J3EÜK REGEN CRÊPE GERZ0N RITMEESTER AIM. B 1 RESTANTEN 1 1 95c 65s 4S 8 ct. 8 ct. 8 ct. 8 ct. Burgerlijke Stand Leiden 16 Augustus. Geboren: Pieter z. van. E. T. Ver eend en C. Monfils Jan Cornelis z. van jï. 0. Hoek en M. Hoeks Willem z. van W. Neutebooom en E. Bekooy Jannetje d, van P. J. v. d. Linden en W. Stol Jacobus Hcrmanus z. van G. v. d. Vos en A. Feijnenbuik Cornelis Maria z. van ](J, Bouwman en J. M. v. d. Mee. Ondertrouwd: M. L. de Beer jm. 25 en E. Bamberger jd. 22 j. Gehuwd: B. L. Ilarteveld jm. en C. AbspoeJ jd. W. A. Ammerlaan jm. en g. v. Vliet jd. F. J. v. Kampenhout jm. H. Mulder jd. A. v. Egmond jm. en B. S. de Jong jd. J. H. Choufoer jm. cn II. Platteel jd. W. P. E. Broers jm. en d 0. C. Jurgens jd. H. Boom jm. en, E. i- Azier jd. 'J. HeifcTerik jm. en T. Harte- r, velt jd. J. A. Vreeburg jm. en C. J. Mo ll kndijk jd. W. v. d. Plas jm. en E. M. Boon jd. Overleden: P. J. Claasen m. 63 j. K Spaa-van Varik v. 69 j. LUCHT-TEMPERATUUR. 's Nachts 12 uur 14/4° C. (58° F.). 's Voormiddags 9 uur 14° C. (5724° F.) 's Middags 12 uur 17° C. (63° F.), 's Namiddags 3 uur 17° G. (63° F.). WATER-TEMPERATUUR, 's Voormiddags 9 uur 19° G. M fiv» 's Middags 12 uur 19° G. 's Namiddags 3 uur 19° G. NïSIÜ?- LICHT OP 11^ Vrijdag 17 Augustus 8.52 uur. rend aan Leehuizen, werden eveneens door het vuur aangetast. Daar nergens in de omgeving brandbluschmateriaal be schikbaar was, kon het vuur niet bestreden worden en verbrandden deze woningen eveneens. Slechts een paar kale muren hieven staan. Een paar paarden, die zich in de schuur bevonden, konden gered wor den. Enkele varkens en wat klein vee kwamen ook in de vlammen om. Het grootste deel der meubels verbrandde. Een dochtertje van de wed. Eussen, dat niet kan loopen, kon zich met moeite redden door het huis uit te kruipen. De daklooze gezinnen zijn in concertzalen to Ransdaal ondergebracht. „Tel." Auto-ongeluk. Nabij Laren had een' vrij ernstig auto ongeluk plaats. In een legerauto van de Motorafdceling te Haarlem keerden een sergeant en vier manschappen terug van een tocht naar Limburg, toen op den straatweg bij La ren een wielrijder uit de tegenovergestel- do richting naderde. Op een gegeven oogeni blik, waarschijnlijk doordat hij over een steen reed, zwenkte het stuur van den. wielrijder waardoor hij omsloeg en. recht voor de in vrij snelle vaart naderende auto kwam te liggen. Hoewel de bestuurder de tegenwoordig heid van geest had om oogenblikkelijk te remmen kon de auto wegens de korte af stand die haar van den wielrijder scheid de niet tot staan worden gebracht, waar- em de bestuurder het stuur wendde ten tinde den man te ontwijken. Het laatste was echter noodlottig voor don inzittenden zelf, daar de beschikbare ruimte niet toeliet dat de auto kon pas jeeren, weshalve deze in tamelijke vaart tegen een boom "opreed. De auto sloeg om en kantelde in de iaastbijgelegen sloot. De inzittenden werden over de sloot heen in het weiland geslingerd, en bekwamen allen min of neer ernstige verwondingen; oa. had de sergeant waarschijnlijk een gebroken oor $n een spierscheur in de pols bekomen. De Lichamelijke Oefening GYMNASTIEK. Morgen, Zaterdag, houdt de Gymnae- siekvereeniging „Hou Vast" te Alphen Xan den