w i Groote Zomeruitverkoop Hl A. WAALS, Haarlemmerstraat 132-136. jjg 1 Gemeentelijke Aaakondiging, BOUW BIJZONDERE SCHOLEN. Burgemeester en "Wethouders van Lei den brengen ter openbare kennis, dat de Raad dezer gemeente in zijn openbare ver gadering van den 16den Juli 1923 heeft besloten medewerking te verleenen aan het Bestuur der Roomsch-Katholieke Pa rochiale Jongensscholen onder Roomsch- Katholiek Parochiaal Kerkbestuur, ge vestigd te Leiden tot het stichten van een schoolgebouw voor gewoon lager onder wijs op een terrein aan de Caeciliastraat, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sec tie H Nos 346, 347 en 3393 ged. en dat de Raad in verband daarmede heeft vastge steld een suppletoiren begrootingsstaat, groot f 85,000, ten einde hun College in staat te stellen de voor den bouw der be doelde school benoodigde gelden te zijner tijd ter beschikking van het Schoolbestuur te stellen. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 20 Juli 1923. AGENDA. lederen Woensdagavond van 7J4 8 24 ianr. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. Apotheken die tot. en met Zondag op Maandagmorgen eiken nacht en des Zon dags geopend zijn: A. J. Donk, Doezasfcraat 31, Tel. 1313. G. F. Reijst, Steenstraat 35, Tel. 136. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. derland aanleiding heeft gegeven onge veer 17 millioen voor versterking van zijn vloot uit te geven en 8 millioen voor het vestigen van drie vlootbases in Ne- derlandsch-Oost-Indië. Vervolgens voerde Banburry het woord over hetzelfde onderwerp. Deze spreker verklaarde o.a. „Wij hebben volstrekt niets te maken met wat Nederland denkt te doen en, ofschoon ik ten zeerste voor bezuiniging ben, moeten wij een sterke marine en een sterk leger handhaven, wat dit ook moge kosten, omdat dit de ware bezuiniging is." Werkloosheidsverzekering. De Minister van Arbeid heeft de vol gende circulaire tot de gemeentebesturen gericht: „Do vraag is voorgelegd of een lid eener werkloozenkas in welks regle ment de uitkeeringsdunr is gesplitst dat in de eerste helft van het kalender jaar voor het volledig aantal dagen uit- Jkeering heeft ontvangen en daarna voort durend werkloos bleef tot 1 Juli 1923, bij den aanvang van het tweede halfjaar we derom wachtdagen moet doormaken, zoo dat lid op 1 Juli 1923 voor uitkeering in aanmerking kwam. Uiteraard moet deze vraag worden be antwoord aan de hand van de bepalin gen, daaromtrent voorkomende in het kasreglement eener organisatie. Aange zien deze niet steeds geheel gelijkluidend zijn. kan de vraag niet in het algemeen worden beantwoord. Do toestand op 1 Juli 1923 is dezelfde als die op 1 Januari 1923 of in het al gemeen als die welke ontstaat bij den aanvang van het kalenderjaar. In twijfelachtige gevallen vrage menl het oordeel van den Directeur der Werk loosheidsverzekering. Het Friesch Dagblad. Do N. R. Crt. wist dezer dagen te mel den dat met ingang van a.s. Zaterdag de uitgave van het Friesch Dagblad zou gor den gestaakt. Dit bericht blijkt gelukkig niet juist te zijn. Wel echter wordt de uitgave vereenvou digd, door do beide laatste weeknummers tot één nummer te vereenigen, welk blad dan des Vrijdags zal verschijnen. Het Zatérdagnummer zal dus verdwij nen, maar de lezers zullen door uitbreiding van het Vrijdagnummer weinig paper minder ontvangen. Varkens voor Hongarije. Dezer dagen is een commissie uit Hon garije, bestaande uit professor Well- mann uit Boeda-Pest, twee grootgrond bezitter s en den secretaris eener .land- bouwvoreeniging in ous land geweest voor den aankoop van Groot Yorkshire var kens. Voorgelicht door den heer Mans- holt, inspecteur van den landbouw voor den buitenlandschen voorlichtingsdienst, hebben de Hongaren met