AGENDA. WOENSDAG 1 Augustus Leiden, Kinderzendingsfeest op Oud-Poolgeesfc. lederen Woensdagavond van IV*8J4 unr. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondangsdienst der apotheken wordt van Maandag 30 Juli tot en met Zondag 6 Aug. waargenomen; door de apotheken, van de H.H. D, J. v. Dries urn, Mare 76, Telef. 40C en \Y. Pelle, Kort Rapenburg, Telef. 594. De apotheek van het Ziekenfonds tot Kuip der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. do kennis der menschelijke voedingsmid delen van dierlijken oorsprong aan de Veeartsenijkundigo Hoogeschool te Utrecht het voorzitterschap van deze commissie op zich genomen. Verder hebben in deze commissie zitting de heer Padmos, leider van een Melkcontrólebureau te Rotterdam; Huisman, onder-voorzitter van de verceni- ging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne; Colenbrander, Calama, Blink, secretaris van genoemde vereeniging. Op Vrijdag 27 Juli hield deze commis sie te 's-Gravenhage haar eerste vergade ring. Zij kwam daarbij tot het besluit, dat het wenschelijk is om haar werkzaamheden aan te vangen, met het instellen van eer uniform en wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschappen van melk, zooals deze thans in Nederland aan melkinrich tingen en fabrieken van melkproducten ge leverd wordt. Tegelijk met dit onderzoek zal men zich een voorloopig beeld vormen van de praktische uitvoerbaarheid van een verscherpt toezicht op en een daarmede verband houdende verbetering van de eigenschappen van deze melk. De commis sie stelt zich voor, dat dit voorloopig on derzoek enkele maanden in beslag zal ne men. Daarna zal aan de hand der verkre gen resultaten de voorbereiding worden voortgezet van de instelling van een geza menlijk melkcontröle-station, waarbij tege lijkertijd zal worden overwogen, welke voorstellen aan de regeering gedaan kun nen worden, ten einde tot een economische samenwerking op dit gebied te komen. Daartoe zal alsdan de commissie gebruik maken van de haar door het bestuur der ▼eTeeniging verleende bevoegdheid om do commissie uit te breiden met eenige spe cialisten en deskundigen op verschillend gebied. BUiTEïÉL&MD V DE GEALLIEERDEN EN DUITSCHLAND. PT Frankrijk en België. Nog steeds in afwachting. Er is op dit oogenblik nog geen defini tief nieuws omtrent de onderhandelin gen tusschen de geallieerden en de aan Duitschland te stellen eischen. Heette het de vorige week dat tusschen Frankrijk en België overeenstem ming was bereikt, gisteren werd weer ge meld dat er nieuwe moeilijkheden zijn gerezen en dat er van overeenstemming nog geen sprake is. Juist op de meest belangrijke punten zou als men berichten uit Londen ge- looven mag nog groot verschil van meening bestaan. Ook tusschen Engeland en Frankrijk botert het nog niet. Wat een gevolg is van het feit, dat men in den grond der zaak tegenstrijdige be doelingen heeft. Terwijl de een wil ophouwen, zint de ander op afbïaakplannen. Het motief der Franschen aldus een Engel sch correspondent is duidelijk genoeg. Frankrijk wenscht zijn vaste lijn in de volste mate te blijven volgen zonder tot een officieele breuk met Engeland, te ko men en daar het gelooft in een spoe dige ontknoop in g in Duitsch land, Tekt het de besprekingen, uit wier natuurlijk beloop al te snel een onvermij delijkheid van de breuk met Engeland zou blijken. Juist die ontknooping echter beschouwt men in Engeland als een dreigend nood lot voor Europa. Engeland zelf is niet al te vlug geweest. Het heeft moeten tasten. Het begint een nieuwe politiek, wier voTmen uit den aard der zaak niet in de