indigestie m II MEI ZUL Ril GesnoanieHjks Aankondiging, v GEMEENTELIJKE V1SCHVERK00P., Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. 1225, is DONDERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.26— f 0.32, en SCHOL a f 0.19—f 0.38 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 1 Augustus 1923. Burgemeester en Wethouders van Lei den maken bekend, dat het Gemeentelijk Waschbureau (Pasteurstraat) van 6 tot en met 11 Augustus a.s. wegens vacantie van het personeel zal zijn gesloten. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 31 Juli 1923. AGENDA. lederen Woensdagavond van 7H—-8H nur. Rechtskundig Bureau Chr. Beet. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondangsdienst der apotheken wordt van Maandag 30 Juli tot en met Zondag 5 Aug. waargenomen door de apotheken van de H.H. D, J. v. Driesum, Mare 76, Telef. 406 en W. Pelle, Kort Rapenburg, Telef. 594. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid ia steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. bare scholen toegezonden (pl.m. 2500), de zer dagen in. Ze zijn voor het meerendeel hoogst belangwekkend. Wat daaruit nu al met groote kracht naar voren dringt, is de noodzakelijkheid van het blijven bestaan daarvan, te plat- tenlande bovenal. En op onze vraag, welke wenken men zou kunnen geven, om het te behouden, waar het gemeentebestuur, door het voor beeld van bet zich terugtrekken van het rijk, het geheel laat verloopen, komen hoogst belangrijke antwoorden in. Tegen de a.s. algemeeme vergadering of, zoo eenig8zins mogelijk, eerder, hopen wij daarvan een overzicht, en in verband daar mede, leiding te geven. Dit staat wel vast dat „Volksonderwijs" in dezen een groote taak op zich zal kunnen nemen. Bond Chr. Politie-ambtenaren. De algemecne Bondsvergadering van den Bond van Chr. Politie-ambtenaren in Ne derland zal dit jaar D,V. gehouden worden in Groningen, in het gebouw Scala", Nieuwe Ebbingestraat, op Woensdag 22 en Donderdag 23 Augustus. Commissie van overieg voor de politie. De Algemeen© Bond van Politieperso neel in Nederland heeft met 120 tegen 14 stemmen een motie aangenomen, waarin werd uitgesproken, dat geijverd moet wor den voor instelling van afzonderlijke com- missiën van overleg en de politie. HET FR A NSCH-BELGISCHE ANTWOORD. Poincaré wijst de Engelsche vcorsfeüen aL Naar uit Londen, gemeld wordt, is het Belgische antwoord gunstig ten op zichte van het voorstel om een commissie van deskundigen te benoemen, teneinde de herstelcommissie van advies te dienen bij de bepaling der van Duitschland te eischen betalingen. Het antwoord stelt tevens de ontruiming van het Roergebied voor, naarmate Duitschland betaalt. De „Daily Tey." kenschetst daarente gen Poincaré's antwoord als de meest hoffelijke, maar ook meest ab solute verwerping van bijna elk voorstel, door Engeland gedaan. Het Fransche antwoord zal, naar ge meld wordt, vandaag door het kabinet verder worden behandeld, waarna de meening van de Britsche regeering aan de Fransche regeering zal worden mede gedeeld. Het optimisme, dat te Londen na het verzenden van de Engelsche nota heerschte, is aanmerkelijk verminderd. Men gelooft, dat Frankrijk zijn stand punt in de meeste opzichten handhaaft en dat het niet veel geneigdheid aan den dag legt aan te duiden, in welken zin de bezetting van het Roergebied zal worden gewijzigd, indien de passieve te genstand ophoudt. Duitschland moet afzien van het lijde lijk verzet, alvorens Frankrijk eenige discussie met Duitschland zal overwegen. Het schijnt dus zoo goed als uitgesleten, dat een gemeenschappelijk antwoord