Burgerlijke Stand Leiden Geboren: Hfendrika» d. van J. P. 'Abels cn A. Boulerse. Hendrik z. van H- Tegelaar en N. C. Hoogkamer Ger- ritje d. van D. v. Leeuwen en E. M. Bou de wij ns Antonia Dirkje z. van J. v. d. Linden en. A. D. Vogelenzang. Ondertrouwd: G. de Gunst jm. 22 j. en 0*. J. Kraaijeste'in jd. 20 j. A. J. W. .Verheul jm. 24 i. en C. A. A. Pommee j(l 23 j. C. Rietveld jm. 26 j. en J. C. iWitteman jd. 23 j. Gehuwd: M. J. de Jong jm. en P. JI. Tuinhof de Moed jd. J. Kleer jm. eii M. Bontje jd. R. L. Mellema jm. en M. M. v. d". While jd. W, Cicre jm. cn C. Jonk. LUCHT-TEMPERATUUR. Nachts 12 uur 11° C. (52 F.) i Voorm. 9 uur 12° C; (54 F.) i Midd, 12 uur 20° C. (68 F.) Nam. 3 uur 17° C. (63 F.) WATER-TEMPERATUUR. Voorm. 9 uur 15° C. 3 Midd. 12 uur 15° C. i Nam. 3 uur 152° C. Licht op: September 8.17 uur. 'Allereerst, na kerkvoogden en notabelen met de totstandkoming daarvan geluk gowenscht te hebben, dankte spr. hen voor den durf en dien te doen uitvoeren, niettegenstaande de daaraan verbonden kosten, en dat nog wel in een afgaanden tijd. Dat echter de uitbouw noodzakelijk was, bleek al, bij het plaatsverhuren, teen allo plaatsen direct verhuurd waren. Spr. wekte de gemeente op, de zorgen en bemoeienissen van kerkvoogden en no tabelen, door haar offervaardigheid te hel pen verlichten. Vervolgens dankte spr. den architect den heer Fontein, en den aannemer, den heer P. Kort, alsmede allen die bij den bouw behulpzaam waren. Zich tot het Uitwendige van het gebouw bepalende, kon spr. de uitbouw niet an ders dan een verbetering noemen, waar door het gebouw in zijn geheel, er op voor uitgegaan is. Het is thans veel meer een afgerond geheel, terwijl een vlakke muur, thans op een voor het oog aangename wij ze is ondei'broken. Inwendig komt het ge bouw ook meer tot zijn recht, terwijl een grooto ruimte, die er thans bijgekomen is, toelaat dat velen die anders alleen een dienst konden bijwonen, thans in de gelegenheid zijn gesteld, zoowel morgen als avonddienst te bezoeken. OEGSTGEEST. Zondagavond is hier >en brutale rijwieldiefstal gepleegd. Tijdens de godsdienstoefening in de Rehobothkapel van de Geref. Iverk aan de i'Willem de Zwijgerlaan zijn n.ï. eënige in dividuen over het hek geklommen en heb- Den van de achter dc consistorie staande rijwielen er een tweetal, n.l. een heereii- rn een damesrijwiel medegenomen. On middellijk nadat de diefstal was ontdekt werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, jjjat, dank zij mede de opmerkzaamheid van ©enige jongens mocht leiden tot aan houding van een der daders die het hee renrijwiel in zijn bezit had. Waarschijnlijk Is men ook de overigen op het spoor. WOUBRUGGE. Hot einde van don eersten feestdag was niet zoöals men be geerd had. Tegen den avond kwamen de gondelvaartuigen allen zeer schoon ver sierd. Dc lichtjes waren aangestoken, het geen een prachtig effect gaf. De stoom boot, die de gondels zou trekken, liep vol met jongelieden, de muziek nam plaats cn zette in. Dc vaart zou beginnen. Maar neuwelijks was deze aangevangen of regen cn wind verijdelden aller arbeid, ook van degenen, die langs de overs der Woud wa tering illumineerden. Do tweede dag werd weder ingezet met mooie koraalmuziek, waarna op het feest terrein de beide zangvereenigingen plaats namen én gezamenlijk een uitvoering der feestcantate gaven, die aller lof