Gemeenteraad Warmond. In do zitting, die gisterenavond onder leiding van burgemeester Schölvinck ge houden werd, was weth. Papöb afwezig. Onder de ingekomen stukken was een aanvrage van deni heer Machen om f500 subsidie voor de uitgave van een door hem samengesteld boekwerk betreffende de ge schiedenis van het dorp Warmond. Dit stuk vormde langen tijd het middelpunt der besprekingen. De heer Haverkort be twijfelde of het wel, zooals in eenj bij gaande verklaring werd gezegd, een zaak van algemeen belang is, of liever gezegd, of er voor de inteekening wel voldoende ambitie zou bestaan. Ook de Voorz. verde digde de aanvrage niet, maar stelde zich op het standpvmt dat een dergelijk bedrag niet zonder groote noodzaak mag worden gevoteerd, en zeker niet voor een riscant iets als dit. De heer Oudshoorn pleitte voor gunstige beschikking, daar hij de uit gave wel degelijk van algemeen belang acht. Mede op aandringen van de heeren v. Steijn en Heijl werd besloten dit punt aan te houden en inmiddels een onderzoek in te stellen naar de rendabiliteit van de uitgave. De gemeente-rekening over 1922 werd voorloopig vastgesteld en goedgekeurd op advies van de controle-commissie. De uit gaven bedroegen f 214.528.39 en de inkom sten f 219.817.99, zoodat een batig saldo van f 15.289.59* valt te boeken» Naar aanleiding van een aanvrage om den termijn van ontruiming van een onbe woonbaar verklaarde woning te verlengen met 6 maanden, werd besloten de be woonster, de wed. v. Zeggelen, uitdrukke lijk te waarschuwen dat zij iedere gelegen heid heeft aan te grijpen om elders onder dak te komen. Toen de gewone agenda, behoudens de rondvraag was afgehandeld, nam de Voorz. met een woord van dank en waar deering afscheid van de twee vertrekkende raadsleden, de heeren Papöt en de Vroo- men. Eerstgenoemde had een schrijven ge zonden waarin hij den raad een prettige samenwerking toewenschte, terwijl de heer de Vroomen persoonlijk dankte voor de waardeerende woorden tot hem gericht. Bij de rondvraag klaagde de heer Ouds- hocrn over de vervuiling van de sloot, ge legen tusschen de perceelen van de heereni Bakker en Rutgers, die in hoofdzaak het gevolg is van de uitmonding der gemeen-' Klijke riolen. Spr. had liever gezien dat de gem.-opzichter dit in studie had geno men. Een uitvoerige bspreking volgde over de rioleering in 't algemeen, die wegens onvoldoende eind-afvoer nog veel te wen- •chen overlaat. Tot een conclusie kwam men echter niet. Naar aanleiding van een opmerking van den heer v. Stèijn zal wor den onderzocht of de houten huizen die bij die rioleering zijn aangesloten, wel van beerputten zijn voorzien, aangezien de beerafvoer niet op deze manier mag plaats hebben. In antwoord op een vraag van den heer Haverkort deelde de Voorz. mede, dat nog geen aanbesteding heeft plaats gehad van de buizenaanleg voor de waterleiding; dat deze ook niet afzonderlijk door Warmond kan worden gehouden, en dat vermoedelijk in November a.s. met den aanleg een aan vang zal worden gemaakt. Volgens spr. bestond er geen gevaar dat de weg zou moeten worden opgebroken in het volgend uportseizoen. Na de sluiting der openbare vergadering werd door den Voorz. aan de scheidende leden ieder een cadeau overhandigd als blijk van waardeering voor de bewezen dieneten. Het bestond uit een zilveren aschbak met inscriptie. Land» en Tuinbouw