Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4de JAARGANG. - ZATERDAG 7 JULI 1923 - No. 979 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Poetrekening 56936 A30SaiaEgflENTSPRajS In Lelden en bulten Lelden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal (i50 Per week ....<0.19 Franco per poet per kwartaal ...2.12.90 Dit nummer bestaat uit twea bladen. Strijd om het recht. In zijne Anti-Tevolutionaire Staatkun de waarin hij een nadere toelichting geeft van wat de Anti-revolutionaire partij be doelt en beoogt nam Dr. Kuyper als uit gangspunt de vaststelling van het recht. Dit behoeft niet te verwonderen. Het recht is van goddelijken oorsprong en een waarlijk Christelijke Staatkunde kan niet anders bedoelen dan het recht te dienen en de zegepraal van het recht te bevorderen, Als de apostel Johannes zegt, dat de zonde is ongerechtigheid, dan verstaan we tevens wat we onder het recht hebben te verstaan. Het is niet louter een negatief begrip. Recht moge een uitvloeisel zijn van een macht die zekere orde instelt of herstelt en een tegenstelling vormen met wat scheef, wat verward en chaotisch is, toch is het begrip Recht niet als tegenstel ling opgekomen, maar is het in zijn oorsprong geheel zelfstandig en schiep het zich krachtens dien zelfstandigen oorsprong, zelf zijn antithese. Het recht, zegt Dr. Kuyper kan niet anders worden verstaan, dan als een door God over ons ingestelde orde, die onze verhouding tot Hem en de onderlinge ver-: houdingen tusschen de creaturen niet al leen regelt, maar ze ook door straf en herstel, waar ze gekrenkt zijn, hand haaft. Het rechtsgevoel is onder de men- schen als regel vrij sterk ontwikkeld. Op wat goed of slecht is, reageert ve ler besef soms zeer zwak, op wat waar-* heid of leugen is reeds veel sterker, maar 't sterkst is de reactie, zoo men voelt dat er onrecht plaats grijpt. Dit kan niet geduld. Hiertegen komt schier ieder vanzelf en vaak met storm achtige geestdrift op. Wij zien dat reeds bij kinderen. Wanneer daar onrecht gepleegd wordt in het gezin, de school of zelfs op straat, dan verzet zich daartegen al wat in het kind is. Het kan veel verdragen en het neemt het met allerlei begrippen vaak niet zoo heel nauw, maar als het onrechtvaardig wordt behandeld of als het tegenover an deren onrecht ziet begaan, dan komt het daartegen in oprtand. In dat opzicht zijn kinderen uiterst ge voelig vaak, en ouders en opvoeders doen wel indien ze met die fijngevoeligheid ten opzichte van wat recht is en onrecht, ernstig rekening houden. Die gevoeligheid voor het recht, blijft door heel het leven. De sympathie die overal gevonden werd voor de Zuid-Afrikaansche boe ren toen zij hunne wanhopige worsteling voerden met het machtige Engeland, vond vooral ook daarin zijn oorzaak, dat ge voeld werd hoe hier het recht werd ge krenkt en de macht over het recht zege vierde. De inval van Duitachland in België in 1914 werd door heel de wereld als on recht gevoeld en het is door die kren king van het rechtsbesef geweest, dat Duitschland in 1918 het onderspit moest delven. En het feit dat bij de vaststelling of wil men bij het opleggen van de vredes voorwaarden alleen met de macht gere kend werd en dat het recht als van min der waardij op den achtergrond werd ge schoven, zal tenslotte oorzaak zijn, dat de overwinning voor Frankrijk in een feitelijke nederlaag verkeert. Onze schoolstrijd was een strijd om het recht, en moest daarom voor de onli berale liberalen op een nederiaag nit^ loopen. En de groote liefde die hij ons volk ge vonden wordt voor mannen als Groen en Kuyper en Lobman, is te verklaren uit het feit dat zij optraden als kampioenen, voor