Burgerlijk© Stand Lelden u- ----- 31 Juli. Geboren: Paul Aloysius z. van Tb. P. Becker en F. M. Torres Henri rika Hele na d. van A. van der Linden cn II. J. Pi- kct Petrus z. van C. J. Singcling en C. Beverwijk Maria Johanna d. van J. Munk en H. A. Prins Petrus z. van G. P. v. Lcijden cm A. van Steijn. Johanna Martha d. van A. G. Harte velt cn M. Ver boom Dorothea Maria d. van J. H. M. do Graaf cn M. J. C. B. v. Wichen Ni- colaas z. van A. Kroesemeijcr cn J. Biet- kerken; Dirk z. van D. Seller en 0. W'. Scrlie Willcmijntje Jacoba d. van L. van Vliet cn J. Stcof Hcndrika d. van P. J. Kolderman cn M. S. van Welzen Aclria- nus Johannes z. van J. dc Lange cn) 0. Nicuwenhuijzen. Ondertrouwd: P. J. Hannaart jia. 20 j. cn C. M. W. Keijzer jd. 19 j. Overleden: J. H. Buiting in. 37 j. M. J. Eradcs-Stoutcn v. 54 j. |.|.- LUCHT-TEMPERATUUR. 's Nam. 12 uur 14 (58° F.). Voorm. 9 uur 16° C. (61° F.).' 's Nam. 12 uur 18° G. (65° F.), 's Nam. 3 uur 19° G. (68° F.). WATER-TEW3PERAUUR. Voorm. 9 uur 17^° G. 's Midd. 12 uur 17K>° G. 's Nam. 3 uur 18° G. LICHT OP: Woensdag 1 Augustus 9.22 uur. In behandeling komt een voorstel van B. cn W. om over te gaan tot vaststelling van een nieuwe verordening op het ver haal van de pensioensbijdragen der ge meente-ambtenaren. Dat is noodig gewor den doordat de laatst vastgestelde verorde ning, volgens welke, in overeenstemming met de nieuwe pensioenwet, 81 zou wor den geheven, niet door Ged. Staten is goedgekeurd. Genoemd college acht den toestand der gemeente nog te gunstig(!) om een dergelijk percentage te heffeni B. en W. stelïenvoor,om aan het bezwaar van Ged. Staten tegemoet te komen, daar men anders,, bij niet-goedkeuring in het geheel niets zalkunnen verhalen. Volgens dit voorstel zou de oude heffing van 4 weer worden toegepast,n.l. 2 voor eigen en 2 voor het wed.- cm weezenpenoioen. De heer Meerburg vraagt of men niet bij de Kroon in liooger beroep kan gaan. Ook de heer de Ruyter Zijlker is verontwaardigd over deze schending van de gemeentelijke autonomie. Dït is nu voor de zooveelste maal dat dc raad maar moet slikken wat Ged. voorleggen, hoewel 'b niet in het gemeentebelang is. Omdat de gemeente in de moeilijke oor logsjaren zuinig is geweest, aldus de heer B. Ouwehand, is haar eerst de uitkee- ring vanO. W. belasting ontgaan, en nu worden we om dezelfde reden gedwongen een te hooge premie te betalen. Daarbij hebben Ged. Staten de zaak ook niet serieus behandeld, 't geen o.a. hieruit blijkt, dat bij een heffing vg,n3— 5$ inplaats van 2—2 een ambtenaar met f 6300 salaris er f 165 beter van wordt, terwijl iemand met «cn veel kleiner salaris, b.v. van f 1800 er ?13.50 mee achteruit gaat. Spr. zag dit feit toch gaarne ter kennis van de Kroon gebracht. De V o o r z. sluit zich aan bij de leden die de houding van Ged. Staten betreu ren. De gemeênte geeft nog royaler uitvoe- ringaan de pensioenwet dan het Bijk, dat van alle ambtenaren 81 heft terwijl Katwijk tot flOOÖ vrijlaat en tot f1800 nog een aftrek van f900 toepast. Dit oordcel van Ged. is spr. alleen verklaarbaar door dc veronderstelling dab zij een uniforme regeling voor de provincie hebben ontwor pen, die met plaatselijke omstandigheden! geen rekening houdt. De bedoeling van de pensioenwet is niet dat men geen SI zal verhalen, maar dat men er niet boven uit zal gaan. Waar dc gemeente binnen de perken der wet blijft, hebben Ged. Sta ten niet het recht opdeze verordening hun