Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT AB£BÜÜiEÜ!£liTSPH!JS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd rijn Per kwartaal f 2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 De beteekenis der vlootwet. Over het onderwerp van den da?: de Vlootwet heeft de Haagsche redacteur van de Maasbode den geestelijken vader van het vlootplan Schout "hij-Nacht A. F. Gooszen, geïnterviewd en geeft van de resultaten van dit onderhoud een hoogst- belangwakkende uiteenzetting waaraan wij het volgende ontleenen: De eerste vraag welke de interviewer stelde was: „F'ebben wij thans wel een zeemacht noodig en mogen wij, als anderen het niet doen, geen voorbeeld geven om tot ontwapening over te gaan?" De 'heer Gooszen antwoordde hierop, dat de leuze der ontwapening niet kan en mag worden aanvaard, indien we zien wat rondom ons gebeurt. De Volkenbond zelf is niet gebaseerd op de gedachte van alge'heele ontwape ning, doch spreekt slechts van een beper king „tot het minimum, vereenigbaar met de nationale veiligheid". Nederland heeft te rekenen met oorlo gen, niet om zelf een offensief aan te vangen, maar tot handhaving onzer'neu tral} leit als een internationale plicht. „Dat wij dien plicht ook hebben voor wat Indië betreft, ging de Schout-1 Nacht voort, zal wel niemand, die maar even nadenkt, kunnen ontkennen. Directe belangenoverwegingen buiten beschou wing gelaten, geldt voor ons reeds de ze delijke plicht om te waken tegen elk in grijpen van buiten dat' do ontwikkeling van Indiëzou kunnen verstoren. En nu moet men niet meenen, dat bij deze over weging zelfoverschatting in het spel is en dat een andere mogendheid zgo niet beter dan toch zeker even goed de ontwikkeling van IncLië zou kunnen bevorderen. De overgang van Indië in andere handen zou de ontwikkeling van land en bevol king tijdelijk achteruit zetten. Dat dit ge vaar ook van inlandsche zijde wordt ge voeld. is bij de behandeling van de Vloot wet in den Indischen Volksraad op on dubbelzinnige wijze gebleken." Door de centrale ligging an ons land cn zijne koloniën is de kans op schending der neutraliteit grooter dan anders. Wat Nederland zelf betreft is het van groot belang, of ons land, gelegen als het is te midden van grootere en kleiner"; mo gendheden wier belangen uileenloopen, er zich tegen verzetten kan dat een der belligerenten ons gebied als terrein van actie tegen zijn vijand gebruikt. Had Nederland in 1914 geen weer macht gehad om te. voorkomen dat een der oorlogvoerende landen zich in onze zeegaten vestigde, dan waren we in den oorlog betrokken geworden. Ludendorf geeft dit in zijn „Kriegserin- neruneen" ten volle toe. Beschouwen we nu de ligging van Ned. Indië. J a p a n treedt op economisch en .han delsgebied in de laatste jarep zeer op den voorgrond. Zijn nationaal vermogen is van 1915 1921 met 3 XA milliard gulden toegeno men, terwijl de tonnenmaat van zijn scheepvaart met 1millioen "'ton ver meerderde. Volgens de gouverneur van de Japan- sche Bank zal Japan eerlang het finan- cieele en commercieele middelpunt van het Oosten vormen. Voor een natie met een dergelijken ont wikkelingsgang zijn de verbindingslijnen van dat land met de overige wereld van het grootste' gewicht. Naar het Oosten heeft Japan verbindingswegen met het op 4500 mijl verwijderde Amerika; naar het Westen met China en Siberië, en naar het Zuiden met de rest van de wereld. Doordat China en Siberië practisch geen of weinig doorvoer naar andere deelen van Azië of naar Europa toelaten, gaat de gelieele handel van Japan met Euro pa, Afrika en Britsch-Indië door de Zuid- Chineesche Zee en den Oost-Indischen Archipel. Wanneer men nu bedenkt, dat de Japansche handel in 1921 in totaal 2.336.000.000 Yen