Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f 0.19 Franco per psfct per kwartaal f 2.90 Het huwelijk. Niet lang geleden heeft zich te 's-Gra- venh age een droevig familie-drama afge speeld. Een echtpaar, dat reeds meer dan 44 jaar gehuwd was, raakte van elkaar ver wijderd. De man had kennismaking aange knoopt met een andere dame, zijn reeds zestigjarige vrouw werd jaloersch en het eind van de zaak is geweest dat zij haar man heeft vermoord. Ons doel is niet deze droeve geschiede nis nog eens op te rakelen. Wel echter verdient do aandacht wat in een onzer liberale bladen naar aan leiding van deze treurige historie over het vraagstuk van het huwelijk werd ge schreven en dat we hier in hoofdzaak la ten volgen: Ons tegenwoordig huwelijk is uit het zuivere koophuwelijk voortgekomen. Vandaar, dat logisch in oude tijden en ook nu nog bij enkele volken aan den man het recht toekomt, over het leven van de vrouw te beschikken. Waar, althans in de zeden, voor de meest beschaafde landen de positie van man en vrouw gelijkwaardig is, schijnt maar al te vaak de vrouw nu ook ha rerzijds een recht van „bezit" te vindi- ceeren! Gelukkig, dat die opvatting zelden of nooit tot bloedige consequenties leidt, maar met dat al mcenen maar al te velen, dat men rechten kan laten gel den, ook als de diepe genegenheid,, die de eenige zedelijke voorwaarde voor het sluiten van een huwelijk is, ver vloog. Zeer zeker kunnen de uiterlijke om standigheden het voortbestaan van de verbintenis eischen en zoodra er, om maar iets te noemen, het belang van kinderen op het spel staat, is het aan vaarden van een nieuw en dieper levensgeluk door een der ouders zelden goed te praten. Het „Techt der liefde" mag men lang niet altijd doen over.- heerschen. Maar meer dan de uiterlijke band valt ook nimmer te eischen en zoo dra alleen de belangen van volwassenen op het spel staan wordt de zaak heel wat eenvoudiger. Zeker, het kan bitter wreed zijn, juist voor de oud geworden vrouw, voor wie een nieuwe levenskameraad allicht uit gesloten sckijnt, om te worden alleen —Laten, maar een recht van bezit op den echtgenoot komt haar niet toe, zoo min als aan den man op de echtge- mocte." Met zooveel woorden wordt hier dus de vrije liefde verdedigd. In zeer fatsoenlijke termen en met ze kere reserves zelfs, maar toch, de vrije liefde. „Het recht van de liefde" wordt hier aangeprezen. Dat dit „recht" in strijd is met Gods Woord legt geen gewicht in de schaal. Dat van dit recht der liefde altijd de vrouw de dune wórdt, schijnt deze dame, die waarschijnlijk strijdt voor, „de vrij making der vrouw" niet te deeren. En voor de consequenties van haar be toog, die er toe leiden dat over de kin derwereld een zee van ellende wordt uit gestort. schijnt zij geen oóg te hebben. Evenmin als voor het feit, dat op deze wijze het -huwelijksleven in den grond verwoest wordt, en we met al onze be- schavin~ terug hollen naar de barbaar- sqhe' toestanden onder het heidendom. „Blinde leidslieden der blinden", dat "woord is hier op zijn plaats." Maar zij hebben Gods Woord ver laten, wat wijsheid zouden zij hebben? 4iie JAARGANG. - DINSDAG 23 AUGUSTUS 1923 No. 1023 STADSNIEUWS Afscheid scheidende Raadsleden. Na afhandeling van de agenda, hield de Voorzitter in de Raadsvergade ring van gisteren de laatste van den ouden Raad, de volgende rede: Dames en Heeren. Wij zijn thans aan 't einde van onze werkzaamheden van dezen dag gekomen en daarmede is afge sloten de zittingsperiode van den huldi gen Raad. Alvorens we uit elkaar gaan, kan ik niet nalaten een enkel woord van afscheid tot hen te spreken, die uit vrijen "wil of genoodzaakt door den uitslag, dy*n de verkiezingen hebben aangewezen, niet meer in den Raad. die met den eer sten Dinsdag van de a.s. September maand een aanvang zal némen, zullen zit ting hebben. En clan wil ik in- de eerste plaats een afscheidswoord spreken tot den oudsten hunner. den heer J. A. Bots, sedert 1901 Raadslid en sedert September 191! Wethouder dezer tremeenfe, dus res- pr.' Kwrliik gedurende 22 en 12 "jaar. De lieer Bcts heeft zich steeds in den E.keren kennen als- een ijverig en r.T.ii-r.vczet lid, die door zijn humaan k.'v.