Groote Zomerniïwerteop A. WAALS, Haarleinierstr. 132136 bij Steeds nieuwe partijen diverse goederen worden tegen enorm verlaagde prijzen in verkoop gebracht. Wit gelakt Engelsck Ledikant met spiraalnet 12.25 Zeegras Matras, van prima damast, met afgenaaiden rand 15.90 Zware groote Molton Dekens 1.05 Mooie witte Wollen Dekens 6.45 le kwal. Cocosloopers, per el 0.66 Tapis Beige Karpetten. 7.75 Geborduurde Stoelkussens 621/2 Etamine, 140 cM. breed 0.49 Ruige Matten met gekl. rand 1.59 Rooster Matten, extra sterk1.89 Karpetkleedjes in mooie kleuren 1.29 Chinamatten, 40 X "70 0.26 Graslinnen voor lakens 52 c. p.el Geel Katoen voor lakens 45 Geel Katoen voor hemden 19V2 Zware breede dubbel Keper 25 c. Mooie witte Engelscbe 37 Witte geblokte Handdoeken 0.19ty2 Groote blauwe Keukendoeken 0.23 Bad-Handdoeken vanaf 0.23ty2 Dameskousen 0,29 Huisboudschorten, wascbecbt poolbont, ruime modellen 1.271/2 Prima Corsetten met roestvrije baleinen 1.85 Tricot Hcerenpantalons 0.88 Dames Nachthemden 2.30 Dames Hemden0.96 Dames gefestonneerde jeans Onderrokken1.271/2 Jeans Damespantalons, ge- ajoureerd en gefestonneerd 1.47Va Dames Onderrokken, iets bij zonders 2.70 Dames Flanellen0.98 Geel Katoen Dameshemden 1.07V2 Geel Keper Damesbroeken 0.95 Geel Keper Mansbroeken. 1.04 Kinder directoire Pantalons 0.49 Mooie gekl. Zephïr per el 19V2 Mooie Dril voor boezeroenen 0.26 Alles in onze bekende solide kwaliteiten Lingeriën allen op eigen ateliers vervaardigd W Breng Uwe kinderen mede, wij verstrekken prachtige Luchtballons Gemeentelijke fianbonéssing. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP., Aan den gemeentelijken vischwinkel, Visckmarkt 18, Tel. 1225 is WOENSDAG verkrijgbaar SCHELVISCH f 0.210.28, SCHOL h f 0.160.33, MAKREEL f 0.25, en KABELJAUW k. f 0.45 per pond. J. C. VAN DER LIP, Weth. Locc-Burgemeester. Leiden, 26 Juni 1923. AGENDA. DINSDAG 26 Junï, Leiden. Ledenvergadering L. A. W. E. T. Café Restaurant „Do Harmonie". Aanvang 8J4 •uur. WOENSDAG 27 Juni. Leiden. „Or gel-concert" te geven door Anton H. Tie- rie. Pieterskerk. Aanvang 8 uur. lederen Woensdagavond van 7J4SM nur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van: Maandag 25 Juni tot en met Zondag 1 Juli waargenomen door de apotheek yan den heer G. B. Duyster, Nieuwe Rijn 18. Telefoon 523. Do apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menscbheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. voornemens was dienaangando eenig ver toog tot Frankrijk of andere verbonden mogendheden te richten. Baldwin zeide niet te weten in hoever deze mededeelin- gen authentiek waren en geenerlei stap pen van plan te zijn. Intusschen as het geheel geval ongun stig voor de publieke opinie ten opzichte Van Frankrijk. KORTE BERICHTEN. De oplossing van de Kabinetscrisis in België zal nog wat op zicjh laten wachten. Engeland denkt er niet aan zoo als verondersteld werd de West-Indi sche bezittingen te verknopen om de schuld aan Amerika te voldoen. Te Eisleben had een botsing plaats tusschen Nationalisten en Communisten. Een communist werd gedood; en van weerszijden vielen er gewonden te be treuren. Tusschen Italië en Griekenland wordt toenadering geconstateerd. Naar aanleiding van de inbeslag name van alcohol aan boord van do „Baltic" wordt door de Engelscbe Tegee- ring gezegd, dat niet zal worden inge grepen en geen diplomatieke stappen zul len worden gedaan. Harding verklaarde dat re drank wet streng zal worden toegepast. De Etna is tot rust gekomen. Nu wordt echter weer een wolkbreuk boven het geteisterde gebied gemeld, waardoor de ellende nog wordt vergroot. DE CONFERENTIE TE LAUSANNE. Het financieele comité der conferentie behandelde enkele financieele verdrags bepalingen