ÉoilËiÉMsiifit Tweede Blad] Woensdag 1 Augustus 1023 Op de Raadstrsbisne Er was weinig belangstelling Maandag, op de publieke tribune van den Leidschen Gemeenteraad. "I Het publiek had er blijkbaar een voor gevoel van dat er weinig te „beleven" zou zijn ditmaal en dat het een uiterst taaie vergadering zou worden. Zelfs de' aangekondigde interpellatie van den heer Dubbeldeman over de wo ningtoestanden in dezo gemeente, ver mocht niet de belangstelling re wekken en de bezoekers te lokken. Voor de middagvergadering was deze interpellatie het hoofdpunt van de agen da. Reeds eenige weken geleden waren een aantal vragen gepubliceerd, dio nu in een vrij sober betoog werden toegelicht. Wel ontbraken niet de gewone beschuldi gingen dat hier veel te weinig gedaan wordt, dat de toestand onhoudbaar is enz. maar over 't geheel was de toelichting toch tamelijk mat. De klap op do vuurpijl moest natuur lijk komen nadat de wethouder had ge antwoord, maar het ongeluk wilde al thans voor den ir terpellant dat dit antwoord meer bevredigend was, dan hij verwacht had, dat hij m t cijfers kreeg en gunstiger cijfers blijkbaar, dan waarop gerekend was. Het antwoord van den betrokken wet houder herinnerde eenig^rmate aan de laatste millioenen-nota van Minister do Geer, met de bekende perspectivistische bezuiniging. Zoo kregen we hier perspec tivistische woningen. Als alle plannen die thans in voorbereiding en uitvoering zijn, eenmaal zijn afgewerkt, dan zal aldus de wethouder het tekort tamelijk wel zijn ingehaald. Ook hij dit als behoort echter een maar. Voor 1925 zullen bedoelde plannen n.l. niet zijn uitgevoerd. In dien tijd echter zal het aantal gezinnen alleen door hu welijken met eenige honderde vermeer deren. Bovendien komen, volgens de offi- cieele opgaven, thans ruim 1600 samen woningen voor, wat als regel een zeer ongewenschten toestand is, terwijl het bo vendien dringend noodig is, dat ook aan de ontruiming van de krotwoningen aan dacht wordt geschonken. Het feit, dat 139 onbewoonbaar verklaarde woningen nog steeds bewoond worden, terwijl een groot aantal woningen in niet veel bete ren toestand verkeert, is zeker veelzeg gend. Wij kunnen dus allerminst zeggen, dat het woningtekort hier is opgeheven. Met dit to constateeren komen we echter niet veel verder. En het bouwen van woningen zonder meer geeft ook geen uitkomst, daar, zoo als tercht geconstateerd werd, vele wo ningen in verband met de hooge huren voor do woningzoekenden eenvoudig on bereikbaar zijn. Bij het bouwen van de woningblokken is de grauwe werkelijkheid weieens toveel uit het oog verloren en is met de financi- eelo kracht der huurders niet altijd reke ning gehouden. Zij die voor mooie en ruime woningen het pleit veerden sche nen wel zeer in 't bijzonder de belangen yan de arbeiders to behartigen, maar ook hier bleek weer, dat de dingen niet altijd zijn zooals ze schijnen. Dat is vooral in dit geval wel heel jammer, maar daarom niet minder waar. Terecht kon de wethouder er in dat ver hand op wijzen, dat als woningen ge bouwd worden, die meer passen bij de .praclijk omdat ze voor do arbeiders be reikbaar zij, de oppositie ook niet zwijgt an over medewerking niet te roemen valt. Met genoegen noteerden wij een mede- deeling van den heer Huurman, dat het particulier innitiatief zich begint te roe ven en dat eon plan voor den bouw van 150 woningen reeds door B. en W. is goedge keurd. Op die wijze komen we verder. Een groot-deel van het debat was ge wijd aan de huurverhoogingen en een voorstel Dubbeldeman om den Minister te -'erzoeken de maxima voor de verhooging -ionder