1371/< Burgerlijke SSaad Leïdesi - 27 Juni. Geboren: Gcrardus Josephu» z. van J. T. v. Galen en M. J. C. de Graaf An- toniua z. van P. Ilorree en J. C. v. d. Laar. Öchuw dJ. Rooyakkers jm. en D. v. Velzen P. Lugthart jm. en E. C. Kret jd. G. A. Zwanswijk jm. en M. Gulde- mond jd. M. W. Luiten jm. en C. Doo- ve jd. J. H. M. Wasserman jm. en A. M. v. Nieuw kerk jd. R. du Pon jm. en T. dc Graaf jd. O. Kuilt wedr. en B. de Groot jd. J. G. Kroesemeijer jm. en G. v. d. Nat jd. J. Dool jm. en A. H. Mie- remct jd. J. W. Carton jm. en M. Philip- p0 jd. B. Batelaan jm. en A. Plezier jd. Do vergadering spreekt haar waardee ring uit voor hetgeen het Oentraal Bureau in deze heeft gedaan. Dan zegt het bestuur dat met den terrcinbeambte niet tot over eenstemming was te komen, zoodat de ver- eeniging een andere beambte zal moeten aanstellen. Sollicitanten zullen worden op geroepen. Naar aanleiding van een desbetreffend voorstel, gedaan in vorige vergadering be sluit de vergadering thans het lidmaat schap van den Ned. Tuinbouwraad op te Als datum voor den aanvang van veilen wordt bepaald dat dezo zal zijn: Maandag 2 Juli a.s. te 2 uur. Per advertentie zal zulks in dit blad worden bekend gemaakt. Over het afgeven van kisten-, toebehooren- do aan do vereeniging, wordt lang gedis- cuseerd. Besloten wordt ten slotte dat niet meer dan 20 kisten tegelijk per tuinder zullen worden afgegeven. Is er meer voor raad, dan zullen degenen, dio de grootste kwantums aanvoeren hiervoor het eerst in aanmerking komen. Het statiegeld wordt vastgesteld op f 1. per mand en f 0.25 per zak. Kisten f 0.60. Vastgesteld wordt, dat de leden die meer materiaal van de veiling terug ontvangen, dan hebben aangevoerd, hiervoor het vast gestelde bedrag zullen moeten bijbetalen. Wie te kort heeft terug ontvangen zal bin nen enkele dagen het tegoed ontvangen. Bij de rondvraag komt dc aangelegen heid aan de orde die ook onlangs in de vergadering der groep Veilingvereenigin- gen, gehouden te "Utrecht, is besproken, n.1. of het geen zin meer heeft de regee ring te bewerken het indertijd door den tuinders afgedragen percentage voor de Nederlandsche voedselvoorziening, van welk bedrag de Groenten-Centrale oen voordeelig saldo had van ruim drie milli- oen gulden, voor den tuinbouw terug te jien te krijgen, evengoed als de noodlij dende drogers en zouters een bedrag hier van hebben ontvangen van f3.000.000. De houding in deze aangenomen door den heer O. van Spronsen, aan wien het met groote zekerheid te wijten moet zijn dat de zaak voer de tuinders zulk een ongustig verloop gehad heeft, wordt ten scherpste gelaakt. Harde woorden worden aan diéns adres gericht. Voor de bewijzen wordt verwezen naar het verslag in „De Tuinbouw" van 4 Mei van de gehouden vergadering te Utrecht, waar bedoelde v. Spronsen tegenwoordig va-s en waar deze trachtte, het bestuur der Groep Veiling-vereenigingen te be schuldigen, doch waar door de heeren Slot te Langendijk den heer Kok te Loosduinen Trienekens uit Venlo e.a., de heer v. S. volkomen ontmaskerd is. Het bestuur zegt aan het Centraal Bestuur naar een en ander nog eens te zullen informeeren, doch geeft toe dat 't geld onrechtvaardig in de schatkist is gekomen en den tuinders eerlijk toekomt, er, aangezien de toestand van 's Rijks financiën, weinig kans is dat dit terecht zal komen. Gevraagd wordt nog, om ook a.s. najaar een vergadering te houden in