge meentewege, van een controle op het ma teriaal der autobussen, en ten tweede te bevorderen, dat een regeling van den werktijd voor chauffeurs van autobussen tot stand -komt, waar deze thans in ver scheiden gevallen de 15 uur per dag overschrijdt. Betocging tegen de Vlootwet- Gisteren natuurlijk op Zondag heeft de S. D. A. P. is samenwerking met het roode N. V. V. te Amsterdam een! ge weldige demonstratie gehouden tegen de Vlootwet en voor bedrijfsorganisatie, mede zeggenschap en de handharing van den acht-urenjdag. Reeds maanden tevoren waren de bewus te arbeiders opgezweept en zoo waren gis teren nar schatting een 50 a CO duizend personen bijeen om te demonstreeren en te protesteeren. Zelfs groote groepen! werkloczen uit Groningen, hadden de kostbare reis onder nomen en waren mede van de partij. Van 12 spreekgestoelten af werden de meetinggangers toegesproken; Het Kamer- lid Suz© Groeneweg en de heeren Stenhuis, Wibaut, v. d. Tempel, Kleerekooper, Duijs, v. d. Wlalle, Moltmaker, Smit, K. de Jonge, en Noordhoff voerden het woord. Als een Btaaltje van de wijn, waarop de betoogers „bewerkt" werden, laten we hier volgen he slot van do rede van Mi. Troel stra Spr. besloot zijn rede: We donderen hier een „vervloekt" tegen de tegenwoordige regeering en haar handlangers. En we de monstreeren hier den wil om een aanvang te ma-ken met het socialisme in deze maat schappij (Applaus). Tegelijkertijd werd door het N.A.S. even eens een drukbezochte meeting gehouden. De zakelijke bedrijfsbelasting. Tc Zaandam is een georganiseerd verzet op touw gezet tegen de zakelijke belasting op het bedrijf. Van do 13 industrieelen), die hier in deze belasting rijn aangeslagen), hebben drie het hoofd op heb blok gelegd, doch de overige tien weigeren halstarrig ook maar een oent tc betalen, omdat zij dezo belas ting in hooge mate onbillijk en oünoodig oordeelen. In verband hiermede ontvingen Vrijdag morgen twee der tien industrieelen bezoek van den deurwaarder. Deze kwam beslag op den inboedel leggen1; hij deed daarbij de mededeeling, dat de inboedel 1 October zou wonen verkocht ter voldoening van de verschuldigde belasting. Do tien industrieelen hebben naar aan leiding hiervan een onderhoud gevraagd met B. en W. Dit is hun echter geweigerd; eerst moeten rij betalen. In een nadero samenppreking hebben de industrieelen daarop eenparig besloten het verzet vol te houden „tot het bittere einde". Zaandamsche wethouders. In de Vrijdag te Zaandam gehouden Raadvergadering, waren van de oud- wetliouders dc heeren Duys, Donia, Brink man en Van Velsen verzoeken ingekomen om in het genot gesteld te worden van pensioen. Do heer Pelt zeide niet tegen deze aan vragen te willen stemmen, omdat do be trokkenen krachtens de verordening daaT- op recht hebben. Echter bestaat er ern stige ontstemming onder een groot deel van de burgerij ten aanzien van den heer Duys, iemand die nog in de kracht van zijn leven is en in dezelfde positie ver keert als wanneer hij geen wethouder zou geweest zijn en bovendien zijn tgalc in zonderheid gedurende de laatste jaren op iiiet te verdédigen wijze liepft vervuld, door zoo nu en dan eens tc- Zaandam te komen kijken hoe liet gaat. Spr. zou het nobeler vinden van den lieer Duys, als hij van zijn rechten geen gebruik wilde ma'1 -n. IIcv,wel met tegenzin, besloot de Baad tenslotte toch. do verzoeken toe te slaan. Het schelden op het kapitalisme blijkt voor den heer Duy$ behoorlijk winstge vend te zijn. Behalve zijn f 5000 als Ka merlid, ontvangt hij li on-ac tivitcil sir acte-; ment als ambtenaar en pensioen ais wet houder. Standplaatsaftrek bij de