- Burgerlijk© Stand Leiden 20 Juli. Geboren: Andries z. van B. van Dam L C. de Bidder Johanna Helena d. van j Spek en J. Fuehs Cornelia z. van W. Snii cn M. M. Arbouw. Overleden: E. v. Ark-Thiel oud 71 vr- J. Hesscls-Heuleman oud 62 j. vr. Ondertrouwd: J. \V. v. d. Reijden oud 27 i. jm. en J. 8. 8. v. d. Vlist oud 26 j. jd. LUCHTTEMPERATUUR. 's-Nam. 12 uur 16%»° C. (62° F.).. Voorm. 9 uur 19° C. (66° F.), 's Midd. 12 uur 23° C. (73° F.). Nam. 3 uur 23° C. (73° F.). WATER-TEMPERATUUR Voorm. 9 uur 22° C. \s Midd. 12 uur 22/4° C. Nam. 3 uur 2234° C. LICHT OP: Vrjidag 20 Juli 9.39. ,p te dragen den aanleg van een gazon in «et Burgemeester Visserpark. Als de heer v. d. Linden opmerkt, dat 3. en W. toch niet met dit voorstel be hoefden te komen, door de aanleg in het •ecds toegestane crcdiet is opgenomen, ant voordt de V o o r z. dat dit een welwillend heid is tegenover den Raad, en om einde loos gevraag te voorkomen. De heer v. d. Linden vindt de kosten ie roog en wil ook de tuinders die aan ien. kant van Boskoop wonen een kansje jeven. De V o o r z. zegt dat hier eigenaardige moeilijkheden aan zijn verbonden door Jen rechten aanleg". Kweekers zijn nog geen aanleggers. De heer d c Wolf tracht politieke munt te slaan door de opmerking dat men thans geheel naar zijn idee werken in eigen be heer gaat uitvoeren. Het voorstel wordt aangenomen met 9 legen 5 stemmen. Tegen: de Wolf, v. d. Linden, Koorent, Noomen en D. v. Leeu wen. M 12. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de Algemeen© Politieverordening. Goedgekeurd. 13. Voorstel van B. en W. tot wijziging van art. 50 van het reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad. Conform besloten. 14. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de gemeentcbegrootingen voor 1922 en 1923. De heer v. d. Linden vraagt of er nu toch tegen het besluit van den Raad in een opzichter-timmerman te werk is ge steld. Dit is dan niet de juiste manier. De Voorz. is niet geheel op do hoogte, doqh zaJ in d.e volgende; vergadering hier. mededelingen over doem Wel kan hij nu reeds zeggen, dat iemand tijdelijk als op zichter heeft gefungeerd bij buitengewone werken. 15. Voorstel tot het in gebruik geven van gemeenteterrein aan de N.V. Acety leen. Aldus besloten. Rondvraag. De heer v. d. Linden wil strenger toe zicht op zware vrachtwagens. Zal nader in de vergadering van B. en W. worden behandeld, De heer Herngreen zou aan den stank van de vruchtensapfabriek aan den Stationsweg paal en perk willen stellen. Ook hierbij wordt toezegging van on derzoek gedaan. De heer Bol, hoewel zelf Aarlander- veender (is dat wat anders dan Alphe- naar (versl.) komt op voor de bewoners der Bloemhofstraat en omgeving. Deze lijden van de woonwagen-ellende. Spr. wil het kamp wekelijsche doen rei nigen. De Voorz. zegt overweging too, Missohièn kan het kamp wel verplaatst worden. De heer Den Her t o g „Dan worden de buitenwijken toch niet met dien rom mel opgescheept? (gelach). De voorz. sluit, nadat de notulen der «orige vergadering zijn- goedgekeurd,-de Jerga dering. UIT DE VOORSCHOTEN. 8. H. M. J. C. B r a n t j e s, C. O. Megel cn H. H. H. A. Aarts alhier, slaa-g- ien te 's-Gravenhage voor het M. U. L. O.