SeimaeEitelijke Aankondiging» «EMESHTELIJKE VISCHVERKOOPV Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. 1225, i,s WOENSDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.15 f0.20, en SCHOL a f0.16—f0.34 per pond. N. C. DE G1JSELAAR, Burgemeester Leiden, 28 Aug. 1923. AGENDA. WOENSDAG 29 Augustus. Leiden. Zangersdag van den Ring Leiden van Chr. G«m. Zang-Vereenigingen op het Landgoed „Oud-Poelgeest". Aanvang des namiddags 2 uur. DONDERDAG, 30 April. Leiden Uitvoering van Gewijde Muziek door de „Academische Vereeniging Marburg". Hoogl. Kerk. Aanvang 8 uur. lederen Woensdagavond van 7K8Vi uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 27 Augustus tot en met Zondag 2 September waargenomen door de- apotheek van den den heer M. Boekwijt, Vischmarkt 8, te lefoon 552. De apotheek van het Ziekenfonds tot Eulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. het plan om de salarissen van het geheele rijkspersoneel, onderwijzers, inbegrepen, met ingang van 1 Januari 1924 te ver minderen met 20 pet., in dier voege, dat voor het jaar 1924 een bijslag van 10 pet. over het verminderde salaris zal worden toegekend, zoodat vergeleken bij 1923 de achteruitgang in dat jaar 12 pet. zal zijn. Voorts schijnt de regeering voornemens te' zijn dé eerste drie jaren geen perio dieke salarisvorhoogingen toe te kennen. Landdag Vrijw, Landstorm. Zaterdag werd óp het landgoed „Raap horst" te Wassenaar, een schitterend ge slaagde landdag gehouden van het Vrijw. Landstormcorps Zuid-Holland-West, zulks ter eelegenheid van het Regeeringsjuhi- leum van H. M. de Koningin. Te 11 uur hadden zich eenige' duizen den landstormers met hun dames op het feestelijk versierde landgoed verzameld. Tal van civiele en militaire autoriteiten waren aanwezig. De voorzitter van het comité, het Tweede Kamerlid de heer J. M. Krijger Jr., opende met een geestdrif tige toespraak den landdag, waarna het Wilhelmus gezongen en aan de Koningin een hulde-telegram gezonden werd. Res.-Kol. C. P. J. Keiser overhandigde hierna den voorzitter een fraaie presi dentshamer. Het Tweede Kamerlid, den heer L. F.- Duymaer van Twist, voorzitter van het Nat. Gom. en kapelaan F. B. J. Filbry van Gouda spraken vervolgens de aanwe zigen toe om hen op te wekken tot trouw aan kroon en troon. Diverse spelen als ringsteken, touw trekken, motoroefeningen et. werden nu gehouden tot groot vermaak van deelne mers en omstanders. De muziekvereeniging „Exelsior" van Wassenaaf, hield er de stemming in. In de middag-vergadering werd het woord gevoerd door Ds. T. J. Hagen, Ge- xef. pred. te Delft en voorzitter van „Pro Rege" en Ds. H. Janssen, leger- en vloot- predikant in algem. dienst. Ook zij oogstten een dankbaar applaus. Een drietal militaire vliegmachines brachten het publiek door hun praestaties In verrukking. Te ruim 5 uur werd de landdag geslo ten. Onder de aanwezigen merkten we op generaal van Tuinen, de Eerste Kamerle den Mr. H. Verkouteren, van Amsterdam en Mr. G. Slob, van Hoofddorp, het Tweede Kamerlid J. R. Snoeck Henke- mans van Den Haag, Jhr. Storm van 's-Gravezande, burgemeester van Wasse naar, Ds. N. G. Veldhoen, Ned. Herv. Pred. te Alphen en Ds. H. Thomas, Geref. Pred. te Leiden. Lichting 1924 en de vooroefeningen. Op een vraag van den inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm aan den Mi nister van Oorlog, of aan militieplicbtigen der lichting 1924, die zich na de loting ver binden als vrijwilliger bij het instituut der vooroefeningen, uitstel van eerste oefe ning kan worden verleend tot na het