De heer Brand dringt er op aan dat in ieder geval in het gebrek aan wonin gen zal worden voorzien. Spr. begrijpt niet de tegenkanting die zich nu open baart. De vorige maal, toen een bouw plan werd behandeld De heer Guldemon d: stemden toch allen voor De heer Brand: misschien de heer Guldemond alleen niet.o. De heer Guldemond: wat zog je? (Gelach). De heer Brand vervolgt zijn betoog over de noodzakelijkheid van goede wo ningbouw. Als dit plan niet wordt aange nomen, wanneer zal dan in de behoefte worden voorzien, en zullen de talrijke krotten verdwijnen? Spr. zou wel willen dat de raad zich meer duidelijker kon uitspreken» over een „voor of tegen" wo ningbouw. - i De Voorzitter beantwoordt de ver schillende sprekers. Spr. verllijdt zich over de duidelijke uitspraak van den heer v. Kleef. Het dcor hem voorgestane standpunt is spr. niet onbekend, al deelt hij dit niet. De hoer v. K. heeft alleen wat le veel over Waddinxveen gedacht, toen hij zich ontfermde over de Staats kas. Men moet er rekening mee houden dat dé tijden zich wijzigen. 50 Jaar ge leden zou niemand hebben gedacht dat de Staat wel eens 350.000.000 zou uitge ven voor het onderwijs, en nu gebeurt het. Intusschen is er ruimte Yoor de vraag, of goede volkshuisvesting voor do zedelijke kracht van ons volk als niet van even groot belang moet worden ge acht als het onderwijs. Spr. zal die vraag hier niet beantwoorden maar toch heeft zij bestaansrecht en dient zij te worden beantwoordt. Spr. gelooft niet dat de tijd meer zal komen dat men een groot ter- Tein als door B. en W. geprojecteerd in eens zal kunnen bebouwen. Evenwel moest er iets gedaan worden. Het proef stuk mocht niet te groot en niet te klein zijn. Als eerst de idee maar weg is, dat men op de Zuidkade zoo eenzaam woont; en dit meenen B. en W. met dit voorstel te kunnen bevorderen. Tegenover den heer J3oekraad snroekt spr. er zijn ernstige afkeuring o uit, dat deze do goede toon die-er hoerschte, is komen be derven door een ongepaste uitdrukking, waarin de veronderstelling was uitge sproken, als zou do voorzitter een mi ni slerieele bepaling als een paskwil be schouwen. Zoo iets kan spr. niet van den heer B. begrijpen, daar er'-absoluut geen 'reden voor is. "Wat het zakelijke betreft, merkt spr. nogmaals op dat volgens de berekening B. en W. het terrein aan de Zuidkade niet duurder zal zijn dan dat in Reyerskoop. In stemming komen nu het voorstel van B. en. W. sub. 1 en.2 en het voorstel- [Roekraad; 3 gedeelten dus: die bij een ieer gemengde stemming worden ver worpen, zoodat geen enkel resultaat'is ibcreikt. Een voorstel tot het doen van eenige uitbetalingen uit de post „onvoorziene uitgaven" wordt z.h.s. aangenomen, als- jnode een voorstel om in de eerstv. zitting Van den nieuwen raad op 4 September ■eep permanente commissie voor de finan ciën te benoemen. Aan de agenda is nog toegevoegd een voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor versiering van het gemeentehuis bij gelegenheid van de a.s. Jubileumfeesten, De heer Noest zal tegen stemmen. jVoor iemand die aan het hoofd staat van een stelsel dat zekere gcoepen der bevol king ringeloort, gevoelt hij niet veel. 't Geld zou z.j. beter besteed zijn aan do werkloozen, die op een houtje moeten bij ten. De voorzitter acht een debat over de verdiensten van ons Koningshuis zoo- ïnin nuttig als gewenscht en geeft het voorstel in stemming, waarop het wordt aangenomen. De heeren Verkade en stemmen tegen. r_r: Noest stemmen tegen. «en, staat de voorzitter van zijn ?etel op en spreekt hij den raad toe in een rede waaraan het volgende is ont leend: Geachte leden! Waar het ditmaal, onvoorziene om standigheden buitengesloten, de laatste ^ïaal is dat wij in dit zittingsjaar bijeen 2ijn, wensch ik in 't bijzonder tot de scheidende heeren een woord van af- ^cheid te