8 ONGELUK. JE UB2M Piano. I WATERSCHADE Orgels, Piano's, H. MENS GERZON WJ.HWARMECI^E KDUSEfCSOMLN Buiten Wonen te koog o! Ie Advertentiën Aanbesteding OPENING DROGISTZAAK HEERENSTRAAT 10 M muiiuuiuuiGii, utuutir en iajjijiiiiayaZIJ{16ll Haarlemmerstraat 70-72 I- [<i J:i'ii.'TTTn KINDER- JURKEN pos Als U KOOPT of HUURT een Aan het Publiek. MaaiÉg 311, Dinsdag 31 Mi en Woensdag I Sag. Speciale Aanbieding! Kindermantels STATI0HSWEG4 LEIDEH FUIK Kffl: J. C. SCHOPHUIZEN Dontaleeg 13-13 - Falsi. 1368 Lederhandel L. v. ESGH Wzr I Cadeau geven wij vanaf Zaterdag a.s.. i ZADELDEK Firma S. COHEN I HARTEVELD en VERHOEVEN I v. d. Werfstr. 38-44 - Lammerenmarkt 27 "Voor de vele "blijken van belangstelling, ondervonden bij het ons zoo smartvol ge troffen. verlies, zeggen wij hierbij onzen innigen dank. Familie KORENHOF. Tuiden, 20 Juli 1923. Oude Vest 185. 194 Ter overname een prach. tige Duilsche PIANO in eiken kast zoo goed als nieuw voor 450 Gulden met Garantie. 178 Adres: RAPENBURG 75 9129 ARTS, AFWEZIG van Maandag 23 Juli to en met 13 Augustus De H.H. Drs. BLöTE, BOON- ACKER, KIST, SCHREUDER en VAN VOORTHUYZEN nemen de praktijk waar. Op Dinsdag den 31 Juli 1923, des voormiddags te elf uren, zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente LEIDEN, voornemens op het Raadhuis aldaar, aan fe besteden: Ie. Bestek No. 21. „Het aanbrengen van ij'zeren hekwerken langs eenige gemeentelijke terreinen", in vier perceelen en in massa (met één teeke- ning); 2e. Bestek No. 22. „Het afbreken van eenige per ceelen aan de Hooge- woerd hoek Steenschuur, met bijbehoorende wer ken". 2536 Bestekken en teekening liggen ter inzage en overname op het Bureau van Gemeente werken op eiken werkdag de besteding voorafgaande, van 's morgens 9 tot 's middags 4 uren en zijn aldaar, zoolang de voorraad strekt, verkrijg baar: Bestek No. 21 k f2. per stuk (franco p. post f2.10), Bestek No. 22 k fl.per. stuk (franco per post fl.10), Postrekening nummer 82684. Aanwijzing in loco zal wor den gehouden op Dinsdag den 24 Juli 1923, des voormiddags te 10 uren, aanvangende op den Hoogen Rijndijk bij de Wilhelminabrug voor be stek No. 21; en op Dinsdag 24 Juli 1923, des namiddags te 2 uren, voor bestek No. 22. Verdere inlichtingen ver krijgbaar op het bureau Ge meentewerken, dagelijks tus- schen twee en drié üur n.m. VAN DE VAN H. VAN VLIET OUDE RIJN 180. Heeren Bottines <4.95, <5.75, <6.50 Dames Schoenen <3.95, <4.75, <5.25 Prima Pantoffels (heeren) <4.50 0143 Schoollaarzen spotprijzen. Adverteeren doet verkoopen. DOOR WA In den nacht van Zaterdag op Zondag Ï~|j heeft door een ongeluk met de waterleiding, m ft een overstrooming plaats gehad, welke aan talrijke goederen in. onze Magazijnen gelegen, groote schade heeft aangebracht. 196 Tot deze goederen behooren een partij: Corsetten, Tafellakens, Hand doeken, Theedoeken, Kousen en Confectie-Goederen, Wol len Stollen, katoenen en wol len Mouselines, Vitrages, als mede een belangrijke partij Molton- en Wollen Dekens, P alsook talrijke Karpetten -: Daar het geen twijfel lijdt, of een dus- Wi danige uitverkoop zal de aandacht van talrijke koopers trekken, behouden wij ons Wi het recht voor om aan wederverkoopers |p niet te verkoopen, terwiji ook ieder parti- l\ culier kooper slechts een bepaald kwantum |p der beschadigde goederen kan koopen. LEIDEN GELDEN BESCHIKBAAR voor VOORSCHOTTEN (vanaf f200.