wegdroeg. Hier past een woord van dank aan de beide directeuren, do heeren De Jong en Van Zwie ten, beiden van Alphen aan den Rijn. Ook ons fanfare-corps met zijn directeur 'den heer Van der Kaay, mag hier niet worden vergeten wegens de vele en mooie muziek door hen geboden. Gedurende den middag hadden de volks spel-en. platas, een genot voor de jongelie den en waar ook de ouderen nog gaarne oen oog voor hebben., alsmede het ringrij- den met paard en rijtuig en ook per fiets. Des avonds werden op het feestterrein dc prijzen der volksspelen uitgereikt door den burgemeester met een toepasselijk woord. Hoewel het ontsteken van heb vuurwerk niet in elk opzicht slaagde, is toch de vrees, dat het feest zou worden verstoord, beschaamd gewor den. Bij do Inhuldiging van H. M. de Koningin werden ook hier van regeeringswege gedenkpenningen uit gereikt aan een twaalftal ingezetenen n.l. den burgemester A. L. Wichers, den hee ren Pastoor H. P. Smeele, Ds. W. A. 'Asman, W. den Hertog, 0. van der Wel, Peters en Hugo van den Nieuwendijk. Dezo zijn allen, reeds overleden. Verder aan de Keeren A. C. Ie Grand, C. Katnme- raat, P. Boot Wzn., J. van Wieringen en O. C. van Hemessen. Deze uitreiking had plaats den 7 Sep tember 1898, op het feestterrein, nadat het i'Mauritsvendel een uur achtereen ongeveer tO commando's en de exercitieën uit den tijd van Prins Maurits had uitgevoerd. Hoe gevaarlijk het •tuur een,er auto in handen, van een dron ken of brooddronken chauffeur is bleek dezer dagen op de Hcerenweg alhier. Een motorrijtuig met drie personen reed in de richting van ons dorp, terwijl een auto in tegenovergestelde richting op dien weg naderde en steeds recht op den motor aanhield. De tegenwoordigheid van geest ren den bestuurder van den motor, verhoedde dat menschenlevens waren tc betreuren, daar hij de grasberm opreed tot tusschen de boojaen, om niet door den woesteling te worden getroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek. De Raad dezer ge meente vergadert op Dinsdag 4 Septem ber a.s. des voorm. 9 uur ter behandelicg van de volgende agenda-punten: 1. Opening. 2. Beëdiging raadsleden* 3. Notulen. 4. Ingekomen stukken. 5. Benoeming Wethouders. 6. Benoeming leden bedrijventommissic. 7. Benoeming leden bouwcommissie. 8. Benoeming lid der commissie tot we ring van schoolverzuim. 9. Benoeming lid der, commissie van plataselijk toezicht op het Lager Onder wijs. M e j. N. D. A. Kok alhier slaagde te 's-Gravenhage voor het examen Hoofdacte. BOSKOOP. Op de gehouden v c r- kooping door notaris. Maarschalk alhier, zijn de perceelen in bod gebracht als volgt: Perceel 1, het huis aan den Loeter- weg op f 550, perc. 2, 470 roede tuin veld, achter perc. 1 op f 3500, perc. 3, 625 roede tuinveld f 4000, perc. 4, het huis met schuur op f 900 en perc. 5, 130 roede tuin veld, achter perc. 4, op f 1200, te samen totaal f 10150. Burger 1. Stand. Geboren: Dirk z. van J. Jonge jan en J. de Jong Gerrit z. van G. Vuurens en A. M. v. Vlaar dingen Carolina Joohanna d. van J. J. Tijssen en W. Vet Aafje Centyna d. van A. A. Verkade en G. de Groot. Ondertrouwd: J. dè Geusen H. W. v. Tol. Getrouwd: H. J. Hofstede 29 j. en L. v. Tol 23 j. Overleden: M. B. Welelr- 3 j. G. J. Spijker 46 j. H. Kasbergen echtg. van H. Spee, 36 j. Woensdag 5 Septem- ber des voorm. 