Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LE1DSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per Kwartaal f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 4de JAARGANG. - WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1923 - No. 1029 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS one advertentiïn per regel 22X cent. zonden: Slededeelingen, dubbel tarieL contract, belangrijke reductie, lts advertentiërt bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. Dit nummer bestaat uit twee bladen. V Raadsverslagen. Wij moeien vandaag voor Gemeente- raadverslagen meer ruimte beschikbaar stellen dan ons lief is. Alle gemeenteraden in den omtrek heb ben vergaderd en van al die vergaderin gen wordt een verslag verwacht. De lectuur daarvan is niet altijd amu sant. Wij zouden echter onzen lezers wjllen vragen: laat het lezen van die verslagen li niet te zeer verdrieten. De berichten omtrent de rampen waar door Japan geteisterd werd zijn zeker van veel belang evenals de beschouwingen over het Itab'aansch-Grieksche conflict dat thans zooveel spanning teweeg brengt of die over de Herstelkwestie, die maar steeds een kwestie blijft zonder herstel te brengen. De berichten omtrent belangrijke ge beurtenissen in het buitenland verdienen onze belangstelling, en niet minder de Jubileum-berichten in het binnenland en niet lo vergeten de bezuinigingspogingen met alles wat daaraan vastzit. Maaren het is misschien goed daarop eens speciaal de aandacht te ves tigen, de handelingen van de Gemeente raden zijn toch óók van belang. Van veel meer belang dan vaak wordt beseft. En onder die handelingen trekt zeker niet in de laatste plaats de aandacht de verkiezing van wethouders -die gisteren overal plaats had. De taak van de wethouders is een zeer gewichtige. De gemeéntehuishouding is mede in •verband met den omvang der bedrijven en de zich uitbreidende sociale bemoeiin gen steeds omvangrijker geworden. En in verband daarmede is ook de taaie van de wethouders voorzoover ze werke lijk regeeren en zich niet laten regee- ren hetzij door den burgemeester, het- door de ambtenaren, wat ook geen zeld zaamheid is "belangrijk verzwaard. Niet alleen de voorbereiding van de in den Raad te behandelen zaken en de uit voering van genomen hesluiten, maar ook het gewone huishoudelijke bestuur vraagt steeds meer van de werkkracht der be trokken personen. Zij kunnen met name in de groote- re- plaatsen niet volstaan met, zooals oorspronkelijk de bedoeling was den burgemeester „bij te staan" in het be stuur der onderscheidene takken van ge meentehuishouding. Hun taak is een meer zelfstandige en daardoor ook een meer omvangrijke en verantwoordelijke geworden. Van hun optreden als personen en als college, hangt voor de betrokken gemeen ten zeer veel af. Zitzelfde geldt ook van do Gemeente- «fcden als geheel. Hun ,taak is andersoortig en van meer bescheiden omvang, maar daarom niet minder gewichtig dan die van de Staten- Gcneraal. Daarom behoort ook aan de handelin gen van de Gemeenteraden volle aandacht te worden geschonken en. behooren de Ge meenteraadsverslagen zeker niet tot de minst belangrijke lectuur. - En nu is het wel waar dat men ook van het goede teveel kan krijgen, maar laat men dan bedenken dat het .gelijktij dig vergaderen van alle gemeenteraden een uitzondering is, die slechts den regel dat ook hierin de noodige af wisseling wordt betracht, bevestigt. ST&EISPJIEÜWS. Zondagswet en Vloekverhod. Onder de ingekomen stukken in den Gemeenteraad was ook een adres van het bestuur der afd. Leiden van de Staatk. Geref. Partij, waarin te kennen werd gegeven: „dat zij en vele burgers van Leiden met haar, met