van secundaire beteekenis, waaromtrent te voren in principe over eenstemming was bereikt. Het stelde den definitieven tekst op van art. 57, dat de kwestie der indemniteiten en schadever goeding regelt. Art. 57 van het ontwerp-verdrag, dat het Turksch- geallieerde hersteïvxaag- stuk regelt en heden in een nieuwe re dactie werd aangenomen, zegt thans on geveer: Turkije en- de uitnoodigende mogend heden doen afstand van alle eischen be treffende verliezen en schade onder den titel reparaties, behalve wat de aanpas sing der vroegere geallieerde concessies in Turkije betreft. Turkije doet afstand van alle rechten op de goudvoorraden die door de verdragen van Versailles en Trianon aan de geallieerden werden overgedragen. De bestuursraad van de Dettes Oltomanes wordt van iedere ver plichting tot inlossing van het sedert 1915 door de Turksche regeering uitgege ven papiergeld vrijgesteld en do Turken doen afstand van den eisch tot terugbe taling van de som aan de Engelscho in dustrie betaald voor de beide later niet geleverde oorlogsschepen, welke in den danvang van den oorlog door de Engel scbe regeeringen in beslag genomen wer den. Daarmede is dus de regeling van het xeparatievraagstuk afgeloopen. Heden zal het politieke comité een zit ting houden en tot een besluit trachten te komen in zake de kleine nog overge bleven vraagstukken. Eindelijk resultaat. 4*3$ I Hct lijdelijk verbef. Cuno zeide ten aanzien van het lijdelijk verzet dezer dagen in een rede te Ko ningsbergen: Duitschland moot zijn politiek instel len op de practische mogelijkheden en de verhouding der onderiingo krachten. De eerste en* tweede stap van Duitschland bij de Entente zijn geh-ouden in het kader Van hetgeen van het standpunt van den eerbaren koopman gezegd kon worden en waarvan niemand kan afwijken, zon- löer dat Duitschland in de Wereld zijn ere diet zou veriiezen. i Door geen enkelen stap, hoe hij ook moge zijn, kunnen wij (plotseling aan één tafel m e t (Frankrijk komen zitten, maar (Duitschland heeft bereikt, aldus de rijks kanselier, dat de wereld overtuigd is vau den oprechten wensch van Duitsch land om alle krachten in te spannen ten (behoeve van het herstel. Geen enkele regeering kan het lijdelijk verzet door haar bevel doen eindigen, (baar ook kan -geen enkele regeering wenschen, dat dit verzet te vroeg wordt 'opgeheven, zoolang zij niet 'den weg van een oplossing als gevolg van dit verzet ziet. Dit doel zal Duitschland des te eer der bereiken, hoe sterker het Duitsche Volk den wil toont niet te verzwakken. De gedachte aan het behalen van winst mag niet op den voorgrond staan. De rijksregeering is voornemens zonder aan zien des persoons op te treden tegen die genen, die zich aan hun plichten tegen over het geheele volk onttrekken. Do re geering is onder den druk der buiten- Jandsche politiek genoodzaakt maatrege len te treffen, welke een gezond breiin in (normale tijden niet zou kunnen uitden ken. Duitschland kan zijn valuta niet sa il ee>reii, zoolang de kwestie der schade loosstelling niet is opgelost. De hitte golf ïn Amerika. Zaterdag was de hitte te. New York ©ven intens als den vorigen dag. Het aan tal warmte-slachtoffers alleen in New York bedraagt 14. Scholen en handels- buizen hebben gesloten zegt een Reuter (bericht, terwijl employé's in verschillen de plaatsen vacamtio hebben gekregen 'tot er beter tijden aanbreken. De plant soenen en perken te New York waren Donderdagnacht vol slapers, mannen, Vrouwen en Xlnfleren die daar verllcli- 'ting zochten. Kerkbezoek fn Rusland. De „Besboznik" (de goddelooze) publi ceert een decreet der sovjetregeering, vol gens hetwelk elke kerkganger een bewijs moet toonen. dat "bij de kerkbezoekhelas- ting van een