«SKEWg I Dagblad voor Leiden en pmstreken. 4 tie JAARGANG. - ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1923 No. 1038 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58836 In Lëiden en buiten Lelden r waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal 12.50. Pep week .'.'..10.1(1 Franco pep post pep kwartaal .*yv;f 2.90 Dit nummer bestaat uit twea bladen. Wijze van candidaatsteliing Ia het najaar van 1921 hebben -wij in ten tweetal hoofdartikelen op een andere Wijze van candidaats telling voor de, [Tweede Kamer aangedrongen. iWij deden dit, eenerzijds om den band jtusschen de kiezers en de gekozenen en tusschen de organisaties en de Kamerle den zooveel mogelijk te versterken wat meerdere voordeelen biedt zoowel van practischen als van principieelen aard maar ook om den invloed van de kiezers le versterken en de moeilijkheden en on aangenaamheden bij de candidaatsteliing ;te voorkomen of te verminderen, of geheel .te voorkomen. Een commissie door het Centraal Go-? mité benoemd om de groepsindeeling te bestudeeren onderschreef voor een goed 'deel de geopperde bezwaren en moest toe geven, dat aan de groepsverdeeling van 1918 bezwaren hadden gekleefd zoowel uit een oogpunt van territoriale verspreiding als van de geaardheid der onderscheidene tezamen gebrachte kieskringen en het ka rakter en de belangen der bevolking. Het iedaal zou natuurlijk zijn dat in eiken kieskring met een eigen lijst werd uitgekomen. Waar dit echter met het oog op som mige zeer zwakke kringen niet wel mo* .gelijk is, kwamen wij tot de volgende in-? deeling: een groep HelderHaarlem; groep 's-Gravenhage—Amsterdam, groep Leeuwarden—Asen en groep 's-Hertogen- bcsch, Maastricht, Tilburg en Nijmegen. ïn totaal dus vier groepen, terwijl de acht overige kringen n.l. Arnhem, Utrecht, Leiden, Dordrecht, Middelburg, Zwolle, Groningen en Rotterdam, althans hij de candidaatsteliing geheel zelfstandig zou-? den kunnen handelen. Deze gedachte werd toen door den Sta- jtenkring Leiden overgenomen en op het iin September 1921 te 's-Gravenhagc ge-; houden Centralen Convent aanbevolen. Het Centraal Comité ging met dit voor-? islel evenwel niet accoord, en op zijn voor stel werd dan ook tot de vorming van oen vijftal groepen besloten, waardoor gelijk bekend Leiden aan Utrecht werd gekop peld. v - - - i 7" «Zien we op de cijfers, dan is deze indee ling voor onze partij zeker niet ongun stig geweest. Hoewel wij naar evenredigheid op niet meer dan 15 zetels ahnspraak konden ma ken, werden toch, dank zij de gunstige overschotten, 16 van onze candidaten ge-? kozen. Daarmede Is echter de onzerzijds ver-; 'dedigde gedachte niet veroordeeld. Een nauwkeurige berekening leert tocli, 'dat indien, zooals wij dat wénscklen, niet vijf, maar twaalf afzonderlijke lijsten waren ingediend, niet 16, maar 17 A. R. leden zouden zijn gekozen. Nu willen wij dit thans niet als argu ment aanvoeren en het in elk geval niet al te sterk laten wegen. In het algemeen is het niet gewenscht 'dat een partij onevenredig bevoordeeld wordt en bovendien bestaat de mogelijk heid dat hij een volgende stemming, een stelsel als nu gevolgd werd, voordeeliger zou blijken, <f Alleen op grond van deze cijfers bestaat er dus geen reden een. andere groepsin* 'deling aan te hevelen. Er zijn echter andere, en meer gewicht iice argumenten aan te voeren. Wie in de gelegenheid is geweest ach ter de schermen te kijken, weet hoeveel moeite het heeft gekost tot een voor alle kringen bevredigende oplossing te komen. Urenlange en dikwijls herhaalde onder handelingen waren noodig. Er is geschreven en gewreven, er was ontstemming hier en verstoordheid daar en tenslotte werd soms alleen overeen stemming bereikt omdat uitstel niet meer mogelijk was of het Centraal Comité een voudig de knoop doorhakte. Ook in deze omgeving deden zich" moei lijkheden voor. Utrecht en Leiden werden aan elkaar geklonken. Deze kringen zouden en moesten met een gemeenschappelijke lijst uitkom men met als resultaat: eindelooze confe renties lievige ontstemming en niet te ver gelen belangrijke kosten. Waren Leiden en Utrecht afzonderlijk opgetreden, dan zou dit alles zijn voorko- men. 