liweleifeMifii ^Tweede Bfadj Dinsdag 25 Juni 1923 BINNENLAND Nederland en België. Ter betaling van do Bolgischo schuld aan Nederland tot een bedrag van 63 lA millioen gulden voor do kosten gemaakt wegens imerneering van Belgische mili tairen tijdens den oorlog zal, naar uit Brussel gemeld wordt, België 15 jaar lang jaarlijks 4,400,000 gulden storten (in twee halfjaarlijksche termijnen). Do jronte is bepaald op kV* pet. Ter betaling van do achterstallige rente van 1 Januari 1919 tot 1 Januari 1923 is een som van 10 millioen gulden gestort. De Koninklijke familie naar Engeland. Koning Ge-orge en koningin Mario zul len zich, naar N. R. Crt. meldt, Woens dagochtend naar het station Victoria te Londen begeven om koningin Wilhelmina en prins Hendrik te begroeten, die zich naar Rydall Hall, Ambleside zullen be geven, waar zij voornemens zijn ver scheidene weken in volkomen incognito door te brengen. Brieven WKfr de Kcfcilitgin. Op last van Hare Majesteit do Konin gin brengt de directeur van het Kabinet -der Koningin ter algemeene kennis, dat, gedurende Harer Majesteits verblijf in het buitenland, do aan Hoogsidezelve ge richte brieven in gesloten omslagen, voorzien van een adres aan Hare Maje steit - op de gewone wijze per post kunnen worden ingezonden of bezorgd bij het Kabinet der Koningin to 's Gra- venhage. Steun aan ds Hanzebanken. Prov. Staten van N.-Hollaml. Tot lid der Prov. Staten van Noord- Holland is gekozen verklaard in de plaats van den hoer J. v. Zutphcn, de heer J. den Exter, (S.D.A.P.) Zilverbons. .,-r- Do minister van financiën brengt ter algemeene kennis dat, ingevolge het Kon. besluit van 13 Maart 1923 (St.bl. No. 70), de ingetrokken zilverbons van f2.50 (mo del 1915), alsmede de ingetrokken zilver- bons van f 1 (model 1916), alsnog tot en met 31 December 1923 ter inwisseling run worden aangeboden ten kantore van :^t agentschap van het ministerie van :inanciën te Amsterdam (Heerengracht 344/46). Dcsverlangd kunnen de bons per post dan bovenstaand adres worden gezonden met duidelijke opgave van naam en adres fan den afzender. Ter bevordering van den spoedige afdoening zullen de inzen ders goed doen bij de bons te voegen een behoorlijk gefrankeerd en aan hen zelf geadresseerd formulier van een postwis sel ox wel een behoorlijk gefrankeerd stortingsformulier van den postchèque- en girodienst, teu beloope van het bedrag aer^ cioor hen ingezonden zilverbons. bet bovenstaande blijkt, dat de ge degenheid tot inwisseling niet meer wordt opengesteld ten aanzien van de ingetrok ken zilverbons van f 1, f2.50 en f5 van •ion ouden vorm (model 1914) en dat op het oogenblik nog alleen in omloop zijn do 'zilverbens van f 1 en f 2.50 van het nieuw ste type. Van de laatstbedoelde zilverbons, welke dus niet behoeven te worden inge wisseld, dragen de bons van f 1 de dag rekening van 1 Februari 1920, terwijl de *>ons van f2.50 zijn gedagleekend 1 Juli f-918 of later. (St.-ct.) SCEÜK ESi SOHSOL NED. HERV. KERK. Beroepen. Te Loon op ZandW. -^eur te Zegveld; te Zwammerdam: K. ^fielkema te Kampen; te Workum: G. do Tries te Stedum. ij GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Naarden: J. E. Von- >enbcrg te Amersfoort. Bedankt. Voor Twijzel: J. Dcmner, •«and. te Goes. EVANG. LUTH. KERK. Aangenomen. Naar Nijmegen: Th. Scliarten te Gouda. Grafteeken Ds. H. Dijkstra. Op het graf van den' bekenden1 zen dingsman Ds. H. Dijkstra, overleden te Delfshaven, zal Woensdagmiddag 2 uur op „Crooswijk" te Rotterdam aan de fa milie een. grafteeken worden overgedragen. Dit grafteeken wordt geplaatst door de putation voor de Zending, door de Gemeen ten, bij wie Ds. Dijkstra diende, en door zendingsvrienden. Ds. J. H. Gunning