millioen Rb. betaald heeft. Degenen, die zich aan deze verordening onttrekken, stellen zich aan gevangenis straffen en geldboeten bloot. Ernstig ©ng&ïuk te Mafw Yairk. Gistermiddag zijn zes personen ge dood en veertig gewond toen twee wa gens van de luchtspoor van de lijn naar (beneden vielen in een drukko straat in het district Brooklyn. Het ongeluk is volgens ooggetuigen t© wijten aan het breken van een as. AutoMringeiuk op cte reis van Harding. Sumner Curtis, de vertegenwoordiger 'van het republilceinsche nationale comité die Harding vergezelde op zijn tournée naar het Westen, werd op slag gedood toen de automobiel, waarin hij met eeni- ge anderen een rit maakte door een berg landschap, van de rotsen in de rivier viel. De chauffeur stierf eenige uren lan ter. Twee journalisten zijn ernstig ge- "wond. President 'Harding en zijn echtgenoot© waren, in' Denver gebleven, ten. einde daar bet hospitaal te bezoeken. i Trefooverval ïn Wiiria. Roovers hebben op 22 dezer op den 'Zuid-Mantsjoerijschen spoorweg bij Sji- liso een trein aangehouden. Zij plunder den de passagiers uit, die zij met revol vers in bedwang hielden. Daarna maak ten zij zich uit de voeten, nadat zij den (Japanschen conducteur en enkele Chi- neescho reizigers ernstig hadden ge- !wond. Een goudschat gestolen. Uit Cattaro (Servië) melden do bladen, dat aldaar de goudschat van de Peters- burgsch© Lombardbank is gestolen. Het bezit van de bank was kort na de revolu tie eerst naar Frankrijk en vandaar naar 'Cattaro overgebracht, waar, naar men meende, het meerendeel van de belang hebbenden zich in de buurt had geves- 'tigd. Thans is gebleken dat goud in een hoeveelheid van 22 K.G. en eenige zakken diamanten zijn ontvreemd. Men vermoedt dat miüairen den diefstal oogluikend hebben toegelaten. GEMEENTERAAD LEIDEN (Vervolg.) 4. Benoeming van een leeraar in de wis kunde aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, voor den cursus 1923 1924. Benoemd wordt de heer J. D. A. Boks, alhier. 5. Praeadvies op het verzoek van G. J. B. A. Janssens, om eervol ontslag als ge neesheer aan de gestichten „Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest." Goedgekeurd. 6. Praeadvies op het verzoek van J. H. Th. Jacobs, om eervol ontslag als onder wijzer aan de school Vrouwenkerksteeg A. Goedgekeurd. 7. Praeadvies op het verzoek van Mej. J. Verhagen, om eervol ontslag als onder wijzeres aan de school Duivenbodestraat B. Goedgekeurd. 8. Praeadvies op het verzoek van Mej. J. F. M. Scboondergang, om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Opleidingsschool voor U. L. O. aan den Maresingel A. Goedgekeurd. 9. Praeadvies op het verzoek van de N. V. Algem. Brandstoffenhandel „Leiden", om de te bouwen loodsen op het' terrein Haagweg, Sectie O no. 717, van hout te mogen maken. Aldus besloten. 30. Rekening, dienst 1922, van de Stede lijke Fabrieken van Gas- en Eleclriciteit. Goedgekeurd. 11. Rekening, dienst 1922, van den Ge meentelijken Reinigings- en Ontsinettings- diensfc. De heer J. d o Lange, zegt, dat we sedert jaren hebben moeten derven 50 pet. Y811 de ontsmettingskosten, omdat de in neming nlel) t5B.il de oiacïien vcrldeed-. Nu is een plan gemaakt om hieraan te voldoen, maar toen was daarvoor geen geld. Daar mee is naar spreker meent het motief om geen subsidie te verleenen vervallen. Spr. vraagt in welk stadium deze zaak is. De V o o r z. antwoordt dat daarover met het Rijk gecorrespondeerd wordt. Do rekening wordt goedgekeurd. 12. Voorstel tot wijziging der begrooting, dienst 1923, in verband met de door de Vereeniging tot oprichting en in stand houding van scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeer den grondslag gestorte waarborgsom be treffende de uitbreiding en verandering van het schoolgebouw aan de Hoogland- Bche Kerkgracht. Goedgekeurd. 