- xanicn. ALPHEN. Bij de dezer dagen g e- ouden schietwedstrijden van de Bijz. Vrij willige Landstorm zijn de prijzen behaald door M. W. Hogendijk, D. Roest, W. Ver kerk, P. Snel, J. C. J. Bonte, J. Verheul, H. v. Egmond, D. Kwakernaak, A. de Graaf, A. Jongerburger, L. Vergeer, P. J. Vier- bergen, Chr. Snel, P. J'. Hunink, J. G. Heerrood, Th. v. Leiden, C. Noorlander, P. Burger, De prijsuitreiking' vindt plaats in het gebou^ „Concordia" op Woensdag 25 Juli te 8 uur. Tevens is er dan gelegenheid voor aanmelding van nieuwe leden. Concert. Concert te geven op Maan dag 23 Juli te 8 uur n.m,. in het Burge meester Visserpark door Alphensch Man nenkoor. Programma 1. Ave Cesar, 2. Ster renwacht, 3. Serenade, 4. Gebed voor onze Koningin, 5. Herders Zondagslied, 6. 't Kerkje, 7. Avondlied Pauze 8. Het Kerkklokje, 9. Beati Mortui, 10. De laat ste Zwaluw, 11. Oost West thuis best, 12. Bruidsvaart van Hardanges, 13. Bruilofts Marsch,* 14. Hollands vlag. Met de No. 1 en 9 werd op het concours te Leiden een eersten prijs behaald. De landbouwer B. alhier viel met zijn hoofd in e>en hooivork door dat deze achter uit den wagen stak. Hij moest zich onder geneeskundige behande ling stellen. Deze weck werd zekere L., wonende aan de „Hoorn" van gemeente wege uit zijn woning verwijderd en over gebracht naar het Burgerl. Weeshuis. De man verkeerde in zeer vervuilden toestand Door de ontsmettingsdienst werd zijn v/o- ning gereinigd. HAZERSWOUDE. —Donderdagmiddag had op de Voorweg een ernstig ongeval plaats. Een 6-jarig dochtertje van den heer v. d. Vaart, uit de school komende, had de on voorzichtigheid nog over te loopen op den weg toen een auto in aantocht was. Het gevolg was dat het kind werd aangereden en een ernstige bloedende wond aan het hoofd opliep. De best-uurder van de auto bracht het meisje naar den dokter, die ech ter afwezig was, waarop naar Dr. Tak te Boskoop werd gereden, die de kleine, die bewusteloos was geworden, verbond. Predikbeurten. Ned. Herv. Kerk: half elf en half acht Dr. Luu- ring. Geref. Kerk: half elf preeklezen en 3-uur Ds. Ha-spcrs van Koudekerk. WASSENAAR. Gistermorgen had op den Rijksstraatweg een ongeluk plaats. Een paard, gespannen voor een wagen met hooi, sloeg op hol, de voerman viel van de wagen en kreeg deze over zijn borst waar door hij ernstig gewond werd. Ook in deze gemeente hebben vele landbouwers last van liooibroei De brandweer is voortdurend bezig met peilen, Reeds een tiental bergen zijn op last der brandweer uitgegooid, gelukkig zijn we tot nog toe zonder brand gebleven. Kerkelijke berichten. Herv. Kerk (Dorp) Zondag voorm. 10 uur: Ds. Hoogenhuizen van Amsterdam; n.m. 2.30 uur Ds. de Veij Mesdagh bediening H. Doop. School Zijdeweg: Zondag v.m. 10 uur Ds. de Veij Mesdagh Geref. Kerk; Zondag v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds v. d. Heijden. WOUBRUGGE. Onder begunstiging van schitterend weer maakte de Mandolineclub haar jaarlijksche uitstapje, ditmaal per motorjacht Omnia van de werf „Aker boom", naar Zandvoort. Het was van bier naar Haarlem een ge notvolle reis. Bij de afvaart te Haarlem was e>en groote menigte aldaarsaamge- stroomd- om naar het mandoline-spel te luisteren. Zonder incidenten cn in de beste hajmo- nie, arriveerde het jacht met de club weer vroegtijdig in ons dorp. Een woord van lof aan den directeur, den heer Barend van Zwieten voor zijn uit