-'[er aller aehtiig afdwong,als Wet- l r.T -1: rcft hij het hébéér gehad over veIo kl. a ran bedrijf, daar hij béurte- Wethouder van financiën, Wethou BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 der van fabricage en wederom Wethouder van financiën is geweest. Speciaal heeft hij zich veel moeite ge geven voor 't organiseeren van het open bare Armwezen en ook voor de zorg voor de werkloózen. De 4 laatste jaren zijn voor den beer Bots wel de meest inspannende geweest en die waarin hij het meest'op den voor grond is getreden. Een hartelijk woord van dank breng ik hem hier voor alles, wat hij èn als Raads lid èn als Wethouder voor de gemeente heeft o-edaan met inspanning van zijne beste krachten. (Applaus). Na den heer Bots in volgorde van ouderdom als Raadslid noem ik thans M r. J. G. v a n d e r L i p, raadslid sedert Februari 1903 en Wethouder sedert Fe bruari 1909, dus 20 K- jaal lang raadslid en 14 J4 jaar lang Wethouder van Lei den. In hem verliest de Raad een hij uitstek bekwaam en ijverig medelid. Bedeeld met een scherp verstand en met een groote werkkracht en werk lust is hij wel een dergenen geweest, die in de laatste 20 jaar in dezen Raad het meest op den voorgrond zijn getreden. Door zijn heengaan uit ons midden wordt den Leidschen Gemeenteraad een groote slag toegebracht. Maar nog erger is het, dat Leiden hem als Wethouder zal moeten missen. Vroeger als Wethouder van den Bur gerlijken Stand, niet een der belangrijk ste takken van dienst behoevende, was hij echter in 't College steeds de vraagbaak van allen zoo 't eene moeilijke kwestie of décissie gold en gaf zijn oordeel dikwijls den doorslag. Daarenboven nam hij voor afwezige of ongestelde Collega's herhaaldelijk een hoogst gewichtige taak op zich. Do laatste vier jaren heeft hij ieders bewondering en waardeering moeten op wekken en verdienen voor de voortreffelij ke, wijze. waarop hij het wethouderschap van onderwijs en openbare gezondheid heeft hekleed, terwijl zijn werkkracht, scherpzinnigheid en inzicht ten zeerste gebleken zijn bij de reorganisatie van het Lager Onderwijs, die hij moest invoeren en doorvoeren ten gevolge van de Nieuwe Wet op 't Lager Onderwijs. En zijn heengaan uit den Raad en uit 't College van B. en W. is ook voor mij persoonlijk een zeer grötft verlies, omdat ik door meer dan gewone handen van vriendschap met hem verbonden, den grootst mogelijken steun van hem mocht ondervinden door zijne steeds welwillend gegeven onpartijdige en juiste raadge vingen. Ik heb in de 13 jaar, dat ik hier bur gemeester ben geweest, onnoemelijk veel te danken gehad aan de hulp en den bij stand van het thans van ons scheidende humane, bekwame en altoos opgewekt en paraat zijnde raadslid. (Applaus). Na dezen beiden vertrekkenden wethou ders, beiden hooggeacht door den heelen Raad.en niet het minst door hunne mede leden in het College, wegens hunne hoe danigheden van hoofd en hart, een afscheid toegesproken te hebben, een af scheid dat eenigszins moest klinken als een afscheid van heengaande broeders en vrienden, kom ik tot den heer J. de Lange. De heer De Lange moet uit ons midden weg gaan, om zijn gezondheidstoestand. Dit is voor hem zeer te betreuren, maar ook voor den Leidschen Raad en de Leidsche gemeente. Reeds van September 1899 tot Septem ber 1903 had hij zitting in den Raad en deed zich toen al