laatste plaats afhangen van de Franscho houding en van de gebeurtenissen. Zoo het ziet, dat Frankrijk opzettelijk door een slepend houden van de onder handelingen, die Engeland noodzakelijke reddingsmaatregelen acht, tracht te voor komen is het niet anders dan begrijpelijk dat het Frankrijk daarvan een grief maakt. Frankrijk immers onderhandelt niet om tot een oplossing to komen, maar om een oplossing te voorkome n." Onder die omstandigheden is er al heel Weinig kans op een spoedige oplossing, met het gevolg dat in Duitschland de toe- Stand al meer critiek wordt. GEEN REVOLUTIEPOGINGEN. Een kalme Zondag. Communistische betoogingen. Zondag, zoo had men voorspeld, zgu *Uor Duitschland een critieke dag zijn, ^aar overal de communisten zouden po- Jen hun slag te slaan. De pessimistische verwachtingen zijn échter gelukkig beschaamd. Te B e r 1 ij n was het buitengewoon jrostig. Maar ook to Potsdam, waar de com-r aaunislen groote betoogingen hadden voorbereid, werd de orde geen oogenblik verstoord. i 'r Uit het Roergebied wordt gemeld, dat do scherpe verbodsbepalingen haar pitwerking niet hebben gemist. Slechts in Hagen kwam het tot botsingen met de Schupo, zonder dat ernstige tooneelen voorvielen. Te Keulen vormden zich in den na middag vrij groote volksverzamelingen, welko echter gemakkelijk en zonder inci denten door de politie werden verstrooid, litie werden verstrooid. De vrees, welke men in Hamburg koesterde, bleek ongegrond te zijn, hoe wel in deze stad voor heden opnieuw de monstraties .zijn aangekondigd. Te Danzig verzamelden zich aan den rand'van de stad eenige groepen commu nisten, meest jeugdige personen, die op last van de politie, spoedig weer uiteen gingen. Te Breslau werden de vergaderin gen in zalen gehouden en de afloop was zeer kalm. Te Leipzig hadden openlucht-verga deringen plaats onder leiding van de communistische Arbeiterwehr. Het ver gader-terrein was door communistische orde-bewaarders afgezet en slechts toe gankelijk tegen een entrée-bewijs, dat Mk. 200 kostte. Er kwamen circa 15.000 menschen bijeen. Bij het einde der mee ting vormde men een optocht, die onder geleide van de „Arbeiterwehr" zeer rus tig door de straten trok. Hel kapitalisme in Rusland. Volgens de sovjet-bladen vormen zich den laatsten tijd in verschillende plaat sen van Rusland vereenigingen van parti culiere ondernemers; zoo is in de Oekrai- ne een vereeniging van pachters van meelfabrieken opgericht, terwijl te Mos kou een organisatie van verschillende particuliere handelaars en ondernemers is gevormd. Het orgaan van het vakvereenigings- verbond de Troed wijst op de noodzake lijkheid, de kapitalisten de gelegenheid te laten zich te organiseeren en hen, die wenschen mede te werken aan Rusland's economisch herstel, krachtig te onder-? steunen. EEN MIJNRAMP TE YORKSHIRE. 28 arbeiders omgekomen. Nabij Rotherham (Zuid- Yorkshire) heeft Zaterdag een hevige mijngasontplof- fing plaats gehad, waarbij waarschijnlijk acht en twin tig mijnwerkers den dood hein hen gevonden. Onmiddellijk uitgezonden reddingsbri gades zijn niet in staat de plaats van de ontploffing te bereiken, daar de gangen er naar toe versperd zijn. Algemeene verslagenheid heerscht on der de bevolking van Yorkshire. Eenige weken geleden ontstond in de mijn, welke toebehoort aan de Maltby Main mijnbouwmaatschappij brand in een der gangen. Deze brand nam zooda nige afmetingen aan, dat de directie het in verband met het gevaar voor ontplof fingen raadzaam vond, het werk tijdelijk 8top te zetten. De tweeduizend arbeiders, in dienst van deze maatschappij, konden