richten. Vier van de heeren zullen met Sep- -émber a.s. niet meer in den raad terug keren; drie daarvan zagen hun mandaat joor de kiezers niet vernieuwd, terwijl -vèthouder Jongejan meende zich eigener ü>éweging uit de gemeentepolitiek te moe ien terugtrekken. Het zij mij vergund, u, heeren v. d. Broek, Noest en Loef, dank te brengen voor hetgeen gij hebt gedaan in het be- jjang der gemeente Boskoop. Elk uwer hoeft gesproken naar zijn Jïgen overtuiging. Het standpunt waar aan gij uitgingt mocht dan niet bij allen sender zijn, toch zat bij u steeds dé be doeling voor om do gemeentebelangen te [dienen. Do tijd is nog te kort om nu reeds de vruchten van uw arbeid to kunnen zien, maar dit slaat vast, dat eenmaal uw ,work zal blijken vrucht te hebben gedra gen, en dat het goed was dat uw stem ihier in den raad werd gehoord. Spr. richt zich nu in het bijzonder tot 'den scheidendon wethouder, den beer K. 'Jongejan, dit 22 jaren lid van den raad geweest is, waarvan Mj 20 jaren den jwethouderszelel hooft fngenomen. Er is ieen lijd van komen en wn tijd van gaan fcegt spr., na 22 jaren: met al uw krach ten' 'en gaven do belangen der geméöht* fce hebben gediend, acht tel gij don tijd ge komen om uw ambt neer t* leggen, al moesten wij do noodzakelijkheid daarvan betwijfelen. Verschillend waren de om standigheden onder welke gij arboidei- Een tijdperk van ongekenden bloei werd afgewisseld door een tijd van diepe de pressie. Onder zulke omstandigheden is do taak van een dag. bestuur niet altijd oven aangenaam, maar desondanks hebt gij krachtig medegewerkt het gemeente- i lijk scheepje te besturen dat nu in de rus- lige haven is gekomen. Namens den raad, en ook als do tolk van de burgerij zegt spr. den heer .Ton gejan hartelijk dank voor hetgeen hij in liet belang der gemeente heeft gepres teerd, en wenscht hij hem toe, dat hij een hoogen leeftijd zal mogen bereiken en dat hij in een rustigen levensavond op zijn arbeid zal mogen terugzien. Na dat deze rede door het hartelijk applaus der aanwezigen is gevolgd, neemt wethouder Jongejan zelf het woord, dankende voor de hartelijke en waardeerende woorden tot hem gericht. Spr. achtte voor zich den tijd van gaan gekomen, en besloot daarom zich terug te trekken, al viel het nemen van dit be sluit hem niet gemakkelijk. Tot heden heeft spr. er evenwel nog geen spijt van, maar als dit zoo was, zou het wel het meest zijn, omdat hij voortaan de prettige samenwerking zal moeten missen, die den laalsten tijd mocht worden genoten. Spr. richt zich nu in het hijzonder tot den voorzitter, ten opzichte van wien hem gebleken is, dat deze de rechte man op de rechte plaats is. Spr. wenscht den raad toe, dat hij zich nog lang zal mogen verheugen in het bezit van dezen voorzitter, die op prettige, practische en zakelijke wijze de" zaken weet te behandelen, en dat hij nog langen tijd zal mogen werkzaam zijn in het belang der gemeente Boskoop. (Har telijk applaus). De heer v. d. Broek dankf ook voor do tot hem gericht te woorden en spreekt den wensch uit dat zij die in hot vervolg leiding zullen bobben te geven, dit op de juiste wijze zullen doen en in het belang der gemeente. Dé heer Noest dankt eveneens voor het gesprokene wat zijn heengaan be treft. De discussies waren wel eens wat scherp maar dit vond zijn oorzaak in het verschil van standpunt. Spr. dankt den raad voor de welgemeende samenwer king. Aan de orde komt nu de rondvraag. Do heer Boekraad vraagt welke houding B. en W. na de hedenavond, door den raad genomen beslissing denkon aan lo nemen ten opzichte van den -woning bouw. Do voorzitter zegt dat iedere aan vrage gewoon in' behandeling zal worden genomen evenals voorheen. De oppositie die hedenavond heerschte vond voorna melijk haar oorzaak in het eigenaardig woningtype dat werd genoemd, De vrees voor benadéeling van het plaatselijk schoon in Reyerskoop gaf hierbij den doorslag. De heer S p r u y t informeert naar den aanleg zijn gemoeid. De gasprijs zou per langs het verlengde van het Goudsche Rijpad. De voorzitter antwoordt dat het aantal aansluitingen vrij gering is ih vergelijking met de kosten die met den aanleg zijn gemoeid. De gasprijs ziu per ,M3. 