medewerking van de Huureom- •jaissie te bepalen op resp. 30 en 40 pet., aiplaats van 37/4 en 50 pet. De wethouder aelAtc. dit, in verband -net de reeds toegepaste verhoogingen, piet noodig, maar erkei^l moet worden, dat de cijfers die in die verband genoemd werden, niet veel indruk maakten. Aih?en irok het de aandacht dat de grapte aeorderdheid van de toch zeker deskun dige Huurcommissie, zulk pen beperking ..iet noodig oordeelde. Toch verwonderde liet niet al te «zeer, dat de motie-Dubbcldeman ook met den ieun van een deel der rechterzijde werd vangenomen. De interpellant bleek door het antwoord ~an den wethouder niet geheel voldaan, '-'at zeer verklaarbaar is. Wie gewoon 'S in „Het Volk'' te lezen van de schit- to rende luchtkasteelen of liever luchtsle- ien, waarmee de roode wethouder te Amsterdam zijne volgelingen, vermaakt •die moet zich na een meer practisch be scheid als hier gegeven werd, wel eeni- germate teleurgesteld gevoelen, ook al moet hij toegeven, dat bedoelde lucht kasteelen neg minder bewoonbaar zijn, dan de 28 woningen, dio op voorstel van B. en W. onbewoonbaar verklaard wer den. Het verdere gedeelte van de Raadsver gadering, die tot diep in den avond duur de] was gewijd aan do herziening van de diverse onderwijsverordeningen, Als dit de laatste maal is geweest, dat do wethouder van Onderwijs meer direct met den Raad in aanraking kwam, dan zullen zijne herinneringen straks niet van aangenamen aard zijn. Niet alleen toch dat de roode fractie gedurende do behandeling met een schier onafzienbare reeks amendementen en amendemtjes kwam, maar ook word de wethouder verrast mét een motie van zijn partijgenoot, en naar het gerucht wil opvolger tevens, die niets minder be oogde dan de geheele schoolgeldverorde ning van de baan te knikkeren.. Het is verklaarbaar, dat de wethouder zich ontstemd toonde. Want wel was het naar later bleek niet opzettelijk dat de heer Meynen zoo laat zijn wijzigings-voorstel indien de, maar het geval was er niet minder onaangenaam om. Veel succes had do heer Meynen in- tusschen niet. Do heer v. d. Lip kon zijn voorstel op zeer steekhoudende gronden verdedigen, terwijl het hem geen moeite kostte, de door den heer Meynen aange voerde bezwaren te weerleggen. De uitstel-motie werd dan ook met groote meerderheid verworpen evenals de van verschillende zijden op de diverse veordening en ingediende amendementen. De wethouder bleef over heel de linie overwinnaar wat hem een warme toast van 's Raads nestor bezorgde. De beer Groencveld stelde tenslotte en kele vragen omtrent den bouw, of wil men den niet-bouw van liet Academisch Ziekenhuis. Met voldoening is zeker ver nomen de verzekering van den burge meester, - niemand had daaraan trou wens gtwijfeld - dat hij zoowel als voorzitter van het college van curatoren als burgemeester der gemeente, ten op zichte van. deze zaak diligent blijft- Het was reeds laat, to de vergade ring gesloten werd. De laatste zitting van den ouden raad was het blijkbaar nog niet. Het cfficieele af scheid bleef althans achterwege. Het scheiden valt naar het schijnt niet ge makkelijk. SlSHKEliLABSD DE EERSTE KAMER-VERKIEZINGEN. In Do T ij d vonden we deze opmer king: Uit liet volgende staatje blijkt, dat on der het nieuwe kiesstelsel voor de Eerste Kamer de evenredige vertegenwoordiging vrij zuiver werkt: Tweede Kamer Eerste Kamer R.-K. Staatspartij 32 16 Anti-Rev. Partij 16 8 Clirist.-Hist. Unie 11 7 Vrijheidsbond 10 5 Vrijz.-Bem. Bond 5 3 S. D. A. P. 20 11 Kleine partijen 6 0 100 50 Katholieken, Anti-Revolutionairen en Vrijheidsbonders hebben in onzen Senaat juist do helft der zetels, die hun in de Kamer van honderd door directe verkie zing zijn toegekend. De Christ.