Dagblad voor Lelden en Omsireken. ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal .f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f ISO 4de JAARGANG. - MAANDAG 24 SEPTEMBER 1923 - No. 1045 Bureau: Hooigracht35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS -Gewone advertentiën per regel 22H cent» •Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief» 'Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta- iiQS van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. V Een volkspetitionnement. Boor de S. D. A. P. wordt een vólks- petitionnement tegen de Vlootwet op touw. gezet. Bat is haar reent. Ook ons Christenvolk hoeft wel gepe- tUionneerd. Toen in 1878 Kappeijne van de Copello, gesteund door do liberale meerderheid in het parlement, de voorstanders van de Christelijke school in een hoek trapte en dreigde het stichten van scholen met den Bijbel onmogelijk te maken, toen zijn ook de voorstanders van het Christelijk on derwijs te hoop geloopen. Men beschikte in die dagen niet over een schitterende organisatie, met de Christelijke pers kon men slechts een klein deel van ons volk bereiken en tocü gelukte het m ééne week meer dan 315.000 handteekeningen te verzamelen. Het was een indrukwekkende betoo ging. Vooreerst om het voor die dagen ver bijsterend groot aantal handteekeningen, maar niet minder om den waardigen toon van het Smeekschrift om oen School met den Bijbel. „Sire zoo werd gevraagd zal dat goed zijn voor Uw land en volk, zal dat goed voor de nationale toekomst, of (waarom het niet uitgesproken?) zal dat goed voor God zijn, indien men in Neder-» land op den klassieken bodem, der gewe tensvrijheid, voortaan, de rijkeren uitge zonderd, geen „School met den Bijbel" meer voor zijn kinderen zal kunnen heb ben? Zoolang Gods Woord in eere was, heeft de Almachtige mee door Uwe doorluchtie vaderen ons land steeds mildelijk geze gend. En omdat wij aan dat Woord ge- looven, nog gelooven met ons hart, Sire, hebben we bijaa allen bij den Heiligen Doop plechtiglijk voor den God Uwer en onzer vaderen de gelofte gedaan, om onze kinderen in hun opvoeding bij dat Wooru te houden." Dringend werd de Koning gesmeekt zij ne medewerking tot verergering van het aangedane onrecht nimmer te verleenen als fret aan het slot heette: Plaats, Sire, onder zulk een wetsvoor- d r acht Uw koninklijke hand- toe kening nooit! Dit waardige adres maakte op vrien den en tegenstanders een diepen indruk, - èu om den inhoud en voorts ook om de spontane wijze waarop het door het Christenvolk werd geteekend. Nu zal het aantal handteekeningen on der liet Soc. Democratische adres onge twijfeld grooter worden. - Vooreerst al omdat men hier met. een uitstekend georganiseerde actie te doen lieeft. Maar vooral ook, om de zeldzaam bru taal leugenachtige wijze waarop ons volk voor deze actie wordt bewerkt. Men stelt het voor alsof het de toeleg van de regeering is honderdtallen mil- lioenen te besparen door de klasse der paupers terug te dringen. Als men nu weet dat de uitgalen van alle departementen tezamen ruim 600 mil- lioen bedragen, dan is lxet duidelijk hoe misleidend de voorstelling is, als zou de regeering op do paupers lionderde mil- lioenen willen hesparen. Zonder blikken of blozen wordt be weerd dat het de bedoeling is de sociale takken van Staatszorg te vernietigen; dat om de weelde van enkelingen te schragen de nietshebbers tot het uiterste zullen worden geplunderd, met als hoofddoel het inensch en beschaving vernietigende mi litarisme veilig te stellen. Men- weet dat dit alles gelogen is. Maar waar in die kringen het doel de middelen hoe treurig dan ook, schijnt-te heiligen, deinst men voor leugenachtige voorstellingen niet terug. Op een vergadering te Rotterdam werd door een der Kamerleden zelfs de enormi teit gedebiteerd, dat de Vlootwet duizend millioen gulden zal kosten. Op dio wijze moet het niet moeilijk val len de onbewuste en weinig nadenkende volksmassa tot teekenen te'bewegen. Wie zou tegen zulke gevaren niet wil len protesteeren? Vooraf staat dus reeds vast dat het pe titionnement zal slagen. Maar vast staat eveneens, dat een op zulk een wijze, voorbereid Don Quichotte- volkspetitionnement niet de geringste be-.