Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 per week ,r.7...TIf 0.19 Franco per post per kwartaal f2.90 4üe JAARGANG. VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1923 No. 1014 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS oGewone advertentiën per regel 22K cenfi, Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarieL röBij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 -woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. Dit nummer bestaat uit twee bladen. De beteekenis der vlootwet. III. j Bij bot optreden van de vloot zijn «steunpunten onmisbaar; één afdoend •verdedigde hoofdbasis en voorts eenige ihulpsteunpunten zijn noodig. De hoof&ba- gis moet voorzien zijn van alle middelen jom 'n schip ongestoord te kunnen reparee- ï-en, van nieuwe voorraden te voorzien, te '•laten dokken, enz. De hulpsteunpunten •dienen om waar ver-wacht wordt, dat ge deelten van de vloot zullen opereeren, •deze aldaar gelegenheid te geven tot het •uitvoeren van de noodige voorzieningen. Men beweert wel e^is, dat wij ter voor- •loopigo besparing van kosten desnoods de inrichting-der vlootbasis zouden kun nen uitstellen, maar dit acht ik, merkte ■de Schout-bij-Nacht op, ontoelaatbaar. IVloot en vlootbasis zijn onafscheidenlijk •aan elkaar verbonden. Als men mij voor •de keuze zóu stellen: eerst de vloot of eerst de basis, dan zou ik eerst de basis jkiezen. ïk acht een goed-verdedigde vloot- Ibasis van het hoogste belang. En ik sta •hierin niet alleen; ook buitenlandsche 'deskundigen beschouwen een goed-verde digde basis ,als een eerste noodzakelijk heid. Het hoofdsteunpunt moet dicht hij het voornaamste aanvalsobject zijn gelegen •n.l. op West-Java, waar ook de bestuurs zetel gevestigd is. In het vlóbtplan nu is als hoofdsteunpunt gekozen Tandjong- iPriok, hetwelk aan alle eischen voor een vlootbasis voldoet. Een basis b.v. in Straat Soenda zou behalve zijn practische onbruikbaar heid zeker wel driemaal zooveel kosten. De waarde van het vliegtuig wilde de heer Gooszen ook in zoover dit wapen ■opgenomen is "in het Vlootplan niet overschatten. Do bezwaren, welke het vliegtuig als oorlogswapen aankleven, zijn: dat het niét onder alle omstandigheden in actie 'kan worden gebracht, o.a. niet bij duis ternis, slecht zicht of ongunstige atmos ferische toestanden; dat het oen betrek kelijk kleine actieradius heeft, terwijl het een zeer duur wapen is. Immers, de le vensduur van een vliegtuig is kort, het vereischt veel personeel voor den lucht en voor den gronddienst, de vliegkampen moeten verdedigd worden, willen ze niet in korten tijd door den vijand onbruik baar worden gemaakt. Nog zij opgemerkt, dat vliegtuigen ook vliegkampen moeten hebben met lan dingsterreinen. In een onlangs versche nen pleidooi om Indië uitsluitend met vliegtuigen te verdedigen, weiden niet minder dan 50 kampen noodig geoor deeld. -Wat dat aan inrichting en verde diging zou kosten, behoeft men niet te vragen! Wanneer men het vliegtuig beziet in het groot© verdedig-ings verband, dan is het zeker een wapen, dat de volle aan dacht verdient. Voor het tijdvak van 6 jaar, waarover de vlootwet loopt, is er haar mijne overtuiging voldoende re kening mee gehouden. Hierbij zij nog .opgemerkt, dat van de door de In terdepartementale Commissie voorgestel de zeemacht ongeveer de helft van het garend materieel in het vjootontwerp is Opgenomen, doch het voile aantal der door de commissie noodig geachte vlieg tuigen. De samenvoeging der vliegdiensten. van land- en zeemacht achtte de heer Gooszen niet raadzaam, daar de vliegtuigen voor do marine daarmede één geheel moeten vormen. De resultaten