liet recht. De Oranjes liehben goed en bloed ge offerd op het altaar van het recht. En daarom zal ons volk het Oranjehuis blijven eeren en liefhebhen en is de band tusschen Oranje en Nederland onverbre kelijk. Merkwaardig is zekor wel, dat waar 'over 't algemeen het rechtsgevoel zeer sterk ontwikkeld is, toch veelal met zekere minachting over de handhaving van het recht wordt gesproken. Vooreerst in theologischen zin. Wie vasthoudt aan het recht Gods, en win met Gods Woord belijdt dat aan dat recht moet worden voldaan, wordt niet zelden gebrek aan liefde verwe ten. Velen achten het verkeerd steeds weer te spreken van het recht Gods. Immers, God is liefde. En zóó lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij zijnen Eeniggehoren zoon gegeven heeft om zon daren te redd&n- Het Evangelie is de blijde boodschap dat de dorstigen mogen komen tot de wa teren om niet. Dat zij die vermoeid en belast zijn, tot den Heiland mogen gaan om hij Hem rust te vinden en vrede. Op die liefde wordt allen nadruk ge legd en van het recht spreekt men niet bij voorkeur. En toch is dat de spil, waaTom alles draait. God is groot in barmhartigheid, maar liever dan aam den eisch van het recht te kort te doen heeft Hij zijnen Zoon gege ven om de schuld te voldoen en de straf der zonde te dragen. Maar 't is niet alleen in theologischen zin, dat de beteekenis van het recht wordt onderschat. De vaak misbruikte uitspraak van een Kamerlid dat hij maling had aan juriste rij is tot een gevleugeld woord geworden. Er is zeker een1 soort juristerij waaraan wij maling mogen hebben. Er doen zich in het rechtswezen uitwassen voor, die den gang va.n het recht veeleer tegenhou den dan bevorderen. Toch moeten we met dergelijke uitdruk kingen voorzichtig zijn. Want als nog niet eens de macht, maar het gevoel den toon aangeeft inplaats van het recht, dan is de weg geopend voor de grofste willekeur. In onze dagen kan men vaak hooren spreken van een soepele toepas sing van bepaalde wetten. En daarvoor kan iets te zeggen zijn. Maar toch schuilt hier een groot ge vaar. Als het reclit wordt los gelaten, dan gaat alles wankelen. Daarom moeten we over het recht en de toepassing daarom niet lichtvaardig spreken. Integendeel, het doel van ons streven in staat en maatschappij moet zijn de handhaving en de bevordering van het recht. - Heel onze actie op elk gebied, moet, zal het goed zijn, terug zijn te leiden, tot een strijd om het recht. V Geschokt vertrouwen. In zijne onlangs te Groningen gehou den rede' over „Calvinisme en Volks kracht" poogde de heer G o 1 ij n te" schet sen een beeld van dezen tijd. Het beste woord zoo zeide hij dat ik vinden kan om de algemeene geestes stemming onzer dagen te kenschetsen is, geschokt vertrouwen. „Het ging zoo goed vóór 1914. Er was vrede en voorspoed, welvaart en genie ting daarvan. De mensck genoot ook van zijn autono mie. Immers, hij in zijn waan bestuurde het wereldgebeuren. Tot daar komt de geweldige uitbarsting, die met hare gevolgen de wereld nu al bijna 9 jaren teistert. Dan ontstaat wan keling op bijna elk levensterrein. Daarmee wil ik niet zeggen, dat er vroeger slechts helderheid en zuiverheid en vastheid van denken en handelen was. Maar de catastrophe werpt als het wa- \xe met een krachtigen vuistslag alles dooreen; op de wijze als men met een forschen armzwaai en een dreunenden slag de stukken van een schaakbord 'door een kan doen vliegen. Eerst kijkt de wereld verschrikt en verslagen naar wat er plaats grijpt. Angst grijpt menige ziel aan. Waar zijn nu de goden van dezen tijd waarop men gebouwd had? Op de verslagenheid volgt de verwar ring; er- komt ontbinding vanoude