E.Bzn. Ds. J. ET. Gunning E.Bzn., pred. bij do Ned. Kcrv. Gom. te Lage Vuursche heeft bedankt voor de benoeming tot Zendings- dirc'etor van den Gcref. Zendingsbond. Ds. P. Stegcnga. Naar wij vernemen, zal Ds. P. Stegenga, Evang. Luth. pred. te Amsterdam, Zondag a.s. te Brussel in do Godsdienstoefening voorgaar., waarin hot feit herdacht zal wor den dat voor 400 jaar de eerste martelaren* der Hervorming, Hendrik Voes en Johan nes van Essen, to Brussel hun leven lieten op den brandstapel. Ds, J. Scherpenhuysen. f Zondagavond is in het St. Elizabetlisgo- sticht to Alkmaar, op 45-jarigen leeftijd overleden ds. J. Scherpermuysen, predi kant bij de Doopsgezinde Gemeente in De Rijp. Prov. Syn. Chr. Geref. Kerk. De provinciale synode van het „midden" der Chr. Geref. Kerk heeft te Haarlem haar vergadering gehouden. In hot mode- ramen werden gekozen ds. G. Wisse van Arnhem, prac-ses, ds. W. J. Geels van Apel doorn, vice-pmeses, ds. H. Bijleveld van Haarlem, scriba en ds. A. M. Berkhoff van Utrecht, sub-scriba. Do synode besloot o.a. om aan do kerken te advisee ren, om bij gelegenheid van hot jubileum van de Koningin, op den dag, waarop de regcering een dankure zal uitschrijven, deze dankure des morgens te houden, en dan dienzelfden dag een avonddienst to houden, als bij zondere bidstond wegens den nood en ernst der tijden. NIEUWS Moordaanslag. Te Winschoten is Zondag een moordaan slag gepleegd op den onderchef van het station, de dader, een tuinman, is gearres teerd. Misdaad of ongeluk? Zondagavond te half twaalf vrerd door omwonenden van dc Paradijslaan te Eind hoven een luid hulpgeschrei gehoord en direct daarop een plens in do Dommel. Onmiddellijk werd de politie gewaar schuwd, die aanstonds de rivier begon af te dreggen. Gisterenmorgen omstreeks 10 uur werd het lijk van een meisje opgehaald. Hoewel het geen teekenen van geweld vertoonde, wordt toch aan misdaad gedacht. Tot nu toe is de identiteit van het meisje niet kunnen worden vastgesteld. Nader wordt gemeld: De naam van het verdronken meisje Is Allcgonda van Heivoort, ongehuwd, afkom stig uit Philipsdorp, Aan misdaad wordt gedacht. Verschillende personen zijn door do politie verhoord, onder wie ook de cava lier van het meisje. Het resultaat is nog onbekend. Onveilige streek. In verband met de inbraken en aanran dingen, gepleegd door gereclasseerden, die verblijf houden op de landkolonie van het Leger des Hcils, hebben de burgemeester van Barneveld en Ede zich gewend tot den procureur generaal bij bet gerechtshof te Arnhem, met verzoek maatregelen te wil len nemen, dat op bedoelde personen een streng toezicht worde uitgeoefend, opdat zij nimmer zonder vertrouwd geleide deze inrichting kunnen verlaten, wat thans her haaldelijk geschiedt. i,.)»!* Oplichters per auto. Er wordt gebeld. Mevrouw doet zelf open en ziet voor zich staan een net persoon, met een koffer in do hand. „Kan ik Mevrouw ook iets verkoopen? Tc Heb prachtige lapjes voor blouses, cos tumes, colberts, jacquets." „Neen mijnheer, dank u." „Mevrouw, u staat uzelf in den weg. Prachtige stoffen voor weinig geld." „Neen mijnheer." „Mooie kleedjes, karpetten dan? onver slijtbaar, mevrouw?" „Noen mijnheer, het spijt mij wel, „maar ik heb niets noodig." „Mag ik mevrouw dan een dienst vra gen?" „Ik zou graag wat klein papiergeld in wat grooter verwisselen. Kunt u mij bijv. helpen aan een paar biljetten van 200 of 300 gulden?" „Dat geloof ik niet. Maar ik wil wel eens even zien." ,.Astublio(p; mevrouw." (Mevrouw af...