van een verbinding zijn in Engeland van dien aard, dat men ijvert een eigen marinevliegdienst te ver krijgen. Dat aan de luchtstrijdkrachten een grooter aandeel bij de verdediging van Indië moet worden toegedacht dan zulks in de vlootplannen het geval as, kon hij niet beamen. Wel zal de luchtmacht van het leger een uitbreiding moeten onder gaan. Het is een dubieuze kwestie, of bij ver dediging van Indië door vliegtuigen al léén afgezien nog van het feit dat dit In de practijk onmogelijk is èn uit tech nisch èn uit financieel oogpunt de daartoe benoodigde vliegeniers en. waar nemers kunnen worden verkregen. De bewering van zekere zijde gelan ceerd, als zouden de vlootplannen zijn in gediend om het verloop bij de marine te-; gen te gaan, noemde de Schout-bij-Nacht ®en insinuatie. Dat het personeelvraagstuk naar voren is gebracht spreekt van zelf. Er zal per soneel en wel deugdelijk geoefend perso neel noodig zijn, en dit kan men niet uit den grond stampen. Ten aanzien van de kosten van de 1 o o t w e t gaf de lieer Gooszen een vergelijking tusschen hetgeen voor 1923 do marine gekost zou hebben zonder de vlootwet en mèt die wet. Voor Nederland bedragen de kosten zonder Vlootwet: bedrijfskosten f 27.5 millioen aanbouw f 7.7 te zamen f 35.2 millioen met Vlootwet: bedrijfskosten f 27.5 millioen annuïteit aanbouw f 8.6 te zamen f 36.1 millioen waarvan Indië voor pensioen restitueert f 3.5 millioen, zoodat er voor Nederland overblijft f32.6 millioen of 2 K» millioen minder dan zonder Vlootwet. In het laatste jaar van de 6-jarige pe riode worden voor Nederland"* de bedrijfskosten f 28.5 millioen annuïteit f 8.6 f 37.1 millioen f - 3.5 te zamen - restitutio Indië blijft f 33.6 millioen alzoo eoa voordeeling saldo van f 1.5 mil lioen. Thans voor Indië. Zonder Vlootwet bedragen de kosten voor 1923: bedrijfskosten f 3.7 millioen aanbouw f9 te zamen f 22.7 millioen met Vlootwet: bedrijfskosten f 13 millioen aanbouw f 8.65 annuïteit vlootb.fonds f 4.95 aandeel pensioenslast f 3.5 te zamen f 30.1 millioen Dat er dus meer dan zonder Vlootwet f7.4 millioen. Men moet hierbij echter in het oog houden, dat de f 5.1 millioen, welke thans jaarlijks gereserveerd wor den voor het vloötuitbreidingsfonds, nu niet meer gereserveerd behoeven te wor den er dus weer-ten goede komen aan an der eposten van het budget. In 1929 zouden de kosten voor Indië worden met de Vlootwet: bedrijfskosten f 31 millioen annuïteit vlootfonds f 8.65 annuïteit vloofbJonds f 4.95 aandeel pensioenlast f 3.5 te zamen f 48.1 millioen Hierbij moet in aanmerking worden genomen: Ier de hierbovengenoemde f 5.1 millioen, welke terugvloeien naar de gewone uit gaven; 2e. dat de bedrijfskosten nog grooten- deels geraamd zijn volgens de topprijzen, welke vin 1921 golden. Bij de gemaakte vergelijkingen koude men wel in het oog dat in 1923 voor Indië niets, nieuws in aanbouw is geno men. STADSNIEUWS GEMEENTEZAKEN. Schattingscommissie. B. en W. geven den raad in overweging, allo aftredende leden van de schattings commissie, zijnde de heeren D. v. Lith, J. Splinter Gzn., A. J. P. Spiesz, te herbe noemen en in de plaats van den heer J. P. Fontein den heer S. de Boer Azn. Demping van slooten. Het gaat fuet de demping voor uit hygië nisch oogpunt ongewenschte slooten in de goede richting. Aan de beurt van verdwijning is thans de sloot, gelegen' tusschen de huizen aan de Rhijnzichtstraat en de Wetstraat. De ze 'sloot dient tot vergaarplaats van al lerlei afvalstoffen van de- huizen aan de Rhijnzichtstraat en van de Oostelijke huizenrij aan de de Wetstraat en wordt daardoor ten zeerste vervuild, zonder dat er gelegenheid tot