exa men I.G.M. (indiv. geoef. man), heeft de Minister afwijzend geantwoord. Hieruit volgt dus, dat do dienstplichtigen van 'de lichting 1924 zich niet meer kunnen ver hinden, niettegenstaande de wet zulks niet aitsluit. Bond van Chr. Letterk. Kringen. De Bond van Chr. Letterkundige krin gen in Nederland, hield Zaterdagmiddag aen zomervergadering op de buitenplaats „Boschheek" te Santpoort. Na opening met gebed en een wel komstwoord door den Bodsvoorzitter, de beer A. J. van Dijk, te Amsterdam, hield de heer J. van Ham uit Leiden een inlei ding over Jacob Revius, den Calvinisti- sclien dichter der 17e eeuw. Als zoodanig stond hij alleen, zeide spr., daar Cats en Huygens, ofschoon ook Calvinisten, zich onzijdig hielden. Spr. gaf een levensschets van Revius on droeg verschillende van diens verzen voor. Hij hoopte, dat Revius meer be kend zou worden. ïn zijn tijd verscheen slechts één druk van zijn werk, terwijl van do gedichten van den Remonstrant D. N. Gamphuyzen 20 drukken het licht zagen. In laf eren tijd heeft slechts van Vloten een bloemlezing van itevius' gedichten gegeven. Spr. wees er op, 'dat in onze 'dagen Dirk Coster grooto bewondering heeft getoond voor Revius. De voorzitter hield een causerie over Pol de Mout, de groote strijder voor Vlaanderen en de Vlaamsche taal. De heer A. W. Smit droeg gedichten van Jan Luyken, Frans Bastiaanse, Geerten Grossaert en Totius voor, de heer M. Bakker, van Amsterdam, gaf een voodracht van een oorlogs-episode uit Pol de Mont's laatsten bundel „Zomer- vlamme". Tenslotte werden bondszaken bespro ken. BUSTEëlL&ilD HET .,fEL VAN EUROPA. Wantrouwen. Een opzienbarende brief van Harding. De Bclg^che arctwoerd-nota. Telkens meer blijkt de waarheid van de Christelijke levenspricipe, dat de ellende van het menschdom en do wereldsmar. haar oorzaak vinden in de zonde der menschen. Zoo bederft reeds het onder ling wantrouwen alles. De Fransche „Temps" geeft er weer eens een voofbeeld van. Het blad bespreekt voor de zooveelste maal het plan van een controle op de de Duitsche financiën. De geallieerden, zegt het blad, zullen bedrogen worden, evenals ze bedrogen zijn, toen zijn in 1922 een controle over de Duitsche inkomsten en uitgaven wil den inrichten. De Duitsche regeering ontdook alles. De geallieerden zullen dezelfde fout be gaan, als toen ze de rijksbank autonomie gaven, waardoor de hervormingen, die ingesteld waren, teniet gedaan werden. De gïdieele financieele controle zou aan leiding kunnen geven tot een permanent conflict tusschen Frankrijk en Duitscli- land. Slechts Frankrijk zou de maatrege len kunnen nemen, de controle te doen respecteeren. De Britsclie financieele des kundigen zouden scheidsrechters zijn van de onèenigheid. Noch de Fransche vorderingen, noch de Duitsche eischen belemmeren de onder handelingen, doch wel de abstracte tliec rieën van het Britsche ministerie v Financiën." 't Is wel een staaltje hoe men in Frankrijk over het „wereldherstel" denkt. 'Het eigen ,4 k" speelt als altijdi de hoofdrol. Ma? men de berichten gelooven, dan zou de kortelings overleden president Harding van dit „zelfbehoud(?)