bedroeg, waarvan het overgroote deel ging door de watoren, welke onzen Archipel omspoelen, dan kan men ook hegrijpen, hoeveel belang dat land er bij heeft, dat dat zeegebied voor hem open blijft. Wat voor Japan geldt in verband met de bescherming van die passages, geldt In gelijke mate voor een eventueelen te genstander wat betreft het afsnijden van die verbindingswegen. Daarom is aan de staten, in wier gebied die passages zijn gelegen, de plicht opgelegd om ze ook te beheerschen, wil niet een andere staat daartoe overgaan. Engeland richtte een vlootbasis in te Singapore, dus in onzen Archipel! De Vereenig de Staten breidden hun handelsvloot belangrijk uit. Vooral ook hierdoor heeft „de Pacific"' zich verheven lot een handelsgebied van 'den eersten rang. Ontleent Nederlandsch-Indië reeds door zijn ligging aan groote zeeroutes hare strategische waarde, deze wordt nog ver hoogd door de agrarische en industrieele hulpbronnen, waarover het beschikt. „Heeft dc conferentie van Washington 4de JAARGANG. MAANDAG 13 AUGUSTUS 1923 No. 1010 «BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 do scherpe belangen-tegenstellingen tus- schen de ons in Indië omringende mo gendheden niet verbeterd en de atmosfeer doen opklaren? was de tweede vraag van den interviewer, en de heer Gooszen sprak in antwoord hierop als zijn over tuiging uit, dat slechts een verschuiving van het oorlogsgevaar is verkregen. Do bëlangen-tegenstelling bleef cn draagt de kiem van ernstige con flicten in zich. Het z.g. viermogendheden-verdrag stel de vast dat do mogendheden eikaars rechten, bezittingen en dominions zul len eerbiedigen en gaf een zelfde verklad- ring tegenover ons land t.en aanzien van de rechten op z'n insulair bezit. Doch er is, naar de Minister van Bui- lenlandsche Zaken bij de vorige, begroo ting reeds opmerkte, geen sprake van een garantieverdrag. Het verdrag betreffen de de steunpunten in den Pacific bracht ons land een belangrijk strategisch na deel. Door dit verdrag hebben wij voorloopig in den Pacific slechts rekening te houden met de volgende steunpunten: Hawaï, de Japansche steunpunten in het eigenlijke Japan gelegen, en de Britsche oorlogsba- van Sigapore. Op de conferentie van Washington werden nog krachtige pogin gen aangewend om ook Singapore te doen vallen in het gebied, waar de status quo zou moeten worden gehandhaafd, doch dit stuitte af op zeer ernstigen tegenstand van Engeland. Daarentegen werd besloten, dat de oor spronkelijk als steunpunten, gedachte Philippijnen en het eiland Guam thans niet versterkt mogen worden. Indien die steunpunten versterkt wa ren geworden, hetgeen in de bedoeling van de Vereenigde Staten lag, dan had den zij als het ware voor ons een barriè re gevormd tegen uit het Noorden drei gende gevaren. De kans, dat bij een con flict in den Pacific de strijd om de han delsroutes te beheerschen zich zal afspe len in de wateren rondom de Nederl.-In dische landen is daardoor vergroot. Het bezit van een zeemacht in Nederlandsch- Inciië is daardoor dc.s te noodzakelijker. Bij eenig conflict in den Pacific zal het beheerschen der door onzen archipel loo- pende zeeroutes dan wel het bezit van een of meer eilanden van den archipel voor do belligerenten van uiterst groot belang kunnen zijn. Een poging om daartoe te geraken moeten wij voorkomen, willen wij ook met de consequentie ervan on dervinden, n.l. het geheel of gedeeltelijk verlies van onze koloniën. Daartoe heb ben wij een weermacht en in dit geval in de eerste plaats" een zeemacht noodig. V Verlenging arbeidstijd. Öe heer Henri Polak, de bekende voorman in Soc. Dem. kringen heeft een antwoord gegeven op de vraag oLde mo tieven, die geleid hebben tot het verleenen van verlof tot verlenging