den rijksvee- ieeltconsulent J. G. Tukker uit Den Haag verschillende varkensfokkers bezocht en 53 exemplaren gekocht, waarvan 14 hoe ren. Gewoonlijk koopen de Hongaren fokmak'riaal in Engeland. De bedoeling der Hongaarsche fokkers is een varken te fokken dat meer vleezig spek geeft. In 't hijzonder werd door de commissie ge let op goeden bouw en de afwezigheid van pigmentvlekken op de huid; de kop moest niet te lang zijn, maar mocht niet ingedeukt zijn lusscben de c.ogen, terwijl een witte iris door haar werd beschouwd als een teeken van degeneratie ten gevol ge van inteelt. De prijzen waren gewoon. Do verzending heeft binnenkort plaats door de export-vereeniging van de leden van liet Ned. Rundveestamboek. Men.re kent dat de dieren ongeveer een week on derweg zullen zijn. Rc-jeoringsjubileum tfer Koningin. Beschikking van den Minister van Oorlog betreffende hulpverleening bij feesten voor het Regeeringsjubileum. Herhaaldelijk aldus wordt in deze beschikking gezgd komen verzoeken vaD feestcommissies in, om beschikbaar- EXTRA VACANTIE-AANBIEDING. Strandpakjes in Rose, Blauw en Rood Gebloemde Voile Kinder jurken Grijze Jongensblousen met Blauwen Kraag Katoenen Jongenspakjes,leef tijd 35 je ar Gestreepte Dril Plooirokjes met lijfje Linnen Kinderschorten, aardig model Zephir Meisjesjurken, leeftijd 10/12 jaar Zijden Napolitaines. 95 ct. 97V2 125 265 90 Zijden Lint voor haarstrikken Batiste Kapjes met zijden lint Geborduurde Zakdoeken Doosjes met geb. Zakdoeken Witte halve,Kousen Katoenen Dameskousen Fil d'écosse Kousen, nieuwste kleuren Beige Kinderkousen Voile Damesblousen Wit Malling Overhemdblouse Blauw Cheviot Jongensbroekje Jongens Overhemden, nieuwste modellen 25 571/2 9V2 55 271/2 271/2 110 53 69 149 130 175 Damestailles, geheel borduursel 47 Dumeshemden90 Damespantalons m. br.strook 122V2 Dames Jeans Onderrokken 127V2 Dames Onderrokken m. Bord. 185 Dames Onderjurken, geheel Borduursel 270 Witte Kinderschorten met mooi Borduursel 105 Meisjes Onderjurken met Bord. 120 Kinderbroekjes,Fransch model met Borduursel 63 Heeren Overhemden m. piqué Borst, in alle maten 240 öh2 Al onze Lingeries werden op eigen Ateliers vervaardigd. In COUPONS bieden wij aan: groofe partijen Wit en Geel Katoen, Wit en Geel Keper, l±j Wit Flanel, Sportflanel, Graslinnen, Dril tropical, enz, enz. (afkomstig van onze Else- trische Ateliers), tegen zeer Eaag gestelde prijzen. SSE W Wij verstrekken Uwen Kinderen prachtige BALLONS. *93 EEEE stelling van personeel, paarden en mate rieel ten behoeve van do feestviering ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings jubileum van de Koningin. Teneinde do afdoening van dergelijke aangelegenheden te vereenvoudigen, heeft de Minister de korpscommandanten en hoogere autoriteiten gemachtigd om aan de commissies de gewenschte hulp-te ver leenen, mits daaraan geen kosten voor het Rijk verbonden rijn en de belangen van den dienst daardoor geen overwe gend bezwaar ondervinden Voor de beschikbaarstelling van perso neel geldt bovendien de voorwaarde, dat zij de hulp vrijwillig willen verleenen. Indien paarden in bruikleen worden ver strekt, zal tevens het noodige personeel voor toezicht en voor de verzorging daar bij ingedeeld moeten worden, indien ma terieel beschikbaar wordt gesteld, kan het noodig zijn dat ook personeel voor toe zicht enz. wordt toegevoegd, een. en an der ter beoordeeling van de er bij betrok ken autoriteit, en te regelen in overleg met de feestcommissies. BUITENLAND HET ENGELSCHE ANTWOORD. Proefballonnen. Toezending van de nota cok aan Nederland? We leven nu eenmaal in den tijd van de luchtballonnen. De kinderen kunt go op straat met heele tritsen zien loopen. In de Bnitenlandsche politiek wordt op dit