'f De candidaatsteliing was veel rustiger cn eenvoudiger verloopen, veel thans nut- tcloos uitgegeven gekl was bespaard en veel tijd gewonnen, terwijl toch evenals nu twee candidaten zouden zijn gekozen. Maar tegelijkertijd was dan een ander vnordial bereikt. Een van de bezwaren tegen hef tegen-? ircordigo kiesstelsel is toch, dat do hand tusscben kiezers en gekozenen vrijwel ver broken is. Wij kunnen niet meer spreken van „on* zen afgevaardigde". Tot wien moet men zich in bepaalde om standigheden richten? Is de lieer Rutgers de man die voor Leiden zit of de heer de Monté verLoren? Wie kan worden beschouwd als de afge vaardigde van Tilburg, van Dordrecht, van Den Haag of Haarlem? Het gevolg is dat geen der Kamerleden in staat is zich in de meer speciale kring- belangen, wat toch ook niet geheel zonder kieskringen grondig te ^bewerken. En omgekeerd missen de Kieskringen de gelegenheid een bepaalden candidaat op den voorgrond te doen treden. Wij hebben bij de Staten- en Raads verkiezingen niet overal gelukkig ge hoerd. Laten wij er ons op voorbereiden, dat in 1925 of eerder! de strijd niet min der zwaar zal zijn. Meer dan ooit is het daarom noodig dat de candidaten in de gelegenheid zijn de bierkringen grondig t? bewerken. Zoo zien we voor het door ons verdedig de stelsel niets dan voordcelen. En wij zouden dan ook den leiders van onze partij evenals de kieskringbesturen in overweging willen geven aan deze zaak thans, terwijl het nog niet telaat is, ern stig aandacht te schenken. STADSNIEUWS. V Ter overweging. Het „Huisgezin maakt de volgende op merkingen over het Schoenenwetjo die ze ker overweging waard zijn. Het gesmade Schoenenwetje blijkt toch niet geheel zonder beteeken: s voer onze schoenindustrie te zijn. Bedroeg de waarde van dei invoer van schoenen in Juli 1920 f781.000, in Juli 1921 f772.000, in Juli 1922 f 1.139.000, in Juli van- dit iaar, on-? der de werking van ile invoerbeperking, •was ze gedaald tot f 172.000 AVat zeggen nu de pro'c.lec. die van het Schócnenwetje allerlei slechts voor spelden? Waar zijn do rampen, dié hun vruchtbare verbeelding liet volk afschil derde? IV men iets gewaar geworden van een schrikbarende prijsveraoog1 ng? Hebben de andere landen allerlei maatregelen genomen, die onzen uit voer nog meer zouden nekken'? Er is niets gebeurd. Het eenige dat men gewaar kan v or den is, dat de volledige aftakeling van - onze schoenindustrie is uitgebleven, dat zij weer werken kan en het aantal werk- loozen eenigszins daalt. Ook in deze omgeving is in de dagen van de Statenverkiezingen met liet „Schoenenwetje" „gewerkt". Allerlei „verschrikkelijke gevolgen wer den den kiezers voorgehouden. •Veel invloed heeft _dit alles niet gehad. De groote meerderheid bleef wijselijk rechts houden. Toch kan het geen kwaad het hoven- staande nog eons even onder de aandacht te bréngen. Langs heel de lijn. De Standaard doet een goed werk door er de aandacht op te vestigen, dat zij, die genoodzaakt zijn inzake de salaris verlaging van ambtenaren harde maatre gelen te nemen, zelf het voorbeeld dienen te geven. Ministers, leden van Gedeputeerde Staten, AVethouders, die maatregelen tot salarisverlaging moeten treffen, zijn verstandig, als zij ook zichzelf in die .verlaging betrekken. Voor de Kamerleden is er deze moei lijkheid, dat hun vergoeding in de Grondwet vastligt