verband met de actie voor den zomertijd Wanneer gewacht wordt tot de jaarvergadering zou het in- iusschen te laat zijn. Opgemerkt wordt dat, waar in do vorige vergadering ge vraagd is aan den Burgemeester te ver doeken hiervoor in de Eerste Kamer zijn medewerking te willen verleenen, gezien net feit dat Z.Edelachtbare daar juist ge pleit heeft y o o r het behoud van den zo mertijd, hem thans te willen vragen als dit onderwerp weer aan de orde komt, niet het woord te voeren. Hierna sluit de voorzitter de vergade- ving, met dank voor de aangename dis- cusies. ZOETERWODDE. Het mond- en klauw- seer in de gemeente breidt steeds uit. Thans komen reeds bij vijf veehouders ge vallen voor. Daar de melk (weliswaar voor waardelijk) in consumptie wordt gebracht, zij het niet ongewenscht er op te wijzen, om toch vooral geen ongekookte melk te drinken. Een wielrenner had net ongeluk dat op den Hoogen Rijndijk alhier de voorvork van zijn rijwiel brak. De berijder smakte tegen de grond en bezeerde zich deerlijk aan hoofd en han den. In bewusteloozen toestand werd hij bij de J. binnengedragen en aldaar door den inmiddels geroepen Dr. Persant Snoep verbonden, waarna hij naar Leiden is ver voerd. WOUBRUGGE. Nu a,s. Zondag in vele Kerken herdacht zal worden, dat voor 400 'jaren de twee eerst© bloedgetuigen in de duidelijke Nederlanden, Henjdrik Voes en Johannes van Essen hun leven lieten om iet Evangelie van Christus, zal op dien dag ook niet vergeten worden, den eerste bloedgetuige in de Noordelijk© Nederlan den, Johannes Pistorius, daar het juist 400 jaar is geleden, dat deze in det kerkge bouw te Jacobswoude, de reformatie pre dikte. Niet onmogelijk, dat ds. Bakker op Üen dag zijn beid© voorgangers te Brussel heeft herdacht. Op de plaats waar hij toén predikte, afcaafc nu ter herinnering een monumentale ïardsteemen bank, met het jaar 1523 daarin gebeiteld. Dc cpllecte alhisr g^- houden voer het Tehuis voer alleenstaande blinden van alle gezindten te Wolf hezen, heeft in totaal opgebracht f 34.30. BOSKOOP. Woensdagmorgen werd onze gemeente bezocht door een gezel schap dames en heeren, deel uitmakende van het congres voor plantenziekten. In een 2-tal luxe bootjes kwamen de gasten alhier omstreeks 11 uur vanuit Gouda aan. Na een rondgang door de gemeente ver- eenigde het gezelschap zich in hotel „Klaassen, alwaar het gemeentebestuur hun een maaltijd aanbood. Opdegehou d onver koo- ping ten overstaan van notaris Maarschalk alhier zijn de perceelen toegewezen als volgt: De twee huizen aan de Achterkade no. 101 en 103, kooper den heer v. d. 'Berg, te Waddings veen voor f 9210.De brand- s tof fens churen van dc stcilen, kooper den heer S. Venveij alhier voor f3150.—. Woensdagmorgen z ij n door den heer D. J.v. d. Ven, de man van het Openlucht-Museum en de bekende film „Nederland in beeld", alhier ©enige opna men gedaan, oa, ook aan de brug, waar juist de jaarlijksche betalingen plaats had den. Coöp. Vereeniging „De Boskoopsche Veiling3'. Er werden prijzen besteed als volgt: Rozen: Ophelia 60 ct.; Golden Ophelia 65 ct.;Sunburst20 ct.; Hadley 44 ct.; Pr. do Bulgarie 24 ct.; Kaiserin Aug. Victoria 26 ct-.; Mme Jules Bouchó 21 ct. per bos. Polyantharozen 5070 ct. per bos. Diversen: Dahlia's 100 ct.Gladiolen 5575 ct.; Pioenen 3340 ct.; Violieren 28 ct.; Campanula 13 ct.; Anjers 8 ct.; Delphinium 1128 ct.; Asparagus 33 ct.; Duizenschoon 9 ct-.; Beukenblad 00 