kennen als een hoogst -werkzaam, jong en ijverig medelid, die zich speciaal toelegde op de fabricage- zaken. Na jaren van uitstedigheid zich hier weer gevestigd hebbende, werd hij alras tot Lid van den Leidschen Raad herko zen en van Juli 1918 tot heden heeft hij wederom deelgenomen aan 's Raads werkzaamheden met onverflauwde am bitie, met groote kennis van zaken, ook van détailzaken. Ook in gewichtige commissies nam hij een vooraanstaande plaats in. Daarenboven heeft hij met kracht en kennis, na 't vertrek van Mr. van der Pot diens wethouderschap overgenomen en vervuld. Dat wethouderschap beeft, he laas! slechts mogen duren van 6 Septem ber 1921 tot 2 Mei 1922. De heer De Lange achtte zich op laatstgenoemden da tum niet gerechtigd langer die gewich tige post te bekleeden wegens den toe stand van zijne gezondheid. Wij hopen dat thans, de nog meer volledige rust, moge bijdragen om hem groot, mogelijk algeheel herstel te brengen. Wij zullen steeds met dankbaarheid op zijn vervul ling van het lidmaatschap van den Raad en van het Wethouderschap blijven te rugzien. (Applaus). In volgorde van anciënniteit komen thans de heeren Kuy ven li oven, Stijn man en Bisschop en Mevr. D u b beldeman T r a g o. Allo vier zijn juist vier jaar lid van den Leidschen- Gemeenteraad geweest e£ hebben naar hunne'en hare beste krach ten en inzichten hijgedragen tot het heil van de gemeente. Mevrouw Dubbeldeman kwam dikwijls op den voorgrond wanneer het betrof za ken, waarin speciaal eene vrouw dikwijls meer inzicht kan hebben dan een man. Wij betreuren het, dat deze veterane van de vrouwelijke raadsleden, als ik mij zoo over een dame mag uitlaten, reeds zoo spoedig uit ons midden gaat vertrekken. Ofschoon jong, was zij toen toch de oudste der beide dames, die voor 't eerst in 1919 als vrouwen-leden deze raadszaal betraden. Al deze vier leden zullen ook bij ons in aangename herinnering blijver., en het zelfde kan ik zeggen van de jongste twee leden in diensttijd, de heeren S ch o o ne- veld en Jan de Lange, die eerst in 1920 en 1922 lid van deze vergadering werden. Ook dezen heiden Heeren zij hier dank gebracht voor hetgeen zij ten bate van onze goede stad hebben ver richt. Ik eindig roet den wcnsch uit te spre ken, dat het alle negen vertrekkende leden goed moge gaan in het leven en evenals wij belang zullen blijven stellen in hunne personen, zoo hopen wij ook, dat de be langen van Leiden steeds hun ter harte mogen blijven gaan en zij ook buiten den Raad zullen willen blijven bijdragen tot Leidens bloei en welvaart. Wij achterblijvenden zullen steeds aangename herinnering blijven behouden aan het vriendschappelijk en vruchtdra gend samenzijn met hen. (Bewijzen van instemming). De heer Bots hierna het woord ver krijgende, brengt zijn dank voor de aan gename en welwillende behandeling die hij heeft-ondervonden allereerst aan den voorzitter, die alles deed om hem te steu nen. Hij dankt ook de leden van den Raad voor de prettige samenwerking en hoopt dat de blijvende leden veel in 't belang der Gemeente zullen mogen doen. Spr. eindigt met de beste wenschen uit te spreken voor den bloei en de welvaart der stad Leiden. De "heer van der Lip betuigt zijn bartel ijken dank voor de vriendelijke woorden tot hem gericht. .Van het college van B. en W. hoopt spr. op een ander oogenblik afscheid te nemen, maar hij wil ook hier van zijne gevoelens doen blijken. Het is Spr. .een groot voorreoht dat hij ruim 20 jaren lid van den Raad mocht zijn en 14 K> jaar wethouder. Hij is er in hoogemate erkentelijk voor, dat de Raad hem een welhouderszetel waardig keur de, vooral omdat hij daardoor in de ge legenheid was te werken in het belang van deze stad waaraan hij zich met on- verbreekbare banden verbonden gevoelt. Over gebrek aan