goedkeuring to onthouden. De aandacht van de regeering kan hierop wel eens wor den gevestigd. B. emW.vestigen ervoorts de aandacht op dat van de nieuw aan te stellen ambtena ren wel 81 kan worden gevraagd. De heer B. Ouwe hand acht het niet ondienstig de regeering eerst op de hoogte te stellen van deze beschikking, en zoolang 10 wachten met het vaststellen der nieuwe herordening. De Voor z. betoogt dat men nog altijd ■jcnbesluit in dezen-kan nemen. Dc heer v. d. P e r k ste'unt het denkbeeld van den heer Ouwehand, en wil met be handeling wachten tot een volgende verga dering, als heb antwoord er is. De Voorz. zegt dat heb niet zoo vlug gaat bij de Kroon, omdat. De heer Ouwehand: Je komt toch bij dcni duivel te biecht! Do Voorz. verwacht voor Nieuwjaar geen antwoord. Al dien tijd zou men geen. verhaal mogen toepassen. Dc heer Grimbergen oppert het denkbeeld om al het oude personeel te ont slaan, dan is men er ineens (hilariteit.) In antwoord op een vraag van den heer v. Duivcnbode zegt dc Voorz. dat tegen Ged. Stalen geen beroep mogelijk is. liet voorstel van B. cn W. wordt hierna aangenomen. Dc aid. Katwijk van den Chr. H. cn Ind. Middenstand heeft medegedeeld een adres aan den 3fin. v. Arbeid tc hebben gericht inzake het tegengaan van do z.g. vliegende winkels, terwijl zij den raad verzoekt, om dergelijke, voor den middenstand schade lijke ondernemingen ook aan te slaan in do plaatselijke belastingen. Op voorstel van B. en AV. werdt besloten aan adressante te berichten dat de ge meentelijke overheid daarover niet te be schikken liccffc, maar dat dit tot do com petentie van de rijks-wet behoort. Een' voorstel om over te gaan tot ver warming van bet gemeentehuis door mid del van gas, wordt aan genomen. De ver warming zal plaats hebben met behulp van een drietal radiatoren, waarvan reeds eenige geplaatst zijn, welke goed voldoen. De kosten zullen in totaal f 1100 bedragen. In antwoord op een vraag van den lieer v. Duivcnbode zegt weth. Kruit dat dc prijs van "voor vorwarmingsdoeleïnden gebruikt gas volgens do verordening op 7 cent per M3. is bepaald. Ecnige aanslagen die op het kohier van de straatbelasting over 1923 dubbel voorko men worden oninbaar verklaard, waarna conform tot goedkeuring van het kohier, dat een eindcijfer aanwijst van f 29.275.97, wordt besloten. Goedgekeurd worden de rekeningen' van het gas-, het electriciteits- en het duinwa terbedrijf over 1922, welke respectievelijk een winstcijfer toonen van f 5505.03; f 732 cn f 2812.56. In het advies van do commissie die do rekeningen heeft nagezien wordt met- waarde erin g melding gemaakt van het goede- beheer der bedrijven. Tot lcdeni van de commissie die de reke ning van do gemeente over 1922 zal hebben na tc zieu, worden benoemd de heeren H'. AV. Grimbergen, D. C. v. Leeuwen cn P. Meerburg. Benoeming van een lid der comm. van toezicht op de Bewaarschool to Katwijk aan Zee. Benoemd wordt met 111 stem no. 1 van de voordracht Mevr. J. Nauta-Mantz. (Zie vervolg 2e blad.) y§¥ oe mm,Emm© sassenheim. Doodelijke ongeluk. Het leven is een damp, de dood wienkt ieder uur. De waarheid van dat woord is hier gis teren weer op droeve wijze gebleken. Met de tram, die te tien uur uit de rich ting Haarlem hier arriveert, kwam ook ©era 18-jarig meisje mee', dat aan de halte „Oude Post" moest uitstappen. Het meisje beging toen de onvoorzich tigheid uit den rijdenden wagen' te sprin gen, met het noodlottig