-systeem" zijn afgestapt en de isolatie van Amerika willen prijsgeven. Havas verneemt uit Washington, dat wijlen president Harding in een brief, den 15en Juni j.l. geschreven, het plan inzake het houden van een referendum, waarop aangedrongen was door sommige Amorikaansche bladen, om te weten te Ikomen, of het Amerikaansche publiek voor deelneming van Amerika aan de wereldaangelegenhedeö was, goedkeurde. President Harding schreef: Ik was ten onrechte er van overtuigd, dat de Ver. Staten niet tot den Volken hond konden of wilden toetreden, maar dié overtuiging heb ik thans niet meer. Ik hoop, dat er een weg gevonden zal worden voor een wereld-asociatie." President Harding zeide voorts, dat hij het niet in overeenstemming kon bren gen met zijn geweten, onverschillig te blijven ten opzichte van de wereldaange legenheden en dat het Amerikaansche volk niet hardnekkig geïsoleerd en onver schillig kon blijven. Hij verklaarde, voor nemens te zijn een plan voor het houden van een wereldcongres voor te stellen. Het spreekt van zelf, dat deze mede- deeling groot opzien heeft verwekt. In hoeverre de wisseling van Hardings gedachten invloed zullen hebben op de publieke opinie van het volk en „dus" op de Amorikaansche politiek staat le bezien Wet staat vast, dat de nieuwe Presi dent Calvin die, naar gemeldt wordt, in zijn manier van optreden veel op Cal- vijn moet lijkep. voor een moeilijk ge val komt te staan. Hij toch verklaarde, dat hij de politiek van Harding V:"5;T voort zou zetten. Of hiermede nu de politiek vau voor of na 15 Juni is bedoeld, is de vraag. Wij wandelen nog in raadselen. Wel kan gezegd worden, dat er thans in de verschillende landen wel een verlangen komt om eindelijk uit de impasse te ge- Taken. De moeilijkheid zal echter wel weer schuilen in de gedachte, welke De Génestet vertolkte in zijn woorden: „Jan moet met Jan beginnen". Dit zal wel reeds dadelijk blijken hij de publicatie van de Belgische nota, welke aan den Britschen gezant is overhandigd. Het eenige, wat nog iets zou kunnen helpen, ware een conferentie van belang hebbenden. Natuurlijk niet in den zin zooals de „Temps" weer eens meldde en even later weer tegensprak, dat Duitschland zou willen capituleeren. Op een intergealli- eerde conferentie wordt nu allerwegen aangedrongen. Engeland zal ditmaal den stoot geven. Eén gesprek 75000 mark! degelijk met de verhooging der post ta rieven zullen met 1 September ook de te lefoontarieven worden verhoogd, waarbij ieder gesprek afzonderlijk zal betaald moeten worden. In Berlijn, waar ieder plaatselijk gesprek 10.000 Mark kostte, zal dit met 1 September 75.000 Mark kosten, dus in goud omgerekend méér dan voor den oorlog. Nederlandsch vliegtuig verongelukt. Gistermiddag is een vliegtuig, dat ho ven Mitchell's Farm te Stanford River in het Engelsche graafschap Essex vloog, plotseling gevallen. De inzittenden van een automobiel, die juist passeerde, begaven zich naar.het wrak en vonden den bestuurder nog in leven. Onmiddel lijk werden twee dokters ontboden. De vlieger stierf echter binnen enkele minu ten. Het toestel was blijkbaar van Neder- landsche nationaliteit. Naar verluidt zou de naam van den bestuurder Duyzing zijn. Er waren geen pasagiers in het vliegtuig. KORTE BERICHTEN. -i De algemeene staking in Grieken land is Zondag beëindigd. De arbeiders hebben den arbeid onvoorwaardelijk her vat. De stakers vormden een nieuw anti communistisch comité en zijn bereid mededeelingen te doen over liet aandeel der bolsjewistische propaganda. ■- Naar het blad „A. Reggel" mede deelt, zal de regeering binnenkort de ver eeniging van de Ontwakende Hongaren opheffen. De regeering heeft hiertoe be sloten uit motieven van buitenlandse!.e politiek. Een Reuter-telegram meldt uit Zor- matt Matterthal) in het Zwitsersclie kanton Wallis, dat daar Vrijdag de heer Schaer uit Olten met zijn zoon hij een poging om de Rothliorn-Zinal (13.855 voét) te beklimmen, zijn omgekomen. De