ineen- gegroeide levenswaarden, Het objectieve, het vaste in 's men- schen beschouwing moet op ruime schaal zijn plaats afstaan aan het subjec tieve. Het betrekkelijke, het relatieve wint veld. Het vertrouwen in het absolute is ge schokt. De vastheid ontbreekt en de mensch dobbert rond op de levenswateren, zonder roer, zonder kompas, zonder riemen zelfs om zelf te roeien." Deze teekening i3 zeker niet onjuist. Maar juist daarom is er thans zulk een rijk arbeidsveld voor allen die de Anti revolutionaire beginselen gegrond op de Souvereiniteit Gods liefhebben en belijden. De plaats van de vrouw. Door een onzer bladen werd de aan dacht gevestigd op do groote minachting die sommige der moderne wijsgeeren be toenen, ten opzichte van de vrouw. „N i e t s c h e toonde zich een vrouwen hater hij uitnemendheid toen hij schreef: „Men houdt de vrouw voor diep. Waar om? Omdat men nooit grond hij haar vindt. Ze is niet eens vlak. Wanneer de vrouw mannelijke deugden bezit is zij om er van weg te loopen. En wanneer zij geen mannelijke deugden bezit loopt ze zelf w!eg." Nog erger maakte het Schopen^ houwer, die het uitsprak: „De vrouw is geroepen tot verpleegster en opvoedster van het kind omdat zij zelve kinds is, en haar gansche leven door een groot kind blijft. Een soort middenstuk tusschen het kind en den mau, welke laatste toch de eigenlijke mensch is." Hoe ver staan dergelijke wijsgeeren verwijderd van wat Gods Woord ons leert van de ho,oge plaats en de verheven taak van de vrouw. Alle streven om de vrouw als een min derwaardig wezen te betitelen en behan delen moet door ons met de meeste be slistheid. worden tegengegaan. igen plaats en taak. In onzen tijd zijn de wereldsche wijzen wat betreft de waardeering van de vrouw in een ander uiterste vervallen. Men is gaan prediken de g e 1 ij k h e i d van man en vrouw. Alweer in strijd met Gods Woord. Met het gevolg, dat men ten principale op precies hetzelfde spoor komt. Wie niet erkent de eigenaardige plaats en taak van de vrouw, komt daardoor vanzelf tot miskenning en zij het onbe doeld tot minachting. Ieder ding is schoon op zijn tijd. Het hert is niet de mindere van den leeuw mits het blijft op zijn eigen plaats. Het wuivende ranke riet heeft zijn eigen schoonheid, maar die het verliest als men poogt het de plaats te geven van den beukenstam. Wie de met zorg gekweekte bloem, terwille van de gelijkstelling aan de ru we herfstwinden blootstelt, zal haar doo- den. Wie de vrouw wil eeren, moet haar la ten op de plaats haar door God gegeven. Wie dat niet doet, toont daarmee zijn minachting, ondanks zijne schoonschij nende theoriën over noodzakelijke gelijk stelling. STADSEilEyWS Spoorwegongsval. Bij den spoorwegoverweg: aan dp Haarlemmertrekvaart had hedenmorgen een spoorwegongeluk plaats. Trein No. 5, een sneltrein, die 9 uur uit Amsterdam vertrekt, naderde met een vaart van 80 a 90 K.M. uit de richting Warmond, toen een 700 M. vóór dien overweg de achterste wagen, (3de klasse) plotseling derailleerde. Vermoedelijk hebben de reizigers, die zich in den wagen bevonden, niet dade lijk aan een déraillement gedacht, totdat de trein den overweg in den Broekpolder naderde, waar ongeveer de berm op houdt, en waar nu de wagen over de bielsen hotste. Volgens het getuigenis van de passa giers heeft de noodrem niet dadelijk ge werkt, toen zij daarvan gebruik wilden maken. Over een afstand van bijna 500 Meter reed de wagen naast de rails, wat in den wagen een paniek veroorzaakte Van buiten af bemerkte men het onge val eerst, toen de wagen op den wissel, even voor den overweg gelegen, terecht kwam, waarbij de wissel gedeeltelijk uit zijn verband werd gerukt. De