en er dus wijziging van de Grondwet, met al de moeilijk heden daaraan verbonden, ontbinding enz. voor noodig zou zijn, de verlaging dwingend te maken. Wij vragen echter, of men niet vrij as een deel van zijn vergoeding terug te storten. Het wil ons voorkomen, dat zulke vrijwillige daad, zonder dat een nieuwe regeling daartoe dwingt, een uitnemenden indruk maken zou. Mis schien deden allen het niet, maar dat is een zaak, die zij zelf moeten weten! Er is dus niets, dat het langs heel de lijn in den weg staat. AVat hier gezegd wordt kunnen wij van haTte onderschrijven en zal waarschijn-* lijk i¥i breeden kring voldoening geven. 'Alleen ten opzichte van de Kamerleden zijn naar het ons voorkomt zekere maat regelen toch wel gewenscht. Wanneer wij nagaan op welke gronden 'de vèrliooging der schadeloosstelling werd verdedigd en hoe onlangs de onnoodige bevoordeeling van de ambtenaren-Kamer leden werd doorgedreven, dan -wil het ons voorkomen dat van liet eigen initiatief van het gros der Kamerleden niet veel is te verwachten. De „Nederlander" merkt dan ook te recht op, dat een grondwetsherziening tcot dit doel niet teveel gevergd is. ADVERTENTIE-PflfJ9 Gewon» advertentiën per regel 22K ccnfc Ingezonden llededeelingen, dubbel Uriel! Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij voojuitbeta. j van ten hoogste 30 woorden, worden degelijks geplaatst ad 50 cent. f' LAW. E.T. 7 II. De opening van de Lawet, welke giste ren heeft plaats gevonden, ging nog ge paard met enkele bijzondere omstandig heden, welke we niet onvermeld kunnen laten. i Aan mevrouw de Gijselaar werd bij liet binnentreden van den Foyer een bouquet rozen in de Leidsche kleuren aangeboden- Het bestuur stelde, zooals ook bleek hij een kort afscheidswoord van den voor zitter, haar bezoek als voorbeeld voor de Leidsche huisvrouwen, op hoogen prijs. Aan het eind van zijn gisteren door ons gepubliceerde rede gekomen, richtte de voorzitter zich nog speciaal tot den heer Voerman, directeur van het Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren, cn sprak zijn leedwezen uit over de afwezigheid, door plotselinge ongesteldheid, van het bestuurslid, de lieer Cor. A. Mulder. Nadat de met warm applaus begroette redevoering van den voorzitter, de lieer Cahen, en van den burgemeester waren ^uitgesproken, werd de tentoonstelling niet, "zooals eerst in het voornemen lag, in den Foyer geopend, doch begaven do genoo- digden zich naar het Lawetplein, waar Jlir. de Gijselaar met enkele woorden, door het "verwijderen van een rood-wit- lint, do Lawet opende. Hierna werd door allen een bezoek aan de stands gebracht. Op liet „De Gijselaarplein had het La- wetbestuur den burgemeester en zijne echtgenoote nog een kleine attentie bereid Nadat het Lawet-stadje in alle richtin gen was doorkruist, vereenigden bestuur cu genoodigden zich weder in den Foyer, waar een druk bezochte receptie werd ge houden. Namens den Kamer van Koophandel van Rijnland werd liet bestuur door den heer D. ten Gate Brouwer gecomplimen teerd. - In een belangwekkende rede juichte spr. liet toe, dat voor het eerst door samen werking der drie middenstands-organi saties de Lawet op vasten basis is tot -stand gekomen. Er moeten nog meer verbeteringen ko men bij de Leidsche middenstand en spr. gaf als middelen daarvoor aan:' infércure kwaliteiten te weren en te ijveren voor liet Nederlandsch fabrikaat. De heer Pera, oud-wethouder, bekende dat hem .medelijden met de winkeliers had bekropen. Als spr. hier de groolsche stands zag, meende hij, dat bij het publiek de in de oorlogsjaren vaak geuite meening zou worden bevestigd, dat de winkeliers on matige winsten zouden trekken, cn daar van de groote beer speelden. Het is spr. bekend uit een 40-jarige er varing, dat