ct. per bos. Aarbeien 2837 ct. per 5 ons. ALPHEN AAN DEN RIJN. -. "^In de v. Mandelslootsstraat kantelde gisterenavond een melkwagen, waardoor de inhoud van drie bussen over de straat verleren ging. Deheer C. J. Me ij er alhier komt voor op de voordracht voor Lecraar in 't Duitsch aan de Gem. H. B. S. en de Hoogere Handelsschool te Leeuwarden. Toen eenige jongens in de Juliana straat aan 't stoeien waren, viel een er van met zijn arm in ijzeren pinnen met 't gevolg dat hij door Dr. de G. moest verbonden worden. De 12-j a r i g e B., ha d h et on geluk over een hek te vallen met het ge volg dat zijn arm brak. Dr. de G. legde het eerste verband. HÏLLEGOM. Woensdagmiddag werd voor de leden der Gemeenteraad een de monstratie gegeven met oen motorbrand spuit, door den heer W. Lamèris, tech nisch vetregenwoci'diger der N. V. Govekc en Co., Technisch Bureau te Amsterdam. De motorbrandspuit is van zeer eenvou dige, doch naar het voorkwam ook zeer practische constructie. Eerst werd eenige malen rond gereden, waarbij de gemakke lijke bestuurbaarheid van het toestel bleek Daarna werd eerst op het land achter het Hof de spuit geprobeerd.'De proef slaagde goed. Zonder moeite werd boven de hoog ste bóomen uit, met twee stralen water gegeven. Beter kwam do doelmatigheid uit, toen de Openbare School werd bespoten. Hierbij kwam in het bijzonder uit welk een massa water in korten tijd en met kracht op een gebouw geworpen kan wor den. De demonstratie slaagde uitstekend, en maakte een goeden indruk. We hoorden een prijs noemen van f3500.verge leken bij vroegere opgaven, dio wij hoor den, niet zoo hoog is. eEUEneo HHEUWS Hef drama tc Eindhoven. In zake de geheimzinnige verdrinking van het meisje heeft de gemeentepolitie, onder leiding van commissaris Brinkman, ijverig haar onderzoekingen voortgezet. Dinsdagnamiddag om drie uur arriveer de het parket uit Den Bosch, bijgestaan door dr. Mettrop. Onmiddellijk begon het onderzoek der justitie, bijgestaan door den commissaris van politie. Dr. Mettrop, bij gestaan door dr. Verhagen, verrichtte in 't E.-K. Gasthuis de lijkschouwing. Naar men mededeelde, vertoont het lijk aan den hals teekenen, die doen denken aan een greep met een hand en nagelsporen. Nader wordt gemeld, dat K. gistermid dag na een langdurig verhoor ten over staan van den commissaris van politie en den hoofdagent v. d. Broek, een volledige bekentenis heeft afgelegd. Hij heeft het meisje dus verdronken. De aanleidendo oorzaak tot den moord wordt gezocht in het feit, dat K. den laat- sten tijd last en zorgen van het meisjo on dervond. Hij raakte in financieele moei lijkheden doordat hij een gedeelte van haar kostgeld moest betalen: zeven gulden per week; bovendien werd hij Zondag nog werkloos wegens ruzie met zijn pa troon. Dat alles was aanleiding dat hij Zondag Bergen op Zoom hals over kop verliet in gezelschap van het meisje, die daar nog koffers heeft achtergelaten. Zon dagavond arriveerde hij, met haar in Eind hoven, waar hij haar onderdak wilde verschaffen hij zijn ouders. Dit mislukte echter. Het meisje heeft even voor de deur van de ouderlijke woning staan schreien en is tqpn plotseling vertrokken om bij haar zuster onderdak te zoeken. K. volgde haar en haalde haar in op de Keizers gracht. Vandaar zijn ze, hun moeilijkhe den besprekende, samen bij de Dommel aan de Paradijslaan, aangekomen. Onder weg moet het meisje nog gezegd hebben: „Als mijn zuster mij niet wil hebben, dan weet ik wel wat ik doe." Hij trachtte haar to overreden terug tc keeren naar Bergen op Zoom, hetgeen zij echter niet wilde. De verstandhouding werd steeds minder goed. Al pratende bij de Dommel gekomen, greep E. het meisje plotseling van achte ren hij den hals en gaf haar een duw, waardoor zij in het water viel en verdronk. De moordenaar blijkt dat gedaan te heb ben om van het meisje af te zijn, want hij heeft haar verder aan haar lot overgelaten en is langs omwegen naar huis gevlucht. Het meisje moet nog geroepen hebben: „Moeder, moeder, laat me los! hulp! hulp!" wat door verschillende bewoners in de buurt is gehoord. Gistermiddag omstreeks vier uur legde K. een volledige bekentenis af. Hedennacht zou in tegenwoordigheid van K. een onder zoek ter plaatse van het drama ingesteld worden. Hedenochctend wordt hij overge bracht naar Den Bosch en ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld. Het lijk van het meisje wordt heden ochtend begraven. Een jaar geleden heeft K. in het krankzinnigengesticht te Voor burg gezeten. Reeds eerder schijnt hij zon derling met meisjes te zijn omgesprongen. RESHTZAÜCEIIS HAAGSCHE RECHTBANK. De Rechtbank heeft vrijgesproken: J. G. V., reiziger te N o o r d w ij k, van den hem te laste gelegde brandstichting in een auto, staande in een schuurtje bij de lunchroom „De Landbouw" aldaar. Veroordeeld werd: P. L. M. S., uit Zoeter meer, gede tineerd, wegens verduistering van f 6500 in dienstbetrekking ten nadeele van den Handelsraad Kring Delfland, tot 6 maan den gevangenisstraf met aftrek der pre ventieve hechtenis, terwijl deze bekl. werd vrijgesproken van de hem eveneens ten laste gelegde oplichting. De exploitanten van „Hotel des- Indes" te 's-Gravenhagc. De Haagsche Rechtbank veroordeelde H en zijn echtgenoote, gewezen exploitanten van het „Hotel des Indes" te Den Haag, wegens valschheid in geschrifte, meerma len gepleegd, tot 1 jaar gevangenisstraf, met aftrek van preventief. ACAPEIBIE.M1EUWS LEIDEN: Geslaagd voor het candidaats- examen in de rechten de heer J. C. van Es (Den Haag); voor het doctoraal exa men in de rechten de heer S. G. Gooszen (Den Haag). Na openbare verdediging van een aca demisch proefschrift, getiteld „Over Aesthetische Symboliek", werd heden be vorderd tot doctor in dc letteren en wijs begeerte dc heer Julius Honöré Marie Va- rendonck, geboren te Selzate (O.-Vlaan- deren). Geslaagd voor het candidaats-examen in de geneeskunde mej. N. G. Faber (Den Haag), mej. L. E. Meulèman (Den Haag), de heeren E. Groen (Den Haag), J. B. Kleijn (Den Haag), E. K. J. Boers (Lei den), W. E. Hueting (Katwijk aan den Rijn), J. Laeijendekker (Noordwijk-Bin- nen), J. Goslinga (Amsterdam), W. J. Landman (Leiden), J. J. van der Most (Schiedam). De heer Laeijendekker verkreeg hei praedicaat cum laude. Candidaats-examen rechten mej. M. J Uden van Drooge (Dordrecht), de heeren J. Schuttevaer (Lochem), M. Stillebroer (Rotterdam). Candidaats-examen Godgeleerdheid de heer C. L. Tuinstra (Scheveningen). Eindexamen Ned.-Ind. rechterl. dienst: de heeer Mr. J. Folpmors (Scheveningen). Examen akte M. O. voor de Maleische taal- en letterkunde: de heer Baginda Dahlan Abdoellah'1 (Priaman, W.