Dagblad voor Leiden en Omstreken. EIDSCHE COÜRA In Leiden en buiten Lelden 0 waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal .....f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal ......f2.99 4'Je JAARGANG. - DONDERDAG 28 JUNI 1923 - No. 971 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tei. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE» PRUS Gewone advertentiën per regel 22# cen£ Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariefii Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentië'n bij vooxuitbeta^ ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 coiit. Y De Leidsche Middenstand. Da Leidsche middenstanders behooren. nog nieit tot de Jan Salie's of do Lamme Goodzakken zooals de Vlamingen het uit drukken. Jan Salie, het geestesproduct van Pot gieter dié zich karakteriseert door z'n meisjesachtig voorkomen, z'n fleemenden spreektoon, z'n angst dat hij zich bezee- ren zal en z'n hangen aan moeders -chort. En Lamme Goedzak, zijn Vlaamsche oeof. die zich doet kennen door z'n overdreven verduldigheid, de bukker die zich maar al to gemakkelijk op den nek laat zitten. Tot die familie behooren de Leidsche middenstanders niet. Ondanks alles gaan ze nog niet bij de pakken neerzitten. Zij klagen en met reden over de malaise en de slapte in zaken, maar zij geven toch den moed niet op en weten als het moet nog wel aan te pakken. Daarvan getuigen, ook de plannen van de L. A. W. E. T. inzake het organisee- ren van een winkel-etalage-ten toons tel- ling. Uit het verslag van de Dinsdag gehou den vergadering blijkt dat de zaken flink worden aangepakt en dat onze win kelstand noreens weer het beste beentje voor zal zetten. Van den ondernemingsgeest van de L. A. W. E. T.-mannen getuigen ook de plannen omtrent de officieel© seiZoen- opening. Men begrijpt terecht, dat de nieuwe verkeersmiddelen, hoe goed ook op zich zelf. tevens het gevaar inhouden dat het publiek moer nog dan nu ns,ar de groo ve steden trekt om daar zijn inkoopen kt doen. Het getij ga.at verloopen en daarom verzuimt men. niet tijdig do bakens te ver rel (en. Het behoeft geen betoog dat wij dit op traden toejuichen. Minder dan ooit is eT thans plaats voor dan Salie's en Lamme Goedzakken. t Hu is reclame niet alles. Tenslotte za.l iedere zaak zichzelf moe ten aanprijzen. Maar als hulpmiddel kan een goed geleide en krachtig doorgevoerde reclame zeker uitnemende diensten bewijzen. Aan het L. A. W. E. T.-bestuur onze hulde voor zijn kloek optreden. Moge onze Middenstand daarvan straks do vruchten plukken. verwachtingen beantwoordt en dat een dracht ook hier macht beteekent. V Wiet op Zondag. Do winkel-etalage-tenitoomstelliing die in September staat gehouden te worden zal niet op Zondag geopend zijn. Met blijdschap maken wij van dit be sluit melding. Voor een deel is deze beslissing te dan ken aan de Kamer van Koophandel die bi j het verleen en van eene subsidie niet naliet té wijzen op het gevaar dat de op- zot- der te houden tentoonstelling zooda nig zou zijn, dat de leden van een of meer der middenstandsvereenigingen niet zouden kunnen meedoen, doordait de ten toonstelling ook op Zondag zou gehouden worden. Voor dit ontreden betuigen wo gaarne onze erkentelijkheid. Maar een woord van lof komt ook* toe aan het bestuur van de L. A. W. E. T. dat besloot aan dit bezwaar tegemoet te komen. De vorige maal waren de Christelijke Middenstanders in een uitzonderingsposi tie geplaatst. Thans echter is dit bezwaar vervallen on kan op een goede samenwerking van vil e middenstanders worden gerekend. TUijke