Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal 7.f2.50 Per week f 0.19 Franco por post per kwartaal f2.90 4üe JAARGANG. - VRIJDAG 20 JULI 1923 - No. 990 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PfcSIJS Gewoho advertentiën-per regel 225-6 centi >- Ingezonden Modedeelingëh, dubbel tarief» 'Bij contract, belangrijke reductie. fi Kleine advertentiën bij vooxuitbeta* ling van ten boogste 30 woorden, worden* daceliiks geplaatst ad 50 cent. Dit nummer bestaat uit tare# bladen. DE CRISIS AAN FINANCIEN Wij moesten ons gisteren met ons pers overzicht in hoofdzaak bepalen tot de be schouwingen van de linksohe pers. Thans laten wij allereerst volgen wat de Standaard omtrent de onver wachte crisis heeft op te merken. Het blad stelt op den voorgrond dat de heer de Geer met de maritieme plannen volkomen bekend moet zijn geweest. He gdnsche zaak is te ernstig en van te groote beteekenis om ook maar een oogenblik te kunnen aannemen, dat de her De Geer in Augustus-September van liet vorige jaar onkundig zou zijn ge- weest van wat het Kabinet met de Indi sche defensie voorhad. Die voornemens te hebben gekend, be teekent in dit geval er mee te hebben ingestemd. Anders zou hij immers geen lid van het Kabinet zijn geworden. Vanwaar dan thans die frontverande ring Is er sinds September 1922 iets ver anderd in den politieken toestand der wereld, wat de voorziening in de Indi sche defensie overbodig zou maken? Wij zien dit niet. Is er verandering ingetreden met be trekking tot den toestand van de finan ciën? Evenmin. Die waren toen even slecht als nu. Het rapport der Vlootwet-com missie bracht niets nieuws. Hetzelfde was hij de algemeene l>eschouwingen over de Slaatshegrooting door -den heer Colijn ook reeds gezegd. Maar bovendien, de kennis, die de thesaurier-generaal der Schatkist, de heer Trip, als lid der Vloot wet-commissie had, was geen andere dan die hij als ambtenaar had. En wat deze wist, wist de Minister ook. Dit rapport kan den Minister dus niets hebben ge bracht wat hem niet alreeds bekend was Hoe meer men over deze crisis- nadenkt hoe raadselachtiger zij wordt. Zij schijnt ons een unicum in onze politieke histo rie. Eerst toetreden tot een Kabinet op een 'bepaald program; da.n uittreden wegens een der punten van dat program, zonder dat er feitelijk iets in den toestand ge wijzigd is; wij verklaren dit niet te be grijpen. En het Regeerings-communiqué hel dert, zooals we zeiden, niets op. We tasten in den blinde. Ook zuiver zakelijk. Want al is het juist, dat de uitgaven van ons Staatsbudget nog met een goede 100 millioen per jaar omlaag moeten eer het financieel evenwicht verkregen is, als er 100 gevonden moeten worden, zijn er ook 101 te vinden. Want om meer dan één mil lioen per jaar gaat het bij de Vlootwet niet. Althans niet voor de Nederlandsche Schatkist en den Nederlandsohen Minis ter van Einanciën. De heer Ruys is niet te benijden. Op politieke gronden niet en evenmin op zuiver zakelijke gronden. En de heer De Geer schijnt ons het groote politieke raadsel va.n dezen tijd." De Nederlander schaart zich met beslistheid aan de zijde van het Kabinet. Eerst wijst het Chr. Hist, orgaan op het belangrijke vraagstuk van de bescher ming onzer souvereiniteit en neutraliteit in den Oost-Indisch en Archipel, waarbij het behoud