-kust Su matra). STUPSfliEUlfS fJDRGELCONCERT PIETERSKERK. Het viel mij ditmaal buitengewoon moeilijk een critisch verslag te geven van het door Anton Tierie gearrangeerde or gel-concert omdat er zoo goed als niet te critiseeren viel. Het feit dat Tierio de organisator was, deed mij reeds vol verwachting op goede muziek naar onze mooie Pieterskerk gaan, doch het ten gehoore gebrachte overtrof verre wat ik er mij reeds van had voorgesteld. Hoe vol ontroering werd dat préludo en fuga van Bach door den organist zelf aangevoeld; geen rimpeltje van onzuiver heid een technisch kunstwerk. Bach deed het gisteravond heerlijk. Hoe mooi en frisoh speelde Alexander Sckmuller zijn „Ckansonne". Vel kleur maar toch beheerscht gaf hij een Aria van Goldmark. Ontroerend schoon was de devote haast schreef ik kinderlijk naïeve mu ziek van Senaillc. Het samenspel met het orgel was cor rect. Mevrouw Suze Luger was in de keus van haar programma ook tot Bach geko men. „Jesus unser Trost und Lehèn" word machtig en toch warm gezongen. Minder vond ik „Kornuit Soelen dieser Tag" de aanzet was niet welluidend. Het „Dignare" uit het Te Deum van Handel werd niet innig genoeg vertolkt. Verrukkelijk zong zij evenwel het Lar go van Handel. Toonkunst met haar afdeelingskoor heeft rijke kwaliteiten in a capelle-zang. zang. Uitstekend stemmenmatcriaal bezit het koor, doch zonder Tierie met zijn artis tieke leiding zou hot toch nimmer zijn wat het is. Ook gisteren bleek mij dit weer hóe Tierie zijn koor kneedt en begeestert. Zeldzaam mooi va^as Bach's „Bist du bei mir". Psalm 134 van Sweelinck werd. singu lier en met merkwaardige compactheid gezongen. Het moeilijke „Trauergezang" van Blummer werd technisch volmaakt weer gegeven. Een goede gedachte vond ik het om Valerius' Geöenck-KIancken aan het ein de te geven. Voor wie de muziek dieper zoekt dan in <Ie muziek zelve, was de devotie van deze volgroeid-prote8tantscke liederen een openbaring. Zooals ik in het begin reeds opmerkte de critiek zwijge hij de groote dank baarheid welke Anton Tierie en allen die ons dit kunstgenot hebben geschonken, waard zijn te ontvangen. Dat die dankbaarheid zich loono in een grootero opkomst van het publiek, dan nu het geval was. H. K. Mej. H. G. Noy, alhier is benoemd tot tijdelijk, leerares in de Fransche taal aan het gymnasium te Delft. Met ingang van 1 Juli zullen de tarie ven van bewaren van rijwielen in de Rij wielenbewaarplaatsen van de Cito aan den Stationsweg en van Vreemdelingen verkeer (Stationsplein) verlaagd worden. Naar wij vernemen is dc heer G., die vo rige week was verdacht van verduistering van een bedrag van f 3500, op vrije voeten gesteld. &J&glBES¥EBiüSEBg Bij de heden in café Zomerzorg, namens het Bestuur der R. K. Parochiale Jongens scholen, door de heeren L. van der Laan en Ir. Jan A. van der Laan, architecten, ge houden aanbesteding van „het bouwen van een Jongensschool voor U. L. O. aan het Pieterskerkhof no. 4, te Leiden, waren inge komen 21 inschrijvingen, t. w. van: L. Menken f 33744, Gebrs. Ransdorp te Haarlemmermeer en Lissc f 33726, Firma Rosdórff cn Gebrs. van Beukering f 32599, C. A. van -der Poel f 32500, C. J. van Val- dereu f 3149G, H. P. L. Vorst f 30425, A. H. Hollenberg te Zoeterwoude f 30990, Gebrs. Proper f 30000, J. Wam aar f 29900, Firma Bik en Breedevcld f £9350, Gebrs. A. J. den Ouden te Alpben aan den Rijn f 29000, J. Lcmmens Rotterdam f 28880; H. Korswa- gen Nzn. f 28150, A. A. van Tienhoven f 27827, J. Bakker en Co te Haarlem f 27700 W. P. dc Vrcedc, Noordwijk f 27800, "Wede. van Rijnswou f 27633, W. Oudshoorn