-) op langen of korten termijn ZUIDER C1MIHI, Ill II Muite!3, NIBUU. Is ds vraag naar onze van ?len, als gevolg van de buitengewone voordeelen, welke wij bieden. UnnfHI^n+nn.. ROTTERDAM, Hoofdkantoor. 0o8t2eedijk 324^32 Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen omtrent ons speciaal m HUURSYSTEEM. (Opgei) bij Haarlemmerstraat 53 - Leiden, dan kunt U zeker zijn, het beste hebben op dat gebied. te AANGEBODEN Eenige gebruikte instru menten tegen zeer billijke prijzen (Orgels vanaf f 50.-, Piano's vanaf f 190.-). „01 De Schoenmakerspatroons alhier, geven met deze kennis, dat hunne zaken gesloten zullen zijn op wegens vacantie. 193 i!l!li!ll!l!lll!ll!!llll!llllll!lli!IIII!ll!!l!!ll! Restanten 9138 Extra lage prijzen! Indien U in andere bladen adverteeren moet, draagt dit dan op aan de Administratie van de Nieuwe Leidsche Courant. Voor U brengt dit geen verSiooging mee, integendeel, het biedt U gemakken. Voor ons geeft dit voordeelen, waardoor de Chr. Pers financieel wordt gesteund. Administratie N. L. Crt. VOORALLE SOOR/rarc Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglijden, trage ontlasting, slechte spijsvertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza,lusteloosheid, koortsigheid, duizeligheid, gg hoofdpijn, enz., want door 't gebruik van de w ortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen zijt ge binnen epkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. - Overal verkrijgbaar k 60 cent. Jaloezieën 9103 Markiezen Zonneschermen Prima grondstoffen - Degelijke afwerking WerkplaatsNIEUWSTRAAT 10. TELEF. 1419 een partij Japansche zoolang de voorraad slrokl, van fl.50 voor 45 Ct. Fa. J. v. d. WIJK. Dorifcersteeg 5 - DTaarlemmersir. 299) Aid. Schoenmakerij, t HEEREN ZOLEN1.75 9lf DAMES ZOLENf 1.25 STUKKEN ZOOLLEER, UITERSTE PRIJZEN, -t INMAAK VAN VRUCHTEN. Inmaakwijn 11.60 per Lit(ti Inmaak-brandy 2.80 Inmaakbrandewijn 4. Sinaasappel j LIM01ÜIE f IJ P. Ml i l&ppf Frambozen ALCOHOLVR. LIK. f t.00 Sozef Fa. C. A. FRANCHIMON, Haarl.str. 204, Tel. I6I CADEAU CADEAU Wjfi gedurende acht dagen,'aan iederen kooper |1 welke f 2,50 besteedt, een prachtig Wk trotsch de toch al zeer lage prijzen. Alvorens U uw inkoopen doet Ê&s voor Uw vacantiereis neemt U even een kijkje bij ons, en het zal U voordeel doen. Let op het juiste, van ouds bekend adres HAARLEMMERSTRAAT No. 163a 5 CADEAU CADEAU mzmm aan de WIJNGAARDERSLAAN te VOORSCHOTEN, 3 minute vanaf Station H.S.M. en 3 minuten vanaf Electrische Tras en Autobus. Bevattende 6 Kamers en Keuken, groot Voor- en Achtertuinen en voorzien van Gas en Electrise! licht en Waterleiding. Geen erfpacht. Koopprijs val f 9590-f IIOOOO. Huurprijs van f 65G-f 75Q. Te bevragen: alle dagen op hei werk. VRAAGT PRIJSOPGAAF! HUIS- EN DECORATIESCHILDERS I 9114TELEFOON 1317

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4