GËRZON ÖMtUIMMG: w Burgerlijke S£and Lelden 23—25 Juni. Geboren: Gecrtiuida Elizabeth d. van J. Ciere en J. v. -Amersfoort Hermina Cornelia d. van W. Blok en H. C. Kuyven- hoven. Cornells z. van A. Mcntagne en 31. K. de Horn Maria d. van G. W. do Beer en J. Beurze Hcndrika d. va» H. Singerling en H. Korswagen Jacomina Maria d. van J. Smit en M. v. Groeningen Elisabeth d. van M. L. v. Rossum en C. dc la Hie Petrus z. van P. de Komijn en G. v. d. Ende Antje d. van C. Bloos en J. Roelandse. Ondertrouwd: B. Zammant jm. 53 j. en J. v. Someren wed. 56 j. J. Domisss jm. 25 j. en T. Keestra jd. 23 j. C. J. v. Houweninge Graftdijk jm. 34 j. en E. Coe- nen jd. 23 j. W. de Vries jm. 31 j. en S. do Jong jd. 27 j. W. J. Blikman jm. 20 j. en J. Keijken jd. 18 j. P. Ouwcrkerk jm. 21 j. en J. Arnoldus jd. 20 j. G. Stouten jm. 24 j. en J. Mieremet jd. 20 j. Overleden: L. de Jong w. 84 j. M. Nouteboora-Duijkcrs w. 71 j. C'. de Vrmd-Sozef v. 51 j. treffende het terrein gelegen nabij de Wil- helminabrug aan den Hoogen Bijndijk; b. tot aanvaarding in onderhuur van dA voorste helft van liefc sub a bedoeld ter rein c. tot beschikbaarstelling van gelden in verband met het in orde maken van dat terrein als algemeen speelveld. Mevr. v. It all ie betuigt haar vreugde dat nu overgegaan wordt tot dc inrichting van een speelterrein. Nu wordt dit terrein echter voor een ieder en voor ongeregle menteerd spel opengesteld. Spr. hoopt dat dit goed zal gaan, maar toch is zij niet zonder vrees. De heer Eordmar.s zegt, dat bepaald is, dat alle schado door de gemeente wordt vergoed. Als er echter geen toezicht is, hebben we groote kans, dat veel schade zal worden aangericht. De heer Mulder weth., zegt dat Mevr. v. Itallie begon met een pluimpje te geven, maar dat zij daarna bezwaren maakte. Indertijd echter verklaarde zij volmondig dat toezicht niet noodig was. Spr. begrijpt echter niet, dat er onder hen die van het openluchtspel zoo greote voorstanders zijn, geen maatregelen ne men om toezicht uit te oefenen en gere glementeerde spelen ia te voeren. Laten b.v. de onderwijzers zich er eens voorspan nen. De heer Oostd&m: Dat doen ze toch niet. De heer Mulder weth., neen, dat weet ik wel. Het is er nu cenigermate een ben de, maar spr. hoopt dat het wel mee zal vallen. Mevr. v. Itallie erkent dat ze inder tijd gezegd lieèft dat toezicht niet noodig was. Ze deed dit, om het terrein te ver krijgen. Overigens zegt ze reeds pogingen te hebben gedaan 'dat particulieren er zich mee bemoeien. Het voorsteL wordt goedgekeurd: 27. Praeadvies op het verzoek van A. G. Boonekamp, om toekenning van een sub sidie in de kosten van exploitatie van een autobusdienst Zoeteimeer-Stompwijk-Lei- den. Goedgekeurd. Zie vervolg Tweede blad. UIT QE OBaGE^ama RIJNSBUKG. Typisch Amerika. Op uitnoodiging van een daartoe gevormd «iomité, hield gister avond in de Geref. Kerk alhier, Ds. M. E. Broekstra uit Chicago U. S. A., een cause rie over: „Typisch Amerika." Spr. werd ingeleid door zijn broer, Ds. E. H. Broekstra, Geref. predikant alhier, die, nadat de aanwezigen gezongen hadden Psalm 75: 1, voorging in gebed en daarna een kert openingswoord sprak, op verzoek van hét comité. Namens het comité heette Ds. E. H. Broekstra allen welkom en sprak do hoop uit, dat men straks niet bedroefd zou zijn, dit uurtje te hebben afgezonderd. Spr. met banden des bloods