9.30 uur hopen in de Ned. Herv. Kerk op te treden, ds. P. Glas van hier en ds. N. G. Veldhoen uit Alphen aan den Rijn. In de Geref. Kerk voorm. 9.30 uur ds. W. Bouwman uit Leiden. Voor de Ned. Herv. Geref. Evangeliesa- tie voorm. 9.30 uur ds. W. Bieshaar uit 's-Gravenliage lil de Chr. Geref. Kerk, Nieuwstrat, voorm. 9.30 uur Ds. D. J. v. Brummen van hier. ALKEMADE. Vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 4 Sep tember a.s. des namiddags te 3 uur (zo- fcièrtijcl.) Onderwerpen ter behandeling 1. Beëèdiging en installatie nieuw be noemde raadsleden. 2. Benoeming van twee wethouders. 3. Vaststelling gemeente-rekening, dienst jaar 1922. 4. Aanbieding gemeente-begrooting, dienstjaar 1924. 5. Ingekomen stukken en niededeelingcn HILLEGOM. Uitslag der verkoo- pingen bij afslag in hotel Sistermans ten overstaan van notaris mr. C. J. Boerlage van Heemstede, I. Burgerwoonhuis tegenover het post kantooi", hoogste bod f 4200, afgemjind op f 4600 door C. J. Bakker. II. Twee bloembollenschuren achter het woonhuis f 3200, afgemijnd op f 3400 door denzelfde. Combinatie I en II afgemijnd op f 8500 door denzelfdo als gemachtigde van L. van Til Pzn. III. 0.90.60 H.A. teelland aan de Ven- nepperlaan f 2600, niet gemijnd. IV. 0^1.70 H.A. teelland achter perceel III f 2450, niet gemijnd. Combinaties van III en IV afgemijnd op f 5350, door P. J. de Mooy als ge machtigde van G. Verbruggen. De combi natie der 4 perceelen werd niet gemijnd. Totale oprbengst f 13.850; Darna werd afgesslagen ten overstaan van notaris A. Goldenberg: Bloembollen- schuren enz. met land aan de Havenstraat groot 21.55 aren, hoogste bod f 5000, afge- mi jnd door IC. Brasser te Uitgeest voor f 5400. SASSENHEIM. ,D e Directeur van het post- en telegraafkantoor alhier brengt ter kennis dat op 5 September e.k. het kantoor voor den post-, telegraaf- en tele foondienst (zoowel interlocaal als locaal) van 9 voorm. tot 1 uur nam. zal gesloten zijn. Op 6 September zal het kantoor van 10 uur voorm. tot 1 uur nam. en van 36 uur nam. alsmede ten 7.30 uur nam. voor den post-, telegraaf- en interloeaaltelefoon dienst gesloten zijn. jj&i.i LEIMUÏDEN. Verdronken. Zaterdagmorgen is in de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder tusschen Leimuiden en Aalsmeer een jonge man van omstreeks 30 jaar verdronken'. Do onge lukkige, die per fiets op hen weg reed, is door een tot nog toe onbekendo oorzaak in het kanaal gereden. Op het hulpgeroep van den drenkeling snelden enkele omwo nenden naar de ,plaats des onheils cn slaagden na veel moeite er in hem op het droge to brengen. Een inmiddels ontboden geneesheer uit Aalsmeer, mocht het niet meer gelukken de' levensgeesten op te wekken. Op het lijk werd gevonden eenig geld en een nota waaruit meit afleiden kon dat de ongelukkige in Amsterdam thuis hoorde. Zijn rijwiel was aan den kant van het water in het riet blijven hangen. Woensdagavond a a in do 'Geref. Kerk alhier 'des avonds half T acht in een ure van dankzegging en ge- - bed voor het groote voorrecht dat God aan Nederland heeft geschonken, in. de 25-jarige Begeering van onze Koningin voorgaan Ds. Sonneveld van Aalsmeer- derdijk. - SE8&E1G0 Ü3EUWS DE SCHEEPSRAMP OP DE NOORDZEE Vrijdagnacht is te IJmuiden de haven binnengekomen de stalen stoomtrawler „Java", reederij de Oceaan Visschcrij- maatschappij te IJmuiden, directie W. van Voorst en L. Allard. Onverwacht kwam de „Java" terug daar bij