gevolg, dat zij door de tram gegrepen werd en onherken baar verminkt. De schedel van het onge lukkige meisje was totaal verpletterd. Daar het trampersoneel het ongeluk niet dadelijk bgmerkte reed de tram door. Een fietsrijder, die ©enige oogerrblifeken later passeerde, vond het deerlijk verminkte lijk en waarschuwde de politie. Daar de indentiteit van het lijk niet kon worden vastgesteld, werd het naar het brandspuithuis vervoerd. Hedenmorgen kwam men tot de ontdek king dat het meisje een dochter was van de fam. J. M. alhier. Men kan zich den toestand van de ouders, die op zoo droeve wijze hun doch ter moesten verliezen, indenken. De deelname met het zwaarbeproefde ge zin is algemeen. I BIJNSBURG'. r—ï^' Ineen gecombineerde bestuursvergadering van de Oranje-Veree- niging en de Chr. Oranje-Vereeniging al hier is besloten in de volgende week een begin te inaken met do collecte langs de huizen. Meisjes van de Hervormde, Gereformeer de, Chr. Gereformeerde ten RJK. Jonge- doëhters hebben zich bereid verklaard voor deze collecte alsmede bij de kinder feesten hulp te verleenen. De dagen, waarop de collecte wordt ge houden, worden nader per advertentie be- kenld gemaakt. Getracht zal worden ook een' regeling te maken voor straatventers, kramers en kooplieden, die óp de feestdagen een staanplaats willen innemen. De heeren M. v. d. Gugtcni, P. Ouds hoorn en A. Zandbergen zullen' terzake van advies dienen. Naar aanleiding van een gestelde vraag omtrent- de finantiën, of deze wel toerei kend waren voor de uitgebreide feesten, werd het vertrouwen! in de medewerking van de burgerij uitgesproken, dio dpor ruime gaven de eensgezinde same inwer king zou toonen op prijs te stellen. Wtenschelijk werd geacht, bekend to maken, dat de te houden collecte mede dient voor het kinderfeest, dus niet uitslui- tenjd voor het zomerfeest. KATWIJK AAN ZEE. De ruim 30-j a r i g e A. de B. van hier welke te IJmuideui ter haring^ visscherij zou uitvaren, ging des mor gens van boord af en gaf voor dat hij buikpijn had. Hij keerde na cenige da gen. echter niet terug. De politie werd met het geval in kennis gesteld, die het ge lukte den persoon te Bloemen,daal aan te houden. B., die aan zwaarmoedigheid leed is naar zijn ouderlijke woning! terug gebracht. Door een winkelier werd gisteren een jeugdig diefje op heeterdaad betrapt en aan de politie overgeleverd. Lust tot rooken en snoepen was oorzaak. Toen doze week vanwege do pas opgerichte reddingsbrigade eeni- go bakens waren geplaatst, waren dezo den volgenden morgen verdwenen. Eeni- go personen brachten eenig materiaal terug en gaven voor niet geweien te heb ben waarvoor het dienstig was. AVij ontvingen bet goed uitgevoerde programma van het Groot Nationaal Zang en Muziek-Concours, dat &.s. Vrijdag bij halte „Duinoord" zot worden gegeven. AVannecr het weer oen weinig meewerkt, belooft het een mooicn dag te worden. Niet minder dan 31 Zang- en 9 Muziek- Vcreenigingen lieten: zich voor deelname inschrijven en' het ligt voor do hand dot ze zich zullen beijveren een goede uitvoering te bevorderen. Vrijdagmorgen' te half tien hoopt de heer J. H. dc "Waal Malefijt, burgemeester dozcr gomeento en' voorzitter van het ccre-comité, op het terras van het Groot Badhotel het concours to openten. Op dit terrein zal vervolgens door de Zang-vcrceniging „Halleluja" alhier oen welkomstlied worden gezongen, Daarna volgt eten wandeling naar het Concoursterrein, waarbij