Het amendement wordt verworpen met 21 tegen 3 stemmen, die van den lieer Knuttel en de Soc. Democraten, be halve de heer Dubbeldeman. Bij artt, 11 en 12 zegt de heer Groe ne vo 1 d dat de hoofden de resultaten van liet onderwijs en het in aanmerking ko men voor getuigschrift of einddiploma moeten heoordeelen, wat hij niet juist acht. De heer v. d. L i p, weth., vraagt wie dit dan moet beoordeelen. De heer Groene- veld wil dit waarschijnlijk overlaten aan de onderwijzers, maar dit acht spr. prac- tisch niet mogelijk, wil men geen wille keur krijgen. Het amendement wordt verworpen met 19 tegen 5 stemmen. Voor de heer Knuttel en de Soc. Democraten. Bij art. 16 stelt de heer Knuttel voor het leervak Fransch zoo lang moge lijk te handhaven. De heer Eerdmans sluit zich hierbij aan. De heer v. d. L i p, weth., zegt dat deze kwestie indertijd bij de reorganisatie plannen is beslist. Hierbij komt nog dat dit besluit al gedeeltelijk uitgevoerd is. Komt men daarop nu terug, dan krijgt men allerlei moeilijkheden. Het amendement wordt verworpen met 20 tegen 4 stemmen, die van do heeren Eerdmans, v. Hamel Kooistra en Groene- véld. De verordening wordt goedgekeurd. 20o. Verordening, houdendc: instruc tie voor de hoofden en het verder onder wijzend personeel der openbare scholen voor gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Leidon. De heer Groenevoid wenscht de verslagen in de schoolvergaderingen te zien vastgesteld en dient daartoe een voorstel in Do heer v. d. Lip, weth., zegt dat dit zeer speciaal de taak van het hoofd is. De schoolvergaderingen hebben een advi- scerend karakter. Het amendement wordt met 19 tegen 5 stemmen v e r w o rp e n. Voor de heeren Knuttel en de Soc. Democraten. Bij art. 5 zegt de heer Eerdmans, dat het bijhouden van een kaartsysteem, nu de hoofden een eigen klas hebben, niet gemakkelijk is. De uilvoering dient in elk geval zeer eenvoudig te zijn. De heer Dubbeldeman deelt dit bezwaar niet." De heer v. d. Lip, weth., zegt, dat het inderdaad eenig werk vraagt. De zaak is echter van te veel belang om voor de be zwareri uit den weg te gaan. Spr. wil trach ten het zoover te brengen, dat de leer- plichtkaart vervalt. Het artikel wordt goedgekeurd. Bij artikel 9 stelt de heer Groone- v e 1 d voor ook voor de onderwijzers spreekui'en vast te stellen. Do heer v. d. Lip, weth., zegt dat er voor de ouders alle gelegenheid is, met de onderwijzers te spreken. Er is ge<en en kele bepaling die dit verbiedt. Maar een officieel spreekuur gaat spr. te ver. Op die manier wordt bet hoofd geheel uit geschakeld. De heer Oostdam zegt dat het hoofd nut den gang van zaken op de hoogte moet blijven. Hij wil gelegenheid geven do onderwijzers te spreken door tus- schcnkomst van het hoofd der school. De heer Jan de Lange ziet het nut van waf. de heer Groeneveld wenscht niet in. Voert men een spreekuur in, dan zal dit naar spr. vreest tot verwarring leiden. Do heer Groeneveld verdedigt zijn amendement, dat echter verworpen wordt, met 19 tegen 5 stemmen, die van den heer Knuttel en de Soc. Democraten. Bij art. 10 wenscht de heer Groene veld do bepaling dat de hoofden geduren de den schooltijd de school niet mogen verlaten te laten vervallen. Voor zulk een bemaling bestaat geen enkele aanleiding. De heer v. d. Lip, weth., zegt dat alle plichtsvervulling vanzelf spreekt. Maar dat is nog geen reden, dergelijke bepalin gen to schrappen Het amendement wordt verworpen met 17 tegen 7 stemmen. Voor de heeren Eerd mans, v, Hamel, Knuttel en de Soc. De mocraten. Het artikel wordt goedgekeurd. Bij artikel 12 zegt de heer Oostdam dat re geen reden is om bij hooge tempe ratuur vacantie te geven. De kinderen moe ten Ieeren ook onder dergelijke