zi - - 41-45 Burgerlijke Stand Leiden 2527 Augustus. Geboren: Wicher Jan z. van J. Slag ter en J. Voogd Pctroneila d. van P. v. Houten en E. Kromhout Gerritje d. van K/de Vries en G. ïïooijer Maartje Alei- da d. van J. O. Ruhrwiem en M. A. y. Til burg Wilhelmina Catharina d. van P. de Vries en W. C. Molthoff Conny d. van M. Grcot'endorst en M. Groen Cor nell's z. van C. Nieboer en J. C. H. van Holm Abram z. van P. Zeegers en J. de la Rie Cornelia d. van H. M. Westra en H. Kemmer Gerrit z. van G. van der Putten en H. Ouwerkerk Apolonia Ger trude Ellen Maria d. van H. H. Homan en M. T. Vieth. Ondertrouwd: P. Plantenga jm. 29 j. en P. G. v. Bensekom jd. 29 j. P. Eve- leens jm. 23 j. en K. Noppen jd. 20 j. J. I. Planjer jm. 27 j. en M. B. Hooving jd. 27 j. J. Ph. v. d. Bosch jm. 27 j. en B. v. Weeren jd. 27 j. I. Hartevelt jm. 19 j. en M. Klein jd. 20 j. L. Vogelenzang jm. 31 j. en A. Doorneveld jd. 31 j. G. de Does jm. 31 j. en M. W. de Tombe jd. 24 j. G. I. Klesser jm. 25 j. en S. M. Ouds hoorn jd. 23 j. H. v. Eiet jm. 25 j. en C. Ranzelaar jd. 23 j. P. J. A. Boot jm. 26 j. en A. S. Ballego jd. 22 j. Overleden: A. N. Visser m. 74 j. P. den Hollander z. 2 d. W. v. d. Ham d. 15 d. UIT DE OfiHGEVINQ OEGSTGEEST. Oms/t reeks twaalf uur kwam de heer S. met een logé per rijwiel op den Hofdijk in aanrijding met den heer de G., die per rijtuig uit de kerk huiswaarts keerde. De rijwielen werden dusdanig beschadigd, dat zij niet meer be reden konden worden. Daar de heer de G. niet in overleg wilde treden, werd dit geval bij de politie aangegeven, die pro ces-verbaal opmaakte. Op oen Tand, onder Oegstgeest gelegen, werd door W. uit Lei den, een partijtje aardappelen en uien ge stolen toebehoorende aan v. d. E. en van L. van Rijnsburg. Door den zoon van v. d. E. werd de dief achtervolgd en aan de politie overgeleverd, die proces-verbaal opmaakte. RIJNSBURG. Het stoffel ij k over- 8chot van den heer D. v. d. Eijkel, de vo rige week overleden, is Zaterdag op de Herv. begraafplaats alhier ter aarde be steld. Aan het graf werd gesproken door Ds. C. M. Luteijn, Herv. predikant, die her dacht wat op burgerlijk en kerkelijk ge bied in den Heer v. d. Eijkel verloren ging. Met het zingen van Psalm 89:3 werd de eenvoudige plechtigheid besloten. Zondag is de nieuwe nitbouw van de Herv. Kerk alhier voor het eerst in gebruik genomen. VOORSCHOTEN. De collecte voor ren- te en aflossing der Pastorie van de Geref. Kerk heeft opgebracht f 377. NOORD WIJK AAN ZEE. Men deelt ons mede, dat de bazaar voor een eigen ^vereni gingsgebouw" de som van ruim f 2000 net to opbracht, waarvan f 500 van de bloem bollen. Een mooi resultaat en een groote voldoening voor comité, werksters en wer kers. Moge een krachtig voortwerken en een verblijdend einde dit mooie begin be kronen. LISSE. Burger 1. Stand. Geboren: Jan Willem Adrianus z. van A. van Heijst en T. de Joode Leigje d. van I. van Rijssel en L. A. Roodenburg. Ondertrouwd: C. van Loon en C. H. van Stijn J. Daudeij en 