De invoer tn Canada. De Plantenziekterikundigen dienst meldt ■cns Behoudens na te noemen uitzonderin gen gelden voor den invoer van planten en plantproducten bestemd voor decoratieve doeleinden of voor vermenigvuldiging de .Volgende bepalingen: \e. Toestemming voor invoer z.g. permit moet aangevraagd worden bij: The Secre tary of the Destructive Insect and Pest 'Act, Advisory Board Departement of Agriculture Ottawa (Canada), waarbij op gegeven dienen te worden, de hoeveelheid, de soort en de waarde der planten, het land en het district waar de artikelen gegroeid zijn, naam van den exporteur en van den ontvanger (consignee) en de haven van invoer. Een copie van de „permit" «wordt verstrekt aan den aanvrager, die deze voor de inklaring der planten moet overleggen aan den Collector of Customs aan den. haven van invoer. 2e. Elke zending moet vergezeld gaan yan een gezondheidscertificaat uitgegeven door den plantenziektenkundigen dienst. 3e. Elke collo moet voorzien zijn van een copiecertificaat en van een verklaring ver meldende den naam en adres van den ex porteur en van den ontvanger (consignee) Slaven van import, hoeveelheid, soort en jwaardo van de planten. Havens van invoer: Niagara Falls Ont; 8t. John N. B.; Montreal Quo; Ottawa, Ont (alleen planben voor wetenschappelijke doeleinden.) Vancouver B.C. Alle zendingen zijn in Canada aan herinspectie onderworpen, het ïij aan de haven, hetzij op de plaats van bestemming. Invoer per post is verboden. Invoer uit Nederland is verboden van:' a. aardappelen. b. Pinus Strobus, P. Monticola, P. Lam- bertiana, P. Cembra en alle andere 6- noaldige Pinus. c. Alle 8c#fbeni en variëteiten) van bes (Ribes), en kruisbes (Grossularia.) d. Rnan-nus cathartica. Berberis vulgaris en alle hybriden en variëteiten benévens alle soorten en va riëteiten van Berberis en mahonia die vat- J>aar zijn voor roest, zooals B. Amurensis, 6. Canadensis, B. Lycium, B. Sibirica, B. i aristata, B. illicifolia, B. Nepalensis, B. Aquifolium. e. Alle soorten en variëteiten van pseü- do-Tsuga, Tsuga en Larix. De invoer van zaden is niet aan bepalingen onderworpen. In verband met deze bepalingen eni het spoedig in werking treden daarvan, zul len niet alleen de certificaten doch ook de copiecertificaten met aangehechte kist verklaring vanwege den Plantenziekten kundigen dienst gedrukt worden. Na inspectie en goedkeuring worden evenals voor zendingen naar andere lan den de certificaten ingevuld ter hand ge steld aan den exporteur of diens gemach tigde, terwijl de copiecertificaten tegen kostenden prijs bij onze ambtenaren en controleurs verkrijgbaar worden gesteld. Uit do bepalingen meenten Wij de gevolg trekking te moeten maken, dat voor elke zending permit moet aangevraagd worden. Belanghebbenden wordt aangeraden hier over nadere gegevens in te winnen. Vermoedelijk zal blijken, dat evenals in Amerika, general permit wordt afgegeven, waarvan de Canadeesche vertegenwoordi ger van den Nederl. exporteur afschrift ontvangt. Bloembollenveilrng. V; Op de vijfde 'bloembollenveiling te Bo- vencarspel waren ongeveer aangevoerd 1.800.000 bollen. Per 100 stuks werd besteed voor: Enkele vroege tulpen: La Reine fl.10 a 2.40; Reine des Reines f 0.90 a 1.80; Grand Due. f 4.30 a 4.90; Flamingo f 2.60 a f 4.30; Rose la Reine f2 a 2.40; Cramoisi Bril- lant f 1.a f 1 90; Pink Beauty f 7 