Rijn gTOOte gymnastiek-demon- ftratie's. Er zijn niet minder dan 16 deelnemen de vepeenigingen. De turnkringen Gouda jn Leiden van liet K. N. G. V. verleenen medewerking. '4 Het programma vermeldt o.a. driekamp >oor heeren en dames en estafetteloop «400 M. voor turners. Het uitvoeringsterrein is gelegen aan Üe v. Boetselaarstraat. Leidsche C. J. M. V. Padvinders. Jongens, ons Zomerkamp te Bussum is alweer voorbij, God de Heere heeft het jnet ons welgemaakt, wij hebben daar deerlijke dagen mogen beleven. Nu wij in %mzen ouderlijken kring teruggekeerd zijn, na een geestelijke en lichamelijke ver-* iwikking in volle mate genoten te hebben, daar in de heerlijke natuur, moeten wij Ircer flink gaan aanpakken. Welaan, Padvinders, nu ook weer flink aan bet •verk, de handen uit de mouwen, blijven de, in alles op den weg, ons aangewezen. Zaterakig 18 Aug. 's middags 2 uur aantreden Kruithuis, Lage Morsehweg, Estafette-Oefening, denk er om dat de seinvlaggen medegebracht worden. Allen natuurlijkpresent. Woensdagavond 7 paur, avondwandeling, aantreden kruit huis. Te 9 uur 30 zijn wij allen weer thuis. DE HOPMAN. Chr. Padvinders-Organisatie. Dezer dagen kwam het H. B. en de T. C. der G. P. 0. in afzonderlijke en later gecombineerde vergadering hijeen. Besloten werd de Koninkl. Goedkeuring op Statuten eii Reglement aan te vragen. In verband met de tegenwerking der N. P. V.""(Nederl. Padv. Vereen.) besloot het Jfl/ofdT^stuur zioh in correspondentie te «tellen met het H.B. dier vereen. Betref fende propaganda werd aangenomen in December door olie „C. P. 0."-afdeelingen een avond te organiseeren en verder door de Christel, pers de „G. P. 0." meer be kendheid te geven. Een nieuw uitgebreid Technisch Regle ment, is door de Techn. Comm. in bewer king genomen en tot stand gebracht. Natdat in. gecombineerde vergadering nog eenige huishoudelijke zaken waren besproken werd de bijeenkomst met dankgebed gesloten. STADSNIEUWS Voorheen en thans. Nu de regeering in overweging neemt de jaagpaden langp de trekvaarten op te hef fen, is het goed nog eens in herinnering te brengen, wat een inspanning en. uitgaven er indertijd aan ten koste werden .gelegd om een verkeersweg voor vaartuigen die getrokken moesten worden te verkrijgen. Op den lsten Mei 1664 voer de eerste jaagschuit langs den Rijn van Leiden naar Utrecht over Woerden. Het aanleggen van dit jaagpad had heel wat moeite en tegenkanting onder vonden van de landbouwers, die langs den/ Rijn woonden. Deze wilden, geen duim grond daarvoor afstaan en al hun wijken, die in den Rijn uitwaterden, behouden. Daarom moesben zeer veel bruggetjes in het jaagpad gemaakt wórden, van Leiden tot Zwammerdam bedroeg dit getal 100. Geen wonder dat dit jaagpad, f 294.248 kostte, een bedrag dat Leiden en Utrecht saam moesten betaleiii, cnl dat gezien de geldswaarde in die dagen een enorm ka pitaal kan worden genoemd. Voor de sleutelstad was dit jaagpad van groot belang. Het Het op dit heuglijk feit dan ook een gouden gedenkpenning slaan, thans nog te vinden in het Sted. Museum „De Lakenhal". De dorpsbewoners langs den Rijn krij gen op dien gedenkpenning nog een ge duchte les. Het opschrift toch luidt: „De deugd weet zich, onaangezien het