een winkelier wel eens een extra'tje moet hebben om staande te kunnen blijven. Spr. achtte de thans geopende Lawet een buitengewoon treffend staaltje van moed en durf der Leidsche Middenstand. Na het uiten van de door beide hoeren gesproken woorden, vertrokken de burgemeester en zijne echtgenoote, en haastten zich even later de exposanten naaT hun stands. De deuren van de Gehoorzaal werden voor het publiek geopend, en het liep in de middaguren, maar vooral 's avonds, al hijzonder druk. Voor den 250en bezoeker werd 'n keurig^ electrischle schemerlamp beschikbaar ge steld door de Firma de Vries en Stevens, De Stands. Nemen we thans de draad van onze be schrijvende wandeling weer op om in do eerste plaats de stand van de bekende Conserve n fabriek Hero in oogcnschouw te nemen. Boven deze stand, die op het Eendracht-? plein is gearrangeerd, staat Leiden aan schouwt wat eendracht toont, maar met veel recht zou men het kunnen wijzigen in „Leiden, aanschouwt wat Hero toont". Enorme piramide's van de aardig gede coreerde blikjes conserven zijn opgesteld, en maken een frisschen indruk. Bovenaan troont een ontzaglijk blik aardbeien, dat reeds van verre de aan dacht trekt. Vermelden we nog, dat men gratis een proefje van de heerlijko vruchten, limona des e.d. kan nemen, en we meenen den enormen toeloop tot dezen stand te heb ben verklaard. Evenveel, zoo niet meer belangstelling ondervindt het Teuk-paleis van de fa. H. C. J. de Ha an, tijdelijk gevestigd Boaz- bankstraat. Om eerlijk te zijn moeten wij bekennen, dat de firma de Haan voor een verslaggever een buitengewoon lastige klant is. Deze firma, die in den loop der jaren zulk een goede reputatie in onze stad en ver daarbuiten heeft gekregen, exposeert n.l. ten allen tijde zulk een overstelpend groot aantal artikelen en immer met zulk een verfijnden smaak,, dat men ondanks een goedgevulde penhouder soms niet weet waar te beginnen. „Magda"-eau do cologne is ook op deze Lawet weer troef on op buitengewone wijze is zij in de nieuwe verpakking geëtaleerd. De heer De Haan, die in zijn bescheid denheid zich winkelier blijft noemen, heeft den durf gehad iets zelfstandigs te scheppen in de eigen verpakking. AVij noemen geen artikelen meer en re- sumeeren slechts: deze stand is subliem in alles. Op de hoek van Lawetstraat en Recla melaan vinden we de oude bekende firma C. D o n c k e r, Hooge Rijndijk 86 en Breestraat 26 alhier. Hoewel op het oog een bescheiden stand innemend, is hot keurige machine- en vaandelborduurwerk voor het dames- publiek toch altijd een attractie. AVie met deze firma nog geen kennis maakten, raden wij een bezoek met klem aan. G o r A. Mulder (F i r m a L. Valk) houdt een jubileum-tentoonstelling ter herdenking van het 130-jarig bestaan der zaak. Op schitterende wijze is deze bekende. Leidsche firma op de Lawet vertegenwoor digd in de receptiekamer der Stadszaal. Speciaal komt naar voren de Kastner auto-piano, terwijl ook gedemonstreerd wcrdt met een electrische piano met re volver-systeem. Een zeer vernuftige vinding. Naast deze kunstspelpiano's zien we ook schitterende Lechleiter en Sehied- mayer-vleugels in verschillende afwerkin gen, terwijl op gramophone-gebied een New-Edison deze branche waardig verte genwoordigt. Een mooie afdeeliifg heeft L e e u w i n's B e d d en- en Meubelfabriek in." genomen. Een naambord van formidabele afme tingen vervaardigd van dekens wijst don bezoeker reeds van verre den weg. Een maal bij den stand aangeland wil dit zeg gen er geruimen tijd te vertoeven, om de groote sorteering slaapkamer-ameubie- j menten, ledikanten, waschtafels, dekens, kapok enz. in oogenschouw te nemen. De prijzen die overal zichbaar zijn en j de prima kwaliteiten die reeds bekend mogen worden verondersteld, wettigen