op 31 Augustus te Leiden Lunclir UITVOERING 1 N.V. Leidsche ijzerhandel I MESSEN SCHAREN De Koffiebaal CERZÜN Ziet onze Speciale Etalage van Witte Goederen GERZON Verkooping ia 11 ets. GEO! VI DER VELD, Vrijdag 31 Augustus en Woensdag 5 Sept. a.s. Donderdag 6 Sept. a.s. troole Vletstiafslas Reclame Rata a 39 et Fijae Lingeriekatoen Zwate Uien fliMek 39 cis. Baianicta vanaf 39 cis. Gewone Groslinnen Lakens f 2.45 Lakens f 1.S8 en f 2.30 illon Dekens en Bedspreien VD» GEWIJDE IZIEK Donderdag 30 Augustus Jhademisclie Verein. Marburg". PLUIMVEEHOUDERS. Graan- en Fouragehan(lel Fa. Gebr. BLONK - Leiden Koffiebranderij en Theehandel VERKOUW STOKHUIZEN 12 6 PARAPLUS 240 475 F H TANDPASTA OPENING Maison BERNSEN Aanbesteding Huizen en Erven Bezoekt Jubileumfeesten Litf. Germ. Docta. 801 RIJN- en SCHIEKADE 122, Opt. Engelsch M. 0. A. en L. 0. Lisse vraagt terstond eenige voor spit- en delfwerk. TE KOOP AANGEBODEN: Tagekus of Afrikanen, uitste kend geschikt voor versiering. Te bevragen bij P. KOEK, 802 Roelofarendsveen No. 224. Het Rechtskundig Bureau verleent aan gedagvaarden rechtskundige hulp tegen billijk tarief en behandelt de zaken geheel af. Het Bureau staat onder leiding van Mr. in de Rechten. Oude Singel 60, 803 Tel. 1820, Leiden. Hst Bestuur der Vereenining voor den Leid- schen Geld- Effectenhandel bericht hiermede, dat de Kantoren der bij hare Ver- eeniging aangesloten leden op den geheelen dag gesloten zullen zijn, terwijl hunne Kantoren op slechts van 9-11 uur geopend zullen zijn. Op de overige werkdagen in het tijdvak 31 Augustus tot 6 September blijven de Kantooruren der leden on ongewijzigd. 275, AUG. L. REIMERINGER, Voorzitter. H. VLIEGER, Secretaris. Woensdagavond 7 uur, van goedgekeurd RUNDVLEESCH. Café „Ik leer nog" H. Rijndijk. 800 MARKIEZEN FABRIKAAT„SENFT" Vraagt inlichtingen H. TEN CATE BREESTRAAT 3 in m i iiiiiiniiiiini min i mi geven wij op vertoon van een Kassa bon, vanaf ff 3= JUBILEUM BAL LCfi' ten geschenke 40 45 50 ct. Ruime Keuze: 807 Jurkjes, Schortjes, Cape's, Truien, Broeken, Witte Wollen Doeken, Manteltjes, Enz. Baby Uitzetten "Binnen Kleedjes, Tafelloopers, Bladkleedjes en Buffetloopers. Zakdoeken vanaf 9 cent, ook met waschechten gekleurden rand. Groot assortiment: Hemden, Pantalons, Nachthemden, Flanellen, Rokken en Onderjurken. 85 90 100 130 140 150 160 380 200 cM. 42 45 52 67 80 85 95 115 130cp.e! Tafellakens met bijpassende Servetten en Vingerdoekjes. in diverse maten en prijzen. op 's avonds 8 uur in de HOOGLANDSCHE KERK door de Werken van Bach, Tunder, Schütz. 3^* Toegang vrij. Programma 10 ct. aan de Kosterij. 804 Collecte bij den uitgang. Adverteeren doet verkoopen. Weest nu attent op Uw Pluimvee, omdat de ruitijd gekomen is. ZONNEPITTEN in Uw Gemengd Graan, bevordert door de Olie-deelerr, den groei van het Gevederte en het weerstandsvermogen van Uw Pluimvee. De SAMENSTELLING van Uw Gemengd Graan is in den Ruitijd van groot belang. - Voedert Uw kippen de beste Granen en best Ochtend-Voer, om ze weer spoedig aan den leg te krijgen. - Wij verkoopen: GEMENGD GRAAN No. I, met