wagen' hing nu geheel scheef achter den trein, waardoor hij in aanraking kwam met langs den spoorweg staande onderdeelen van een seintoestel, waarvan de draden, die vlak boven den grond loopen, werden meegesleurd. De machinist bemerkte nu wat er aan de hand was, en wist in een oogenhlik den trein tot staan te brengen, die groo- tendeeh uit zijn verband was gerukt. Zoo kwamen b.v. de buffers van den derden wagen in die van den tweeden. Van de passagiers, die nu den trein verlieten, bleek gelukkig niemand eenige letsel te hebben bekomen. Intusschen dreigde echter voor hen een nieuw gevaar, doordat, terwijl ze op do lijn liepen, uit de tegenovergestelde rich ting een sneltrein uit Den Haag naderde. Do seinwachter, die een oogenblik had gedacht, dat hij met zijn heele huisje zou worden meegenomen, had echter de tegenwoordigheid van geest om het sein van het naastgelegen spoor over te zet ten, waarna die trein direct stopte, en de reizigers hun wagens konden verlaten. De locomotief van den verongelukten trein nam de voorste wagens, waarin de andere passagiers hadden plaats geno men, mee naar het Sthtion. Inmiddels werd het verkeer over enkel spoor geregeld, en verschenen spoedig do betrokken inspecteur en verdere deskun digen om de situatie op te nemen. Van de drie achterste wagens bleken de meeste smeerpotten te zijn ontwricht, alsook enkele treeplanken enz. Als een bewijs hoe ook de wagen vóór die, welke gederailleerd is, in de knel ge zeten heeft, kan dienen, dat de voorste en achterste wielen op, en de middelste naast de rails stonden. Dat de ontspoorde wagen niet is omge slagen moet waarschijnlijk worden toege schreven aan het intactblijven van de kopnelstang, zoodat de wagen, die nieh zeer zwaar was, geen vrijheid van bewe ging had. De algemeene verwachting was, dat het herstellingswerk nog wel eenigen tijd zal vorderen, zelfs werd gesproken van he- dennnacht, eer het verkeer weer normaal zal zijn geregeld, wat met den Zaterdag niet erg gelegen komt. Hoogere Burgerschool met 5-j. c. Leiden. Overgangsexamens. Bevorderd, van de 1ste tot de 2de klasse: Onvoorwaardelijk: W. Af^bersberg, K. J. Bekooij, A. J. Bergers, "G. Beulink, A. G. Boehmer, T. Boekee, L. W. J. Bou- huijs, S. Buijs, D. J. Christiaanse, Catrina Dre verman, H. G. Fr entzen, Gelpe Ester Sollewijn, W. F. A. Grimme, H. M. Hue- ting, J. A. Meijlink, H. Schultz, J. M. De- kleermaeker, J. P. H. Hemerik, H. F. v. d. Horst, B. K. Huijsmans, E. F. Jacobi, C. W. J. Janssen. Elisabeth J. Kesselring, Petronella v. <L Kloot, A. J. J. Kuik, A. Leewia, Greta Loeb, J. H. Maartense, C. A. van Malssen, C. W. Th. M. Meuwese, P. A. v. d. Poel, J. A. Raasveld, J. C. Schalkwijk, M. J. Uijtermerk, W. van Po- lanen, A. H. F. Endema, J. G. Gerstel, H. J. van Leeuwen, F. Meijers, Johanna W. G. Mulder, A. Pont, -Wilhelmina C. van Booijen, G. San Giorgi, O. F. Schüdel, J. A. Smit, F. M. M. Smolders, G. L. Sijp- kens, Catharina M. Verver, L. P. S. Vrins, C. C. J. Wernink, J. Winsemius, C. M. Wijkmans, A. Zwitser, W. van Zijverden. Voorwaardelijk: \V. S. A. Colenbrander, Cornelia A. Kuipershoek, Th. Perquin. Afgewezen 16. Van de 2de tot do 3de klasse: Onvoorwaardelijk: C. J. M. Bakker, G. J. M. Blietz, H. J. Blom, H. v. d. Boom, Anna Ensink, Frederika Cl. Fonteijn, Oon stance Goedbloed, B. J. Hermans, L. Hoo- genstraaten, F. Plantinga, Cornelia Segaar J. C. Verhage, Christina W. J. de Vries, B. Werkman, P. J» van Blarkom, H. F. Juta, Alida de Kier, W. F. Krijnen, H. W. Meijeraan, D. Noteboom, O. Ie Poole, F. L Postel, D. v, d. Putten, Alida Sanders, W. N. Steur, P. Straathof, K. P. Tjibbes, O. P. Tuk, P. A. Verdegaal, Maria A. Wel