ongelukkigen, die zich zonder gids op weg hadden hegeven, gleden bij een gevaarlijk punt uit en stortten 2000 voet naar bene den. Hun lijken werden later, geheel ver pletterd, teröggevonden. Het pantserschip „Espana" is bij Kaap Tresforcas in de buurt van Melilla gestrand. De machinekamers zijn onder- geloopen. Men hoopte het schip met het opkomen van den vloed weder vlot te krijgen. Volgens mededeeling van het sta tistisch bureau te München zijn de oogst- vooruitzichten in Beieren voor graan over het' algemeen heter dan in het voorjaar. Het communistisch orgaan „Rote Fahne" is Zondag weer in beslag geno men. De gistermorgen verschenen editie dreigt de coalitie-regeering daarom met de wraak der arbeiders. Mussolini is teruggekeerd van een bezoek aan de Levant, waarheen hij in cognito met zijn familie gereisd was. Hij zal lieden Benesj, den Tjecho-Slo- •waakschen minister van buitenlandsche zaken, ontvangen. Hevige stormen worden gemeld nit alle deelen van Italië. Ten gevolge van overstroomingen verkeeren tweehonderd personen te Napels in levensgevaar. Een cycloon richtte groote schade aan de bruggen en schepen te Triest aan. Naar verluidt, zal 't militaire Hof te Aken, in overeenstemming met het hoofd van den Belgischen generalen staf, gun stig adviseeren in zake een wijziging der doodstraf welke tegen de moordenaars van luitenant Graff is uitgesproken. Deze zullen dus niet gefusilleerd worden. KERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. Drietal. Te Alkmaar (vacature-Vin- ke), H. H. Dorgelo te Culemborg, J. Deet- man te Oudshoorn en M. W. J. van Lin- schoteni te .Oostzaan. Beroepen. Té Hijkersmilde (toez.) H. W. te Winkel te Vollenhove. Bedankt. Voor Goudriaan en, Otto1- land: E. V. J. Japchen te Hei- en Boei- cop; voor Wijk bij Duurstede: J. C. H. Romijn te Parrega. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Heerenveen: H. Hum- melen te Bedum; te Alteveer en te Krab bendam: H. v. d. Elskamp, cand. te Kam pen; te Naarden, J. H. Beümee te Sleeu- wijk. Aangenoment Naar Scherpentzeel L. van Loon te Aarlanderveeni. Bedankt. Voor Meerkerk: Joh. S. Langen te Waarder; voor Zalk: J. Oos terveen te Wilnis. HERST. EVANG. LUTH. KERK. Bedankt. Voor Enkhuizen: Th. G. Stellwag te Delft. Afscheid, Bevestiging, Intrede. Ds. J. van Henten hoopt Zon dag 30 September a.s. van de Geref. Kerk te Oldekerk afscheid te nemen en Zondag 14 October te Nieuw-Vennep intrede te doen, na bevestiging door Ds. D. J. Wie- lenga-, van Hoofddorp. D s. H. A. Mind er man, die het beroep naar Lisse aannam, hoopt Zondag 23 September a.s. van de Geref. Gemeen te te Dirksland afscheid te nemen. Naar wij vernemen, zal D s. J. O. van Dijk, die het beroep naar Bloemen- daal aannam, aldaar 14 October zijn in trede doen. Het afscheid van D s. Th. Schar- ten van de Evang. Luth. Gem. te Gou da is bepaald op Zondag 1G September en zijn bevestiging en intrede te Nijmegen op Zondag 23 September. Bevestiger is Ds. C. Th. Scharten, Ev. Luth. pred. te Doesburg. C. W. Lijesen. f Zaterdag j.l. is in „Eudokia" te Rotter dam, na een langdurig lijden, op 44-jarigen leeftijd, overleden de heer C. W. Lijesen. -in leven hoofd der Chr. School te Spijke- nisse. GEMEENTERAAD LEP DEN (Vervolg.) 31e. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten helioevé van de doortrek king van het hoofdriool van de Maria Gondastraat naar het Galgewater. De heer Eerdmans vraagt hoe het staat met het algemeen plan van riolce- ring. De V o o r z. zegt, dat dit hier buiten staat. 