a 7.60; Jacoba van Beieren f 1.60; Gele Prins f 2.40 a 2.50; Vermilion Brillant f 3.10 a 5.50; Mon Trésor f 2.20 a 2.90; Calypso f i.20 a 1.30; Crimson Queen f2.60; Witte Due muse, f 1.60 a 1.80; Witte Valk f2.30 a f3.; Moore f 1.40 a 1.80; Couleur Car dinal f 3.40; Prosperity f 1.20 a 3.10; Roi Cramoisi f 1.40; Joost v. d. Vondel f 1.70; Fred. Moore f 2.30 a 3.60; Thomas Moore f 1.90 a 2.70; Ghrysolora f2.40 a 2.70, Rose Grisdelin f 1.60 a 2.30; Witte Zwaan f 1 a 1.40; Scarlet Due f 1.80 a 3.40; Prins van Oostenrijk f 2.90 a 3.50; Rose hui sante f4.80; Due. de Berlin f 1.40; Maas f 2.70, Verboom f 2.60; Van der Neer Wouwerman f 1.80; Proserpine f 7 a 7.40; Waterloo f3.4ö; La Précieuse f 8.50; La R.emarqualle f 1.70, Moncheron f 180; Oranje Beauty f 240. Dubbele vroege tulpen: Muril'o f 1.90 a 3.10; Salvator Rose f4.40 a 4.50; Mu- rillo dubb. rood f 1.Lucrelia f 2.30; Theeroos f 2.20 a 3.10; Tournesol f 2.80: Mr. v. d. Hoef f 7.40; Vuurbaak f 5.60. Enkele late tulpen: Bouton d'Or f 0.70; Carnation Rose f 140; Ingles Combe Yel low f0.80 a f 1.80; Tairy Queen f 0.60; Gesnêriana Macrosphila f 1.60; Rosalinde Huykman f 3.10; Brides Maid f 0.60 a 0.70, Ingiescombe Scarlet f 1.50; Inglès Combe Pink f 1. 80 Miss Wilmott f 1.80. Darwintulpen: Mr. Farncombo Sanders f 2.10 a f 3.40; William Copland f 2.— a 4.80; Harry Veiteh f 1.Pomona f 1.; Reverend Ewbank fl a 1.20; Fra Ange- lico f 1.05; Sieraad van Flora f 3.90; Pri de of Haarlem f 2.80 a 3; Clara Butt f 1 2.40; Prinses Juliana f3.10; Gretclien f 1.80; Philippe de Commines 1.70 a f2.; Bartigon f3.20 a 4.40; William Pitt f8.20; Rouwenhoff f 5..60; La Candour f 2.70; Mad. Krelage f 5.10; Quida f 2.40; Tak van Poortvliet f 2.10. Breedertulp: Apricot f 1.30. Diversen, Galanthus f 0.20 a f 1.10. ALLE WAAR NAAR ZIJN GELD. Tante Chris was in de zestig En wat kussig van natuur; Daardoor maakte zij neef Jantje v Het zes-jarig leven zuur. Als Jan tante Chris zag komen, Tot een kus-aanval bereid, Bracht hij zich met groote snelheid In den tuin in veliglieid. Tante Chris verzon iets anders En zei vleiend: hoor eens Jan, Als j'een stuiver voor een kus krijgt Nu, hoe is het? Doe Je 't dan?. Jan keek eventjes naar tante, Daarna kwam zijn „NEE" geknik: Tante, zei hij, 'k krijg een duppie Als ik wonderolie slik. CLINGE DOORENBOS. (Tel.) GEMENGD NIEUWS DE AUTO-RAMP TE SAINT-SAUVEUR. Het telegram, dat de heer Kuypers aan zijn zwager te Haarlem heeft gestuurd, luidde volgens het „Hbld." vertaald: „Dé geheele club omgekomen bij auto-ongeluk. Ik alleen overlevend. Goed gezónd". Daar alleen de heer Kuypers het adres van zijn zwager kon weten, staat wel vast, dat hij volkomen helder van geest was. Door tusschenkomst van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken vernam de familie, dat de toestand van den lieer Kuypers. bevredigend is. Vermoedelijk heeft hij één been gebrokpn en drie ribbc-n gekneusd. De „Tel." heeft eenige mededeellngen kunnen ontvangen van den heer Kuypers, die nog steeds zeer onder den indruk 'is van de vreeselijke gebeurtenis. Hij heeft een verhaal gedaan van den val van den auto in den afgrond. Aldus vertelt hij ziju ontzettend avontuur: „Toen we van Gavarnie terugkwamen had ik het gevoel alsof de auto veel te snol den gevaarlijken weg volgde. De chauf feur leek mij te aarzelen bij het bepalen van zijn richting Nadat ik