thans aan Duitschland kan worden ver zonden. Men acht het daarentegen waarschijn lijk, dat Frankrijk poogt de besprekingen to rekken, in de hoop, dat de gemeen schappelijke politiek der geallieerden le gen Duitschland tot stand zal komen. Dit alles berust evenwel slechts op gevolg trekkingen, welke de avondbladen maken Het pennemes in het horloge. De Daily Mail verlangt van Baldwin Inadere opheldering over zijn gezegde, dat Vlo Franschcn door hun intocht in het (Roergebied den Engelschen handel scha- Öo hei-hen gedaan op dezelfde manier als 'wannoor een pennemes in een horloge ge stoken wordt. „Het kan geen katoen zijn, omdat de kialaiso op do katoenmarkt niet te wijten 5s aan gebrek aan vraag, maar aan den 'hoogen prijs van de grondstof, i „Het kan geen wol zijn, omdat 'do Duilsclicrs aanstalten maken ontzaglijke hoeveelheden wollen goederen in Enge land en overal in de wereld te „.dumpen", zoodra de Franschen het Roergebied ver laten. „Het kunnen geen steenkolen zijn, want in de laatste zes maanden, dat de Fran schen in het Roergebied zijn geweest, hebben wij 39 millioen ton steenkolen uitgevoerd ter waarde van 50 millioen tegen 27 millioen met een waarde van 30 millioen in de overeenkomstige zes maanden van het vorige jaar. „Het kan geen ijzer en staal zijn, want onze ijzer- en staaluitvocr bedroeg in het eerste halvo jaar van 1923 2.215.000 ton tegen 1.539.000 ton in de overeenkomstige periode van 1922." De toestand van president Harding. Uit alle berichten uit San Francisco moet worden opgemaakt, dat de toestand van president Harding in de hoogste ma te zorgwekkend is. In een gistermorgen om 4.15 verzonden telegram wordt gezegd, dat de president ernstig lijdt aan hronchopnenmonie en dat men vreest voor zijn leven. De vijf geneesheeren verklaren, dat de strijd ver woed en van langen duur kan zijn. Vol gens generaal Sawyer hangt veel af van het weerstandsvermogen van den zieke, ïndien hij genoeg krachten kan verzame len om den aanval te weerstaan zal hij Zegevieren. Even na middernacht sliep Harding in. £)e geneesheeren beschouwden dit als een gunstig teeken. Volgens een heden morgen om 5 uur verzonden telegram sliep de president toen npg steeds rustig. De mededeelingen van Sawyer dragen evenwel een verontrustend karakter. De verschillende complicaties, welke ontdekt zijn, werken samen om den druk op het hart van den patiënt te vermeerderen. Volgens latere berichten is de actie van •het hart aanzienlijk verbeterd en voelt de patiënt zich minder uitgeput. Ruslands herstel. Een speciale correspondent van de „Daily Mail" die aan boord van één der Russische rivierhooien een toch op de Wolga gemaakt heeft, geeft aan zijn blad een beschrijving van de daarbij opgeda ne indrukken. Men vergeet aan boord van zoo'n schip, vertelt do correspondent, dat Rusland revolutie, oorlog en hongersnood heeft doorgemaakt. Er is eerste, tweede en derde klas. De eerste is luxueus genoeg ingericht en de derde dicht genoeg bezet om deel te kunnen uitmaken van de stoomboot eens kapitalislischen staats. Een teeken der herlevende welvaart in Rusland is het toenemende rivierverkeer. De namen, welke de booten dragen, zijn de eenige herinnering aan de revolutie: „Michael Kalinin", „Lenin", „Kame raad', „Rasholnikov", „De roode ster" enz. Nisnji-Novjorod is bezig zijn handel to herstellen en zich gereed te maken voor ao groote, jaarmarkt. Te Kazan heerschte groote bedrijvigheid. De stad bleek den correspondent in politiek op zicht rooder te zijn dan Moskou of Nisnji-Noygorod, hetgeen vermoedelijk hieraan te wijten, is, dat zij meer van den