het vermoeden, dat de exposante groot succes zal hoeken. Nu we toch de Leidschestraat bezoeken, gaan we meteen een kijkje nemen hij de N.V. Elcctr. Handelsdrukkerij C. de Bink cn Zoon. Recht voor den ingang der groote zaal gelegen trekt de éialago aller aandacht. En zo is het waard! De bekende H. V. A. zelfbind-hand in 7 uitvoeringen en 8 formaten vraagt direct belangstelling. AVij brengen slechts in herinnering, dat Panorama, Gracieuse en AATereldkroniek het systeem voor hun prachtbanden overnamen, om te conclu- öeeren hier met een succes-uitvinding te doen te hebben. De prijs van dit Nederlandsch fabri kaat is zeer laag. Een groote r.ttractie is het Prinïator- Bloc en niet te vergeten de Lawst-map die gratis wordt uitgerc-ikt. AVe zouden „des Guten zu viel" krijgen indien we nog langer bleven verpoozen, en gaan daarom bij de naaste buren fa. Joh. Geytenbeek de enorme collec tie Idapeamera's bewonderen. Wat een sorteering! Van f 6 af kan men terecht. Een uitstekende trop encamera staat geprijst voor slechts f 70. Een com pliment aan deze firma voor de aantrek kelijke wijze waarop de stand is inge-? richt. Da voor onze lezers niet onbekende fir ma AVisbrun en Liffmann weet in alles actueel te zijn. Zoo hebben do firmanten de Lawet benut, om de sei zoensopening aan te kondigen. Het zijn dan ook voornamelijk herfst- en winter stoffer, welke zijn geëxposeerd.. Een naam in bontwerken had deze firma reeds, maar door het invoeren van een nieuw artikel, n.l. bontmantels, zal ge tracht worden deze nog meer te accen- lueeren. Een groot deel der ruime standwordt door bovengenoemd artikel ingenomen en verder door kragen, moffen en andere bontwerken in de meest variabele soor ten en prijzen. De op mooi gelen achter grond geëtaleerde herfstartikelen beslaan de andere helft der afdeeling. Wij zien fraaio lampekapzijde en "doe ken, najaarsstoffen, divert ines, nouve- aulé's, Italiaansche costuums, teveel voor een niet-deskundige om te noemen. Ge zien de belangstelling gisteren kan voor de exposante nog veel succes verwacht worden. Een stijlvolle étalage heeft de firma W. Brouwer, Haarlemmerstraat 23, vervaardigd. Mooi komen de donker-eiken Westminsterklokken op het grijs fluweel uit. Een glazen vitrine bergt een schat van horloge'a- en klokjes. Aller belang stelling trekt het nieuwste snufje, de elec trische klok, die de eigenschap bezit wanneer zij tot stilstand is gebracht van zelf weer op gang te komen. Een en an der staat zeer civiel geprijsd. Eenvoudig doch degelijk en verkoop- krachtig is de stand van de firma J. P. S t i k k e 1 m a n, Vischmarkt 19, die ge vestigd is in perceel Boazbankstraat 2 van de Lawetstad. Enorm groot is de sortee ring eet- en ontbijtserviezen van deze firma, terwijl ook het nikkelwerk goed is vertegenwoordigd. De bezoeker zal het onmogelijk achten, dat in do eigenlijks zaak dezer firma de collectie nog groo- ter is, en toch is dit, naar men ons row zekerde, het geval. Ons avondbezoek geldt oen van de groot-? stc en drukste pleinen der L. A. W. E. T. het Rijnlandplein. Neen, wees niet bang voor hot polder water dat hier 'mocht stroomen; geen nood. Hoogstens een electrische slroom, maar die beperkt zich alleen tot do su blieme klop-vesgzuiger „Hoover", die hier vertegenwoordigd is op den stand der I. E. AI. G. O. v./h. Geeraert s-R euter cn die, voortgeleid dcor de hand des han- digen verkoopers, zacht brommend haar wondere prestaties toont voor de begeeri* ge blikken der aanstaande, of reeds actie* ve huisvrouwen. Op een ander hoekje liggen meerdere (iraadloozo tefegrafie-installaties gede monteerd, wier attributen in smaakvolle rangschikking uitlokken tot nadere ken nismaking. Voor wie op liet gebied van telegrafie, salonkamerverlichting en