ling. Voorwaardelijk: A. Akkerman, J. van Exter, P. C. J. Gilhuys, H. D. Kolkman, W. P. Sybranda, J. C. Zaalberg. Afgewezen 12. Van de 3de tot de 4de klasse:- onvoor waardelijk: Henriëtte A. Bakker, D. de Bes, J. A. Blanken, J. M. Biokpoel, J. W. Boehmer, Roelofje G. Bosscha, C. Broek huizen, A. L. Demenint, H. Tj. Dijkhuis, D. W. Duyster, S. D. Duyverman, H. J. de Graaf, G. L. Hofstoenge, J. P. J. M. Hol- lants, S. H. Joustra, T. P. Ongkiehong, H. de Wilde, H. M. Batteljee, J. Bloot, Alida M. J. de Bruin, O. A. A. Kesseling, N. v. d. Laan, P. J. Lebbink, F. J. v. Lith, H. C. Meijer, E. L. Molt, E. L. Nauta, A. A. J. Nieuwenhuis, Petronella J. Noteboom, W. F. v. Peijpe, W. B. A. Perquin, Hermine Poppe, Betsy de Tombe, J. A. Baak, H. J. M. de Graaf, J. C. Hulst, W. Jorissen, Pau line E. J. M. Kellenaers, Jacoba KI. van Nieuwkerk, J. H. F. du Pon, Johanna M. Raadsen, B. San Giorgi, Th. Segaar, P. H. Teunissen, V. Verberg, J. A. Vermey, H. F. A. M. Walenkamp, W. H. v. Zoest. Voorwaardelijk: M. J. M. A. Geijer, K. v. d. Heijden, Post, Hendrika H. Th. Pino, A. A. v. Reijzen, J. L. F. C. A. de Thouars. Afgewezen 3. Van de 4de tot de 5de klasse: onvoor waardelijk: Ainalia S. Oahen1, P. A. Cornet C. N. Cramer, Caroline Dikshoorn, F. G. Eeftens, Gelpke J. P. Sollewijn, J. Ger- ritse, Leentje Goldberg, Cornelia H. A. Hammes, Klazina Hommes, P. Ketbenis, C. J. v. d. Noordaa, G. J. Rijkmans, C. J. v. Sluijs, L. Stam, S. E. Vies, Adriana E. B. v. Zwieben, Marianne Bosnian, L. Eng- berts, T. Hilarius, A. Hill, J. L. N. Hoor weg, Beatrice L. Th. E. Janssens, Anna M. Molt, H. Th. Perquin, J. la Riviëre, B. H. A. Stüve, J. P. A. Timp, J. Verschoor. Voorwaardelijk: G. M. C. Flens, Petro nella M. de Tombe, J. H. L. WennekuB, Ja coba M. Curvers, B. H. Kroon, L. J. v. d. Laan, Cornelia de Man, A. M. W. Pitlo. Afgewezen: 6. Met betrekking tot den bazaar, die op Dinsdag en Woensdag a.s. op „Voor dorp" te Leiderdorp, ten bate dier stich ting zal worden gehouden, vernemen wo inog dat do daaraan Verbonden theemid dag officieel zal worden geopend op Dinsdagmiddag te 2 ure. Bij gunstig weer is er zeker reden om een zeer druk bezoek te verwachten. Een heerlijk rustig zitje op do lom merrijke plaats der stichting heeft voor velen nog steeds en terecht veel aantrek kelijks. De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat zij die zich minder gemakkelijk over dergelijke afstanden bewegen, ge bruik kunnen maken van do autobussen der A. D. W. A. L. en M. O. D. A., die af rijden van de Turfmarkt langs de Haar lemmerstraat en Lage Rijndijk en die respect, om 3.15 en 6 uur, en 4.—, 4.15, 7. 30 en 8 uur vertrekken. Naar men ons verzekerde is reeds een flinke partij goederen van verschillenden aard voor de bazaar bijeengebracht en vervaardigd. Bij den Spoorwegoverweg aan den Haarlemmerweg had gistermiddag om 5 uur een eigenaardig incident plaats. AOVERTENTIE-PHIJS Gewone advertenttën per regel eenï rjngezonden Medecleelingen, dubbel tariefi •Bij contraofc, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij yooruitbet^ ling t— van ten hoogste 30 woorden, wordea dagelijks geplaatst ad 50 clnfc. De gebr. Z., uit Rijnsburg, kwamen n.L aanrijden met een wagen, juist op het mo ment dat een trein in aantocht was, en de afsluitboomen werden neergelaten- Naar het oordeel van de beide gebroe ders was de overwegwachter even te vlug, waarom zij op een heftige manier tegen' hem uitvoeren, en hem zelfs te lijf wilden gaan. Alleen door in het wachthuisje te gaan, kon de wachter zich aan een mishande ling onttrekken. De gebr. Z. zullen zich nu voor den rech ter hebben te verantwoorden naar aanlei ding van hun onbehoorlijk