aan den spreker van hedenavond verbonden, leidde graag dezen gaarne gezien-en en gehoorde»* gast in, en was zeker aller tolk, wanneer hij 't comité dankte, dat het dezen avond had georganiseerd. Do spr. bracht ruim 30 jaar in Amerika door, en zou vertellen van het typische in Amerika, terwijl na afloop daarvan gelegenheid zou worden gegeven tot het stellen van vragen. Ds. M. E. Broekstra dankte het comité voor de hartelijke woorden, door den voor ganger tot hem gericht. Het was hem niet bekend, dat zijn aangekondigde causerie zooveel indruk gemaakt had. De inleiding herinnerde spr. aan een anecdote die hij eens in Amerika hoorde, n.l. van een oude va-ij ster die daar in haar dorp woonde. Al haar vriendinnen waren reeds getrouwd en hadden een eigen huis gezin, zij alleen was ongetrouwd gebleven. Tot eindelijk de mare ging, dat ook zij zou trouwen. Een vriend, die baar ontmoette, zeide haar, gehoord te hebben, dat zij verloofd was. Zij antwoordde, dat dit tot haar spijt nog niet zoo wae, maar dat zij toch al blij «••as over het gerucht. Reeds voor 3 eeuwen, ving spr. vervol gens zijn causerie aan, werd Amerika ont dekt, maar hoewel Dr. Kuypcr er een 'boek over schreef, en in de Bazuin, van de hand van Ds. Douma, er artikelen over verschenen, moet Amerika door hen die er voor het eerst voet aan wal zetten, nog opnieuw ontdekt worden. Het verschil tusschen het leven aan do andere zijde van den Oceaan en in Euro pa is zoo groot, en diep, dat jaren noodig zijn voor en aleer men zich een klare voor stelling hun maken, van wat het leven in Amerika is. Spr. had zich een drietal lijnen uitge stippeld, waarlangs hij Typisch Amerika zou laten zien. Juist wat ontbreekt in boe ken over Amerika, zelfs geschreven door zeer begaafde mannen, een man b.v. als Dr. A. Kuypcr, zou spr. behandelen. Want zelfs een man als Dr. Kuyper, met zijn greote opmerkingsgave, was liet on mogelijk in korten tijd op te nemen, hoe het leven in Amerika is, en men moest dan ook in Amerika wel eens lachen, over de boeken die over dat land géschreven wer den. Allereerst behandelde spr. het politieke leven, en de twee politieke partijen, de de mocratische én de republikeinsche. In Amerika is hoogste grondslag vrijheid voor iedereen, en voor ieders beginselen. In hoofdzaak beoogt do democratische partij, dc volksrcgeering zoo breed moge lijk cp to vatten, en voor het volk open te stellen-, terwijl de republikein sche partij, die regeering meer wil beperken tot de goeden, die daarvoor bijzonder in aanmer king kernen. Godsdienstige verschillen in het Staat kundig leven, een rechts en links als hier treft men niet a-an. In beide partijen vindt men alle richtingen vertegenwoordigd, waardoor het voor een predikant zoo goed als onmogelijk is, in liet politieke leven leiding te geven. In den verkiezingstijd worden de harts tochten hoog opgezweept. Meestal voeren de partijen een kort, maar duidelijk motto, zooals b.v. in 191G. Het volle was teen de democratische re geering al lang beu, en wilde geen oorlog. "Wilson, die als motto voerde, dat hij Ame rika buiten den oorlog houden, werd toen als president gekozen hoewel hij demo craat was. Spr. maakte voor eenige jaren een con ventie mede in Chicago, waar candidaten voor het presidentsschap werden gesteld. Niet minder dan 10000 bezoekers waren toén in een zaal aanwezig, waar redevoe ringen