het Katwijksche Harmoniecorps „Uitspannig na Inspan ning" zich zal laten hooren. Gaarne wekken! wij onze lezers op dit concours, dat veel goeds belooft, te gaan bezoeken. - KATWIJK AAN DEN RIJN. ■-=? Gisteren werd een vrije baan wedstrijd gehouden door do Bur-- gerwacliten van Voorscholen, Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg. Het weer werkte niet mee. De uitslag was als volgt: H. Grimbergen Mz. lsten prijs, P. C. Bloot 2den pr., A. v. Klaveren 3clen pr., J. de Zwart 4den pr., A. Zandbergen 5den pr., G. v. Delft Gden pr., J. Weber 7den pr., J. Slingerland Ssteni pr., R. v. Mullingen 9den pr., G. Rijnburger lOden pr., P. v. Klaveren llden pr., H. Ravensbergen 12den pr. j 1 1 LISSE. Ds. H. A. Min derman e Dirksland heeft het beroep naar de Ge-; ref. Gem. alhier aangenomen. Bij de gehouden examens door de Federatie van Handels- en Kan toorbedienden slaagde o.m. voor Engel- sche Handelscorrespondentie de heer J. Zaneveld alhier. HILLEGOM. - D e B a a d dezergemeente zal a.s. Vrijdag vergaderen ter behandeling van de volgende onderwerpen. 1. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Verzoek H. Ph. Salmari plaatsen hek aan dc Leidschestraat voor de rooilijn. 4. Plaatsing hek J. M. Philippo aan de> Molenstraat. 5. Aanwijzing rooilijn Brouwcrlaan. 6. Verzoek van het Hiilegomschc Drank- weercomité om verbod verkoop van alco holhoudende dranbenj bij gelegenheid van het jubileum van H. M. de Koningin. 7. Verzoek van B. en AV. van Wymbrït- seradeel om adhaesiebetuiging aan een adres van den Baad dier gemeente tot in stelling van een algemeen vloekverbcd. 8. Begrooting Gezondheidscommissie 1924 9. Vaststelling pensioensgrondslag tijde lijk kantoorbediende ten kantore van ge meerde werken, J. B. Verhaar. 10. Wijziging raadsbesluit d.d. 15 Juni 1923 tot het aangaan van een geldlelening groot f 1903.000.— 11. Ontwerpen-verordening op de heffing en invordering van rechten voor huwelijks voltrekking. 12. Voorstel van. B. en V/. tot aankoop van een brandspuit. 13. Verzoek van het Comité voor het 25- jarig Begeeringsjubileum van H. M. de Koningin om subsidie uit de gemeentekas eni verdere medewerking voor do feest viering. 14. Adres van Gebr. Driehuizen e.a. om intrekking verordening standplaats woon wagens aan de Frederikslaan. 15. Benoeming Directeur van het op to richten Waterleidingsbedrijf. 16. Aanbieding Gemeentrekening 1922 en benoeming commissie van onderzoek. 17. Verzoek van Hillcgom's Drankweer- comité om vaststelling van een verordening krachtens art. 7, eerste lid, lo of of 2o der Drankwet. i i.«! 18. Comptabiliteit-sbesluit. HAZEBSWOUDE. M e j. C. Voorn, o n d e r- wijzeres aan deB. K. school op het dorp, heeft tegen 15 September a.s. ontslag uit hare betrekking aangevraagd. De echtgenoote van den! heer A. B. wonendeaan do Roemer, bezig zijnde met het verrichten van huise lijke bezigheden, had het ongeluk haar pols te breken. De Minister van Bin- ntenlandsche Zaken en Landbouw brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het voornemen bestaat voor 1923 van a-f 1 Augustus tot 15 October in het belang van de bescherming van den snoek het visscben met den henigel, geaasd met viscli, te ver bieden1. De wateren in onze gemeente waarvoor dezê bepaling zal gelden, zijn: de Oostvaart vanaf den Rijn tot aan het Dorp, de Westvaart of Gemeenewegsche vaart vanaf den' Rijn tot aan het Dorp, de Westoinder vaai't ten Noorden van het