een smartelijk gevoel de pijnlijke gewaarwording opdoen, dat in de stad harer inwoning 's Heeren Dag met toenemende driestheid wordt onthei ligd en Zijn Naam gelasterd; dat de Overheid regeert bij de gratie Gods en als zoodanig moet zijn Gods die naresse: dat de Overheid den wil van den Ko ning der Koningen óok op het terrein van 's HèerenNaam en Dag heeft uit te voeren; dat zij bij de j.I. gehouden gemeente raadsverkiezing geen vertegenwoordiger uit haar midden hij monde van wien zij deze zaak in uw midden kon neerleggen gekozen zag, waarom zij dit nu schrif telijk moet doen. Redenen waarom zij Uw hooggeacht college beleefd maar dringend om 's Hee ren wil verzoekt de grofste zonden op. genoemd terrein met. de haar ten dienste staande middelen te weren ~en bij veror dening te gebieden; algeheels winkelsluiting op den Dag des Heereh. Te verbieden: het venten der z.g. IJsco's en vooral ook het slaan op hun gong; het houden van wedstrijden met welk doel dan ook. In het algemeen verzoekt zij dus de Zondagswet in haar geheel te handhaven en het vloekverhod in te voeren." Door den Kerkeraad der Geref. Ge meente was met dit verzoek instemming betuigd. De V o o r z. stelt voor, hoewel nage- oeg alle verzoeken in het request vervat onderwerpen betreffen reeds door de Zondagswet geregeld en dus niet bij veror dening .te regelen, hoewel de handhaving der Zondagswet niet hij den Raad doch bij het college van B. en W. berust en alhoewel reeds bij een vorig request verzocht werd een vloekverhod in te voeren, terwijl dit request ook nog te laat is ingekomn, toch op dit adres prae-advies uit te hrengen tegelijk met dat op het request van den Bond tegen het vloeken. Aldus besloten. Voorts was van den Kerkeraad der Ghr. Geref. Kerk een adres ontvangen waarin gevraagd werd de Zondagswet, te handhaven en een vloekverhod in te voe ren. B. en W. stelden voor het eerste,voor kennisgeving aan te nemen, daar het niet aangaat hij verordening lot de handha ving van een wet te besluiten en het twee de te behandelen tegelijk met het adres van den Bond tegen het vloeken. Dit voorstel werd aangenomer Buurtcommissie „Garenmarkt" Ook het. Garenmarkt-comitê, bestaande uit de heeren Lezwijn, Bernard, Mevr. Verhuist en de heeren Groenendijk en Smits, heeft zich bij de Jubileum-feesten niet onbetuigd gelaten. In de prachtig ver sierde, reeds eerder door ons genoemde buurt, werd gisteravond een avondfeest gehouden, waaraan door zeer velen werd De uitslag was als volgt Wedloop met hindernissen; te prijs Mej. L. Jansen; 2e de. heer A, Klinkenberg; 3e. Mej. v. Velzen; 4e. Mevr. Rohrèy; 5e. Mej. A. Leune; 6e. de heer N. Vallentgoed; 7e. Mevr. Stroehei; 8e. de heer K. v. Beukering; 9. de heer W. G. Looman; 10. Mej. N. Wijm; Troost prijs de heer W. J. Webbers. Ringrijden per r ij wiel; le prijs Méj. N. v. Tongeren; 2e de heer A. Klinkenberg 3ê. Mej. N, Groenendijk; 4e. de heer J. J. Bernard; Troostprijs de heer J. Groenendijk. Het waren alle waardevolle voorwer pen, die als prijzen werden uitgereikt en die irrde woningen der verschillende win naars en winnaressen een aangename her innering aan deze feesten zullen vormen. Een veehouder die de gister gehou den veemarkt bezocht, deed bij de politie aangifte van vermissing van een vet var ken. Wie hieromtrent inlichtingen kan verstrekken gelieve zich te vervoegen aan hei politiebureau. De persoon die hier dezer dagen werd aangehouden wegens verduistering van een 16-tal rijmelen, bleek zich tevens te hebben schuldig gemaakt aan den dief stal met inbraak die eenigen tijd geleden werd gepleegd ten huize van den heer v. d. L. to Oegstgeest, en waarbij een .be drag van f 400 werd meegenomen dat in