Zonnepitten. PRIMA OCHTEND-VOER voor liefhebbers van Nat-Voedering, FUL-O-PEP, Eiervoer, speciaal voor Droog-Voedering. Goedkoop©, eenvoudige Emballage. Zakjes van 100, 50, 25 en 20 pond. Steeds voorradig: FIJNE TURFMOLM in balen van circa 50 Kilo. ZAKJES KAF van circa 10 Kilo. Aanbevelend, 813 Korf Galgewater 12-15 - Tel. No. 233 Fa. N. BLONK&Zn„ Graanhandel, Leidschendam. Tel. No.8 000000000000000000000 0 v/h. Firma J. C. BERNARD, S Vischmarkt 22-46 - Telef. 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en ZIE DE ETALAGE. 8 000000000000000000000 2007 Onze verpakte KOFFIE en THEE is bij de meeste Winkeliers verkrijgbaar. 1 Middelweg 3-7-9 Telefoon 69. 000[ 0 steekt niet alleen de vlag i 2j uit op 31 Augustus, maar tracht door het aanferen* 0 gen van versieringen, Uw g huizen een recht feestelijk 0 aanzien te geven. 0 I 0 HET COMITÉ. 000000000000000000000 Adverteeren doet verkoopen. DAMES REGENMANTEL Prima Covercoat-Gabardinc 75 2|75 Ruime keuze PRIMA ENG. GABARDINE REGENMANTELS *25 50 ct. p. m. KINDER CAPE Zwart lakleder, maat 45 25 75 ct. p. m. stijgend In Zijden Fouff DAMES PARAPLU Prima Montur Zijden Foudral DAMES PARAPLU Model Tom Poucé |75 DAMES EN KINDER REGENHOEDEN GROOTETUBEn 7Jct MORGEN, Woensdagmiddag, Oreestraat 157 - Telef. 563 Op Dinsdag den lien Sept. I923, des voormiddags te Elf uren, zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Leiden, voornemens op het Raadhuis aldaar, aan te besteden: Bestek No. 23. Perc. 1. Het dempen en rioleeren van de Binner.vestgracht ten Noorden van de Lange- gracht. Perc. 2. Het dempen en rioleeren van ean sloot langs de Evert- senstraat. (Met 2 teekeningen.) Bestek en teekeningen liggen ter inzage en overname op het Bureau van Gemeente werken, op eiken werkdag de besteding voorafgaande, van 's morgens 9 tot 's mid dags 4 uren en zijn aldaar, zoolang de voorraad strekt, per stuk f2,50 verkrijgbaar. (Franco per post f2,60). Postrekening No. 82684. Aanwijzing in loco zal worden gehouden op Dinsdag den 4en September 1923, des voormiddags te 10 uren aan vangende bij de Evertsen- straat. 797 Verdere inlichtingen ver krijgbaar op het Bureau Ge meentewerken, dagelijks tus- schen 2 en 3 uur n.m. Openbare Vrijwillige ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBERGH, Notaris te Leiden, op Vrijdag 7 September 1923 bij opbod en Vrijdag 14 Septemb. 1923 bij afslag, des avonds te zeven uur, in het Notarishuis te Leiden, van diverse te LEIDEN en onder de ge meente 0E6ST6EEST. 1. en 2. De Villa „ROZEN HOF" met grooten Tuin aan den Haagweg Nr. 13, groot 29Aren 55 Centiaren, te veilen in twee perceelen. Meer uitvoerig reeds vroeger geannonceerd en bij biljetten omschreven. 3. Het Burgerwoonhuis aan het Utrechtsche Veer Nr. 23, groot 93 Centiaren, bevattende Vestibule, Gang, Zijkamer, groote Binnenkamer met Alkoof, Keuken, Kelder en voortsPlaats met bergplaats bovenruime Voorkamer met alkoof, groote Slaapkamer en voorts Zolder'met drie Kamer tjes. De kamers zijn behangen en voorzien van Kasten, Stookplaatsen met marmeren Mantel en verdere gemakken. Het perceel heeft Gas-, Water- en Electrische leiding. Te zien in de weken van veiling en afslag op Woens dag en Donderdag van 24 uur. In eigen gebruik. 