'J. de Kwaasteniet A. de Kooker en C. Bors- je J. J. Guldemond en H. A. van Wa- veren. Gehuwd, M. Witteman en E. J. v. d. Zwet A. P. Augustinus en H. van Gas telen Th. v. d. Voort en G. Beijk. Overleden: Jacoba Magdalena van der Tang 23 j. Voor de Nationale Militie zijn ingeschreven 77 lotelingen. Als ongeschikt voor den dienst zijn af gekeurd: J. Rhijnsburger en Nicolaas de Haan, terwijl van de vorige lichting nog is afgekeurd Bemardus Schaap. Tijdelijk afgekeurd werden Arie den Boer, Huibert Pauw en Joh. Mer. Van Steijn. De loting zal plaats hebben 4 Septem ber a.s. BODEGRAVEN. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats van het in orde brengen van het feestterrein in Oud-Bo degraven en het terrein voor het open luchtspel. De volgende timmermansbazen hadden ingeschreven, Joh. de Jong f 360, ie perceel, T. Scheer perc. 1 en 2 f 598, Scheer en Kerreman f 470, v. Ingen f 610, Jac. de Bruin f 561, Oosterom f 560, Sna- terse en v. d. Neut f 595, P. Veelenturf f 480, Oude Rijn f 284. Het werk is ge gund aan den laags ten inschrijver Oude Rijn voor perceel 1 en 2 voor de som van f 284.—. In deze gemeente ko men 7 gevallen van mond- en klauwzeer weer, bijna alle in de Meije. Geslaagd te 's-G raven hage voor de akte Nijverheidsonderwijs, de heer A. E. Zuurveen, alhier. Burger 1. Stand. Geboren: Ferdinand z. van S. Terlouw en F. Kleef man. Gehuwd: G. J. van Berkel 39 j. eh J. Hulscher 28 j. ZWAMMERD AM. 1 Eenige bewoners van Oud-Bodegraven hebben een verzoek tot den Raad dezer gemeente gericht, om medewerking te willen verlcenen, opdat ook in dit gedeelte het buizennet der N. V. Bodegraafsehe Waterleiding wordt aan gelegd en ook deze bewoners van goed drinkwater voorzien worden. Voor het bouwen van een nieuwe school met onderwijzerswoning iu de Tempel, is de grond reeds aange kocht en wel naAst de bestaande school. Met vurig verlangen wordt de eerste steen legging tegemoet gezien. Burgerl. Stand. Geboren: Anna Maria d. van M. H. v. d. Poll. en A. M. Hermans Johanna Maria d. van L. J. M. Kroft en M. J. v. d. Salm KATWIJK. Dc loting voor de Na- tionalc Militie zal voor deze gemeente plaats hebben op Vrijdag 26 September in het gemeentehuis te Katwijk aan den Rijn. KATWIJK AAN DEN RIJN. Als een zeldzaamheid kunnen v.ro vermelden dat gisteren bloe men van Mont Bretia en van Afrikanen, beiden Oranjebloemen, op de veiling graag weggingen tegen f 1.50 tot f 1.60 per 100. Dit natuurlijk reeds in verband met de te houden feesten en de te maken versieringen ter gelegenheid van het Ju bileum van H. M. de Koningin. Woensdag worden nog hoogere prijzen verwacht. Ook de volgende week zullen de Oranje kleurige bloemen veel geld opbrengen. OUDE WETERING. iBij den landbouwer P. Roelof8 alhier is een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd onder het vee. OUD ADE. Do-or den landbouwer P. Bakker is ter gemeente-secretarie aan gifte gedaan van een geval van mond- en klauwzeer onder het vee. RIJP WETERING. De Wilhalminafeesten zullen