aanboord had den kapitein van het Duitsche s.s. „Klöpfel", den heer Theodor Gardin. De „Klöpfel" verging, zooals gemeld, Donder dagnamiddag ter hoogte van het eiland Borkum in de Noordzee, waarbij van de 42 opvarenden 41 verdronken, alleen de kapitein werd gered. Hoe het schrikkelijk drama van de zee en de dappere redding zich afspeelden blijkt uit de ondervolgen- de relazen, opgefeekend uit den mond der betrokkenen door een specialen verslag gever van de „Tel." Jacob van Duyn uit N o o r d w ij k aan Zee is de schipper van de „Java". Hij en nog 9 man vormen de bemanning van den trawler en allen zijn 't stoere Noordwij- kers. Maandagmiddag j.l. om halftwee vertrok de „Java" van IJmuiden om al lereerst bij Terschelling te gaan visschen Zoo bevond men zich Donderdagochtend om 6 uur benoorden Terschelling. Er heerschte ruw weer op zee, men weet hoe zelfs tot in onze steden de storm raas de en tierde en woest huishield. Zoo sloe gen de golven links en rechts, dat het net binnengehaald moest worden, de vis- scherij stopgezet. De wind was W. Z. W. tot W. en liep geleidelijk naar W. ten Z., de regen sloeg zwiepend en striemend neer. De „Java" bleef ronddrijven tot onge veer 11 uur en stoomde toen langzaam „de zee op", in den wind op. Om 1 uur 45 sloeg zulk een ontzettende stortzee over do „Java", dat de bemanning dacht dat het laatste oogenblik voor schip en lieden ge komen was. Aanzienlijke schade werd op de „Java aangericht, want zwaar woedde de storm en torenhoog ging de zee. Er la-' gen Zaterdagmorgen op het dek mog hoop Nadat het belangrijkste werk aan dek verricht was, ging de „Java" opnieuw on der sloom, langzaam-aan, en met den koers door elkaar ongeveer West. De wind was West. Zoo werd de tocht tot 's avonds ongeveer 11 uur voortgezet. De wacht had den toen de stuurman Corn. Plug en de raatroos Jan Haazenoot. Plotseling hoor den zij boven den wind en volven uit hulp geroep en onmiddellijk sloegen ze alarm, waarna meteen onder leiding van schip per Jacob van Duijn de geheele beman ning aan dek was om te doen wat de zee mansplicht hun geboojd. Stuurman Plug liet de stoömfluit gieren, opdat de drenkeling of wie dan ook zou weten dat dó noodkreten gehoord waren, cn helpers en redding nabij waren. Eensklaps viel op de donkere zee iets nóg zwarters, een donker voorwerp, te onder scheiden. De. „Java" stopte. Ze dreef aan stuurboordzij af en juist naar „het don kere voorwerp" toe. Het bleek een man op wrakhout in zeeeen lijn kon hem worden toegeworpen en ze werd gelukkig gegrepen en behouden kon de drenkeling binnenboord worden getrokken. Het was kapitein Gardin van de „Klöp fel", die zes uren achtereen op een paar stukken wrakhout op zee had gedobberd, nadat zijn schip in een vliegenden storm vergaan was. Den geheelen nacht bleef de „Java" in den omtrek kruisen op zoek^naar de 41 man. die tot de bemanning van het s s. „Klöpfel" behoorden. Niets en niemand werd meer gezien. Auto-cngeluk in Oostenrijk. Naar uit Sckl&dmindt wordt gemeld, is bij Gnadenfall op de Tauertistrasse een Amerikaansche auto, waarin een Hollan der met zijn vrouw, zekere Karl Hoffman en vrouw uit Praag en de chauffeur zaten, bij het dalen ten "pvolge van het breken van een hek gevallen. De chauffeur werd gedood. De overige inzittenden kregen min of meer ernstige verwondingen. Moord op de kermis. Te Zaandam ontstond