omstan digheden hun taak te vervullen. Do lieer v. d. Lip, weth., acht deze be paling zeer noodig. Bij zeer hooge tempe raturen is het ongewenscht zooveel kinde ren bij elkaar te brengen. Het artikel wordt a a nrg e n o m e n niet 20 tegen 4 stemmen. Tegen de heeren Oostdam, Heemskerk, Jan de Lange en Sclioneveld. Bij artikel 16 (verbod aan onderwijzers om over scli ooizaken officieel© inlichtin gen aan derden te verstrekken) vraagt de heer Knuttel inlichtingen omtrent de bedoeling. Do hee.? Groeneveld is tegen het artikel. Do heer v. d. L i p, wet., zegt dat de be doeling duidelijk genoeg is. offi- cieole inlichtingen worden doör het hoofd verstrekt en niet door de onderwijzers, die daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Het artikel wordt aangenomen met 19 tegen 5 stemmen, die van den heer Knuttel en de Soc, Democraten. De heer Knuttel maakt bezwaar te gen art. 17 (verbod van verspreiding van geschriften op school). De heer Groeneveld sluit zich hierbij aan. De heer v. d. L i p', weth1., zegt dat de practijk deze bepaling mogelijk maakt. Censuur is niet mogelijk en daarom moet er zijn een absoluut verbod. Het artikel wordt goedgekeurd met 20 tegen 4 stemmen, die van den heer Knuttel en de Soc-Democraten. De verordening wordt goedgekeurd. 21 o. Verordening, regelende de bezol diging van do vakonderwijzers en onder wijzeressen in teekenen, lichamelijk© oefening en handwerken aan de openbare lagere scholen in de gemeente Leiden. Goedgekeurd. 22o. Voorstel tot bekrachtiging van de Raadsbesluiten van 26 Juli 1922, aange vende do verschillende soorten van scho len, die aanduiding dier scholen en de toegankelijkheid dier scholen. Goedgekeurd. Ziefccnhmsbciiw. Thans krijgt de heer Groeneveld gelegenheid eenige vragen te stellen om trent den bouw van het ziekenhuis. De houw is thans stopgezet. De tot standkoming is echter een gemeentebe lang. Dat blijkt ook hieruit, dat do Ge meente aan de terreinen grooto bedragen heeft ten koste gelegd. Nu voldoet het Rijk echter niet aan zijne verplichtingen en daarom vraagt Spr. wat B. en W. in verband hiermee denken te doen. De V o o r z. ziet de zaak niet zoo som ber in. Door het enorme deficit is de bouw voorloopig gestaakt. Er zijn nu al lerlei plannen. Waarschijnlijk krijgen we voorloopig een geconcentreerde afwer king. Daar Spr. curator van de Universi teit is, hebben B. en W. zich niet officieel met deze zaak bemoeit. Spr. doet in die kwaliteit alle mogelijke moeite om tot af bouw te geraken. Van definitieve stopzet ting is geen sprake. Begin September wordt een der laboratoria in gebruik ge nomen. Van de omstandigheden zal het afhangen of door B. en W. officieele stappen worden gedaan. Het betreft hier een groot gemeentebelang en het spreekt dan ook vanzelf dat de Gemeente zoo noodig eon wooTd zal meespreken. Voor algeheele stopzetting bestaat naar Spr. meent geen gevaar. Zoo noodig zijn B. en W. bereid op to treden. De heer Knuttel vraagt of de Ge meente niet een van die gebouwen in ge bruik kan krijgen als aanvullingszieken huis, tot do stichting waarvan toch be sloten is. De heer v. d. L i p, weth., zegtsdat wel plannen in dien geest zijn óverwogen, maar dat gaat buiten het Academisch Ziekenhuis om. Do V o o r z. herhaalt nog dat zoowel B. en W. als snr. in deze zaak diligent zijn. De heer Groeneveld meent dat de Gemeente met gedeeltelijke afwerking geen genoegen kan nemen. Hij dankt den Voorz. voor de verstrekte inlichtingen. Rondvraag. De heer Knuttel zegt dat aan het Utrochtsch© Veer een gevel is afgebro- broken met oudheidkundige waarde. De beer Mulder, weth.. zegt dat de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte zijn gesteld. De heer v. Hamel