van* Indisch Nederland op het spel staat. „Die ooren en oogen open zet, hij ziet de toebereidselen in vreemde oorlogsha vens -hij hoort het geluid van den na derenden storm; en daarom met va-- eiant op het woord van den koopman, die, bij zeer lage koffieprijzen, aan zijn vriend in Holland schreef :verkoop uw .hemd en koop Koffie zoo geven wij •»an alle Nederlanders het wachtwoord door: ver wakkert U en neemt maatregelen tot beveiliging uwe r koloniën. ■Zóó zien wij het vraagstuk en zijne op lossing.. En tien verantwoordelijke-Minis ters, onder wie de leider onzer betrek kingen met het Buitenland, mannen die honderd uitvluchten konden grijpen, om het vraagstuk een weinig te laten rusten! en die zeker weten deswege van veiert hoogelijk te zullen wonden geprezen zij hebben-blijkbaar overeenkomstig in zicht; want zij wagen! ambt en naam door deze te verbinden aan de poging tot verzekering der noodzakelijk-geackte op lossing van het vraagstuk. Maar wonderlijke en onverklaarba- re tegenstelling -één Minister kan het vraagstuk niet zóó zien en verwerpt mits dien de gekozen oplossing. Hij gelooft tniet aan het dreigend gevaar hij ge looft noch in de noodzakelijkheid noch in de juistheid van het middel tot zijne af wending. Hij kan voor het ontwerp- vloolwet niet gevoelen en. bij den zorge- ïijken staat onzer geldmiddelen, acht hij hare boh an deling en in-werking-treding volstrekt afkeurenswaardig. Hij legt zijn ambt liever neder, dan dat hij in die richting eer:ige medewerking zou verlee- nen. Die céne Minister is de heer De Geer, Minister van Financiën, van wiens ka^- rakter, regeerkrachten, bekwaamheid door het Nederlandsche volk, voor zijn welzijn, nog zoo veel werd verwacht. Wonderlijke en onverklaarbare tegenstel ling teleurstellende ervaring! Dat Nederland, juist in deze zware tij den, bij het oplossen van deze levens- quaestie voor den hand tusschen Neder land en Indië, den onwaardeerbaren, steun van dezen man zal gnoetcii missen, dat is een zeer treurige ervaring in ons politiek leven. Voor hot Kabinet, dus besluit do N e- d e r 1., is eenerzijds het heengaan van De Geer een zeer ernstig verlies, dat be zwaarlijk zal zijn te herstellen. Maar daar tegenover slaat het feit, dat -het Ka binet zelfs dit zecr-groot-verlies aan durft dat het Kabinet zijn lot en le ven verbindt aan de hoogst-moeilijke op lossing van een pijnlijk vraagstuk echter een levensquaestic voor ons volks- bestaan. Dit feit zal, alle twijfe laars ten s p ij t, z i j n e positie verster ke n." Onze N. Haagsche Grt. zegt o.m.: „Het zal niet gemakkelijk zijn om dit maal een solutie te vinden; niet het minst ook om de houding door de chr.- hist. den laatsten tijd aangenomen. Het overleg ter rechterzijde is daardoor niet gemakkelijker geworden. We zien den mail nog niet, die 'onder de bestaand omstandigheden zijn lot aan dat van het Kabinet zal willen verhinden. Het is te hopen, dat de heer Ruys de Beerenbrouck er in slagen zal om een zoodanige J sfeer van vertrouwen in het leven te roepen in het politiek vermogen van zich en de zijnen, dat we eindelijk weer eens op den vasten weg komen en het politiek gekruk der laatste jaren 'n eind neme. Kat dat niet. dan stellen we de vraag of bet niet beter ware, voorloopig de gelegenheid te openen tot herstel van het politiek