en toespraken werden gehouden. Na een stemming van niet minder dan 3 dagen werd toen Harding candidaat ge steld. Na afloop van de verkiezingen worden overal feesten gevierd. Spr. stond ook stil, bij het stemrecht, dat voor ieder bestaat die Amerikaansch bur ger is. Eet maatschappelijk leven is ook heel anders dan hier. Standen bestaan er niet, en rijk of arm, en of men hooger of lager onderwijs heeft genoten, er is letter lijk geen verschil. Vandaar da het spr. toen hij pas weer hier was, zoo vreemd was, voor een man de hoed af te nemen. Dat doet men daar niet, alleen voor vrou wen. Wat betreft het huiselijk leven, deelt spr. mede, dat de huizen geriefelijk zijn inge richt, tenminste in de steden, en ook voor een groot deel op het land. Zij bevatten wel ingerichte kamérs, afzonderlijke slaap kamers, bevatten badkamers, en zijn voor zien van centrale verwarming. Ook is er overal gelegenheid verschc lucht te doen toetreden. Niet zooals b.v. hiér in de kerk, waar b.vi geen raam open kan. De Amerikanen beschouwen versche lucht als een goed medicijn voor de longen van God gegeven. Het huwelijk gaat zeer eenvoudig in zijn werk. Men behoeft geen 3 weken onder de geboden te staan als hier. Wanneer dan een paartje wil trouwen, gaat het even naar liet Stadhuis, om een trouw vergunning te vragen, «an naar den dominee, die natuurlijk altijd klaar staat, om direct zoo'n verbintenis voor het leven tot stand te brengen, welk schoon en nut tig werk in tien minuten gebeurd is. Toch heeft dit zijn schaduwzijden. Alhoewel de plechtigheid kort duurt., is zij niet van ernst ontbloot, en wordt daar bij wel gewezen op de trouw die tusschen man en vrouw moet bestaan. Het vlugge huwelijk is niet altijd zco voordéelig voor dc verhouding tusschen man en vrouw, vandaar vele echtscheidin gen. In een stad van 3.500.000 zielen, wer den in een maand 200 echtscheidingen uit gesproken. In vele bladen wordt thans reeds geschreven, dat iets gevonden moet worden om die lichtzinnige huwelijken, te voorkomen, en wellicht, dat binnen afzien- baren tijd maatregelen zullen worden ge troffen. De verhouding tusschen ouders en kin deren, is goed. De beleefdheidsvormen wor den in Amerika evengoed als hier nage komen. Een ding keurt spr. niet goed. "Wanneer de kinderen meenen zelf in hun ondorhoud te kunnen voorzien, wat hier vaak al op 17a 18 jarigen leeftijd het ge val is, geven zij kostgeld, om aan hun on- afhankelijksgevocl te voldoen. Do kinderen worden dus kostgangers van liun ouders, zij gaan het ouderlijk huis beschouwen als een kosthuis, én wanneer een en ander hen niet bevalt, nemen zij een ander. Maar over 't algemeen is do verhouding tusschen ouders en kinderen hier en in Amerika wel gelijk. Scholen en. opvoeding. Het onderwijs in Amerika is goed geregeld. In steden heeft elk districtblok zijn school en buiten de steden is er op elke twee mijlen (40 minu ten gaans) een school. En indien Amerika iets heeft, waarop het trotsch mag zijn, dan is liet wel op zijn schoon schoolstelsel. Kinderen van alle natie, uit alle werekl- deelen ontvangen daar onderwijs. Scholen van 3000 leerlingen, zijn niet de grootste. (Wordt vervolgd). KATWIJK AAN D£N RIJN. Nu de kring dor Burger- wachten „RijnlandNoord wegens onvol doende deelname geen schietwedstrijd zal kunnen houden, zal de Burgerwacht te Rijnsburg, hoewel behoorendo bij Rijnland- Noord, en gaarne mededingende bij een Kringwedstrijd, toegelaten worden bij den westrijd, te houden door Rijnland-Zuid, welke een schietwedstrijd zal houden op Woensdag 18 Juli a.s. Do Burgerwacht te Rijnsburg telt 272 gewapende leden. 