I RHEUMATIEK KOUSENSSSOMEN Sr. L1. lil 11 INBOUWPIANO HUMACSOLAN. L li IPP8* Vee-Hufodienst iWJ.HM\RMEChE. Advertentiën 'RGEL, PIANO Wij bicsen U een leuze ui! meer dan GO Inslwnleo JOH. DE HEER MAGAZIJN „DE STAD «AASTRICEr d, J. v. d. STOK MODE-VAKSCHOOL i STAT!OM5WEÖ4 LEIDEN VOOR ALLE SOORTEN In plaats van kaarten. Yerlo o fd: NELLY A. TIMMERS cn H. M. VERHULST, Accountant. Qegstgcest, II. Morschweg 43, Leiden, Hoogewoerd 3 2o, 30 Juli 1023. Geen ontvangdag. 401 Inplaats van Kaarten. Heden overleed te Bergen (N.-H.) tot onze diepe droefheid na een smartelijk doch gedul dig lijden, onze innig geliefdo Echtgenoot en zorgzame Vader, Be huwd- en Grootvader, LAMBERTUS HERMANUS BRIJNEN, in den ouderdom van 63 jaar. Leiden W. BRIJNEN— Verhoog. Schagen J. J. \V. VAN HUIT Brijnen. J. W. A. VAN HUIT. Leiden A. BRIJNEN. M. G. BRIJNEN— Overvliet en Kind. Amsterdam W. M. HEMPENIUS Brijnen. G.J.IL HEMPENIUS en Kind. Leiden, Bergen, Oidenhurglaan 36. 27 Juli 1923. Geen rouwbeklag. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben te Bergen op Dinsdag a.s. nam. 2 uur. 400 Heden overleed te 's Gravenhage, voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, in den ouderdom van 50 jaar, onze geliefde Zwager, de PIoogEdel- Gestrenge Heer Pref. Sfr. AHTONIUS ALEXIS ÜEKD"1C;JS STRliIJCREN. Lid van den Raad van State. J. F. X. SANDERS. E. M. J. SANDERS— PLATZ. Leiden, 28 Juli 1923. Eenige en algemeene kennisgeving. 403 is na Zaterdag a.s. tot nader bericht AFWEZIG. OPENBAAR SLACHTHUIS Groote afslag. Dinsdagvoor- middag IOV2 uur verkoop van een buitengewoon grocte partij gestcril. Varkens vleesch, Reuzel, Kundvet en Bouillon. 404 FRANKE. Hoogewoerd 27 Het allerbeste Vraagt Prijscourant. 12504 LIJDT GIJ aan verstopping (trage ontlasting), gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering enz. neem dati Wortelboer'a Kruiden of Wortelboer'a Pillen van Jacoba Maria Wortelboer v. Oude-Peke- la en gij zijt spoedig weer hersteld. Overal verkrijg baar a GO cents. 269 PEPERMUNT KAUWGOM Het bevordert de spzjs* vertering, zuivert den adem, verfrischt den mond en bewaart de tanden tegen bederf. Advcrteeren doot verkoopen. OF aan te schaffen, die in de kleinste bijzonderheden aan Uw v/enschen voldoet, bezoekt dan ONZE MAGAZIJNEN Do superiosifoit van de merken, welke wij vertegenwoordigen en de uitnemende reputatie orzer firma ia de beste waarborg, ook voor den laagst besteden prijs, het beste te zullen ontvangen wat verkrijgbaar is ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HAAO ISooffdlfcanScoE» ROTTERDAM, Oostzeedijk 324(32 Vraagt gratis catalogus en inlichtingen omtrent ons SPECIAAL HUURSIJSTEEM MAGAZMti CO „DE STAD MAASTRICHT" HAARLEMMERSTRAAT 130 BREESTRAAT 155 VERHUURT voor de a.s. Schoolfeestens Limonadeglazen, Melkbekers, Dienbladen, enz. (Hiervoor is tijdige bestelling gewenscht). GROOTE SORTEERINGi Gekleurde Ballons, Guirlandes cn Kaarsen. QQ VERHUURT Illuminatie-glazen en LEVERT daarbij passendo Lichtblokjes, 4 A 5 uur brandtijd. (Ook hiervoor is tijdige bestelling gewenscht). SC LEVERT aan FeestcommissiSn tegen verlaag den prijs, zeer fraaie Luxe Voorwerpen, Kunst artikelen en ook voor huiselijk gebruik. Hiervan is in onzo Zaak, Breestraat 155, eene zeer grooto en fraaie collectie, met gemakkelijk en ruim overzicht, dagelijks te bezichtigen. 