Spoorwegen. Naar gemeld wordt heeft de door de di rectie der Nederlandsclie Spoorwegen hij do regeening ingediende nieuwe regeling betreffende staiMplaatsaftrek de ministe rieel© goedkeuring verkregen. Zij zal reeds 30 September a.s. worden ingevoerd. De directie heeft daarbij het advies van den loonraad gevolgd met uitzondering van enkele gemeenten als Eijsden, Geerlrui- denberg, Geldêrmalsen, Gronsveld, Nnn- speet, Rhenen, Valkenswaaxd, Zalt-Bom- mel en Zevenaar welke van de derde naar de vierde klase zijn overgegaan. De aftrek voor de 2e, 3e en ée^dasso zal onderscheidenlijk bedragen 4, 8 en 16 pet. De Scheveningsche haven. Op de Staatsbegrooting van Waterstaat is voor het baggerwerk der Scheveningsche buitenhaven f 150.000 uitgetrokken. BUITENLAND DUITSCHLAND KAPITULEERT. Een Fransche overwinning. 'Aan genade of ongenade overgeleverd. De Engelsche rem. Het oogenblik is gekomen, waarop lang Ts gewacht, door velen gehoopt en dat door nog meerderen werd gevreesd. Duitschland ziet zich thans genoodzaakt het lijdelijk verzet op te geven. De voornaamste oorzaak is wel hierin gelegen, dat door den val van de Mark de actie in het Roergebied niet meer viel te financieren. In het Roergraf heeft de Duitsche Te- geering de laatst overgebleven bezittingen doen neerdalen. Of het goed gezien was dc toekomst van Duitschland op één kaart te zetten laten ■we thans in het midden. Wat er van gezegd kan worden is, dat Duitschland moeilijk anders kon hande len. Thans kan evenwel geconstateerd wor den, dat het spel voor Duitschland verlo ren is. Frankrijk', dat .al 'den tijd, had bij de Roerbezetting heeft thans de overwinning behaald. Wel is officieel nog geen mededeeling aangaande de capitulatie gedaan, maar de geheele toestand wijst er op, dat deze nog slechts een kwestie van uren is. Stresemann confereert men alle betrok kenen kabinet: vertegenwoordigers van het bezette gebied, gezamenlijke vrijstaten en Rijksdag om den aftocht voor te bereiden: Natuurlijk zal getracht worden te red den wat er te redden valt, maar veel zal dit, vreezen wij, wél niet zijn. Met de overwinning in het naaste ver schiet zal Poincaré een overgave op gena de of ongenade eischen. Het staat te bezien in hoeverre de hou ding van de Britsche regeering remmend op dé Fransche eischen zal werken. Ten aanzien van de bekende ontmoe ting lusschen Baldwin en Poincaré wordt van officieel© zijde o.a. nog het volgende medegedeeld. r „Er is vastgesteld geworden, dat er geen meeningsverschil bestaat tusschen de twee regeeringen ten aanzien van het doel of het beginsel om herstel-betalingen van Duitschland te verkrijgen en de economi sche factoren te scheppen voor Europa's herstel. Het zou onjuist zijn te meenen, dat Groot-Britlannië het beginsel heeft opge geven, volgens hetwelk de Roerbezetting onwettig is en buiten de sfeer van het verdrag van Versailles. De tusschen de twee premiers bereikte overeenkomst heeft alleen betrekking op het beginsel van het herstel en er bestaat geen volmaakte overeenstemming betref fend de methoden om herstel te verkrij- gen. Het schijnt, zoo heet het verder, dat men spoedige gebeurtenissen niet mag verwachten, daar er nog zeer veel bespre kingen vooraf moeten gaan. Ér gaan wel geruchten omtrent een in- tergeallieerde conferentie te Londen, doch de uitnoodigingen daartoe zullen in geen geval worden verzonden, alvorens de rijksconferentie, waar ook de dominions over het herstelvraagstuk zich zullen uit spreken, zal hebben vergaderd." Uit een en ander mag dus worden op gemaakt, dat Baldwin, hoewel erkennen de do deugdelijkheid van de Fransche be zettingsmethode, Poincaré