13. Voorstel tot betaling uit den post „Onvoorziene Uitgaven", dienst 1922, van de meerdere gelden benoodigd voor de toekenning aan de bijzondere scholen van de vergoeding over het jaar 1921, bedoeld in art. 100 der Lager Onderwijswet. Goedgekeurd. 14. Voorstel tot verhooging der begroo ting, dienst 1922, ten behoeve van de ver hoogde voorschoten aan de Woningbouw- vereeniging „de Eendracht", voor de uit voering van het 2d© en 3de bouwplan dier vcreeniging. Aldus besloten. 15. Voorstel tot wijziging van het Raads besluit van 30 April 1923, in zake de toe kenning van een woning voorschot aan de Woningbouw vereeniging „de Eendracht", ten behoevo van den bouw van 18 arbei derswoningen. Goedgekeurd. 16. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de meerdere kosten van ver bouwing van het schoolgebouw qan de Aal markt. Aldus besloten. 17. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de meerdere kos ten verbonden aan de op- en inrichting van de Arbeidsbeurs aan de Garenmarkt. Den heer S ij t s m a heeft het getroffen, dat de begrooting met 35 pet. is overschre den. De omstandigheden zijn naar hij meent in dien tijd niet veel gewijzigd. Hij meent dat de ramingen toch wat beter en zuiverder moeten worden gemaakt. Het komt hier herhaaldelijk voor, dat de be grootingen sterk worden overschreden. De heer Splinter zegt, dat de begroo- ting in 1919 is gemaakt, juist de tijd toen er geen basis was van de prijzen der mate rialen. Hierbij komt nog dat men hier ©en oude boel vond die tegenviel. De heer Eerdmans vraagt waanui de kosten voor inrichting zijn betaald. De Raad heeft hiervoor geen credieten toege staan. De heer Mulder, weth. antwoordt, dat hij er geen voorstander van is de begroo tingen hooger te maken dan noodig is. Men komt er dan allicht toe, meer uit te geven dan noodig is. Vergeten moet ook niet dat de omstandigheden toen nog dubieus waren terwijl bij het werk verschillende tegenval lers aan het licht kwamen. Wat de inrich ting betreft, de kosten zijn in dit bedrag begrepen. De heer S ij t s m a zegt, dat regel is, dat de begrootingen tegenvallen. Het lijkt hem gewenscht, dat de begrootingen zoo zuiver mogelijk worden gemaakt, 't Is zelf voor gekomen dat er 100 pet. bij moest. De heer Eerdmans zegt, het antwoord op zijn vraag niet te begrijpen. De kosten voor de inrichting waren in het toegestane bedrag niet begrepen. Spreker acht dit niet in den haak. B. en W. hadden een af zonderlijk erediet moeten aanvragen. Het verbaast spreker dat dit gebeurt, temeer daar hij hierop reeds vroeger heeft gewe zen. De heer Mulder zegt, dat deze zaak Teeds lang geleden is. Hij is bereid een onderzoek in te stellen. Het voorstel wordt goedgekeurd. 18. Voorstel tot verliooging van ver schillende posten der begrooting, dienst 1922, waarvan de raming te laag is geble- ken. Mevr. v. Itallie vraagt inlichtingen omtrent de verlichting en verwarming van het raadhuis. De post is met f 1000,over schreden, terwijl de ledenprijzen lager wa ren en de winter zeer zacht was. Do V o o r z. zegt, dat de verlichting en verwarming uitgebreid is, door nieuwe diensten. Goedgekeurd. 19. Voorstel tot overname in eigendom en. onderhoud bij de gemeente van een ge deelte van het perceel aan den Hoegen Morschweg, Sectie P No. 685. Goedgekeurd. 20. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij do gemeente van eenige slootgedeelten aan den Rijnsburgerweg, Sectie P. Nis. 647 ged., 588 ged. en 611 ged. Goedgekeurd. 21. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij do gemeente van een strook grond en water aan de Evertsen- straat, Sectie K Nis. 617 ged., 616 ged. en 996 ged. Goedgekeurd. 