ten, RITMEESTER OPRUIMING re «roer Schoenenhuis DE FAAM's" KLEEDINGMAGAZIJNEN STROOHOED 0. DE JAGER, WoifCflGD, Linnen Bandschoenen Kamgaren Co!bertcostumes f 35.- WEGENS UITBREIDING ALEX J. GOPINI Botermarkt 9 Sp alt aiülelea, it niet nfa tieitiii, 19 pfl. korling HUM AGSOLAN. JOH. DE HEER E VOTO DORDRACENO Or. A. ICUYPER Witte „Gym Schoenen L. v. ESGH - Lederhandel INBRAAK. Zaterdag Opening A. v. d. KAAI, Telef. 6661 MODE-VAKSCHOOL ff AFOEEL9NG HEEREN- EU K1NDERKLEEDING Denkt U om onzen aan f Waapom zult U een duurdene koopen? Ze zijn toeh alle even spoedig geel- KLEERMAKER Gevraagd een jongen, 15 a 16 jaar, voor le klas werk. D. Kraaij, Hoogewoerd 163a. 4417 JERUEL. Zondag spreekt o.a. Ibroeder Yan der Horst, heiligin-gs samen komst, onderwerp „Een Pas lood". Amoe 7 8. Avondsamen- komst 7 uur: „Komt" Lukas 14 17, half vier openluchtwerk. Zaterdagavond negen uur bid stond voor alle-arbeid van het "Godsrijk. Steeds vrije toegang. GEVRAAGD tegen 1 Augustus een net twee de Meisje. Liefst niet beneden 18 jaar en P. G. Mvr. de Rooij, Korte Mare 24. 4428 OPENBAAR SLACHTHUIS. Zaterdag van 810 uur ver- - koop van een buitengewoon grooto partij versch rund- vleesch, voorwaardelijk goedge keurd, 40, 50 en 60 cen't per pond, rundvt, reuzel, beenen. ELECTRSCIEN bekend met de aanleg van elec- trischo installaties, kabel en e pan werk, tevens kunnende draaien en bank werken, zoekt een hem passende betrekking in Leiden of Omstreken. Brieven aan het Bureau van dit blad onder no. 44-24. H. DE IVJQQY POELIER handel in Eieren, Wild en Gevogelten, Lange Diefsteeg 18$ Tel. 1184. Dagelijks voerhanden: Gemes te Piep- en Braadkuikens, als mede eerste kwaliteit Soepkip pen en Eendvogels. 9055 Illl^llSlltflSSll Gitterkoek 16c.p.ons Halve Maantjes 18 Nikkers 18 Bokkepootjes 18 Cocos Macroonijes15 Spaansch brood 18 Krakelingen 18 Slanroomhoorntjes 24 Slanroomsoesjes 20 Zandsprits 15 Vanillesprits 16 enz. enz. enz. Wi] gebruiken eerste kwaliteit grondstoflen Bails Versclie Eeiijes 8 cl Wordt thuisbezorgd zonder prijsverhooging. Oranjegracht 71 Lage Rijndijk 27 Doezastraat 11 en Zaterdags cp de Markt (geen leven) VRAAGT voor Leiden en Omstreken tegen genot van hooge provisie. Srieven onder No. 4426 Bureau van dit Blad. 8 ct. 8 cf. 8 ct. 8 ct. prsreta 8 ct. Sigaar SUMATRA Zandblad. Verkrijgbaar bij 4416 HOOSEWOERD 96. Sicaren-Maoozijn, PijpeiÉis. A!s AGENT van de ÉMtlÉSÉCOIMl te KATWIJK AAN ZEE treedt vanaf HEDEN op, de Heer L5JDWEG ga. Voor Advertentieën en Abon nementen wende men zich tot bovenstaand adres. tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en -voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huidverschilvering, kloven, barsten, zweren, open beenen, pijnlijk bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met Wortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- telboer, verkrijgbaar 75 cent bij de verkoopers van Wor- telboers Artikelen. 36^3 CK9 LI-SALPETER en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 4384 C. v. VLIET, Rijn- en Schie- kanaal Leiden, Tel. 1428. Oude Rijn 180. 11.50, f 2.25, f 2.95. Spaanbroek's Goedkoope Winkel JANVOSSENSTEEG, hoek van der Werffstraat, LEIDEN is en blijft het beste en goedkoopste adres voor prima kwaliteit RïjwaelonderdeeBen, Banden, Ijzer waren, Gereedschap, Electr. Zwak- en Sterk stroom-Artikelen, enz. enz. 9023 Alle goederen worden met volle garantie geleverd' H.H. Wederverkoopers en Reparateurs ruime korting Men lette op het juiste adres - Geen filialen IWF* Alleen: Janvossensteeg, hoek v. d. Werlfstraat Reclame-Aanbieding in 8SSF" Ziet de étalages. ~W% Hst enorm succesdat wij m ochten ondervinden gedurende het eerste jaar, dwingt ons, onze verkoop-ruimte te vergrooten. Voor wij echter hieraan kunnen beginnen moeten wij ruimte maken iORGEI^ BEGINT ONZE