oogenblik ook gevent met geweldige hoeveelheden proefballons, de een al mooier gekleurd dan do ander. Allen hebben een kenmerk dat ze voor den een of ander reclame makenen niet duur zaam zijn. Gisteren beeft het Britsche kabinet den geheelen dag vergaderd over de ontwerp- antwoord-nota. Het eenige zekere wat men uit die langdurige conferentie zou kunnen afleiden, is, dat het ontwerp-ant- woord nauwkeurig werd besproken. So-mmige van de luchtballonverkoopers waarvan we boven spraken, weten echter te vertellen dat het ontwerp-antwoord nog deze week an de gezanten van Frankrijk, België, Amerika en Japan wordt toegezonden, en niet alleen verge zeld zal gaan van een begeleidend schrij ven, maar tevens van een memorandum, waarin de Britsche regeering de gronden voor de verschillende punten, welke het ontwerp-antwoord bevat, uiteenzet. Men acht het waarschijnlijk, dat de Brit sche regeering in diedocument zich ook zal uitspreken over de houding van de Duïtcsche regeer, in zake het passieve en actieve verzet tegen de Fransche en Bel gische bezettingsautoriteitën in het Roer gebied. Maar wat de Britsche regeering diénaangaande tot de Duitsche Te gee ring zal zeggen, wordt geheim gehouden. Zooals trouwens alles! Voor ons staat het vast, dat ook van bovenstaande niets is uitgelekt, zoodat ook dat is'. een proefballon. De politieke medewerker van de Brit sche ..Star" heeft een vlieger gemaakt, die naar zijn zeggen stellig zal opgaah. Met stelligheid beweert hij, dat de Britsche regeering haar ontwerp-ant woord ook ter beoordeeling aan de regee- ringeh van bij het herstel van Europa geintereseerde neutralen, zooals Neder land, Zweden en Zwitserland, zal toe zenden. En dat, terwijl verledenweek Baldwin nog verklaarde dat het ontwerp-antwoord eerst aan de geallieerden zou worden ge zonden, en bij uitzondering aan Ame rika! Neen de ..Star" is ook al verzeild te midden der luchtballons die 't loopt te gen Augustus) bedenkelijk den komkom- mervorm aannemen. rJuist hebben wij dit geschreven, of het volgende draadlooze telegram onder streept tooh nog de meening van de „Star". Gezegd wordt: Volgens een bericht uit Londen, zal de Engelsche nota ook aan de vertegenwoordigers van Nederland en Zweden worden overhandigd, daar deze landen zich bereid zouden hebben ver klaard aan een internationale schafting van Duitschland's betalingscapaciteit deel te nemen. In verband hiermee wordt er te Londen over gesproken, dat prof Cas- sel uit Stockholm en Mr. Vissering de president van de Nederlandsche Bank als neutrale experts zouden worden voor gedragen." Ondanks dit bericht, dat onze „lucht vaart-theorie" dreigt in duigen te doen vallen, blijven we toch nog bij onze mee ning. In Holland is tenminste nog geen en kele bevestiging ontvangen. Is het telegram juist, dan is Baldwin een veranderlijk mensch. De buoffwerkersstaking. Het stakings-comité te Londen verloo-» chende heden de vertegenwoordigers der stakende bootwerkers, die gisteren een onderhoud hadden met de bestuursleden van den transportarbeidersbond. Dien tengevolge bestaat er geen hoop op een spoedig vergelijk. De bootwerkers te Liverpool hebben het werk hervat. D« moordaanslag op Max Harden. Uit Weenen wordt gemeld, dat aldaar de eerste luitenant Ankermann, die om streeks een jaar geleden in het Grune- wal d een moordaanslag op Max Harden heeft gepleegd en tot dusver niet kon worden opgespoord, is gearresteerd. De Duitsche autoriteiten hebben' zijn uitlevering gevraagd en aan dit verzoek zal vermoedelijk wel worden voldaan. De uitlevering door Oostenrijk is even wel niet zeker. Het O. M. bij het Landgericht Berlijn heeft tegenAnkermann opnieuw een on derzoek wegens poging tot moord gelast. Schandelijk! Op 17 Juli zou