vloerklecdrein-'- ging met zijn (haar) tijd meeleeft, biedt deze stand veel belangwekkends. Maar wat mocht wel het voorwerp zijn •an do hardnekkige belangstelling der elo dames, die we bij het binnenkomen hescheidenlijk passeerden aha da meshoeden en pelterijen van de firma H_v-Amerongen, Haarlemmerstraat lio147; verklaard is meteen de rrrr>ote belangstelling. Vat zegt u... cp de Haarlemmer straat geen eerste-kwaliteits-werk op dit gebied? Deze stand illustreert het wel an ders, want het zijn meest de fijnste gen-* res die hier zijn geëxposeerd. V.oo is hot op de L. A. W. E. T. Telkens staat men voor nieuwe ver rassingen. Een firma die in alles den naam heeft goedkoop ie zijn, (en dat is zoo) toont u dat zij ook do fijnste genres heeft; een andere, van welke bekend is dat zii z>h' uitsluitend met eerste-klas-werk ophoudt, weet u toch voor een niet-èerste-klas prijs aan een gped instrument te helpen. Dit 1 ratste is het geval met do fa. Ronder, Hoogewoerd, die in een weiger kozen hoekje een miniatuur Rijnland* i, oftewel een Ben der-plein heeft ge* censtrueerd. Er bestaat zoo'n bekende term 't ia niet gedegen in de kwantiteit maar niet waar? we begrijpen elkaar. AVelnu. dit komt ons in de gedachten* bij d* rustige beschouwing van dezen stand, di? deze oude firma op alleszins waardige w'we vertegenwoordigt. Aan. alle bezwaren wordt hier zooveel mogelijk te?emort ee- komen. Geen plaatsruimte in hub? voor een grooten vleugelde kleine Srhrö'h- ner-vleugel vraagt die ook niet veel; om te stelen is dit instrument; zie het maar in de catalogus en in do magazijnen der firma. Nog veel zou hier te bespreken en te bewonderen zijn al was het s'eohts d* mooie ..SteekV-pianola-piano. maar 't is morgen Zaterdag, en we stappen dus een beetje door Halt... onder den massalen indruk van een geweldige kverpaatei-blikies-pyramido blijven we staan bij den stand der f a. J. Meeuws... van de Breestraat vraagt u? jawel; om u te dienen. Of die dan geen filiaal op. het ..EendracMsole'n" heeft?."., jawel, ro^.ar.hier geldt hnt spe ciaal de artikelen Lever-pastei, Fransriie chocolade, en wafels Ook hier weer 'n firma die een flinken naam heeft hcog to houden en die toch voor matigen prijs iets fijns biedt voor de ontbijt- of kof fietafel; zie het maar-aan de reeds be sproken Meeuws-leverpastei, zelf geconser veerd wat wilt u nog meer? Komt er wel niet erg hij, wat we nu gaan bekijken, maar 't is toch ten vollo onze aandacht waard dat „Kantklos- ken"-ho?kje van Mevr. G. Swaan-do Bruin, Stadhouderslaan. Hier staren we op een pracht-collectic kantwerk dat met behulp van de hier geëxposeerde he* noodigdheden werd vervaardigd. AVo kennen het werk dezer standhoud* ster nog wel van de Huisvlijltcntoonstel- ling nietwaar? Wie ambitie voor het mooie vak heeft, zal Mevr. Swaan steeds bereid vinden de gewensehte inlichtingen te geven. Op het podium „hoog en droog", zien we den vertegenwoordiger zitten van de fa. C o r d. H. v. Erk, A'dam, de heer E. C. Senger, die terwijl hij daar zit, liet middelpunt is van een uitgezochte eollee* tie „Nationale kasregisters", de rechter* hand van den modernen winkelier. Een pakkende gravure geeft den toe* schouwer dringend in overweging om tij* dig de klippen in zijn zaak te ontzeilen door de aanschaffing van genoemd toestel. De stand die vervolgens onze aandacht! vraagt is die, welke de»firma Joh. Mas* saor te Gouda benut heeft om de beken* de Goudsche stroopwafelindustrie te ver* tegenwoordigen, welks leider de kunst verstaat de bezoekers, zonder opdringerig te zijn, van zijn product te doen proe* ven. Na hieraan voldaan te hebben verwon* dert het ons niet, dat bij de viering varf 1 de Jubileumfeesten op Makkasser zelf<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1