Zaterdagnacht te gen het sluiten van de kermis om een klei nigheid ruzie tusschen een clubje Noord brabanders, waarvan er velen om dezen tijd in den polder als. landarbeider werk zaam zijn en een groepje Zaandammers. Toen een der laatsten een opmerking maakte omtrent „rotharingen" die de pol derjongens aan een zuurkraampje gebruik ten, ontstond de ruzie, waarbij een der polderjongens zijn mes trok, waarmede hij oen der Zaandammers een steek in de hartstreek toebracht. De getroffene, de 20- jarigo M., zakte terstond in elkaar en werd naar de kliniek overgebracht, waar hij eenige uren later aan de gevolgen is over leden. De politie, die dadelijk ter plaatse was, arresteerde de polderjongens. Ze waren met hun zessen. Aanvankelijk ontkenden allen de dader te zijn. De politie slaagde er echter spoedig in den vermoedelijken dader aan te wijzen, die later bekende den steek te hebben toegebracht. Het is de 20- jarige A. v. d. W. uit Almkerk in Noord- Brabant. De moord te GiessenNieuwkf.rk, Door de justitie zijn te Sliedrecht vel schillende personen gehoord inzake den moord op den spoorwachter De Jong te Giessen-Nieuwkerk. Het onderzoek heeft geleid, tot de arrestatie van een drietal personen, waaronder een vrouw, die naar de gevangenis te Dordrecht zijn overge bracht. Meer arrestaties zullen vermoede lijk volgen. Men meent met een complot te doen te hebben. Een geschenk aan tic - KcrZr.gï.*:. Onder de vele geschenken, die in deze dagen voor de Koningin ten haren Paleize v/orden bezorgd, was er één van de dienst meisjes uit de Parklaan te Rotterdam. Het bestond uit een fraai handwerk. §,YSi®&MEUWê. Hoewel de officïeele feestelijkheden ter herdenking van het regeeringsjubileum van H. U. de Koningin met den 31 Augus tus zijn begonnen en geëindigd, is toch Zaterdag in sommige stadsgedeelten nog apart feest gevierd. Do Raamstceg heeft met zijn keu rige eerepoort en verdere versiering veler aandacht cn belangstelling getrokken. Ook hier werden Zaterdag j.l. wedstrijden ge houden in zakloopen, hardloopen, turfra pen enz. 's Avonds was er schitterende verlich ting, terwijl een groot orgel voof de vroo- lijkheid zorgde. Het feestterrein was in twee deelen ge splitst: voor de omwonenden en. voor de verdere belangstellenden. De Leidsche Pad vinders-Vereend ging verleende mede werking bij het "handhaven van de orde. Ook hier bracht Jlir. Mr. Dr. de Gijse- laar tot tweemaal toe een bezoek, en werd daarbij toegesproken Coor den voor zitter der buurtcommissie, de heer Le- gestoken. De feestvreugde nam eerst een einde, teen het onweder te 11 uur de toeschou wers uiteen; dreef. Morgen wordt weer feest gehouden, ter wijl dan een muziekcorps aanwezig zal zijn. Proces-verbaal is opgemaakt (ogen v. M. die Zaterdagavond op de Pvinccsse- kade werd gearesteerd wegens dronken schap cn zich daarbij ernstig tegen de politie verzette. In de Stedelijke Werkinrichting zijn in de week van 26 Augustus tot en met 1 September opgenomen 154 volwassen personen en 9 kinderen; totaal 163 per sonen. fELEGRftSIBgE^ Hei Grieksch Itaiiaansch con filet. ROME, 2 Sept. (V. D.) Officieel wordt gemeld, dat de Italiaansche regeeringzal vasthouden aan den eisch, dat Grieken land behalve 50 millioen lire als schade vergoeding ook de kosten van'de bezetting zal hebben te betalen. De aardbeving in Japan.. WASHINGTON, 2 Sept. (V.D.) Onmid dellijk