GROOTE OPRUIMING 9022 -■ i ZIET DE ETALAGE HEEREN MODE-ARTIKELEN Haareiwif in fiabSetien ter specifieke voeding van de haarwortels. Prof. Br. A. TSBaschke, Berlin, zegt hiervan: „Ik heb den vasten indruk gekregen, dat de bereikte gunstige resul taten aan dit praeparaat te danken zijn." Prof. Dr. P. G. Unna, Hamburg: „De tot nu opgedane ervaring moedigt tot eene uitgebreide toepassing aan." Dr, B-I. J. Myhuis, Huidarts, Arnhem„Met de verkregen resultaten ben ik zeer tevreden." Ongeveer gelijkluidend schrijven: Prof. Hauck, Erlangen; Prof. Schuie, Freiburg; Dr. Lykle do Jong, Den Haag; Dr. Th. v. Óooren, Den Haag; Br. A. de Leeuw, Schiedam; en.ruim 1000 ander artsen. 12120 Vraagt gratis Literatuur aan 't Hoofddepot: Dr. H. NANNING's Pharm.Chem.Fabriek, Den Haag Wenscht U niet te duur uit te zijn bij 't koopen van een PIANO ORGEL INBOUWPIANO bezoekt dan onze Magazijnen. Wij brengen een uitgebreide colteclio van aanbevolen fabri katen, zoowel in de eenvoudigste, als wal meer duurdere merken en verkoopen legen LAGE PRIJZEN. S99 ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN RAAG Hoofdkantoor ROTTERDAM, Oostzeedijk 34/32. Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen omtrent ons speciaal HUURSYSTEEM Bij J. H. KOK te KAMPEN is verschenen: Het EERSTE DEEL van TOELICHTING OP DEN HEiDELBERGSCKEN CATECHISMUS door 23ER1SE ONVERANDERDE DRUK. Compleet in vier deelen - gebonden In stempelband f 6.75 $p?F- Ten einde dit hoogst belangrijke werk onder ieders bereik te brengen, verschijnt het tevens 4202 in 30 aflev. £id ff 0.75 per aflevering. Op deze wijze kan de aankoop voor niemand bezwaren met zich brengen. De inteekening is opengesteld bij alle soliede Boekbandelaren en bij den Uitgever 3040 I1.50. DonkersJeeg 5 Haarlemmerstr. 299 Contrasteer bij den Particulieren Bewakingsdienst, Galgewater 15. Tel. 177. Oudste instelling, betrouwbaar personeel, grootste omvang, bewaking geen bijzaak, eu gij reduceert de kans van inbraak tot een minimum. Referenties: Rijks, Gemeonte en Sroot-Indusfrie. Directeur, 4421 D. A, SMITS Jr. Vader, waar kocht U die Pijp toch, Die zoo mooi en sterk is? Franchsmon, daar moet je zijn voor 4415 Goede waar, niet duur gewis! En uw Tabak en uw Pruimpje? Waar komt Opoe's Snuif vandaan? Fraachimon, daar moet je later, Als je groot bent, koopen gaan. Jan, onthoud steeds deze les: „Fraachimon, is het beste adres S" Telefoon 1611 - Haarlemmerstraat 264 pooccci xxxx.jbbu^v- j van de Vischhal Haarl.straat 232, l voorheen GLASTRA Co. 4429 Aanbevelend sj mot 5 j. c. LEI D Er* Het toelatingsexamen voor alle klassen is be. paald op 9 en 10 Juli a.s„ 's morg. ns 9 uur. De aangifte daarvan kan alsnog geschieden bij den Directeur Dr. S. C. MEYERINS. Witte Singel 7. Indien U in andere bladen adverteeren moet, draagt dit dan op aan de Administratie van de Hieuwe Leidsche Oourasit. Voor U brengt dit geen verhooging mee, integendeel, het biedt U gemakken. Voor ons geeft dit voordeelen, waardoor de Chr. Per9 financieel wordt gesteund. Administratie N. L. Crt. YfrilDlS KÜEPPEN kan elke Dame en Meisje zonder rekenen en teeke nen van alle boven- en onderkleeding, 90kjongens- en kinderkleeding. Zendt postwissel d f 1.60 of briefkaart en U ontvangt per omgaande een boek voor zelfonderricht met meer dan 100 modellen en daarbij een gratis apparaat, om U te laten zien koe gemakkelijk onze methode is. Verschillende naai en huishoudscholen werken met succes, volgens onze schriftelijke methode. 13946 Schriftelijke opleiding Coupeuse met diploma. Opleiding Leerares. Vraagt prospectus. Een boek voor GARNEEREN en AFWERKEN a f 3.— Zend briefkaart M. HENDRIKSE-KNAPEN, Gediplomeerd Leerares en Directrice TOLSTEEGSINGEL O.Z 50 - UTRECHT Postchèque- en Gironummer 76650 BBHH9I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4