9.2 cent hoóger worden door de kos ten, wat veel te hoog is:. Verdubbel', ech ter het getal aansluitingen dan vermin deren de kosten. Evenwel is een adres aan B. en W. van Alphen gericht om be middeling -in deze, op de beslissing van dit college wordt thans gewacht» De heer v. Kleef zag gaarne herzie ning van het drink water tarief. Met ver schillende jcifers toont spr. aan de kos ten van oppompen sinds '22 met 25 pet. zijn gedaald, waarom spr. v/el eenige verlaging van den prijs mogelijk acht. De voorzitter deelt mede dat bin nenkort een nieuwe persleiding zal moe ten worden- aangelegd, die do gemeente zelf zal liebbên te betalen. Spr. acht het gevaarlijk om de geheele winst op te slokken. Daarbij wordt nu in de kosten bijgedragen door mensehen die anders geen cent betaalden. De heer v. Kleef keurt deze wijze van belastingheffing tOOh af. Spr. is .altijd voor directe belastingen geweest, 't Is er hier de plaats niet voor, maar anders zou spr. wel een betoog willen houden voor den vrijhandel ook. Do heer v. G e 1 d e r e n, weth., zag ook gaarne het tarief verlaagd, en het is ook niet onmogelijk dat dit zal gebeuren. Al leen moet rekening worden gehouden met d© exploitatiekosten in de naaste toe komst. De heer v. Kleef heeft er bezwaar tegen dat aan het bedrijf verdere uitbrei ding zal worden gegeven, wanneer daar door de kosten voor de inwoners zelf hooger blijven. De voorzitter brengt den beer v. K. onder 't oog, dat aan de waterlevering in de gemeente niets wordt verdiend, maar juist aan die buiten de gemeente. Evenwel, de hicrbedoelde persleiding is noodig voor -het net binnen de gemeente, dus het moet toch gebeuren. De heer v. d. Broek zag bij warm weer gaarne gesproeid, met het oog op 't gevaar voor autostof, dat de huizen binnen dringt als de ramen openstaan. De voorzitter zegt bij het warme weer 3 werkloozen aan bet sproeien te hebben gezet, maar 50 Meter achter de menschen was het weer droog. Do heer Brand informeert naar de waarheid van sommige geruchten aan gaande annexatie van 't Rijneveld. De voorzitter zegt dat dienaan--; gaando geen enkel voornemen bij B. en W. bestaat. Zoo iets moet van de bewo^ ners zelf uitgaan, anders bereikt men toch niets, 't Is mogelijk dat Alphen niet zou instemmen met dergelijke plannen, hoewel Boskoop er wel iets voor gevoelt, daar dat gedeelte op deze gemeente is aangewezen. De heer Noest zag gaarne een rege ling getroffen voor hetschoonhouden van enkele slooten achter do woningen aan de Zijde. Do stank is .daar onuitstaanbaar. Do voorzitter zegt de zaak in ern stige overweging te zullen nemen, waar- n« hij d* vergadering sluit. Gemeenteraad Alphen aan den Rijn, Vergadering van 19 Juli- Voorzitter de burgemeester, de lieer Dr. H. T. Lovink. - Afwezig met' kennisgeving de -heer Ver- duijn. De V o o r z. opent de vergadering met gebed. Onder de ingekomen stukken goedkeu ringen van genomen raadsbesluiten, en het proces-verbaal van kasopname van de kas van den Gemeente-ontvanger. In antwoord op een vraag door den heer v. d. Linden gesteld ten aanzien van de kosten van onderwijs aan de Martha- stichting, wordt een uitvoerig praeadvies van B. en W. voorgelezen waarvan de» con clusie is, dat gezien de Technische herzie ning van de L. O.