saamhoorigheidsgevoel in die mate, dat het wat bcïter gelukke om de paarden voor den wagen gelijkelijk te la ten trekken. In het verleden is dat niet onmoge lijk gebleken. Het is in strijd met don hoogen. ernst en de groote moeilijkheden van onzen tijd, indien we niet met inspanning van alle krarhten trachten dat oude ideaal weer te henaderen. Is het jongere geslacht daartoe on machtig. dan grijpe het niet langer naai een taak, die boven zijn geestelijk kun nen uit reikt." Het liberale Utr. Dagblad merkt op dat dit ernstige conflict een hang ver moeden geeft van nieuwe -problemen, waarvan de betekenis tot dusver onvol doende tot ons is doorgedrongen. „Het Kabinet wil de Vlootwet nog dit jaar aan de orde stellen, de Minister van Financiën kan de verantwoordelijkheid niht dragen voor de gevolgen, die de Vlootwet ten opzichte van de schatkist medebrengt. Er is in de kwestie der Vlootwet een gemis aan duidelijkheid, dat onverdedig baar is. Waarom moeten wij plotseling geplaatst worden voor dit incident, zon der dat zelfs een comité-generaal de Ka mer in de gelegenheid stelde kennis -te nemen va.n zoo ernstige nationale belan gen, dat. men er een conflict met den uit- nemenden Minister van Financiën, een der krachtigste figuren van het kabinet, voor over had? Met spanning zien ^wij naar eene re- geeringsverklaring uit. te meer wijl, bij de. anti-militairistische gezindheid van parlement en volk, politieke consequen ties van het gebeurde niet onmogelijk zijn." STADSNIEUWS Zoncfsosphoiol „Immanuel." Het was gisteren 20 jaren geleden, dat bovengenoemde Zondagschool door den heer G. G. van Dam -w.erd opgericht, en het spreekt wel vanzelf, dat dit feit met de kinderen feestelijk werd herdacht. In gebouw Prediker was daartoe een vergadering van ouders en belangstellen den belegd, waarbij do kinderen der Zondagschool met het onderwijzend per soneel tegenwoordig waren. De vergadering werd geopend door de leidster van de Zondagschool, Mej. K o 1- derman, die gemeenschappelijk liet zingen Psalm 103:2, waarna zij een kort woord tot de vergadering richtte, daarbij den! oprichter, den heer van Dam en zijn nu rijk gezegenden arbeid geden kende. De heer v. Dam heeft indertijd wel juist gezien, toen hij de oprichting noodig oordeelde en ook tot stand bracht van een Zondagschool in de buurt van- de Paul Krugerstraat. Aan B. en W. richtte hij het verzoek om voor dat doel gebruik jte mogen maken van degemeente-school aldaar, waarop een gustige beschikking volgde. De om standi ghcded, waaronder bestuur en personeel al dien tijd hun arbeid hebben moeten' verrichten, waren niet steeds gunstig, maar door alle moei lijkheden heeft de Heere toch de Zon dagschool niet verlaten, maar ze tot op heden gedragen en gespaard. Spr. hoopt dat er van den arbeid op deze Zondags school eenmaal schoone vruchten zullen worden gezien. Nu werden door de Zondagschoolkin deren eenige versjes gezongen, waarna de spreker voor dezen avond, D s. Joh. W. Groot Enzerink het woord nam. Naar aanleiding van het schriftwoord: „Achter zich verlicht hij het pad", ont wikkelde spr. een drietal gedachten, en wel aangaande het geheim, de kracht, en de vrucht van den Zondagsschoolarbeid. Duidelijk stelde spr. in het licht welk een verantwoordelijkheid op den Zon dagschool-onderwijzer (es) rust, waar