alhier gehouden worden op 4 ën 5 September a.s. De feesten zullen bestaan uit Kinder- en volksfeesteen. NIEUWE WETERING. De Wilhelminafeesten zullen in ons dorp gehouden worden op 19 en 29 September a.s. BOSKOOP. Door de politie is proces-verbaal opgemaakt tegen W. v. d. S. alhier, wegens diefstal van afgesneden rozen ten nadeele van den boomkweeker W. v. d. Heerik alhier. Gemeenteraad Zoeterwoude. In de gisteravond onder leiding van den burgemester gehouden vergadering werd naar aanleiding van een der ingeko men stukken besloten den gemeentelijken nachtwaker, den heer C. Berg, met ingang van 1 Oct. a.s. eervol ontslag te verleenen als zoodanig, en tevens om geen andere nachtwaker aan te stellen. Betreffende een aanvrage om subsidie van gemeentewege voor het doortrekken van den tramweg over den Hooge Rijn dijk werd op voorstel van B. en W. be sloten om thans nog geen beslissing te ne men, maar daarmede te wachten totdat het Rijk den straatweg in orde zal heb ben -gebracht^ -> De commissie welke onlangs was be noemd tot het nazien der gemeen tereke- ning over 1922, bracht verslag uit van haar bevindingen, en adviseerde een be drag van f 4.95 van den heer Starrenburg te vorderen voor het schoonmaken van zijn schoorsteen. Dc raad gaf aan dit advies gevolg en besloot het bedrag (desnoods per deur waarder?) te innen. Naar aanleiding van een in dit ver band. door de comm. gemaakte opmerking op het te hooge honorarium voor het schoonhouden van het spuitenhuis aan den Hooge Rijndijk, werd besloten dit voor taan te stellen op f 25. In aansluiting hierop werd besloten een wijziging aan te brengen in het Regle ment van orde en wel in dien zin, dat vooraan ook de begrooting aan het on derzoek van een speciaal daarvoor aan gewezen commissie zal worden onderwor pen. Voorts werd besloten tot opheffing van het vervolgonderwijs, daar de gemeente de daaraan verbonden kosten alleen zou heb ben te dragen en de deelname een derge lijke uitgave niet rechtvaardigt. De door B. en W. ter vaststelling aange boden Conceptverordening voor liet bef fen van schoolgeld werd aan dit college teruggezonden met het verzoek om haar aldus te wijzigen dat de lagere inkomens wat hocger, en de hooge inkomens wat minder hoog worden angeslagen. Vastgesteld werd een nieuwe .verorde ning op de belastingheffing, volgens welke de aanslag progressief en ineens zal plaats hebben, en- waarbij een aftrek voor nood zakelijk levensonderh. zal worden toege past van f 600 voor gehuwden en van f 400 voor ongehuwden, benevens voor eerstge noemde categorie een aftrek van f75 voor elk kind. Over de beide waterleiding-voorstellen werd lang en breed gcdiscusseerd, maar het slot' was dat geen van beide werden aangenomen en de overeenstem ming eerst kon worden bereikt door het aannemen van een bemiddelings-voorstel van den heer Wisselingh, dat een zoo danige heffing bedoelt, als aardoor een bedrag van f 1082 ongedekt blijft. Wat betreft de verlenging van het bui zennet in het Westeind en