-wet waarbij bepaald is, dat de kosten voor onderwijs van kinderen die verpleegd worden in gestichten ten laste komen van de gemeenten' waar hun ouders het laatst hun woonplaats hadden, oen actie tot het verkrijgen van subsidie van de regeering overbodig kan worden geacht. De V o o r z. deelt ter aanvulling hiervan nog mede, dat de terug te betalen gelden voor Alphen pl.m. f 9000 zullen bedragen. Het gemeenteverslag over 1922 wordt ter visie gelegd. Bij het ingekomen verzoek van den Raad der gemeente Wymbritseradeel, om een vloekverbod bij verordening in te stel len, stelt de V o o r z. voor dit verzoek te renvoyeeren naar B. en W. om praeadvies. De lieer v. d. Linden vraagt of dit niet reeds is gebeurd. Een tijd geleden is dit verzoek toch reeds ingekomen? De heer N o o m eji meent, dat de heer v. d. Linden dit verzoek verwart met een adres van den Bond tegen het vloeken. Dit adres wacht al een maand of vier. De Voorz. zegt toe de geheele materie te zullen overzien. Een ingekomen verzoek van den R. K. Politieschool St Michael om f 25 subsidie zal bij de begrooting behandeld worden. Aan- den heer C. P. van Donk wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de O. L. school te Ouds- lioorri, eveneens aan den lieer W. Steen als ambtenaar bij den Burgerlijken stand. De bekende motie van Waddinxveen waarin wordt aangedrongen tot stopzet ting van den aanleg der spoorlijn Gouda BoskoopAlphen, wordt in handen ge steld van B. en W., op voorstel van den V o o r z.die het op dit oogenblik nog niet gewênsclit acht reeds een standpunt tegenover deze motie in te ne men en verzocht eerst het antwoord van den Minister op een door spr. aanhangig gemaakte vraag af te wachten. Ingekomen is nog een rapport over het onderzoek naar den toestand van het drinkwater in deze gemeente, in welk rap port het water zeer goed wórdt-genoemd, Agenda. 1. Onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuw geko-zen raadsleden. Een commissie bestaande uit de heeren v. d. Linden, Bol en Noomen stelt het on derzoek in en adviseert bij monde van den hp er Bol tot toelating. Aldus besloten. 2. Voorstel van B. eru W. tot het opma ken van een aanbeveling voor.de benoe ming van Zetters. Na een zeer gemengde stemming wordt de voordr. van B. en W. gevolgd luidende: C. Pannevis, L. Gesman, A. v. Dam, J. W. O. Clant, Gerrit-de Jeu, F. L. van Muis winkel. 3, Voorstel van B. en \V. tot het geven van hamen aan nieuwe straten. De heer v. cl. Linden kan over 't al gemeen met de door het college geadvi seerde namen mede gaan. Alleen de naam „Lemson(?)laan" vindt hij te halsbrekend en stelt voor Parklaan. De heer Noomen wil dan maar lie ver Pijnackerlaan, doch dit noemt de vo rige spreker weer niet ad-rem. Het slot van de geschiedenis is, dat de heer Noomen den heer v. d. Linden niet steunt en omgekeerd, zoodat onder hilari teit besloten wordt de tongbrekendo Lein- sonlaan in zijn eer te herstellen. De heer den Hertog komt eenigszinB komiek invallen met do vraag, of, nu aan den landweg welke in de wandeling ,,de heuvel" wordt genoemd, een bordje „Heu- velweg" is geplaast, dit wegje daardoor voor het publiek toegankelijk wordt. De V o o r z. stelt den interpellant ge rust met de opmerking, dat het plaatsen van een naambord nog geen „bevordering" in zich sluit. 4. Voorstel van B. en W. tot het verlee rden van subsidie over 1923 aan de Ver. eeniging tot bestrijding van Tuberculose, Een ellenlang debat volgt.. The speaker of the house, de heer van D ij k vangt het to urnooi aan met een. rede, waarvan de kern is, dat hij wel voor subsidie is aan deze instelling, doch, zegt spreker, als het maar niet in de bedoeling van B. en W. ligt om andere dingen.... met die bewaarscholen De voorz.: ....'