van de arbeids week bij Wilton, gegromd zijn. Voor de Socialistische pers in dit in het algemeen geen vraag. Zij ziet hier zonder meer een „bruta len aanslag op verkregen rechten", een „symptoon van de dreigende reactie", waartegen met de uiterste kracht moet worden geageerd. De heer Polak ecliter is meer bezadigd in zijn oordeel en het loont de moeite van wat hij schrijft kennis te nemen. „Het is, zegt hij, een lastige quaestie die niet met een groot gebaar ter zijde gesteld kan worden. Want als inderdaad de wettelijke maxi male arbeidsduur het concurrentievermo gen der Nederlandsche nijverheid ten op zichte van de buitenlandsche heiemme ren, laat staan vernietigen, en dus groote werkloosheid veroorzaken zou, dan ware het erger dan dwaasheid de betreffende bepalingen te handhaven. Niet ontkend kan worden, dat er zeer veel waarheid gelegen is in de beschou wingen die de heer -Zaalberg in zijn brief aan den Metaalbewerkersbond geeft. Do productiekosten zijn hier ongetwijfeld kooger dan in vele andere landen; het is inderdaad niet to verwachten, dat in die landen „zeer spoedig het bedrijfsle ven in gezonder positie zal komen." In het algemeen kan er dit van gezegd worden, dat de arbeidsvoorwaarden hier te lande onmogelijk zoo laag gesteld kun nen worden, dat concurrentie met Duitschland of Oostenrijk er mogelijk door gemaakt wordt. Dit wordt door do hier heerschende kosten van het levens onderhoud onmogelijk maakt. Öaar zijn bijvoorbeeld, Denemarken en Noorwegen waar de gulden wel agio dóet, doch in betrekkelijk bescheiden mate; en daar zijn ook België en Frankrijk, waar dit in wel grootere male het geval is, doch niettemin het, geld nog lang niet nagenoeg volkomen waardeloos geworden is. De vraag is nu, kan de gedragslijn, •thaos gevolgd door den directeur-gene raal van den Arbeid, natuurlijk in over eenstemming met. ten deze geldende opi nies van den Minister van Arbeid, de mogelijkheid van concurrentie met zulke landen scheppen?" De heer Polak acht daarom een onder zoek naar de voortbrengingskosten hier en -in andere landen noodzakelijk.- Daar hebben de arbeiders recht op. Met le controleeren cijfers en feiten moet worden aangetoond, dat het niet mogelijk is, het bestaande ongerept to handhaven. Eu als dat gebeurt, dan, zoo vertrouwt hij, „zullen de arbeiders niet de domheid hebben zich vast te klemmen aan rege lingen en bepalingen, die hen in de ge geven omstandigheden in het verderf zou den storten". Dit laatste is misschien juist. Alleen ziet de heer Polak over 't hoofd, dat er ook nog „leiders" zijn, mannen die er belang bij hebben agitatie te ver wekken en strijd te veroorzaken, ook al zouden daardoor de arbeiders in het ver derf worden gestort. STADSNIEUWS Volkszwemfeest „De Zijl". De. beoefening van de zwémsport welke nog veel meer ten onzent moest worden toegepast, vindt in de jonge Zwemver- eeniging „De Zijl" een flinken steun. Dat bleek reeds eenige malen in den korten tijd van haar bestaan; dat bleek ook Zaterdagmiddag bij de wedstrijden in het Poelmeer weer op ondubbelzinnige wijze. Het is „De Zijl" om de zwémsport. te doen. Ouders, zoo staat op het programma, •laat uwe kinderen zwemmen leeren! En of het nu de ouders, dan wel de „kinderen" waren, die in deze het 'meeste élan aan den dag legden, doet minder ter zake, de deelname was schitterend. Ondanks het feit, dat de wedstrijden nu in afwijking van den verkeerden regel, gelukkig niet op Zondag werden gehou den. Nu eerst was. het dan ook in den wa ren zin des woords een volks-zwemfeest, en werd het mogelijk dat Onder de deel nemers en belangstellenden vele personen werden opgemerkt, die zich anders om zeer begrijpelijke redenen, daarvan zan gen verstoken. De algemeene indruk, die