waardeering heeft spr. over 't algemeen, niet te klagen gehad. Hij is daarvoor dankbaar evenals voor de wijze waarop hij persoonlijk werd behan deld. In 't bijzonder is spr. dankbaar voor de krachtige hulp en den -steun dien hij ontving van onze uitstekende ambtena ren. Het prijsgeven van deze taak heeft Spr. veel gekost. Hij gevoelt dat vooral op dit oogenblik nu hij hier voor het laatst het woord voert. Toch heeft hij niet anders mogen han delen. Hij heeft als aan den lijve onder vonden dat het wethouderschap van een stad als Leiden zooveel zorg meebrengt, dat het niet wel mogelijk is, andere maat schappelijke betrekkingen behoorlijk waar te nemen. Spr. bedoelt dit niet als verwijt, maar wel meent hij dat de Raad hiervan niet voldoende overtuigd is. Spr. eindigt met den wenscli uit te spreken, dat de Raad onder de uitnemen de leading van den Voorzitter veel goeds tot stand mag brengen en dat hij wijs heid mag ontvangen om steeds den meest heilzamen weg te kiezen. De heer de Lange tenslotte betuigt zijn vriendelijken dank voor de wijze waarop zijn afscheid is gememoreerd. Iïet doet spr. leed dat hij heen moest gaan. Hij had door Gods goedheid lust om in de gemeentelijke zaken werkzaam te zijn. Hij moet er zich echter in voegen, dat, waar de lust is gebleven zijn vermogen is verdwenen, en welgemoed hoopt hij den weg te «jaan dien God hem geboden heeft. Het verheugt spr. dat hij in staat is geweest de belangen dezer Gemeente te mogen dienen. Is er iets goeds geweest in zijn werk, dan is hij daarvoor dank baar. Voor wat minder goed was, biedt hii "aarne zijne verontschuldigingen aan. Spr. hoopt dat Leiden steeds een goeden en plichtgetrouwen Gemeenteraad zal hebben, dié onder de uitnemende leiding van den Voorzitter voor deze Gemeente steeds het goede zoekt, en dat Leiden mag groeien en bloeien. Alle redevoeringen werden door een hartelijk applaus gevolgd. Uitvoering van pev/ijde Muziek door het Marburger Koor. Aan den vooravond van onzen Konin ginnedag is er in onze stad een prach tige gelegenheid om mooie zang en gewij de muziek- te beluisteren. De „Academi sche Veréeniging Marburg", een gezel schap van heeren- en dames-studenten der Duitsche Universiteit van dien naam, is voornemens a.s. Donderdagavond 8 uur in de Hooglandsche Kerk te zingen. Het programma is veelbelovend en geen entree wordt gevraagd; de toegang is voor iedereen vrij, alleen wordt bij het uitgaan een collecte gehouden. Na een praeludium van Bach zingen 4 solostem men Ps. 121 van H. Schütz, daarna volgt een koraalkantate voor sopraan, strijk kwartet en orgel. Het hoofdnummer is de Motette Jesu, meine Freude van Bach. Dan nog een Adagio voor Cello en Or gel en een slotstuk. Het koor zong reeds voor overvolle kerken in de hoofdkerk van Zulphen, Deventer, Arnhem, Haar lem, enz. Uit dé recensie van Zutfen: „de uitvoering had de honderden aanwezigen geheel onder den indruk gebracht. Het „koor" bestaat uit een middentwintigtal dames en heeren: wat koorzang be treft, bijna volmaakt technisch geoefend en gevormd in alle koorgroepen er is in het koor een fijn en intensief senti ment aanwezig, dat ontroerend tot uiting komt, in alle phasen en schakeeringen. Men -^al dit koor niet gauw vêrgeten!" En nu nog de achtergrond. Een wan hopig Duitschland. Studenten, die, om niet van hon?er om te komen, zich opge ven in den vacantietijd voor deberg werken. Maar deze idealisten, die bijv. van Deventer naar Apeldoorn zijn ge wandeld ten einde reiskosten uit te sparen, hebben het goede doql gekozen van „Sang und Klang". Moge een groote opkomst hun. edel streven bekronen. Do Jlerv. predikanten, Ds. J. Riemens en Ds. W. Th. Boissevain bevelen de Mar burgers hartelijk -aan in de belangstelling van allen, die gaarne mooi en ernstig hooren zingen. De Leidsche C. J. M. V. Kampen. Het is weer voorhij! Een paar dagen geleden reed een vrachtauto naar het mooie kampterrein bij den Ruigen hoek boven Noordwijkerhout en streek de af- breekploeg, de vijf tenten, n.l. één groote tent, 3 slaaptenten en een keukentent. Het stroo is opgeruimd, de veldkeukens zijn dichtgegooid, het kampfornuis en het verdere materiaal is weggehaald en de laatste overblijfselen der C. J. M. V.