de pen op de neus gezet heeft niet te ver te gaan en na dere aanwijzingen uit Londen af te wachten. In dit verhand zij gewezen op de ge matigde uitspraak van Poincaré gisteren bij de onthulling van een of ander oor logsmonument gehouden. De Fransche triiimphalor zeide daar o.a.: „Zelfs wanneer de Duitschers op den rand van den afgrond staan zullen zij het no^ in hun macht hebben, er niet in te vallen, zoo zij slechts inzien, hoe ver geef sch het verzet is en zoo zij eindelijk bewijzen geven van hun ernstigen wil, hun verplichtingen na te komen." Het is te hopen, dat Frankrijk in de ko mende dageii aan het land dat op den rand van den afgrond staat geen duw zal geven zoodat het neerstort. Want dan zou er wel eens meer kunnen vallen! De Russische hulp aan Japan. Uit.betrouwbare bron wordt gemeld, dat de Japansche regcering liet stellige voor nemen had de hulpzendingen uit s.s. „Le nin" van do Sovjetregcering to, aanvaar den, doch dat. de marine-autoriteiten te Yokohama weigerden, toestemming tot lossing van hot schip. Naar men gelooft, is .hól -optreden de zer autoriteiten meer to wijten aan een indiscrete opmerking vin do Russischo delegatie aan boord van bei "schip betref fende het doel van het bezoek, dan wel aan de vrees voor liet propaganda-iuate- riaal, dat zich aan boord bevond. Het in cident wordt algemeen betreurd. Yi De koienzendingen naar Frankrijk. Naar aanleiding van onjuiste berichten over de hoeveelheden steenkool, die uit het Roergebied naar Frankrijk zijn ge transporteerd, wordt het volgende gemeld: Sedert Januari 1923 zijn 1.400.000 ton steenkool en 950.000 ton cokos, gelijk staande met 1.280.000 ton steenkool, naar Frankrijk getransporteerd. Deze cijfers bevatten niet do hoeveelheden, gebruikt voor do spoorweg-regio', noch de hoeveel heid steenkool, eeleverd aan België en Luxemburg. (Havas). Een Arabier van 120 jaar. ïn het dorp Gobair. 7 mijl van Basra af, woont een naar men zegt 120-jarige Arabier, die er in 't geheel niet tegen op ziet, dezen afstand op een dag •heen cn terug af to leggen. Hij is kerngezond, •heeft sterke witte tanden en loopt nog kaarsrecht. Hij heeft veertien zonen en een dochter, en ging tot voor korten tijd, nog een geheelen dag op de jacht. Auto mobielen vindt hij gemakkelijker dan ka- meelen, doch vliegen durft hij niet, daar hij hang is duizelig te worden en naar heneden te vallen. Hij voedt zich uitsluitend met- brood, dadels, en melk en stelt het grootste be lang in do paarden-wedrennen, dio hij zoowel in Indië als in Engeland volgt. Een brutale berooving te Marseille. Te Marseille is met buitengewone bru- talteit op klaarlichten dag diefstal ge pleegd van 142.000 frs. Twee trainbeamb- ten, met 142.000 frs. bij zich ter uitbetaling aan het personeel van een der tramdepots hadden plaats genomen op het achterbal- con van een tram. In een der drukke stra ten vielen plotseling twee personen, die lien ongetwijfeld gevolgd waren, hen aan, sloegen hen neer, maakten zich meester van de geldzak en verdwenen, voordat nog de passagiers begrepen wat er gaande was Een der aangevallenen is hoogst ernstig gewond. De beide aanvallers waren uit een auto op de treeplank van de tram gesprongen. Zij zijn spoorloos verdwenen. De onrust in Bulgarije. Gisteren brachten extra edities van do dagbladen nadere bijzonderheden om trent de revolutie in IBulgarije, volgens welke de boeren! en de communisten bij hunne actie tegen de regeering groote voordeelen zoitden hebben behaald. De minister van BinnenJandsche Zaken, genraal Roussef, deelde aan journalisten echter mede, dat weliswaar een communis tische beweging