22. Voorstel: a. tot overname ïn eigendom en onder houd bij de gemeente van eenige pereee- len aan den Hoogen Rijndijk, Sectie M, Nis. 844, 845, 846, 1058 en 1264, alle ge deeltelijk; b. tot beschikbaarstelling van gelden voor de verbetering van den Hoogen Rijn dijk. De heer Van Eek zegt, dat het polj- tïeposthuisje moet worden verplaatst Dit zal beteekenen dat er een nieuw gebouw gemaakt moet worden. Kan het dan niet wat gerieflijker worden ingericht? Het is ver van het centrum van de stad, zoodat ook weieens beschonkenen moeten worden bewaard. De heer J. de Lange vraagt of B. en W. overwogen hebben de noodzakelijkheid van de verbreeding van de brug van de Hoogewoerd naar den Rijndijk. De heer Mulder, wethouder, zegt, dat er groote kans is, dat we met de te smalle brug in de Mem geraken. Deze zaak zal nader worden overwogen evenalB de op merkingen van den heer Van Eek. Het voorstel wordt goedgekeurd. 23. Voorstel: a. tot verandering van den naam „Bran- dewijnsteeg" in „V rouwenkerkko or straat"; b. tot het geven van namen aan een 3-tal straten nabij den Rijnsburgerweg; c. om op het voorstel-Groeneveld tot verandering van den naam „Pieter de la CJourtstraat" niet in te gaan. Bij a zegt de heer Groeneveld er veel voor te voelen de bes taanden naam niet te veranderen, temeer daar de nieuwe naam haast niet uit te spreken is. Wel zou hij steeg willen veranderen in straat. De heer Eerdmans vindt den voorge stelde naam niet gelukkig, daar het koor van de kerk reeds lang verdwenen is. Spr. vermoedt dat men tot deze verandering gekomen is, in verband met de actie voor geheelonthouding. Spr. meent dat er wel namen zijn te vinden die handzamer zijn, b.v. Maredwarsstraat. De heer Knuttel: Mag ik ook eens het woord? De V o o z.Welzeker. De heer Knuttel: Ja, dat spreekt niet vanzelf, want ik heb hier ook weieens een onparlementair woord gebruikt en dus zou 't kunnen gaan als in de Gehoorzaal, waar men mij het woord weigerde (gelach.) Spr. heeft tegen dè voorgestelde wijzi ging bezwaar, maar hij zou toch niet steeg in straat willen, veranderen. De heer Sijtsma stelt voor, den naanv te veranderen in Woudendorpstraat, naar den stichter van het Woudendorphofjc. De heer D u b b el d e m a nJe wordt nog eere-voorzitter van het hofje. De heer v. Hamel zou dit punt willen' aanhouden om een nader onderzoek te kunnen instellen. De heer Mulder weth., stemt too dat de nieuwe naam niet gemakkelijk is. Spr. voor zich acht den naam Woudendorp aan lokkelijker, hoewel de voorgestelde naam toch wel degelijk zin had. De heer Knuttel vraagt of deze straat VToeger niet een anderen naam had. De Voorz. zegt dat de oorspronkelijke naam was „Vrouwenkerkkoorstraat." Do bezwaren acht spr. overdreven. Spr. voelt er niets voor om er Woudendorpstraat van te maken. Overigens meent apr. dat er al les voor is, den bestaanden naam te veran deren. De heer Groeneveld komt terug op de opmerking van den heer Knuttel. Hier zal hem het woord niet geweigerd worden, daar hij ook nooit een der leden voor schurk heeft uitgemaakt als in een open bare vergadering gedaan werd. Hierna wordt het voorstel van B. en W, in stemming gebracht. Het wordt aange nomen met 16 tegen 11 stemmen. Tegen; de heeren. v. Hamel, Heemskerk, Eerd- bans, Wilbrink, Sijtsma, Mevr. v. Itallie en. de Soc. Dein. behalve de heer Dub- beldemah. Bij b stelt de heer Heemskerk voor in plaats van de namen Kagerweg, Vroong?eg en Braassemerweg, te lezen Kagerstraat, Vroonstraat en Braassemerstraat. De heer Knuttel ondersteunt dit voorstel. Een weg, leidt ergens been, maar de Kagerweg leidt niet naar de Kaag enz. De heer Wilbrink vindt de voorge stelde namen minder juist. Een