-, komt spoedig terug). „Ik heb alleen een van f 100. „O, mevrouw, als ik u daar 4 van 25 voor mocht geven." - - „Zeker, gerust". Mijnheer steekt do hand uit en mevrouw geeft in goed vertrouwen dat biljet af. Dan haalt hij zijn portefeuille voor den dag en zucht: „Hé, dat spijt me, ik heb maar 3 van f 25 en 3 van f 10. Als mevrouw nu nog eens f 5 er bij had ,,'k Zal even kijken". - -i-—-. Mevrouw gaat naar binnen om de f 5 to halen, maar voor ze terugkomt is meneer in de auto gestapt, waarmee hij was gear riveerd en tuft de laan uit met do f 100. Aldus geschiedde te Hallum in Friesland vertelt de „Pr. Cr. Crt.". - !a;aï*i In den trein overleden. Maandagochtend is tusschen Schiedam en Delft in een coupe 3de klasse van een van Rotterdam komenden trein een reiziger plotseling overleden. De man, zekere J. H. K., uit Berg-Am- bacht, was werkzaam bij de firma Alsem- geest, te Delft. Het drama te 's-Gravenhage. Omtrent het echtelijk drama te 's-Gra- venhage kan nog worden medegedeeld dat. do heer en mevrouw v. B. de vorige week huil 40-jarig huwelijk herdachten. Mevrouw v. B. heeft aan de politic bekend, dat zij Zaterdag, toen zij hare woning verliet om haar echtgenoot op to zoeken, ten huize van mevrouw do G., aan de Schenlckade, een dolk bij zich had gestoken. Toen zij in het perceel aan de Schenlckade was geko men, trof zij daar haar man, rar. v. B., aan in gezelschap van mevr. do G. Haar echt genoot zat een kop koffie te drinken. Mevr. de G. vluchtte de kamer uit, zoodat mevr. v. B. met haar echtgenoot alleen was. Bij do woordenwisseling, welke daarop tusschen de echtelieden volgde, bracht mevr. v. B. haar man met den dolk een steekwond van 8 h, 10 c.M. diep in do lechtcrborstholte toe. Mevr. v. B., die zeer onder den indruk van het gebeurde is, bevindt zich nog voor het politieonderzoek aan het commissariaat aan de Nieuwe Haven. GEMEENTERAAD LEP DES (Y ©rvolg.) 28. Praeadvies op het verzoek van hefc Comité tot herdenking van het Rcgeerings jubileum van H. M. de Koningin, om van gemeentewege deel te nemen in oen garan tiefonds, ten behoeve van de feestviering op 31 Augustus a.s. De heer van Eek erkent dat hot be drag niet groot is. Toch moet hij er zich tegen verklaren. Hij doet dit niet op zui- nigheidsgronden en ook niet op grond dat de wijze van feestvieren bij dergelijke feesten tamelijk inhoudloos is, met het ge volg, dat ze vaak heel anders zijn dan men ze wenscht. De Meifeesten maken hierop naar spr. meent een gunstige houding. Hij is cr echter tegen omdat dezo fees ten feitelijk een anti-socialistisch karakter dragen. Voor de S. D, A. P. heeft dit ju bileum een heel andere betcekcnis dan anderen er aan toekennen. Het ambt van Koningin acht spr. staats rechtelijk van weinig be teekenis. Was het andors, dan zouden we haar aansprakelijk moeten stellen voor do fouten van het ka pitalisme. Dat doen wo echter niet. We aanvaarden de werkelijkheid. Feit is ech ter dat in critieko tijden het Koningschap naar voren wordt geschoven en dat do Ko ningin zich daartoe gaarn© leent. Spr. erkent dat do feestviering tamelijk sober is gehouden. Toch zijn er militaire feesben aan verbonden en daaraan zal spr. nooit meewerken. Do heer M e i j n e n verschilt met den heer van Eek van meening. Met zeer veel genoegen zal hij dit voorstel steunen, dat betrokking heeft, niet op oen anti-socialis tisch, maar een nationaal feest, waarbij de bevolking uiting geeft aan ele groote dank baarheid die haar bezielt. De Chr. Hist. Unie hecht veel boteeke- nis aan het constitutioneel koningschap, dat onder leiding God3 tot stand gekomen en vrucht van do historie is, opgedragen aan het Huis van Oranje. Spr. wijst op de groote voorrechten, die ons volk aan den band met Oranje heeft te danken, waarbij de godsdienstige, de staatkundige en de gewetensvrijheid zaken zijn van den eersten