Dagblad voor Leiden en Omstreken. srmsmEiswB NIEUW! HUE COURANT ABOmtEHIENTSPRiJS |gv In Leiden en buiten Leiden M* waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week .77YV...ïi.Mf 0.19 Franco per post per kwartaal .TT;7 f 2.90 4ile JAARGANG. - D 3NDERDAG 26 JULI 1923 - No. 995 Bureau: Hooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS t Gewone advertentie*! per regel 22# cent, Ingezonden Mcdedeelingen, dubböl tarief»* Ï.Dij contract, belaiigrijte reductie. '•"Kleine advertentiën ^- bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 60 cent.J V Godsdienst en leven. Meerdere bladen, maakten onlangs niet ronder ophef melding van een redevoe ring door een Amerikaansch economist, van naam gehouden. Deze rede, zoo heette het, had groot op- En toch werd daarin niets nieuws ge-= zegd, daar in hoofdzaak gewezen werd. op de beteekenis dio de godsdienst heeft voor het leven. „De zekerheid van ieder en van alles, of het een huis geldt of een chequeboek, een gans of een machine, hangt niet af van parlementen of gerechtshoven, maar van de zedelijke grondslagen, waarop wij steunen, kort gezegd: van den godsdienst d?s volks. Wij beschouwen een lillik-conto en een hypotheekbrief als stukkeïï waarde, maar in zichzelf hebben zij de ze niet. Hunne waarde hangt geheel af van het eergevoel des juristen, die wet-, boeken maken, van de rechtvaardig heid der bankbeambten, van de waar digheid der rechters en ten slotte van den zedelijk gezonden geest der ge meenschap. Het economisch leven verkeert tegen woordig in zonderlingen toestand. De oogsten zijn goed, de loonen in de meeste landen behoorlijk, geld is er in overvloed. En toch: vele knappe men- sc-hen vreezen een paniek. Waarom? Hun vrees komt voort uit de overtui ging dat heden ten dage groote» massa's des volks in geestelijke dwaling verkee- ren. In tijden, waarin het ons goed gaat, worden wij extravagant, (buitensporig) zorgeloos en egoïstisch. Wij vergeten dan God en vertrouwen alleen op eigen kracht. Wij willen alleen profiteeren, niet dienen en offeren. Alleen de wedergeboorte van den gods- dienstigen geest in Europa en Amerika kan helpen en ons redden uit de tegen woordige moeilijkheden. De oplossing der groote economische problemen ligt in den; godsdienst. Men heeft ons geleerd, dat de wetge ver den sleutel der situaties in handen heeft. Onze ervaringen van den laatsten tijd bewijzen duidelijk, dat dil niet zoo is. Hetzelfde vraagstuk heeft zijn. fi- nancieele, sociale en nog veel andere zijden. Er is geen wettelijke of technische oplossing mogelijk van geen enkel pro bleem. Wij moeten de natie redden van den gewetenloozen politicus, den gewin- zuchtigen ondernemer en arbeider. Werkelijke godsdienst is voor onze beschaving wat hot vliegwiel is voor de ma ch i n e! Als een man uit het bedrijfsleven verklaar ik u: wetgeving, vakorganisa tie, ondernemersbonden enz. zijn slechts de schalen van het ei. Wij hebben niet allereerst behoefte aan meer woningen, meer vrachtwagens, meer fabrieken en meer schepen, meer onderwijs en meer bankrelaties, maar aan meer godsdiens tl De zekerheid van gezin en samentel ving is r/neer afhankeiljk van ons in nerlijk godsdienstig leven dan van de politie; de zekerheid van onzen eigen dom en van handel en wandel meer van goede predikanten dan van goede ban ken!" Het is wel merkwaardig, dat de ver kondiging van zulke eenvoudige waarhe den in een Christelijk land „groot op zien" kan baren. Een bewijs van den geestelijken ach terstand en achteruitgang. Wat hier gezegd werd, wordt in alle toonaarden dag aan dag verkondigd, vaak met geen ander gevolg dan dat de massa schouderophalend voorhij gaat. Naar Mozes en de profeten wordt niet geluisterd. Zal men luisteren nu een „econoom van naam" zich met de verkondiging van -leze waarheden belast? GEMEENTERAAD. Do Raad dezer Gemeente zal a.s. Maandag des nam. 2 uur vergaderen ter behandeling van de volgende punten: lo. Praeadvies op het verzoek van Mej. G. Korsse, om ontslag als lid der Commissie voor de Bewaarscholen. 