tegenstribbelen des nijds en der boersche domheid, allerwege eenen bekwamen weg te baanen." Hieruit bemerken wij, dat Leiden, het welk met Utrecht dit jaagpad liet leggen, zulks niet deed in het algemeen be lang en vooral niet in dat der dorpen. Ook Leiden hield de ontwikkeling der dorpen tegen, daar alle industrie buiten de stad verboden was. En thans? De autobus heeft de jaag schuit vervangen! door dat vervoermiddel profiteeren èn Leiden èn de dorpen doch de plattelandbewoners moeten alleen de kosten van wegvérbetering en in stand houding opbrengen. BilHjker zou het zijn, indien de meerdere kosten, vooral ook veroorzaakt door het sware vrachtautoverkeer, gemeenschappe lijk werden gedragen eni de steden hun deel daaraan mede opbrachten. Meer en meer begint er perspectief te komen in den aanleg van den electri- schjen tramweg Leiden (Hoogewoerd) Den Haag. Zooals men zich kan overtuigen zijn tot het gedeelte bij de buitepnlaats ,>ZuL derzicht" de rails gelegd. Verderop ontbreken, nog slechts enkelo baangedeelten, terwijl op het baanvak Rijn-en-SchiekanaalVoorschoten de reeds geplaatste betonnen masten nog slechts wachten op hun draadbespanning. In hoofdzaak wordt thans gewerkt aan de groote trambrug in het Rijn- en Schie* kanaal, die eerstdaags reeds van het bo vendek zal worden voorzien. Men wacht momenteel op het materiaal. De ontstane helling op het Jaagpad wordt over de geheele lengte van een ijze ren leuning voorzien. Lijst van onbestelbare brieven er. briefkaarten van welke de afzenders onbekend zijn. Terugontvangen, in de 1ste helft der maand Augustus 1903. Brieven. Binnenland. J. Rekker, Papendrechfc J. Belden, Mej. C. v. d Broek, 's-Giravenhage P J ©on dier Jr. Lei-den Fraulein W. Berks, Ben Haag H. Hoogcnkamp, Scheveningen 20 ct. port Juf. N. Houwaard, Sassenheim Mej. M. de Mooij, 's-Gravenhage Mevr. B L. van R'heeden, Amsterdam Rijkskantoor, Amster dam Z. v. d-. Sluijs, Rotterdam H. J. van Schroom-dijk, Raccum Mej. A de Wit, Rotterdam Mej Za/ndhergen, 's-Gravenhage N. V. Ver. Zeepfabrieken, Zwijndxecht. Briefkaarten Binnenland. Bijzondere Strafgevangenis 587, 's-Graven hage J- Boom, Leiden Hagenbeek, Den Haag Mevr. Baeker ten Hove, Nieuw Bui- nen H. de Kier, HofwijkpJein H. de Krij ger, Rotterdam Knijper, Bussuin Van Leeuwen, Haarlem C. Neijen, Leiden H. Riepma, Amsterdam C. J. J. Scheffer, Am sterdam Chr Stapels, IJmuiden Jac. van Vliet, Goutekof I A. A. v. d. Vxing, Rijswijk Brieven Buitenland. Frau Annie Hecke, Gronau Er. Pbilipp, Wien Mej. H. Oberman, Essen West. Briefkaarten Buitenland. Mad. E. Dorhout Mees, Wengen Ma'd. Hoogkaag Faber, La Roche Arthur Schie- bee, Vigimen i. mark Boo Veen, Brussel G. Zandvoort-, Munohen Post. Rest, - 2 brieven en 4 briefkaarten zonder adres. TELEGRAMMEN werd aangestoken door een arbeider, die den gefabriceerden voorraad wilde vernieti gen om werkloosheid te voorkomen. De da der werd gearresteerd en in verzekerde be waring gesteld. Een belangrijke verk aring van Mussolini te wachten. ROME, 17 Aug. (V. D.) Naar de bladen melden, zal Mussolini de volgende week in den ministerraad een zeer gewichtige ver klaring over de herstelpolitiek van de ïta- liaansclie regeering afleggen. Laatste Berichten De