Dorp en de Vliet vanaf de Oostvaart tot de Schutsluis van het Rietveld. Op een gehouden ouder avond vandeOpenbaro Lagere school wqrd besloten het gemeentebestuur te verzoe ken het vervolgonderwijs niet te laten vervallen. Heb bestuur dor ouder-commis- sie zal in dezen do noodigo stappen doen Burger! Stand. Geboren:. z. van A. van Dorp en N. Los. Ondertrouwd: Jacobus Vonk jm, 25 j. en Margaretha Joh. van Gorkum jd. 25 jaar. Wegens het niet tij- dig inleveren van hun verhuisbiljet is tegen verschillende personen door do politie pro ces-verbaal opgemaakte Ook wordt naar het rijden zonder licht bij avond met de fiets, streng toegezien. Voor dorpbowonorsis het wellicht niet overbodig mede to deelen op welke uren het Secrotarie aan den Rijn dijk geopend is. Allo werkdagen van v.m. 9—1 uur en n.m van 24 unr is het geopend BODEGRAVEN. Toon do landbouwer O. V. in het Buitenkerk, Zaterdagmorgen van het melken thuis kwam, bemerkte hij, dat in dien tijd ongenoodo gasten in rijns woning waren geweest. C. V. vermiste uit een kast f 800. Aangezien dit geld niet zijn eigendom is, is het to hopen dat de dief ontdekt wordt, en V. het geld weer terug krijgt. De ree handelaar C. v. TL, in hot Oud-Bodegraven vermiste 'c morgens uit ec-n schuur een regenjas cn een nog goed rijwiel. Zondagmiddag fs op last. van den heer Batelaan, loco-burge- mcestcr, proces-verbaal opgemaakt tegen het bestuur van do vootbalvoreeniging, die zonder toestemming .van B, en W. oen voetbalwedstrijd hield met cntrcte. Tot nog toe zijn echter de vorige Terbalen nog niet vervolgd. NOORDWIJK 'AAN ZEE. Do he or Bakker alhier slaagde te 's-Gravenhaga voor het exa men Engelsch L. O. 3TADSKBEUWS Kinderzendingsfeesi cp Oud-Poelgeest! Hoewel de lucht nog dreigde en het zon netje nog dikwijls onderschept werd door de grauwe wolken, toch leefde de vaste hoop in veler hart dat het vanmiddag droog zou blijven, en dat het Zendingsfeest naar wenscli zou slagen. En die hoop is gelukkig ruimschoots in vervulling ge gaan, want tegen het uur van aanvang be gon het lang verbeide zonnetje voor goed zijn lichtspel door het dikke gebladerte van „Oud-Poelgeest". Het bestuur, dat zich aanvankelijk in gedachten reeds den gelieelen middag in het Koetshuis zag opgesloten, had 's mor gens hard gewerkt om alles „voor elkaar" te brengen, met het resultaat, dat toen de blijde jeugd in dichte rijen het feestter rein bezette, zij daar alles naar v/ensch vond geregeld. Velen hadden aan de vriendelijke uitnoo digingen, in allerlei vorm verspreid, ge hoor gegeven, zoodat, mocht het getal ook iets kleiner zijn dan het vorig jaar, toch een 750-tal kinderen officieel waren inge schreven. 10 scholen hadden zich daarbij doen vertegenwoordigen, waarvan 1 uit Rijnsburg, en de overigen uit Leiden. Toen allen gezeten waren, beklom de voorzitter, de heer L. G. v a n K a mp, het spreekgestoelte, en verzocht de jongens en meisjes te zingen Gezang 2:1 en 5: Den Hoogen God alleen zij d'eer, Elk kniel' voor Hem aanbiddend neer! Elk moet Hem dank bewijzen. waaraan door allen uit volle horst gevolg werd gegeven. Na in gebed te zijn voorgegaan sprak de voorzitter daarna een kort openingswoord, waarin hij. op treffende en bevattelijke wijze naar aanleiding van de geschiedenis van een kleine jongen die verdwaald was, de beteekenis deed zien van het gebed, ook ten opzichte van de Zending, die werkzaam is om verdwaalde zonen en doclitcren thuis te brengen, maar