2o. Benoeming van een lid der Com missie voor de Bewaarscholen. 3o. Benoeming van een Directeur van den Markt- en Havendienst. 4o. Rekening, dienst 1922, van de Plaatselijke Schoolcommissie. 5o. Rekening, dienst 1922, van de Ge meentelijke Bank van Leening. Go. Rekening, dienst 1922, van het ÏHslribuliebc drijf van vleesch en visch. 7o. Rekening, dienst 1922, van den Ar-: menraad. 8o. Voorstel: a. tot verhuring van oen strook grond Tan het Schuttersveld aan de Maatschap pij tot exploitatie van Ttramwegen; b. tot het verleenen van vergunning aan die Maatschappij tot demping van eenige slootgedeeltcn op dat veld. 9o. Voorstel: a. tot beëindiging van de huurovereen komst met I. Snoek, betreffende de bo venwoning van het perceel Vischmarkt 18; b. tot verhuring van die bovenwoning aan de Wed. D. VerzijdenWillemsen. lOo. Voorstel tot overneming in eigen dom en onderhoud bij de gemeente van een gedeelte grond aan den Haarlemmer weg, vóór perceel Sectie K no. 2699. Ho. Verordening, houdende wijziging van de verordening van 14 Januari 1915, (Gemeenteblad No. 2) betreffende het toe laten van kinderen tot Lichtbeeldenver- tooningen. 12o. .Verordening, houdende wijziging van de verordening van 18 Januari 1917 (Gemeenteblad No. 5) op Vergunnings- en Verlofslocaliteiten en Logementen. 13o. Verordening, houdende wijziging van de verordening van 28 April 1898 (Gemeenteblad No. 9) op openbare ver makelijkheden en i/ij^czk°msten- 14o. Voorstel tot onbewoonhaar^rlla- rmg van een 28-tal woningen. 15o. Interpellatie van den heer Dub- beldeman, inzake de woningtoestanden in de gemeente. 16o. Verordening, tot heffing van schoolgeld voor het Lager Onderwijs in de gemeente Leiden. 17o. Verordening, op de invordering van schoolgeld voor het Lager Onderwijs in de gemeente Leiden. 18o. Voorstel inzake het, bij wijze van proef, doen ophalen van schoolgelden hij eenige categorieën van schoolgeldplichti- gen. 19o. Verordening, regelende het open haar gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Leiden. 20o. Verordening, houdende, instruc tie voor de hoofden en het verder onder wijzend personeel der openbare scholen voor gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Leiden. 21o. Verordening, regelende de bezol diging van de vakonderwijzers en onder wijzeressen in teekehen, lichamelijke oefening en handwerken aan de openbare lagere scholen in de gemeente Leiden. 22o. Voorstel tot bekrachtiging van de Raadsbesluiten van 26 Juli 1922, aange vende de verschillende soorten van scho len, die aanduiding dier scholen en de toegankelijkheid dier scholen. Zendingsfeest op Oud-Poel geest. (Vervolg). Gezongen wordt nu Fsalm 117: Looft, looft den Heer, Gij Heidendom! Gij Volken, prijst Zijn Naam aloin Ds Kruyswijk is verhinderd, daar in den afgeloopen Dacht zijn broeder over leed. In zijn plaats treedt nu op, D s. Kramer van Monster. Naar het voorbeeld van den machtigen Koning Xerxes, die in de 5de eeuw voor Christus, met een leger van 1.700.000 man tegen Griekenland optrekkende, al deze menschen voor zich liet defileeren, zou spr. ook thans een' Tevue willen hou den over het gansche zendingswerk dat in handen is van de zending der Geref. Kerken. In dezen arbeid bedient de zending zich van blanken en bruinen; het liefst wel van bruinen, omdat zij meer toegang tot het volk weten te krijgen. Daarom is het steeds gewenscht, dat cie zendeling zich zooveel mogelijk op den achtergrond .houdt, en de prediking aan zijn helpers over kan laten. De opleiding van die inlandsche „pan dera's" vereischt onze volle aandacht, want een Javaan kan weliswaar