„Wij hebben geen an- andere bedoeling, dan wat hierop 't oogen blik staat". De heer v. Dijk: Neen, dan is 't goed. Spr, dringt er op aan dat net particulier initiatief ook wat zal doen. De beer Noomen wil een bepaling, die zal moeten worden nageleefd, wil de Ver. tot bestr. der t. b. c. de subsidie genieten, n.l. dat £750.door het part. innitiatief moet worden opgebracht, laten vervallen en dez#e uitstellen tot het volgende jaar. De heer den Hertog zegt, dat de ge meente zich schamen moest de honden- van dee nuttige instelling af te trekken. In plaats van stengere bepalingen in te stellen moest de subsidie worden verhoogd Do Voor z. legt uit, dat de bepaling, dat f 750 door particulieren moet worden opgebracht erger schijnt dan ze is. In het afgeloopen jaar werd f 324 aan contributie ontvangen, terwijl de opbrengst van do Emmabloem (welke in de f 750 is inbegre pen) ook circa f 400 bedroeg. De restrictie is alleen een aansporing om de-vereeniging nog meer te doen steunen door particulie ren. De heeren Noomen en v. Dijk re- pliceeren. Indien or goen finantieele fiasco is, dan is de bepaling ook niet noodig. Natuurlijk, aldus de heer Herngreen, zal het bestuur zich nog meer in moeten spannen, Is de f 750 er niet, dan is er een prikkel tot werkzaamheid, en indien wel, dan heeft men geen bestaande bepaling. De heer den Hertog: „D'r wordt hier maar gesproken van natuurlijk en nog eens natuurlijk. Natuurlijk zal men zich meer in moeten spannen natuurlijk dit en natuurlijk dat, doch zeer natuurlijk is, dat bet bestuur zonder subsidie haar werkzaamheden zal moeten beperken» Het bestuur zal tegen patiënten moeten' zeggen: „Leg jij daar maar jongen, wij kunnen je-niet meer helpen...." Geroep: Nee-e-e-e-n Het eenige doel is, zegt de Voorz., het altijd maar drijven; op de publieke kas tegen te gaan, enj daarom de schroef iets aan te draaien. Er wordt aan het nut van deze vereeniging niet getwijfeld, '"'maar daarom juist zullen de belanghebbenden zelf meer moeten deen. Het geven van sub sidie mag niet ontaarden in het doen ad- ministreeren van gemeentegeld. De heer Herngreen acht het heel na tuurlijk, dat indien er de 750 nog niet ten volle zijn, het bestuur niet bij de pak ken zal gaan neerzitten, doch met ijver aan het werk zal gaan. Spr. acht het een beleediging voor het tegenwoordige bestuur te veronderstellen, dat het zou zeggen: „Laat ze maar lig gen." Het voorstel van B. en W. wordt in stemming gebracht én aangenomen met 10 tegen 4 stemmen. Tegende Wolf (de heer Herngreen: „Dat 's ook natuurlijk), Den Hertog, Ivoo- ren en Noomen. (Slot volgt) UIT DE miGEWm® W0UBRUGGE. Woensdagavond passeer- de een auto de Heeren weg alhier. Nabij de. Wittebrug zou de bestuurder, een rei ziger uit Amsterdam, een fietsrijder voorbijrijden, waardoor hij op den berm der weg kwam en ondanks dat deze daar zeer breed is, toch op oen onbegrijpe lijke wijze tegen een boom reed. De auto werd deerlijk beschadigd en werd des nachts naar een herstelplaats gesleept. De bestuurder was slechts licht gewond. HAZERSWOUDE. De Raad dezer gemeente komt in openbare vergadering bijeen op Dinsdag 24 Juli 1923, des voormiddags te 10 uur. Aan de orde zijn de volgende punten: 1. Ingekomen stukken. 2. Onderzoek der geloofsbrieven der nieuw inkomende leden. 3. Benoeming Lid van de Schattings- commissie voor de Inkomsten-belasting wegens het bedanken van C. Wezelenburg 4. Bijdrage uit dé gemeentekas aan de Feestcommissie voor het kinderfeest. 5. Subsidie-aanvrage voor de Kring- wedstrijden voor de burgerwachten. 6. Wijziging van dé Begrooting, dienst 1923. 