Wimbledon-zaak. Onder veel belangstelling had heden ochtend in de groote rechtszaal van het Vredespaleis de voorlezing plaats van het door het Permanente Hof van Interna tionale Justitie in de Wimbledon-zaak ge wezen arrest. Van de gedaagde partij was geen vertegenwoordiger verschenen, ter wijl van. de eischendo partij aanwezig waren de heer Ito,01iebowski en De Pas- devant. De voorlezing van het omvangrijk vonnis in de Fransche en de Engelsche taal nam gemimen tijd in beslag. Onder de toehoorders werden verschillende leden van het diplomatieke korps opgemerkt, o. w. de gezanten van Engeland, Frankrijk en Polen. Visscheriiberichfen. IJMUI DEN, 15 Augustus. Heden kwanuen van de trawlvisscherij hieraan den afslag de stoomtrawlers IJM. 490 Gor- redijk met f 1826, IJM. 159 Julie .Streiff met f 16.85, IJM. 18 Azalia met f 3528, IJM. 70 Zeehond met f 1775, IJM. 13 Christina Gatharina met f2613, IJM. 29 Zeeleeuw met f 1260, IJM 130 Eendracht I met f 1673, IJM. 193 de Hoop met f113; de motor- ketters E. 369 met f 1082, E. 296 met f 1563, enj do zeilloggers KWw 43 Landbouw en Zeevaart II met f 269, KW. 140 Voorwaarts met f606, KW; 17 Prinses Juliana met f 224, KW. 49 Dirk met f 2.10, KW. 153 Van Limburg Stirum met f 245, KW. 137 Vriend schap met f 185, KWl 35 Holland VII met f 233, KW. 33 Machiel met f229, KW. 19 Dirk met f226, en KW'. 86 Holland VIII met f 178 aan besomming. IJ MUI DEN, 16 Augustus. Aan de Rijksvischafslag waren: 9 stoomtrawlers, 2 loggers, kotters en 1 sleepboottrawler. De prijzen warentarbot f 1.401.20, ton gen! f2.201.50, per K.G.; griet f 5742, groote schol f 6454, middel schol f 54 42, zetschol f3626, kleine schol f2216, 155, scharren f 17.5010 per 50 K.G. roggen f2911 per hoop; vleet f 2.900.67 per stuk; pieterman eni poon f 181.70, groote schelvisch f3023, middel idem f8 6.50, 4.702 per 50 K.G.; kabeljauw f56 44 per 125 K.G.groote gullen f 13.50 9, kleine gullen f4.103, wijting f3—1.60 per 50 K.G.;' makreel f 19—*-14.50 per stuk. MARKTBERICHTEN De Duitsche Soc. Dem. en de rijksregeering. BERLIJN, 17 Aug. (VJ).). Gisteren werd in de vergadering van de Soc. Democrati sche partij het besluit goedgekeurd, vol gens hetwelk de Soc. Dem. fractie in de rijksregeering zitting zal nemen. Eeigenaardige werkloosheidbestrijding. PRAAG, 17 Aug. (V.D.). In de Steinberg- ijclie glasfabrieken te Bokycon heeft heden nacht een zware brand gewoed. Drie en dertig wagens stapelg azen zijn vernield, terwijl de brand woedde over een opper vlakte van 70.000 M2. De schade bedraagt 1 millioen Tsjechische kronen. Het vuuj; LEIDEN, 17 Aug. Veemarkt. Aanvoer: 734 Runderen, 63 Kalveren en 1208 Schapen. Stie ren 210620, handel stroef; Kalf- en Melk koeden 235—525, Varekoeien 195360, handel stug; Vette Ossen en Koeien 270 670, echoon aan de haak 1,001,25, handel matig; Graskalveren 70140; Vette Kalve ren 65155, schoon a- d. haak 0.701.05; Nuchtere Kalveren 7—17; Vette Schapen 43 54, schoon a. d. haak 0,800,92, en Wei- deschapen 2050, handel matig; Magere Varkens voor fokkerij en Londen 2345, pev Kg. levend gewicht geen aanvoer, handel zeer traag; Biggen 816; Paarden 125 285; Veulens 50120; Bokken of geiten 312. Kaas. Aangevoerd 126 partijen. Besteed werd: voor l&te soort