dientengevolge deze week niet in de mijn werkzaam zijn. Slechts 120 man, belast met het blus- schen van don brand, waren eergisteren in de mijn bezig, toen er een hevige ont ploffing plaats vond. Deze werd blijk baar "veroorzaakt door een opeenhooping van gassen nabij de plek van den brand. De meeste van de onder den grond wer kende arbeiders bevonden zich op veilige plaatsen en kwamen er derhalve onge deerd af, maar 28 van hen werden door do ontploffing overvallen en van hun ka meraden afgesneden door een reusachti ge lawine van steenen, steenkool en puin, waardoor de mijngang ter plaatse ge heel word versperd. De ontploffing was zoo hevig, dat zij over een grooten afstand werd gehoord. De mijnwerkersgezinnen, die maar al te goed weten, wat een ontploffing in een steenkolenmijn beteekent, snelden onmid dellijk naar de plaats des onheils. De ar beiders, die het leven er hadden afge bracht, lieten zich snel naar hoven hij- schen. Zes van hen waren door het mijn- gas min of meer bedwelmd geraakt, maar gelukkig herstelden zij spoedig. Do mededeeling, dat 28 arbei ders waren ingesloten, bracht groote verslagenheid onder de vrouwen en kinderen te weeg. Vrees el ij ke tooneelen speelden zich af. De directie organiseerde onverwijld een reddingsbrigade waarvoor zich talrij ke mijnwerkers, in edelen wedijver, vrij willig aanboden. Het gemeenschapsgevoel van deze on der den grond steeds aan groote gevaren blootgestelde mannen, ontplooide zich op aandoenlijke wijze. Ofschoon elke mijnwerker weet, dat er groot gevaar aan verbonden is, onmid»; dellijk na een ontploffing het reddings werk ter hand te nemen, daalde spoedig een aantal in de mijn af, teneinde te trachten de 28 achtergebleven arbeiders in veiligheid te brengen. De directeur van de mijn leidde persoonlijk het reddings werk. De mare van de ramp verspreidde zich als een loopend vuurtje. Herbert Smith, do voorzitter van de Nationale Federatie van Mijnwerkers ,die in Yorkshire woont, kwam eveneens spoedig per auto op het tooneel van de ramp aan. Hij bood aan, persoonlijk een reddingsbriga de te leiden. Ook kwamen andere mijn werkers uit omliggende plaatsen zich voor hulp aanmelden. Doch hoeveel vrijwilligers zich ook voor het reddingswerk aanboden, het bleek alras, dat het zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, zou zijn do ingesloten arbeiders te bereiken, in verband met de gevaarlijke gassen, welke nog overal in de mijn hingen. Toen de eerste reddings brigade een poging deed, werd zij, ten gevolge van de sterke gassen, gedwongen onverwijld terug te keeren. Slechts één lijk werd door haar geborgen, namelijk dat van een S5-jarig werkman, hetwelk in een der mijngangen werd gevonden. Groot was de verslagenheid, toen de doode hoven werd gebracht. Van de jam merende vrouwen en kinderen maakte zich, niet ten onrechte, de vrees meester, dat ook de overige mijnwerkers zouden zijn omgekomen. Talrijke reddingsbigades daalden nog in de mijn af, doch de gevaarlijke gassen belem merden alle reddingpogingen. Do gassen waren zóo sterk, dat er niet te denken viel aan opruiming van het puin, teneinde de achtergeblevenen te kunnen hereiken. Tot in het holst van den nacht werden de reddingpogingen voortgezet, maar hoe veel toewijding de redders ook betoonden, zij slaagden er niet in eenig resultaat te bereiken. Enkele reddingsbrigades bleven urenlang onder den grond, om ten slotte weder onverrichter zake te moeten terug- keeren. Ieder oogenblik nam het vermoe den toe, dat alle 27 nog vermiste arbei ders zouden zijn omgekomen. Den geheelen nacht bleef een talrijke menigte