een dof geluid gehoord had, veroorzaakt door het door breken van de borsjtwering, voelde ik op eens het vallen naar de diepte, terwijl om mij heen vreeselijke angstkreten klonken Half bewusteloos bevond ik me plotseling in diep water en ik zwom. Mijn pijnen waren zoo hevig, dat ik dacht doodelijk gewond te zijn. Het ge lukte mij een rots te bereiken en er met moeitö op te klimmen. Ik riep om hulp en ïiel toen flauw. Toen ik bijkwam wist ik, dat ik gered was, maar ik was te uitgeput om iets te doen. Ik was'gekneusd en niet in staat om nog voor het vallen van den nacht opgehaald te worden. De nacht was gruwelijk. Maar ik hield moed en klemde mij stevig tegen de rotsen vast. Eindelijk kwam er hulp. U weet hoe. De heer Hourcadet, de eleciricien uit Es- quiéze, die zich aan een koord van eenige honderden meters naar de diepte liet zak ken gaf mij wat te drinken en heeft mij later opgehaald". De geredde Kuypers weende van ont roering, toen hij op den beganen grond was. Hij dankte allen, die aan zijn red ding medegewerkt hadden. Zijn eerste daad te Luz was de verzending van een telegram, waarin hij aan zijn familie te Haarlem zijn redding mededeelde. Het onderzoek naar de juiste oorzaak van het auto-ongeluk duurt nog voort. In al de omringende dorpen en gehuch- ten is een oproep verspreid, waarbij de wandelaarster, die de onvrijwillige oor zaak van het ongeluk was, wordt uitge- noodigd, zich aan de autoriteiten bekend te maken. Haar getuigenis toch is van veel be- omstandigheden, die den chauffeur noop ten, een plotselinge wending aan zijn stuur te geven, nogniet voldoende zijn opgehelderd. Bij de Nederlandsche Reisvereeniging te 's-Gravenhage is gistermiddag een gis terochtend 10 uur uit Luz afgezonden te legram ontvangen van den Nederland- schen consul te Bayonne, thans te Luz verblijvende, in welk telegram wordt ge meld: Twee lijken alsnog gevonden: voorzie onmogelijkheid te identificeeren, maar gevonden voorwerpen zullen familie in staat stellen te herkennen. Wij bereiden de formaliteiten voor van de overbren ging naftr Nederland. Alle handelingen zijn toevertrouwd aan een begrafenis- maatschappij uit Tarbes. Het schijnt mij noodzakelijk een gedelegeerde te zenden tot samenwerking. Zooals gemeld is, is een lid van het dagelijksch bestuur van de Nederlandsche Reisvereeniging gisterochtend met eeri aantal familieleden van de slachtoffers naar Lourdes vertrokken. Bij de familie van den heer M. Kuy pers te Haarlem is van het ministerie van buitenlandsche zaken bericht ontvangen, dat hij geheel ongedeerd is en over eenige 'dagen naar Nederland hoopt te reizen. Men meldt, dat thans op drie na alle lijken gevonden zijn. Havas seint nog uit St. Sauveur: Men heeft gisteren de lijken van twee vrouwen en een man opgehaald. Alle thans opgehaalde lijken waren vrijwel naakt, 1 daar de sterke stroom de kleeren meege- rukt heeft. Men heeft het lijk van den chauffeur ontdekt, vastgehaakt aan het stuur, van de auto. Het bergen van de lijken wordt voortgezet. De overlevende Kuypers is weer geheel gezónd naar Lourdes vertrokken. Hij herhaalde zijn eerste verklaringen, waaraan hij toe voegde, dat hij herhaaldelijk had opge merkt, dat de chauffeur te hard reed. Volgens Kuypers zou de auto een snelheid ran 60-K.M. per uur hebben gereden, toen het ongeluk gebeurde, maar scheen de chauffeur zijn wagen toen