rang. We kunnen, zegt spr. niet dankbaar genoeg zijn voor bot kostbaar bezit der veelszins gelukkige regeering van H. M. de Koningin. Al dee dingen brengen spr. en zijne frac tie er toe te stemmen voor het voorstel van B. en W. De heer Knuttel merkt op, dat hier vaak op hot particulier initiatief gewezen wordt. Waarom deze zaak dan niet aan Vet particulier initiatief overgelaten? De dankbaarheid van de bevolking, waarvan de heer Meijncn spreekt, moet al zeer ge ring zijn, als de Gemeente er aan te pas moet komen. Spr. is volstrekt tegenstander van het Koningschap, dat hij als een reactionair en militair gevaar beschouwt. Als de bour geoisie reden heeft tot dankbaarheid tegen over enkple leden van het Oranjehuis, dan zet zij die dankbaarheid wel wat ver voort Spr. ziet geen reden voor dankbaarheid. In tegenstelling mot andere Vorstenhuizen i3 liet onze zeer zuinig, zoodat de bevolking, b.v. als zij op de Koninklijke goederen wil, entree moet betalen, enz. De heor Heemskerk zal gaarne dit voorstel stemmen, om dankbaar te geden ken wat we aan het Oranjehuis verschul digd zijn. Overigens merkt spr. op, dat er nu eenmaal een militaire weermacht is, en dat het dus vanzelf spreekt, dat ook de militairen in de gelegenheid worden gesteld mee te doen. De heer Knuttel heeft verge ten dat een garantiefonds is gevormd, en alleen daarvoor wordt nu de hulp van de Gemeente gevraagd. De kans bestaat dus dat de Gemeente haar deel niet behoeft te storten. De heer Eikerbout vindt het bedrag van f2000.wel wat laag, daar we feite lijk twee feesten hebben te vieren, n.1. de 5-jarige herdenking der mislukten aanval van Troelstra op de regeering en de 25- jarige regcering van de Koningin, die wij erkennen als van God ons volk ge schonken. De V o o r z. behoeft niet veel to zeggen. We hebben hier een principieel verschil dat niet door een debat is op te lossen. B. en W. zijn van ïneening dat we veel te danken hebben aan Oranje en ook aan deze Koningin. We kunnen met recht spre ken van oen gezegende regeering. Er is dus alle reden om dit feest met dank baarheid te herdenken. De kern van de be volking heeft er behoefte aan feest te vie ren en het bedrag dat hiervoor van de gemeente gevraagd wordt is zeer gering. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen met 21 tegen 7 stemmen. Tegen de heer Knuttel en de Soc. Democraten. De vergadering wordt hierna geschorst tot 's avonds 8 uur. Avondvergadering. Aan de orde is: 29. Voorstel: a. tot wijziging van het raadsbesluit van 26 Maart j.l., houdende vaststelling van het Reglement voor de Gemeentelijke Bank van .Leening te Leiden; b. tot opnieuw vaststelling van de gewij zigde verordening. De heer Wilmer zegt, dat de Bank voortaan Tente moet betalen van het kapi taal, dat de Bank van de gemeente heeft. Nu is niet officieel zeker waar het geld •ivoor dc Bank vandaan komt, maar het staat toch wel vast, dat het geld is, dat de Bank heeft verkregen door vroeger winst te maken. Dit is van beteekenis, omdat anders rente betaald moet worden, waardoor het tekort grooter wordt. Spr. zou dus willen bepalen, dat rente wordt betaald van het geld, dat de gemeente aan de Bank heeft verstrekt. De lieer Sanders, weth., zegt, dat deze zaak niet zoo eenvoudig is, in verband met de bestaande verordening. Wo zullen moeten beginnen met Ged. Staten instanlc- lijk in te lichten. Daarmee kan echter met het vaststellen van deze verordening niet worden gewacht. De heer Wilmer zal dus goed doen hierop nader terug te komen. Do heer Wilmer gaat hiermee ac- coord. De verordening wordt hierna goedge keurd. 30. Voorstel: a. tob verhooging van het bedrijfskapi taal der Gemeentelijke Bank van Lcening; b. tot vaststelling van de desbetreffende begrcotingsrcgeling. Goedgekeurd. 