4. Het Pakhuis met Boven woning aan de Heerengracht Nrs. 88 en 88a, groot 38 Centiaren, bevattende: ruime Bergplaats; de Bovenwoning heeft Voor- en Achterkamer, Keuken en Zolder met Kamer en verdere gemakken. Verhuurd met het Pakhuis sub 5 voor f30.p. *jnaand; de Bovenwoning sub 4 is per week verhuurd voor f5.25. 5. Het Pakhuis met Boven woning, achter perceel 4 in de Kerksteeg, groot 30 Centi aren, bevattende Bergplaats; de bovenwoning heeft Voor- en Achterkamer, Keuken, Zolder en verdere gemakken. Het Pakhuis is verhuurd als vermeldde Bovenwoning is p. week verhuurd voor f 2.80. 6. Het Huis, Erf en Tuintje aan den Maresingel Nr. 15, groot 71 Centiaren, bevattende Voor- en Binnenkamer. Keu ken, Tuintje en voorts Zojder met Kamer en verdere ge makken. verHiiurd p. week v. f2.15 7. Hst Huis en Erf aan de Middelstegracht Nr. 137, groot 46 Centiaren, bevattende: Gang met parketvloer. Voor- en Achterkamer, Keukentje, Plaats, Zolder met Kamer en verdere gemakken. Verhuurd p. week v. f3. 8. Het Huis en Erf in do Pottenbakkersgang Nr. 5, groot 28 Centiaren, bevattende Gang, twee Kamers, Plaats, Zolder en verdere gemakken. Verhuurd p. week v. f 1.30, 9. Het Huis en Ert alsvoren No. 7 groot 28 Centiaren, be vattende: Gang, Kamers, Plaats, Zolder en verdere gemakken. Verhuurd per week voor f 1,40 10. Het Huis, Schuur en Erf aan de Narmstraat No. 34, groot 44 Centiaren, bevatten de: Voor- en Achterkamer en Plaats; boven: 2 Kamers, Zolder en verdere gemakken. Verhuurd per weck voor f2,40. 11. Het Huis en Ert aan de Uiterstegracht No. 8, groot 26 Centiaren, bevattende: Gang, Voor- en Binnenkamer, Plaats, Zolder en verdere gemakken. Het perceel heeft Gas-, Water- en Electrische leiding. Verhuurd per week voor f 1,75. Gemeente Oegstgeest. 12. Het Huis en ErfmetTuin- grond aan den Hoogen Morsch- weg No. 74, groot 64 Centi aren, bevattende: Gang, Voor- en Achterkamer, Schuurtje en voorts Zolder en verdere gemakkeh. Verhuurd per week voor f3,—. 13. Het Huis en ErfmetTuin- grond aldaar No. 78, groot 46 Centiaren, bevattende: Voorkamer, Zolder en verdere gemakken. 14. Het Huis en ErfmetTuin grond aldaar. No. 77, groot 31 Centiaren en ingericht als het voorgaande. 15. Het Huis en ErfmetTuin- qrond aldaar No. 76, groot 31 Centiaren, ingericht als- voren. 16. Bet Huis en ErfmetTuin- grond aldaar No. 75, groot 47 Centiaren, ingericht als- voren. De perc. 1316 zijn per week verhuurd elk voor f 1,6a Bij elk der perceelen 12—16 behoort een onverdeeld aan deel in het perceel tuingrond groot 320 Aren. De perc. 416 zijn te be zichtigen in de weken van veiling en afslag op Dinsdag tot Donderdag van 24 uur en de perc. 1 en 2, alleen op een bewijs van toegang verkrijgbaar bij den Notaris. Betaling der kooppenningen van alle perceelen op 15 Oct. 1923 of eerder bij overeen komst. Meerdere inlichtingen- geeft voornoemde Notaris. 808

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4