- Kampen zijn opgeladen, ota weeT voor èen jaar weggeborgen te worden. Maar de herinnering blijft. De herinnering aan 3 mooie weken, waarin meer dan 70 jongens hun hart hebben ep;:; ar.ld aan het heerlijke kampleven; een zonnige tijd voor de meesten der kampers cn leiders onvergetelijk geworden. De C. J. M. V. alhier heeft 3 kampweken georganiseerd, -2 voor jongens van 1216 jaar, en een voor ouderen. De deelneming was groot; de beide jongensweken waren vol. de 3e goed bezet. Maar het aantal deelnemers beslist niet over het al- of niet slagen, maar veeleer de kamp geest; en deze was in alle weken uit muntend. Men heeft genoten, niet alleen van de wandelingen, fietstochten, zwem partijen, wedstrijden, duinbesformingen, sluiptochten, kampliederen, kokerij, maar ook van de avondtoespraken, waarbij een 'ernstig woord-van hart tot hart werd ge spróken. De C. J. M. V. alhier heeft ook dit jaar thans voor de 3e maal) met haar kampen een goed werk verricht, en mag zij zich opnieuw verheugen in 4iet enthousiasme der jongens en de volle tevredenheid der ouders, wat haar aanleiding geeft onver moeid met dit werk voort te gaan. De ervaring van het vorige jaar is in alle opzichten het kamp van dit jaar ten goede gekomen. Moge de Leidsche C. J. M. V. bij voort during blijven rekenen op de medewer king en steun van jongens en ouders al lereerst, maar voorts van allen, die met dezen tak van haar arbeid, het kamp werk, sympathiseeren. Door het defect ralcen van den vosb- renr reed gistermorgen een chauffeur met zijn auto in de spiegelruit van het dames- modemagazijn der firma Mej. Marjé op den Nieuwen Rijn. Op de Breestra&t werd gistermorgen een 86-jarigen man aangereden door een wielrijder met hetgevolg dat hij viel en een kleino wond aan het hoofd benevens een schaafwond aan de hand bekwam. Ten huize van dr. Seret werd hij wat verbon den en afgewasschen waarna hij zich naar zijn woning kon begeven. Hij móet van al dat „nieuwe gedoe" .niets hebben zei hij, wat na zoo'n kennismaking ook niet niet heel kwalijk valt te nemen. De 27-jarige Mej. B. v. W. over kwam gistermiddag op den Witten Singel een ernstig rijwiel-ongeval. Door te sterk remmen tuimelde zij over het stiiur en bekwam een linkerbeenbreuk. Op advies van een dokter van den E. II. D. werd zijper brancard naar het Acad. Ziekenhuis overgebracht, na door een verpleegster van het. Diaconessenhuis voorloopig to zijn verbonden. Jac. T. heeft er zich bij de politie ovèr beklaagd dat hij gisteravond in de Morschstraat door S. P. is mishandeld. ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 22J4 cent, Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariefr Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. BINNENLAND Het jubileum van de Koningin. Gisterochtend heeft de huldiging van de Koningin door de grenadiers en ja gers en die door het Haagsche garnizoen plaats gehad. Om 11 uur stonden de regimenten gre nadiers en jagers, onder commando van luitenant- kolonel-Borel (grenadiers) en luitenant-kolonel Wagner (jagers) opge steld in de nabijheid van het, in een duinkom gelegen landhuis der Koningin. Den Ruigenhoek. Op eèn ander gedeelte van het terrein stonden tal van niet bij do beide huldigende regimenten ingedeelde, doch tot het aan te bieden huldeblijk bij gedragen hebbende officieren, onderoffi