32e. Voorstel (of b^cliilbaarstelling van rrlh-: 1 1 van een nieuwen catalogus van de verzameling in liet Stedelijk Museum „De Lakenhal". Hierbij komt aan de orde - een motie van den heer Heemskerk om den catalogus tegen kostprijs te verstrekken. Hij ziet niet in, waarom op zulk een zaak door de Gemeente geld moet worden toe gelegd. Er zal wel niemand zijn die tegen het betalen van den kostprijs bezwaar zal maken. Spreker acht dit een uitgaaf, die niet tot de hoognoodzakelijke kan worden gerekend. Tegen het voorstel zelf heeft spr. geen bezwaar, v De heer Wilmer wijst op het groote prijsverschil tusschen hier en in Wasse naar. Is zekerheid, dat het werk behoor lijk wordt uitgevoerd? De heer Eiker bout wijst er op, dat een vergelijking tusschen de aangegeven drukkers niet juist is. Spreker meent, dat door kleinere drukkers hier ook een lagere prijs zou zijn geoffreerd, terwijl het niet zeker is, dat het werk evengoed wordt uit gevoerd. De heer Eerdma ns is oofc getroffen door het feit dat hier slechts drie drukkers i zijn gevraagd. Hier zijn naar spr. meent ook wel firma's die buiten de organisatie staan. Spreken zou alsnog een poging wil len doen, het werk hiér uitgevoerd te krij gen. Hier moet toch de zekerheid zijn dat het werk goed wordt uitgevoerd. De heer v. Stralen onderschrijft 't ge sprokene door de heeren Eikerbout en Eerd mans. De V o o r z. zegt, dat effen kwaad tref fen is. Het is van veel belang, dat de cata logussen, die van opvoedkundig nut zijn, gemakkelijk verkrijgbaar zijn, zoodat er wel reden is, hier een klein be drag op toe te leggen- Voorts wijst spr. er op, dat de prijzen in Leiden elkaar niet •ycel ontloopen. Hij acht het niet gcwcnscht voor zulk een ordertje alle drukkers hier af te loopen. Wat de uitvoering betreft, het zal misschien niet zoo mooi worden, maar daar is niets aan te doen. Overigens kunnen we, naar spreker meent, dit gerust aan den lieer v. Overvoorde overlaten. In uitstel ziet spreker geen lieit' evenmin als in de motie. De heer Eerdmans dient nu een voor stel in om de behandeling van dit punt uit te stellen teneinde een nadere prijsopgaaf mogelijk te maken. Dit voorstel wordt verworpen met 13 te gen 12 stemmen. De motie Heemskerk wordt verworpen met 21 tegen 4 stemmen. Het voorstelwordt goedgekeurd. 33e. Verordening op Woonwagens. Goedgekeurd. 34e. Verordening, regelende de heffing van een belasting onder den naam van „Staangeld voor woonwagens" in de ge meente Leiden. De verordening wordt goedgekeurd. 35e. Verordening, regelende de invorde ring van de belasting onder den naam van „Staangeld voor woonwagens" in de ge meente Leiden. Goedgekeurd. 36e. I. Vaststelling van: a. de verordening, regelende de heffing van eene belasting, onder den naam van „Havengeld" in de gemeente Leiden; Bij art. 1 is een amendement ingediend door den heer Wilbrink strekkende om de grens van het belastinggebied te doen sa menvallen met de gemeentegrens. De heer Wilbrink zegt, dat zijne be zwaren niet zijn weggenomen. De Directeur zegt, dat controle volgens dit amendement niet wel mogelijk is. Spreker meent echter, dat de controle geen moeïljkhcden zal op leveren, als hij sommige posten even aan- teekening wordt gehouden van de schip pers die passeeeren en die zeggen de ge meente niet te zullen verlaten. Practische moeilijkheden zal dit, naar spr. meent, niet opleveren. Een goede controle is naar spr. uitvoerig betoogt zeer wel mogelijk, Het is niet noodig hiervoor meer personeel aan te stellen. Het eenige verschil is, dat de re chercheurs iets verder zullen moeten fiet sen. Wordt