de begrafenis plaats hebben van den predikant Zan der, die te Nauhe is overleden. Aan de grens van het bezette gebied werd echter voor de lijkkist, waarin zich het stoffe lijk overschot bevond, een recht van 20.000.000 M. geëischt. Vrouw en kinde ren van den Overledene konden de begra fenis niet bijwonen, an gezien men hun niet toestond zich uit het onbezette naar het bezette gebied te begeven. KORTE BERICHTEN. Het was gister te Lausanne een rustige dag. Ismet Pasja bracht den tijd door met het bestuderen van het vredesver drag. Naar verklaard wordt, zal voor de Ila- liaansohe regeering het verdrag worden geteekend door Garonni, den Italiaan- schen gedelegeerde op de eerste confe rentie te Lausanne. Volgens Reuter heerscht te Con- stantinopel zoowel in handels- als in andere kringen een ernstige vrees voor een mogelijke houding der Turken tegenover vreemdelingen, na dat de bezettingstroepen zullen zijn ver trokken. Er zouden reeds aanwijzingen zijn, dat vrij spel zal worden gegeven aan vijandige gevoelens tegenover het 'buitenland. Do „Grazer Tagepost" meldt uit So fia, dat daar eergister het proces is be-^ gonnen tegen de ministers van het kabi net-S taraboe! in ski Op verschillende plaatsen in bet Roergebied hebben de Franschen door middel van plakkaten ter kennis van de burgerij gebracht, dat jeder, die op eeni verboden plaats de grens, overschrijdt, zonder waarschuwing wordt doodgescho ten. Nabij Brakel bij Dortmund, nabij Verbert en in de buurt vanVohwinkel zijn drie Duitsche burgers bij het overschrij den der grens doodgeschoten. De Japansche bladen drukken ver bazing en ongerustheid uit over de voor gestelde vlootbasis te Singapore. Zij zeg gen dat uit het voorstel gebrek aan ver trouwen in de verdragen van Washing ton schijnt te blijken en betreuren het blijkbaar gebrek aan waardering van de Japansche gevoelens jegens Groot-Brit- tannië, welke onveranderd zijn gebleven ondanks de opheffing van het Engelsch- 'Japansch verdrag. SCENEC EN SCHOQL NED. HERV. KERK. Aangenomen. Naar Nieuw-Beerta (Gr.): J. Homan te Zwaag (N'.-H.) CHR. GEREF. KERK. Tweetal. Te Lutten-De Krim A. Grappen te Steenwijk en B. v. d. Berg te Sneek. Toegelaten tot den dienst des Woords. De class is Workum der Geref. Kerken, heeftperemptoir geëxamineerd en toege laten tot de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken den heer C. J. Vermeer, beroepen predikant te Woudsend. Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. De heeren D. Eilerts dc Haan, W. J. Aal- ders, A. B. te Winkel en C. J. van Paassen dienen een voorstel in tot benoeming van een commissie van 9 personen, waarvan de vooritter en twee andere leden direct door de Synode aan te wijzen; de overigen door haar te benoemen uit een aanbeveling van het bestuur van de Federatie van Diaco nieën in de Ned. Herv. Kerk; en aan deze commissie op te dragen het bestudeeren van de vraagstukken van de armenzorg in de Ned. Hervormde Kerk, Het daarvoor vereischte onderzoek in te stellen, schrifte lijk bij alle gemeenten en persoonlijk voor zoover zij dat noodig mag oordeelen; do resultaten van bare studie, zoo mogelijk met bepaalde voorstellen in te dienen bij de Synode; voorts, deze commissie te machtigen personen uit te noödigen, die haar in het onderzoek bijstaan; aan da kerkvïsitatoren en de scriba's der classi- kale besturen te verzoeken desgewenscht de commissie te dienen van advies en de bij hen berustende gegevens ter harer be schikking te stellen. De heeren F. Temmens en Tromp stellen voor aan art. 1 van het reglement op de predikant straetemrmten toe te voegen: „Wanneer het traktement, hetzij zonder, hetzij met de tweejaarlijkscbe verhoogingen en kindergelden een bedrag beeft bereikt van f 500, worden