huldigt den heer v. d. Lip om de wijze waarop bij de veror deningen verdedigde en de belangen van het onderwijs behartigde. (Applaus). De heer v. d. L i p dankt voor deze har telijke woorden. De heer Dubbeldeman zegt dat de loonen bij den bouw van do Gemeen tewo- ningen in oen kroeg worden' uitbetaald. Hij zag daartegen gaarne maatregelen genomen. De Voorz. zegt, dat dit in strijd is met de wet. Maatregelen zullen worden genomen. De heer Groeneveld vraagt inlich tingen omtrent het gebrek aan water in het badhuis. Do heer Mulder, wetli., zegt, dat de Duinwater-Mij. wat al te karig was met het water. Hierop is reeds de aandacht gevestigd. Omtrent bet drinkwater bij de zweminrichting aan het Warmonderhek zegt Spr., dat thans met den tolgaarder een overeenkomst is gemaakt om eiken dag oen zeker aantal emmers drinkwater beschikbaar te stellen, waarvoor hij 1 gld per week ontvangt. Hierna sluiting der vergadering. 1_' Gemeenteraad Katwijk. (Slot). In behandeling komt eeni voorstel van den lieer D. C. v. Leeuwen, om de modder- put die ten Noorden van het P. H. Kanaal dicht bij de trap"1 is gelegen een andere plaats te geven, zulks ten gerieve van de omwonenden, die veel last ondervinden van den stank die de put, vooral bij warm weor, verspreidt. In de toelichting van het voorstelwordt zijdelings gewezen op de mogelijkheid om de bestaande put bij het hek van de gasfabriek te vergrooten. Het praeadvies van B. en W. waarin verwezen wordt naar 't advies van de comm. van F?-- bricage, spreekt in af wij zenden zin. De comm. acht de genoemde bezwaren over dreven. De opzichter is meermalen, ook bij warm weer langs de Meerburgkado gewan deld en heeft nooit iets van de stank be merkt. De beer R. Ouwehand betoogt dat vergrooting van de put bij de gasfabriek ongewenscht is en dat evenitueele verplaat sing de aanstelling van een gemeentewerk man zou noodig maken. Spr. betreurt het dat nog steeds geen! afsluithek om den put is gemaakt, boewei de gem.-opzichter daar voor reeds op 29 Maart opdracht had ge kregen. De heer de R. Zijlker vraagt of de aantrekkingskracht van de geur die afslui ting noodig maakt De lieer v. Duivenbodc pleit ook voor verplaatsing. 'Al was 't alleen om 't vieze gezicht zegt spr. Het voorstel-v. Leeuwen wordt met 48 stemmeni verworpen'. Behalve de voorstel ler stemden' voor de heeren de R. Zijlker, v. Duivenbode en Hoek. Ontheffing van het bouWverbod wordt verleend aan de J.V. ,,'Anos 5 6a" te Katwijk aan Zee eni aan het „St. .Wille- brorduscollege" te Katwijk a. d. Rijn, in beide gevallen voor het bouwen van een bouten gebouwtje op een sportterein. 'Aan de orde is het voorstel v: Leeuwen om den' gemeien/te-ontvanger wegen-s nala tigheden! in zijn betrekkinïg, ontslag te yerlelenfenl. Het prae-advies van de Raadscommissie, dat zich tegen het voorstel uitspreekt, wordt voorgelezen (dat wij evenals het voorstel zelf reeds gisteren opnamen-). Na de verklaring van den heer d r. v. Tv alsem, betoogt de heer v. Leeuwen dat men in gemeentezaken niet onbeperkt het gevoel mag laten vooropgaan, weshalve hij de gronden van de commissie zeer zwak acht. De heer Meerburg vindt dat de gem.- ontvanger op deze wijze toch veel te hard wordt gestraft. Spr. acht het eigenlijk niet noodig hier telkens over te spreken De heer R. Ouwehand: Welnu, schei dan ook uitSpr. heeft verstomd ge staan van den inhoud van dit rapport der raadscommissie, omdat het geeni rekening houdt met de feiten waaraan het vorig rapport van de belasting-commissie zijn uitgangspunt ontleende. Dat vorig rapport toch luidde vernietigend vcor den gern.