'Gistermogen w e r de n de inwoners getroffen door het bericht dat de heer Malj. van der Gugten Jacz. plotseling, zonder te voren ongesteld te zijn geweest, - vfssv. \T:; jtrr was gestorven. De heer v. d. G. is te Kat wijk en in de geheele omgeving welbekend, v. d. G. gevoelde zich een weinig onwel en zou een kwartiertje rusten. Een kwar tiertje later vonden de liuisgenooten hem gestorven. Het was juist op z'n verjaardag. Men kan zich de verslagenheid der we duwe, ouders en verdere familie voorstel len. v. d. G. was lijdende aan een hart- KATWIJK AAN ZEE. DoheerJ. Versceegttc Ouddorp heeft, tot do Particuliere Synode der Geref. Kerken in Zuid-Holland (Zuide lijk gedeelte) het verzoek gericht toegela ten te worden tot den Dienst des Woords, volgens art. 8 Kerkenorde. Op de in October te houden vergadering der Synode zal over dit verzoek worden beslist. De agent van politie de heer P. Scheringen alhier^ is in gelijke betrekking benoemd tegen 16 Juli te Zeist. Gistermorgen werd al hier het eerste zeebad genomen. Het zal zeker, gezien het koude weer, wel een friscli bad zijn geweest. De zoogenaamde brul- boei,- welke voor enkele jaren hier aan spoelde, is heden naar Vlaardingen ver voerd. WASSENAAR. Een stuk weg, ter hoogte Van de Maaldrift, hetwelk thans bestraat is, wordt van Rijks'wege geasphalteerd. 1 Maandagmiddag liepen in het Dorp te venten met gedrukte stuk ken. Op den hoek van de Schcolslr. en Achter weg vonden zij het echter noodig den in houd dier stukken luidkeels aan te prij zen. Het gehoorde was echter allesbe halve naar den zin van vele omstanders, zoodat er weldra een oploopje ontstond. Natuurlijk werd er allerlei- leelijks van den godsdienst verteld. Bij liun voort gang echter maakte het publiek het hen zoo lastig, dat zij besloten maar gauw het hazenpad te kiezen. Personalia. De heer G. Versteeg Czn. alhier, is te 's-Gravenhage geslaagd bij het eindexamen Middelbare Handelsschool Gistermiddag had in de timmerfabriek van den heer H. alhier een ernstig ongeluk plaats. De machinale houtbewerker de R. had het ongeluk toen hij bezig was met het schaven van hout op de vlakbank, dat hij met zijn hand in aanraking kwam met de beitels waardoor hem twee vingers werden afgeslagen. Na ter plaatse verbonden te zijn is hij per aulo naar Kot Av,a.d. KlctvoiiKVio to Xioïderi. vervoerd. De bazaar yr,, elke de vorige week geliouclen werd ten bate van „Steunt elkander" heeft opgebracht de som van ruim f 1200. NIEUW-VENNEP. Onder voorzitterschap van den heer J. A. van Arkel had gister avond in crJ.é Nijssen eene vergadering plaats tot oprichting van een ziekenhuis- fonds te dezer plaatse. Een eoncepLsta- tuut werd na eenige wijziging en aanvul ling aangenomen. Velen traden als lid toe. Het bestuur van het ziekenfonds „Hulp in Nood" werd met bijna algemcene stem men als bestuur van het ziekenhuisfonds gekozen. NOORDWIJK-BINNEN. Zondagavond kregen twee personen, die verkeerden onder den invloed van sterken drank, ruzie voor het café van Ruigrok. De twist liep zoo hoog, dat men elkaar erg toetakelde, totdat de politie kwam en hen schcid&e en een poos je apart liet