dan thuis te brengen in het Vaderhuis daar Boven. Spreker noemde een voorbeeld uit de Zendingswereld, waaruit de dankbaarheid bleek van een verdwaalden herder jegens den zendeling die hem liefderijk in zijn huis had ontvangen en verzorgd. Wanneer we, zegt spr., daarbij vergelij ken wat Jezus voor ons heeft gedaan, dan kan het niet anders of we voelen ons dankbaar en we zullen die dankbaarheid uKen in onzen arbeid voor de Zending. Die gelegenheid bestaat ook voor kin deren, ook te Leiden, o.a. door de Kinder- zendingsvereeniging „Het Mosterdzaadje", die eiken Zaterdagmiddag van 34 uur in „NathanaëlT vergadert. Na nog een hartelijke opwekking tot het jeugdig gehoor te hebben gericht, liet spr. zingen het tweede vers uit het programma „Ver boven 't prachtig sterrendalc Hierna trad als spreker op de heer H. v. Weeren Jr., met het onderwerp: „De Zwarte Lelie". Vanmiddag te ongeveer '2 uur heeft het Haagsche muziekkorps van heb Leger des Heils voor het stadthuis een aubade ge bracht aan den burgemeester. Dit muziek korps, bestaande uit drio en dertig leden, maakt een auto-tocht door ons land tot het geven van uitvoeringen in die gemeen ten waar geen afdecling is van het Leger des Heils. Daar zulks hier wel het geval is, bepaalde men rich hier tot het bren gen van een aubade aan den burgemees ter. De muzikanten formeerden zich in een ha'lven cirkel voor 'heb stadhuis rond/m do burgemeesterskamer, maar de burgemees ter 'had plaats genomen Ibuiten op het bor des van 'het stadhuis. De belangstelling van het publick was zeer groot. Nadat eenige muzieknummers waren ge geven, dankte ds burgemeester den com mandant voor de attentie. DE HUURWETTEN. Het beridht omtrenlt de Huurwetten (zie 2e blad) is niet geheel juist. De daar in genoemde percentages van 30 en -40 pet. behooren to zijn resp. 37M en 50 pet. TELEfxRAJüGflEN De vliegwedstrijden to Gothenbirrg. STOCKHOLM, 1 Augustus. Do vliegwed strijden to Gothenburg, die Zaterdag aan vangen. zullen do grootste zijn, die ooitwer den gehouden. Zeven landen zullen deel nemen Zweden, Engeland, Nederïs.nd. Duitschland. Noorwegen, Letland on Frank rijk. Tsjccho-Slcwakrjc zal worden vertegen woordigd door een vliegtuig-eskader en. Italiaansch© vliegers zuilen aan do dte: in ons tra tio deelnomen. Eootwerkersstaking te Hamburg. HAMBURG, SI Juli. Do bootwerkers in do haven van Hamburg liebban hedenoch tend 11 uur wegens oen loor^osrinl den- arbeid neergelegd. BI een te die schepen, welke voor elf uur reeds raot isder en los sen waren begonnen, worden nog „afge werkt". Óverige-ras ligt do arbeid aatt de kaden geheel eti! Men hoopt dat hot ga- schil anet medewerking v&it der. Hauicurg- adhen Senaat, weldra zal worden bijgeüegd. De ziekte van president Harding. NEW YORK, 31 Juli. (V.D.). Hel Aino- rikaauschai volk is diep getroffen door het hedenmorgen ,uib San Francisco gescindö buEefca». waarin wordt medegedeeld, dat de' toeetanc. van president Harding ernstig is. Hedenmiddag kwam er eenige opluchting door de meeledeeling vaai den lijfarts van don president, dat de patiënt een betrek kelijk rueligen nacht beeft doorgebracht. De President sliep 6 uur en was lieden-v morgen zon goed uitgerust, dat bij om de' ochtendbladen vroeg, waarin hij do ko lommen lange be rich ten over zijn ziekte las. Yolgcna het rapport der doktoren isr er geen uitbreiding der longontsteking tel constateeron en is de werking van het barfc' verbet-erd. De