deze maatregel niet ingevoerd, dan wordt naar spreker meent een groote onbillijkheid begaan. Men schermt hier met den heer Boot, maar dat kan niet den doorslag geven. Tegenover dit eene geval, staan meerdere andere gevallen, waarin ha vengeld moet worden betaald, zonder dat men de gemeentewateren heeft verlaten. Spreker wijst er dan op, dat de Directeur zich niet behoorlijk op de hoogte heeft ge steld. In Rotterdam hijv. heeft men den zelfden toestand en daar worden toch ook de bezwaren ond.ervangen. Het zelfde ver schijnsel ziet men ook in Amsterdam. Spr. hoopt dan ook dat de oude redactie van het havenreglement zal worden gehand haafd. De heer Pera, wètli., zegt, dat het voor stel zeer eenvoud;g is, en dat het verschil tusschen dat voorstel en dat van den heer Wilbrink niet groot is. Spr. wijst er op, dat men vroeger het water kon overzien' tot aan de grenzen van de gemeente. Dat is nu niet meer het geval. Hef- is nu onmogelijk controle te oefenen zonder grensposten te plaatsen. Ontduiking is nu al zeer gemak kelijk. Met de practische ervaring van den Directeur moet, naar spr. meent, wel degelijk rekening worden gehouden. Hij verklaart toch, dat grensposten heslist on ontbeerlijk ziijn. Spr. meent, dat het wel gewenscht zou zijn geweest indien de heer Wilbrink zijn voorstel nader had toegelicht. Spreker kan niet anders doen, dan op aanvaarding van het voorstel van B. en W. aan te dringen. De heer Kooistra zegt, dat nu blijkt, dat een vierde havenrecherclicur toch wel gewenscht is. De heer Wilbrink betwist ten sterkste dat vroeger vanaf de posten de gemeente wateren waren te overzien. De tegen zijn voorstel aangevoerde argumenten acht spr. niet steekhoudend. Hij heeft gedurende een 20 jaren den Directeur nog nooit op controle gezien. Diens deskundigheid meent spreker dus te mogen betwijfelen. Spreker betoogt dat de vérordening in wezen onrechtvaardig is. De uitvoering zal het dus zeker ook zijn. De heer Pera, weth., zegt, dat de toe lichting die de heer Wilbrink geeft veel meer beteekent, dan uit het voorstel was op te maken. ...si Stemmen Maar weer uitstellen De heer Pera zegt, dat aan de te berdo gebrachte zaken nu geen aandacht kan - worden geschonken. Wordt een onrecht vaardigheid begaan dan is herstel altijd mogelijk. Den heer Kooistra merkt spr. op, dat voor het aanstellen van een vierden rechercheur geen aanleiding bestond. De heer Wilbrink merkt op, dat hij persoonlijk ten stad huize de meest uitvoe rige toelichting heeft gegeven. De Y o o r z. meent dat dit niet terzake doet. Wij hebben, om groote kosten te voor komen, een kunstmatige grens vastgesteld. Deze belastinggrens moet in al zijn con- - sequenties worden doorgevoerd, anders komt men voor allerlei practische en juridi sche moeilijkheden. Dit kan soms tot na- deelen leiden, al staan daartegenover ook voordeelen. Wordt het 'voorstel Wil brink aangenomen, dan zal een dubbele controle mogelijk zijn, Gewezesn is op iemand die in het middengebied woont en die nu moet betalen, maar men vergeet, dat men in (die wateren volkomen vrij is. Volgens het voorstel Wilbrink zal men "er toe moeten komen de havengrenzen met de gemeentegrenzen te doen samenvallen. Dit' zal echter ^duizenden guldens kosten voor de controle. De heèr Knuttel meent, dat zij die in het tusschengebied wonen, in piets achter uitgaan. Zij missen alleen eèn voordeel. De heer Wilbrink zegt dat zijne be zwaren niet zijn vervallen. De lieer Eerdmans vraagt nadere inlichtingen omtrent de bedoeling van den heer Wilbrink. De V o o r z. zet