men niet slechts door het woord, maar nog meer door zijn eigen ongedwongen levensrichting de kinderen ten voorbeeld moet zijn. De heer Zitman, voorzitter van het pe stuur der Zondagschool sprak hierna enkele woorden naar aanleiding van het verleden van „Immanuel" aan het slot waarvan hij het personeel, en in zonder- beid Mej. Kolderman met dit jubileum geluk wenschte, terwijl hij de laatste uit naam van het bestuur een mooie bloe menmand vereerde. Het gesprokene werd steeds afgewis seld door den zang, zoowel eenstemmig door de kinderen, als vierstemmig door het onderwijzend personeel, dat voor een keur van mooie feestliederen bad ge zorgd. Met het zingen van den avondzang werd de feestavond besloten, nadat Ds. Groot Enzerink in dankgebed was voorgegaan. Jubileumfeest. Omtrent de feestviering op 31 Augustus a.s. ter gelegenheid van het regeeringsju bileum van H. M. de Koningin kan bet volgende wórden meegedeeld: 's Morgens 8 uur trekken 3 muziek corpsen afzonderlijk door de stad. In alle kerken heeft de kerkelijke her denking plaats. Het kinderfeest bestaat uit: optocht der kinderen fier verschillen de scholen naar de Stads-gehoorzaal; in de groote zaal: poppenkast, zang door alle kinderen, gymnastiek, goochelen, en lin- tenrei, opgeluisterd door tuuziek van de vioolclub ,,PerAspera ad Adstra" en het Leidsclie Strijkensemblo „Bobethe." 's Middags sportfeesten op het terrein „Schuttersveld"Korfbal, gymnastiek, paardspringen, colonne geweer, voetbal, caroussel-rijden, patrouille-rij den. Daarna afmars ch door alle deelnemende clubs naar de Gehoorzaal door een deel der stad. 's Avonds: Verlichting van het Stad huis en de Koornbeursbrug. Muziek op 5 verschillende plaatsen der stad. 't Rond trekken van een lichtstoet. Deze lichtstoefc symboliseerend„Nederland en Oranjo één" zal bestaan uit 12 groepen. Elke groep wordt gevormd door een bier ter stede gevestigde vereeniging. Aan 't slot van den stoet rijdt ©en praalwagen. Iedere groep wordt voorafgegaan door een artistiek uitgevoerd transparant, ge flankeerd door 8 kleurrijke lantaarns. In overeenstemming met het geheele karakter dezer feestviering, waarin voor kostbare onderdeelen geen plaats is, hoopt 't Co mité, door een fraaien, goed verzorgden; doch niet te Tangen lichtstoet de binnen stad te maken tot een punt van groote at tractie voor alle feestvierenden. Najaars-actie Dierenbescherming 1923. Op de bijeenkomst van 11 Juni 1923 hebben zich gevormd vier Comité's, te weten: 1. De Bazr. arcommissie, die voorbereiding en uitvoering van de Bazaar volledig beheert, o.a. inkoopt, ver koopt, entree's int, giften en prijzen inza melt, loterijen en andere kus versterkende ondernemingen organiseert, enz. Voorzit ster: Mevrouw A. de Gijselaar-Viruly, Ra penburg 65. Leden, de dames: Mevr. Jonker, Hooge- woerd 135, Mevr. Alings, H. Rijndijk 94, Mevr. Douglas, Thorbeckestraat 14, Mevr. Koets, Thorbeckestraat 12, Mèj. M. Pijn- acker Hordijk, Rijnsburgerweg 47, Mej. S. E. van Spell, Stationsweg 10, Mevr. Vos- maer, Rapenburg 83, Mej. Alings, H. Rijn dijk 94, Mevr. Juynboll, Nieuwe Rijn 69, Mevr. Nord Thomson, Oegstgeesterlaan 20a, Mevr. Röel, Oegstgeesterfaan 15; en de heeren: C. Bader, Rijnsburgerweg 42, F. G. O. Bursch, Rijnsburgerweg 7, L. Duval, Valdezstraat 8a, W. Everse, Stad houderslaan 20, Dr. W. H. ttassers, Plant soen 109a, Ph. E. Viervant Tukker, Lage Rijndijk 96, H. L. E. de Bock, Buitenrust straat 4, H. ten Bokkel Huinink, Leider dorp, P. J. Eman, Oude Singel 146, Mr. Nord Thomson, Oegstgeesterlaan 20a, W. F. van Romburgh, Oude Vest 129. Mevr. Jonker, Mej. v. Spall en Mevr. Vosmaer verklaarden zich reeds bereid cadeuux in ontvangst te nemen. 