- ontvanger en was alleen op feiten gegrond Het waren uitsluitend gevoelsargumenten die den ontv. voor ontslag hebben gevrij waard, en nu, er nieuwe reden was, voor den heer v. Leeuwen- c.s. om op die feiten terug te komen, doet de raadscomm. alsof er nooit vaneenig© feiten sprake was. Spr. laakt de houding van den heer Kruit die beide rapporten onderteekende, en daarme de feitelijk uitsprak dat het eerste niet juist was. De lieer Kruit ontkent, en zegt dat een verklarend schrijven van B. en W. hem vrijmoedigheid gaf liet tweede rapport te teekenen. Den heer R. Ouwe hand is het niet om den persoon maar om de zaak te doen-. Spr. wil al de feiten niet herhalen; hij is zélf ook voor gevoelsargumenten gezwicht, maar nu baten die argumenten niet meer, wanneer Ged. Staten er tusschen komen. Onverklaarbaar vindt spr. de voorstelling alsof er nu voor den: ontv. geen wolkje aan de lucht is, zooals de heer Meerburg het doet voorkomen. Dé heer Meerburg de feiten worden toch in het rapport er kend? (gelach.) De heer de R. Zijlker acht het ge vaarlijke hierin gelegen, dat de gem. eerst schuld heeft bekend, en later, toen het op vergoeden van de schade aankwam, zich terugtrok. Wanneer de ontv. werkelijk schuld erkende zou er beginnen aan zijn. De kosten moeten ten slotte door de ge- beele burgerij worden gedragen-. Na deze algemeene beschouwingen komt het rapport punt voor punt in behandeling. Het rapport ontkent dat de ontvanger vol gens rechterlijke uitspraak verplicht was de dwangbevelen te bSteekenen, omdat de Hooge Raad die uitspraak later vernie tigde. De heer P. v. Duivenbode vraagt waarom de ontvanger, wanneer hij in zijn recht stond, dan heeft toegelaten dat de comm. liem op zijn bureau ondervraagde. Do Voor z. zegt dat de ontv. dit wel licht niet zou hebben gedaan als bij mijn beer v. D. was, maar de entv. is niet iemand die gewoon is van zicb af te bijten. De heer v. Duivenbode zegt dat de persoon van den ontvanger, niet die van hem zelf wordt besproken. Overigens zal de ontv. het wel latenom ten opzichte van de belastingschuldigen tot executie over te gaan al zijn dan de dwangbevelen in orde. Wat de mededeeling van de comm. be treft, als zou 2/3 van het bewuste kohier reeds zijn geïnd, merkt de heer R. O u w e- hand op, dat dit alleen kon worden be reikt door dat de comm. den deurwaarder speciaal aanzette, zoodat deze commissie feitelijk h§t werk van den ontvanger bad overgenomen. De Voorz. zal het gesprokene voer de persoonlijke verantwoording van de leden laten. Het voorstel van de commissie wordt nu in stemming gebracht en met 93 st. ver worpen. Voor de heeren Kruit, v. Walsem en] Meerburg. De Voorz. constateert dat de raad ten onrechte z.i. terug komt op feiten die in een vorig rapport reeds waren afgehandeld enl tevens dat het niet bewezen is, dat de gemeente door de nalatigheid des ontvan gers schade heeft geleden. Spr. wil nu de alinea's van het voorstel apart in stem ming brengen om dat alle leden misschien niet de verantwoording van ieder onder deel aandurven (geroepneen, wees niet ongerust!) De heer R. Ouwe li and komt er tegen op, dat de voorzitter uit feiten, die inder tijd door B. en W. eenstemmig zijn aange voerd, conclusies trok, die niet door elk lid van dat college kunnen worden beaamd, althans door hem zelf niet. Do heer v. Duivenbode vraagt waar om B. en W. dan geantwoord hebben wat de ontvanger zelfbij het onderzoek had moeten zeggen, n.l. dat de dwangbevelen waren beteekend. Spr. leest daaruit dat de ontvanger er zelf niet van af wist. De Voorz. meent dat de ontv. het wel wist maar dat hij de bedoeling van de commissie niet begreep. Het voorstel-v. Leeuweni wordt nu in stemming gebracht en met 9—3 stemmen aangenomen. Tegen do heeren Kruit, v. Wialsem en! Meerburg. Do Voorz. zegt dit besluit zeer ongemo tiveerd te vinden en