de zaak nog nader uit een. Het hoofdbezwaar is, dat iemand, die binnen de gemeentelijke grens is, hij het binnenkomen van een havengrens betalen moet. Het voorstel-Wilbrink in stemming ge bracht wordt verworpen met 22 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Meijnen, Dub- beldeman, Wilbrink en mevr. Duhbelde- man. De verordening wordt goedgekeurd, h. de verordening, regelende de heffing van eene belasting onder den naam van „Liggeld." in de gemeente Leiden; Goedgekeurd. c. de verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 Mei 1920 (Ge meenteblad no. 24), regelende de invorde ring van de belasting onder den naam van „Liggeld" in de gemeente Leiden; Goedgekeurd. d. de verordening, houdende wijziging vn de verordening van 3 Mei 1920 (Ge meenteblad no. 19), regelende de heffing van eene belasting onder den naam van „Bruggeld" in de gemeente Leiden. Hierbij komt aan de orde een wijzi gingsvoorstel van den heer Wilbrink om het tarief eenigszins te verlagen. De heer Wilbrink trekt zijn voorstel in, daar B. en W. er gedeeltelijk aai tege moet zijn gekomen. De verordening wordt goedgekeurd. 37e. Verordening, regelende het Open baar Vervolgonderwijs te Leiden. De heer Knuttel heeft met leedwezen gezien, dat hier een voorstel wordt ge-- daan om het onderwijs af te breken. Het verwondert hem dat het initiatief is uit gegaan van den heer Baak, die toch meer voor het onderwijs dan voor de gemeente- financiën heeft te zorgen. Spr. betreurt dit voorstel, waarvoor te minder reden is nu 1922 zulk een groot overschot gaf. Het heer SJj t s m a sluit zich hierbij aan. Het vervolgonderwijs is van groot belang. In Den Haag heeft men er Nijver lieidsonderwijs van gemaakt, dan betaalt het Rijk de kosten. Kunnen wij dat ook niet doen? De heer M e ij n e n is het hiermee niet eens. Hij dankt B. en W. dat zij de zaak niet eenvoudig afschaffen, zooals andere gemeenten. De heer Knuttel: Wat voor gemeen ten? De heer M e ij n e n juicht het voorstel toe. Nu het 7e leerjaar in a.1 zijne conse quenties wordt toegepast is het verschil betrekke "ijk gering. De heer Van der Lip, weth., zegt, dat het niet de schuld is van B. en W. dat het vervolgonderwijs in 't gedrang komt, Men kan toch niet ejschen van de gemeen te dat zij alle kosten, die vroeger het Rijk droeg, voor hare rekening neemt. B. en W. hebben advies gevraagd aan den In specteur en de Plaatselijke Schoolcom missie. Hoe de heer Knuttel nu kan zeg gen dat het initiatief is uitgegaan van den heer Baak is spr. onbegrijpelijk. Niet d( heer Baak, maar do heer Brants is inspec teur en de Inspectie heeft niets anders ge daan dan antwoorden op een verzoek van B. en W. Spr. had verwacht een pluimpje te krij gen, dat niet het voorbeeld van andere g< meenten, die tot afschaffing overgaan, i; gevolgd. Den heer Sijtsma antwoordt spr. dal door de meeste leerlingen geen nijverheid; onderwijs wordt begeerd. De heer Knuttel zegt dat hier he vervolgonderwijs toch wordt afgebroken Voor een pluimpje is hier zeker geen re den. Bij de artikelen dient de heer Knut tel verschillende amendementen in. He eerste heeft ten doel het aantal leerjarei op drie te blijven bepalen. De lieer v. d. Lip, weth., zegt dal d< zaak voldoende besproken is. Het amendement wordt verworpen Voor do heeren Knuttel, Sijtsma, Dubbel deman, Mevr. Dubbeldeman en Groene veld. Ook de andere argumenten die bedoe len den bestaanden toestand te handhaven worden verworpen. - De verordening wordt goedgekeurd. r- (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2