straks dat de uitkomst aan de V De acht-urendag. Versch in het geheugen ligt zeker nog de geweldige beweging in het roode kamp toen het vorig jaar de Arbeidswet gewijzigd werd in dien zin, dat de 48- urige werkweek werd ingevoerd. De acht-urendag zoo heette het toen werd wreedelijk vermoord. Heel de arbeiderswereld werd in be-; roering gebracht, tegen een zoo snood be drijf. Thans blijkt echter, dat heel deze be weging slechts comediespel is geweest en niets anders dan comedie. Men maakte kabaal met geen ander doel, dan onrust te. brengen in de arbei- dérswereld teneinde op die wijze politie ke winst te kunnen behalen. Dat dit niet teveel gezegd is, blijkt uit wat de vorige wéék do heer Vliegen, de voorzitter van de S. D. A. P. in den Am- stordamschen Gemeenteraad opmerkte. Aan do orde was do voordracht tot invoering van de 48-urige werkweek. Door do heeren Wijnkoop c.s. werd die voordracht met kracht bestreden. Maar toen kwam de heer Vliegen in actie en sprak volgens het verslag in Het Volk: „Spreker betwist, dat in deze voor dracht een aanslag op den 8-urendag gelegen is. Zes werkdagen van 8 uren, maakt 4-8 uren, eh hij onze propagan da hebben wij ons er nooit om bekom merd of er 5 dagen in de week 8# uur zouden worden gewerkt en 1 dag 5# uur, of 8 dagen precies 8 uren. Als de arbeidstijd langer clan 48 uren per week zou zijn, dan kor worden gespro ken van een aanslag op den 8-uren dag." Dat is inderdaad logisch geredeneerd, en bovendien de ongeschonden nuchtere waarheid, merkt de Volkskrant hier bij op. Wat de heer Vliegen in den "Amster damse hen gemeenteraad zei de, lijkt als twee druppels water op hetgeen wij het vorig jaar bij de herziening der Ar beidswet in de Kamer hebben gezegd. Maar toen schreeuwden de sociaal-de mocraten in de Kamer, zoo mogeliik nog harder over verkrachting van den 8- urendag, dan nu Wijnkoop in don Am- ster damsch en raad. Toen werd op hela ch elijk-demagogï- sche wijze uitgekreten, dat minister Aal- berse zijn eigen kind den 8-urendag om hals bracht. En dat deden de sociaal-demooralen, die nu bi5 monde van hun voorzitter plechtig verklaren, dat van een aanslag op den 8-urendag absoluut geen spra ke is. Inderdaad, de heer Vliegen heeft ge lijk; zijn politieke kornuiten hebben ver leden jaar in de Kamer te keer gegaan als kippen zonder kop. De eenige verontschuldiging is, dat toen de Kamerverkiezingen voor de deur stonden en thans de raadsverkiezingen pas achter den rug zijn. Die plaatst echter de houding der so ciaal-democraten. zooals zij die in de Ka mer aannamen, in een des te onwaardi ger licht. Zij moesten zich maar riet te veel er geren aan de communistische striidme- thode, want zij zijn zélf herhaaldelijk even stumperachtig klein. De verstandige, logische redeneering van den heer Vliegen is intusschen een schitterende rehabilitatie van minister Aalberse en een vernietigend vonnis voor de sociaal-democratische Kamer-opposi tie tegen de 48-urige werkweek. De heeren kunnen alleen hun waardig heid redden met zich oprecht te scha men en heteTschan te beloven. STADSNIEUWS FEUILLETON, Van hooger Orde. Naar het En gelach. iC8) „Ik geloof van wel. Hare moeder en ik wouden liever zien, dat onze kleine Maud aaast haar zuster Muriel lag, dan dat zij Countess van Luxmoro ware." Alles wat hij deed, was, op oen gelaten toon herhalen: „Uw redenen?" „Ach, Lord Ravenel!" antwoordde Johin droevig, „begrijpt u zelf niet, dat de af stand tusschen ons en u ver is als die 3ussclien de polen? Niet in wereldscne dingen, maar in dingen, welke veel dieper sSggen