2. De Amusementscom missie, die in overleg met comm. 1 zorgt voor muziek e.a* attracties en die ook de zaal in haar geheel een wat feestelijk aanzien geeft, Voorzitster Mevr. de Wed. Proff. Jonker, Hoogewoerd 135. Leden de lieeren: de Bock, Bader, Duval, Viervaut Tukker, bovengenoemd, benevens Jan B. Ebbinge, Rijnsburgerweg 161, W. D. Bei tjes, Vree wijkstraat 17, en C. van Nes, Vree wijkstraat 8. 3. Do Propaga ndaco rn- rn i s 8 i e, die vanaf heden het stelsel matig werven van nieuwe leden en het verkrijgen van giften voor Dierenbescher ming en Asyl ter band neemt. Voorzitter: Prof. Mr. G. André do la Porte, Rijnsbur gerweg 6b. Leden, de dames: Mevr. Jonker, Hooge woerd 135, Mevr. Jelgersma, Torweepark 2, Mevr. Kastelijn, Utr. Veer 8, Mevr. Röel, Oegstgeesterlaan 15, Mevr. Bosse, Oude Vest 109a, Mevr. JuynbAl, Nieuwe Rijn 69, Mevr. Kessler, Plantsoen 111; en de heeren: A. M. Biegman, Vreewijk- straat 19, P. J. Eman, Oude Singel 146, J. M. v. d. Moolen> Heerenstraat 56, W. F. van Romburgh, Oude Vest 129, G. P. A. Ruyscli van Dugteren, Canton", Waard, F. G. C. Bursch, Rijnsburgerweg 7, J. H. G. Holsheimer, Heerengracht 110, O. van Nes, Vreewijkstraat 8, Dr. J. Roos, Rapen burg 57. 4. De Commissie voor den straatverkoop, die een straatverkoop -organiseert op breeden grondslag; daartoe zooveel mogelijk help sters en helpers werft, zoodat de geheele stad intensief bewerkt kan worden. De Comm. helpt comm. 1 zoo mogelijk bij het verkoopen van loten. Voorzitter: W. D. Ecltjes, Vreewijk straat 17. Leden: H. ten Bokkel Huinink, P. J. Eman, W. Everse, bovengenoemd en Dick Punselie, Plantsoen 59. Mej. van Spall verklaarde zich reeds bereid te haren huize een station voor den verkoop te hebben. Deze Comm. moet zich overigens nog velo goede krachten assu- meeren. Trouwens, elke Commis sie doe dat: ijverige hulp is overal welkom! Het Dag. Bestuur zal zooveel mogelijk op alle Commissievergaderingen vertegen woordigd zijn, maar verzoekt den Voorzit ters der Commissies vriendelijk om ieder in eigen afdeeling een secr. en penn. te la ten benoemen. De Voorzitter van het Asyl,- Ds. Prins, is bereid, waar noodig, zijn diensten te verleenlen. Tram Haagsche SchouwLeiden. Wij lezen in het „Vad.": Al zijn het lang niet allemaal rozen, welke op het pad van de Directie der H. T.M. worden geworpen, onverdroten ar beidt zij voort, om het aandeelhouders en publiek of omgekeerd zoo goed mogelijk naar den zin te maken. Gisteren hebben wij weer eens in het gezelschap van Directie en een deel van den staf een inspectieritje in het Wasse- naarsche gedaan. Het ging met den nieu wen motorwagen. Er zijn thans tien andere rijtuigen in het land en drie doen reeds dienst. De tegenwoordige motorrijtuigen zijn wonderen van techniek, maar tegelijk technisch wonderlijk gevoelig. Eenmaal goed gemonteerd loopen ze als hinden, maar hapert er aan de montage ook maar iets, dan zijn ze nukkig. Dat men thans achter de