de Vliet, werd besloten eerst later een definitief besluit te nemen, wanneer van een ter zake ge raadpleegd ingenieursbureau de gevraagde berekening zou zijn ontvangen. Hierna ging de raad eenige oogenblik- ken over in geheime zitting, na afloop waarvan de voorzitter afscheid nam van de raadsleden, die bij den aanvang van het nieuwe zittingjaar niet meer in den raad zullen terugkeeren. Hierop werd ge antwoord door de heeren A. v. Leeuwen, E. J. Los en J. van Leeuwen. GENEUSD gglEUWS Landdag Nationale Vrijwillige Landstorm Zuid-Holland. De uitslagen van de op Zaterdag op het landgoed Raaphorst gehouden wedstrijden ter gelegenheid van den landdag van den Nationalen Vrijwilligen Landstorm Zuid- Holland zijn als volgt: Motorocfeningen: le pr. C. van Geest, 2e pr. B. Vreke, 3e pr. 'J. de Vreugd, 4e pr. D. J. v. Wel, 5e pr. J. P. Segers, 6e pr. W. Vingerling, 7e pr. J. J. Smal, 8c pr. J. v. Vliet, 9e pr. J. v. Weze- lcnburg, 10e pr. H. J. Stokman. H a r d 1 o o p e n, 1. P. Bollen, Den Haag^ 2. C. Veerman, Leiden, 3. P. E. Oudejans, Alphen aan den Rijn, 4. J. Re- gaard, Amsterdam, 5. J. Elburg, Ouder kerk a. d. Amstel, 6. C. Endeier, Hoofd dorp, 7. J. Rijsdijk, Haarlemmermeer, 8. A. G. J. C. van Breda, Sassenheim, 9. W. J. v. Dijck, Den Haag, 10. W. Ceelen, Zeg- waart, 11. W. Vis, Alphen aan den Riin, 12. G. P. van Leeuwen, Zoeterwoude, 13. J. C. Tanis, Hoofddorp. G y.m k h a n e-r a c e1. J. Sandberge, 2. J. A. Oudshoorn, 3. B. v. d. Linde, 4. A. v. d. Voet, 5. W. Staveren, 6. Hoogen- boom, 7. A. v. d. Linde, 8. De Boer, 9. Schipkelshoek, 10. v. Leeuwen, 11. Broek- huys, 12. Butzer, 13. Sneek, 14. Sasburg. Touwtrekken: 1. J. Knepper, Zeg- waart, 2. M. Boers, 's-Gravenzande, 3. O. Groenkeijde, Zegwaart, 4. W. de Groot, Koudekerk, 5. P. J. v. Duijnen, Schevenin- gen, 6. A. Hars, Delft, 7. W. J. v. d. Klaauw, Den Haag, 8. C. W. v. Woerden, Honselersdijk, 9. A. M. v. d. Nouwen, 's-Gravenzande; 10. H. W. van Breda, Sas senheim, 11. S. de Vries, Sassenheim, 12. A. F. van Winden, Pijnacker, 13. J. H. de Boer, Delft, 14. M. J. van Breda, Sassen heim, 15. "J. van Vliet, Naaldwijk, 16. M. H. Ruijgrok, Vlaardingen, 17. C. Heems kerk, 'Ter Aar, 18. C. Noorlander, Alphen aan den Rijn, 19. P. Dobbe, Roel of arends veen, 20. H. Sutterland, Den Haag, 2L B. Owol, Leiden, 22. W. Sebel, Vlaardingen, 23. C. A. P. van Dijk, Nootdorp, 24. J. van Eijk, Ter Aar, 25. J. Keijzer, -Ter Aar, 26. N. A. v. d. Burg, Vlaardingen, 27. S. Tet- tcroo, Naaldwijk, 28. P. A. v. d. Meer, Zoetermeer, 29, G. Bergwerf, Maassluis, en 30. J. C. Overkleeft, 's-Gravenzande. Ringsteken Acht punten (hoogste aantal) werden behaald door: P. v. d. Engel te Honselersdijk, J. C. Koot to Koudekerk; A. J. Tmrocrszeel te Monster; C. J. Corts t© Koudekerk; Th. v. d. Knijff te Leimuiden; H. J. Peerenboom te Lei den; J. Katwijk te Schiedam; van Hoorn te Alphen aan den Rijn; K. Cliardon te Maassluis; A. H. A. Zuidgeest te Schie dam; L. Vergeer te Alphen aan den Rijn; P. v. d. Boer te Den