cieren, reserve-officieren, enz. met hun dames. De beide huldigende regimenten for-* meerden een groot carré. Dat stond ge reed tegen het oogenblik, waarop de Ko ningin, de Prins en de Prinses, in een gala-calèche van" het hof, hespannen met vier door postiljons in 'gala-livrei bere den paarden, van het eigenlijke landhuis Den Ruigenhoek naar den ingang tot«*het terrein, waarop het lan^juiis staat, kwa men rijden. De Koningin werd vergezeld door eei, groot gevolg, waarin zih bevonden dti waarnemende grootmeesteresse, de chef van het Militaire Huis der Koningin en een dubbelen dienst van adjudanten, ook die van den Prins, en van ordernance- officieren. Overste Wagner hield daarop een korti toespraak tot de Koningin en verzocht tenslotte aan de Koningin, uit handen van den oudsten regiments-commandant het huldeblijk te aanvaarden. Luitenant-kolonel Borel, commandant van het jegiment grenadiers deed vervolgens het geschenk, de be schreven bronzen electrische lamp met allegorische voorstellingen, op de regi menten betrekking hebbende, onthullen door een langen grenadier en koTten ja ger, die een "groote oranje-blanse-bleu- vlag, verwijderden. Met. veelbelangstelling bezichtigde de Koningin het huldeblijk. Kolonel Terheek vroeg daarna aan de Koningin, of de Koninklijke Mi litaire kapel haar een afzonderlijke hul de mocht brengen. Nadat de toestemming daartoe ver leend was, richtte de directeur van de Kon. Milit. Kapel, le luitenant Boer, zich tot Hare Majesteit met een kort woord, waarin hij verklaarde, dat het de Koninklijke Militaire Kapel tot groote dankbaarheid stemde, dat de Ko-> ningin toestemming tot een betuiging van hulde en trouw heeft willen geven. Hij zeide verder, dat de kapel, ter gele genheid van het zilveren jubileum van de Koningin, eenige muziekstukken van Ri chard Strauss had ingestudeerd, waar van titel en inhoud betrekking hebben op het Huis van Oranje. Zij luiden: Willem van Oranje, Zijn schattep ten offer brén gend aan het welzijn van het Vaderland, en Groote Feestmarsch, de Vrede tusschen Oranje en Spinola. Spreker verzocht aan H.' M., een partituur, afschrift van het zich te Münchén bevindende manuscript van deze onuitgegeven muziekstukken van de Kon. Militaire Kapel in on!vangst (e willen nemen en vroeg ten slotte, of do Koningin zou willen -vergunnen, dat do kapel genoemde muziekstukken thans ten gehoore bracht. Aan dit verzoek werd door de Koningin gaarne voldaan, waarna de uitvoering volgde. Hierna volgde een défilé van de troe pen. De politiek van minister Aalberse. Do bestuursraad van het N. V. V. heeft volgens „Het Volk" besloten, in de eerst© helft van September een buitengewone algemeene vergaderiug bij een te roepen, waar R. Stenihuis en Smit inleidingen zul len houden resp. over „Aaïberse's politiek" en „Het nog niet toepassen van den acht- urendag in verschillende bedrijven". Op die vergadering zal worden besproken en uiteengezet de wijze, waarop do moderne vakbeweging me-ent, dat de politiek van minister Aalberse moet worden gekeerd. Tegen de Tabakswet. Gisteren is te Utrecht een vergadering gehouden van het comité van actie tegen: de Tabakswet. Besloten werd een kracht*go agitatie op touw te zetten tegen het huidige bande- rolle-stelsel. Bij den minister van finan ciën zal een adiëntie worden aangevraagd Mien wil hem verzoeken een voorstel bij de Tweede Kamer aanhangig te maken tot intrekking van de thans van kracht zijnde Tabakswet. - u De Prins van Djokja. De Prins van Djokjakarta heeft Vrijdag j.l. met zijn neef een bezoek gebracht aan de fabriek der Edelmetaalbodrijven te,1 Voorschoten. De salarissen der rijksambtenaren. Nar men verneemt, overweegt de re-» geering op dit oogenblik ten ernstigste

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1