het zwemfeest op allen maakte was, dat ihet bestuur de zaak flink had aangepakt. De stemming onder zwemmers en pu bliek liet, dank zij de getroffen regeling, en de opgewekte tonen van de muziek- vereen. „Werkmans Wilskracht", niets te wenschen over en maakte omgekeerd dat het bestuur, dat een zware taak had, zonder stoornis zijn taak kon verrichten. Met glunderende blikken hadden de jonge deelnemers van te voren reeds staan turen door de ruiten van het ge bouwtje, waar de kostbare prijzen lagen uitgestald, de bezichtigers tot meerdere inspanning aanmoedigend. Behalve de op het programma vermelde prijzen had het bestuur de beschikking verkregen over een schitterende collectie voorwerpen-, die door allen mochten wor den gezien. Slechts even over den aangegeven tijd kon met het eerste nummer: 25 M. Borst- zwemmen voor jongens tot en met 13 jaar een aanvang worden gemaakt. Voor een goede plaats voor het publiek was gezorgd door een zolderschuit, welke in het middenvak was gelegen, en waarop ook „Werkmans Wilskracht" zich, althans vóór de eerste Pauze, had neer gezet. De jury was samengesteld uit de hee- ren F. v. d. Mark, voorz.; W. Gout Seer.; H. Stol, F. de Haan en A. Arnol- dus. Over het algemeen werd een goed ge zwommen. De temperatuur van het water was uit stekend. Het publiek was gul met aan moedigingen. Nadat het tweede nummer: 50 M. Borst- zwemmen voor jongens van 1417 jaax was afgewerkt, trad de eerste pauze in. Nummer 3: 100 Meter Borstzwemmen voor personen boven 17 jaar, nam gerui- men tijd in beslag, aangezien er maar even 36 deelnemers voor dit nummer wa ren. Wat de bereikte snelheid betreft, voor zoover die in cijfers in derf uitslag wordt uitgedrukt, willen wij opmerken, dat dc baan van 100 M. in 4 gedeelten, d.w.z. met 3 keerpunten er in werd afgelegd, waarmede hij de beoordecling eenigszins rekening dient le worden gehouden. Voor het volgend nummer: 50 Meter rugzwemmen voor personen boven 17 jaar waren 10 deelnemers ingeschreven, die een mooicn gelijken kamp gaven, en derhalve de aandacht van het publiek :n bijzondere mate gespannen hielden. Interessant was ook het nummer Red- dingzwemmen voor personen boven 17 jaar. waarhij de onderhavige „drenkelin gen" zich nogal niet voel van de sombere beteekenis hunner rol schenen aan te trekken. Tot slot werd een lachnummerlje ge geven in het „Eizwemmcn" voor jongens t./ro. 13 jaar, dat de belangstelling tot het eind toe levendig hield. Intusschen blies „Werkmans "Wils- krachl" er lustig op los, wat. aan het ge heel een eenigszins feestelijk karakter gaf, in liét laatste bijgesta;fi door het vroolijk wapperen van de driekleur die zich op verschillende punten van het ter rein in hét 'luchtruim zag gestationeerd. Het was reeds vrij laat geworden, toen de laatste deelnemers zich weer gingen aankleeden, om den einduitslag .te verne men. Alvorens tot het bekendmaken ervan over te gaan, richtte de Voorzitter van „De Zijl", de heer F. v. d. Mark, zich .tot de aanwezigen met een kort slotwoord waarin hij namens de vereeniging zijn dank uitte jegens de gevers van de ver- schillende- prijzen, zooals de Burgemees ter, Prof. Kan, de heeren Klinkenberg, Zandvoort, Zaalberg, van Rooij, e.a. en de deelnemers voor hunne medewerking; Werkmans Wilskracht voor haar zeer op prijs gestelde m ;z:ekprestaties en voorts allen die op eenigerlei wijze tot het wel slagen van dit zwemfeest hadden mede gewerkt. Spr. gaf in een gloedvol betoog uitdruk king aan zijn sympathie voor liet streven van de jonge vereeniging, die_ niets liever wil dan de edele maar niet minder nutti ge zwémsport onder alle lagen der bevol king populair maken, en haar beoefening bevorderd. De vereeniging neemt gaarne die ver plichting jegens de gemeenschap op zich, doch zag zich deswege dan ook eonigc rechten toegekend. Een daarvan, aldus spr., is het l>eheer over de nieuw in te richten zweminrich ting. Spr. hoopte dat de gemeenteraad het billijke ervan zal 'inzien dat niet al leen dei zustervereeniging „De Leidsclie Zwemdub" het beheer over loeide inrich tingen 'zal hebben, maar dat ook „De Zijl" haar aandeel daarin ontvangt. Ten- slotte ging men over tot het be kendmaken en uitreiken der prijzen, waarvan de uitslag was als volgt: 1. 