en Zoon f 27444. J. Boonestaf f en P. Fiauw f 2328J, C. W. M. van Emmerik en E. W. G. van Dissel f 22977, Firma A. J. Vree burg f 22954. Zooverre geen woonplaats vermeld is deze Leiden. TELEGRAMMEN Na 6 jaar vrijgelaten. BERLIJN, 28 Juni (V.D.) De Duit- sclie onderdaan Arnold Holst, die in 1917 als officieele koerier van het Duilsche gezantschap te Adrzes Aleba op neutraal gebied door de Franscben werd gearres teerd en wegens spionnage ter dood ver oordeeld werd, is gister vrijgelaten. Do doodstraf was na jarenlange onderhande lingen in 10 jaar tuchthuisstraf veran derd. De rest van de straf is thans kwijt gescholden. De Etna weer in werking. LONDEN, 28 Juni (V.D.) Een tele gram uit Catania aan het Central News Agentschap dat gister een nieuwe hevige uitbarsting heeft plaats gehad aan de zuid zijde van den Etna. Gevreesd wordt, dat het waarneminsinstiuut door de lava is bedolven. De lavastroom zou een snelheid hebben van 1 K.M. per uur. Do cycloon boven New-York. NEW-YORK, 27 Juni (V.D.) Gedu rende den cycloonslorm, die Dinsdagnacht boven New-York gewoed heeft,werden een tweetal artisten, die aan de Musie Hall verhonden waren, gedood, toen zij langs het strand wandelden. 500 hoornen in de stadsparken werden ontworteld. De daken werden van de huizen afgerukt. Een dame, die in een auto was gezeten, werd gedood door een muur. die omvergeworpen werd De electrische draden geraakten verward De lichten in de theaters gingen uit. Ncd. kapitaal in Tsjecho-S!owakije. PRAAG, 28 Juni (V.D.) Ncderlandseh kapitaal, o.m. van den Laplata-groep to Amsterdam, interesseert zich voor de sui kerindustrie iu Tsjecho-SIowakije. Laatste Berichten Hei Eerste Kamerlid de heer Gilissen. Naar wij vernemen heeft de heer Gilis sen aan do R.-K. Statencluh van Zuid- Holland medegedeeld, met het oog op zijn vergevorderden leeftijd, dat hij zijn man daat als Eerste Kamerlid niet wcnsc.ht verlengd te zien. ^isscheE*ijbeP8chten. IJMUIDüN, 26 Juni. Heden kwamen van de trawlvissclierij hier aan den afslag de stoomtrawlers: IJM. 94 Peter D met f4372, IJM. 57 M. C. Klein met f 2329, IJM. 159 Julie Streiff met f2579, IJMDorothea met f2068, IJM. 46 Helga met f 1743; en de zeilloggers KW. 38 Bertha met f 475, KW. 22 Orion met f 1021, IJM. 148 Aric met f 694, KW. 60 Marucs Aurelius met f 447 aan besomming. IJMU1DEN, 26 Juni. Van do IJslandvis- scherij kwam hier aan den afslag do stoomtrawler IJM 10 Bergen met een be somming van f 9552. MARKTBERICHTE» LEIDEN, 27 Juni. Veiling, Bloemkool 1/8 —14, Idem IJ 3.50—S—Salade 1.20—3, Wortelen 415, Selderie 2.502.50, Pie terselie 2.20—2.60, Komkommers 713 alles per 100; Peulen 1824, Doppers 23 26, Postelein 913. Spinas.:* 1722, Aardappelen 1012, Aarebeien 5864, alles per IOC K-j. VOORSCHOTEN, 27 Juni. Veiling V. F. V. Aangevoerd 2300 eieren, prijs per 200 stuks i 6G,S5; Eendcicren por 100 fduka 6,45;' Hanen pcr stuk 0,051,25; Konijnen per stuk 0.40O.OóT RGELOFARENDSVEEN: 33 Juni. Veiling. Peen 13 cent per bos; Aardbeien 8 cor.l per doosje; Aardbeien 4005 cent per kilo; Peu len 1.551.30, Grocno Peulen JA51,65, Peulen I 1.95—2.20, Teuten 17 1,15—1,30, Doperwten 2,302,40, Gapucijners 2,05 2,25, Tuinboon en 1.90 per 10 kilo. Doorsneeprijs van 27 Juni met aftrek van veilingskos'en: Peuten 1.37, Tdcra No. I 1.73 Idem No. n 1.25, Idem Extra 2.25, Dop erwten 2.31, Gapucijners 2.09, Tuinboonen 1,52. ALPHEN AAN DEN RIJN, 27 Juni. Veiling. Per 100 Kg.: Spinazie 1416, Peulen 21 —22, Postelein 9—12; Per 100 bes: Peen 7 11; Per 100 stuks: Komkommers I 1011, Komkommers II 78, Bloemkool I 8—10, BI- cm kool H 5—7, Bloemkool III 2-^t; Per 100 pond: Aardbeien 2735. GOUDA, 28 Juni. Kaas. Aangevoerd 2!9 par tijen. Handel matig. 