hoogst onbililjk. Ik zou dit besluit niet uitvoeren, aldus spr., en het krachtens art. 70 der Gem. Wet ter vernietiging voordragen, indien het niet aan de goedkeuring van Ged. Staten was onderworpen. Nu dat het geval is en het natuurlijk niet wordt goedgekeurd behoef jk gelen vernietiging aan te vragen. Bij de rondvraag informeert de heer v. Leeuwen of bet waaris dat plannen aanhangig zijn voor de bestrating van een gedeelte van den] Sluisweg. De Voorz. antwoordt toestemmend. In antwoord op een; vraag van den] heer Meerburg zegt de Voorzitter toe, de politie opdracht te zullen geven totscherper toe zicht op bet met groote snelheid rijden' door automobielen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankgebed gesloten» GEfiSEËlGS EISERS Een auto-motorongeluk. Zondag reed op een kruispunt te Leeu warden een motorrijwiel tegen een auto op Een van de twee personen, die op den mo tor zaten, brak een been en liep nog een paar verwondingen op. Woest rijden is weer de oorzaak. Door een vrachtauto overreden. Gisterenmorgen is de mijn-werker L., te Vaals woonachtig, op de Blyerheide door een vrachtauto overreden en gedood. Onder een automobiel. Dezer dagen had een vrouw uit Wol- phaartsdijk, die op de fiets, met een twee jarig meisje in een mandje achterop, in Goes boodschappen kwam doen. het onge luk onder een auto te raken. Het kindje werd eenige meters weggeslingerd, kreeg een schedelbreuk en moest naar het zie- knhuis te Middelburg vervoerd worden. De vrouw kreeg, hoewel ze onder de auto kwam, geen letsel. Brand. In den nacht van Zondag op Maandag is te Herwen bij Lobith de groote boerderij van den landbouwer Heinrich van Haaren aldaar, vermoedelijk door hooibroei, tot den grond afgebrand. De geheele inboedel, p..m. 150.000 Kg. hooi, een partij onge- dcrschte granen, een stier, veeitig varkens en een groot aantal kippen, werden mede een prooi der vlammen. Assurantie dekt do schade. Huiselijk drama. Zondagmiddag heeft zich in een perceel aan de Quell'ijnstraat te Amsterdam een huiselijk drama afgespeeld. In het gezin van den opperman Mook kwam tusschen den man en de vrouw her haaldelijk oneenigheid voor, als gevolg van het misbruik dat eerstgenoemde van alcoholische dranken maakte. Ook gisteren was er weer een hevige twist tusschen het echtpaar, waarbij de vrouw klappen opliep. Zij vluchtte van de achterkamer naar een voorvertrek, maar werd door haar man achtervolgd, die in middels een bijl had gegrepen. Op den drempel der voorkamer hief de woesteling dit wapen op en liet het met kracht op de arme vrouw neerkomen. Zij werd in den nek getroffen en viel bewusteloos en zwaar bloedend neer. Terwijl de buren zich met het slachtof fer bezig bielden, ging de da-der er van door en was de eerste uren voor de politie onvindbaar. Later op den avond arresteerden rijwiel agenten een man. die zich in zwaar be schonken toestand op den Amsteldijlc op hield. Toen hij met veel moeite naar het bureau Pieter Aertzstraat was gebracht, bleek hij c gezochte bewoner uit de Queï- lijnstraat te zijn, omtrent wien reeds een politietelegram met verzoek om aanhou ding aan alle bureaux was gezonden. Be vrouw, die door den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst naar een der zie kenhuizen is vervoerd, ken door de politie nog niet worden gehoord. Haar toestand was Zondagavond zorgwekkend, maar gis teren vrij gunstig. Poging tot moord. Door de marechaussee te Vaals is een persoon aangehouden, verdacht van poging tot moord op een meisic van 14 jaar, dat bijna werd geworgd. Toegesnelde voorbij gangers verjoegen den aanrander. Moordaanslag. Een 45-jarige zwerfster, afkomstig uit Nijmegen, is het slachtoffer geworden van een aanslag. Men vond