oorlog en den hongersnood geleden heeft. Op een patriottische meeting te Kazan, welke de journalist bijwoonde, wendde de voornaamste spreker zich tot hem met de verklaring: „Zeg aan uw volk, dat of schoon de teekenen van verwoesting door het kuur en het zwaard in onze straten en huizen en van de verwoesting door den hongersnood in onze dorpen nog di^jde- lijk tot ons spreken, er tevens een werk van heropbouw gaande is, dat evenzeer werkelijkheid is, ofschoon het minder tastbaar zich aan ons openbaart". In Samara, is een groot irrigatieplan ontworpen tot het scheppen van grootere vruchtbaarheid van den bodem en het voorkomen van nieuwen hongersnood- EEN TREINRAMP IN DUITSCHLAND. 48 lijken geborgen. Bij het station Kreiensen, ten Noor den van Göttingen, heeft gisterochtend een ernstig spoorwegongeluk plaats ge vonden. De D-trein 88 van de lijn Hamburg Menncken is nabij dit station op een vooraf gaand en sneltrein, welke gestopt had ter aankoppeling van een anderen locomotief, ingeloopen. Do drie laatste wagens van den aangereden) trein werden geheel vernield. Er z ij n 45 dooden te betreur en Het aantal zwaargewonden 11. Dit groote aantal dooden en gewonden bestond hoofdzakelijk uit reizigers van den snel trein, terwijl hij den D-trein voorname lijk het treinpersoneel gewond werd. Nader wordt omtrent deze ramp nog het volgende gemeld: In hot geheel zijn er thans 45 dooden, terwijl van de zwaargewonden later nog drio stierven, zoodat in totaal tot nu toe 48 dooden zijn te betreuren. Het aantal gewonden kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld, doch het zal ongeveer tachtig bedragen. Elf van deze zijn zwaar gewond. Tot nu toe zijn slechts zeventien lijken geïndenlificeerd. De meeste slachtoffers zijn Zuid-Duitschers, doch er zijn ook vele Denen hij van een Dcensch gezel schap, dat door Zuid-Duilschland reisde. De lijken en gewonden werden naar de ziekhuizert gebracht, waarbij zich de vreeselijksle tooneelen afspeelden. Van een gezin werden de ouders en oen der kinderen gedood, terwijl oen tweede kindje in loven bleef. Een ander kinderlijkje werd gevonden, met een hal nog in de handjes. Vele reizigers werden in den slaap door den dood ver rast, want het ongclulc gebeurde des mor gens te vier uur. De meeste lijken zijn zoodanig verminkt, dat zij geheel onher kenbaar zijn. De oorzaak vlan de ramp. De vraag aan wie de schuld ligt, is nog niet opgelost. Ln verhand hiermede, als U een lialf theelepeltje Gebismnreerd Magnesium in een klein beetje warm water gebruikt na het nuttigen Uwer maaltijden. Door machtig voedsel worden zwakke magen gewoonlijk van streek gebracht, omdat het gaat gisten en zuur en gassen vormt, welke de maag uitzetten en dyspepsia, indigestie, gastilis en aci- diteit veroorzaken. Door Gobismureerd Magnesium worden dergelijke ongemak ken echter overwonnen, door het onmid dellijk onschadelijk maken van het zuur en het sluiten der gisting, en zoodoende wordt Uw maag in de gelegenheid gesteld haar werk op een© normale, pijnlooze wijze te verrichten. Maak een eind aan de verhongering en aan het lijden; ge bruik Gebisinureerd Magnesium en geniet van Uw leven. Gebismureerd Magnesium Dépot, Nassaukade, 314, Amsterdam. Verkrijgbaar hij alle goede Apothekers en Drogisten, o.a. hij REYST KRAK. zijn de spoorwegdirectie eni het parket van Casscl te Kreiensen aangekomen. Geconstateerd werd, dat de voor-trein, in afwijking van hetgeen de dienstrege ling aangeeft, te Kreiensen heeft gestopt ter verandering van machine. Het eerste inrij-signaal van de daar precies recht- loopende lijn, stond op veilig, waardoor