380 Beleefd aanbevelend i J. VAN DER STOK. Mijn merkwaardige „DUO-FORMULA" zal uw GENEZEN. Heeft honderden gevallen van Lichte Spieren-Rheumatiek tot de langdurigste Knobbeijicht in enkele weken genezen SCHRIJF HEDEN OM 10 DAGEN BEHANDELING HET IS GRATIS VOOR ALLE LIJDERS Adj^erteerem doet verlsoepew. Dit is inderdaad goed nieuws. Ieder lezer die aan eenigen vorm van Kheumatiek lijdt, onverschillig hoe hardnekkig of pijn lijk, wordt gratis een 10-daagschen voorraad van dit wonderlijk Geneesmiddel aange boden, dat iederen dag de ernstige gevallen die ooit bekend zijn geweest, geneest. Dit moge sommigen als een sprookje klinken, doch hier is afdoend bewijs. Lees wat de heer Bakker, Brig. Bijks- veldwachter, Griftstraat 10, Utrecht, van de „Duo-Formula" zegt: „!k breng U mijn hartelijken dank, blijde zijnde van Uw methode gehoord te hebben, en deze te hebben toegepast. Ik ben geheel ijjsSAzan. Gedurende mijn elfjarig- lijden haiTft middelen gepro beerd, welke alle hadden en nu? Wij hebben de laatste maanden storm, regen, mooi weer, en alle mogelijke verandering ge had en steods ben ik zonder pijn. Reeds heb ik Uw behandaling anderen aanbevolen en machtig ik „Na twee dagen kon ik reeds vooruitgang bemerken en zoo ging het eiken dag beter tot ik bij het eind der behandeling geheel genezen was. 4V2 maand lang had mijn vrouw, mij moeten veeden ais een kind; ik had geen hoop meer ooit te zulien genezen. Nu vo9l ik mij ais herboren on in staat mijn zware werk zaamheden te hervatten. U v/cet ik ben stoker en een stoker heeft bij zijn werk aües noodig, dat in hem is, niet in staat fe werken wan neer ook maar EEN gswricht pijn doet. Ik geef U het recht dit te publiceeron." Mijn „Duo-Formula" Behan deling genas deze gevallen in één maand. U ziet, het maakt geen ver schil hoeveel pijn of verstijving tegenwoordig is als het een' vorm van Bheumatiek is zal „Duo-Formula" het genezen. Des^ggnvoudige Behandeling faalt nomTEèniV^jtohig Urine- het lichaam uit tè ürijVSh en; een volmaakt natuurlijke gene- 9ocnvoudlg* „Duo-Formula* zing is het gevolg. tit tii en genezingvanandere -ï>eheerARTHURRICHARDS lijders dit schrijven te pu bliceeren k.» M in wien9 K»* laboratorium want zich zoo wel te gevoelen lon',takost9nofv#rpiichtiB3t«pro«vM. „Duo Formuli het eerst ondekt na elf jaar lijdens is werkelijk schrijf heden. werd, zegt ^tot iederen lgder onbetaalbaar." Denk eens na. Zijn beroep is een, dat •hem bij tijd of ontijd, weer of geen weer, aan de elementen doet blootstaan. Elf jaar lang leed hij aan ernstige Bheumatiek in schouder, bovenarm, dij en rug. Niets had hem gedurende