25 Meter Borstzwemmen voor jongens t./m. 13 jaar: (14 deelnemers). lste prijs B.« Boon 26 4/5 sec. (buiten mededinging). 2de prijs G. M. Wijkmans 27 1/5 sec. ,3de De Le Rütfe 27 3/3 sec. 4de J. Blom 27 4/5 sec. 5de P. de Tombe 28 2/5 sec. .Ode M. de Kier 30 sec. 7de L. de Haan 30 sec. (Troost prijs bij loting). 2. 50 Meter Borstzwemmen voor jongens van 1417 jaar (27 deelnemers). lste prijs J. v. d. Horst 42 sec. 2de H. Kramp ^48 sec. 3de J. J. Gout 491/5 sec. 4de F. v. d. Mark 50 1/5 sec. 5de J. Veerman 50 3/5 sec. 6do S. Linschoten 50 4/5 soc. 7de A. Mulder 51 3/5 sec. 8ste G. Meng 52 2/5 sec. 9de J. Jansen 55 sec. 10de P. A. v. d. Berg 55 sec. (bij loting Trootstprijs). 3. 100 Meter Borstzwemmen (met 3 keerpunten) voor perso nen b o v e n 17 jaar (36 deelnemers). lste prijs J. H. L. Schramp 1 m. 40 sec. 2de P. Agenant 1 m. 42 sec. 3de P. Arnoldus 1 m. 43 1/2 sec. 4de G. Starkenburg 1 m. 46 4/5 sec 5de J. Arnoldus 1 m. 47 1/5 sec. 6de P. Vernand 1 m. 49 sec. 7de D. Bekkering 1 m. 514/5 sec. 8ste J. J. den Hoed 1 m.53 2/5 sec. 9de B. Prins 1 m. 57 3/5 sec. (Troostprijs). 4. 50 M. Rugzwemmcn voor personen beven 17 jaar (10 deel nemers). lste prijs J. L. H. Schramp 57 sec. 2de K .Rol 59 sec. 3de H. Stol 59 1/5 sec. 4de J-. Leget 63 sec. 5de Hollebeek 63 4/5 sec. 5. Re d-d ingzwemmen voor per sonen boven 17 jaar. 40 Meter Borst waarvan 15 M. met drenkeling (15 deelnemers.) lste prijs A. v. Weeren 42 sec. 2do J. L. -H. Schramp 44 1/5 sec. 3de P. Vermond 46 4/5 sec. 4de J. Arnoldus 47 4/5 sec. 5de J. Brommet 48 sec. 6de J. Labordus 48 sec. (bij loting troostprijs). 6. Eizwemmen voor jongens t./m. 13 jaar (10 deelnemers). lste prijs De Le Rütte. 2do L. de Haan. 3de G. M. Wijkmans. 4de v. Dijk. 5de Gans. 6de Robbers. Een woord van hulde mag zeker niet worden onthouden aan den" voorzitter, den heer v. d. Mark, voor zijn prettige leiding en den secretaris, den heer Gout, voor zijn gedane inspanning als degene die den geheelen uitslag had op te nemen en te regelen. Onder de vele belangstellenden werd o.a. opgemerkt de heer A. Mulder, weth. v. bedrijven.' Onze lezers zuLcn in dit nummer een advertentie hebben aangetroffen van de welbekende wijnhandel der fa. G. K u- p'c r u s, die, zoools uil de advertentie ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 2214 cent, Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief* Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta- ling van ten hoogste 30 woorden, vrordea dagelijks geplaatst ad 50 cent. reeds blijkt, aan.haar bedrijf fcen kolos-t sale uitbreiding heeft mogen geven. Wij waren zoo gelukkig een kijkje te nemen in het pand, waar deze firma, die zich in de laatste jaren speciaal toelegt op den verkoop van wijnproducten, haar bedrijf voortaan zal uitoefenen. Wie deze firma in haar vorig pand aan. de Hooglandsche Kerkgracht wel eena heeft zien werken, zal zich ongetwijfeld verbazen over de zeer groote verbete* ring. Had zij voorheen toch 3 pakhu/ <en noodig om haar voorraad te berget en daarvan gaandeweg af te leverei, nu heeft zij de gelegenheid dit alles in een. pand onder te brengen, wat behalve aan. de aflevering, in de eerste plaats aan do kwaliteit van het product ten goede komt, komt. Het ruime