een kistje onder het bed van den eigenaar was geborgen. Hedenmiddag hadden zeer velen zich opgesteld bij den overweg van den spoorlijn nabij het station, om de Konin klijke familie Bij haar do"örtocht naar Amsterdam toe te juichen. Het is voor de wachtenden een teleur stelling geworden. De Koninklijke trein,-op welks locomo tief de Koninklijke standaard was ge plaatst, paseerde met %groote snelheid, waardoor slechts vluchtig de Koninklijke familie was te zien. Er bestaat voor de teleurgestelden en ele. anderen nog een kleine mogelijkheid d:.t zij bij den terugreis uit Amsterdam gelegenheid krijgen hun huldebetooging aan H. M. de Koningin te brengen. Door de Leidsche Chr. Oranje-Ver. is een ver zoek gericht tot H. M. om zoo mogelijk <-■ Koninklijke trein bij den terugreis te Leiden te doen stoppen, om Haar hulde te brengen. De kans dat dit verzoek zal worden ingewilligd, is, gezien het korte tijdsbe stek, klein maar ze i s er. Vermelding verdient neg, dat bij de vuurwerkfabrieken van de fa. A. J. Kat, bij het passeeren van den Koninklijken trein Donderbussen werden ontstoken. De kanonnades werden in wijden om- hek gehoord! De stads-klokkenist herdacht het rc- geeringsjubileum door een uitvoering .van vaderlandsc-he liederen op het Stadhuis- carillon, hedenmorgen gehouden. Melen luisterden naar den beiaard. BINNENLAND De Koningin op bezoek. Het correspondentiebureau meldt dat do Koningin gistermiddag, vergezeld van den Prins en de Prinses,een bezoek heeft gebracht bij de. ministers van Staat jhr. mr. A. P. G. van Karnebeek en jhr. mr. A. F, De Savornin Lohman. Wethoudersbenoemingen. Te Rotterdam zijn tot wethouder gekozen de heeren mr. A. de Jong (A. R.) R. L. D. Nivard (R.. K.), mr. A. v. d. Hoeven (G. H.), alle drie aftredend, en, voorts de heeren A. W. Heijkoop en A. B. de Zeeuw, beiden S. D. A.. P., in plaats van do heeren mr. S. J. L. van Aalten en T. do Meester. Te Arnhem werden gekozen de hee ren IJsselmuiden (R. K.), Bakker (S. D. A. P.), Smeenk (A. R.) en Goedhart (V. D.) De heer Hermans (S. D. A. P.) werd vervangen door den heer Smeenk. Te Haarlem werden gekozen de heeren mr. J. N. E. Heêrkens Thijssen CR. K. aftr.), mr. A. Bruch (A. R. aftr.), mr. M.-Slingenberg (V. D. aftr.) en M. A. Beinalda (S. D. A. P. aftr.) Te D e 1 f t werden herkozen de aftre dende wethouders dr. R. Spanjaard (V. B.), S. P. Baart, (S. D. A. P.), J. Brink man (A. R.) en H. L. M. van de Seyp (R. K.) Te Amsterdam werden gekozen de heeren F. M. Wibaut (S. D. A. P.), F. J. M. A. Wierdels (R. K.), S. R. de Miranda (S. D. A. P.), Jan ter Haar Jr. (G. H.), Dr. I. H. Vos (V. B.) en Ed. Polak (S. D. A. p.r Te Utrecht de heeren dr. J. ten Ber ge (R. K., aftr.), mr. J. J. de Waal Ma- lefijt (A. R., aftr.), A. H. Smulders (R. K.), G. Serton (V. B.) en mr. G. A. E. B. Meijer (V. D.)._ De Soc. Dem. wethouder Van Dijk werd niet herkozen, terwijl de beer Boomsma (Soc. Dem.) gekozen weid. Hij bedankte echter onmiddellijk voor de ze benoeming. To ïampen: de heeren' H. W. ten Kate (C.-H.) en C. do KoCk (V. B.) Voor den derden nieuwen zetel werd gekozen de heer T. Plantinga (A. R.) Te Assen: de heeren J. Vos (V. B.) en J. Bunnig (A. R.), die beiden de be noeming in beraad genomen hebben. De heer Vos was aftredend wethouder. Te Dordrecht: de heeren dr. A. van Oven (V. B.), dr. Th. Stoop (S. D.), J. A. 3. Jansen Maneschijn (A. R.) en Z. van Schelt (A. R.). Te Me pp el de heeren: W. Struben (V. B.) en J. van den Bosch (A. R.). (Er waren een compromis tusschen A. R., V. B. en G. H.). Te Z e i s t de heeren: L. Adriaanse (A. R., aftr.) en mr. H. Th. s'Jacob (G. H.). Te Gouda de heeren: F. L. J. Lafeber (S. D. A. P.), G. H. Koemans (R. K.), A. J. IJsselsteijn (Vrijheidsbond) en P. D. Muillwijk (A. R.). Er was één vacature. Aftredend waren de wethouders IJssel steijn, (Vrijheidsb.) en Dr. Hoffman (R. K.). De 'heer Koemans werd met voor keursstemmen tot lid van den Raad ge kozen. Te Groningen de heeren: H. J. Sis- singh (V. D.), W. G. v. d. Berg (V. B.), A. S. Catz (V. B.), N. A. de Vries (S. D. A. P.). Uit de Metaalindustrie. Naar de Maasb. verneemt, is aan 17 man .personeel op de bureaux der werf „Gonrad" te Éharlem tegen 1 October ontslag aangezegd. De salarisoen v£h het overige hureau-personeel zijn met 10 pet. verminderd geworden. Door de directie zal met .de bazen en werklieden geconfereerd worden over het volgende voorstel: De loonen worden met ingang van 15 September 10 pet. ver-; laagd, terwijl dan 70 menschen ontslagen worden. Wordt door de werklieden er in bewilligd, dat met ingang van 15 Novem ber weer een 10 pet. loonsverlaging inge voerd wordt, dan zouden de 70 menschen kunnen blijven. Dit voorstel is door de directie verzon den aan den Metaalbond. Deze zal hier over overleg plegen met de bonden. HET REGEERINGSJUBILEUM VAN DE KONINGIN. Do in-och! in de hoofdstad. De voorbereiding. Het is vandaag do groote dag, de dag van den intocht. Maanden achtereen is daar op het kantoor van Blaaiiwhóeden- Vriesseveem aan de Heerengracht gecon fereerd. Er zijn daar door. den Voorzitter van het Centraal Bestuur van de Huidi- gingscommissie, den lieer C. G. Vat tier Kraane, plannen gemaakt, waarbij hon derdon en nog eens honderden personen van allerlei Vereenigingèn hem met raad en daad hebben bijgestaan. Zelfs heeft men uitgemeten den intochtsweg in de lengte, zoowel als in de breedte. Er moest immers berekend woTclen hoeveel menschen zich in het geheel ach ter den Koninklijken Stoet zouden kunnen aansluiten, om als aanstonds de stoet op den Dam aankomt, alle deelnemers dit groote nationale plein te laten opmar- cheeren. De drukte langs den intochtsweg. 't Is reeds vroeg vol in de geheele stad. Langzaam aan trekt iedér de richting uit van den weg, waarlangs de intocht zal plaats hebben. Alle voorbereidingen -zijn getroffen,- zoowel officieel als meer huise lijk. Ongeveer éen uur wordt overal het rij- verkeer langs den intochtsweg stopgezet; geen auto mag er meer rijden, de tram- dienst heeft niet meer plaats. De menigte blijft echter in beweging. Steeds voller wordt het overal. Alle vensters in den omtrek worden be zet; zelfs op de daken der huizen hebben heelo koloniën zich genesteld. Meer en meer komt er als het ware een vaste muur, waardoor de weg zich duide lijk gaat afteekenen. Zoo nu en dan gaat reeds een officieele auto naar het station Willemspark. Hoe meer het uur van aan komst nadert, hoe meer officieele perso nen aan het station komen. Uit de verte klinkt reeds een hartelijk gejuich. Het is de eerewacht van burgers te paard, die optrekt. Hun costuum van blauw laken met oranjestrik op den linkerschou der en dj pantalon met goud galon en de steek op met witte struisveeren, wekt alge- meene bewondering. Overal worden deze ruiters hartelijk toegejuicht. Het oogenblik van aankomst nadert meer en meer. De rijtuigen van den stoet, voorop de witte calèche, zijn ook reeds aangekomen. Het pleintje voor het sta tion is nu geheel door de politie ontruimd Aan de rechterzijde van het gebouw heb ben zich een aantal leden van de feest commissie met hun dames opgesteld. Aan de andere zijde staan de leden van de Koninklijke Liedertafel „Apollo", die straks de Koningin zullen toezingen. Bij deze vereeniging hebben zich aan gesloten deputaties van aller Koninklijke I.iedertafels met hun vaandels. Op het Station Willemspark. Het geheele perron