persoonlijke dingen, welke de wortels raken van liefde - 't huisgezin ja, van de eer." Lord Ravenel schrok. „Bedoelt u, dat iets in mijn vroeger leven, doelloos en nutteloos als het moge geweest zijn, mijn eer onwaardig is of de eer van ons huis?" Hij hield even op. „Ik begrijp u au; do zonden der vaderen zullen worden bezocht aan de kinderen, gelijk uw Bij bel zegt uw Bijbel, in welken ik half te gelooven begon. Zij 't zoo. Mijnheer Halifax, ik wenscli u niet langer op te houden." „Neen, gij begrijpt mij niet! Ik acht Classicale vergadering. In do gisteren gehouden vergadering van de classis Leiden der Ned. Herv. Kerk kwamen de volgende Synodale voorstellen aan de oBdo: 1. de groote Synode van 45 leden. Aparte commissies voor wetgeving en rechtspraak. Jaarlijks twee classicale vergaderingen. 2. Verplichting voor een vertrekkend predikant, om een lijst van catechisanten achter te laten. Eventueel metaanteeke- ningen. 3. Nieuwe regeling der uitkeeringen aan den ring bij vacatures. 4. Vervallen der boete voor een ring- predikant, die een vacature-beurt niet- vervult. 5. Bij afwezigheid van den predikant voor langer dan zes weken moet de lcerke- raad toestemming geven. G. Wat op den ligger moet worden ver meld. 7. Voorschrift., dat een candidaafc bij aanneming van een beroep een testimoni um kan overleggen van zijn hoogleeraar in de pracbische theologie, dat hij zich „ge durende drie maanden practisch heeft ge oefend". 8. Nieuw reglement Hulppredikerschap. Zij die het kerkelijk voorb. examen heb ben afgelegd, godsdienstonderwijzers en zendelingen, (mannen en vrouwen voor allo categorieën) kunnen daarvoor toelating be komen. 9. Voorschrift, dat de kerkcraad jaar lijks een begrooting van kosten voor gods dienstonderwijs vaststelt. 10. Reglementswijziging, dio voorschrijft dat in nieuwe Drenitsche gemeenten gods dienstonderwijzers, die daar reeds tien jaar gewerkt hebben, aanstonds a-ls gods dienstonderwijzers benoemd moeten wor den, wanneer die gemeenten geïnstitueerd zijn. 11. Wijziging in bet Regl. op het exa men in verband met het nieuw academisch instituut. Voorts waren om adhaesie toegezonden: a. Motie socialistisch© predji- kanton, vragende een principieel© uit spraak tegen de militaristische strekking der maatschappij en tot georganiseorde aanslutiiig bij den Wereldbond der Kerken b. Mo tie Wagenaar, houdende amendement op voorstel 1. c. Voorstel Binsbergen, n.l. een ontwerp tot wijziging van heb Reglement op de Predikantstraktementen. De uitslag van de stemming over deze punten werd door ons telaat ontvangen, om daarvan nog in dit nummer melding te maken. Naar wij vernemen hoopt D s. J. E. V onkenberg, Directeur v?n den Bond van Jongel.-Ver. op G-eref. Grondslag te Amersfoort, op den a.s. Zondag in de be diening des Woords voor te gaan in de Geref Kerk alhier. Gisteravond weid in do gehouden vergadering van de Coöperatieve Brood bakkerij cn Verbruiksvereen. „Ons Doel" na goedkeuring van do Winst- en Verlies rekening, besloten om zoowel aan do ver bruikers van do Bakkerij als die van de Kruidenicrsafdeeling 8 pet. als dividend to deen uitkeeren. D s. W. den H o n g s t, pred. bij de Geref. Gemeente alhier, komt voor op het tweetal te Moercappelle. To Warmond werd in don afgeloopen nacht ingebroken. Een rijwiel, eon paar schoenen en nog enkele kleinere artikelen werden ontvreemd. De Leidsche Politie verleende assistentie bij de opsporing door haar recherche-afdeeling. De concurrentie van de auto-bussen dreigt voor de tramwegmaatschappijen fnuikend te worden. Geen wonder dan