1ste soort f 4515, 2do soort 4044, Zwaardere met Rijksmerk 51 Lichtere 40—60. Boter. Redelijke aanvoer, handel vlug. Goéboter 0,851.Weiboter 0,750,S5. Eieren. Redctijko aanvoer. Handel matig. 65,50 per 100 stuks. Vee. Vette Varkens, redelijke aanvoer, handel matig 3435 cent per pond; Magere Varkens, redolijkc aanvoer, handel slécht, 40 45 cent per pond; Magere Biggen, redelijke aan voer 1622 per stuk; Vette Lammeren, rede lijke aanvoer, handel flauw 3040 per stuk; Nuchtere Kalveren, redelijke aanvoer, handel redelijk 18—24. TER AAR, 27 Juni. Veiling „Sh Phccas". Jonge Peulen 2.02, idem I 1.75, idem II 1.45, Doperwten 2.30, Capucijners 2.10, Tuinboonen 1.70, alles per 10 kilo: Bloemkool I 4,50—7.50, idem II 1—4, idem III 0,50 3.per honderd, Wortelen 16 cent por bos: Rabarber 2 cent per hos; Aardbeien 3442 cent per kilo; Aanvoer Jonge Peulen 263 zak ken idem I 968 zakken, idem II 34 zakken, Doperwten 343 zakken, Gapucijners 5 zakken, Tuinboonen 2 zakken." Veiling „Gdo zij met Ons." Jonge Peu len 2-152.10, idem I 1.751.70, idem TT 1.50, Doperwten I 2.30, Tuinboonen 1,85. Bloemkool I 7,50, idem II 3.50 per hon derd. Aanvoer 418 zakken Peulen I, 80 zakken idem jonge, 31 zakken idem IT, 63 zakken Dop erwten, 21 zakken Tuinboonen. OFFICIEELE BEURSROTEERWe. O.K. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 Nod. O.-I.. ofcl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Ruel. 1906 frs. 500 5 Rusl. 1910 frs. 500 Koloniale Bank rand Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgeos A. Jurgcns B Oude Philips R S. Stokvis Ara Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anac-onda copper Ccntr Leather Studebaker U S Steel Cortpania Handelsver. A'dam Dordtsche Petr. Gecons. TToil Petrol KrniinkTüho Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadd Holland Amerika lijn a. TToll. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Pakotvaart Unie Rolt. Lloyd Kou Ned Stoomboot I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Batavia Tabak Del? Cultuur Mij H. TJ S. Mij obl. 5ü H.IJ.S.M. obl 1000/'12 4 - Mij. i. E. S. S obl. 5Ï4 Atchison Topcka Erie common Kansas Cltv Southern Missouri Karkas Texas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 4% V.K. 1035'^ 10l7/8 1035/8 963/s *73/4 4V,6 S1/-5 f*U 1041/4 947/,, ISVn 103 047/, 181/j I 447 CS/4 352 303/4 911/2 2651/.; 851/, 188/4 07/s 116 1131/2 121 130 66/g 294 200 975/g 881/4 975/s 11V2 i 12 1391/4 137 Wisselnoteeringen (Amsterdam) Zicht. Londen 9 Berlijn Parijs Brussel Zürich Ween cu Rome Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm Ncw-York 11.723/4 O.O0168/| 15 09i/j 13.001/4 45.87 V* O 008G l!.J7Va Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht iu den mor gen van 28 Juni 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Metcovoio j h'ch Instituut te De Bildt. Hoogste Baromcterst.771.8 June 1 d- Laagste Baromcterst.: 760.4 Verwachting tot den avond van '_9 J uni Zwakke tot matige Westelijke tot Noord westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, 1 weinig of geen regen, iota wanner.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3