van het Station Willemspark is in een bloemenprieel her schapen. Men heeft zelfs voor dit speciale doel aan den Zuidelijken vleugel van dit an ders zoo rustige station een houten over kapping gemaakt om den aanblik van het „dorps-stationnetje" grootsteedsch te maken. De gangen, waar de Koninklijke stoet uitrijdt, zijn-met bloemen, planten en dundoek versierd. Op .het perron bevinden zich verschil lende autoriteiten, o.w. de Burgemees ter van Amsterdam, de heer W. de Vlugt, in ambtsgewaad. Op den rechtervleugel van het station staat het Muziekcorps van de Amsterdamsche politie opgesteld. Alles is gereed om de jubileerende Vorstin te ontvangen. De aankomst. 't Is tien minuten over tweeën. Het sein van aankomst wordt gegeven. Even is alles stil! En als dan eenige-'seconden daarna de Koninklijke trein, waarop de Koninklijke Standaard wappert, het sta tion komt binnenrollen, zet het „Amster damsche Politie-Muziekgezelschap", on der leiding van zijn directeur, den heer Hub. Rijgersberg, het Wilhelmus, de oude toonzetting, in. Als de tienduizenden, die buiten op het Stationsplein de eerste tonen van do mu ziek hooren, ten teeken, dat de Koningin is gearriveerd, klinkt een levendig hoera geroep, dat tot op het perron doordringt. Hare Majesteit stijgt uit en wordt ver welkomd door den Burgemeester, die ver volgens den Prins en Prinses Juliana hartelijk begroet. Korten tijd onderhoudt do Koninklijke Familie zich met de aanwezige autoritei ten en de Koningin betuigt Hare groote erkentelijkheid jegens de Amsterdamsche politie voor het. door haar gegeven eerste feestelijk eeresaluut.- Dan begeeft Hare Majesteit zich naar de met planten en bloemen versierde 2e klasse-wachtkamer, waar de leden van de Huldigingscommissie aan de Koninklijke Familie worden voorgesteld. Daar blijft men een 10-tal minuten ver wijlen. t Vol belangstelling wordt gewacht dat de Koninging met Haar gevolg zal ver schijnen. Do deuren gaan open. Er komt plotseling oenige beweging buiten. Do dirigent van „Apllo": Geuzenvendel op den Thuis-- dirigeerstok op en tusschen de planten en bloemen wordt de Koningin zichtbaar. Aan allo zijden klinkt hoera op en het is alsof de oranjevaandels aan de hooge raasten, die het plein versieren, Haar toe wuiven. Hare Majesteit buigt naar alle zijden en dan klinkt, over het plein de zang van „Apollo": Geuzenvondel op den Thuis- marsclr', van F. L. Hemkes. Wanneer do laatste tonen van den zang zijn weggestor ven stapt de Koningin onder luid gejuich in de witte calèche, hetzelfde rijtuig waar in zij naast Haar Moeder gezeten, voor 25 jaren Haar intocht deed. Nu neemt l naast Kaar plaats Haar Gemaal en tegen over het Koninklijk Echtpaar Hun doch ter. Wanneer er beweging ia den stoel komt sluiten zich daarbij dadelijk aan do vaan dels van het Poliiiemuziekgezclscliap en die van do Koninklijke Zangvereenigingen Om en achter hel rijtuig van do Konink- lijko familie heeft zich de eerewacht ge schaard. Langzaam gaat het den Amstel- veenschen weg en daarna don Koninginne weg op, onder de laan vaD Oranje door. De jubeltpcht. Nu komt eerst de versiering op de Koninginneweg goed tot haar recht. Op korte ufstapden van elkander zijn Oranje velums gespannen, en op kruisingen met andere straten is de Teeks velums afge broken door palen met Oranje doeken naar Japansch model. Langzaam "rijdt dé stoetvoorwaarts en. enthousiast klinken overal do tocjuichin-* gen, welke de Koningin en de Prinses, wuivende met de handen, vriendelijk in ontvangst nemen. Hulde van oude vrouwen en mannen. Op den hoek van de Emmalaan blijft do wite calèche staan voor eene tribune, waar op driehonderd ouden van dagen, verpleeg den van