montage is, bleek ons gistermiddag. De wagen liep schitterend, ook op het 600 volt-traject en het Haagsche deel van de lijn. Van het be ginpunt reden we b.v. naar het Boschhek in 4 minuten en verder op maakten we voor de grap een vaartje van 80 K.M. per uur. De nieuwe wagens hebben verder nog een vernuftige zomer- en winter-deurbe- diening. Men kan namelijk de deur-bewe ging zoo regelen, dat de deur zomers nooit geheel gesloten kan worden, Ter verklei ning van het wagenprofiel wordt de tree plank bij het sluiten van deur of hek (zo merdienst) opgeslagen en bij het openen van deur of hek neergeslagen. Een groote verbetering is nog aangebracht bij de plaatsing en de opening van het raam. De ramen zijn lager geplaatst, zoodat men makkelijker in liet kozijntje leunt en beter nog het heerlijke landschap kan zien, ter wijl men de ramen opent, door ze eenvou dig naar beneden te trekken, zonder dat eenige manipulatie met een riem noodig is. In eiken stand blijft het raam vanzelf staan. De Wassenaarsche lijn zal nu weldra tien van dergelijke motorwagens en daar mede de snelste en mooiste van alle lijnen der H. T. M. bezitten. Een tien-minuten- dienst is tevens verzekerd. Hoofddoel van dén tocht was echter de inspectie van het stuk WasseanarHaag sche Schouw, dat binnen 14 dagen zal worden geopend. Alles is gereed. Op weg daarheen konden we vaststellen, dat er vijf keurige halte-huisjes langs de lijn geplaatst zijn. Het zijn huisjes van gelakt pitch-pine op betonnen grondvlak en voor zien van spiegelglas. Bij den Kerkdam en de lus te Wassenaar komen grootere gebouwtjes mot toilet, ruimte voor bet per soneel, watervoorziening enz. 't Werden kleine stationnetjes. Een er van is ont- pen door Ir. Planlenga. Wij vroegen natuurlijk, wanneer 't eind stuk Haagsche SchouwLeiden aan do beurt komt, en kregen ten antwoord, dat de teekeningen enz. reeds ter goedkeuring zijn ingediend en dat men niets liever wil dan zoo spoedig mogelijk de lijn vol tooien. Waterstaat spreekt hier ook oen woordje mee, omdat hij, zooals men weet, een nieuwe, breede brug bij do Haagsche Schouw moet bouwen, waar ook de tram overgaat. Do directio der H. T. M. is, naar wij vernamen, druk bezig een tracé voor het stuk naar Leiden te vinden, waar door het gaan over den spoorweg bij het station te Leiden vermeden wordt. Om ver klaarbare redenen mogen wij nog niets hier over meedeelen, hoe men dat wil doen. Men zij tevreden met de wetenschap, dat het een bovon-over wordt. Het geldelijk offer is zeer zwaar, maar men weet van den heer Weyerman, dat hij daar nier tegen opziet, als het maar. goed wordt. 0£- de ontworpen wijze kan de tram haar rei zigers in 't hartje van de Sleutelstad neer1- zetten. Belangrijke aanhouding. De Leidsehe recherche heeft gisteret: naar alle waarschijnlijkheid weer een mooie slag geslagen. Gistermiddag werd zij opgebeld door iemand die aan den Zoeterwoudschen weg een individu had gezien, die zich op verdachte wijze aan den kant van den weg ophield en daar iets wegmoffelde. De persoon, die het zag, de zaak niet vertrouwende, begaf zich, nadat de ver< dachte zich met zijn rijwiel had verwij-» derd, naar bedoelde plaats en deed daar inderdaad een belangrijke vondst Onder een boomstam toch lagen in ee& hoekje hijeen een heele verzameling zil verwerk, 22 zilveren