de machinist van den intusschen aanko menden volg-trein in de meening werd gebracht, dat de haan vrij was. Hij zou zich juist gehukt hebben toen de lo comotief het tweede, op onveilig staande signaal, passeerde. Toen de machinist daarop de roode achterlichten van den voortrein zag, trachtte hij nog met behulp van de luchtdrukrem de botsing te voor komen. De afstand was echter reeds te klein en hij Teed met groote vaart op den voor-trein in. De uitwerking was verschrikkelijk. Vele reizigers voor den voor-trein stonden op het perron te wachten en zagen de onver mijdelijke hotsing aankomen. Zij riepen den inzittenden toe, uit den trein te sprin gen, maar het was reeds te laat. De vier laatste wagons van den voor-trein wer den totaal in elkaar geschoven. De volg- trein veerde na do hotsing achteruit en nam de assen van het laatste rijtuig van den voortrein met zich mede. Tusschen die assen vond met vier lijken bekneld. Een wolkbreuk in Amerika. Door een wolkbreuk, welke do Patapas- co-rivier buiten haar oevers deecl treden werden in verscheidene districten brug gen en gebouwen vernield, gezinnen uit de woningen verjaagd en een schade van eige millioen dollars aangericht. Fabrieken en elëptrische centrales wer den overstroomd, waarhij de machines werden beschadigd. Tevens werden groóto stukken spoor weg vernield. In Carroll staan honderden huizen geheel onder water, terwijl ook de steden "Woodbine en Sykesville zwaar hebben geleden. Een tornado in Britsch-lndie. Uit Allahabad wordt gemeld, dat een tornado heeft gewoed te Moelheim (bene den-Burmah). Vele daken werden van de huizen ge slagen. Er zijn veel menschenlevens ver loren gegaan, terwijl groote materieele schade is aangericht. De Scvjetregoering bestolen. Behendige dieven hebben in een belas tingkantoor te Moskou 120 milliard pa pierroebel gestolen. Zij lieten de volgen de geschreven verklaring achter: „Dé Sovjet-regeering die zich de regeering der arbeiders en hoeren noemt, is tegenover zichzelf verplicht de burgerpraktijken niet aan te moedigen of na te volven. Wij hebben hier de kas geplunderd en het gelei meegenomen, niet uit eigenbe lang, maar om naar ons beste vermogen de ongelukkige üitgehongerden en werk- loozen van Moskou te helpen." KORTE BERICHTEN. De oorlogsinvaliden in Hongarije kregen tot dusverre hij algeheele onge schiktheid tot werken 4800 kronen per jaar, vermeerderd met eenige hijslagen. Thans worden besprekingen gevoerd, om dit bedrag op 14.400 kronen te brengen, zoodat een invalide per maand 1200 kro nen zal krijgen overeenkomend met den prijs van 2 'A liter melk of 27= kilo brood. Reuter seint uit Pretoria: De regee ring heeft besloten, amnestie te verleenen aan allen, die veroordeeld zijn tot gevan genisstraf van ten hoogste 5 jaar, voor misdrijven, begaan tijdens den opstand aan den Witwatersrand. Reuter seint uit Sydney (Nieuw- Schotland)De staalfabrieken hier zijn gesloten naar aanleiding van verschillen de ontploffingen, welke vermoedelijk aan hommen te wijlen zijn. Het personeel staakt al eenige weken lang Uit Berlijn wordt gemeld, dat de door den krijgsraad te Mainz ter dood veroordeelde 7 arbeiders zijn begenadigd1 Hun straf is in levenslangen dwangarbeid in een Fransche strafkolonie veranderd. Naar men uit Essen meldt, is op de mijn Eulenbaum bij Bochum een lift met mijnwerkers, die naar hoverü wercl gebracht, weer in de mijn terugge stort. De 5 mijnwerkers, die erin waren, konden pas na vijf uren uit hun moeilijke positie worden verlost. Een van hen is zoo ernstig gewond, dat men voor zijn le va.