tegen de regeering gaande is, doch dat hem van eeniig succes van deze beweging nog niets bekenld is. KORTE BERICHTEN. De Chmeesche regeering betaalde den schadevergoeding van 25.000 dollar voor den moord op den Amerikaan Colt- man te Kal gem Deze zaak word thans als afgedaan be schouwd. De Fransche militaire rechtbank in het Roergebied veroordeelde twee leden der communistische partij wegiens anti- Frans che uitlatingen* resp. tot één jaar gevangenisstraf, snbsidair zes maanden met een boete van duizend goudmark. Drie leden van het Britsch Indisch nationaal congres zijn gearresteerd door de auoriteiten van deni staat Nabha, waar den laats ben tijd een krachtige nationa listische agiatie werd gevoerd. De telefoonbeambten te Moskou heb ben order gekregen, dagelijks iederen abonné op te bellen en hem te vragen,: „Hebt u niet vergelen, op de staatspre- mieleening in te teekenen.? De volgende trekking heeft plaats over acht dagen." De onderhandelingen tusschen de on langs bentóemde Deensche en Noorsche de legaties over de kwestie van Groenland zullen! Dinsdag 25 dezer te Kopenhagen; beginnen onder voorzitterschap van den eersten Deenschen gedelegeerde, den oud- minister C. Chrisbenjsen. Het verlies der Japansche marine tengevolge van de aardbeving wordt offi cieel op 100 millioen yen geschat. Een mijngasontploffing vond. plaats in de mijn „Reden" nabij Sosnowice (Po len)). De lijken van een vijftigtal mijn werkers zijn reeds boven gebracht, terwijl het aantal gewonden nog niet vaststaat. KEBK EN SCHOOL NED. HEEV. KEEK. Beroepen. Te Biervliet: J. P. Snoep te Te Boer. Bedankt., Voor Workum: Joh. Kijne te Zevenhuize (Z.-H.) CHR. GEREF. KERK. Tweetal. Te Driebergen: G. Molenaar te Baarn en D. J. v. Brummen te Boskoop. Beroepen. Te Sliedrecht: J. Yreug- denihil te Borssele. Beroepbaar. Het provinciaal kerkbestuur van Gro ningen in de Ned. Herv. Kerlc heeft na afgelegd examen tot de Evangeliebediening toegelaten den heer H. J. Kastein, theo logisch candidaat aan dc Rijksuniversiteit to Leiden, woncnue te Arnhem. Bevestiging, Intrede, Afscheid. Ds. B. W. de Graaff, van R illand- Batli. hoopt 14 October intrede te 'loon bij de> Ger. Kerk van Stad aan 't Haring vliet. Bevestiger i« Ds. G. v. Vclzcn van Middelharnis. Oand. P. y. d. Spek, van Voorburg, hoopt Zondag 21 October a.s. intrede tc doen als pred. der Gore?. Kerk van Spiw - korcLase. na bevestiging door Ds. O. W. j. van Lummel van Zuid land. CgjkI. II. F. A. fldiloffi r.sr van Utrecht- hoop* Zondag 7 October a.s. in trede te cuvan bij de Nee. Herv. Gemeente van Besoijen. na de® voormiddag* beves tig ce zijn doer Ds. J. C. Wkiltfors te Sprang. I)oor het F ruw Kerkbestuur run Gro ningen. tet^ do EvangeHefcediemn^ in do Ned. Efecv. Kerk toegelaten do beer II. J. Kastein, hooi. e&ryl.. van IV!tewitetreat 10, Arnhem. Peremptoir examen. D r. F. L. Zakker la in dc Woonfcdag gehoudv.r. vergadering van de classis Am sterdam \wi do Geref. Kerken peremptoir gexamineerii en met aigemeerj© stemmen, toegelaten om te staan naar de bediening des Weerde in de Geref. Kht'wa, H«ïp in u«n dienst d« Wc-.crds. Ds A. Geuchies, ees. Gure', pred. e Aesen Is bereid de vacante Kerken ten. dienste te rilr. ir. de bediening des Wtoords Het N. T. Kerklied In de Gcref. Kerken. Onder de rede van prof. Lindeboom over de Gezangenkwestia voor komende in „De TUzuinv, schrijft Ds. K. Schilder: „Hot is voor do menachon, dio den afval der Gereformeerde Kerken al bewijzen kunnen, door de opmerking, dat ze over Gezangen denken, toch wel oen heele toer om die bewering klaar te spelen met deze gozangenrede van Prof. Lindeboom voor rich- Niemand zal Prof. Lindeboom verden ken' van een cequetteeren met den tijd geest ten koste van de zuiverheid in leer of leven. Dat men er over nadenko. 