Haag; Hakkoe te Rijswijk, J. G. Valk te Ter Aar, A. Bur ger te Naaldwijk, 7Ï. J. Yeenemans te Rijpwetering; Buvik tq Nieuw Vennep; F.. Otles te Schevemngen. Zeven punten behaalden. H. C. Jloor- meef te Den Haag', GK A. Hoogendoorn te Delft, S. J. T. de Vetten te Rijswijk, C. Snijders te Marken, A. van Leeuwen te Abbene-s, J. Goedhart te Ter Aar, H. Op- pelaar to Alphen aan den Rijn, J. de Waal te Delft, D. Hoogernaad te Sche- veningen, W. van Egmond to Koudekerk, S. Robbemond te Maassluis, N. v. Reenen te Nootdorp, M. Verbree te Koudekerk, M. J. A. Grootschscholte te Honselersdijk, v. d. Kooij te Vlaardingen, C. M. Haas trecht te Aarlanderveen, H. J. Kranen burg te Voorburg, D. van Geest te Naald wijk. Ten slotte kregen nog prijzen met 6 punten: W. v. d. Lubbe te Hoogmade, C. H. v. d. Wijngaard te Leiden, P. Saar- berg te Nootdorp, C. Valk te Ter Aar, A. Labrie. te Den Haag, J. Steenks te Naald wijk, A. Berg te Sassenheim, B. de Vigel v. d. Muiden te Amsterdam, C. L. Benï schop te Oudeleede, J. A. Hoogeveen te Hazerswoude, J. Borsboom te Wassenaar, C.. W. v. d. Schie te Naaldwijk, C. Ren- sen te Pijnacker, P. J. Ruijgrok te Lisse, D. Roest te Alphen aan den Rijn, A. W. B. J. Neervoort te Naaldwijk, W. de Kie- wit te Monster, K. M. Thomas te Scheve- ningen, A. S. Post te Nootdorp, S. J. Pen- nings te Alkemade, W. Verker te Alphen aan den Rijn, H. Marcelis te Hazerswoude J. Greft te Den Haag, G. Immerzeel te Noordwijkerhout, J. N. v. d. Zalm te Wou- brugge, J. Hoogendan te Zoetermeer, L. van Leuteren te Naaldwijk. Vliegongeval te Rotterdam. Gisteravond omstreeks zes uur is op het gemeentelijk vrfi^veld te Rotterdam een vliegongeluk gebeurd, dat wonder hoven wonder goed is afgeloopen. Toen een En- gelsch verkeersvliegtuig van de Daimier- Mij., waarin zich, behalve de piloot Pratt, passagiers bevonden, wilde starten, kreeg het plotseling een defect aan den motor, waardoor de start mislukte en het toestel dwars dopr de om het veld staande schut ting vloog. De passagiers kwamen met den schrik vrij. De piloot werd niet ernstig aan beide handen gewond. Het toestel werd vernield. «Tel." Eng.-lndische prins op reis overleden. De Engelsch-Indische prins Goekwar of Baroda, die van Berlijn naar Vlissin- gen gereisd was,. bleek bij aankomst van den trein overleden te zijn. Het lijk van den 28-jarigen prins is yoorloopig in de vorstelijke wachtkamer geplaatst. Een knaapje gedood. Op het Waterlooplein te Amsterdam werd gisteren de 12-jarige Ruben de Ztoarte aangereden door een vrachtauto van Lucas Bols. Zwaargewond werd het kind door voor bijgangers opgenomen en per auto van den Geneeskundigen Dienst naar het Bin nengasthuis vervoerd. Tijdens het vervoer daarheen overleed de knaap. Knaapje verdronken. Bij den Amerikaanschen steiger aan het fo Amsterdam, raakte een 12-jarig knaapje te water en verdronk. Het lijk werd na eenige uren dreggen door de havenpolitie opgehaald. Motor van een kademuur gestort. Zondagmiddag stortte een motor met aanhangwagen, waarop