alles goed overdragen cn napraten wat hij van den Zendeling hoort, maar het is beter, dat hij spreekt uit eigen ziele-ervaring. Aan het hoofd van den dienst staan 12 menschen. Het hoofd daarvan is de generaal, dr. van Andel, die zijn sporen al heeft ver diend; hij spreekt goed; organiseert goed, en weet steeds waar het noodig is, zijn mannetjes te vindon. De tweede persoon van dit 'twaalftal isMevr. v. Andel, dio haar man in zijn arbeid tot grooten steun is, en zelf veel ervaring heeft. De overige 10. zijn alle Inlandsche Goe-: roe's, die onder leiding van dr. en Mevr. v. Andel werkzaam zijn. In 1916 waren er 5; nu is hun aantal dus reeds verdub beld. Van die 10 reizen er 4 geregeld het land door, waar zij maar nuttig kunnen zijn. Naar aanleiding van een preek- schets van dr. v. Andel, die ze in den zak dragen, bedienen zij het Woord; zij treden eiken Zondag 2 maal op en leiden de catechisaties. In Solo zijn een Hollandsche en een In landsche kerk, waarvan de eerste 160 le den lelt, die in den regel trouw ter gods dienstoefening opkomen. De Inlandsche kerk telt 642 leden, waarvan 594 Javanen en' 48 Ghineezen zijn. Zij bezit 4 ouderlingen die trouw huisbezoek verrichten, catechisatie hou- den en veel aan colportage doen. In de stad Solo wordt op 5 plaatsen gearbeid, terwijl buiten de stad nog 7 stations zijn gevestigd. Het werk gaat prachtig voort aldaar, zoodat, wanneer het dit geheele jaar mag doorgaan zooals het de eerste drie maanden ging, de aan was in 1923 uit 100 personen zou be staan. Ook do schooldienst is goedingericht. Ü9 onderwijzers hebben hierbij begrepen dat men zich vooral op de jeugd moet werpen om invloed te krijgen op het gan sche volk. Alleen te Solo hebben we 3 goed inge- richto scholen, elk met 5 lokalen en bui- iten de stad zijn er nog twee, op welke 5 scholen bij elkaar 900 leerlingen zijn, wat een prachtig getal is. Wel zit bij die Mohammedaansche ouders niet altijd de bedoeling voor, om hun kinderen bepaald Chr. onderwijs te geven; maar dit neemt niet weg dat men langs dezen weg toch toegang krijgt tot het volk, en dat reeds menig leerling onder de beademing van het Evangelie kon worden gebracht. Naast deze scholen, die rechtstreeks van de zending uitgaan, bestaan te Solo nog andere scholen, die door particulie ren worden bestuurd. Deze bestuursleden nemen echter ook allen deel aan den zen- dingssf^JÜ Bedoelde scholen zijn o.a. de Idenburgschooi, Chr. Holl. Jav. school, de Chr. Holl. Chineesche sc.uCOl en de Chr. school voor meisjes uit hoo- gere Javaansche standen, die onlangs te Solo werd geopend. Daarnaast bestaat ook nog een Kweekschool voor inland sche onderwijzers, over welke broodnoo- dige inrichting zich onlangs donkere wolken samenpakten in verband met mo gelijke intrekking van de rijkssubsidie. Spr. hoopt voor de zending, dat zij de Kweekschool zal mogen behouden, want zij voorziet in een groote behoefte. Vervolgens gaat spr. over tot het ge ven van een overzicht van het ontstaan, de werkwijze en den omvang van de me dische zending, die in den loop van den tijd een zeer gewichtige factor in den zendingsarbeid is gebleken te zijn. In Solo neemt dit werk niet zoo'n groo te vlucht als in Djocja, omdat hier ook een neutraal ziekenhuis is, waarvan de Mohammedaan liever gebruik maakt. De beide goneesheeren, dr. Groot en dr. Ver hagen doen echter al het mogelijke om de inrichting tot bloei te brengen. Als mede van zeer grooten invloed op het volk noemt spr de colportage-arbeid, die met veel zegen wordt verricht, en een zeer groote vlucht heeft genomen. Tenslotte wekt spr. allen krachtig op, om de deputaten der zending, de blauwe ridders, zooals spr. ze noemt, te steunen in hun moeilijk werk. In de Classis 's-Gravenhage heeft men het gebracht tot de oprichting van een dameskrans. Als het echter hier in