Goudsche kaas 3842, 2do soort ijlem 33—36, le soort Leidsche kaas 4448, 2de soort idem 35—40 peT 50 Kg. Handel voor Goudsche en Leidsche kaas goed. Aan de Stadswaag gewogen 90 partijen, 4044 stuks, 20206 Kg. KATWIJK AAN D€N RIJN, 17 Aug. Vei ling. Due of York per 25 Kg. 1.401.70, Eigenheimrs per 25 Kg. 1-401,60, Peen per 100 bos 812,90. Aanvoer: 390 maal 25 Kg. Due of York, 420 maal 25 Kg. Eigenheimers, 2000 boe Peen. LOOSDUINEN, 16 'Augustus. Groen, tenveiling. Bloemkool 1© soort f 18.20 22.90, rijen komkommers le soort f2.80— 4.20, gele dito f5—6.90, witte dito f4.20— 5.80, perziken 1© soort f 1317 per 100 stuks, meloenen. 2462 ct. per stuk; prin- ccssen 4564 ct, snijboonen; 5266 ct per K.G.tomaten le soort f 16.2018.50, 2© soort f 10.8015.10 per 50 K.G., postelein 4e—78 ct. per 6 K.G., spinazie 4460 ct. per 4 KG.; salade le soort f3.404.30 per 100 krop; peten le soort £8.109.90 per 100 bos; andijvi© f3.106.70 per 100 struik. UITHOORN, 16 Aug. Kaas. Op de kaas markt waren aangevoerd: 130 partijen. Prijs Gcudsche kaas lcte soort 3530, 2de soort 30—34, zwaardere 36—42, Rijksmerk 32 41. Handel vlug. LEEUWARDEN, 17 Aug. Kaas. Sleutelkaas 0.32—0.46, Nagclkaas 0.20—0.31, Gouda Kaas 0,000,60, Edamimcr Kaas 0.23 0.62, Commissie 180. Aangevoerd 47000 Kg. Boter. Fabrieksboter 0.901.77 per Kg. Aanvoer 67/3 en 153/6 stukken. ROELOFARENOSVEEN, 17 Aug. Veïlinc. Meloenen 2257 cent; Bloemkool 26 cent per stuk; Peulen 1.60^-1.70, Snijboonen 4.80— 5-50, SEnijboonen Stek 2.60—3,—, Princesse- boonen 5,805,70, Idem zonder draad 6.10 Dubbele Stam 4.60 alles per 10 Kg. Augur ken: Fijn 10.80—13.—, Fijnbaslerd 6,00 6.20, Basterd 3,05—4,10, Basterd II 3,05: Grof 3,05—3,40, Grof II 2.95, Bommen 1.55—1.75, Stippel 1,70—1,75. Alles per 25 Kg. Doorsneeprijs van 16 'Aug. met aftrek van vettiingskosten: Snijboonen 5,Idem Stek 2.88; Princesseboonen 5.67; Fijn 11.39 10,49: Fijnbaslerd 5.53; Basterd 3.61; Grof 2.84; Bommen 1.40, en Stippel 1,50. TER AAR, 16 Aug. Veiling „St Phccas". Snijboonen 5.40, idem Stek 2.50, Princes- seboonen 6.40, Witte Pronkers 2.70, idem Roode 1-60, alles per 10 kilo; Augurken per 25 kilo Fijn 12.50, Fijnbaslerd 5.80, Bas terd 3.90, Grof 3.20, Komkommers 1.45, Stek 1.55. Aanvoer 500 zakken Snijboonen, 15 zakken PrincCsseboonen, 14 manden Fijn, 15 manden Fijnbasterd, 35 Basterd, 105 man den Grof, 4 manden idem II, 12 maanden Kom kommers, 7 manden Stek. ZOETERMEER, 16 Aug. Veiling. Aange voerd 3137 stuks eieren. Prijs 7,258.25 per 100 stuks. ZOETERMEER— ZEGWAART, 15 Aug. Paardenmarkt. Aanvoer: 280 Paarden en 92 Veulens. Prijzen: Veulens 70120, Merrie- veulens extra 170, Werk paai* den 200400, Luxepaarden 400600; Hitten 10250. Weinig aanvoer, handel slecht en traag. Geen buitenlandsche boopers. Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 17 Aug. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut 'te De Bildt. Hoogste Barometerst.764.3 Biarritz. Laagste Barometerst.: 747.7 Haparanda. Verwachting tot den avond van 18 Aug. Matige, tijdelijk krachtige Zuidelijke tot Westelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt, regenbuien, iets warmer. Wisselnoteeringen (Amsterdam) Zicht: Londen v II.598/4 BerlijD aoocoeVs Parijs 14.09 Brussel 1L29 y Zurich 46.05 Weenen 0 00355/s Rome 10.921/2 Madrid 34.50 Kopenhagen 47.25 Christiania- 42.