-Histori- schen en Sociaal-Democraten krijgen ech ter heel wat meer dan do helft; maar de eersten profiteerden van het feit, dat de aanhangers der protestante partijtjes, dio het dichtst bij de Unie staan, niet tal rijk genoeg zijn, om in de Eerste Kamer een zetel te veroveren. En wij zullen maar aannemen, dat do S. D. A. P.-ers in onzen Senaat meteen bet communisme vertegen woordigen. De vertegenwoordiging van de groote politieke denkrichtingen onder ons volk komen dus ook in de Eerste Kamer vrij zuiver tot haar recht. En als men alleen op den uitslag let, moet men toegeven, dat de Regeering door invoering van dit stel sel een aannemelijke oplossing heeft ge vonden voor een moeilijk wiskundig vraag stuk, waarvoor de nieuwe Grondwet, welke behoud van het lokaal verband en even redige vertegenwoordiging eischt, haar had gesteld. De Huurwetten. Op 1 Augustus treedt de gewijzigde Huurcommissie en Huuropzeggingswet in werking. Wij laten in bet kort de belangrijkste wijzigingen hier volgen. Verhuurders van woningen zijn, behou dens wanneer- een bestaand huurcontract •dit belet, gerechtigd, zonder tusschen- komst der Huurcommissies: .Woningen, waarvan de huur op 1 Ja nuari 1916 minder dan f 520 per jaar be droeg, met 40 pet. te verhoogen boven den huurprijs van 1 Januari 1916; Woningen, waarvan de huur op 1 Ja nuari 1916 meer dan f520 per jaar be droeg, met 30 pet. te verhoogen boven, den huurprijs van 1 Januari 1918; Bij de behandeling van een verzoet voor huurverlenging is de Huurcommis sie bevoegd eventueel een logeren; huur prijs vast te stellen, indien de staat van onderhoud van dp woning van dien aard' is, dat de vrije verhooging niet wordt ge rechtvaardigd. Hieruit volgt dus, dat er eerst een h'uur- opzegging zal moeten plaats hebben, al vorens de Huurcommissie van voorschre ven bevoegdheid kaa gebruik maken. Ingeval van liuuropzegging wende men zich binnen 7 dagen tot de Huurcommis sie. Van onbewoonbaar verklaarde wonin gen, tegen welker onbewoonbaarverkla ring geen beroep meer openstaat, mogen na 1 Januari 1923 de huren niet ver hoogd worden. Invalid iteiis- en Ouderdomsrente. Op 1 Juli 1923 werden 2333 weduwen- renten en 4345 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten, terwijl op genoemden datum krachtens artikel 373 dier wet 28.744 personen in het. genot verkeerden van een als vrucht hunner verzekering verkregen Ouderdomsrente van drie gulden per week. Voorts genoten 2778 personen een in- validiteitsrente als bedoeld (in art. 97 dier wet). Krachtens de vrijwillige ver zekering; geregeld in de Ouderdomswet 1919 waren op voren genoemden datum 61.862 personen in het genot van een als vrucht hunner verzekering verkregen Ouderdomsrente van drie gulden per week. Bezuiniging. Ten postkantore te Utrecht en te Gro-; ningen cn ten bureele van den inspecteur te Zwolle is een mémeograph geplaatst waar do directeuren uit 't geheele land stukken, welke in eenigszins belangrijke hoeveelheden gebruikt moeten worden, kunnen doen vermenigvuldigen. Op deze wijze zal een noemenswaardige besparing van drukkosten verkregen worden. Een nieuw Kiessysteem? Naar gemeld wordt moet bij het Cen traal Stembureau te 's-Gravenhage een plan in overweging zijn om bij de verkie zingen voor Tweede Kamer, Prov. Staten en Gemeenteraden, bet systeem in te voe ren, dat nu voor de Eerste Kamer-ver kie zing heeft gegolden, waarbij de kiezers liet recht krijgen op de lijst hunner keu ze de candidaten te nummeren in de door hen (do kiezers) gcwenschte