president verklaarde zelf zich beter cn mindor vermoeid te gevoelen. Depreciatie van Grïeksch geld. ATHENE, 31 Juli. (YJD.). In dc omge ving van de beurs hebben opgewonden be- tooginger. pleate gehad in verband met de ernstige depreciatie van de drachme. De politie moearfc ingrijpen. De regeering heeft strengo maatregelen aangekondigd. In. financieelo kringen is men van meening, dat de daling van de drachme het gevolg is van speculaties. SHARKTSERICHTEH AMSTERDAM, 1 Aug. Veemarkt 440 Vette Kal veren le k\v. 8488 cent, 2e kw. 76—S2 cent, 3o kw. CO cent; 65 N-ucblcro Kalveren 1420; 4 Schapen; 505 VeHc Varkens le kw. 8890, 2e en 3e kw. 82843 cent; 16 Paarden. VOORSCHOTEN, 31 Juli. Vrije veiling. Eieren per 100 «4uks 7.408,Eendeicren per 100 stuks 7,50; Duiven per «tuk 0,25 0,40; Konijnen per stuk 0,701.20. RGELCFARENDSVEEN, 1 Aug. Veiling. Bloemkool 25 cent; Aardbeien 37 cent per kg.;, Aardbeien 12 ccn-t per doosje; Peulen 0.75 1.80, Tuinboon en 3538 cent, Snijboonem 11.40—12,10, Snijboonen Stek 6.90, Pnn- cessebooncn 11.50, Wagenaarsboonen 8,90 en Stambooncn 7.70 per 10 Kg.; Augurken: Fijn 9.50—12,20, Fijnbasterd 7.40—6,80, Fijnbasterd: II 5.40, Basterd 4.105, Basterd II 4.Grof 4.905r35, Bommen 3.803,90, Stippel 1.75, Aardappelen 0.85—3,—. KATWIJK AAN DEN RIJN, 31 Juli. Vei ling. Due of York per 25 Kg. l.lO1.60, Eigenheimers per 25 Kg. 1.201,30, Peen per 100 bos 8,1012,10. Aanvoer: 1040 maal 25 Kg. Due of York; 160 maal 25 Kg. Eigcn- himers; 3100 bos Peen. WOERDEN, 1 Aug. Kaas. Aangevoerd 423 partijen, lo kw. 3943, 2o kw. 3337f Met Rjjksmcrk 3343. Handel vlug. OFFICIEELE BEÜRSNOTEERWG. Nederland 192! 6% Nederland 1922 B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 Nod O.-I. ob! 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Bus! 1906 frs. 500 5 Rus! 191Q frs. 500 4& Koloniale Bank »and Ned. Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgens A. Jurgcns B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anaconda copper Centr. Leather Studebaker U S Steel Compania Handelsver. A'dam. Dordtsche Pefr Gecons. Hol! Petrol. Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a.' Hol! Stoomboot Kon. Hol! Lloyd. Kon. Pakelvaart Srheepvaar* Unie Eott. Lloyd Kon. Ned. Stoomboot - I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Bat a via Tabak Deli Cultnnr Mij H. TJ S Mij ob! 5 H H.IJ.S.M ob! 1900/M2 4 Mij. t. E. v. S. S ob! 534 Atchison Topeka Fric common F -*r\s C'ty Southern -eiiT» K-*u«as Texas South. Pacific Union Pacific - h - Geld pro! o1/8 v k: ioi 1015/8 991/a 873/a 142 210 lU*l/2 SI*/* lOS3/4 89V2 4W/4 SI 6 HIV4 8311/2 241/2 14S 77 Vs 300 SCl/4 19 1051/2 105 Hól/2 1321/2 79Vs 294 27G 977/8 81 1027/g IIV4 IS*/» I 1397/g "Wisselnolccringen (Amsterdam-) 11.61V, o.ooci'/g 3 t 80 I2.IH/4 43.8 J O OO333/. 11.05 86.1 5 45.427, 40.99 67.55 2.343/is Zicht. London m Berlijn Parijs r Brussel n Zit rich Wennen Rcnii? 9 Madrid m Kopenhagen m Cbrietianin Stockholm New-York - r volgens waarnemingen verricht in den mor- j gen van 1 Aog. 1023. medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Ingiittmt te Do Jkldt. Hoogste Baron»eter?t.761.0 Biarritz. lA&gtste RaTomelerEt.741.6 Kopenhagen. 1 Verwachting tot deu'avond van2 Aug.5 -j Aanvankelijk mntigt' tot krachtige, tater t afnemende meest Zuidwestelijke tot este- lijke wind, zwaarbewolkt of betrokken, waarschijnlijk nog renige regen, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3