31. Praeadvies op het verzoek van de Oudercommissio der voormalige 3e klasse- school aan de Medusastraat, in zake de verstrekking van schoolpantoffels aan de leerlingen dier school. Mevrouw Dubbeldeman wijst er op, dat wat hier gevraagd wordt, zeer eenvoudig is. De bezwaren van de school hoofden hebben haar verbaasd. Het is ge woon belachelijk. De bezwaren, die nog eenigo beteekenis hebben., kunnen gemak kelijk worden ondervangen. Dat de be hoefte door de hoofden niet wordt inge zien, komt omdat men moedwillig de oogen sluit. Ook de bezwaren van de Schoolcom missie hebben geen beteekenis. De Genees kundige Dienst geeft ditmaal een zeer menschelijk advies. Spr. adviseert niet op het advies in te gaan. De heer Knuttel meent, dat B. en W. goed zouden doen voortaan de hoof den niet zulk een gek figuur te laten slaan, door hun dwaze argumenten niet af te drukken. Spr. meent van schandalige argumenten en belachelijke letterknechterij to mogen spreken.. Wat hier gevraagd wordt, is zeer bescheiden. Het verbaast spr. alléén, dat slechts één Oudercommis sie met dit verzoek is gekomen. Het be drag, dat hier genoemd wordt, komt spr. wel wat hoog voor. Overigens, hoe hooger dé kosten, hoe grooter de behoefte blijkt te zijn. De heer Wilbrink heeft oen andere opvatting van de taak van do Overheid op dit terrein. Hier zijn groote woorden ge sproken, maar spr. kan daarin niet mee gaan. Hij gelooft, dat de argumenten van de schoolhoofden zeer practisch zijn. Als men gewend is schoenen te dragen, dan wordt daaraan een behoefte gevoeld. Spr. kan overigens niet inzien, dat de kinderen er veel door te lijden hebben als ze op school zonder klompen zitten. Zij, die schoenen dragen, zullen allicht meer last van koude voelen hebben. Voor spr. is het voorts nog de vraag of deze bemoeienis van de Overheid in het belang is van het kind. Hij gelooft, dat het gezin heeft te zorgen voor de belangen van het kind. Het is hier niet anders dan toegeven aan een zekero theorie. De heer S ij t s m a zegt, dat er een com missie is voor voeding en kleeding. Kan deze commissie aan deze zaak geen aan dacht schenken? Men kan zich dan bepa len tot de n o o d z a k e 1 ij k e gevallen, Tegen verstrekking van pantoffels zonder meer, heeft spr. bezwaar. Hij geeft in over weging, aan de werkzaamheden van deze commissie eenige uitbreiding te geven. Do heer Heemskerk zegt, dat het hier gaat over de vraag of de gemeente hier een taak heeft. En daarop antwoordt spr. ontkennend. De kinderen moeten goed schoeisel of goede klompen hebben. Daarin te voorzien is niet de taak van de gemeente. Voorts wijst spr. er op, dat het gebruik van klompen toch afneemt Wat de kosten betreft, zegt spr., dat de prijs der pantoffels veel te laag is aange geven. Voor 75 cent koopt men geen goede pantoffels. De Voorzitter ontkent tegenover mevrouw Dubbeldeman, dat Leiden achter aan zou komen. Er zijn slechts enkele plaatsen, waar men schoolpantoffels geeft. Wat de adviezen van de hoofden betreft, zegt spr., dat die niet afgedrukt zijn. Ze hebben alleen ter visie gelegen. Verder wijst spr. er op, dat deze zaak niet kan gecombineerd worden mot de schoolvoeding en -kleeding. Dit zou in strijd zijn met de wettelijke bepalingen. Wat nu de zaak zelf betreft, zegt spr., dat de verzorging van do kinderen een taak is van de ouders en niet van de ge meenschap. Als de ouders hiertoe niet in staat zijn, moet daarin op een andere wijze worden voorzien. Alleen op medisch- hygiënische gronden zou voor verstrek king wat te zeggen zijn, omdat het voor geschreven uitdoen van de klompen in strijd zou zijn met