ververscliing bestaat. Mede op voorstel van de commissie van advies te dezer zake stellen B. en W. den raad voor, tot demping over te gaan. Ten einde verbetering te brengen in den afvoer van rioolstoffen uit de Maria Gondastraat, stellen B. en W. den raad voor_ het hoofdriool dier straat te verlen gen^ zoodat dit schuin onder den Haag- wog en vervolgens door de bestaande door gang naar het Galgewater zal komen to liggen. Gebleken is n.l. dat het tot dusver ge bezigde straatriool veel te nauw was, daar het oorspronkelijk slechts was bestemd voor den afvoer van regenwater van den Rijksweg. De rioolstoffen zullen dus niet meer in de genoemde doorgang, maar rechtstreeks in het Galgewator worden ge loosd, wat vervuiling van genoemde sloot zal voorkomen. Uitbreiding Gasfabriek. In het afgeloopen jaar werd een be drag van f 54.000 besteed voor do normale uitbreidingen1 van de gasfabriek en een van f 72000 ten behoeve van dezelfde uitbrei dingen voor de electriciteitsfabriek. Gaslevering. In de eerstvolgende zitting zal den raad een verordening ter goedkeuring wor den voorgelegd op de levering van gas aan de gémeente Voorhout. Naar raming zullen de totale kosten van pergasleidingen, distributienetten en regu- lafcurstations bedragen ongeveer f 57.600. De gemeente Voorhout betaalt hiervan aan Leiden een bedrag van f 17.600 fonds perdu, zoodat de kosten voor Leiden ongeveer f 40.000 zullen beloopen. Het ka pitaal van de gasfabriek behoeft voor dit doel niet te worden aangevuld, aangezien de kosten uit de aanwezige gelden kunnen worden bestredenl Catalogus Sted. Mus. „De Lakenhal". In verband met een desbetreffende aan vrage tan de commissie voor het sted. Museum „De Lakenhal" stellen B. en W. den raad voor oen bedrag van f 2000 be schikbaar te stellen voor do uitgave van een nieuwen oplaag van den „Lakenhal- Catalogus". Door deze bijdrage zal de kostprijs'een zoodanige kunnen zijn dat hij in 't algemeen geen bezwaar voor aan schaffing behoeft te zijn. Het bedrag dat de gemeente op de uitgave moet bijleg gen zou f 1200 hooger zijn bij uitvoering' d.oor een drukker hier ter plaatse, o.m. om dat de Lèidsche drukkers geen bedrag wen- schen te garandeeren voor de op te nemen advertenties. De comm. adviseert nu bet werk aan een Wassenaarsche firma op te dragen. Benoemingen. Ter voorziening in de vacature-Syp- kens in de Commissie v. Toezicht op het Middelbaar onderwijs, worden ter benoe ming voorgedragen 1. Mr. H. A. Sijpkens en 2. Dr. B. G. Escher. Voor de benoeming tot geneesheer aan het krankzinnigengesticht „Ende geest", het Sanatorium voor zenuwlij ders „Rhijngeest" en do afdeeling voor Jeugdige Idioten Voorgeest" in de plaats van den heer G. J. B. A. Janssens wien eervol ontslag werd verleend, wor den voorgedragen 1. Dr. J. M. Rombouts,. Hoofdass. a. d. Psychiatrische kliniek der .Rijks-Universiteit, tevens buitengewoon geneesheer aan voornoemde gestichten, en 2. J. Kruytbosch, geneesheer aan het Prov. Ziekenhuis „Duin en Bosch" te Bakkum. Voor de functie van onderwijzeres aan de O. L. School aan de Vrouwenkerk- steeg B. worden ter benoéming voorge dragen: 1. Mej. Sj. Lafeber, tijd. ondérw. te Hjllegom; 2. Mej. J. P. jTemcrik, tijd. ond. alhier en Mej. T. j. de Bruin, idem. Vrijwilligers voor! Het botert niet met de deelname voor den lichtstoet, voor zoover dit aanbelangt de groep der Chr. Oranje-Vereeniging. Men mag de schuld werpen op veler uit- stedigheid door vacantie's dit neemt- niet weg, dat de deelname veel grooter behoorde te zijn. Hoe zit dat met de leden van de Oranjevereeniging? Heeft de vijand in 't roode kamp tóch het recht om te spreken van opgewarmde