uitrusten. OUDE WETERING. Zondagmiddag geraak te het zoontje van den heer P. v. d. M., die met zijn broertje in een schuit speelde, in de ringsloot te water. Op het gegil van het broertje kwam de heer de J. aan, die er in slaagde de kleine uit den modder te redden. NIEUWE WETERING. De heerS. alhierisZon- dagmorgen op zoodanige wijze door een motor aangereden, dat hij zich onder ge neeskundige behandeling moest stellen, terwijl zijn rijwiel gedeeltelijk vernield was. LISSE. Burgerl. Stand. Geboren!' Antonius Benendje z. van A. van Stijn en' K. T. van Leeuwen. Johanna Helena d. van J. Langeveld en C. W. v. d. Poel. Hendrik Johannes z. van J. Gilanus en M. Eigenbrood. Overleden: L. Wessels, eehtg. van G. Spoor 57 j. Apolonia Thoen, vr. 60 j. De heer J. Bulten van Voorhout is alhier benoemd tot kantoorbe diende ter Gemeentesecretarie. De heer J. Zonneveld al hier slaagde te Amsterdam voor het exa men Engelsche Handelscorrespondentie, aJgenomen door het „Algemeen Handels instituut" aldaar. ROELOFARENDSVEEN. Ten nadeele van den heer v. L. alhier zijn in den nacht van Vrijdag op Zaterdag jd. een beduidend aantal augurkenplanten ontvreemd. Een belangrijke schadepost in dezen kouden zomer. De politie heeft de zaak in onder zoek. ACAOEtftlEE-SilEUltfS LEIDEN. Geslaagd voor het: Doctoraal examen Geneeskunde (oud-aca demisch statuut) de heeren W. de Vletter, Den Haag, en G. J. Vaandrager. Rotter dam. Eindexamens Ned. Ind. Administr. dienst cie heeren G. W. Fris, Breda; B. Robijns, Helsrijp (Fr.); en C. J. Seegeler, Teterin- gen (N.-B.). Doctoraal examen rechten de heeren: W. G. F. Hofland, Rotterdam; A. W. Loebcr, I.aren (N.-H.). Econ. Doctoraal ez-Indologische studie de heeren M. van Hartingsvcld, J. H. A. Logeman, A. E. Kom. De heer Logeman verkreeg het praedi- caat cum laude. Eindexamen Gymnasium. Na voortgezet examen slaagden nog: voor A.: B. C. E. Dinger Harttinks; voor B.: P. J. Kaiser. STADSNIEUWS Hoewel prof. Van der Vlugt bij zijn af scheid als fcooglceraar eenige weken gele den den wensch had te kennen gegeven, dat aan zijn afscheidscollege geenerlei huldebe toon zou worden vastgeknoopt, heeft toch het bestuur van de juridische faculteit der Leidsche studenten gemeend den hoog leeraar niet te' mogen laten heengaan zon der een blijk van groote waardeering voor hetgeen hij als leermeester is geweest. Bij monde van twee leden van het bestuur der juridische faculteit, mej. Mens Fiers Sme ding en den heer Schürmann, heeft het be stuur den hoogleeraar eenige dagen geleden te zijnen huize aangeboden een album met 10 speciaal voor deze gelegenheid vervaar digde foto's, interieurs van de Leidsche universiteit voorstellende. AANBESTEDINGEN Bij de heden door B. en W. ten Raad- huize gehouden aanbesteding van: A. het rioleeren en ophoogen van een terrein benoorden den Maresingel met bij- behoorende werken (Bestek no. 19), waren ingekomen 16 inschrijvingen, t.w.: van G. Ouderkerk te Rotterdam f 72600, H. Steen kist en H. Baks te Haarlem f 67958, J. de Later en P. H. Meijer f63850, J. G. van Evert f 59000, J. "Warnaars f 58930, E. "Wienhoven, Utrecht f 57570, O. Theunis en A. van Diemen, Lissc f 57430, R. Yp- ma en V. de Vries, Hoorn en Leiden f 57000, G. Broertjes f 54900, firma C. de Ruiter en L. Hoogendoorn, Oegstgcest f 54690, D. Koenen Schiedam f 51890, St. van Slrien, Maartensdijk f 49208, W. Vis