7. Aanbieding van het Verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1922 ALKEMADE. Gister behaalde te 's-Her- togenbosch de heer J. Hoogenboom al hier het politie-diploma. Genoemde heer heeft zijn opleiding genoeten hij den Chef-veldwachter dezer gemeente, den J. M. By en. Door <ie overmatigehitf e van de afgeloopen week zijn tal van vis- schen gestorven. In verschillende slooten is het zelfs zoo erg, dat de doode vis- schen hij tientallen aan de oppervlakte liggen te drijven. Het lijkt ons zeer wensohelijk en raad zaam, dat de betrekkelijke eigenaren dier slooten de visschen verzamelen en begraven, daar ze andërs, wanneer ze tot ontbinding zullen overgaan een ondtage- lijken stank zouden verspreiden. SASSENHEIM. Burger 1. Stand. Geboren: Wilhelmina Johanna, d. v. W. van Ha- ge en G. W. Gardien. Gehuwd: Jan Koolman, 42 j. wedn. van C. van Heerden en Geertje Klasina van der Voort 40 j.; Ane Eikelenboom, 25 j. en Jacoba van "Wieringen 30 j. Overleden: Maria Jacoba de Haas 72 j., wed. v. J. Immerzeel; Gerrit Ver schoor 60 j. echtg. v. L. J. van der Vis. Ingekomen: P. Moolenaar, Hoofd straat 81 van Leiderdorp; Mej. H. Wel ling, Kerkelaan 40 van Wassenaar; R. Strijker, Hoofdstraat 183 van Kampen. Vertrokken: A. van Goeverden geb. van der Mark, van Hoofdstraat 147 naar Heemstede; A. Eikelenboom, van Hoofdstraat 73 naar Rijnsburg. Aan de dienstplichtigen W. R. Verbeek en W. van Bladel, lich ting 1923, is voor één jaar vrijstelling van den dienst verleend wegens kostwin-- nerschap, ingaande 16 Juli 1923. RECHTZAKEN KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor de openbare zitting kwamen op de rol voor 100 zaken, voor de niet openbare behandeling 4 zaken. Joh.. N., te Katwijk, heeft als bestuur der van een autobus niet tijdig de tram weg verlaten, niettegenstaande de tram bestuurder voldoende signaal gaf. Beklaagde was niet verschenen, doch de getuigende wagenvoerder Bizot kon nog toelichten, dat beklaagde het zaakje opge nomen had als concurrentievrees en daar om de bekeuring was gevolgd. Eisch f 5 of 5 dagen hechtenis. Nic. M-, bloemist te Noordwijker- h o u t, heeft niet voldaan aan den eisch, gesteld bij keur van Rijnland, en is daarom „beschouwen". Beklaagde zegt, dat hij de dam, die men'in de greppel had gevonden, er uitgetrokken heeft, doch vuil enz., dat de watergang kan belemmeren, kan hij niet verwijderen, want het was een droge grep pel. De z. g. n. zijp bestond, 'slechts in theorie. Vroeger had hij al eens gevraagd, ze dicht te maken, wat geweigerd was, nu heeft hij toezegging gekregen, dat het wel gaan zou, doch hij vindt de heele zaak te pietlutterig om er veel over te discussiee ren. Getuige van Mels, die schouw gedre ven heeft, erkent, dat er geen water in die greppel komt, doch 't mocht er eens inko men en dan moet het schoon zijn. Deze greppel behoorde ook eigenlijk een meter diep te zijn, iets wat beklaagde niet be kend was. De ambtenaar eisclite f 25 boe te of 10 dagen hechtenis, wat beklaagde, bij de slechte uitkomsten van het tuinders bedrijf, een onbetaalbare som voorkwam. Do Kantonrechter kan daar echter reke ning mede houden hij de uitspraak, wat beklaagde hoopte. Roelof v. B., tc Warmond, heeft zon der vergunning en acte, in de Dinsdagseho wetering in Spaargaren's vischwater ge- vischt, met* 'n kruisnet. Getuige Walraven, visscher te Leiden, komt het geval toelich ten, en vindt, dat beklaagde een strooper is, die het niet voor 't eerst doet. Eisch f 10 of 10 dagen hechtenis.- J. S. M. v.. J. M. K.', J. W. L. en P. J. K. van S., de laatste is'niet verschenen, allen studenten in de medicijnen te Lei den, hebben op de Morschpoortbrug ge luid sproeven gehouden. Deze waran nogal luid en volgens den verbalisant L* vers maat °n op muziek gebracht. Om bet beter to doen uitkomen, hadden de heeren eerst een lantaarn uitgedaan: want het geval speelde zich af na middernacht, en dat ging niet, waarom de politie proces-ver baal opmaakte. Beklaagden hekenden wel de lantaarn te hebben uitgedaan, doch niet te hebben ge zongen. De verbalisant Tibben gaf verkla ring, dat ze wel terdege gezongen hadden. De zaak werd daarna "aangehouden om nog een getuige te hooren. G. Bk, Den Haag, beklaagd een juffrouw te hebben aangereden tegen de leuning van dezelfde, brug uit de vorige zaak. Beklaagde zegt, dat de wagen te groot was om meerdere personen door te laten, doch^de juffrouw