zich drie personen uit Hilversum bevonden, bij het passeeren Tan de Spoorkade te Kampen, door een verkeerde manoeuvre van den pl.m. 4 Meter hoogen kademuur naar beneden. Een der inzittende heeren werd bewusteloos onder den motor vandaan gehaald; na enkele uren kwam hij weer bij kennis. Beide an dere heeren kwamen met eenige lichte kwetsuren vrij. Auto-ongeluk, Een automobilist uit Almelo, komende van Antwerpen, die met een nieuwen Ford auto naar huis reed had het ongeluk aan het einde van de Middachterallee bij het landgoed Avegoor te De Steeg tegen een boom te rijden, tengevolge waarvan de auto totaal werd vernield. De chauffeur bejewam eenige hoofdwon den tengevolge van de glasscherven van den ruit. Bloedvergiftiging. Een 4-jarig zoontje van den arbeider G. Otter te Heiligerlee, dat een wonde aan zijn handje openkrabde, kreeg bloedvergif tiging en overleed in het Groninger zieken huis. STABSKIEUIMS Onze Brandweer. Naar wij van den Directeur van het Telegiaa-fkantoor alhier vernemen is in de Hoofdpost van de Brandweer, Garenmarkt no. 6 een Gentraal-teJefoonpost geplaatst waarop alle brandwachtpolities enz. zijn aangesloten. Door 2 hoofdaansluitingen, no. 2209 en 1468 is deze post verbonden met het locale telefoonburecl. Zoodra aan de Hoofdpost bekend is waar de brand is, wordien vandaar uit de de betrokken personen opgebeld. Voortaan moet bij brand geen. kennis meer worden gegeven aan het telefoon-bu reel, maar verbinding worden aangevraagd met 2200 of 1468. Ook mogen do telefonsten niet meer worden opgebeld om inlichtingen te ver strekken aangaande den brand. Mej. A. B. J. Wissel alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de O. L. School voor U. L. O. aan de van Bcuningenstraat te 's-Gravenhage. Laatste Berichten Actie van ambtenaren. Men meldt uit Den Haag: In ambtenaarskringen wordt ernstig overwogen, om in verband met de ge ruchten omtrent een ^ornemen van de Regeering om art. 40 van het bezoldi gingsbesluit in te trekken als protest geten gebruik te maken van het door haar toe gestaan verlof op 6 September voor de jubileumfeesten. Het ligt in de bedoeling om deze quaestie tot een onderwerp van bespre king te maken in de samenwerkende or ganisaties in een der eerstvolgende hij- eenkomsten. MARKTBERICHTEN LEIOEN, 28 Aug. Veiling. Bloemkool I 15 —23, Bloemkool TI 7—13, Salade 2—3.20, Andijvie 1.402.Wortelen 715.20, Komkommers 28, Kroten 1.602.90, Uien 1.402.Roodekool 1317, Groenekool 4,807.20 alles per 100; Snijboon en 'f 37 _48, Heerenbooncn Stok 3947, Heerenboanen rfetam 2631, Postelein 59, Spinazie J' 914, Uien 4,506.Aardappelen 3,50 —7.10, Tomaten GG, C, B en A 6—22.90, alles per 100 kilo; Perziken 128 cent per stuk Vette VarkensmarkL Aangevoerd 394-Vette Varkens prijs 78—76 cent per Kg. Handel ma tig. Flinke aanvoer. ROTTERDAM, 28 Aug. Vee. Aangevoerd: 202 Paarden, 51 Veulens, 1256 Magere Runderen, 685 Vette Runderen, 193 Vette Kalveren, 195 Nuchtere Kalveren, 730 Graskalveren, 369 Schapen en Lammeren, 