volgorde. Men acht dit systeem het billijkste, wat den invloed der kiezers op clo keuze der Kamer-, Staten-, en Gemeenteraadsleden betreft, maar liet bezwaar is de om slachtigheid bij het vaststellen van den uitslag, waar het om groote getallen gaat. i Het is dus op het oogenhlik nog twijfel achtig, of het Centraal Stembureau de re- geering in dezen geest zal adviseeren, hoewel in principe vrij algemeen de re delijkheid van het stelsel erkend wordt. De Amsterdamsche gemesRtehuishoiidmg. Hot gemeentebestuur zal aan de hoof den van diensten een circulaire zenden, waarin or op aangedrongen wordt, nog eens nauwkeurig na to gaan of er wel in die male bezuinigd wordt als gewenscht is. In het bijzonder zullen de directeuren van bedrijven en hoofden van diensten een onderzoek hebben in te stellen naar de mogelijkheid om het aantal tijdelijke ambtenaren, in dienst der gemeente, to verminderen, wat een belangrijke bezui niging kan beteékenen. Indien blijkt, dat do mogelijkheid bestaat, is tegen 1 Ja nuari dus een ontslag van- een aantal tij delijke ambtenaren te wachten. &ERK EM SCHOOL Nijehorne. Zondag j.l. heeft in de Ned. Herv. ge- meenito to Nijehorne in tegenwoordigheid van een sterke politiemacht de bevestiging en intrede plaats gehad van ds. H. J. P i j n a c k e r Hordijk, van Terliorne overgekomen. De geprikkelde stemming waarin men te Nijehorne verkeerde door de wijze waarop het beroep tot stand was gekomen, deed blijkbaar vermoeden» dat er gevaar voor ordeverstoring bestond, want 5 marechaussees wanen in het kerkgebouw aanwezig, van wie twee vlak voor den kan sel hadden plaats genlomen. De dienst is in goede orde verloopen. Heb kerkgebouw was tot in alle hoeken gevuld, zoodat velen teleurgesteld moesten terugkcenen. Prof. Slotemaker de "Bruine van Utrecht verrichtte het werk der bevestiging en sprak daarbij naar aanleiding van Bom. 4: 28. De kerkeraad had besloten, dat beves tiging en intrede in één godsdienstoefening zouden plaats hebben, zoodat na de rede van prof. Slotemaker de Bruine ds. Pijn- acker Hordijk den kansel beklom. Hij sprak een kort woord naar aanleiding van 2 Cor. 1: 24. „Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn me dewerkers uwer blijdschap" en. verklaarde met allen nadruk, dat enkel en alleen het besef door God geroepen te zijn hem had doen besluiten, het beroep naar Nijehorne aan te nemen. Hij zeide niet als oen indringer tot do gemeente komen, maar met het doel haar het evangelie te brengen, in het vaste geloof dat de Heer hem naar Nijehorne geroepen had. Er werden geen toespraken gehouden en geen zegenbede werd gezongen. De toepassing der Leerplichtwet. T. schrijft in de Kath. School over de leerplichtwet: „Waar geen zevende klas is, moet een leerling, die de zesde klas heeft afgemaakt na zes jaren op school te zijn geweest hot normale geval toch nog een jaar blijven om te voldoenj aan den eersten ei3ch van art. 3: zeven jaar leerling der lagere school. Maar men zal, vooral buiten, stuiten op de moeilijkheid, dat er geen plaats i3 voor allen' die onder de leerverplichting vallen. Wat dan? Gesteld bij het begin van 't nien we leerjaar (Sept. a.s.) zijn er voor een be paalde school 150 leerlingen, doch er is slechts ruimte voor 120. Wat moet nu ge schieden!? Moetoni van do leerlingen, die de zes klassen hebben afgemaakt er nu maar 30 ontslagen worden, ofschoon ze nog een jaar leerplichtig zijn? Of moeten van de nieuwelingen voor do aanvangsklasse er 30 worden, afgewezen? Naar onze bescheiden meendng eischt de leerplicht het laatste. Natuurlijk zullen de gemeentebesturen genoodzaakt zijn