- Stockholm 67.70 New-York 2J337/g Praag 0.- Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 i1Ac/o Nederland 1917 Nod. O.-I, obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 5 Rusl. 1919 frs. 500 4/4 Koloniale Bank aand Ned. Ind. Handelsbank Cerotr. Suiker Jurgens A Jurgens B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en R»f. Anaconda copper Centr Leather Studebaker II S Steel gew. Compania Handekver. A'dam. Dordtncbe Potr. Gecons. Hoü- Fetrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat.•Rubber Koloniale Rubber Serbadjada Holland Amerika lijn a. RolT. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Pakctvaart «Wnpm-nnr» Unie Rott. Lloyd Kon Ned. Stoomboot I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Bataria Tabf,k TVb CulfnnT. Mij H. IJ S. Mij obl. 514 H.TJ.S.M obl. 1900H2 4 Mij. t. E. v. S. S obl. 5/4 Atchison Topeka Erie common Kansas City Southern Missouri K»ocas Texas Union Pacific Geld prol. TEERING. v O.K. 2CC5/S :oo7/s 1007/s 9315/K, 86 •m 96 SSVs - 23/4 1321/g 2321/, 10G 107 101 43 -13 2243/. 225 60 59 501/. 821/2 13 ïsic 103 I18 91 911/ 6 7 38ÓV2 3871/ 292 1191/2 327i/2 328 23 23 1451/g 1441/, 93 292 721/2 74 15Vi 15 1053/g 6'/s lOo 96 96 1035 s 105 122S/4 124 230 292 274'/s 277 95V, 93V, 997j 102'/s 12»/, 13 7C 76»/, 1337/g 123 Getrouwd TH. VAN DtGGELE en J. KNAPPERT 410 Grant PI. rr g a Park Ridge I1L u' A* 2 Augustus 1923. Eenige en algemecne kennis geving. 640 Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN VONK, in den ouderdom van 79 jaar. Namens de Familie: W. VONK. Leiderdorp, 10 Aug.'23. Geen bezoek. 641 HEDEN VERSCHEEN: Hek Revolutionaire en de strijd om door Ds. i. S. POST Oer. Pred. te 0UDEGA (SM.) 56 PAGINA'S - GitOOT 8° FORMAAT PRIJS FRANCO PER POST f 0.75 Men leze bet hoofdartikel over deze brochure in De Standaard van 16 Augustus Uitgave N.V. Dagblad en Drukkerij „DE STANDAARD" N.Z. VOORBURGWAL 58-60, ADAH Toezending na ontvangst van het bedrag in postzegels of storting op onze giro-reke ning No. 10919. 643 ^■MANTELS prima covertcoat V\) gabardine, vanaf PARAPLU'S voor Dames en Heren, gloria, sijdenfoettraal, lederen garni- MmiunmumniiHimiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiinniin;jj imiiiiiiiitimiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiimiiii CRÊPE MILPLY Haute nouveauté - 90 centimeter breed CRÊPE MAROCA1N prima kwaliteit 100 centimeter breed... CRÊPE MAROCAIN nieuwste kleuren - 90 centimeter breed.... CRÊPE JAP0NNAIS moderne kleuren - 75 centimeter breed.... CRÊPEONDULE groot kleurassortlment 70 centimeter breed.... PRIJZEN PER METER Gevraagd, een NET MEISJE voer dag of dag en nacht- P.G. door Mej. D. L. AANGEEN- BRÜG, Hoofdstraat 113a, 645 Saseenheim. WAPENT u tegen de koude. Laat uw haarden, kachels, fornuizen in orde maken voor zeer lacen prijs bjj J. E. W. MULDER, Smid, Langegr. No. 149 151, bij de Koolstraat. 650 o iniikAkiiiiiniüiiuiiHiiHumiiiitiuiimiiHm'niic. prima 8ct. Sigaar SUMATRA Zandblad. Verkrijgbaar bij 618 HOOGEWOERD 96. Sigaren-Magazijn, Pijpenliuis- Steunt de Christelijke Pers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3