nemende leiding mag niet achterwege blij ven. Burgerl. Stand. Geboren: Leonardus Louis z. van W. A. Vogels en J. L. David Maartje d. van T. Brak en M. v. Dam Maria Cornelia Johanna d« van P. H. van Rijn en C. v. Barn ©veld. Overleden: Petronella Knijnenburg, 79 j. wed. van A. v d Drift. Ondertrouwd: J. H. Kuipers en J Nigten. G. Barnhoom en, J. Koster. KATWIJK. Ontvreemd. Tijdens de schietwedstrij den der verschillende Burgerwachten, de zer dagen gehouden, lagen de medailles voor deze wedstrijden in de Canline eeni- ge oogenhlikken onbeheerd. Een viertal zeer jeugdige personen van Katwijk aan Zee, die de bekoring niet konden weer staan, om van zoom prachtcollectie ook een klein deel als voor hen bestemd te be schouwen, had de vrijmoedigheid om er „eentje" van mee te nemen. Toch gevoel den zij zich hiermede bezwaard. Want na ©enigen tijd het exemplaar was intus- schen vermist kwataien zij het terug brengen met het voorwendsel het te heb ben gevonden. De Kampwachter, Ser geant Schouten, stelde telefonisch de po litie in kennis die de jongens in verhoor nam. Kringwedstrijd. Gisteren werd door den Kring Rijnland-Zuid met Rijnsburg der Kring Rijnl.-Noord van Burgerwach ten de Kringwedstrijd gehouden. Het weer was niet zoo gunstig voor de uitkom- Sten als dén vorigen dag. Er werd aan den wedstrijd deelgenomen door vijf vijf tallen in B en vijf vijftallen in G. Prach tige medailles waren beschikbaar gesteld benevens luxe voorwerpen. De uitkómst voor B. was als volgt: 1ste prijs: korps medaille met vijf draagmedailles voor de schutters, Rijnsburg met 364 punten in 266 seconden. 2de prijs Valkenburg met 351 punten in 315 seconden. 3e pr? 2de vijftal van Rijnsburg 340 punten in 296 sec., 4e pr. Katwijk mét 297 punten in 272 seconden, 5e pr. 3de vijftal van RijTis- Jmrg met 291 punten in 279 sec. Dan was nog beschikbaar een medaille voor de hoog ste schutter in de E.-klasse, welke werd gewonnen door A. van Klaveren te Rijns burg. In klasse C. was de uitkomst: le pr. Voorschoten met 330 punten in 345 sec. 2e pr. Rijnsburg met 317 punten in 314- sec., 3e pr. Valkenburg met 287 punten in 448 sec., 4e pr. Rijnsburg met 255 punten in 349 sec., 5e pr. Katwijk met 245 punten in 317 sec. De hoogste schutter in G.: J. de Zwart te Rijnsburg, verwierf hiervoor ook een medaille.De uitreiking der prijzen had ook nu weer plaats na afloop der wedstrijden in de Cantine. Aan den Pro vincialen wedstrijd te Den Haag zal nu deelgenomen worden door Voorschoten met één vijftal in do C.-klasse. Katwijk met een vijftal in B en een vijftal in G., Valkenburg met oen vijftal in B en een vijftal in G, Rijnshurg met drie vijftallen ijr"B en twee vijftallen in C. De datum voor dezen wedstrijd zal nog nader gor den vastgesteld. Schietwedstrijd. *-» Bij den gemelden uitslag der gisteren gehouden- wedstrij den door Rijnland-Zuid is verzuimd de uitslag der personeele baanwedstrijd te vermelden. Die uitslag was dat de eerste prijs was gewonnen door C. Rijnsburger te Valkenburg met 44 punten in 35 sec., 2e pr. H. Imptboorn te Valkenburg met 41 punten in 28 seconden. Dan had niet A. G. Haasbroek de 7e pr. doch de 8e, en de heer H. Impthoorn de 7e prijs. Dus één prijs meer dan vermeld is. Gemeenteraad. Door het Hoofdstem- bureau is als opvolger van den heer