ook, de tram „propaganda" gaat maken. Gis teren reed door onze stad een groote recla me-auto, waarop heb tramverkeer werd aangeprezen. Door middel van uitgereikte reclame kaartjes werd kond gedaan, dat in de maanden Juli en Augustus dag-abonne menten verkrijgbaar worden gesteld tegen f 1.50, waarop over heb geheel net der E. S. M., N. Z. H. en M E. T. over onbepaal- den afstand kan worden gereisd. Een belangrijk voordeel dus! Gistermdda-g had op de hoek Rapen burgNoordcindo een aanrijding plaats tusschen twee wielrijders, zonder ernstige gevolgen. De schade aan een der rijwielen toegebracht zal worden vergoed. Hedenmorgen geraakte een gereed schapswagen van de „Telefoon" in de Maregracht. Met een Wcston-kabel werd het meubel onder groote belangstelling op het begane gebracht. Een argument voor Maredemping. Zekere K. is gistei'en door de politie alhier gearresteerd wegens zedenmisdrijf, gepleegd aan een 9-jarig meisje. Vanmor gen werd hij naar het Huis van Bewaring te Den Haag overgebracht. Op verzoek van den eigenaar is van morgen in een weiland door een inspecteur een dolle koe doodgeschoten. BINNENLAND De Kon. Familie in Engeland. In oen hoofdartikel roept de „Daily Te legraph" aan Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik een welkom toe. Het blad zegt daarin, dat Hunne Britsche Maje steiten den Koninklijken bezoekers meer zullen geven dan een persoonlijk welkom, want het Britsche volk, koestert de vriendschappelijke betrekkingen, welke zoo lang tusschen dit land en Holland be stonden, en volgde met bijzondere sympa thie cn belangstelling de gebeurtenissen, welke Koningin Wilhelmina in 1890 op den troon brachten en juichte haar 8 jaar later plaats hebbende kroning toé. Het blad wijst vervolgens er op, dat Koningin Wilhelmina de eenige regee- rende Koningin, na Koningin Victoria, is en dat daarom haar positie de harten trof van 't Engelscho volk, dat nimmer heeft opgehouden, innige vriendschap en vriendelijke belangstelling aan den dag te leggen voor alles wat H. M. betrof. Ne derland is gelukkig geweest met zijn re- geerster; de hechtheid dor banden welke troon en volk vereenigen bleek in de moei lijke dagen, die volgden op den wapen stilstand toen het Nederlandsche volk zich van het oorlogsprobleem tot het niet minder ingewikkelde vredcsprohleem wendde. Engeland, zoowel als andere oor logvoerend© landen, heeft bijzondere re denen Koningin Wilhelmina en haar on derdanen geluk te wenschen met den vooruitgang door Nederland, in de laatste rijf jaren gemaakt. Voorts brengt het blad de rol van ..aal moezeniers" in herinnering, door de Ne derlanders vervuld, toen de halve wereld oorlog voerde, hoe het de vluchtelingen uit België en Noord-Frankrijk ontving en steunde en hoe het de Britsche geïnter neerden met uiterste vriendelijkheid en zorgzaamheid behandelde. Het is in de wetenschap van do wijze, waarop do Hol- landsche natie haar allermoeilijkste taak vervulde, dat het Britsche volk Koningin Wilhelmina eerhiedi"" welkom heet. Nader wordt uit Londen gemeld: H. M. Koningin Wilhelmina is te Win dermere met een sneciaien trein aangeko men. De Kon. Familie vertrok naar Am bleside per auto. Zij zal daar in Ridal Hall logeeren. De tocht wordt begunstigd door schitterend weer. Uitvoeren van werken in eigen beheer. In de jaarvergadering van heb Christe lijk Vakverbond, kwain o.m. aan do orde de vraag: „Is het uitvoeren van werken! in eigen beheer door de Overheid aan te bevelen?" Nadat de heer Smeenk over dit onder werp had gerefereerd, werden de volgende conclusies aangenomen „Hot