na het bekend worden van de vree- selijlce ramp in Japan heeft president Goolidge een telegram gezonden aan den prins-regent van Japan, waarin hij allo mogelijke hulp aanbiedt. President Goolid ge heeft de Aziatische vloot, die op hot oogenblik in de haven van Por Arthur ver toeft, hevel doen geven, onmiddellijk naar Yokohama te vertrekken. LONDEN, 3 Sept. (V. D.) Uit Osaka wordt gemeld, dat de ramp in Japan veel grooter is dan de eerste berichten meldden. Zondagmorgen te 2 uur 25 werden nieuwe schokken gevoeld, die evenwel niet zoo hevig waren als Zaterdag. Het aantal doo- den bedraagt tusschen de 80 en 100.000 Yele tienduizenden zijn dakloos en hebben al hun bezittingen verloren. Voedsel voor hen is er niet. De ellende is vreeselijk. Op verschillende plaatsen duren de branden nog voort. Over Tokio is de staat van be leg afgekondigd. Schepen met levensmid delen zijn op weg naar Yokohama en Tokio Laaiste berichten Ongeluk. Zondagnamiddag reed de heer D. wonen de Kinkerstraat te Amsterdam in de Dirk- hovenlaan nabij Amersfoort tengevolge van een handdefect in een bocht tegen een boom. Hij overleed tijdens het overbrengen naar het Sint Elisabethgasthuis. Een jon gen, die op de duo-zitting zat bekwam wei nig letsel. Visscherijherichfen. IJMUIDEN 1 September. Van de trawlvischerij kwamen hier heden binnen de stoomtrawlers: IJM. 340 Java met f 785, KW. 149 Aria met f 1509, IJM. 72 Caroline met f 1679, IJM. 157 Maria van Hattum met f 3038; de motorkotter E. 270 met f 1S26; de loggers: KW. 74 Katwijk aan den Rijn met f 593, KAV. 112 Vertrou wen met f £07, KW. 138 Wilhelmina II met f 492, KW. 173 Minister Kuyper met f 377 aan besomming. IJMUIDEN 31 Augustus. Heden "kwa men van de trawlvisscherij hier aan den afslag de stoomtrawlers, IJM. 64 Penelope met f 1795, IJM. 265 Delfland met f 1511, IJM. 129 Shamrock met f 3019 en dc zeil- loggers: KW. 23 Ivatwjik aan Zee V met f 434, KW. 44 Dirk met f 172, KW. 16 Wil lem Cornelis met f 449, KW. 19 Dirk met f 285. KW. 172 Jaeoba met f 154, KW. 107 Neerlandia met f 316 en SCH. 369 Voor waarts II met f 243 aan besomming. cv:::; moveren 30-40 per s\:l; la* Llt.s CS—404I 'S con'.. TER AAR, 1 Sept. VsiÜng „SL Piiccas". PrinsEsseiihooncn 4,50. Snijboonen 3.30;;; :dcm II 2.20; stek 0.90 alles per 10 kiio;'^ Augurken per 25 kilo fijn 10.05, fijnbasterd 9.70; bas'.erJ ƒ7.—, grof ƒ5.20; stippelt 3.C3; komkommers 3.50. Aanvoer 115 zak-.'f ken prinsessenbooncn; 1091 zakken snijboonen - idem 46 zakken II; 90 zakken stek;.46 manden: fijn; 23 manden fijnbaslerd; 30 manden bas- terd; 46 manden grof; 11 manden slek: 10 manden komkommers. TER AAR, 1 Sept. Veiling „God Zij met Ons". Prinsessenbooncn zonder draad/ 4.35; wagepaars 2,10; dubb. s!amprir.ses-< sen 2.30; snijb'onen 3,idem II 2.20, idem III 1.stek 20 ct., prortkbeonen witts 1.50; spekboonen 1.80, alles per 10 kilo?' augurken per £5 kilo fijn 17,30, fijnbasterd! 