N. Parlevliet, die aLs lid van den Raad be dankte, benoemd de heer W. van der Plas te Katwijk aan Zee. Hiennede is deze lijst nu uitgeput. De heer 'van der V oo r het M. U. L. 0. examen slaagden gisteren te 's-Gravenhage G. Taat en C. Q. E. v. d. Voet alhier. RIJNSBURG. Geslaagd is voor de hoofdakte de onderwijzer E. v. Ruller al hier. ALKEMADE. Burgerl. Stand. Geboren: Huberta Jahanna, d. v. H. S. P. Vrijburg en I. P. M. Kaptcyn; Johanna Cornelia, d. v. J. J. Castelein enJ. J. de Groen; Clazina Hendrika, d. v. G. J. van Veen en G. Barendsen; Cornelis Johannes, z. v. J. I. van der Meer en Th. Schutten- helm; Pelronella Maria, d. v. J. van der Meer en J. C. Bakker; Maria Petronella, d. v. L. Krijger en G. van Ruiten; Joseph Leo an, z. v. L. H. M. J. Vosters en Th. M. J. de Jong; Maria, d. v. P. Lems en C. Bouwmeester; Wouterius Hermanus, z. v. P. van der Meer en A. van der Zwet; Maria, d. v. J. Heemskerk en M. van derMeer. Overleden: Willem van den Berg, echtgenoot van N. Lalleman 83 j.; Johan Ghristiaan Wempe jm. 24 j.; Geertruida Aemmerlaan weduwe van J. van der Hoorn 87 j.; Gerarda Overes, echtgenoo- to van B. W. Baai, 37 j.; Jacobus Ter- meuïen, w. 79 jaar. STADSNIEUWS Ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de N.V. Van Granenburgh en Heringa's Sajetfabriek, hebben gisteren allen, die aan de fabriek werkzaam zijn (120 personen), een reis naar Brussel ge maakt. Te 7 uur uit Leiden vertrokken zijn ze te 11 uur gisterenavond weer ge arriveerd. Allen waren opgetogen over den genotvollen dag. In een 14-tal rijtuigen rondrijdend, had men in Brussel vele be zienswaardigheden bezichtigd. Behalve op den jubileumdag zelft door ons vermeld, n.l. j.l. Dinsdag, had het per soneel dus ook gisteren een extra vrije dag. Gaarne herinneren wij nogmaals aan de vergadering der L. C. O. V. welke hedenavond te 8 uur in „Prediker" wordt gehouden. Het Haagsch Gerechtshof bevestigde heden het vonnis van den kinderrechter le 's-Gravenhage, waarbij de 10-jarige D. J. v. d, B. alhier, die zich herhaalde lijk schuldig, maakte aan kleine diefstal len en zelfs aan inbraak, ter beschikking van de regeering werd gesteld. Voor den Indischen dienst is als administratief ambtenaar bestemd de heer G. W. Boer alhier. Heden herdacht J. van Hoven, 2e Gorte straat 40, zijn 50-jarige werkzaamheid eerst als stoker, later als portier bij de N.V. van Granenburgh en Heringa's Sa jetfabriek alhier. De Directie huldigde op het kantoor in een hartelijke toespraak zijn trouwe plichtsbetrachting en over handigde hem een enveloppe met inhoud. Ook van de zijde zijuer mede-arbeiders ontving hij verschillende bewijzen van belangstelling, o.a. een leunstoel, waar voor de jubilaris, onder den indruk van dit huldebetoon, in welgekozen woorden zijn dank betuigde. Van Rijkswege heeft men thans met het doen herstellen van de Ambachtsbrug, wel ke gelegen is tusschen Koudekerk en Lei derdorp nabij de Molen van Rembrandt (Hoogen Rijndijk) een aanvang gemaakt. De passage is daar op beden slechts 2.50 Meter. De bouw van een nieuwe school voor lager onderwijs en gymnastieklokaal te Oegstgeest is gegund aan de laagste inschrijfster, de firma A. de Rooy, aldaar. Voor het examen art 77 b L. O. is te 's-Gravenhage geslaagd de héér A. v. d. Neut. Voor het examen M.U.L.O. is