't Is noodig in Nederland! Zijn woord terug genomen. Ds. O. J. van Rootselaar, pred. der Ned. Herv. gemeente te Bergschenhoek, die in 1922 een beroep naar Lienden heeft aange nomen. heeft, gebruik makend van art. 72 Regl. Vac., zijn woord teruggenomen, aan gezien het classikaal bestuur van Tiel dit beroep weigert te approbeeren wegens niet voldoen van den aanslag van den Raad van Beheer, welke weigering door het provinci aal kerkbestuur van Gelderland in hooger beroep ie gehandhaafd, ter wijd de alge- meerJe synode den kerkeraad van Lienden ontvankelijk heeft verklaard in zijn ver zoek om vernietiging van het besluit in hooger beroep en cassatie. ftispeciic L. 0. Met ingang van J Jan. is aan W. H. R. Remmen, op verzoek, eervol ontslag ver leend als schoolopziener in do inspectie VHextogenboscli. UIT DE OMGEVING ALPHEN AAN DEN EIJN.- Vandaag was 25 jaar ge leden dat de heer J. Kaspers te Aarlandefj veen, bij de H. IJ. S. M. in dienst trad. Zooals te verwachten was, maakten zeer veleni van deze gelegenheid gebruik om den sympathieken jubilaris, die zich door zijn towijding en voorkomendheid vele vrien den maakte, van hun achting en waardee ring blijk te geven Van de g r o e n t e n v e i 1 ing e n in het veilinggebouw alhier zal er weer een; komen te vervallen, zoodat voortaan alleen des Dinsdags en des Vrijdags zal worden! geveild. Burgerlijke. Stand Gebq* ren: dochter van A. M. van Gils geboren Van den IJsel dochter van M. van den Berg geboren Hergaarden zoon van M. Doornheim geboren de Visser zoon van E. van Spengen geboren Ruitenburg zoon van A. van Leeuwen geboren Hoogstrate zoon van J. Bloos geboren Verkad zoon van A. M. Domburg geboren Snel twee dochters van T. E. Hofland geboren Meel dochter van L. Duiker geboren Zoutman. Overleden: J. van Rijsdam jd 16 maan den overleden te Leiden. Gehuwd: J. J. Jongejan jm. 24 jaaT en M. Boer jd. 23 jaar. SASSENHEIM. BurgerL Stand. Onder» trouwd: Johannes Cornelia Zandvliet 24 j. en Johanna Gijsberta Hogcrvorst 21 j. Gehuwd: Johannes Bastiaan Vos 24 j. eni Pietertje van der "Wilden 25 j. Overleden: Philippus van Straal© 2 .j, wonende T 1rtn. Ingekomen- Mof. O. Koomen,Hoofd-/ straat 119 van 's-Hertogenbosch Mej. D. H. van Gilst, Charbonlaan 1 van Kort- gene Mej. M. Th. Kcmiepohl, Hoofd straat 119 van Rotterdam Mej. C. J. den Blanken, Charbonlaan 1 van 's-Gravenha- go Mej. H. Koolman, Burcbtstraat 11 van Abcoude-Baambruggo A. Boekei. Hoofdstraat 124 van Warmond. Vertrokken: W. Heijns, van Zmder- straat 38 naar Alpben aan den Rijn P. Vos geb. van der Wilden, van Burchtstraat 13 naar Posterholt Mej. A. M. Rotteveel, van Oude Haven 1 naar Woerden. HILLEGOM. Vergadering van den Raad dezer gemeente op Dinodag 25 Sep tember a.s. dea^'namiddags te 9 uur. De agenda luidt als volgt-: 1. Installatie raadslid J. Heemskerk. 2. Vaststelling van de notulen der vorige' vorgadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Aanwijzing plaatsvervangend hoofd der openbare school voor G. en V. u O. 5. Voorloopig© vaststelling gomeenterc- lcenling, dienst 1922. 6. Aanbieding begroot ing gs*bedn]f, dienst 1624. mim 7. Aanbieding gemeenteoegrootsng dienst 8. Verzoek mn de Vereeniging Ju- verritte" te Haarlem subridle. 9. Verterit: van don Rood der gemeente Voorhout om adhaosiobotuiging rijö adios, tob wijziging van «urtuwd 2Ua der gemeentewet (Forensenhelastang.) .10. .Verzoek van B. ert Wl van; Wajmbrite

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2