- teekenis heeft en op niemand ook maar cenigen indruk kan maken. STADSNIEUWS. L. A. W. E. T. Voor het laatst ratelden de claxon's en loeiden de aulo-hoornsvom het sluitings uur van de Lawet aan te kondigen. Noode vertrokken de vele bezoekers en bezoeksters, die den geheelen Zaterdag de Gehoorzaal hadden bevolkt, en de ex posanten haastten zich naar den den Foyer, waar de officieele sluiting zou plaats vinden. De voorzitter van de Vereeniging tot in standhouding der Leidsche Algemeene Winkel-Etalage-Tentoonstelling, de heer H. W. G a h e n, sprak de sluitingsrede uit. Met voldoening constateerde spr. dat zeer velen aan de uitnoodiging, tegenwoor dig te zijn hij de sluiting, gevolg hadden gegeven en niet het minste verheugde het hem, dat de drie Middenstndsvereenigin- gen vertegenwoordigd zijn. De gelegenheid te baat nemend aan sommigen dank te brengen, noemt spr. dan ook in de eerste plaats de Midden standsorganisatie^ welke in eendrachtige saamwerking met het Lawet-bestuur heb ben gezorgd, dat Leiden vol is van de Lawet. Ook thans is weer bewezen, dat Eendracht, macht maakt. Bewezen is, dat met de Lawet niet het paard van Troje is binnengehaald, maar dat de middenstanders gezamenlijk iets goeds hebben gepresteerd. Dank wordt gebracht aan de pers, voor haar omvangrijke werkzaamheden ten aanzien van de Lawet. Den heeren Notaris Coehergh en diens assistenten Matthijs en De Jong, welke heeren het vermoeiende werk van optel len der geschenkenlijsten mèt den voor zitter hebben verricht, zwaaide spr. een woord van grooten lof toe. Komende *tot den rij der gemeentelijke autoriteiten brengt spr. achtereenvolgens dank aan de heeren Delfos, De Goederen, Verhoog en van ï»ith die krachtig mede werkten tot het goede resultaat. Een bijzonder woord richtte spr. tot den heerEbbink, wiens grootste verdien sten in een door hem gegeven belofte schuilt. De voorzitter toch liet doorschemeren dat. wanneer aan. een te houden etalage- week een reclame-optocht zal worden ver bonden, de heer Ebbink daaraan zijn volle medewerking zal verleenen. Ook de heeren v. d.^Meel, Arnoldus en Hoogeveen roemde spr. voor hun mede werking bij verspreiding der programma's en ophouw der tentoonstelling, terwijl speciaal werden genoemd de heeren v. In- gen Schenau en Linschoten, die als pach ter der Gehoorzaal en bode der vereeni ging zich geen moeite hebben gespaard. Komende tot zijn mede-bestuurders zegt de voorzitter, dat door allen hard is gewerkt. Spr. wil niet den secretaris, maar diens echtgenoote Mevr. Vlieland, dank brengen, dat zij haar man zoo welwil lend een geheele week aan de Lawet heeft willen afstaan. Namens allen biedt hij haar als bewijs van waardeering eon keurige flacon odeur aan. Aan mevr. Mulder, die de plaats vaü haar man aan den bestuurstafel heeft in genomen, verzoekt spr. do beste wenschen voor diens herstel over te brengen. De samenwerking tüsschen de bestuurs leden onderling noemt spr. voortreffelijk. Zijn telkens door applaus onderbroken rede besloot de voorzitter met een harte lijk woord tot de standhouders, die zich vaak groote kosten en veel moeite hebben getroost om deze Lawet te maken tot wat ze was. Wie men ook sprak, allen waren vol lof over de verschillende stands. Met den wensch, dat de Lawet-vereeni- ging mogo groeien en bloeien en worden tot een hechte band