ser en Zn. f48999, A. Prins, Sliedrecht f41800, W. F. Marcélis en H. C. Heems kerk f 37997, L. H. Gooszen en A. de Nijs, Geerlruidenherg f 37555. Zooverre geen. woonplaats vermeld, is deze Leiden. Br Perceel I: Het dempen van een sloot en het maken van rioleeringswerken aan don Ttiinsbureerweff: en perc. II: het rioleeren van de De la-Reij- en dc Pretb- riusstraat (Besték no. 20). Ingekomen 5 inschrijvingen, t.w. van: J. Warnaars perc. I f2700, perc. II f3035; F. L. Neu teboom perc. I f 2670, W. F. Marcélis en H. G. Hemeskerk perc. I f 2325 en perc. II f2857, J. G. v. Evert perc. I f2000, perc. II f2500, H. Steenkist en H. Baks, Haarlem massa f 3988; de overigen wonen te Leiden. Laatste Bapicfrten Vermist. Men meldt ons uit Lemmer; Sedert Zondag wordt alhier vermist de 28-jarige matroos van de HollandFries- land-rGroningen-lijnboot A. Jacob. Men vreest dat den man een ongeluk is overko men. fHARKTBESilCHTEN LEIDEN, 25 Juni. Veiling. Bloemkool I 5,80 —12, Bloemkool II 3-6, Sla 1.50—2.40, Peen 815, Andijvie 2.504, Selderie 2.503.50, Rabarberetelen 0,501.per 100; Postelein 914, Spinazie 1418, Peu len 3342, Doppers 4550, Aardbeien 6580 per 100 Kg. 26 Juni. Vette Varksnsmarki Aangevoerd 346 stuks. Prijs per Kg. levend gewicht: Vette Varkens, 330 stuks, 0.740.71; Licht soort, 16 stuks, 0.720.68. Handel matig. Prijzen terugloopend. ALP HEN AAN DEN RIJN, 25 Juni. Veiling Per 100 Kg.: Spinazie 1719, Postelein 13 16; Per 100 bos: Rabarber 11,20, Peen 811; Per 100 stuks: Kropsla I 4.10 4.60, Kropsla H 1.10—2.30, Bloemkool I 915, Bloemkool II 47, Bloemkool III 13; Per 100 pand: Aardbeien 3441. HAZERSWOUDE, 25 Juni. Vci|infl. Kippen eieren, 6270 stuks, 5.256.20, en Eendeneie ren 299 stuks, 5,505,90 per 100 stuks; Ha nen 1 1-50 per stuk; 5 Eenden 1.per stuk; 1 Duif 15 cent per stuk. ROTTERDAM, 26 Juni. Veemarkt. Aanroer: 202 Paarden, 25 Veulens, 827 Runderen, 676 Vette Runderen, 9 Bokken, 242 Schapen en Lammeren, 37S Vette Kalveren, 472 Nuchtere Kalveren, 43 Varkens en Ovcrloopers, 263 Big gen. Besteed werd P^r half Kg.: Koeien 40 5557/46062)* cent; Slieren 4734 523457Y* cent; Vette Kalveren 5057'A65 67y2 cent; Ossen 52/457/462)4 oenl; Per etuk: Melkkoeien 350475; Kalfkoeion 335 —450; Stieren 150—400; Pinken 150—225 Graskalveren 3070; Vaarzen 2S5275; Paarden 200350; Slachlpaardcn 100200; Hitten 200300; Veulens 80120; Biggen 1827; Overloo- pers 3015; Nuchtere Fokbalveren 25 45; Nuchtere Slachtkalveren 2028; Biggen per week 33.50. In de maand Juni werd Ier Rotterdamscho veemarkt aangevoerd: 7888 Runderen, 3281 Varkens, 7G0 Paarden, 79 Veulens, 2531 Vette Kalveren, 2444 Nuchtere Kalveren, 2596 Scha pen en Lammeren, 1093 Biggen, 23 Bokken on I Ezel. ROTTERDAM, 25 Juni. Binnsnlar.dsche gra nen en peulvruchten. Tarwe ruimer ter markt, j vrijwel onveranderde prijzen verkocht. Re:go leger 9.50—9.80; Gerst Chevalier V2.25-'i; 12.75; Haver met klein aanbod f 11-50- -11.90; Erwten kleine groene onveranderd verkocht 2024. Bruinehoonen ruimer ter markt. Be- gmmarkt in de beste kwaliteit onveranderd. Later moest lager worden afgegeven. Alles per 100 Kg. BODEGRAVEN, 26 Juni. Kaas. Aangevoerd1 409 partijen. 