dien tijd mogen baten. Mijn „Duo-Formula" Behandeling die met den dag meer en meer erkend wordt het eenige middel ter genezing van Bheumatiek- en Jiclitziekten te zijn, genas hem spoedig, veilig en grondig- Schrijf heden om Uw 10-dagen Gratis Behandeling en begin Uw genezing onmid dellijk. De heer J. C. F. Berkhout, 110/16 Brocrs- veld, Schiedam, schrijft: „Talm niet één oogenblik. Stuur mij eenvoudig Uw naam en adres op een I2V2 cents briefkaart en ik zal U op mijn1 eigen kosten een 10-daagschen voorraad! zenden van „Duo Formula" het genees-| middel, dat de heeren Bakker en Berkhout1 en honderden anderen genezen heeft, de getuigschriften van sommigen waarvan ik tevens zal zenden. Ik" verlang geen beloften! van U; ik stel geen voorwaarden, schrijf dus heden. 18 Adresseer Uw kaart aan Mr. Arthur Bi- chards, Kamer 306, Cromwell House, High Holborn, Londen, W. C.. 1. Porto voor briefkaarten 12Va cent, voor brieven 20 cents. Dr. H. J. NYHUIS,Huidarts, Arnhem, Bchrijft hiervan: »,R3eS de verkregen reassEïaten feeai Ek ïeeer Sevrcslen." Ongeveer gelijkluidend schrijven ontvingen wij van: Dr. LYKLE DE JONG, Den Haag; Dr. Tn. VAN DOOREN, Den iJaagi Dr. A. DE LEEUW, Schiedam, en ruim ICQ3 andere artsen. KMinarjsoJan is verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten a f5.23 per flacon. S6 Vraagt gratis literatuur aan 't Hoofddepöt: Dr. H. NAWflINB'S Piiarm. Clism. Fabriek, Den Haag. Haarlemmerstraat 130 - Tel. Int. 314 Breestraat 155 Tel. Int. 1323. GROOTE SORTEERING: 12399 Bruine Belgische inmaakpotten Blauwe Keulsche Boterpofien Steriliseerflesschen van verschillend fabrikaat Gummiringen in alle soorten, Pcsteleinflesschen Beleefd aanbevelend, Wegens sterfgeval zullen morgen DINSDAG de Piano- en Orgeihandel: en GESLOTEN zijn. THUIS KBSIPPEBi LEEFSEN kan elke Dame en Meisje zonder rekenen en teeke nen van alle boven- en onderkleedicg, ook jongens- en kinderkleeding. Zendt postwissel f C.SO of briefkaart en U ontvangt per omgaande een beek voor zelfonderricht met meer dan 300 modellen en daarbij een gratis apparaat, om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is. Verschillende naai en huishoudscholen werken met succes, volgens onze schriftelijke methode. 33946 Schriftelijke opleiding Coupeuse met diploma. Opleiding Leerares. Vraagt prospectus. Een boek voor GARNEEREN en AFWERKEN af 3 Zend briefkaart M. HENDRIKSE-KNAFEN, Gediplomeerd Leeraresen Directrice TOLSTEEGSINGEL 9.Z 50 - UTRECHT Pea!cfc5qae« en SiroTtuianier 7SS50 £SB3K5SSSE:. M00fiDWül{ERK0yT--lElöF.N en reiaur. Dinsdags on Vrijdags. Vervoeri oo'a legen bitlijken prijs vractiten van en naar anders pfaaïsen. 12035 Beleefd aanbevelen. EERSTE NODRDWIJKERHOUTSCHE AUTO-OMDERijEMIiïG Mlilil ^iiiiiiifnnjHiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiriifiMimmo^iiiiuiiimititt'iiiiiiiiiiiiiiin^' TELEE ISl6. IlIllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllilllllllllllC^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4