welke de middenstan ders bindt, beëindigde, spreker zijn met daverend applaus beloond sluitingswoord. Namens de Ghr. Middenstands-Ver- eentging bracht de heer J. v. d. Steen een woord van lof aan het bestuur en meer speciaal aan den eminenten voorzit ter, voor het mooie werk dat met de La wet is verricht. Niet alleen is getoond wat de middenstand kan, maar ook wat de middenstand wil. Door "eendrachtige sa menwerking in één bloc wordt eén brug gevormd tusschen producent en consu ment. De middenstand is "altijd in 't gedrang geweest en indien zij niét eendrachtig sa menwerkt kan zij nöoit haar mooie taak vervullen. Namens de Ghr. middenstanders brengt sur. een wcord van grooten dank tot het bestuur, dat getoond heeft anderer inzicht en overtuiging te kunnen respecteeren, door de tentoonstelling niet op Zondag ge opend te doen zijn. Vol vertrouwen, zeide spr., zien wij dan ook de toekomst tegemoet, daar wij thans weten, dat gij.zijt menschen van uw woord, die volbrengt wat ge belooft. Spr. eindigde met don wensch te uiten, dat de tegenwoordige bestuurderen nog lang deze functia mogen vervullen. De voorzitter van de. Neutrale Midden- slandsvereeniging, de heer Korteweg, sloot zich bij deze woorden aan en zeide de steun van zijn organisatie ook in den vervolge toe. Speciaal bracht spr. woorden van lof tot den heer Cahen, dié getoond heeft een organisator van den eersten rang te zijn. Namens de R. K. Middehstandsverceni- ging, de Hanze, complimenteerde de heer vanNoort bestuur en leden met het be haalde succes en zegde krachtige mede werking toe. Vervolgens was het woord aan den heer H. G. v. Luyken, welke namens alle standhouders het bestuur toesprak. Dit heeft, zeide spr. getoond iets te kun nen presteeren. Het groote succes van deze Lawet is in ce eersto plaats te danken aan den inton- sievcn arbeid van het bestuur. De heer Cahen was hiervan- de spil wel ke een niet penoeg te schatten activiteit aan den d&g legde. Spr. hoopte, dat de heer Cahen nog lan ge jaren voor de vereeniging gespaard mocht blijven en hield zich overtuigd, dat- het heengaan van welke der bestuursleden ook, een groot verlies zou zijn. Namens de. standhouders bood spr. den voorzitter een keurigen lauwerkrans aan, welke deze na efen ware ovatie van al de aanwezigen gaarne als een hulde voor het geheele bestuur aanvaardde. De heer K. Sytsma sloot de rij der sprekers, met een woord van waardeering namens de pers. Speciale hulde werd hierin gebracht aan den voorzitter maar niet minder aan diens echtgenoote. Tot slot beantwoordde de voorzitter al le sprekers en sprak den wensch uit, dat alle leden zich zouden beijveren de ver eeniging nog sterker te maken dan zij nu reeds is om nog meer te kunnen doen voor den Middenstand. Met een „tot weerziens" werd besloten, waarna het strijkje de Lawet-marsch speelde. Nog geruimen tijd bleven velen daarna bijeen. Geref. Jeugdraad. De Commissie van voorbereiding voor de oprichting eener Geref. Jeugdraad, (plaat selijk verband van Jeugdvereer.igingen op G. G.) is dezer dagen gereed gekomen met haar werkzaamheden. Concept-Statuten en reglement zijn in de verschillende vereeni- gingen; behandeld, zoodat thans tot-oprich ting kan worclen overgegaan. Hiertoe wordt hedenavond in het Nuts- gebouw een Algemeene Vergadering gehou den, waar allo leden der aan te sluiten vereenigingen vrijen toegang hebben, cn dringend tee-worden uitgenoodigd. Chr. Knapenvereen. „Samuel". De Knapenvereeniging „Samuel", onder af d. van de C. J. V. „Dient den Heer", hoopt Donderdag 27 Sept. a.s. des morgens te 10 uur haar feestelijke jaarvergadering te houden in het Y/djkgebouw „Levendaal", waarna met leden en ger.oodigden een uit stapje naar een der mooiste plaatsen in de omgeving zal worden gemaakt. De officier van