C.N.V. in algem. vergadering bij een op 2G Juni 1923, gehoord enz. van oordeel, da-t do vraag wat de voor keur verdient, niet in het algemeen kan worden beantwoord, dat noch dogmathische voorkeur, noch stclselmatigo antipathie tegen eigen be heer richting mogen geven, dat noch het belang van het overheids personeel, noch het belang der aannemers of middenstanders, maar alleen hot alge meen belang mag dominee ren* dat elk geval op zichzelf moet worden beschouwd, dat zoowel eigen beheer als aanbeste ding onder bepaalde omstandigheden aan beveling kan verdienen, dat in elk geval bedrijven met een mo nopolistisch karakter door de publieke li chamen. geëxploiteerd behooren te worden, of dat althans zoodanige exploitatievor men aanbeveling verdienen, waarbij de Overheid het zeggenschap over dio be drijven behoudt." Tijdelijke beperking van dan invoer van schoenwerk. Het „St.bl.' No. 298 bevat een Kon. be sluit van den 25st.?n dezer, tot vaststelling van de voorwaarden, bedoeld in art. 2 der wet van 5 Mei 1923, tot tijdelijke beper king van den invoer van schoenwerk CSt. blad No. 186). Hierbij is bepaald, dat, bijaldien de in voer van schoenwerk Lij Kon. besluit zal zijn verboden, invoer slechts zal kunnen, worden toegestaan onder bepaalde voor waarden. Gemeenteraadsverkiezing te 's-Gravenhagc. Bij de gisteren gehouden verkiezing werden gekozen: 5 Anti-Rev.: de heeren Mr. do Wilde, v. d. Loo, Duymaer van Twist, v. Steenbergen, Vrolijk. 4 Christel. Hist.: de heeren Snouck Ken- kemans (2 maal gekozen), Hartmann cn De Niet. 10 Eoomsch-Katholieken: de heeren v. Vuuren, Dr. Witterfc van Hoogland, Borg hels. Quant, Guit. Peters, Mooijman, Vulik, Mr. Hermans en Mr. de Jong. 13 S. D. A. P.: de heeren Albarda, Drces, Harms, Buurman, Spïesz, v. Beijeren, de Kleer, Vrijenhoek. Siebelts, v. Langen, me vrouw BlouminkLouman, do heeren Mnijl wij k en Van Duiiren. Indien de heer Snoeok Henkcmans geko zen wordt voor lijst 15 dan wordt zijn op volger mr. van Lijnden, idion hij gekozen wordt voor lijst 15b, dan wordt zijn opvolg ster mej. Hania. 6 Vrijh. Bond: de heeren Mr. Droogloe ver Fortuyn, (gekozen in kieskring T on TTI) de Meester, van Sandick, Dr. v. d. Mevlen cn prof. v. d. Bilt. Indien Mr. Doogleever Fortuyn wordt ge kozen verklaard in kieskring I, wordt do opvolger in kieskring III, mej. Blaauw; in dien hij gekozen wordt in kieskring TïT wordt zijn opvolger in kieskring I de heer Joëls. 2 Vrijz.-Democr.: de heeren Marchantcn Joseplius Jitta. 1 Comm. Partij: de heer Do Visser. 1 Midd. Kiesvereen.: de heer Van Bcm- mel. 1 Amusementspartij: de heer Willy Mul lens. 2 Herv. Geref. Staatspartij: do heeren Mickon en Hcgi. niemand verantwoordelijk voor dwalin gen en tekortkomingen, welke niet zijn eigene zijn." „Dus met 't oog u mij-zelf weigert gij me uwe dochter?" ,,J a. Lord Ravonel boog nog eens. sarkas- tisch. „Ik bid u, mij niet verkeerd te ver staan," vervolgde John, zeer ernstig. „Ik weet niets van u, dat de wereld zou ver- oordeelen, veel dat zij zelfs bewonderen zou; maar uwe wereld is niet onze we reld en uwe idealen zijn niet de onze. Als ik u mijne kleine Mand gaf, zou 't voor u geen duurzaam geluk zijn en zou ik mijn kind, mijn eigen vleesch en bloed, aan groote gevaren blootstellen." 