had als alle anderen af moeten stappen. Getuige Dekker, eveneens uit Den Haag, die gechauffeerd had, is van dezelfde meeniilg. Deze heeft echter niet onder toezicht enz. van de beklaagde gereden, zooals de dagvaarding vermeldt, doch op eigen verantwoordelijkheid. De aangereden juffrouw Ströxen zegt, dat zij bijna de brug over was, doch dat geen armsein gegeven werd in welke rich ting gereden werd, waarom zij niet wist waarheen. Dit -laatste zeide beklaagde, dat juist was, richting aangegeven hadden zo niet. Daar hierdoor de aansprakelijkheid van beklaagde'verviel, werd deze vrijge sproken en heeft nu getuige Dekker kans nog eens gedagvaard te worden, doch als beklaagde. P. G. en P. de Gr., te N o o r d w ij k e r- h o u t, hebben met licht in jachtveld ge- loopen, vergezeld van een hond; geen van beiden zijn verschenen. Getuigen Rolvers en van Straalen gaven een explicatie van hun bevinding. Ze had den ieder al een' stuk of 6 a *8 konijntjes gegrepen. Daar geen der beklaagden was verschenen bleef het bij getuigonverhooi' en werd geen eisch gesteld. W. v. D., hakker te Le i d e n. kwam nog eens voor wegens het niet bijhouden van loonlijsten en zegeltjes plakken. .Be laagde blijkt met al die wettelijke ver plichtingen niet volmaakt op de hoogte, doch hij mag daarom de ambtenaren niet onbeleefd toespreken en hun uit het huis houden. Een der bedienden wordt gehoord als getuige, alsook de ambtenaar van den Raad van Arbeid Horrixks. Daar echter 2 getuigen wegens ziekte niet verschenen zijn, wordt de zaak zes weken aangehou den. Beatrix O., particuliere te Z oe t e r- w o u d e heeft nog altijd niet voldaan aan de verordening die aansluiting bij de waterleiding gelast. Haar man maakt dat. de kantonrechter zich herinnert haar al meer hier te hebben gehad. Beklaagde meent eerstens verder dan 50 ineter van de hoofdbuis te wonen, en kan tweedens dat uitschot niet doen, 't kan wel f 150 kosten. Bovendien heeft zij een kristal heldere) waterput, zoodat bij de. warmte men expres bij haar water kwam drin ken. De Kantonrechter raadde aan, eens met den Burgem. te praten, dezen ook het water eens te laten proeven, doch de aansluiting zal er t toch moeten komen. De ambtenaar e'ischt f 10 boete. Be klaagde VTaagt of de kantonrechter haar niet kan vrijspreken. Dat zal niet gaan, is het bescheid, misschien een klein boe- tetje, maar ook dat vindt zij te veel; zij zal echter af moeten wachten. L. v. K. en P. C., te Leiden hebben in een polder gevischt met oen hengel; dat mocht niet. Beklaagde C. meent dat de politie het niet gezien kan hebben, doch de Kantonrechter zegt, dat de verbalisant Broksterman goed ziet. Beklaagde weet te vertellen dat het eigenlijk le doen was om lastige altijd weïkeerende gasten, 'dóch dat zij er ingevlogen zijn. Het geval is nogal onschuldig waarom de Ambtenaar f 1. boete vraagt wat de Kantonrechter op 50 cent brengt. Beklaagden, die geregeld xle' inhcslaggenomen hengels, die onder de tafel liggen, in vizier gehouden hebben, vragen beleefd, ze weer te mogen hebben: zé vervelen zich en zouden graag weer gaan visschen. Ze moeten echter nog 14 dagen wachten, dan kunnen ze komen hooren. W. J. .K. v. d. H. te L c i d e n heeft met een ijswagen standplaats ingenomen. Hii had 20 min. aan een stuk gelepeld. De zaak ging-op dat oogenblik druk. Eisch f 1. de Kantonrechter had echter nog nooit last met hem gehad waarom 't op f 0.50 kwam. E. M. H. vr. van M. de Br. te Leiden heeft met haar man zonder licht gereden. Zij bekende; 't was net uitgegaan. Eisch f3.boete wat de Kantonrechter op f 1.1 bracht. M. do Br. verklaarde licht te heb ben gehad waarom de zaak werd aange-i houden. H. J. M. de Gr. en P. J. A. v.' "W., beiden te Leiden, hebben in den Rijn gezwom- i men. Zonder straf veroordeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6