1ste soort 4447, 2<Ie soort 3,9 42; Controle 4245, Zware 52. Handel vlug. TER AAR, 25 Juni. Veiling „Sb Phccas". J Jonge Peulen 3,75, idem I 3.11, idem TI 2.30, Doperwten 2.50, Tuinbooncn 1-90, Capucijncrs 2.30, Aardbeien 51 cent per Ke. Bloemkool I S13, idem II 4,508. idc-m ni 2.505 per honderd. Aanvoer 123 zak ken Jonge Peulen, idem I 754 zakken; idem II 84 zakken, 7.5 zak Doperwten, 2 zak Tuinboo- nen, 1 zak Capucijners, 91 kilo Aardbeien. Veiling „Gcd zij met Ons". Jonge Peu len 3.40, idem I 2.88, idem II f 2.30, Dop erwten 2.50, Tuinboonen 2.Aardbeien 2623 cent per pond- Aanvoer 105 zakker» Jonge Peulen, idem I 393 zakken, idem II 30 zakken, 4 zakken Doperwten, 4 zakken Tuin boonen. ROELOFARENDSVEEN, 26 Juni. Veiling. Sla 4,104,40 per 100; Peen 15 cent per bos; Bloemkool 79 cent per stuk; Bloemkool II S4 cent; Aardbeien per doosje 48 cent; Aardbeien per kilo 40—50 csnt; Peulen 1.50 —1.15, Peulen I 1.50—1.60, Peulen II ƒ0 95 —0.85, Extra 2,35, Doperwten 2.35—2.80, Capucijners 2.202,25. Doorsneeprijs van 25 Juni met aftrek vou veilingskosten: Peulen 2.75, Idem No. I 3.56 Idem No. JI 2.2-1, Doperwten 2.77, Capu- cijflers 2.58. BOSKOOP. 25 Juni. Coüp. Vereen. „Do Boskoopsche Veiling". Er werden prijzen besteed als volgt: Rozen: Ophelia 55 et.; Golden Ophelia 55 et.; Sunburst 36 ct.; Hadley 6575 cL; Pr. de Bulgaric 40 cL; Colum bia 55 ct.; Butterfly 50 ct-.; Mac Keiler 50 ct-.; Mrs. Aaron Ward 36 ct; Mme Jules Bouché 21 ct. per bos. Stamrozen 25 ct. per stuk. Diversen: Dahlias 70—80 ct.; Gladi olen 55 ct.; Lathyrus 23 ct.; Pioenen 30— 40 ct.; Violieren 56 ct.; Campanula 13 ct.; Papaver 30 ct; Anjers 10 ct.; Delphinium ct.; Irissen 54 ct.; Lelie's 50 ct. per bos. Aardbeien 46 et per 5 onv. OFFICIEELS BEÜRSKOTEEB'NG. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4)5% Nederland 1917 Nod. O-I., obi. 19J9 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 4)a Koloniale Bank aand Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgens A Jurgen.o B Oude Philips R S Stokvis Ara Hide en Leather Am. Sm pit in? en Ref Anaconda copper Centr Leather Studebaker S Steel gew. Core part ia Handebver. A*dam. Dordiacne Petr. Oecons. Holl. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a. Holl. Stoomboot Kon. Foil. Lloyd Kon. PakofTaart Unie Rott. Lloyd Kon Ned. Slonmbnot I Mar.Cy.C.N Vol.Tv. Brii-Batavia Tabak nol! Cnlimtr "Mij H. TJ S. Mij. oW. 5X H.ÏJ.S.M obl. 1900/'12 4 Mij. t. E. v. S. S obl. 5Y* Atchison Topcka Erie common Kansas flïly Southern Missouri K^nca<5 Toxas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 41/4 V.K. 1015' 0!»1# 3015, s7° 13 998/8 S>/< 3701/O 2221/4 3121/2 56i/2 59 244S/4 62l/2 SS 25l/2 1093/; 97 4621/. 346 1188/9 3611/2 313,4 1411/^ 74 9£3/4 1381/. 7°/'i9 30S3/4 269 975/g 8.-/8 971/0 121/a Ml. 933/4 141i/a z 1 140 3 7 60./, 20./, 105 9'1/, 140"/, I 12'./, 133"/, 12'/. 1 "Wisselnoteeringcn (Amsterdam) 0 Zicht: Louden w Berlijn m Parijs Brussel Zurich Weonen Romo Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm f New-Y*ork 11.761/7 o.nc2'lö'»'| 15 733/4 j 13.421/a i 45.621/2 "j 0 0036 i 37.80 '3 45.50 •■2.25 07.60 J iu5./I5 I 14 Telegrafisoh Weerbericht jj volgens waarnemingen verricht in den mor-1 gen van 26 Juni 1923, medegedeeld -9 door het Kón. Ned. Meteorologisch 1 Instituut to De Bildt Hoogste Baromcterst.: 768.6 Valontia. Laagste Barometerst.744.8 ltocst. Verwachting tot den avond van "7 Juni. f Zwakke tot matige Noordelijke tot.! Westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets warmer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3