vorken en even zoo* veel lepels. De vinder stelde, zooals gemeld, on middellijk de recherche met zijn vondst in kennis, waarop de recherche uitrukte. Tegelijkertijd echter werd zij opgetele* foneerd door iemand, die wist te vertel* len, dat in de Donkersteeg een persoon bezig was mét het aan den man brengen van gouden en zilveren voorwerpen. Ook daarheen werden eenige recher* cheurs afgezonden. De dader, die inmiddels lont begon te ruiken ontvluchtte in allerijl den winkel, waar hij met zijn handel bezig was, en zette het op een loopen. Op de Oude Singel reeds werd hij ge pakt, en gesomnv>erd om mee te gaan naar het politiebureau. Blijkbaar gaf hij echter alle hoop op een ontvluchten nog niet op, want een hevig verzet tegen zijn arrestatie volgde, wat echter niet kon verhinderen, dat hij naar het Posthuis aan de Haven werd overgebracht, eni vandaar geboeid naar het politiebureau. Hij bleek in het bezit te zijn van 6 zil* veren lepels en een 5-tal zilveren vor ken, alsmede van eenige gouden ringeni en een binnen- en een buitenkast van .een gouden dameshorloge. Bij het vervoer bleek hij dezelfde per* soon te zijn, die aan het Delttsche Jaag* pad de genoemde gouden en zilveren voorwerpen had verstopt, n.l. de 20-ja* rige metselaar J. Z. uit 's-Gravenhage. Daar de- aanhauding in verband werd gebracht met den diefstal, odI. ten huiza van dr. Halwerda te Voorschoten ge* pleegd, werd aan de politie in de omge ving onmiddellijk kennis gegeven van den vondst,waarop de Wassenaarsche recherche, die de zaak-Voorschoten be handelt, het gevondene direct herkende als afkomstig te zijn van bedoelden dief- stel, waarom zij de voorwerpen voorlotH pig onder haar berusting kreeg. Intusschen is het onderzoek te 's-Graj venhage nog in vollen gang, in verband met ook daar door den verdachte gedane pogingen om iets van zijn huil kwijt te raken. Hij blijft tegenover de politie vol* houden dat hij het gevonden heeft Gaarna verwijzen wij onze lezers naar eene voorkomende advertentie, waarin de schoenmakers-patroons mede- deeling doen van hun voornemen om hunne zaken te sluiten op Maandag 30, Donderdag 31 Juli, Woensdag 1 Augus* tus wegens vacantie. Zij verzoeken het publiek hunne mede* werktog te willen verleenen door tijdig het schoeisel te laten reparoeren, opdat de schoenmakers ongestoord van hunne vacantie kunnen genieten. Aan den heer W. K. B e k o o i j, tuin man, Zijlsingel, is opgedragen den aanleg en beplanting van deu tuin, van 't toekom stige Tehuis voor Ouden van dag*n der Geref. Kerk, aan de Hooigracht alhier. Voor bet M. U. L. O.-exatr.enT o 's-Gravenhage geslaagd W. P. Klcijn .1- bier. i BINNENL ANP ONZE VLOOTBAStS IN INDIE. ïn het Lagerhuis werd gister bij de be* handeling van de Marine-begrooling de kwestie van de nieuwo vioolbasis te Sin* gapore opnieuw aangeroerd. Hierbij worden verschillende toespelingen ge* i maakt op de nieuwo vlootbasis in Neder* landsch-Oost-Indië. Dasbishiro (liberaal), veroordeelde hetj ontworpen schema, omdat het deel uit*1 maakt van een agressieve politiok. welke. in de loekcirst onvermijdelijk tot eoa oorlog moet voeren. Voorts weoa sprekeat er op, dat hel in strijd met de Vloot* conventie van Vroshiogton, terwijl hel billcio gevoelen* hooft opgewekt en No*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1