oranjeliefde, welke wars is van den daad? Uit zich dé dankbaarheid voor de hoo- ge goederen ons geschonken in het bezit van eene vorstin welke de liefde van haar volk gewonnen en verdiend heeft, slechts in eenig handgeklap op een feestavond? Of is er nog die geestdrift en dat enthousiasme zooals dit getoond werd in 1918 op de Maliebaan le Den Haag, toen de duizenden zich liever schoenen en kousen van de beenen lieten trappen, dan niet de uiting' der dankbaarheid over af gewend gevaar te doen blijken in een eenvoudige doch roerende demonstratie. De revolutionaire legermachten zullen in September bij duizenden naar Amster dam trekken op bevel van hun leiders. „Het Volk" het roode orgaan be sluit een oproep daartoe met den aan roep: „Vrijwilligers vóór vijftig dui zend!" Welnu, oranjemannen en vrouwen, jon gelingen en jongedochters, leden van de Chr. Oranjevereeniging: vrijwilligers vóór v ij f t i g. Dat moet. kien melde zich tot morgenavond bij den heer G. 'J. v. Cittert, Oostdwars- gracht 15a. Gistermiddag is een passeerende vrachtwagen opgereden tegen een hand wagen, die voor het magazijn van do fa. Dreef aan do Nieuwstraat stond, met het gevolg dat de handwagen door 'n groote spiegelruit werd gedrukt. Een vrachtauto van de fa. H. reed hedenmorgen op de Oude Singel eenige malen tegen de hardsteenen palen van een trottoir op, toen de bestuurder een veewagen wilde passeeren. Van de vooras werd een kop afgereden, terwijl de beide voorwielen uit het ver band waren geraakt. Wij vestigen! de aandacht onzer lezers op de opening der Universiteits- Boeken-centrale in het perceel Nieuwsteeg 99a. Binnenkort zal tot verbouwing van het pand worden overgegaan zoodat de ope ning van deze zaak, welke in Delft reed3 gevestigd is, een voorloopig karakter draagt. Na het gereedkomen der verbouwing ho pen we uitvoeriger beschrijving dezer zaak te geven. De Commissaris van Politie alhier verzoekt to worden bekend gemaakt met de woon- of verblijfplaats van een koop man, vermoedelijk marktkoopman, die zich op Maandag, 23 Juli 1923, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur met een kraam te Gorinchem bevond nabij het postkantoor. Die koopman verkocht messen, mondhar monica's, alluminium lepels e.d. galante rieën. Hij zou in die uren aan een spoor wegwerker, die een uniformpet droeg en zijn vrouw bij zich had, een knipmes ver kocht hebben voor 50 oent. Beschrijving mes, bruin houten heft, aan beide zijden eenj koperen steunplaatje, merk „Garantie Solingen", hetwelk onder aan het dikke einde van het lemmet is aangebracht. Beschrijving persoon: flink gezet, 40 a 50 jaar, droeg zwart vilten hoed; vermoede lijk was bij in gezelschap van een jongen van 18 jaar. De meer gemelde L. A. W. E. T. in do Stadsgehoorzaal zal Woensdag 12 September namiddags 2 uur door den Burgemeester worden geopend. BINNENLANB HET JUBILEUM VAN DE KONINGIN. Wetenschappelijke excursie. Het Centraal Comité der hudigings- commissie te Amsterdam heeft voor een beperkt aantal feestgangers het is dan oolc gewenscht zich' bijtijds aan te mel den, indien men aan deze excursies deel wil nomen de gelegenheid weten te openen gedurende de feeistweek eenige wetenschappelijke en technische instel lingen in de hoofdstad te bezichtigen. Onder leiding van prof. dr. P. Zeeman, den reclor-magnificus der Amsterdam- sclie hoogeschool, hebben de leiders van verschillende laboratoria (ook één van de Vrijo Universiteit en van den Rijksstu diedienst voor de luchtvaart) hun mede werking toegezegd om het nieuwste wat zij van hun wetenschap konden laten zien, te toon en en de belangrijkste instel lingen en fabrieken hebben zich daarbij