te 's-Gra venhage geslaagd N. P. Kleyn. De majoor der rijksveldwacht J. J. G. Tijn, van Spijkenissc, voordien te Leiden, is overgeplaatst naar Alphen aan den Rijn. Vanmorgen had er op de Boezastraat- burg een aanrijding plaats tusschen de auto van dr. De Bruïne Groenovelt en een bierwagen van do firma De Wit. De auto werd eenigszins beschadigd; verder liep het ongeval goed af. TELEGRAMMEN De schadevergosdirigskwestie. Optimisme in Parijs. PARIJS, "-20 Juli. (V.D.). In diplom3tieke en regeeringskringen heerscht ten opzichte van de oplossing der schadevergoedings kwestie grooter optimisme dan ooit. Japan en Rusland. MOSKOU, 20 Juli. (V.D.). In verband met de onderhandelingen, welke op het oogenblik tusschen Japan en Rusland ge voerd worden, schat de „Prawda" de in Rusland ten gevolgp van de interventie niet konden worden geheven, geleden scba- niet konden worden geheven geleden scha de op 219 millioen gouden roebels. Japansche schoeners in. besiag genpmen. RIGA, 19 Juli. (V.D.). Se Sovjetbladen melden, dat het Russische oorlogsschip „Roode Wimpel" na een felle achtervol ging nabij Wladiwostok twee Japansche schoeners in beslag nam. Twee Japanners en één Rus werden gedood. Het vieren van den vrede. CONST ANTINOPEL, 19 Juli. (VJ>.). De Nationale Vergadering te Angora be sloot het sluiten van den vrede met de ge allieerden te vieren met een week vacan- tie, welke" op 23 Juli zal aanvangen. Een reuzen-vliegluig neergestort. LONDEN, 20 Juli. (V.D.). Een Central Newst'elegr. meldt, dat bij een proefvlucht een Remmington Buranelli, dat 32 perso nen kon vervoeren, van 'n hoogte van 375 voet is neergestort. Drie personen werden gewondvan wie de bouwers van liet vlieg tuig Remmington en Buranelli ernstig Het vliegtuig, dat een waarde bad van 20.000 pd. sterling, is geheel verbrand. De hongersnood in Rusland. RIGA, 19 Juii. (V.D.). Volgens de laatste Sovjetbladen, welke hier zijn ontvan gen, zijn de algemesene oogstvooruitzieh- ten in Rusland niet onbevredigend. Toch heerscht in enkele districten nog hongers nood. De „Prawda" meldt in een hoofdar tikel dat de provincie Viatka doof hon gersnood wordt bedreigd en dat onmiddel lijke hulp noodzakelijk is. De laatste be richten melden, dat (le boerenbevolking door den hongersnood bedreigd wordt. Het optreden der bezettingstroepen. BERLIJN, 20 Juli (V.D.) Door Bel gische posten werden opnieuw twee jonge Duitschers neergeschoten en wel één* te Aken en een te Mülheim. BERLIJN, 20 Juli (V.D.) In Mülheim namen de Franschcn Donderdag de Thijs- sen-fabrieken in beslag en arresteerden den directeur Horle. De verkiezingen in Oostenrijk. WEENEN, 20 Juli (V.D.) De na tionale raad besloot de verkiezingen op 21 October a.s. te doen plaats hebben. De ontvluchting van kapitein Ehrhardt. BERLIJN, 20 Juli (V.D.) Op ver zoek van de politie t© Leipzig is te Ham burg een familielid van kapitein Ehrhardt, de koopman Karl Ehrhardt wegens be gunstiging van de ontvluchting gearres teerd. Stopzetting der schulddisconteering. BERLIJN, 20 Juli (V.D.) Heden vindt een bijeenkomst van het directorium van de rijksbank met vertegenwoordigers der andere banken plaats ter bespreking van de kwestie van de cventueele stopzet ting der schulddisconteering door de rijksbank. iLaatsto Berichten Ned. Cnr. Vrouwenbond. Giserenmiddag