al niet meer meester. Op het oogenblik van het onge luk ^remde de chauffeur, die het gevaar inzag, zoo hard, dat de wagen een vollo slag omdraaide en achteruit in den af grond stortte. De heer Kuypers houdt vol, dat hij zijn redding alleen te danken heeft aan de plaats, die hij innam, achter den chauf feur. De schok tengevolge van het opwip pen van de auto maakte, dat hij een waar- lijke looping tlie loop maakte. Hij viel in een boschje jeneverstruiken, dat den val brak én stortte toen in den stroom, waar een draaikolk hem op het rotsblok wierp, waarvan hij ten slotte gered is. Kind verbrand. Tengevolge van het spelen met lucifers geraakten de kleertjes van een kind van L., aan de Lipperkerkstraat te Enschedé, in brand. Het knaapje bekwam ernstige brandwonden en is aan de gevolgen daar van overleden. Deserteurs. Door den rijksveldwachter K., uit Silvol- de, zijn onder Varsseveld aangehouden twee deserteurs van het Belgische bezet tingsleger. Tragisch. Te Barneveld is de landbouwer F. L.„ terwijl men bezig was ratten te vangen, bij ongeluk door zijn 16-jarige dochter zoo he vig met een greep in het hoofd gestoken, dat men voor zijn leven vreest. RECHTZAKEN KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor de openbare zitting komen 78 za ken op de ibl, voor niet-openbaar 3. Waarnemend ambtenaar Mr. P. A. Briët. J. J. St., hakker te Sassen he i m, heeft brood ten verkoop in voorraad ge had, dat niet het vereischte gewicht had van 240 gram. Beklaagde heeft het niet geweten, dacht juist dat zijn brood aardig aan de wicht was. Getuige, mej. Führi, scheikundige te Leiden, heeft het nader onderzocht en ge constateerd dat het 229 gram woog, wat vroeger al eens 225 gram was. De Ambtenaar eischte, daar het voor de eerste maal was, f 25 of 25 dagen. J. W. L.K caféhouder te Leiden, is beklaagd zonder vergunning drank ver kocht te hebben. Als getuige werd gehoord J. Th. van Es, voor wiens rekening het geschiedde, en op wiens verzoek de zaak 14 dagen werd aangehouden. De zaak van J. Br., hloemhollentweeker te N o o r d w ij k, die de vorige week was voorgeweest, kwam andermaal in behan deling om getuige van Graas, agent yan politie te Noord wijk, te hooien. Beklaagde Br. ontkende andermaal zonder licht ge reden te hebben op een fiets, zooals hem ten laste was gelegd. Getuige van Graas verklaarde dat hij het feit geconstateerd had, waarop f 5 of 5 dagen werd geëischt J. Gh., winkelier te Leiden, heeft de loonlijsten niet in orde gehad. Eisch f 15 of 15 dagen. J. H., chauffeur te Boskoop en Z. C. .C. Fr., rijwielhandel te Leiden, heb ben op de autobussen van hun dienst Lei denNoordwijkerhout, LeidenZoeter- woude, geen dienstregeling, die gewaar merkt was, en ook het gewicht van de wagen was niet vermeld. Hier moet voor gezorgd worden. Eisch 2 x f 3.— of 2 x 3 dagen. J. H. D. had voor den autobusdienst K a t w ij k hetzelfde verzuim begaan. Eisch f 3.boete. J. L. en H. G., eveneens autobus-onder nemers, hadden al even nalatig geweest. Beklaagde meende echter al voldaan te hebben met den naam der onderneming et op te plaatsen, in dit geval A. D. W. A. L. De Kantonrechter, kon in „Adwal" geen naam vinden vooral daar hét de begin letters maar aangaf. De Ambtenaar achtte het bewijs vol doende bewezen, de naam van onderneming of ondernemer moet er op vermeld worden Eisch f 3.of 3 