Leiden gaat als elders dan zijn het maar weinigen, die geregeld vervuld zijn van warme zendingsijver. Spr. geeft daarom den raad die Koning Salomo eens gaf, nJ. om de doove kolen om de heete kolen te plaatsen, dan wordt de warmte en gloed aan allen medege deeld. Dat is een goede raad. Spr. eindigt met een persoonlijke toe passing voor de hoorders. Ds. Broekstra, als de penning meester, spreekt een hartig woordje tot de gevers, want de „blauwe ridders" dreigen vandaag dolende ridders te wor den; dat mag niet. Er is dit jaar meer noodig dan anders. Dat hindert niet, want het geld is er wel, mits het dan ook wordt geofferd. Onder het zingen van gezang 152:6 wordt nu een collecte gehouden, welke ruim 125.— opbrengt. Als laatste spreker treedt op de hoer Raden S. Nimpoo. In een duidelijk betoog schildert spr. het karakter van den Islam in verhou ding tot dat van het Animisme en het Boeddhisme, wat vroeger de godsdiensten der Javanen waren. Met eenige voorbeel den toont spr. hoe zelfs Europa niet ge heel vrijuit gaat ten opzichte van sommi ge bijgcloovige gebruiken die in den Ja vaan worden afgekeurd. Ook in sommige gezegden in den volksmond of in spreek woorden herkent men eenigszins het oude Animisme. Voor een vruchtbare bestrijding van den Islam, die intusschon niet heidensch is, zooals sommigen denken, is het noo dig dat de Europeanen, die in Indië al len voor Christenen worden aangezien, zelf een goed voorbeeld geven. Dit laat dikwijls veel te wenschen over, en waar alle gedragingen van de Euro peanen door den Mohammedaan op re kening van het Christendom worden ge schoven, wordt de zending, vooral die in intellectueel© kringen op Java zeer be- moeiiljkt door de zedelijke inzinking van Europa en door het gedrag van vele Europeanen in Indië. Wanneer de administrateur van een suikerfabriek zijn millioenen opgestreken hebbende naar het Moederland vertrekt, terwijl zijn Javaansche ondergeschikten moeten werken voor een karig loon van 50 cent per dag, dan weet de Javaan niet goed wat hij er van denken moot. De Europeanen ziet hij in auto's rondrijden, pret maken, en een heerlijk leventje lei den, on meer en meer krijgt hij den in druk dat het Christendom alleen bedoelt 1 de stoffelijke verrijking van den menscb, en dat wil er bij den Javaan, die zeer godsdienstig is en een diepe eerbied koestert voor zijn eigen god, niet in. Wat de Indische zendelingen zelf be treft, zij rekenen dikwijls te weinig met de Oostersche gedachlengang, die zeer vaak van de Westersche verschilt door zijn plooibaren en buigzamen aard. De Javaan zal, waar een Westerling wellicht een verzoek botweg weigeren zou, den aanvrager geduldig aanhooren, hem in alles gelijk geven en zijn bedoelingen prijzen, om na diens vertrek er de schou ders over op te halen, en eindelijk een uitvlucht zoeken om er af te komen. Het zal zaak zijn voor zendelingen en predikanten zich in dien gedachtengang in te leven, en ook rekening te houden met do geestelijk-wetenschappelijke, behoeften vanden intellectueelen Javaan. Vervolgens betrad D s. Koers het spreekgestoelte om een kort slotwoord te spreken. i Ongetwijfeld, cegt spr.,denken de mees- ten mei het oog op de zeer ongunstige weersgesteldheid; deze dag is een misluk king, maar durven we dit wel handha ven? Onwillekeurig rijst een gevoel van ontevredenheid en van opstand in ons op, maar als Christenen, die toch onder alles Goa danken, past on3 dat ook nu te doen, toor uC2 ae£en die Hij weer schonk. -- Onze God vergist zich nooit, ook van daag niet, nu de regen in stroomen neer viel. We staan hier weer voor een raad sel, een tegenstelling, zooals er zoovele in het leven zijn, maareens zal alles duide lijk worden. Door het geloof, dat alle dingen moeten medewerken ten goede, kunnen we ten slotte toch weer besluiten met alles over te