aangestoten. Zoo van de gemeente (gasfa briek, eleetrischo .centrale, de nieuwe te lefooncentrales), als van particulieren (bierbrouwerij, vliegtuigen industrie, dia mantslijperij, Werkspoor e. m.). Een tentoonstelling. Van 30 Augustus tot 6 September wordt in Ons Huis een tentoonstelling gehou- houden van verschillende voorwerpen, welke gemaakt werden ter gelegenheid van do kroning van de Koningin, o.a. platen, doeken, een naaimachine en een deken; dekservet met vingerdoekjes, brief kaarten, bekers, portretten. Voorts zullen er tijdschriften, couran ten en programma's te zien zijn, waarin de feesten, die i-n verband met de kro ning hier te lande en in Indië werden gevierd worden aangekondigd en beschre ven; foto's geven er beelden van. De opening van de tentoonstelling zal* plaats hebben Donderdag 30 Augustus, des middags drie uur. Herdenking in Frankrijk. Op Zondag 2 September a.s. zal in de e,enig Hollandsclie Kerk Frankrijk, te Rou'baix, een samenkomst gehouden wor den ter herdenking van het Regeerings- juhileuin van onze Koningin onder lei ding van den heer J. Rijks, Predikant der gemeente. Het Muriek-Ensemble „Meeuwse" zal bij die gelegenheid een uitvoering geven. De aandacht van Hollanders, wonende of tijdelijk verblijf houdende in Noord- Frankrijk in de omgeving van Rcuihaix wordt met nadruk op deze samenkomst gevestigd. Velo Hollanders (land- en fabrieksar beiders die door de aangeboden werkgele genheid tijdelijk naar Noord-Frankrijk vertrokken en zich daar ver in den vreemde eenzaam gevoelen, zullen allicht deze jubileumsherdenking willen bijwo nen, om izich weer eens echt „Neder land©" te gevoelen. De samenkomst op 2 Septe.mhcT a.s. vangt aan 's namiddags te half drie; het Kerkgebouw te Roubaix is gelegen aan do la Route no. 39. De herdenking in West-Indië. Blijkens mededeeling van het comité te Paramaribo voor- oprichting van een standbeeld van de Koningin ter gelegen heid van haar zilveren Regeeringsjubi- leum, zal dit beeld op 31 Augustus a.s. worden onthuld op het Gouvernements- plein té Paramaribo. Het Indische Gedenkboek. Het Bat. Nbl. schreef den 20sten Juli: De Hollandsche editie van het Indisch Gedenkboek is practisch uitverkocht. Voor cventueelo bestellingen uit Holland was een aantal van 500 gereserveerd, doch we gens grooten toevloed in do laatste weken van aagvranen uit eenzame plaatsen op de Buitenbezittingen, welke men niet heeft willen afwijzen, is die reserve op 200 ge bracht, doch de vrijkomende 300 zijn ook al weer besteld, zelfs tegen den verhoog den prijs. Zoodat verdere gegadigden zui den moeten worden afgewezen. Alleen van de luxe-editie zijn nog 20 h 25 beschikbaar. Ook van de Maleische editie zijn nog slechts een paar honderd over. Niet alleen van inlandsche zijde uit de Buitenbezittin gen zijn nog ettelijke honderden aanvra gen gekomen, doch ook de Chineesche in gezetenen hebben zich, na een aanmoedi gend woord ifl de Chineesche pers, niet onbetuigd gelaten- Niet alleen het boek, maar ook deze vlotte inteekening mag dus als een alge- meeno hulde aan H. M. worden beschouwd. Met het drukken is men aan hoofdstuk 7 toe, terwijl de illustraties nagenoeg zijn afgedrukt. De verschijning kan dus begin Augustus worden verwacht van de Holl. en medio Augustus van de Maleische editie. Gevolgen van de Roerbezetting. In een ebligatiekoudervergadering van Kalis' Bagger-Mij., een groote onderne ming, die in diep verval verkeert, werd meegedeeld, dat tegenover de obligatie schuld van 5.15 millioen een deel der vloot-verpand is, dat op een waarde van 5Yi millioen geschat is. maar volgens andere schatters slechts 2>a a 3 millioen waard is. De