dagen. J. H. Z., winkelier te L e i d e n, is be klaagd van op Zaterdag n.m. te iang te hebben laten werken. Beklaagde ontkent. Hij heeft niet langer dan 4-8 uren laten werken. Wat hier niet bedoeld, wordt, zegt de Kantonrechter; het gaat er over dat er op uren gewerkt is die daarvoor niet aan gegeven staan op do arbeidslijst. Ook maakte het proces-verbaal gewag van on- heusch optreden. Beklaagde ontkende pok dit. Eerder waren de ambtenaren onbe hoorlijk geweest, wat een der aanwezige dames, een „Oostenrijkscho", tot de ont boezeming had gebracht dat het hier een „waanzinnige ambtenarij" was. Wat het procesverbaal inhoudt, alsook wat de ver balisant van Veen vertelt, zijn reuze, grove leugens. Wat beklaagde mocht geweigerd hebben op te geven wist hij niet, of kon hij niet doen door dien hij slecht van ge zicht is. Nog werden gehoord do boekhouder Groffie en me.i. J. J. Schaaffels, die, wat het proces-verhaal meldde ten declc tegen spraken, en waaruit naar voren kwam, dat Z. jr., meer de weigeraar van inlich tingen was geweest dan Z. Sr. Hot feit be wezen geacht werd voor de inlichtingen weigering geeischt f 75 of 50 d., voor de arbeidswet-overtreding f 25 of 25 dagen De Kantonrechter meende, dat de boete beklaagde zeker niet deerde, wat beklaagde direct wilde tegenspreken daar hij z. i. niet schuldig was, al wilde men dat zoo uitleggen. Lena M. Sch., niet verschenen, heeft als hoofd van een atelier van den heer v. Cleef, te Leiden, meisjes laten wer ken langer dan zulks mocht. Mej. W. M. Straathof, een der misdadig sters, getuigt in deze zaak, waarna 4 geldboeten van f 5 of viermaal 5 dagen geëischt werden. „Jelui hebt zoo gewerkt voor verkorten arbeidsduur", zegt de kan tonrechter, „waarom weigert gij zulke op drachten niet?" N. v. R., bakker te Leiden, is be klaagd vóór 10 uren verscli brood ver kocht te hebben. Joh. Zirkzee. die in dienst van be klaagde het strafbaar feit pleegde, was er pas in dienst gekomen, en had het in onwetendheid verricht. De Ambtenaar meende, dat dit wel f 5 of 5 dagen waard, was, althans zijn eisch luidde aldus. H. v. d. H„ koopman te Leiden, had een rijwiel gekocht, zonder dat in te schrijven in het daarvoor bestemde regis ter. Belclaagdo békende. Hij is met schrij ven niet te vlug; daarom houdt hij op zijn wijÉe aanteekening, waarna zijn zoon het inschrijft. Door drukte is het een paar dagen in den slag gebleven. Getuige Blom heeft het rijwiel verkocht voor f 40; het was een rijwiel, dat deze had op af betaling. Heel gevaarlijk zoo'n verkoop, zegt de kantonrechter. Later heeft een ander het gekocht voor f 65, wat beklaag de erkent. Nogal een winstgevend be drijf, vindt de kantonrechter. Beklaagde moet erg voorzichtig zijn en voortaan ge regeld inschrijven, wat hij zal doen. Eisch f3 of 3 d. J. J. P., te K a t w ij k, hééft niet be let, dat 2ijn paard te Voorhout in bollen land, van Stutvoet, bloemist te Sassen- heim, heeft geloopen. Beklaagde heeft 't niet kunnen beletten, want het dier was losgebroken en het land was onvoldoende afgezet. Getuige St. vertelde, dat het wel vier keer was voorgevallen en er aardig schade was vdfcöorzaakt, tie beklaagde weigerde te betalen. Eisch f 10 of 1 d. Getuige St. vond den eisch te laag, want er was wel f 50 schade. De Ambtenaar merkte op, dat hij van deze f 10 geen cent kreeg en voor een civielen eisch, voegde de kantonrechter er aan toe, was het te laat, wat getuige blijkbaar niet mee scheen te vallen. H. B„ van Oegstgeest, niet ver schenen, heeft in een 40 K.M.