0 GERZON steeds Sidfcane fRIGLEYS OPRUIMING Opruiming STOFFEL Advertsntiën lomer III J.L.CREYGHTON Electr. Stofzuiger 'jr slechts f 85.- Dr. H. MANNING'S Niva Tandpasta ORGEL, PIANO INBOUWPIANO I JOH. DE HEER 'D MAKEN HEI UGEMAKKEUJK Woensdagmorgen 9 uur L Velours de Chasse fi lus» liwiw 49 55 Crew imprimé 75 cite ut tiiirgss 95 Wollen Crêpe sïr£S 2JD tii. feii x. 3.25 Stain Haturel 1.25 E VOTO DORDRACENO Dr. A. KUYPER SODEX CADEAU Sultaziezeep De Heer en Mevrouw VAN HAMBeumer geven kennis van de voor spoedige geboorte van hun Dochter FENNA HELENA MARIA. 4257 Leiden, 25 Juni 1923. Nieuwe Bijn 10. Getrouwd: 4249 FRANS VAN DORP P.Lzn. en TBIENJE RITSEMA, die, mede namens weder- zijdsche familie, hartelijk dankzeggen voor de belang stelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Appingedam, 26 Juni 1923. In plaats van kaarten. Heden overleed, in de hope des Eeuwigen levens, onze geliefde Moeder en Behuwd- moeder, JENTIEN HANAU, Weduwe van PIETER v. RHIJN, in den ouderdom van 67 jaar. Uit aller naam: J. BERGER. F. G. BERGER— 4252 v. RHIJN. Leiden. 25 Juni '23. van Spijkstraat 28. De teraardebestelling zal plaats hebben Don derdag te c.a. 10 uur van v. Spijkstraat Be graafplaats Rhijnhof. Vliegenkasten C2smachir.es Ijskasten Aalmarkt 25. 4253 KAUWGOM en help Uw maag een handje bij de spijsver» lering. Wrlgley's Is tegelijkertijd lekker en gezond cn helpt hetgea bit in goede conditie houden. Overat vyhr(lgbaar Jn pakje. Importeur,: Doktoren zeggen, dat ongesteldheden bij kinderen in vele geval len alleen oorzaak wormen zijn.' Geeft nog beden Uv/e kinderen de beroemde „FermiSan" van Jacoba Itlnria Wortclboer van Oude Fok elft wormpoe ders, welke beter werken dan alle andere wormmiddelen, 85 ct. p.doos. Overal verkrijg baar. 4188 Adverteeren doet verkoopen. gebeei compSeeS, uroet jzsr schriKeiijk gara-fe 425Q W~~ Beleefd aanbevelend: DE VRIES, HaarS.str. 2!^ f65- Vi*aagf demonstratie f65- Antiseptisch en verfrissend door bet hooge gehalte aan natuurlijke aetheriscke olieën. NIVA TANDPASTA bevat uitsluitend neutrale stoffen, welke een reinigende werking uitoefenen, zonder het emaille der tanden af te slijpen en geen chemicaliën, welke op den duur het tandvleesch en de speekselklieren schaden. 3238 Alom verkrijgbaar Ijl tuben f 0.75,1/4 tuben f 0.25 De inwikkels der 1/1 tuben zijn doorloopend genummerd en geven recht op een speciaal voor ons vervaardigde i h |y| WENSCHT U EEN 1298 OF aan to schaffen, die in de kleinste bijzonderheden aan Uw wenschen voldoet, bezoekt dan ONZE MAGAZIJNEN De superlosiieit van de merken, welke wij vertegenwoordigen en de uitnemende reputatie onzer firma is de beste waarborg, ook voor den laagst besteden prijs, hei beste te zullen ontvangen wat verkrijgbaar is ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HAAG Hoofdkantoor ROTTERDAM, Oostzeedijk 324/32 Vraagt gratis catalogus en inlichtingen omtrent ons SPECIAAL HUURSIJSTEEM Onze administratie maakt wegraken van goed zoo goed blï ondenkbaar. Door onze kostbare waterzuiverings-installatië leveren wij Uw wasch zoo helder als een zwaan, .terWijl dë prijs voor eene zorgvuldige behandeling als bij onSjivpg^U geenvbezwaar kan zijn. blaakt.yan_.dit aanbod gebruikt ÉÉN KEER TEGEN DEN HALVEN PRIJS' EEN PROEFWASCM AAN TE NEMEN VER ZOEK IK U BELEEFD EEN PRgëEYWSCH eu M:J-T£.<.LAT6W .HALEN." NAAM XBftfiE j.....»..ainMM v. A le Halfjaar! Komt onze étalage zien, en U is dan overtuigd van onze extra lage p r ij z e n. BEKENDE PRIMA KWALITEITEN DOET UW VOORDEEL Goederen worden niet op zicht gezonden Verkoop uitsluitend contant Schoenen- en Laarzenniagazijn VISCHMARKT 1 - LEIDEN TELEFOON 198 EXTRA flfcHBiEDiMG .'-130 BIJZONDERE AANBIEDING! 55 c.M. breed, „i 30 kleuren, per Meter 70 c.M. breed alle mod. kleuren per Meter 75, ^3 Cl, effen en mod. strepen 80 cm. breed, p. meter 65, 59, miia 100 c.m. breed. i FrOile iayë P"trps. IJ li PLam.aS voor 140 cm. breed M l.llrV Hl SP°rt- en alle kleuren en g Öh 3 «IIubIUI Strandmantels crème. p. meter Ei ^3? 100 c.M. brJ alle mod. kl. p. Mr. 5.90, 85 c.M. breed, 30 kleuren per Meter Prijzen per BSeïer I Bij J. H. KOK te KAMPEN is verschenen: Hst EEgSTE PEEL van TOELICHTING OP DEN HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS door D£RDE QHUE8AZÜDERDE DRUK. Comploel En vier dealen - gebonden In slempeiband 8 6.75 Ten einde dit hoogsf belangrijke werk onder Ieders bereik te brengen, verschijnt het tevens 4202 in 30 ailev. ad f0.75 per aflevering. Op deze wijze kan de aankoop voor niemand bezwaren met zich brengen. De inteekening is opengesteld bij alle soliede Boekhandelaren en bij den Uitgever geven wij een origineel pak onmisbaar voor schoonmaken van keukengerei, aardewerk, enz, bij het koopen van twee pakjes Sultane-zeeppoeder en thans ook bij één pak Vraagt Uwen winkelier naar Het is in 't belang van Uw beurst N.V.VEREENK3DE ZEEPFABRIEKEN, ZWUNDRECHT Teneinde de dames, die tof dusverre geen klant bij ons waren,, de groote stap te vergemakkelijken, hebben wij besloten'voos één keer een proefwascb aan te nemen tegen den halved prijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4