geven aan God in Wiens handen de einduitkomst zeker is. Spr. dankt de sprekers die vandaag optraden; de muziekvereeniging „De Harmonie van Rijnsburg" die het gezang begeleidde; de eommissie, en in het bij zonder dr. v. Es die als altijd weer voor een uitstekende regeling zorgde; de ver- koopers en verkoopsters die met bewon- derenswaardigen ijver eon opgewektheid hun ververschingen aan den ménr brach ten, hen die zorgden voor vervoergelegen- heid naar andere plaatsen, en vooral dankt spr. de fam. Willink, die weer zoo vriendelijk was om het schoone landgoed voor de zendingsvrienden open te stellen, en het personeel, w.o. juffrouw v. 't Hof weer een eerste plaats inneemt, voor de bereidwilligheid die het aan den dag legde. Hierna gaat spr. voor in dankgebed, waarna men met het zingen van Psalm 72:11: Zijn Naam moet eeuwig Eer ont vangen uiteengaat. In totaal werd in de collecten ontvan gen f213.06#. i De a.s. 3 October-viering, Wij waren in de gelegenheid van den Secretaris der 3 October-Vereeniging een en ander te vernemen betrekkelijk den loop van zaken voor de komende feestvie ring, en wij kunnen wel zeggen, dat we der serieus aan de voorbereiding wordt gearbeid. Uit den aard der zaak mogen wij niet ie veel uit de school klappen, doch enkele punten willen wij toch vermelden, daar onze stadgenooteD ongetwijfeld daarop rekenen, en het velen een aansporing kan zijn toch spoedig lid der Vereeniging te worden, wanneer men dat nog niet is. De voordeelen van het lidmaatschap zal het 3 October-Bestuur dezer dagen nog eens bekend maken bij wijze van reclame. Men wandele dus maar eens langs de Bree- straat, en een ieder zal gelegenheid heb ben, zich te overtuigen. Behalve de traditioneele programma punten, komt er dit jaar bij de versierde Peurschuitje s-w atertocht, iets dat niet zal worden verwacht, cn dank zij do royale medewerking van de desbe treffende Vereeniging, zal dat nummer iets zeer aparts zijn. Meer zeggen wij hiervan voorloopig niet. Wat optocht en open-luchtspel aan gaat, wordt vooral voor dit laatste geen moeite gespaard. Het succes van het vo rig jaar te overtreffen, daarnaar wordt niet gestreefd; wèl wordt zorg gedragen voor niet-minder mooi en attractievol spel. En daarmede gelooft het Bestuur wel geslaagd te zijn. Iets geheel nieuws zal zijn de landing van den Prins, die per trekschuit zal aankomen van de richting Lamme- schans. Bij zijn landing wordt Zijne Ex cellentie verwelkomd door Magistraten, Burgers en Burgeressen der stad Brus sel. De begroeting zal op ceromonieele wij ze plaats hebben, met zang cn saluut schoten. Geheel volgens den trant des tijds zullen diverse narren en potsenma kers het publiek bezig houden. Na den opmarsch zal op een daartoe gebouwd platvorm van zeer groote omvang ver schillende ver looningen worden gegeven, zullen ruilcrspelen plaats vinden, vendol- zwaaiers hun evoluliën ver loonen, en een rei-dans worden uitgevoerd, voorstellen de de 17 Provinciën, (alles in stijl met vlaggen, wapens cn banieren) benevens groote slot-apolheose. Daarna zullen uit do te bouwen Brusselsche Poort een 3-laI praalwagens komen, met voorstellingen, welke het meest betrekking hebben op het tijdperk, waarin een en ander zich heeft afgespeeld. Voorgesteld zal worden: 1. Bij Almaar begint de victorie. 2. Leidens Ontzet. (Bedoeld als Lei* den's victorie). 