-vaartje, op een motorrijwiel, een motorrijdend col lega, zekeren van Daalen, toen deze dwars den Stationsweg overreed, om van den een en naar den anderen Singel te komen, tegen de keien gewerkt. Van D„ zoowel als de duo-berijder en de agent Charilé wa ren eensluidend in hun verklaringen. De aangeredene reed zeefc langzaam, de aan rijder woest; berijders waren er goed af gekomen; de aangereden motor was be schadigd. De Ambtenaar, gezien de ergerlijke hou ding van vele motorrijders, en nog wel zooals deze op een druk punt, op een Zondagavond, wil een flinke straf eischen en vraagt f 50 boete of 50 d. en een, jaar .verstoken van rijbewijs. Jac. w. H„ landbouwer té Leiden, is beklaagd, dat hij niet voldoende heeft naar rechts uitgehaald met zijn gespan, waardoor hij een meisje heeft omver ge reden, wier rijwiel hij overreden heeft. Beklaagde heeft wel liet rijwiel over reden, doch dat was de schuld van d«Ji meisjes zelf. Ze reden naast elkaar, toen zijn de sturen tegen elkaar gekomen en toen heeft één eigenlijk hem aangereden, tegen z'n linkervoorwiel. Bovendien kon hij niet rechts, want daar reden een kop pel Burgerwacht-menschen. Hierna werj gehoord het aangereden of aanrijdende meisje A. M. Heemskerk, van Oud-Ade. Deze verleide, dat ze wel terdege achter elkaar gereden hadden, en dat er zeker wel ruimte -genoeg was geweest om te *■- passeeren, als beklaagde niet op haar-,| aangekomen was. Haar nichtje was voor P haar en was ongehinderd gepasseerd. Het is te vlug gegaan om de juiste situatie van het geval te verklaren. e Het bovenbedoelde nichtje P. Th. Heem» 'i kerk, ook 20 jaar en ook uit Oud-Ade, r volgens haar opgave landbouw„er", wat' wel „ster" zou moeten zijn, dacht do karic tonrechter, en die den dans ontsprongen was, gaf een gelijke lezing van het geval, doch wist niet hoe het achter haar gegaan was. Getuigen Verdel en G. v. Dam, twee mannen van de Burgerwacht uit Woerden, de laatste commandant, die naar Katwijk gingen om te schieten, konden de verkla ringen der nichtjes bevestigen. Zij liaddej: achter elkander gereden* Het paarcl was niet van glas, zeide eeri der getuigen, dus van de aanrijding konden zij niets ver- klaren. ie Beklaagde, die nogal roerig was en a- 8 eens aangemaand was zich niet telkene te mengen in de besprekingen, doch zich e tot den Kantonrefchter te wenden, had nog f twee getuigen a décharge medegelDracht en0 wel H. Gozijn, nachtwaker bij Baron Lcembrugge, met-z'n huishoudster, die sa- ij men uit de kerk gekomen waren en ge- j£ zien hadden, dat de meisjes naast elkaar reden. Beklaagde had netjes middenin fee gereden. \j De Ambtenaar achtte het wettig bewij; in deze niet aanwezig, waarom hij vrij- it spraak vroeg. J. A. K., te Voorschoten, heeft k gras uit de weide gohaald bij Dijkman, die, als 'getuige gehoord, verklaart, dat dit al meer is geschied en hij er een eincl aan wil hebben. Beklaagde zegt, dat het vóór zijn mar- li motjes was, en toen hij het vroeger nog 1 eens gedaan heeft, is getuige hem nog komen rammelen. Dat was hier echter thans niet aan de orde. Eisch f 6 of 6 d. A. v. K„ bloembollcnkweekcr te War mond, (altijd maar knecht geweest, merkt beklaagde op) is beklaagd, 2 vrou wen aan het