de gezondheid. De schoolartsen zijn echter van oordeel, dat hier geen schade gedaan wordt aan do ge zondheid. Voorts wijst spr. er op, dat de bezwaren wel wat ligt geacht worden. Wie zal uit maken of een kind „behoorlijko" schoenen aan heeft. Voorts zijn er allerlei pracli- scho bezwaren, die ook niet zonder betee kenis zijn. Spr. merkt nog op, dat een proef zal genomen worden, de kinderen met klompen in do klasso toe to laten. Mevr. Dubbeldeman zegt dat men haar verkeerd begrepen heeft. Zij meent ook, dat do ouders in de eerste plaats voor de kinderen hebben to zorgen. De heer Knuttel: Daar ben ik hel heelemaal niet meo eens. De V o o r z i 11 er zegt nog, dat hoof-lon van scholen of onderwijzers onmogelijk kunnen bcoordeelen of do ouders al of niet voor het schoeisel kunnen zorgen. Het voorstel, in stemming gebracht, wordt aangenomen met 19 tegen 7 stem- men. Tegen do heer Knuttel en de Soc.- Democraten. 32. Praeadvies op het verzoek van den Leidschen Bestnurdesbond, in zake het vorleenen van ondersteuning aan onge huwde bij ouders inwonende werkloozen, de vermindering van den aftrok voor ge- zinsinkomsten en de ondersteuning van dubbel uitgetrokken werkloozen en daar onder gelijk te stellen groepen. Hierbij komt aan de orde een voorstel van den heer v. Stralen om te bepaler, a. dat de aftrek van goiinsinkomstoa der ondersteunde werkloozen, thans be-* paald op 2/3, wordt gebracht op 1/2; b. ondersteuning van dubbel uitgetrokken werkloozen en daarmede gelijk te stellen groepen niet te verminderen, maar ta handhaven op f 13.50 plus f 1.50 per kind. Verder stelt hij voor het volgend besluit le nemen: De Raad, kennis genomen hebbende van het antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken inzake het ver-» zoek om steunverleening aan ongehuwde werkloozen mogelijk te maken; van oor deel, dat ook onder dezo groep werklood- zen dringende behooflo aan steun be staat; keurt af het dwingend optreden der Regeering in dezen; besluit den Minis-* ter met klem to verzoeken het gemeente-^ bestuur alsnog vrij te laten in deze zaak' een beslising te nemen. De heer v. Stralen zegt dat wat bij vraagt niet met de gestelde normen in strijd is. Wat betreft de steun aan ongehuwde werkloozen, zegt Spr. dat niemand zal willen ontkennen dat steun noodig kan zijn. B. en W. zeggen dat zij de wensche-« lijkheid van steun daar willen laten. Maar dat is juist de hoo'tdzaak. Want als de wenschelijkheid vaststaat, dan zal ook een uitweg gezocht moeten worden. Dat oteun noodig is, staat naar Spr. meent wel vast. Dezo last wordt voor de gezin nen veel te zwaar wat tot ongewenschto verhoudingen aanleiding geeft. Spr. wijst er op dat zelfs do heer Snoeck Henke-; mans voor deze groep in de Kamer is opgekomen. Hij heeft echter wel begre-» pen dat er voor deze groep nfèt veel te bereiken zal zijn. Daarom heeft hij geen voorstel ingediend, maar wel stelt hij voor de Regeering te verzoeken den Raad hierin vrij te laten. Omtrent de gezinsinkomsten zegt Spr. dat er veel voor te zeggen is, dio buiten rekening te laten. Onder gezinsinkomsten. wordt toch verstaan wat verdiend wordt. Beter zou zijn een zeker bedrag als kostgeld te berekenen. Het gaat niet aan van jongelui de laatste cont op te eischen. Vandaar dat Spr. voorstelt de aftrek te brengen van 2/3 op de helft. Spr. geeft toe dat or weinig gemeenten bekend zijn, dio in deze richting gaan. Alleen in Arnhem is de aftrek op de helft gebracht. Het verheugt hom dat do Comm. vcor Steunverleening hierin, ge heel meegaat cn 't spijt hem dat B. en W. dit advies niet aanvaarden. De wijze waarop bij de Regeering advies is ge-* vraagd keurt Spr. af. Waarom niet ern-< slig op een