geen verboogingen en kindergelden meer uitgekeerd". Uit het Sociale Leven De Ic&nen van het rijkspersoneel. In de „Residentiebode" verscheen voor eenigen tijd een berichtje, waarin een loonsverlaging voor het rijkspersoneel werd aangekondigd. Naar aanleiding hiervan had het Hoofdbestuur van den Alg. Ned. Bond van personeel in Open baren Dienst een conferentie met den se cretaris-generaal van Financiën. Thans is het volgende schrijven van den minister bij den Bond. ingekomen. „In antwoord op uw schrijven en in aansluiting aan het mondeling onderhoud met den secretaris-generaal in algemee- nen dienst, heb ik de eer u mede te dee- len, dat bij de regeering geen voornemen aanwezig is om tot de dcxor u bedoelde loonsverlaging over te gaan. Deze voorstellen zouden trouwens aan de commissie voor Georganiseerd Over leg ter overweging en om advies moeten worden! aangeboden. Intusscben kan voor den toekomst geen stellige zekerheid worden gegeven, da tde bestaande loönen gehandhaafd worden. Dit is, zooals van zelf spreekt, afhankelijk van den econo- mischen en van den financieelen toestand van het Rijk." Uit dit schrijven blijkt, dat het bericht uit de „Residentiebode" geheel onjuist was. Gemeenteraad Alphen aan den Rijn (Slot). 5. Voorstel van B. en W. tot het verlee nen van een subsidie van f 1000 aan de Huldigingscommissië en bet voteeren van ©én bedrag ad f 500 voor versiering (illu minatie) van bet huis der gemeente bij ge legenheid van de plaatselijke feestviering ter herdenking van het 25-jarig regeerings jubileum van H. M. de Koningin. De heer do Wolf (S. D. A. P.) roffelt een verklaring af, dat hij zich niet met het voorstel kan vereenigen. B. en W. zegt spr., achten deze zaak blijkbaar van groot belang, in tegenstelling met het grootste deel der ingezetenen. Het bewijs, dat men niet met deze beweging sympathiseert blijkt wel uit bet feit, dat er maar f 4000 van particulieren is ingekomen en dat in een plaats van 15000 inwoners. Er zijn er, die alleen wel f 4000 kunnen geven! (Gelach. Geroep: nou, nou noem cr maar een paar.) Het is ook hier „Veel geschreeuw en wei- nog wol". Men heeft den mond vol over f - vaderlandsliefde en aanhankelijkheid aan j het vorstenhuis, maar als het op gevent aankomt zakt dat al wat weg, en moet? men bij dc gemeentekas aankloppen, om] ook nog het belastinggeld van andersden- kenden op te vragen. Toen er indertijd een aanvraag kwam om steun voor den bouw van den nieuwen': toren der Ned. Herv. Kerk, werd dit gc-'j weigerd, omdat er toch ook andersdenken- den in de gemeente waren. v; Laat men dat nu ook bedenken. De lieer v. Dijk noemt het bedrag heel aardig, als men in aanmerking neemt, dat bij de 15000 inwoners van den heer de Wolf ook de zuigelingen gerekend zijn (hi- lariteit.) Rekent men op 5000 gezinshoofden, clan' is het toch nog altijd f 0.80 per man. Spr. zou willen, dat de Chr, Or.-Ver. en do Wilhelminavereeniging ditmaal hun con- I tributie's in hun geheel aan het huldigings comité zouden afdragen, daar deze toch I ook voor het oranjefeest zijn gegeven. De V o o r z. zegt dat men het bouwen van een toren en het vieren van het re geeringsjubileum van ons staatshoofd niet gelijk mag stellen. Spr. antwoordt den heer de Wolf, dat men nog steeds dcende is met het inzamelen van gelden. De heeren de Wolf en van Dijk re- I pliceeren. v 1 De heer v. Leeuwen wetli. zegt, dat het met den toren een ander geval was, daar de minderheid meende, dat waar do J oude toren gemeente-eigendom was, steun i voor het bouwen van een nieuwen het lo gische gevolg daarvan was. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen. met 11 tegen 3 stemmen. Tegen: de Wolf (S. D. A. P.), v. d. Lin den (Vrijz. Dem.) en Den Hertog (Vrijh. Bond.) C. 