administratie 2e klasse J. Poll, wordt met ingang van 1 Oct. naar hier overgeplaatst. Een Zaterdag op de L. A. W. E. T. ge houden collecte voor slachtoffers van de ramp in Japan, heeft opgebracht f 154.421, Maandag 1 October houdt het Lande lijk Comité van actie tegen de Tabakswet, in samenwerking met de afd. Leiden van den'Eersten Ned. Bond van Klein Fabrie kanten in de Sigaren-industrie ©en groote openbare protest-vergadering tegen do hui dige Tabakswet in Café Zcmerzorg, des avonds te 8 uur. Uitgenoodigd zullen worden do leden van van de Eersto cn de Tweed© Kamer, Middcnlstands-Orgaèisaties, Kamer van Koophandel, Sigarenwinkeliers-Vorcenigin- gen en de pers. Als sprekers zullen optreden de heeren D. de Vries, A. J. Craanen en J. V-eltkamp uit Amsterdam. Christelijke onderwijzers. Zaterdagavond vergaderde de afd. Lei den der Vereen, v. C'hr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in het Nutsgebomv alhier Na een interessante lezing over het aan vankelijk leesonderwijs door Mej. C. v. Dorp, kwam na de pauze natuurlijk ook de a.s. salarisvermindering aan do orde. Leiding aan de bespreking werd gegeven door een van bestuurszijde voorgestelde verklaring, welke, nadat de verschillende meeningen gehoord waren, met meerdor- heid van stemmen werd aangenomen. Besloten werd, deze verklaring in de pers te publiceeren. Met voldoening werd verno men, dat de Hoofdbesturen der verschil lende onderwijs-organisaties, op hot terrein van het Chr. Onderwijs ook juist dezen. Zaterdag vergaderden, om hun gedragslijn vast te stellen. Do verklaring der Afd. Leiden en Orn- si-reken luidt als volgt: „De afd. Leiden en Omstreken van de Vereeniging van Chr. Onderwijzers en On derwijzeressen in Nederland en O. B., in gewone vergadering bijeen: gehoord de bespreking over de maatrege len der Regeering tot verlaging der salaris sen van rijksambtenaren) en onderwijzers, verklaart, dat de salariskwestio, in ver band met den waarborg, verleend in art. 40 van het bezoldigingsbesluit, door de Regeering in overleg met de organisaties, behoort te worden opgelost; en verzoekt daarom het Hoofdbestuur der Vereen, v. C. O .en O.essen een krach tige actie te voeren voor eene regeling, waardoor voorkomen wordt: lo. dat de rijksambtenaren en onder wijzers door de economische inzinking naar verhouding zwaarder zouden worden ge troffen, dan de a-ndere burgers; 2e. dat het ©ene deel der ambtenaren en onderwijzers zwaarder lasten zou worden opgelegd dan het andere (zij, die reeds hun maximum bereikten). Enkele leden meenden nu ook nog te moeten wijzen op verschillende onbillijk heden in de huidige salarisregeling, doch dit werd een zaak van latér zorg geacht, als straks, voor Januari 1925 de Regeering met nieuwe voorstellen aangaande de sala-r risregeling zal komen. In de plaats der periodiek aftredende be stuursleden, Mej. N. C. Groenendijk, secre taresse en de lieer C. H. van Ulden, alg. adj., worden gekozen de heeren Jac. Plooy van Rijnsburg toj secretaris en G. Bakcma van Leiden tot alg. adjunct. Aan de Christ. School voor M. U. L. O. aan liet Noordeinde 38, alhier, (tijde lijk. wegens verbouwing gevestigd in de Verlengde Mui.nikenstraat bij den Zijl-; sir.ge!), Hoofd de heer C. j. W. do Reu ver, is in de plaats van den heer H. M. W. Bundel, die Hoofd eener School te Amersfoort wordt, benoemd de heer J. J. de Die, lijdelijk werkzaam aan de Christ. II. B. S. te Hoogeveen, vroeger van een Christ. School voor M. U. L. O. te Arn-> hem. In de Stedelijke Werkinrichting zija in de week vau 16 tot 27 September opge nomen 181 volwassen personen en 11 kin deren; totaal 192. Temidden van de marktdrukte werd Zaterdagavond omstreeks kwart over ze ven brand gealarmeerd in het perceel Nieuwe Rijn 49, waarin is gevestigd de Boterhandel van de