1 Lord Ravenel antwoordde niet. Mijn heer Halifax zag hem medelijdend aan. „0, dat ik dit slechts voorzien had! Ik zou u mijlen ver van elkander verwijderd hebben gehouden." „Zoudt gij?" „Begrijp me goed. Niet omdat gij niet onze warme toegenegenheid en vriend schap bezit, welke altijd de uwe zullen zijn, dat zijn maar uitwendige banden, welke kunnen bestaan trots vele verschil punten. In het huwelijk echter moot men volmaakt één zijn één doel, één geloof, één liefdé, of 't huwelijk is. onvolmaakt, onheilig enkel een burgerlijk contract en niet meer." Lord Ravenel keek verbaasd op en dacht een oogenblik na. „Ja, u hebt gelijk," zei de hij ten slot te. „Uwe Maud is niet voor mij, no.ch voor zulken als ik ben. Ik ben slechts datgene, waartoe ik geboren ben." „Weet gij wel, waartoe gij geboren zijt? Niet alleen tot edelman, maar tot een gentleman, maar tot mensch, een menscli geschapen naar de beeltenis Gods." „Wat gaf Hij mij? Waar heb ik Hem voor te danken?" „Allereerst voor uwe mensehelijkhcid en dan voor wereldsche gaven, zulke als rang, rijkdom, invloed, dingen voor wel ke anderen hun halve leven moeten be steden om zo te verkrijgen, voor. 't leven in zijn besten bloei, terwijl nog zooveel jeugd u rest voor de smart, welke gij hebt gedragen, voor de wijsheid welke gij hebt opgedaan. Ik wilde, dat ik u kon doen gevoelen alles, wat gij nog zoudt kunnen zijn." „Gij bedoelt, mijnheer Halifax, wat ik had kunnen zijn. Nu is 't te laat." „Er is geen te laat, nergens en nooit," en zacht voegde hij er aan toe: „Lórd Ravenel, vergeef me, als ik iets gezegd heb, wat u pijn zou kunnen doen. 't Zou mij zeer spijten als wij niet als vrienden- scheidden." „Sc-heiden?" „Ja, dat moeten we voor een tijdlang. Ik durf niet verder uw geluk on dat van mijn kind in gevaar brengen." Lord Ravenel zat stil en zwijgend dan plotseling stond hij op: „Ik moét gaon." En op mevrouw Halifax toegaande, dankte hij haar bewogen voor al de vriendelijkheid, welke zij hem bewezen had. „Uw man ben ik nog meer dan vrien delijkheid verschuldigd, gelijk ik mis schien eens zal kunnen toon en. Zoo niet, tracht 't beste van mij te gelooven. Vaar wel!" Beiden wenschten hem Go<^ zegen toe, met weinig minder teederheid dan alsof alles geëindigd ware, zoo hij 't ver langd had. - Nog even kwam hij terug en vroeg aar zelend en droevig aan John: „Als zij •naar mij vraagt en waarom ik niet meer terugkom, wat zult gij haar dan zeg gen?" „Niets. Dat is 't beste. „Ja, dat is 't ook." Hij gaf ons allen de hand, daarop rol de 't rijtuig heen en wij zagen zijn bleek, édel, melancholiek gezicht niet meer. 't Was niet dan na jaren en jaren, dal iemand anders dan wij wisten, hoe Maud aan 't gevaar ontsnapt was van to worden „Viscountess Ravenel" tce-- komstige „Countess van Luxmoro". HOOFDSTUK XXXVI. Weinige weken na het vertrok van Lord Ravenel, waarvan 't pijnlijke bijna ver geten was door 't geluk, dat Guy's eerste, lange brief had gebracht welko om de zen tijd was aangekomen liet John op een morgen plotseling zijn nieuwsblad uit de hand vallen en riep: „Lord Luxmoro is dood!" Ja, hij was tot 't stof teruggekeerd, deze oude, sleohte man; zoo oud, dat men •begon te gelooven, dat hij nooit sterven zou. Lord Luxmoro was dood. Hij waa heengegaan om rekenschap af te leggen; 't stond niet aan ons hem te oordoelen. John zat stil met 't blad voor zich, nog lang nadat wij elkander 't nieuws had-» den meegedeeld en er reeds over begon nen te spreken' aan de ontbijttafel. Maud vroeg aarzelend of zij de ad ver-» tentie eens lezen mocht van den dood van den graaf. „Neen, mijn kind, maar ik zal 't over luid voorlezen, als go wilt." Ik gisté de reden van zijn weigering, toen ik 'over zijn schouder zag en las, na de lange lijst van titels, welke de nieuwe graaf van Luxmoro had, een regel aldus luidend(Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1