3. De Pacificatie van Gent. Het ligt in de bedoeling zoo eenigszins mogelijk do voorstellingen van plaats te verwisselen, opdat al 1 e toeschouwers ge-» legenheid hebben, voldoende te zien. Het te bouwen platvorm wordt aldus ingericht, dat bovenop een: Muziektempel komt, wat het gehoor ten goede zal ko-s men. De historische verzorging van een en ander berust weder in handen van den historicus, den heer Dr. F. W. van Wijk. Meer willen wij voorloopig niet zeg-* gen. Men zij echter gerust, dat de 3 Oc- tiberdag wel weder iets bijzonders za! worden. Ook de optocht zal zeer mooi zijn, daar het voor te stellen tijdperk zich buitengewoon leent voor dit doel. Het Bestuur rekent weder op goed weer; wij hopen het, want de groote kos ten makea ontvangsten noodzakelijk. Voegen wij hieraan nog toe een op-j wekking om de Vereeniging te steunen door als lid toe te treden. Een uitstapje. Gisteren maakten de leerlingen van dc Zondagsschool der Chr. Jongelings-Vero eeniging Prèd. XII:la het reeds in ont blad vermelde uitstapVogelen< zang. Aanvankelijk was het weer goed, maar vooral in den namiddag kon het dikk® loover der eeuwen-oude beuken van het landgoed „Vogelesang" het droppelen niet tegenhouden. Bij aankomst werden Jonkvr. en Jonkh. Boreel door de kinde-i ren toegezongen en door den voorzitter toegesproken, onder aanbieding van een bouquette lelie's. Niettegenstaande het ongunstige weer genoten de kinderen naar hartelust, zoo. wel van de vele spelen, die werden uitge-* voerd, alsook van de versnaperingen. E woord van warme dank komt toe aan Jonkheer L. -GT Boreel, die niet alléén het schoone landgoed voor deze gelegenheid zoo welwillend afstond, maar bovendien aan elk der kinderen vier glazen melk en een ruime voorraad kersen aanbood. Ongeveer zeven uur ging het weer in optocht van den trein naar het vereeni* gingsgebouw, waar de laatste verrassing werd uitgereikt en de feestviering met dankgebed door een der commissieleden werd gesloten. - Onbewoonbaar-verklaringen. In verband met de op 1 Augustus a.s. in werking tredende wet tot wijzi ging van de Huurcommissicwet en da Huuropzeggingswet, heeft de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de mw dewerking; van de Gemeentebesturen inn geroepen, teneinde door onbewoonbaar-* verklaring van de daarvoor in aanmer-t king komende woningen, te voorkomen, dat eigenaren van volstrekt slechte ww ningen profiteeren van de huurverhoo- ging, mede door genoemde wet mogelijk gemaakt. Een en ander gaf B. en W. aanleiding den Directeur van het Bouw- en Woning-» toezicht op to dragen ten spoedigste een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar den toestand van de door de Gezond* keidscommissie in de bijlage van haar schrijven dd 11 Februari 1922 betref fende woningtoestanden als zeer slecht en als slecht gekwalificeerde woningen, voorzoover deze woningen niet inmid-s dels reeds onbewoonbaar verklaard wa-» ren of door het aanbrengen van verbete-» ringen weder in bewoonbaren staat ge bracht waren. In het rapport der Gezondhcidsccm* missie werden 119 woningen als zeer slecht en 317 als slecht aangeduid. Van deze 436 woningen werden inmiddels reeds 112 woningen onbewoonbaar ver- klaard, terwijl 5 woningen door het aan brengen van verbeteringen weder ter be woning geschikt werden gemaakt Het onderzoek moest zich dus nog uitstrek ken over 319 woningen. Van deze 319 woningen werden aller* eerst de> door de Gezondheidscommissie als zeer slecht aangeduide woningen aan een speciaal onderzoek onderworpen. Uit dat onderzoek bleek, dat nl deze 28 nog niet onbewoonbaar verklaarde zeer slechte woningen wegens de na te noemen gebreken niet ter bewoning geschikt zijn en ook niet door het aanbrengen van ver beteringen in een behoorlijk bewoonba ren staat kunnen worden gebracht. Zij behooren derhalve onbewoonbaar te wor den verklaard. Be termijn tot ontruiming dient echter met het oog op den nog keerschenden woningnood zoo ruim mo-» gelijk, d.i. op zes maanden te worden ge-», steld. i Een voorstel in dien geest wordt aan den Raad aangeboden. Overeenkomstig haar verx'-k, stel-* len B. cn W. aan den Baad voor, aan Mej. C. Korsse, eervol ontxlag lo veriee* r.cn als lid der Commissie veer de bo- waarschoten. .—v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1