maatschappij heeft voort», nog een keine drie millioen ander© sec ui- den, grootendeels bij bankiers, waarte genover een verdere waarde aan bezittin gen van 5K ton gouds gerekend werd. Voor den reconstructie der maatschappij op minder grootsc-hen voet dan voorheen, heeft men 1 millioen nieuw werkkapi taal noodig. Het jaarverslag der „Heemaf" (Hengen losche Electr. en Mech. Apparatenfahriek) maakt melding van een totaal geleden verlies van ruim 3/4 millioen in het af- geloopen jaar, in weerwil van talrijke be zuinigingen. Dit alles vindt zijn hoofdoorzaak in do Builenlandsche concurrentie, door daling van de Mark. Verlaagd Reizinerstarief voor Jaar beurs bezoekers. De Directie der Nederlandsche Spoor-; wegen heeft bepaald, dat bezoekers der 9o Nederlandsche Jaarbeurs, welke te Utrecht gehouden zal worden van 12 tot en met 25 September a.s., voor zoover deze houders zijn van eeridaagsciie en. driedaagsche Bewijzen van Toegang, een reductie van 50 pekkuilen genieten op den prijs van de enkele reiskaarten voor de terugreis; voor houders van drie- daagsche kaarten slechts voor één keer. Eer» annonce op de aanslagbiljetten. Naar dè ,,Tel." verneemt heeft een der belastingadviesbureaux op zijn protest tegen de plaatsing van een annonce van een dergelijk kantoor op de aanslagbiU- jttten der inkomstenbelasting, enz., het volgend antwoord van den minister van Financiën ontvangen, „In antwoord op uw brief van 4 Aug. 1.* heb ik de eer u mede to dcelen, dat ik geen termen vind de uitreiking van de in dién brief bedoelde aanslagbiljetten nieb te doen plaats hebben. Evenmin kan ik voldoen aan het fcweeé gedeelte van uw verzoek*), aangezien ad vertenties van den onderwerpelijken aard in het vervolg niet meer op ambtelijke stukkien betreffende de belastingen zulleni worden opgenomen." Plaatsing van een soortgelijke an nonce. Wethoudersverkiezing te Utrecht. Naar „De Standaard" verneemt hebben de onderhandelingen tusschen de Prot. Chr., R.-K. en Vrijh. B. raadsfracties tot gevolg gehad, dat het voorstel van de A. R. om in September het getal wethouders op vier te bepalen, is aanvaard, onder deze restrictie, dat na osnige 'maanden (b.v. na de begrooting) opnieuw zal worden over legd of de beneeming van een vijfden wet houder zal noodig zijn. De verkiezing van de heencn mr. Do Waal Malefijt (A.-R.), dr. ten Berge (R.-K.) beiden aftredend en van den heer G. Ser- ton (V.-B.), in de vacature Kettlitz, is hier door vrijwel verzekerd. Aan de S. D. A. P. is de bezetting van een vierden zetel overgelaten. Wie hier voor zal worden aangewezen is nog niet zeker. Moclit deze regeling bij de andere par tijen onverhoopt op verzet stuiten, dan zullen toch dezo drio fracties over vol doende stemmen beschikken, om, als 't ge meentebelang deze oplossing vraagt, dio verdeeling toe to passen. Natuurlijk móet een en ander nog definitief worden vastge legd. Bezuiniging op de ambtenrjr©n-s<x'ari'Scon. De Telegraaf deelde dézer dagen meda dat het in de bedoeling van minister Co- lijn lag de ambtenarensalarissen te ver lagen met 15 pet. Naar de (A.-R.) N. Am. Crt. thans uit welingelichte kringen verneemt zal deze vermindering niet 15 maar 10 pet. bedragen. De huurverhocgingcn. Het bondsbestuur van den Ncderland- schen Bond van huis- on grondeigenaren en bouwondernemers deelt in „Ons Eigen-» dom énedc, dat het van den Minister van' Arbeid, II. en N. bericht heeft ontvangen, dal de „verlaagde buurpercenfages al leen moeten worden toegepast te Amster dam, en dit onder mededeeling, dat in do bedoeling ligt, de- aanwijzing te herroepen logen 1 Mei i924". _j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1