fa. L. Jongeneel. De brandweer was spoedig ter plaalsa aanwezig met de autobrandspuit ben&ven3 de brandspuit van het politiebureau. De brand bleek ontstaan op den zolder, waar eenige voorraden winkelpapier en ander pakmateriaal lagen opgeslagen. Een oogenblik zelfs werden de vlammen buiten zichtbaar, doch slechts kort, daar met 4 waterstralen het vuur spoedig werd bedwongen. Was de wind sterker geweest dan zou het toch reeds niet gemakkelijke bius- schingswerk waarschijnlijk niet zoo vlug zijL geëindigd. De schade beperkte zich nu tot het ver branden van eenige kisten papier en oen stroomatras, terwijl ook het dak was be^ schadigd. De inboedel was verzekerd. In den nacht van Zaterdag op Zon dag werd door de politie .op de Maredijk zwervende aangetroffen een 16-jarig meisje. Zij bleek thuis te bckooren in Den Haag en de ouderlijke woning te hebben verla ten na een twist, zoodat ze niet durfde to-» rugkeëren. De Haagsche politie, die haar opsporing had verzocht, bracht haar gisteren hijgde ouders terug. Circa 1500 roode tegenstanders van het Vloctwet-plan hebben gisteren deelge-» nomen aan de protest-meeting te A'dam, vanwaar zij por trein terugkeerden. In optocht trokken zij van het Station naar het Volksgebouw. -Een agent vau politie die gisteravond 11 uur liep te surveilleeren in do Peli kaanstraat hoorde opeens een harden slag in een der zalen van de R. K. Zuster-* school. Bij onderzoek bleek, dat een groot ge-* deelte van het plafond naar or^'aag wa9 gestort. De oorzaak kon niet direct worden vast-» gesteld. Gelukkig dat het ongeval niet tij-i dens de schooluren plaats had. Hedenmorgen is ter beschikking van de 'Justitie gesteld do zwerver J. do H., die alhier was aangehouden als verdac'/ van verduistering van een rijwiel. Do H., had hier een fiets gehuurd on. was dio in den Haag „kwijtgeraakt". FEUILLETON Van 's levens diepten. „Op een avond kwam ik toevallig langs een kerk, toen een vrouw met een kind er in ging. Meteen kreeg ik een va go her- irnering aan mijn eigen moeder. Ik dacht bij mijzelf, dat ik dat kind was en ver beeldde me, dat die vrouw mijn moeder was - mijn moeder, die ik treurig genoeg verloren had, voordat men mij aan uw banden had toevertrouwd. Ik liep achter baar aan de kerk binnen en hoorde een preek, die ik nooit zal vergeten. Ze was als in mijn hersens ingebrand. Ik hoor de van 'n Christus en Zijn liefde, en van onzen plicht tegenover Hem en de Zijnen Toen ik probeerde u er iets van te vertel len, hieldt u mij tegen met dreigementen en spot en verboodt me ooit weer in een kerk te komen. Is dat alles soms niet waar?" c „Verder," zeide hij kortaf. „Ondanks uw bedreigingen ging ik nog eens, vastbesloten om raad te vragen aan den dominee, die zulk een diepen indruk op mij had gemaakt." „En wie was wel dat wonderproduct van een predikant?" vroeg mijnbeer Ullat- horn met een grijnslach. „Dominee Ar thus Chester. Ik hoop, dat u hem ook eens zult hooren en dat hij dan evenveel indruk zal maken op u, als op mij. Misschien is-hij wel degene, die u eens zal bekeeren, zooals hij 't mij gedaan heeft." „Dat is erg vriendelijk van je, dat is zeker; maar dat hoort niet hij jo verhaal. Ik wou weten, op welke manier je de wet hebt overtreden door weg te loopen van de zorg van je wettigen voogd. „Zooals ik zeide, ik ging de kerk bin nen met het plan met dien dominee eens te praten na den dienst en hem om raad te vragen. Maar helaas, toen ik de kerk binnenkwam hoorde ik dadelijk dat er een ander preekte dominee Chester was weg. Later vernam ik, dat hij alleen maar voor een keer den dienst had waargeno men voor den predikant en weer naar zijn eigen gemeente ergens in Cumberland was teruggegaan. Een vreemdeling wilde ik mijn zaak niet voorleggen. Mijn plan was dus verijdeld en bedroefd