-* vreest. Donderdag zullen in heel Duitsch land de sigarenwinkels gesloten blijven els teeken van protest tegen de steeds dialgende tabaksbelasting. Dieni dag zul len er ook in de koffiehuizen en restau rants geen sigaren of sigaretten te ver- krijgen zijn. jBBaBBW^wwa^aeai^ KERK EBB ®mmL GEREF. KERKEN. Beroepen. Te BieriunD. Scheele te Geesterenr-Gelselaar;- te Scherpenzeel (Geld.): L. van Laan te Aarlanderveien; te Brielle en Tinte: D. Ringnalda, cand. te 's-Gravenhage; te Boskoop: Dr. J. Thijs te Meppel; te Westergeest (Zwager- veen): J. H. Kuiper te Winsum (Fr.) Bedankt. Voor Souburg: A. G. .Wolf te Loewen-Vreeland. l u=.J CHR. GEREF. KERK. Bedankt. Voor Bussum-Naarden: 'A. M. Eerkhoff te Utrecht. Bevestiging, Intrede, Afscheid. Na des morgens bevestigd te zijn door Ds. J. W. v. Petègem van Dinxperlo met een prediking over Hand. 10: 6b, deed Zon dag D s. P. Krul, gekomen van Biervliet, zijn intrede bij de Ned. Herv. Gem. te Bredevoort, naar aanleiding van 2 Cor. 10: 5c. De belangstelling was buitengewoon groot. Na des morgens bevestigd te zijn door Ds. W. J. Val, van Westervoort, met een predikatie over Hand. 5: 20, deed des mid dags Ds. N. H. K u i p r i, gekomen van Dordrecht, intrede bij do Ned. Herv. Gem. te Oudenbosch, sprekende naar aanleiding van II Cor. 5: 20a. Verschillende toespra ken werden gehouden. D s. T. A. B a k k e r is voornemens 2 September a.s. afscheid te nemen van de Chr. Geref. Gemeente te Den Haag en 16 September d.a.v. intrede te doen te Slic- dreclit, na bevestigd te zijn door Ds. L. H. van der Meiden te Dordrecht. D s. J. R. Dijkstra, te Joure, hoopt 12 Augustus e.k. afscheid te nemen van de Geref. Kerk te Jourc. Het adres van den kerkeraad is na dien datum: M. J. ten Hoor. Emeritaat. D s. L. J. van A p el d o o r n, Ned. Herv. pred. te Jutrijp-Hommerts, heeft tegen 15 October eervol emeritaat aangevraagd. In 1879 werd hij candidaat in Noord- Brabant om 11 April 1880 te Benthuizen in liet ambt bevestigd te worden. Ander half jaar nadien vertrok Ds. v. Apeldoorn naar Enter om in 1884 naar IJlst over te gaan. In 1887 wisselde hij deze plaats voor Tzum, vanwaar hij in 1894 naar zijn tegenwoordige Btandplaats vertrok. Aan D s. H. van Woudenberg Hams tra, Ned. Herv. pred. te Oijen, is door het Prov. Kerkbest. van Noord-Bra bant en Limburg eervol emeritaat ver leend, in te gaan 15 October. Ds. G. Wisse. Begin September zal Ds. G. Wisse, van Arnhem, D.V. zijn zilveren ambtsjubileum vieren. Ds. G. Wisse werd in 1898 predikant en diende achtereenvolgens de gemeenten' te Gouda, Amsterdam (Zuid), Leiden, Drie bergen, Kampen, Bodegraven, Driebergen (wederom), cn na zijh overgang tot do Chr. Geref. Kerk staat hij thans te Arii- hem. Kerkbouw. Het kerkbestuur der Ned. Hérv. gemeen te te Huizen besloot tot de stichting van een) tweede kerkgebouw met pastorie en schreef daartoe een kerkleening ad 55 uit. Op deze leening is thans voor pl,m. f 100.000 ingeschreven, zoodat de bouw ver zekerd is. Dc kerk zal 800 a 1100 zitplaat s-en bevatten. Algemecne Synode der Ned. Herv. Kerk. XII. De kwestie Ds. Theesing. Dr. Aalders krijgt het woord naar aan leiding van een afschrift van het Provin ciaal kerkbestuur van Noord-Holland inza- ko ds. Theesing, predikant te Middelie c.a. De praeadviseur wenscht, dat volgens art 29 Regl. kerkelijk opzicht en tucht aan dat kerkbestuur een© opmerking zal worden gemaakt. Hij is van oordeel, dat ds. Th. in flagranten] strijd heeft gehandeld met d© vroeger door hem afgelegde belofte (art. 27 Regl. Examen), terwijl het kerkbestuur oordeelt, dat do aanklacht, welke hem dit ten last© legt, blijkenis de