het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Nederduitsch Hervormde Gemeente onder leiding van Mevrouw A. M. T. de Jonge-Post. leidster van de Ka bouters van groep IV van do afdee'ing „Amsterdam" van het Nederlandsche Meisjesgilde, bijeen zijn. Een der oudjes, mej. G. J. Matt'osing, treedt op het Koninklijk rijtuig en biedt Hare Majesteit bloemen aan, terwijl de oude vrouwen en mannen op de tribune een driewerf Leve de Koningin"! roepen Ook Prinses Juliana ontvangt bloemen, die door de Kabouter, Mej. Louis Flesse- man worden overhandigd. Dan trekt de stoet weer verder naaT den Willemsparkweg en ook daar staat aan beide zijden van den weg een ontzaggelijke menigte geschaard, die geestdriftig de Koninklijke familie begroeten. Op de halcons der heerenhuizeh en voor de vensters verdringt men zich, om mede te jubelen bij het voorbijtrekken van de jubelstoet. Stapvoets wordt verder gereden langs de Van BaerJestraat, Gabriel Metsu- straat, naar'het Johannes Vermeér plein. Hars Majesteit wordt toegezongen. Voor het huis van den Burgemeester wordt halt gehouden. Een meisjeskoor, be staande uit 160 personen, zingt bier voor het Koninklijk Gezin de volgende twee lie deren: „O Heer, die daar des Hemels Tenle spreidt" uit Valerius; „Gedenckclanck" en „Zegenbede" van Catharina van Rennes. Weer worden aan Hare Majesteit bloe men aangeboden en dan gaat de stoet, waarachter zich telkens de deputaties der deelnemende corporaties met hun vaandels aansluiten, voorwaarts langs de Johannes Vermeerstraat, Hönthorststraal, Museum straat, Weteringschans, Leidscheplein, Leidschestraat naar de Keizersgracht 369, alwaar ,voor het Weeshuis van de Ned. Hervormde Gemeente de weezen staan go- schaard. Uit hun midden is een muziekkorps, on der leiding van den heer H. V. B. Sclioon- derbeek, gevormd, dat voor Hare Majesteit ten gehoore brengt: „Geluckig Vaderland" en „O Heer, die daar des Hemels Tente spreidt", beide liederen uit Valerius' „Ge denckclanck". Als wederom aan de Koningin en do ^Prinses bloemen zijn overhandigd, wordt de jubeltocht vervolgd langs de oneven zijde van de Keizersgracht, Raadhuis straat, N. Z. Voorburgwal en Palcisslraat naar den Dam. Alle langs de wegen opgestelde deputa ties van verschillende vercenigingen met hunne vaandels, banieren en vlaggen, hebben zich dan achter den stoot itangc-» slolcn. Het zijn in het geheel ruim 400 vereenigmgen, die ieder een deputatie van zes personen hebben kunnen laten deelno^ men en als hot Koninklijk rijtuig den Dam! opzwaait, bevindt de staart van den stoet zich nog op de Keizersgracht. Op den Dam. Leeg ligt het hoofdplein van Amsterdam, en toch is het zoo vol. Op do straat zelve wordt niemand toegelaten. Het plein ia afgezet tot do lijn Dam-Rokin, maar in en op de gehouwen is een compacte menigte Alle ramen en daken der aanliggende ge-^. bouwen zijn dichlbezet van de Nieuwei Kerk tot de Groote Club. De groote tribune recht tégenover hot Kon. Paleis, nu met vlaggen en groen keurig gedrapeerd, zit vol mei een belang stellende menigte. Tusschen dozo tribune en de afzetting beweegt zich nog een rusle-^ looze menigte, die hoo langer hoe meer^ naar liet oogenblik nadert, dat deKonink-^ lijke Stoet op den Dam al komen, ver* start. Nauw, dicht opeengepakt waoht inert op het groote oogenblik, dat de stoet kom^ Uit de verte hoort men bet reeda; in do Paleisstraat ziet men allerwege wuiven^ men rekt de halsen; het eerste rijtuig zwenkt uil de Paieisetraat den Dam op. Weldra wordt ook de witte calèche zich* baar. Do eerewacht is in bel geweer ge* komen: do muziek heft het Wilhelmus &an\ Do eerevracht vati burgers schaart z ch ei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1