pand, voorheen van de fa. F. van Deventer (Benschop), Hoogewoerd No. 1212a, dat de firma thans heeft betrokken rr,ag in alle opzichten een ideëele inrichting voor dit bedrijf worden genoemd, al was het slechts om.maar waar zullen we eigenlijk beginnen? Bij de gunstige ligging aan het water van den Nieuwen Rijn. bij den voortref- felijken stand aan de drukke Hooge woerd; bij de ruime kblders; de gewe'dige zolder en het geriefelijk ingerichte kan toor met daarachter gelegen monsterka-i mer, is alles naar den eisch des tijds in gericht. Zooals go-ze^d komt de verbetering die het bedrijfondergaat het eerst ten goedo aan de kwaliteit van het product, want dat heeft, in tegenstelling met het bedrijf zelf, rust noodig. En die rust kan het in de ruime, koele kelder uitnemend kunnen genielen. Bij ons bezoek aan de firma was de verhuizing nog in vollen gang. maar toch stond het reeds vast dat het perroe! in zijn vollen omvang „full speed" zal wor den geëxploiteerd. (We zagen reeds fus ten Port liggen met een inhoud Van 2600 L.) Behalve het aanbrengen van eenige geriefelijkheden in kantoor en monster- kamer, heeft de firma den ingang nog iets laten verbreeden, waardoor deze 'n royaler aanblik heeft gekregen. - De motor voor de limonade- en advo- caat-afdceling is reeds gemonteerd en voor het afleVeringswerk gereed. Wij zouden over wat wij reeds in en kele trekken noemden, zooals kelders, zol ders, transport gelegenheid enz. nog -veel kunnen zeggen, maar wij achten ons van die taak ontheven door de reputatie van de firma die zij reeds 15 jaren heeft weten uit te breiden en die vooral door de exploitatie van dit bedrijf, dat zij voor zoover het den wijnhandel van de firma Benschop betreft, heeft overgenomen, niet weinig zal zien stijgen, te oordeolen naar 't élan waarmee wordt aangepakt, en dat voor een groot deel zijn grond vindt in de ervaring der firpia die haar afzetgebied nog steeds ziet uitbreiden. Zaterdagmorgen is op de helling van de Groot-Havenbrug een 8-jarige jongen door een wielrijder aangereden, Volgens ooggetuigen door eigen onvoor zichtigheid, De jongen bekwam een ernstige kneuzing aan een been, waarom hij per auto van de E. H. D. ter verder onder zoek naar het Acad. Ziekenhuis wérd vervoerd. De 10-jarigo Ghatarina Zw., stpnd Zaterdagmorgen op de Vischmarkt naar een spelend draaiorgel te luisteren toen, zonder dat zij het bemerkte het draai orgel wegreed en zij er met een harer voeten ouder geraakte. Het meisje bleek een vrij ernstige wonde te hebben opgeloopen aan dit lichaamsdeel, waarom zij naar het Acad. Ziekenhuis werd gebracht. Zaterdag is ter beschikking van de Haagsche. politie gesteld zekere L., die verdacht van een zeker misdrijf zich alhier in arrest bevond, en op wien een gouden brocho werd bevonden, welko na onderzoek bleek afkomstig te zijn van een te Den Haag gepleegde diefstal. Een klacht is ingediend tegen zekero v. d. B., die bij een twist zijn tegenstander met een scherp voorwerp een gat in den voet had gestoken. Do Chauffeur van de autobus Leiden Noordwijk beklaagde er zich bij dc po litie zeer terecht over, dat, een juffrouw, die op do Rijnsburgerwcg voor hom uiW reed, zich, ook na herhaald signaal, niet was te bewegen uit te wijken, hoewel dit hoogst noodzakelijk was. In verband met de moeilijkheden, die het verkeer op dit veelbesproken wegge-* deelte dagelijksch ondervindt, meende, dio chauffeur dit onder den aandacht van j de politie te moeten brengen, die dan ook tegen de juffrouw, wier naam. bekend is, proces verbaal zal opmaken. Een 14-jarig meisje bood in oca goudsmidswinkel hier ter stcdo een gou den dameshorloge te koop aan. Do eigenaar bracht de politic op do

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1