rondom de mijn verzameld. Vreeselijke verhalen worden gemeld omtrent hartver scheurende tooneelen, welke ke zich daar afspeelden. Zondagavond heeft de directie het noo- dig geoordeeld, den gang, waar de ont ploffing plaats vond, te doen dichtstop pen, teneinde het overige gedeelte van de mijn voor ondergang te bewaren. BI ij kb aar moet dus alle hoop op redding van de 27 ingeslo ten mijnwerkers worden opge geven. Nog een mijnramp. Naar gemeld wordt heeft ook in Schot land Zaterdag een noodlottig mijnonge val palats gevonden. Twaalf man waren aan het werk op de mijn Garshore nabij Kilsyth voor het openen van een nieuwe schacht, toen er een hevige ontploffing plaats vond, waar door één van hen werd gedood. De overigen liepen allen min of meer ernstige verwondingen op. TREINBOTSING IN QUEBEC. Vier personen gedood. Op den Transcontinentalen spoorweg, is te Picard, in de provincie Quebec, een personentrein in botsing gekomen met een goederentrein. Vier spoorwegbeamb ten werden gedood, terwijl zeven passa giers werden gewond. Samenzwering togen president Harding? Uit Londen wordt aan de bladen ge meld, dat volgens een telegram uit Chi cago de chef van den recherchedienst van het departement van justitie verklaard heeft, dat er een samenzwering was ge smeed om president Harding to vermoor den tijdens zijn reis door West-Canada en Alaska. Twee Russische anarchisten, die nauw lettend worden bewaakt', zouden door een geheime organisatie zijn aangewezen om de misdaad te plegen. Zuid-Siavic en Scvjet-Ruslantf. Te Belgrado wordt een officieel verte genwoordiger van sovjet-Rusland ver wacht. In politieke kringen te Belgrado ziet men hierin het bewijs, dat Zuid-Sla- vië de betrekkingen met Rusland wenscht te hervatten. Geen revolutie in Griekenland. Alle geruchten over z.g.n. incidenten in Griekenland zijn naar uit Athene gemeld wordt van eiken grond ontbloot. KORTE BERICHTEN. Hongarije en Zuid-Slavië hebben op den grondslag van wederkeerigheid een evereenkomst gesloten in zake het te ruggeven van goederen van onderdanen, van het eene land, die zich naar het an dere land begeven hebben. Volgens te Kopenhagen ontvangen berichten uit Moskou is de toestand van Lenin weer minder gunstig. De patiënt moet opnieuw het bed houder. Zijn tem peratuur is zeer hoog en de aanvallen van benauwdheid talrijk. De emigratie uit Italië gedurende het eerste halfjaar van 1923 heeft vol gens een draadloos bericht ongeveer 190.000 personen bedragen. Daarvan emigreerden er 65.000 naar overzeesche landen en 125.000 naar continentale lan den. Van deze laatsten kreeg Frankrijk het meest n.l. 107.000. Een groot aantal burgers uit Neuss, meest staats- en stedelijke ambtenaren, hebben van de Belgische autoriteiten last gekregen op bepaalde tjden als gijze laars op de treinen der Belgische regie mee te rijden. Dinsdag namen de Franschen in het reeds geruimen tijd bezette rijksbankfi liaal te Mainz een bedrag van ca. 50 milliard in beslag. Naar verluidt werden de kluizen onder leiding van een Parij- schen specialist met zuurstofapparaten en houweelen opengebrken. Op den jaardag van het uitbreken van den grooten oorlog zullen in geheel Engeland „geen oorlog meer"-demonstra- ties gehouden worden. KEISSC EM SCHOOL NED. HERV. KERK. Beroepen. To Elburg: S. van Dorp te Utrecht. Aangenomen. Naar Ooster-Nijkerk H. v. Elven te Schoonebeek; naar Bloe- meiudaal (vac.-Dr. M. J. A. de Vrijer): J. C. van Dijk, te 's-Gravenhage. Bedankt. Voor Arnemuiden: E. O. J. Japchen te Hei- en Boeicoop; voor St. An- naland: C. J. van der Graaf te Kockengen; voor St. Oedcnrodc: J. Barger te Antwer pen. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Dordrecht: J. Ubels te Varssevcld; te Haastrecht: de heer D. Ringualda, cand. te Den Haag. Aangenomen. Naar Nieuw-Vennep J. v. Hen'ten te Oldekerk. CHR. GEREF. KERK. Tweetal. Te Kampen: A. Zwiep, cancl. ie Rotterdam en M. Holtrop, cand. te Kornhorn. GEREF. GEMEENTEN. Bedankt. Voor Mocrcapelle: W. den Heest te Leiden. Bevestiging, Intrede, Afscheid. Ds. A. Prins hoopt op Zondag 12 Augustus a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gem. te Giessendam en Zon dag 19 Augustus d.a.v. zijn intrede te doen te Poederocijen. Candidaat S. P. Vermeer, van Haarlem, zal D.V. intrede doen in de Geref. Kerk van Nijemirdum c.a. op Zon dag 2 Sept., na de3 voormiddags bevestigd te zijn door Ds. J. D. Boerkoel, van Velsen. Intrede Ds. H. A. Wiersinga. Volgens een bericht, door „Do Stand/'' uit de ,J)eli Crt." overgenomen, heeft op 1 dezer des morgens in de Geref. Kerk van Medan de bevestiging plaats gehad van Ds. H. A. "Wiersinga, door Dr. J. H. Ba- vinck, uit Bandoen g. Een vrij groot aantal gemeenteleden was opgekomen. Onder de belangstellenden bevonden zich oa. Mr. van Loon, lid van den Raad van Justitie en de heer Wardenburg, lid van den Ge meenteraad. Do bevestigende predikant sprak naar aanleiding van Matth. 25: 130 en 25: 14- 30; de gelijkenis vn de tien maagden. Voor een kleine schaar toehoorders hield Ds. Wiersinga des avonds zijn intreepreek over Joh. 1: 7. Vervolgens veerde Mr. R. Slotema het woord. Spr. gelooft, dat het predikant schap in Indië zwaarder is dan in Holland omdat ten eerste de predikant hier mist het geestelijk contact met zijn medepredi kanten eni ten tweede door de groote uit gestrektheid van het te bearbeiden ter rein, speciaal op Sumatra. Veel zal er van Ds. Wiersinga worden geeischt, zoowel physiek als psyshisch. Maar we moeten hier slechts denken aan de woorden van Dr. Harrenstein, dat hij dit deel van zijn taak juist het heerlijkste vond. Dr. Har renstein had als het ware het net uitge worpen waaronder hij alle Gereformeerden heeft verzameld. Spr. wekte de leden van do gemeente op, hun predikant als vriend in huis te ontvangen, maar bovenal in hem te zien den herder, den afgezant van God en hij moedigde de gemeenteleden aan, hun zielen dan aan den predikant bloot te leggen. Namens de Kerken op Java, wens elite Dr. Bavinck hierna de Kerk geluk met haar nieuwen predikant, ook tot Ds. Wier singa richtte spr. zich met een geluk- wcnsch. Hoewel we misschien wel eens derüoen, met hoe weinigen wij hier in de kerk bijeen zijn, moeten Wij toch steeds in het oog houden, dat er vele Gerefor meerden in Indië zijn, die met ons meele ven. Spr. uit zijn beBte wenschen voor de Gemeente en' hoopt, dat deze onder den zegen des Heeren moge bloeien. Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. X. De heer te Winkel behandelt verschil lende voorstellen tot liet erkennen van de rechten der minderheden. Dit rapport zal worden behandeld tegelijk met een uitge werkt plan, ingediend door liet Moderamen van het convent van Gereformeerde Ker keraden. De heer Eilerts do Haan behandelt voor stellen van de classikalo vergaderingen van Middelburg en Amsterdam tot Wij ziging van art. 9 Algemeen Reglement. Mid dSlburg zou wenschen, dat een nieuwe alinea werd ingevoegd, aldus: „Van col leges, wier ledental 20 of meer bedraagt, is de tegenwoordigheid van do grootste helft der leden tot het dadelijk nemen van een besluit genoegzaam", cf, mocht hiertegen bezwaar rijzen, in plaats van de woorden ,,waaruit het bestaan moet!.5, te lezen: „waaruit het op dit oogenblik be staat". Iets dergelijks wil Amsterdam, door te vragen, dat de bepaling in art. 9, (volgens welke de vergadering alloen bij tegenwoordigheid van 2/3 der leden waar uit zij bestaan moet besluiten enz. mag nenxeni) voor grootere gemeenten worde verzocht. De commissie erkent, dat de bepaling van art. 9 al. 1 Alg. Regl. in do praktijk wel eens, en vooral in groote gemeenten, aanleiding geeft tot moeilijkheden en ver traging, maar zij zou toch niet gaarne den prikkel tot bijwoning van de vergaderin gen missen. Verzachting van de bepaling zou aanleiding geven tot nog grooter on voltalligheid, en daardoor een waarborg wegnemen, dat de besluiten het gevoelen van de meerderheid der besturen weerge ven. Overeenkomstig de conclusie worden deze voorstellen afgewezen. De heer Barbas rapporteert over een voorstel van de Alg. Synodale Commissie tot wijziging van ait. 5b Reglement op de vorming van buurtgemeenten. Dit voorstel houdt verband met een ten vo rige jaro bij de Synode ingediend voorstel tot wijziging van art. 3 Alg. Regl. en art. 2 Regl. Benoeming. Het heeft betrekking op de bezwaren die zich in sommige groo te gemeenten voordoen, waar ouderlingen en diakenen zich in naburige gemeenten vestigen en op die wijze hun ambt ver liezen. De Synodale Commissie is van oor deel, dat de kerkeraden van groote gemeen ten er naar moeten streven, de grenzen van de kerkelijke en de burgerlijke ge meenten to doen samenvallen en daarna over te gaan tot de vorming van buurtge meenten. Aangezien het vigeerend art, 5b van het Reglement op die gemeenten dan een beletsel zou kunnen worden, stelt de Synodale Commissie voor aldaar to lezen: „Ouderlingen en diakenen die naar oen andere, tot dezelfde centrale gemeente bc- hooremde, buurtgemeente verhuizen, kun nen hun diensttijd uitdienen en blijven ook daarna in de buurtgemeente, die zij verlaten hebben, benoembaar." Na eenige bespreking wordt dit voorstel met 10 tegen 9 stemmen verworpen. De heer Barbas behandelt daarna een' voorstel van het Centraal Comité voor kerkelijke zending tot wetswijziging, om kerkelijke zending mogelijk te maken. Dit rapport wordt ter inzage gelegd. De heer Wagter rapporteert over een voorstel van de classikale vergadering van Leiden tot wijziging van art. 13 al. 3 Reglement op het godsdienstonder- w i j s. Deze classikalo vergadering wil tenl behoeve van a.s. zendelingen, die de acte van godsdienstonderwijzer willen behalen, den oisch laten vervallen, dat de exami nandi 23 jaar oud moeten zijn en ten( minste twee jaren, lidmaat van de kerk. Zij acht de cijfers 21 en 1 voor hen vol doende. Conform do conclusie der commissie: wordt besloten den eisch vaii 23 en 2 t© handhaven, maar tevens te bepalen, dat do candidaat op het tijdstip van zijn examenj 21 jaar oud mag zijn. De heer Sneep behandelt een verzoek van den heer Swijghuisen Reigersberg, pred. te Zaandam, om het voorstel van het classikaal bestuur van Haarlem tot wijzi ging van art. 14 7° Regl. kerkeraden op nieuw in behandeling te nemen. Dit voor stel werd ten vorigen jare afgewezen. Het wil elke attestatie door den kerkeraad doen verzenden naar de woonplaats van den betrokkene (met of zonder zijn wil.) Een dergelijke handel vrij ze wordt echter geheel in strijd geacht met den aard der attestatie, en het voorstel wordt opnieuw; verworpen. Dezelfde rapporteur behandelt een voor stel van de classikale vergadering van Meppel tot wijziging van art. 19 Regl. va caturen. Hier wordt ©en regeling voorge steld van de aan consulenten eni ringpredikanten uit tp keeren ver goedingen» Overeenkomstig