'Adres van het feestcomité te Zwam- merdam om een geldelijke bijdrage voor de schoolkinderen uit deze gemeente, die aan het Zwammerdamsche schoolkinder- feest zullen deelnemen, met vcorstel van B. cn W, Wordt z. h. st. goedgekeurd. 7. Voorstel van B. en W. cr.i te besluiten tot de uitbreiding van de openbare schooï" voor L. en M. U. L. O. aan den Oudshoornj scheweg en tot bet verleenen. van de daar voor noodige credieten. In de bestekken wilde de'heer Kooreiï de bepaling, dat in plaats van „geen lager loon dan de plaatselijke loonstandaard" zou gelezen worden „dan bij de Landelijke Collectieve Overeenkomst" is bepaald. De heer v. Dij k-vindt dat wel heel aar- v dig, doch B. en W. moesten zich maar niet» met den loonstandaard bemoeien. Dat is geen gemeentebelang. De heer Koor en zegt, dat patroons cn werklieden deze collectieve overeenkomst onderschrijven. De heer Hern gr een zegt, hoewel bij het met den lieer v. Dijk eens is, dat er' geen bezwaar, is tegen de bepaling van "B. en W., „als 't waar is" wat de heer Kooren zegt. De heer de Wolf: „Dat 13 hel juist het is niet waar", Dc patroons hebben -1 hier een truc uitgehaald om in een lagere loonklasse te kunnen komen. Tegen de be- paling van B. en W. heeft spr. wel degelijk bezwaar. ;v. De V o o r z. zegt rader onderzoek toe. i „Dan1 hoeren we het dus nog wel" zegt? de heer v. D i j k. Op een vraag van den heer H e-rn- gre en zegt de Voorz., dat het werk/ publiek zal worden aanbesteed. Het punt wordt z. h. st. goedgekeurd. 8. Voorstel van B. en W. om afwijzend- te beschikken op het adres van het Hoofd' der openbare school voor L. en M. U. L. O. aan den Oudshoörnscheweg en ander onderwijzend personeel om een© belooning voor het geven van onderwijs buiten deni gewonen schooltijd, krachtens de wèt van! 5 Mei 1923, staatsblad no: 190. Ook over dit punt ontwikkelt zich een debat, waaraan de heeren v. d. Linden, de Wolf en..,., van Dijk deelnemen. De Voorz. komt tot de conclusie, dat men de onderwijzers gaarne tegemoet zon komen, en hun moreel recht wel eenigszins erkent, doch de kosten worden te hoog, en bovendien zijn de onderwijzers prac- tisch wel vergoed door de loonsverhoogin- gen. Het voorstel wordt aangenomen ipet den stem van den heer de Wolf tegen. 9. Voorstel van B. en W. tot verkoop van een perceel bouwgrond gelegen aan de Concordia straat, aan de bouwvereéniging Volksbelang" alhier. Z. li. st. goedgekeurd. 10. Voorstel van B. en W. om te beslui- ten tot den aanleg van een plantsoen en. tot straataanleg in de omgeving van het t station en tot hetverleenen van de daar voor noodige credieten. De heer N o o m e n komt op voor de be- langen van do bewoners van een deel van de Oranjestraat.- Deze hebben indertijd f 15.85 per M2. voor voortuintjes betaald en nooit de beschikking daarover gekregen Bovendien vindt spr., dat er thans reeds genoeg geld onder den grond is gestopt, en acht de straataanleg niét dringend noodzakelijk. De heer Herngreen spreekt zyii dankbaarheid uit, dab de zandwoestijn. voor het station wordt opgeruimd. De kos- ten zijn spr. tegengevallen, doch wat het- zwaarste ïs moet het zwaarste wegen. De Voorz. vindt., dat de reeds gedane uitgaven mobiel zullen worden gemaakt. ■{- Een goed „uithangbord" voor de gemeente f is noodzakelijk. De medewerking der om- wollenden en van de spoorwegen is verze- j kerd. Een uitvoerige woordenwisseling ont staat tusschen de heeren' v. Dijk en Noo- i men over de voortuintjes in do Oranje- straat. r Hot. voorstel wordt ten slotte aangenomen! met de stemmen van do heeren D. v. Lccu- wen en Noomen tegen. 11. Voorstel van B. cn W. om aan dc fir ma Lenikes en Zonen alhier, onderhand»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2