verklaring van den heer Th. zeiven, ongegrond moet wor den geacht. Spr. citeert een en ander uit een geschrift van ds. Th. dat door dezen in tartende houding is uitgegeven tijdens de behandeling van zijne zaak. Met deze uitlatingen plaatst de schrijver zich buiten de sfeer van de grondbeg i n- selen ©n d© belijdenis der Ned. Herv. Kerk, ja, buiten de sfeer van het Christendom. Hij kiest part ij tegen het christen dom cn vóór het paganis me terwijl hij het godsgeloof van de christen heid op zijde duwt. Het Provinciaal kerk bestuur laat do beslissing over aan den bezwaarde zeiven. Maar het kerkbestuur heeft de belangen der kerk te handhaven, en te waken, dat niet in strijd met de be ginselen en den! geest van het Evangelie wordt gepredikt. Echter heeft het zelfs het tuchtmiddel eener berisping te zwaar geacht. Het Provinciaal kerkbestuur 'heeft zoo doende dc absolute leervrijheid geprocla meerd. Spr. laat ds. Th. in zijn geweten vrij. Ook wil hij de vraag van het ketter- jagen geëlimineerd zien. De heer Th. is vrijwillig predikant geworden, heeft vrij- wilig zijne lezingen gehouden en zijn boek je uitgegeven. Maar spr. kan den heer Th. niet vrijlaten om predikant in do Ned. Hervormde kerk te zijn. Daarom stelt^ hij voor op te merken!: „dat het Provinciaal kerkbesteuur bij dezo uitspraak geli*y deld heeft in strijd met art. II A. R. cn bepaal delijk met art. 6 R. O. T. Prof. Knappert vindt het inderdaad ceno pijnlijke zaak. Hier komen do allergewich tigste vragen van leervrijheid, leertucht en toezicht ter sprake. Do vrijheid wordt blijkbaar misbruikt. Maar toch moeien wij het met de vrijheid blijven wagen. Want anders komt or groo- ter schade. Dan komt er, ofschoon met 't niot wil, öen soort van Inquisitie. Spr. staat zeer ver af van den heer Th. Maar, wie zaJ uitmaken, wat het Evangelie van J. Chr. is, cn wie kan uitmaken wat geest eni hoofdzaak is? De secretaris en do vice-president staan aan de rijde van dr. Aalders. Zeer zeker kan men niet oordeelen over hetgeen, in iemand omgaat. Maar toch wel over wfc door iemand wordt gesproken cn gedaan. Dc heer te Winkel is van oordeel, dat deze zaak niet buiten de Synode mocht blijven. Zeer zeker mogen wij niet oordee len over andoren!; maar met betrekking tot dit geval vraagt spr. of wij dan geen historie hebben en niet bezitten de oude doopbclijdenis der christenheid. Is iemand in zoo flagranten strijd met die belijdenis en wordt de vraag gesteld, of Jezus wel een Evangelie heeft gehad, dan rijst ook de vraag: is zoo iemand nog eeni Christen en kan hij Evangeliedienaar zijn. Ten slotte is het woord aan den presi dent, dr. Weijland, die herinnert aan het analoge geval-Bahler, dat in de Synode van 1905 is behandeld. Op grond van hetgeen gebeurd is, meent de president een herhaling daarvan in den thans door dr. Aalders voorgestclden vorm te moeten ontraden. Dit voorstel wordt thans in stemming gebracht eni aangenomen met 12 stem men (vijf tegen, twee buiten stemming). Vóór stemden de li.h. A. de Haan,, Steel, Barbas, van der Wilde, te Winkel, Bongers van Dijk, Tromp, Voerman, dr. Deeleman, Landsman cn Wagter. Vervolgens komt in behandeling een mo tie van de classikale vergadering van s-Gravenhage met algemeene stemmen! door daar aangenomen^ en aldus luidende:; „Do classikale vergadering van 's-Gra venhage wenscht vurig, dat nu eindelijk do zaak Theesing de gansche kerk zal doen; beseffen, dat er gelegenheid moet zijn, om niet alleen door de personen, die in de kerkelijke besturen zitten, langs reglemen- tairen weg te doen uitmaken, welko lecriu- gen in strijd zijn met den