de conclusio van het rapport wordt besloten de regeling dier vergoedingen over te laten aan de rin gen zeiven. Ten slotte komen nog ©enige punteni uit het verslag der synodalo commissie in bespreking. Zij betreffen in 't bijzonder de geestelijke verzorging van cie militairen, Ten behoeve dier belangen werd vanwege het departement van oorlog ontvangen f 8661.50 en van marine f 1796.70. Do president richt een afscheidswoord tot den heer Sneep, die a.s. Maandag door zijn secundus wordt vervangen. De plannen van „Het Convent." In „De Gereformeerde Kerk" van deze week, het orgaan van de Confessioneel© vereeniging, schrijft de eindredacteur (Ds.) C. A. L(ingbeek) over de plannen van „Het Convent van Gereformeerde Kerke- Kerkeraden." Na ©en uitvoerige bestrijding van wat de lieeren Prof. van Leeuwen en Dr. J. Se- verijn c.s. willen, eindigt het artikel: „Eilievc, broeders van Het Convent, wat wij u-bidden mogen, begin gij dan on ze Vaderlandsclie Kerk niet op ruwe wijze met uw hakmes te bewerken; neen, weesb nog eens waarlijk navolgers van die man nen, die de Gereformeerde belijdenis hier geplant hebben; van de Acroniu-esen en Planciussen en hoe ze heoten mochten. Staat daarnaar, dat onze oude Gerefor meerde, Christelijke Kerk nog eens onder het Woord worde teruggebracht. Dan wandelt gij niet in Separatistische, maar Gereformeerde paden. In die paden, waarin God voorheen Zijn zegen heeft willen verleecen." Schoolraad voor scholen met den Bijbel. In do Commissie van Beroep zijn geko zen, voor de besturen: Mr. J. A. de. mlder Den Iiaag, (lid) en Mr, D, vV. A. Schut Amsterdam, (plaatsvervangend lid.) Beidei heeren namen de benoeming aan. Voor het onderwijzend personeel werden! gekozen de heeren J. Schouten, Rotter dam, (lid) en Mr. J. J. de Waal Malefijt, Utrecht (plaatsvervangend lid.) De heer De Waal Malefijt heeft zijn benoeming niet aangenomen. In zijn plaats is tot plaatsvervangend, lid benoemd dr. S. O. Los, de benoeming heeft aangenomen. UBT 0E OBfifiEWHB LEIDERDORP. Burgerlijke Stand. On dertrouwd: Andries de Haas jm. 30 j. cf Barlje van Espelo jd. 26 j. Overleden: Hendrika Rasser 2 mnd. KATWIJK AAN DEN RIJN. Zaterdag 1.1. hield de veilingver. „Bloembollenteelt" haar tweede veiling. De belangstelling was weer grocr. Ruim 900 manden of zakken bellen werden aangeboden. De prijzen waren als volgt: Leverbaar per 100, III, Cramoisie Bril- lant f 2.25; Rose Gris de lin f 2.50; La Reine f 1.50; Prins van Oostenrijk f 4.—; Fred. Moore f 2.80; Gele Prins f 2.50; Ros© Luisante f 6.75; Couleur dc Cardinal f 3.90, Witte due Max. f 2.50; Sckarlet due f 2.50; Vermilion Brillant f 6.10; Grand due f 4.90 Proserpine f 6.90; Mon Tresor f 2.40; Ko ningin der Nederlanden f 2.40; Witte Valk f 3.70; Flamingo f 3.70; Pink Beauty f 9. Murillo f 2.50; Couronne d'or f 2.95; Sal- vator Rose f 4.25, Vuurbaak f 6.Rubra Maxima f 3.25; Tcurnesol f 4.—; TiliaaU f 3.80; Darwin William Copland 3.La Candeur f 3.25. De derde veiling is cp Za.- terdag 4 Augustus. NOOT.DWIJK. Was de Woensdag- sche weekmarkt de laatste weken zoo goed als verdwenen en werd zij niet meer door de marktkramers bezocht, a.s. Wcer.sdag zal dit niet het geval zijn. De marktkoop- j lieden hebben besloten het nogmaals te wagon, en zullen dan ook door middel van een reclame-marktdag liet publiek naar het Lindenplein trachten te trekken. De markt vangt aan des morgens 10 uur en eindigt 's avonds 8 uur. BOSKOOP. v Dc gymnastie k-v eren niging „Hou Vast" alhier, behaalde t£ Zoctermeer en Zegwaart dc yolgendo prijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2