te bouwen om het plaats gebrek op te heffen4, maar dat gaat zoo niet. Daar komtvoor 1 September niets meer van. De besturen zijn door deze plot selinge beëindiging der soepele toepassing wel wat overvallen» Met September a.s. staat men ongetwij feld op menige plaats voor boven geschet ste moeilijkheid." Vervulling van vacatures. De lieer Emous schrijft in de „Sch, m. d. Bijbel": „Het moet voor besturen aan Openbare i of Bijzondere Scholen; hier en daar ten plattelande een grimmig Tantalus-genoü zijn te lezen, dat zich op meer dan één platas tien- of vijf-en-twintigtallen van on- dervijzcrs(essen) voor de vervulling van e>en vacature aanmelden, terwijl zij zelve tevergeefs oproepen eni weer oproepen. Het is een overoud euvel. En elk jaar, als de voorjaarsexamens af- geloopen zijn eni de oogst voor de volgende twaalf maanden is binnengehaald, ver schijnen dio overvloedsberiehten van zoo veel en zooveel sollicitanten-, die den onin gewijde doen derdcen, dat het aanbod verre de vraag overtreft, maar blijven de niet gezochte plaatsen onbezet en tobben een aantal Scholen' met zeer onvoltallig perso neel. ji~- Dat deed na 1857 van Overheidswege de allersterkste bevordering van normaalles sen. uitgaan, die streek- op kringvoorzie- ning bedoelden. En de Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs bevorderde daarna die oprichting evenzeer. En dat trof dan doel voor zulk een streek. Thans is er gebrek bij overvloed. De afgelegen plaats blijft tevergeefs naar leer krachten uitzien, terwijl elders de keus bemoeilijkt wordt door de veelheid der aanmeldingen»" GEBiE£NTER&AiB LOöEfd (Slot). Avondvergadering. 17o. Verordening. op de invordering van schoolgeld voor het Lager Onderwijs in dc gemeente Leiden. Bij art. 9 zegt de heer v. Stralen dat het gewenscht is een bepaling op te nemen die ontheffing in geval van ziekte of werkloosheid mogelijk maakt. Hij stelt daarom een aanvulling van het artikel voor waarin dat wordt omschreven. De heer Wil nier zegt dat z.i. dit voorstel voor \verklcozcn ovci- dig is, omdat ze ^lijven beneden f 1000 inkomen. De heerHe emakerk acht een aan vulling van het artikel niet noodig. B. en W. hebben nu reeds hot recht ontheffing te verkenen, zoodat eon nadere bepaling overbodig is. Het feit dat iemand werk loos is, kan op zichzelf nog geen reden voor vrijstelling zijn. De heer v. d. Lip, vretb., zegt dat een dergelijke aanvulling absoluut overbodig is. Art. 9 voorziet in alle dergelijke ge vallen. Het kan zijn dat iemand werk loos is en toch wel schoolgeld kan beta len II. en W. zullen deze gevallen onder 'Je oogen moeten zien. De Yoorz. zegt dat bij belastingza- 1 en algemeene bepalingen moeten worden gemaakt en niet voor enkele ca- tcgoriën. Het werkloos zijn is geen roden om geen belasting te betalen, maar het onvermogen door de werkloosheid. Deze b -f.rongen moeten zoo algemeen mogelijk zijn. Spr. meent liet artikel in alle ge vallen voorziet. Do heer v. dS t r a 1 e n meent dat er geen bezwaar kan zijn een dubbele bepa ling te maken. De ovordaad schaadt hier niet. Do practijk leerde spr. dat niet ge makkelijk ontheffing wordt verleend. Na tiet gehoorde is spr. echter wel bereid zijn amendement in te trekken. De verordening wordt goedgekeurd. 