had in het Clubhuis voor Vrouwen, van Speijkstraat te Den Haag, de Vaandeloverreiking plaats door het Vaandelcomité aan het Hoofdbestuur van den Ned. Ghr. Vrouwenbond. De presidente der Haagsche afdeeling heette na de gebruikelijke opening de aan wezige dames hartelijk welkom. Het doel van deze bijeenkomst is aan het Hoofdbe stuur van den Bond het Vaamdcl te over handigen, dat gemaakt is om bij de jubi leumfeesten dienst te kunnen doen. Aan het Vaandelcomité bracht spr. dank voor het vele werk, dat het zich getroost had en voorts aan allen, die, in welke hoe danigheid dan ook, meehielpen het vaan del klaar te krijgen. Inzonderheid aan de ontwerpster Mevr. de Gaay Fortman, werd een woord van hulde gebracht. Hierna werd tot de onthulling overge gaan. Het vaandel is door de leden van den Bond zelf geborduurd. Op ©en zwart fluweelen veld is met groene lettors de naam van den Bond geborduurd: Nederl. Christen Vrouwen Bond. Daaronder staan, links en rechts resp. de woorden: waakt, bidt.* Hieronder staat een groen kruis, als symbool van bet Christendom, van waar uit een bundel bruin gekleurde stralen het licht, dat van het kruis komt, afbeeldt. De buitenste stralen, die een driehoek vormen moeten de gedachte aan de drieöenheid wekken. Onder dit alles staan do woor den: Uw licht, het Licht. De gebogen lijnen om het geheel bedoe len het buigen voor het kruis voor te stel len, terwijl de bij, onderaan het vaandel, svmboof van den arbeid bedoelde to zijn. Mevrouw Havelaarvan Beeck flalkoen aanvaardde namens het hoofdbestuur gaarne dit prachtige vaandel en dankte, eveneens allen, die hun krachten aan het totstandkomen van deze banier hadden gegeven. Hiermede was de plechtigheid afgoloo- pen en bleven de dames nog eenigen tijd gezellig bijeen. Visscherijberichten. IJMU5DEN, 18 Juli. Heden kwam van do trawlvisscherii hier aan den afslag de stoomtrawlers IJM. 119 Mies en Truus met f 3049, IJM, 232 Westland met f 1495, IJM. 90 Stormvogel met f 4086, Dr. Ehrenbaum met f 1333, de motorkotters E. 403 met f 1836, E. 413 met f 2374, cn dc zeilloggcrs KW. 47 Noordzee V met f 117, KW. 34 Vrede met f 200, KW. 53 Jacoba met f 147, KW. 140 Voorwaarts met f 689, cn KW. 105 Kees met f 523 aan besomming. IJMUIDEN, IS Juli. Van dc beugvis- scherij kwamen hier aan den afslag do stccmbeugers MA. 78 Rust Roest met f 1287 era MA. 175 Noordster met f 1254 ana besomming. lüARKYBERIORTE^ LEIDEN, 20 Juli. Veemarkt Aanvoer: 386 runderen, 143 Krlveren, 49, Schapen. Prijzen: runderen, 143 Kalveren, -59 ScLapyn. Pr.i4-.ni: 525; Varekoeien 180325; Velto Ossen cn Koeien 175625, sclioon a. d- haak 0,80 1.18; Vette Kalveren 60175, schoon a. 'd. haak 0.701.25; Nuchtere Kalveren 818 Vette Schapen 2354, schoon a. d. haak 8290 cent; Lammeren 1829; Magere Varkens voor fokkerij en Londen 2045, per Kg. lovend gewicht geen notcering; -Biggen 9—18; Paarden 50—145; Veulens 35—90 Bokken of Geiten 415. Kaas. Aangevoerd 151 partijen. Besleed werd voor: 1ste soort Goudsehe kaas 35 1.50, 2e soort idem 3034, le soort Lcid- sche kaas 3843, 2c soort idem 3037. Handel voor Goudsehe en Leidsche kaas ma tig. Aan de Stadswaag gewogen 114 partijen, 5395 stuks, 11759 Kg. DELFT, 19 Juli. Vee Veftc Koeien le kw. 300-475, 2e kw. 200-300: Kalfkocien le kw. 325—475, 2e kw. 225—325: Vaar- koeien lc kw. 250—350. 