geest en de beginselen der Hervormde kerk, maar om zulke leeringen in kerkelijken weg aan dc Schrift te toetsen en verzoekt mitsdien aan de synode, de noodige stappen to doen opdat er in onze kerk leertucht kome naar schriftuurlijke beginselen". Di\ Aalders merkt op, dat dit een cri de conscience is. Maar aan het eerste deel daarvan is thans voldaan, en met betrek king tot het tweede deel stemt spr. in met het gevoelen van den president, dat hier elke aanwijzing ontbreekt op welke wijze men dit zou willen uitdrukken in een wet. Dr. Knappert vraagt, wat zal, als deze mitie wordt aangenomen, er komen in do praktijk? Wie zal nog veilig zijn, als men dien weg opgaat? Dan zal de ellende nier, zijn te overzien. Ideaal gesproken vindt spr. leertucht uit den booze. De heer te Winkel licht do motie nader toe, eni stelt voor, in hoever en op welke wijze onze reglementen moeten herzien worden in zake leertucht. Dit voorstel wordt verworpen met 14 tegen 5 stemmen. Gemeenteraad Katwijk. Vergadering van Dinsdag 30 Juli. Voorzitter de burgemeester, de heer J. H. de Waal Malefijt. Afwezig de hcereru C. den Duik en A. v. Paridon. Eén vacature. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. De notulen der vorige vergadering wor den 'goedgekeurd. De V o o r z doet mededeeling van eeni ge ingekomen stukken, w.o. een verzoek van de R. K. Politieschool cm haar een subsidie te verleenen. Overeenkomstig liet voorstel van B. en W. wordt afwijzend beschikt. Naar aanleiding van een desbetreffend schrijven wordt besloten om op de begroo ting een post van f 25 uit te trekken ter vergoeding aan de 5 leden der commissie voor advies voor de landbouwstatistiek. Van de plaatselijke cranjevereenigmg 13 een verzoek ingekomen om subsidie voor het houden van de jubileumfeesten, en te vens cm ontheffing van het betalen van bruggelden' voor de bij die gelegenheid te houden gondeloptecht. B. en W. stellen voor, op het subsidie verzoek afwijzend te beschikken met het oog op den ongunstigen toestand waarin de gemeente-financiën verkecren. Ten op zichte van 3e bruggeldheffing stellen zij voer, om daarvan vrijstelling te verleenen. Aldus wordt besloten. Van bewoners van het Veereinde te Kat wijk aan den Rijn is een adres ingekomen, in hetwelk verbetering vzn een in dat dorpsdoel gelegen riool gevraagd, wordt. B. en W. stéllen voor om op dit adres gunstig Ic beschikken. De kosten zullen, f 200 bedragen. Aldus besloten. Volgens oen bericht van den inspecteur der dir. belasting te Leiden, bedraagt bet totaal bedrag van liet kohier der pi. dir. belastingen f 180.000; wat f 6000 lioogcr is, dan het bedrag waarop men meende te mogen rekenlen. Het Ministerie van Financiën heeft me degedeeld dat dc Rijksbijdrago in de kos ten van stcunvcrleenang aan dc travvlvis- schcrij niet hoogerzal zijn dan GG 2/3 van het totaal bedrag. Daar volgens deze uitspraak do gemeente wordt aangewezen om do overige 33 te betalen, t ge-en t© doen in strijd zou zijn met het laatst ge nomen. besluit om slechts steun to verleenen tot cicn maximum, van stellen B. en W. voor dit punt ie verwijzen naar do vol gende raadsvergadering ter nadere voorbe reiding. Ten slotte wordt voorlezing gedaan van een gunstige beschikking op het- beroep door do Leiösche Duinwalonuaatschappij ingesteld tegen een besluit van den ge meenteraad inzake belastingheffing over ©enige poreeeleu. dier maatschappij, resp. do watertoren rnctbelendendo gebouwen. Deze beslissing is gegrond on do overwe ging dat bcdocido gebouwen niet aan den openbaren weg zijn gelegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2