18o Voorstel inzake het, bij wijze van proef, doen ophalen van schoolgelden bij eenige categorieën van seboolgeldplichti- gen. Den heer Groene veld doet liet ge noegen dat B. en W. niet een voorstel ko men om het mogelijk te maken dat het schoolgeld opgehaald wordt. Alleen be grijpt hij «iet, waarom hier een inkomen van f2000.als grens is gesteld. Spr. wil niet do „bezittende klasse" bevoor- deelcïi, maar er is toch ook geen reden ODi ze te dupeeren. Hierbij komt nog, dat zulk een dieDst goedkooper werkt, naar mate het aantal deelnemers groot is. Do heer Heemskerk juicht weke- lijlcsche betaling toe. Hij is er echter niet voor om dit ook voor beter gesitueerden mogelijk te maken. De middelen, die B. on W. voorstellen, kan spr. niet toejui chen. Hij had liever betaling op de scho len zelf. Do. moeite is voor do hoofden geasisteerd door do onderwijzers, naar Spr. meent, niet zoo groot, dat dit als een bezwaar kan gelden. Tegen een ophaal dienst, als voorgesteld, heeft spr. wel eenig bezwaar. De heer Groenevcld zou deze op haling niet willen beperken tot lien die 't verzoeken, maar 't den menschen aan bieden. De heer Wilbrink is ook voor we- kelijksche betaling, maar een ophaal dienst, met al de kosten en moeite daar aan verbonden, acht hij niet noodzakelijk Hij geeft in overweging het geld op do scholen te doen innen. De heer v. d. Li p, weth., zegt, dat B. en W. en W. indertijd tegen weke- lijksche betaling waren. Zij hebben ech ter uitvoering willen geven aan een door den Raad aangenomen motie, waarin ook een grens van f 2000.genoemd is. Aan die motie is een zeer loyale uit voering gegeven. Het was trouwejas moei lijk een andere oplossing to vinden. Te gen inning door de hoofden heeft spr. bezwaar. Ze hebben het al druk genoeg en, boyendien, men kan het hun niet o p- dragen. Men zou het hun moeten, ver zoeken. Over de bijz. scholen hebben we heelemaal niets te zeggen. "We zouden dan don toestand krijgen, dat sommigen het doen en dat anderen weigeren. Een pae- dagogisch bezwaar acht Spr. dat de kin deren van elkaar weten wat ze betalen. Spr. meent dat de voorgestelde oplossing dan nog de beste is. Er kan voor de ouders niet het minste bezwaar zijn even op lo geven dat zij van dezen dienst gebruik wenschen te ma ken. Do heer Heemskerk is niet over tuigd, maar hij ziet ook geen andere uit weg. Verder vraagt hij of hier de kwa de posten, die nu misschien binnen ko men opwegen tegen de kosten (pl.m. fCOOO.— De heer Groeneveld UCjft op alge-» meene toepassing aandringen. De kosten zullen dan naax evenredigheid geringer zijn. Spr. dient een motie in, waftrin B. en W. worden verzocht, alle schoolgeld- plichtigen in de gelegenheid te stellen, het schoolgeld te laten ophalen. De heer v. d. Lip, weth., zegt, dat de moeite voor de hoofden niet gering is, vooral als de betaling ongeregeld gaat. Zij kunnen tosh geen dienst doen als „de man met de rooio pet". De kosten zulien naar Spr. meent niet gedekt worden door binnen te halen kwade posten en wijst er verder op, dat B. en Wr. geheel aan den wenschen van den Raad hebben voldaan, maar nu komt men weer met een verder gaand voorstel, dat niets anders betee- kent, dan het geld op groote schaal weg te smijten. De heer Groeneveld blijft zijne meening handhaven. Do motie-G roeneveld in stemming gebracht wordt verworpen met 20 te gen 4 stemmen, die van den heer Knut tel en de Soc. Dem. behalve de heer Duin beldeman. Het voorstel van B. en W. wordt aan genomen met 15 tegen 9 stemmen. Tegen de heeren Oostd3ra, Eerdmans, Heemskerk, Wilbrink, v. Hamel, Splin ter, Huurman, Stijnman en Bisschop. 