2e kw. 180—250; Magere Varkens j 1865; Nuchtere Kalve ren 1024; Biggen 1225, Paarden f 150 O; Rundvleesch per kilo 1.251.10J, Ajuivoer: 192 "Runderen, 12 Paarden, 3 Vette Kalveren, 92 Margero Kalveren. 36 Schapen of Lammeren, 323 Varkens, 383 Big-en, 10 Gei ten of Bokken. DELFT, 19 Juli. Boter. Aanvoer192,'S en 8/16, wegende samen 3920 kilo. Prijzen 1.60 -ƒ 1.82 per kilo. LEEUWARDEN, 20 Juli. Kaas. SJehfrlkaas 0,18—0,43, Nagelkaas 0.17—0 22, Gen la Kaas 0.0350, Edammer Kaas 0,270.62 Commissie 160, Aangevoerd 33266 Kg. Bcfer. Fabrieksboter 0,85—1.57 per Kg. Aanvoer 73/3 cn 1?2/C stukken. ZOETERWOUDE, 18 Juli. Veiling Zerp en Vlijt. Aangevoerd 1028 kipeieren, prijs 5.30 6,172 ecnde-icrcB} prijs 5,505,80 per 100 stuks. UITHOORN, 18 Juli. Kaas. Op do kaas markt waren aangevoerd 190 partijen. Prijs Goudsehe oaas 1ste soort -3438, 2de soort 3033; zwaardere 3540; Rijksmerk 3539. Handel vlug. R0EL0FARENDSVEEN, 20 Juli. Veiling. Peen 6 cent per bos; Aardbeien 3250 rent per kilo; Peulen 0.201.40, Doperwten 15— 65 cent, Gapucijners 1045 cent, Witte Capu- cijners 1.050,90, en Tuinboonen 3020 cent per 10 kilo; Princesseboonen 4.20 per 10 pond: Augurken grof 3.Bommen 2.70, Stippel 1.80 en Andappelen 5590 cent per Kilo. ZOETERMEER, 18 Juli. Eieren. Aange voerd 6238 stuks. Prijzen kipeieren 5.851 6.70 per 100 6tuks. KATWIJK AAN DEN RIJN, 19 Juli. Vei ling. Due of York per 25 Kg. 0.801.30; Peen per 100 bos 8.1010.30. Aanvoer: 990 maal 25 Kg. Due of York; 4400 bos Peon. OFFICIEELE BEUBSNOTEERING. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 Ned O.-I.. obi. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 RubI. 1906 fra 500 5 Rnsl. 1910 frs. 500 4X 'Koloniale Bank 3and. Ned Ind. Handelsbank Cenir. Suiker Jnrgens A. -Tureens B Oude Philips R S Stokvis Am Hide en Leather Am Smelting en Ref Anaconda copper Centr Leather Studebaker 7... U S Steel Oortpania TTandelsver. A'dam. Dorfltschp Pofr Herons Hot!. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat Rubber Koloniale Rubber Sorbadjadi Holland Amerika lijn a. Ho1l. Stoomboot - Kon. ïfoll. Lloyd Kon. Paketvaart Cr-imnn-Di-' Unie Rott. Lloyd Koi Nod Stoomboot T Mar Cy C.N VotTv. a Pali-Rat a via Tobhk V.K. 1003/< 1028/1C 102 89 99*/4 87»/,, 3"/M 3 1531/, llDl/j IB/, 67>/s 57 10615, Mij 1531/, 113V. 1-6»/, 91V, 9, 9V, 9 1351/, i 4;15 3391/, 115 351»/s 319 281', 147V, 1451/, 193/, 7 V, 112V, ICS 121V, 135V, 191/, 71/, 306V, "04 266 JS3 97V-. 82V, HSA 11V, H. T-T S Mij «M !>S HIT.S.M obi 1900/M2 4 Mij, t. E v. S. S obi. 5Ü Atchison Toneka Erie common - i Kansas City Southern Kansas Texas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 21/* ■WisselnOfeeringon (Amsterdam) Zicht. Londen t 11.6 i Berlijn ,l f:l C6'/a 9 Parijs j 14 96 Brussel 12.22 Zürich Ween en U 00Sö7/g Rome Madrid Kopenhagen 44. Ak Christiania 41.30 Stockholm New-York 2.55 Telegrafisch Weerbericht volgens waannemingen verricht in den mor gen van 20 Juli 1923, medegedeeld .door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.770.4 St. Mtithieu. Laagste Barometerst.735.0 Seydisljord. Verwachting tot den avond van 21 Juli Meest matige Zuidwestelijke tot \Y este- lijke wind,zwaarbewolkt of betrokken, weinig of geen regen, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3