31 Varkens, 435 Biggen 2 Bokken. Prijzen per half Kg.: Koeien 373-4 405052Vi6062/4 cent; Ossen 4550 52/55557J4 cent; Stieren 40—45—50— 52/4 cent; Vette Kalveren 6005673470 cent. Prijzen per stuk: Melkkoeien 300450, Kalfkoeien 325—425; Stieren 250—500; Pinken 150210; Graskalvcren 55160; Vaarzen 240320; "Werkpaarden 250350 Slachtpaarden 100210; Hitten 200300; Veulens .5080; Biggen 132223, Over- loopers 2646; Nuchtere Fokkalveren 25 45; Nuchtere Slachtkalveren 1825; Biggen per week 1,753.Aangevoerd over de maand Augustus: 774 Paarden, 196 Veulens, 8569 Runderen, 4646 Vette Kalveren, 853 Nuch tere Kalveren, 5074 Schapen en Lammeren, 3117 Varkens, 1580 Biggen, 27 Bokken. R0EL0FARENDSVEEN. 28 Aug. Veiling. Meloenen 655 cent, Snijboonen 3.703.80, Snijboonen II 2.30, Snijboonen Stek 1.25 1.30, Snijboonen Stek II 60 cent, Princesse- Loonen 3,603.90, Idem zonder draad 4.70; Diibb. Stam 3.102.70, alles per 10 Kg. Au gurken: Fijn 11,2017,10, Fijnbasleerd 8,40 —8.60, Basterd 5.90—6.30, Basterd II 4,40 Grof 4.40—4.80, Grof II 3.30, Bommen 2,552.95, Stippel 2.903.05, Aardappe len 0,851,40 alles per 25 Kg. TER AAR, 27 Aug. Veiling „St. Phocas". Prinoesseboonen 4,65, Wagenaars 2.10, Snijboonen 3.97, Stek 1.30, Snijboonen II 3.60, Wiae Pronk-boonen /t 2.30, idem Roodc 1.20 alles per 10 kilo. Augurko per 25 Kilo; Fijn 15.40, Fijnbasterd 7.10, Basterd 5.90, Grof 4.35, Komkommers f 2.10, Stip pel 2.50. Aanvoer: 70 zakken Princessebooncn 2 zakken Wagenaars, 1168 zakken Snijboonen, 5 zakken idem II, 97 zakken Stek, 9 zakken Witte Pronkers, 4 zakken idem Roodc; 2 man den Fijn, 3 manden Fijnbasterd, 15 manden Bastrd, 23 manden Grof, 3 manden Komkom mers, 1 mand Stek. ALPHEM AAN DEN RIJN, 28 Aug. Veiling Per 100 Kg.: Heerenhoonen 2650, Snijboo nen 3642, Postelein 517, Aardapjpeien 6.40—6.90, Tomaten A 30—31; Per 100 bos: Peen 7.5011.70, Kroten 45; Per 100 6taks: Bloemkool I 1618.10, Bloemkool II i 10—11. HAZERSWOUDE, 27 Aug. Veili tg. Kippen eieren 5102 stuks prijs 7.508.10, Eenden- eieren 62 stuks prijs 7.257.45 per 100 stuks Hanen 7590 cent per stuk; Kippen 80 cent per stuk; "Eenden 1. KATWIJK AAN DEN RIJN, 27 Aug. Veiling Eigenheimers per 25 Kg. 1.401.80, Peen per 100 bos 4.307.50, Bloemkool I per 100 18.40—20.80, Idem II per 100 8-70—11.70, Roodekool per 100 12,5012.60. Aanvoer: 430 maal 25 Kg. groote aardappelen, 2000 bos Peen 2800 Bloemkool. ROTTERDAM, 27 Aug. Binncnl. Granen Tarwe zeer rnim aangeboden, verkocht naar kwaliteit van 11.15 tot 11.75, afwijkende van 10.5011. Rogge niet noemenswaard ge- toond. Gerst. Winter en Zomer 8.509. Chevalier 1011; Haver met klein aanbod 10,50ll; Erwten kleine groene ruim ter markt naar kwaliteit 1919.75; Schokkers zeer uiteen Joopend in kwaliteit verkocht van 18—23. Alles per 100 Kg. BODEGRAVEN, 28 Aug. Kaas. Aanvoer 442- wagens. lsle soort 4245s 2de sooTt 36 39, Controle 3747, Zware 49. Handel vlug. TER AAR, 25 Aug. Veiling „SL Phocas". Princessebooncn 4.35, idem met draad 9.30 Dubb. Stam Princesseboonen 