19o. Verordening, regelende het open-» baar gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Leiden. Bij art. 5 bepleit de hoer Groene veld de inschrijving van leerlingen aan de scholen. Hij stelt een motie in dien geest voor. De heer Eerdmans spreekt ia den zelfden geest. De heer Knuttel is ook voor de mo tie om den ouders meer vrijheid te geven bij het plaatsen van kinderen op bepaal de scholen. De heer v. d. L i p, weth., zegt dat do verordening zicli tegen inschrijving op do scholen niet verzet. Dat dit thans niet gebeurt zit hierin, dat we thans nog in een overgangstoestand verkceren. Er moet met den aard der scholen gere kend worden, wat althans voorloopig hefc best in een centraal punt kan geschie den. Do distributie over de verschillende scholeu berust in elk geval bij B. en "W. Als de ouders aan den nieuwen toestand gewend zijn, kunnen andere maatregelen genomen worden. Een gebiedend voor schrift acht Spr. niet geweDscht. De heer v. Hamel meent dat de in schrijving ten stadhuize veel onnoodig werk geeft. De heer Huurman geeft aan in schrijving aan school de voorkeur. Da ouders zijn dan in de gelegenheid eens met de hoofden kennis te maken. Do heer v. d. L i p; weth.. zegt dat het bezwaar van den heer v. Hamel niet be-* bestaat. Wat betreft het bezwaar van den heer Huurman, die kennismaking komt van-* zelf. We hebben nu toch ook do ouder avonden. De motie van den heer Groeneveld in stemming gebracht wordt aangeno men met 13 tegen 11 stemmen. Voor do heeren. Oostdam] Jan do Lange, Eerd mans, Wilbrink, v. Hamel. Kuivenhoven. Huurman, Eikerbout, Knuttel en de Soc. Democraten. Het artikel wordt goed gekeurd. Bij artikel 8 komt aan de orde do amendementen yan den. heer Oostdam om de vakonderwijzers aan de leerschool te doen vervallen. Do heer Groencveld stolt voor do vak-handwerkonderwijzeressen weer in eore te herstellen. Dc heer Oostdam zegt dat kort gele den na rijp beraad besloten is tot af schaffing. Er is geen enkele reden ora daarop nu weer terug ie komen. De heer Eerdmans zegt dat dit ar- l kei in voorkomende gevallen ruimte laat voor vakonderwi jzerossen Do heer v. d. Lip, weth., zegt ook, dat pas tot afschaffing is besloten. De:;c ver ordening dient alleen om vast te leggen wat de Raad besloten heeft. Daarmee dient toch ook Tokening to worden gehou den. Dc heer Groeneveld zegt dat hij nu hetzelfde doet wat de heer Oosldani het vorig jaar deed. dam het vorig jaar deed. De heer Oostdam ontkent dit. Het amendement wordt verworpen niet 18 (egen 6 stemmen. Voor de heeren Heemskerk, Knutlel en do Soc. Demo craten. De heer O o s t d a m, die thans zijn amendement verdedigt, ziet geen enkele reden cm op de leerschool de vakonder- wijzers(essen) to handhaven. Dc heer v. d. Lip, weth., zegt hier verschil moet worden gemaakt. De vak onderwijzers zijn met een speciaal vak beter op de hoogte. En nu meet, naar Spr. meent, de leerschool zijn 'n modelschool. Hier moeten n.l. de kweekelingen loeren boa ze later onderwijs moeten geven. Hierbij komt dat de onderwijzeres aan de kweekschool ook les geeft aan de leer school, wat Spr. van veel be teekenis acht. Dit is van meer belang, nu do onderwij zeressen ook zelf los in de handwerken moeten geven. De kosten kunnen hoog stens f1620 bedragen. Do heer Oostdam is door den wet houder niet overtuigd. Het amendement in stemming gebracht wordt verworpen met 14 tegen 10 stemmen. Vóór de heeren Oostdam, Jan de Lange, Schoneveld, Wilbrink, Huur man, Eikerbout. Wiltner, Stijnman, Bis schop en Knuttel. De heer Oostdam trekt zijn tweede amendement in. Het artikel wordt aangenomen. Bij art. 9 stelt do heer Groencveld voor, dat de oudste onderwijzer in dienst jaren als waarn. hoofd moet fungccven. Do heer v. d. Lip, weth.. spreekt er zijn verbazing over uit, dat allerlei voor stellen rauwelings worden ingediend. Voor een bepaling als do heer Groencveld 1 wenscht is geen enketo roden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5