9.40; basterd 7—, grof f5.20; stippo; 3.60; komkommers 3.35. Aanvoer 42 zak ken prinsessenbooncn; 482 zakken snijboonen;' idem 13 zakken II; 40 zakken stek; 29 manden fijn; 101^ manden fijnbasterd; 10 manden basterd, 22 manden grof; 5 manden stok; 4 manden komkommers DELFT, 1 Sept. Kaasmarkt. Aangevoerd 34 stapels komijne kaas. Prijs 0.65 a 0.90 per kilo. ROELQFARENOSVEEN, 3 Sept. Veiling. Meloenen 453 cent; Snijboonen 2.202.40, Snijboonen I 4.Snijboonen II 1,80, Snij boonen Stek 0,650.75, Snijboonen Stek II 40 cent, Princessebooncn 2.803.20, idem I 3-30, idem II 2.402,60, Jonge Princesse- boonen 3.50, idem zonder draad 'f 3.504.10, Dubbele Stam 2.20, idem zonder draad 2.40 Witte Pronkboonen 1.40, Bonte idem 1.20, alles per 10 Kg.; Augurken: Fijn 16.5017.90 Fijnbasferd 8.109.30, Basterd, 7.207,40, Basterd II 5.70, Grof 5,40—5,70, Grof II 4.20, Bommen 4,00—4.20, Stippel 3L90— 4,Aardappelen 0.801,15, alles psr 25 Kilc. Dooisneeprijs van 1 Sc-ptëmbcr met af trek van veilingskosten. Snijboonen 2.2S2, Idem Stek 0-87, PriDcesseboonen 2.75, Fijn. f 16,5616,70—15,13, Fijnbas>terd 8,67, Bas- lord 6.37, Grof 5,Hemmen 3.53, Stip-, pel f 3.41. AMSTERDAM, 3 Sept. Veemarkt. 512 Vette Koeien le kw. 1.25—1,30, 2e kw. 1,10— 1.20, 3e kw. 0,95—1,05; 20 Stieren 90—110; 100 Melk- en Kalf koeien 325—450; 208 Vette Kalveren lc lew. 1,000,95, 2e kw. e 0,SO— 0.90; 28 Nuchtere Kalveren 2026: 102 Scha pen 4045; 39 ZuiglammeTen 3040; 612 Vette Varkens le kw. 1.001,02, 2e cn 3e kw. 0,90—0,92; Overzecsche cn Geldersche 1,001.02, 24 Paarden. Z0ETERMEER, 29 Aug. Veiling. Aangevoerd 5416 stuks. Prijzen kipeieren 7.75S.65e Eendeieren 7,90 per lOOstuks. OFFiClEELE. BEL'RSNÜTEERiNG. Nederland 1923 6% Nederland 1922 B. 5% Nederland 1919 4 Vi% Nederland 1917 Nod. O.-T., obl. 1919 6 Portugal Tahaksm. 1890 Ruel. 1906 frs 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 Koloniale Bank aand. Ned. Ind. Handelsbank Contr. Suiker .Turge<ns A Jureena B Oude Philips- R S. Stokvis Ara Hide en Leather Am.-Smelting en Ref. Anaconda copper Centr. Leather Studebaker TT S Steel gew-, Compania Handelsver. A'dara. ....- Dordlsche Pelro... Gecons. ïoll. Fetrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Reli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a. Holi. Stoomboot Kon. Holl. Llovd Kon. Paketvaart °cbpppv^j»r» Unie Rott. Lloyd Kon. Ned. Stoombfv>t I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Batavia Tnbf,k Reli OnTtifw" Mö' H. IJ S. Mij oM. ft'/' H.IJ.S.M oil. 1D00/M2 4 Mil. t. E. t. S. S oM. SX Atchison Tonehn Erie common Kansas Cifv Southern 19 ie Missouri iK.viqi TVyas South. Pacific -7" Union Pacific 1«>' /s Geld prol. £1/4 °/o 7 K. 996/lr> 995/1.5 923/< S2'/< 951/-. sol/,;, O.K. 146 Hól/, - I 561 /J 551/41 249 3 I cu/, j S4V> 221/2 9' o/* 416 330 125 339 1581/» 81 9Si/4 51/» lG9i/< 1048/4 118 1321/a 73/4 313 286V» 90/» 77Ve 941/2 10::i/2 15 Va CH/a 104 J16 132 Hl/2 ïsei/, Wisi-ülnoteeringen (Amsterdam 1 Zicht; Londen 9 Berlijn Parijs Brussel Zürich Wcenen Rome Madrid Kopenhagen Chrietiania Stockholm New-York 11.55 0.0CC02U. 144 1/, 11 3'l/2 45 SU/» oo-:(yj/4 10.771/2 84.25 46.95 <1.45 67.85 2.54V, ROTTERDAM, 3 Sept. Veemarkt. Aanvoer: 378 Runderen, 340 Vette Kalveren, 996 Scha pen en Lammeren, 816 Varkens. Per half Kg. Koien 4042J(— 52*4—55—60—62K cent; Os sen 45-5052J45557cent; Vclto Kal- eren 606507'A75 cent: Schapen 4045 Telegrafisch Vfeerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 3 Sept. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst,772.8 Scilly. Laagste Barometerst.: 731.S es tm an oer. Verwachting tot den avond van 4 Sept.. Zwakke tot matige V,"csteli.;ho tot Zuid westelijke wind, licht-^ oi ha; the wol kt, later toenemende bewolking, waarschijnlijk droog weer, iets warmer»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3