haar Zondagmor gen in een weide in de buurt van Arnhem bewusteloos, in een grooten plas bloed. In de borst bad zij een diepen messteek, waar door ernstig bloedverlies was ontstaan. Zij is onmiddellijk per ziekenauto naar het gemeenteziekenhuis te Arnhem ver voerd. Toen men baar vond, stond bij haar een 68-jarige zwerver, een bekend, haveloos type uit Arnhem, die dag aan dag door de stra ten trok m©t een harmonica. Ook hii bloedde aan het hoofd; de verwonding had hij, volgens zijn verklaring althans, bij een val op den weg opgeloo-pen. Hoewel de man pertinent beweerde dat bij van den aanslag niets afwist, en de vrouw bewusteloos gevonden had, werd hij toch in verzekerde bewaring gesteld. Per sonen deelden de politie mee dat zij hem kort te voren met de vrouw hadden zien loopen. De vrouw kwam eerst Maandagmiddag tot haar bewustzijn en kon toen door de politie geboord worden. Zij verklaarde dat zij met den aangehoudene een eind gewan deld had en dat deze, in een weiland ge komen, haar onzedelijke voorstellen deed, waarop zij niet inging. Daarop had. de aanrander een mes getrokken en baar een steek in de borst gegeven. Toen zij viel, bad bij een stuk hout gegrepen en haar daarmee een slag in de zij gegeven, zoodat een rib bi-ak. Zij bad nog om hulp ge schreeuwd, doch was spoedig bewusteloos geworden. Op de plaat-s van den aanslag is een met bloed bevlekt mes gevonden. De man, die blijft ontkennen, is ter beschikking van de Justitie gesteld. Berooving van f 7000. Een koopman! uit Berlijn, tijdelijk te Rotterdam vertoevend, bracht daar een bezoek in een verdacht huis. Na de visite bemerkte de man, dat. de ongeveer f 7000 die hij in zijn zak bad gehad, verdwenen waren. Een beruchte vrouw en twee man nen worden van deze berooving verdacht. Gevaarlijke luchtballons! De heer D. v. d. V., te Rotterdam, liep Zaterdagavond met zijn 9-jarig zoontje huiswaarts. In een der winkels had dc jon gen een ballon gekregen en liep daarmede naast zijn vader. Plotseling kwam dit bal-; lonnetje onder de parapluie van den lieer van der V. en in aanraking met diens sigaar. Het ding vloog in brand. Op het zelfde oogenblik opende de heer v. d. V. den mond, waardoor hij het brandend© ga-s inademde. Tengevolge hiervan kreeg hij ernstige brandwonden aan het geh©^ melte en de slijmviezen. In het ziekenhui!» aan den Coolsingel moest hij zich laten verbinden. Stellage ingestort. Gisterenmorgen is een steiger ingestort' van het bouwwerk van de woningbouwer- eeniging „Het Zuiden" aan de Riedcrlaan" te 's-Gravenhage. Op dezen steiger ver richtten drie werklieden hun werkzaamhe den, toen plotseling de 6 meter hooge stel lage bezweek. Een van hen zag nog kans op een balk, die over een muur lag, te springen. De twee andere arbeiders stort ten omlaag en werden onder de neervallen de steenen bedolven. De 23-jarige metselaar P. Kok uit Rijs- poort werd met eenige gebroken ribben en twaalf kneuzingen op andere plaatsen te voorschijn gehaald. De 42-jarige baas J. L. in 't Veld te Rotterdam had een schedel breuk en bovendien was het reclrterdijbeen gebroken. Beiden werden door den Ge- ncesk. Dienst naar het ziekenhuis ver voerd. Omtrent de oorzaak verneemt het Pers bureau Va<z Dias, dat het bouwwerk gedu rende een week totaal heeft stilgelegen. Vermoedelijk is gedurende dien tijd do stellage verzakt. De groote stapel steenen, welke men er toen had op geplaatst, ver oorzaakte dat het al reeds zwakke gedeel te topzwaar werd. Een sigarenwinkel in lia!i;i. In do Delftsche Post lezen we het volgende: Ik zou er een lief ding voor over lieb-i ben om het gezicht te kunnen zien van een doorsnee-Italiaan uit een niet al te groote stad die, voor het eerst een siga renwinkel in