ging ik naar huis. Maar daar stond mij iels veel ergers te wachten. Weet u nog dien bewusten avond?" Een lichte hoofdknik van den forschen man naast haar was het eenige, wat hij als antwoord op haar vraag gaf. „Als n 't soms vergeten; bent ik niet. Ik begreep, dat u mij was nagegaan mij als een spion gevolgd was. Nauwe lijks thuis gekomen, plaagde u mij met de waarheden te bespotten, die ik voor hei lig hield; u zeide mij, dat u wettige rech ten op mij hadt en dat mijn vader mij aan uw zorg had. toevertrouwd met de heele verantwoordelijkheid voor mijn op voeding, zooals die u 't beste toeleek. Toen haalde u er de huishoudster bij en gaf haar bevel mij nooit meer zonder uw toe stemming 's avonds te laten uitgaan. In 't kort, ik, die tot vrouw was opgegroeid, moest behandeld worden als een kind, neen, erger nog, als een gevangene!" Zuster Clara zweeg even, haar horst hijgde van aandoening, haar gelaat zag nu bleek, dan rood. „Dien nacht sliep ik weinig. Ik zag dui delijk, dat liet uur van beslissing gekomen, was, waarin ik of u of Jezus meest ge hoorzamen of ik mijn eigen hart en ge- welen zou volgen of de hevelen van een mensch. En in dien langen akeligen nacht zag ik als in vurige letters do woorden van den tekst, dien dominee Chester tot zijn preek had gekozen: „Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zoo zullen wij ook met Hem leven; indien wij ver dragen, wij zullen ook met Hem heer- schen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen." Een paar dagen daarna ben ik naar hier gevlucht eu zlekezuster geworden. Hier ben ik sedert dien tijd gebleven en ik heb getracht mijn Hemelschcn Meester te dienen door de zieken en de araien te helpen. In dat werk ben ik opgegaan. En mijn leven is nu nuttig geworden, in plaats van nutteloos." „Haha! Je bent een dwaas, sentimen teel meisje, met een massa maneschijn- gedachten in je hoofd maar weinig ge zond verstand," zeeide mijnheer Ulla^ thorn. „Maar je hebt mij laten zien, hoe handig je bent door weg te loopen en mij een jaar vruchteloos te laten zoeken; maar dat alles is nu uit. Je gaat met mij naar Engeland terug. En ik'^beloof je, dat je me een tweeden keer niet zoo gemakkelijk zult ontsnappen." Zuster Clara werd doodsbleek. Zij be greep wel, dat dit dreigen niets gaf dat hij geen macht had om haar uit dit vrije land weg te halen; maar toch vreesde zij hem. „Laat mij door!" gebood zij en zo richt te zich in haar volle lengte op. „Neen zeker niet. Ik ben jo wettige voogd en je zult met mij meegaan naar 't hotel!" Meteen deed hij een stap naar voren en greep haar bij de pols. Als in antwoord op haar kreet stond opeons Frits naast haar met een wilden blik in zijn oogen. Zooals gewoonlijk stond hij ook nu bij een bocht in den weg geduldig op haar la wachten, toen haar roepen tot hem doör-t drong. Hij keek den man met een schuinen, blik aan en legde zijn hand op den schout der van de jonge ziekezuster: „Arme Clara, arme Clara!" riep hij maar steeds. 1 Maar 't plotselinge verschijnen van de^ zen eigenaardigen man gaf mijnheer Uta lathom als 't ware een electrische schok,' Hij liet de hand van zuster Clara los, als was zij een gloeiende kool en staarde Frits aan met oogen, die haast uit hun|' kassen rolden, alsof hij een geestver-A schijning was in plaats van een mensch van vleesch en bloed. v „Wie wie is dat? Gauw, zeg hoe heef hij?" vroeg hij met sidderende stem. ..George Wybert," antwoordde zij. Hij wankelde als was hij door een héH vigen slag getroffen en herhaalde mee droge lippen: ..Georco Wybert! O, mijn hemel, Georg*v Wybert!" .L~ „Kont u hem?" -i „Neon, neen. Ik vond, dat hij zooveel leek op een kennis van mij. Maar hoe 1© J dio man zoo -200 idioot geworden? yïu8_ wall"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1