Braasse merweg b.v. moet toch eenigszine in de richting van de Braassemermeer liggen, maar hier is precies het tegenovergestelde het geval. Do heer Mulder weth. zegt dat we in. dezen omtrek verschillende wegen hebben. Daarbij hebben we ons eenvoudig aange past. Overigens zegt spr. dat deze wegen inderdaad in de richting van de Kaag, de Vroonwateren en de Braassemermeer lig gen. De afstand is wel wat groot, maar dat acht spr. geen bezwaar. Do lieer Eerdmans zegt dat deze na men taalkundig fout zijn. Beter is van straat te spreken. De heer Heemskerk verdedigt nader zijn voorstel. Er is alle reden om te ver wachten dat deze straten bebouwd wor den. Het amendement-Heemskerk in stem ming gebracht wordt aangenomen met 23 tegen 4 stemmen. Tegen de heeren Splin ter, Pera, Mulder en Sanders. Bij punt c. zegt de lieer Groeneveld aan wat liij vroeger betoogde weinig te zullen voegen. Spr. zegt dat de Archivaris tegen zijn voorstel gben bezwaaf heeft. De heer Eerdmans steunt, nu we daar oen geheele bloemenbuurt hebben, het voorstel. De heer Mulder weth., zegt dat het karakter van deze straat niet gewijzigd is. Er is geen enkele reden hier tot naamsver andering over te gaan, temeer daar deze straat ©enigszins afzonderlijk ligt. Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht wordt aangenomen met 13 tegen 12 stemmen, die van de heeren Eerdmans, Wilbrink, Sijtsma, Kuijvenho- ven, v. Hamel, Mevr. v. Itallie en de Soc, Democraten. 24. Voorstel om B. en W. te machtigen tot het sluiten van eene nieuwe overeen- komst in zako de spoorverbinding met het Openbaar Slachthuis. Goedgekeurd. 25. Praeadvies op het verzoek van P. C. Susan e. a., in zake de afsluiting van de Kennewegsteeg. De heer van Eek kan zich met liet af wijzend praeadvies niet ver ©enigen. Spr. erkent dat het moeilijk is, plaatsen te vin den voor urinoirs, maar ze mccten naar spr. meent in geen geval tusschen twee huizenrijen in een gang staan. Bovendien is er zulk een inrichting, dicht in de nabij heid. Spr. is het niet met B. en V/. eens dat deze steeg niet vuil zou zijn. Het is daar een onsmakelijke toestand. Dat van deze steeg een druk gebruik zou worden gemaakt, komt spr. vrij onwaarschijnlijk voor. Wil men de ingang van do kroeg vrijhouden, dan zou daarachter een hek kunnen worden aangebracht. De lieer Heemskerk onderschrijft wat de heer van Eek gezegd heeft. Des noods zou aan do breed© zijde van den Apotliekersdijk een urinoir geplaatst kun nen worden. De heer Eerdmans verwondert zich, dat het advies van B. en W. zoo afwijkt van de opvatting van do politie. Do lieer Mulder weth., geeft toe dat het hier geen schitterende doorgang is. Maar bijzonder slecht is do toestand hier toch niet. Het verkeer is liier naar spr. bleek nog tamelijk druk. Hoofdzaak is voor B. en W. dat ze geen plaats heb- i ben voor de urinoirs, die daar geplaatst zijn op verzoek van de marktbezoekers enl den caféhouder. Dit laatste is echter niet overwegend. Voor het plaatsen van een hek gevoelt spr. niets. We krijgen dan een 7 hoek vol ongerechtigheden-, waar allerlei vuil wordt neergeworpen. Spr. meent niet, dat het thans de tijd is tot afsluiting over te gaan. J Dc heer Huurman acht het niet in den haak dat er in dit nauwe steegje twee urinoirs zijn, vooral nu zo van een oud sy steem zijn. Het is een walging deze steeg door te gaan. Deze inrichtingen zijn hier zeker niet op hun plaats. Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht wordt verworpen met 22 te- gen 6 stemmen. Voor de heeren Pera, j Mulder, Sanders, Splinter, v. Hamel en v. j d. Lip. 26. Voorstel: a. tot het aangaan van een liuuroverccn- j komst met de provincie Zuid-Holland, be-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2