betere regeling aangedron-» gen? Men moet hier altijd alles afdwin gen. Verder bepleit Spr. handhaving van het volle ondersteuningsbedrag voor dub bel uitgetrokkenen. De toestand van dezo gezinnen, die minstens 30 weken werk loos zijn, is zeer ongunstig. Spr. betreurt het dat de adviezen van de ondersteu- ningscemmissio volkomen genegeerd zijn, temeer daar gebleken is, dat in «andere» plaatsen de steun aan uitgetrokkenen niet wordt verminderd. Dat het advies niet is aanvaard zal wel daaraan liggen dat de voorzHler de heer Sanders er te-» gen was. De bestrijding door B. en W. acht Spr. in strijd met de feiten. Het gevaar voor intrekking van de subsidie bestaat z.i. niet. B. en W. zeggen dat er dan een tegenstelling komt met de gesubsi dieerde groepen. Dit is echter onjuist daar de Regeering geen subsidie geeft in de groep van de dubbel-uitgetrokken en. De heer Heemskerk is het met den heer v. Stralen eens, dat wo door de in-* stelling van een steuncommissie niet van co werkloozen-debaUen af waren.Als men boven de normen wil gaan, dan moet do Raad beslissen. Spr. acht het vreemd dat toen de aftrek van gezinsinkomsten in do Commissie Ier sprake werd gebracht, do voorzitter van de moderne organisatio geen steun verleende, mair dat hij later een zelfstandig voorstel deed. Steun aan ongehuwden acht Spr. ge-J Wenscht, maar nu de minister niet r.iec-» werkt kunnen we hieromtrent niets doen. Nu stelt wel de heer v. Stralen voor, to dezer zakostappen bij den Minister to doen. maar hij virwacht daarvan geen resultaat. Dat B. on W. van te voren inliclitin-» gen bij den minister hebben ingewonnen acht Spr. zeer tactisch, daar anders ver-* wachtingen worden gewekt, die niet ver vuld worden. Nu geeft de Minister echter omtrent do aftrek van inkomsten en den s'eun aan uitgetrokkenen geen beslist antwoord. Spr. zou hieromtrent gaarne een nadero verklaring ontvangen. De heer Knuttel wijst op de oneven-» j redigheid tusschen (lo middelen dio wor den aangewend en do nood dio er is. Er zullen andere middelen moeten worden aangewend. Om de massa in beweging to brengen moet do eisoh: uitkeering van het vollo loon, gesteld worden. Spr. zegt voorts, dnt de oiseh inzake den aftrok van de gezinsinkomsten ca den kindertoeslag geJioei ligt in do lijn van de Christel»jko partijen. Men spreekt daar toch altijd ran de gozinskohoefton. Dit is con eigenaardige inconsequentie van het Christelijk standpunt. Nog moer heeft spr. gefrappeerd ds houding van den heer Heemskerk, die aicb om da,i dooie dood niet tegen den Minister wik verzetten. Spr. geeft toe, dat de worxo De Algem. R.-K. Werkgeversverecniging heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin aangedrongen wordt op aanneming van het ontwerp van wet tot wijziging van Hoofdstuk VIIB der staats begrooting van het dienstjaar 1923, Ier voorziening in de uitgaven, voortvloeien de uit de maatregelen, welke door het rijk, in verhand met de moeilijkheden, waarin 3e Hanze-Credietbanken verkeo- ren, zijn getroffen. Hoogere Textielschool te Enschedé. De Hoogere Textielschool te Enschedé, waar tot nu toe uitsluitend gelegenheid be stond tot opleiding van textielfabrikanten •m bedrijfsleiders in de textielindustrie, zal nu ook dienstbaar gemaakt worden aan de opleiding der handelaren in manu ■facturen zoodat deze zich op do school een goed inzicht kunnen verschaffen in de fabricage en de beoordeeling van de arti kelen, die zij verhandelen. De opleiding is éénjarig en wordt open gesteld door bezitters van een einddiplo ma H.B.S. 3 j. c., een Mulo-diploma enz. Voor toelating van oudere personen wor Jen faciliteiten toegestaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5