optreden. Woensdagavond, 18 Juli, zal in „Irene" te Oegstgeest een vergadering worden gehouden van lidmaten der te institueeren Geref. Kerk te Oegstgeest, ter verkiezing van ambtsdragers, alsme de ter regeling van verschillende zaken die op de institueering betrekking hebben. Zij, die bezwaar mochten hebben zich aan het besluit der Classis te onderwer pen, kunnen daarvan kennis geven aan: den heer A. F. Kraan te Oegstgeest. Op den hoek Hoogewoerd-Plantsoen kwamen hedenmorgen een wielrijdendi heer en dame, die elkander moesten pas-s seren, met de fietsen in minder gewensch* te betrekking, door tegen elkaar op te rij den. De juffrouw, genaamd B., bleek een vrij ernstige vleeschwond aan het linker-» been te hebben bekomen. Zij werd per auto van den E. H. D. naar het Acad. Ziekenhuis gebracht ter verdere behandel ling. Gisteravond om half tien werd brand gealarmeerd in perceel Janvossensteeg No. 12. Zoowel de politie- als de stoomhrand- spuit waren onmiddellijk ter plaatse. Het bleek echter dat de aanwezige rook dn het perceel, was ontstaan doordat op een achterplaatsje een droge dweil hing te smeulen, waarop een eindje sigaret was weggeworpen, zoodat het vuur met 'klein materiaal in casu een emmer water kon worden gebluscht. Op den openbaren weg te Oegstgeest 'heeft gisteravond een aanranding plaats gehad, gepleegd door zekere J. K., en een. onbekenden chauffeur, die het voorwerp .van hun aanranding den heer A. W. met /een mes zouden hebben gedreigd. W. deed aangifte bij de politie te Lei den, die het verder onderzoek echter heef> overgelaten aan de Oegstgeester politie, als behoorende onder haar ressort. De twee gebroeders K., wonende op de Waardgracht, kregen gisteravond twist op de Heerengracht, die ten slotte zoo hoog liep, dat de eene n.l. Gerard K., zijn broeder Johannes met een mes in den rug stak. De gestoken© begaf zich naar het poli-» tieposthuis aan de Haven, vanwaar hij, pa voorloopig te zijn verbonden, werd overgebracht naar het Acad. iekenhuis, waar hij verder werd behandeld. De dader is gearresteerd en in verze* kerde bewaring gesteld. i; i Met ingang van 12 Juli a.s. zal varw uit Leiden weer een nieuwe auto-omni-» busdienst in verkeer worden gesteld. Deze lijn vindt haar eindpunt te Den. Haag (Nieuwe Markt) en loopt over .Voorschoten, Veur en Voorburg. Deze dienst genaamd: de Eerste Veur- sche Auto Omnibusdienst is reeds de vijf-» de welke Voorburg met Den Haag ver-» bindt. BiMNEffyLAuJEÜ Eerste? Kanier. De leden der Eerste Kamer zijn ter openbare vergadering bijeengeroepen op Dinsdag 10 Juli des namiddags te half 9 uur. De Eerste Kamerverkiezingen. Naar de Tel. verneemt, zullen vanwege den Vrijheidsbond bij de Eerste Kamer verkiezingen voor de groep Noord-Hol-» landFriesland candidaat worden ge steld, mevr. Wijnaendts Francken-Dyse-» rink en de hoeren S. v. d. Bergh Jr., dr. J. E. van Weideren Bengers, K. Bree- baart, D. J .van Houten, mr. J. A. Stoop, H. Eisma cn dr. H. de Hartogh. De Vrijwillico Landstorm. Werden tot heden tot een vrijwillige verbintenis bij den landstorm slechts toe-» gelaten jongelingen, die nog geen deel hadden genomen aan de loting voor den dienstplicht (en dus niet weten of zij al dan niet tot het verrichten van weTkelij-» ken dienst verplicht zijn), thans is be* paald, dat ook nk de loting nog a.a» dienstplichtigen tot een verbintenis kun* nen worden toegelaten. („De Avp.") Politiek draaibord. Mr. 'A. J. Fokker van Craaijestein en. Bengerskerke, oud-lid van de Eerste Ka* mor der Statcn-Gencraal voor de liberale partij, die het vorig jaar verklaarde de Christ. Fist, begins len te zijn toege*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1