Nederland gaat betreden. Niet eens een van die uitermate deftige zaken, met Japansche of Chineesche pul len, waar dc geur van havana's zwaar hangt als wierook. Een klein zaakje in de buitenwijken, van het „móge meneer- waarmee ken ik diene"-type, is al meer dan voldoende. De Italiaan zou er ter nauwernood durven binnen gaan. Zoo veel netheid, orde-zin en smakelijkheid, en dat uitsluitend gebaseerd op den ver koop van sigaren en sigaretten, zouden hem een ongekend ontzag inboezemen. En hij zou vermoedelijk tot de slotsom komen, dat de Staat der Nederlanden er nobele verkooplokalen op nahoudt, zelfs in de afgelegenste buitenwijken. Want in elke dor groote steden van. Italië is er slechts één sigarenwinkel, die inderdaad een zwakke gelijkenis ver toont met het Nederlandsche type. Dat 'is de officieele centrale verkoopplaats van den Italiaanschen staat als sigaren fabrikant. De restis van een bijna onuitputtelijke veelzijdigheid. Ge kunt, al naar gelang het toeval het zoo wil, sigaren koopen in boekwinkels, in drogisterijen, in „bars", in bakkers winkels. Ge kunt in al die winkels het voorrecht genieten, in een vettig houten hakje, of in een dito rieten mandje t© mogen grabbelen in een verzameling hcele en kapotte, gave of lekke sigaren, die den trotschen naam van „Toscani" voeren, of uit nog landelijker doosje, gevuld met andere merken, te kiezen. D© man of vrouw, achter de toonbank, neemt verder niet de minste notitie van u, en, als het een j mgen is, maakt hij onver-;' mijdelijk het hof aan het meiske met d© guitige lokken, dat er altijd schoensmeer of iets anders nuttigs koopt. Het aantal van deze meisjes is letterlijk onbeperkt, en in liet hart des sigaren, maar ook an dere zaken verkoopende jongens, is plaats voor allen. Ge staat in het gedrang van naarstig© huismoeders, die zeep koopen. of snuif, al naar gelang de hartsochten die in hare ziel woeden. Naast u, ter hoogte van uw maag, wuift een wel wat groe zelig kinderknuistje, met een Iwec- stuiverstuk en snerpt een. 'stemmeti© naast uw knie om een „caramella". Rechts drinkt een nonchalant jongeling met edelen zwier een glas limonade. En nieuwe scharen koopers stormen aan, die, hij hot binnenzetten van den eersten- voet, reeds orders schreeuwen. Doch niets is in staat den jongen ach-» ter de toonbank uit het evenwicht t© brengen. Zijn taak is te verkoopen, zijn leeftijd echter gebiedt hem te „flirten". De juffrouw van dc zeep kan wachten, met en benevens het knaapje van d© „caramella", en ge moogt den hemel dan ken zoo ge het bakje mot de „toscani" hebt kunnen bemachtigen vóór het mei ska met de schalksche krullen in functie trad. Ge staat en beknijpt de „toscani" om te hooren of ze droog zijn, in welk gun.-; stig geval zij knappen. Ge loert naar ge niepig verborgen gaatjes; go zoekt er de blonden of de zwarten uit; er is voor ieders gading. En, zoo ge onder een ge lukkig gesternte geboren zijt, en de juf fer die uw koop bereidde niet aan haar uitval lijdt, vindt ge soms wel eens een. trookbaar exemplaar. Maar wat de Italiaansche staat met al de stukgeknepen rommel doet, die in liet bakje achterblijft, is niet zoo ggmakse- liijk te doorgronden. Tenzij die rommel u later als zeer fijne pijptabak, in blauw ipapier verpakt, wordt aangeboden. Of zouden de snuivers en snuifsters Maar neen, daar is geen snuiven tegen. Zoo is de Italiaansche sigarenwinkel een oord vol emoiies, waar de mcnschc- lijke hartochten te vinden zijn als over al elders. Voor lien, die het Romeinsche volks leven willen Ieeren kennen, bieden zij een terrein van interessanto studie. Het lastige is alleen maar, dat men er zelden of nooit goede sigaren vindt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6