2.80,- Enkele Stamprincessen 3.10, dagewnaaarsboor.cn, 1.60, Snijboonen ƒ.3.90, idem II 3.idem Stek 73 cent, Witte Pronkers 2.10, idem 'j Roode 1.40 alle6 per 10 kilo. Augurken per 25 kilo: Fijn 15Fijnbasterd 7.50, Bas- ter 5.60, Grof 4.05, Komkommers 1.95, Stok 2.55. Aanvoer: 49 zakken Princesseboo nen, id-em 1 zak met draad, 2 zakken Dubbdw Stamprincessen, 2 zakken idem enkelen, 1 zak1 i Wagenaars, 923 zakken Snijboonen, 30 zakken idem II, 73 zakken Stek, 1 zak Witte Pronkers, 5 zakken idem Roode, 67 manden Fijn, 46 man- den Fijnbasterd, 57 manden Basterd, 67 man- den Grof, 3 manden Komkommers, 13 manden i Stek. LOOSDUINEN, 27 Augustus. Groenten- veiling. Bloeüikool le soort f 15.8020, kaskomlcommers le soort f 10.6014.70, i rijen komkommers le soort f 2.604.50, gele dito f 3.905.30, perziken le soort f 1724, savoye kool f 1217, per 100 stuks; Meloenen f0.371 per stuk; aard appelen f56.70, stam princessen f0.30 0.50, per 100 kg.; tomaten le soort f 10.90— 13.90 per 50 kg.; postelein f0.210.48 per 6 kg.; spinazie f 0.120.36 per 4 kg.; salade le soort f 2.203.50 per 100 krop; peen le soorts f9.1010.70 per 100 bos; andij vie f2.805.40 per 100 struik. BOSKOOP 27 Aug. Veiling. Rozen: Ophelia 44 ct., Golden Ophelia 50 et., Had- ley 48 ct, Pr. de Bulgarie 26 yt., Butter fly 3540 ct., Mae Keiler 24 ct., Mrs Aaron Ward 22 ct., Kaiserin Aug. Victoria 20 ct. Mme Jules Bouche 30 ct., Polyantarozen poulsen 1530 ct., Buitenrozen 2040 ct., Dahlia's 3065 ct., Gladiolen 21 A., An- jers 1015 ct., Delphinium 18 ct., Mou- bretia 10 ct., Lelie's 5060 ct.. alles per bos. OFFICtEELE BEURSNOTEERiNG. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4J4%Nederland 1917 Ned. O.-L. obi. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 6 Rusl. 1910 frs. 500 4# Koloniale Bank aand. Ned. Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgens A Jurgens B" Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr. Leather Stndebaker U S Steel Compania Handelever. A'dam Dordtscbe Petr Gee ons. Hóll. Fetrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloninlo Rubber Serbadjada- Holland Amerika lijn a. Foil. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. PakctvaaTt ^rhpe^nnrt Unie Rott. Lloyd Kon Ned. Stoomboot I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Dpli-Rntavia Tnhak DpIï Cnlti'U'' Mij H. IJ S. Mij obi. 5 H.IJ.S.M. obi. 1900/'12 4 Mij. t. E. v. S. S obi. 5# Atchison Topeka Kansas City Sonthem Missouri Kencas Texas -. South. Pacific Union Pacific Geld prol. f U V K. 993/g 99V2 96»/8 89Vi6 -Vi 14G5/8 iiu/2 1097/s 483/, 52 6G7/8 3415/16 I107/g 931/4 6 4201/2 334 125 349 1543/4 1091/a 101 115 129Vo 6'/s 312 289 95 3/g 78i/2 957/g 102V, 15 6/8 19U/W 4»/l 1843/, 61 2\Vi "Wissfelnotceringen (Amsterdam) Londen 11-561/4 Berlijn 0.0CG04 Parijs 14.50 1 Brussel 11.94 Zürich 45.95 Weenen 0 00353/4 '4 Rome i 11.C0 J Madrid 84.15 Kopenhagen 47.20 Ghristiania Stookholm 67.70 A:, New-York. C.54%,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3