bollenpellen gehad te hebben zonder arbeidslijst, kaarten en register er op nagehouden te hebben, 't Is wel juist, doch één was zijn eigen vrouw, en hij in formeert bescheidenlijk of hij daarvoor ook nog een arbeidskaart noodig heeft, wat f hem blijkbaar zonderling voorkomt. De u Kantonrechter zegt, d^t de wet dit niet L uitsluit. Nadat P. Kokshoorn, die in het L bedrijf betrokken is; nog gehoord is, war- L den vier geldboeten van f 3 of viermóal "3 dagen geëischt. - 'I G. v. d. R„ te Leiderdorp, is te L Leiden uit het Plantsoen komen rijden en heeft daar toen (op de Hoogewoerd) mej. Bakker, geb. Koningen, van Oegstgeest, k tegen den grond gereden. Mej. B., die ook op de fiets was, heeft geen signaal ge- hoord, wat beklaagde beweerde gegeven te hebben. Overigens heeft hij gezorg^. dat de aangeredene met het bloedende heen, aan d.e zorgen van de politie werd toevertrouwd, en toen heeft deze nog ge zegd, dat 'het een ongeluk was, en er geen proces-verbaal van behoefde gemaakt te worden. Daar was getuige ook later pas toe overgegaan, omdat beklaagde niet eens informeerde hoe het verder geloopen was. Eisch f 5 of 5 d„ wat beklaagde nogal veel vond, gezien zijn correct optreden en het buiten zijn schuld gebeurde. P. J. M. v. d. B„ te Noord wij kor don t, is met een geweer aangetroffen op een pad, waar zulks niet mocht. Ge tuige Duivenvoorden zegt, dat hij wel ver lof heeft om een geweer te dragen, doch dit heeft weten te krijgen om gemakke lijker te kunnen stroopen. Beklaagde zegt wel eens gestroopt te hebben vroeger, doch dat hij nu op pad was schadelijk gedierte te jagen. Dat hij een omweg maakte, had hierin zijn oorzaak, dat hij ergens een geweer was wezen leenen. Uit de vergunningen, in beklaagde's 'be zit, bleek, dat beklaagde wel gerechtigd was tot wat hij deed. De reeds gedane eisch van f 3 of 3 d. bleef gehandhaafd, daar beklaagde eerst nadien zijn bewij zen overlegde. P. J. Kr., slager te Noord wijk, heeft vleesch voorhanden gehad, dat niet voorzien was van stempels. Niet overal staan stempels en hij heeft aangetoond, dat liet afgesneden, was van een gekenrel varken. De keurmeester zal hierover ger hoord worden, waarom de zaak werd aan gehouden. J. W. L„ chauffeur te Leiden, heeft zijn auto geplaatst zonder den motor af te sluiten. Eisch f 2 boete. J. K., reiziger te Vlaardingen, is te Leiden den overweg overgeloopen, toen voor en achter hem do slagboomen neer gelaten werden. Hij had geen hel gehoord» wist zulks niet en was al qnder de hoornen, toen deze neergelaten werden. Vrijspraak wordt gevraagd. D. H„ koopman te Leiden, is koop- mari in fruit geworden, en is den eersten dag al bekeurd, omdat hij een afgekeurd gewicht had. 50 cent boete wordt geëischt en tot acht geven wordt aangemaand. P. A. v. W., arbeider te Voorhout, is een beetje verlaat (de bollenpakkerij) in zijn werk en is zonder licht naar huis komen rijden op de fiets, f 3 is de eisch. Niet meer doen, zegt de Kantonrechter, dan maak ik er nu f 1.van. Tenslotte nog een verzet zaak. r. v. d. Sch., schoenmaker te Leiden, Is wegens dronkenschap tot f 10.boete veroordeeld. Dit is voor hem wat veel. Ze waren met vijf man, één jarig; 't bier smaakte fijn, doch hij raakte er van-^ovee z'n bier"; 't gebeurde anders nooit De Ambtenaar eischte f 5.—, Nu nog de uit* spraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6