Dagblad voor Leiden en Omstreken. ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per woek f 0.19 Franco per po3t per kwartaal 12.90 4üe JAARGANG, - DONDERDAG 21 JUNI 1923 - No, 965 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 A&BVEtfëTEÜlTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 22X cen& [Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief; -t^Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbota? ling van ten hoogste 30 woorden, wórdea i dagelijks geplaatst ad 50 cent. L W. C. Keuchenius. Ons Zeeuwscho orgaan „De Zeeuw", geeft interessante herinneringen omtrent Mr. L. W. G. Keuchenius, die naast Groen, Kuyper en Lobman voor de Chris telijke beginselen heeft gestreden maar ook veel heeft geleden. Keuchenius was een zeldzaam begaafd man. v I Reeds op negentien-jarigen leeftijd pro moveerde hij aan de Leidsehe Universi teit met grooten lof in de beide rechten, en tien jaren later was hij reeds tot het hoogste rechterlijke ambt in Indië opge klommen. Een ernstige ziekte, gevolg van een vergiftigingspoging door een zijner be dienden, dwong hem in 1854 met verlof naar het moederland te gaan. „Zijn weg door Frankrijk nemende raadplegde hij des Keizers lijfarts voor zijn kwaal -r- rkeumatiek. Deze schreef hem een anti-rheumati- sche kuur voor te Aken. Of deze dokter het niet goed geweten hoeft, dan wel of men te Aken zijn voorschriften slecht heeft opgevolgd, is nooit uitgemaakt. Maar feit is, dat Keuchenius in het bad zijnde door een beroerte werd getroffen. Een droeve bezoeking. Want uit deze beroerte heeft de godzalige staatsman tot zijn dood too een misvormd aangezicht gehouden, een verwrongen gelaat, een uit zijn kas hangend, tranend oog, een scheven mond, waar het vocht uitliep, wanneer hij sprak, terwijl hij bij iederen volzin, wannéér hij sprak, een reutelend geluid deed hooren, terwijl hem de mond krampachtig samengetrokken werd. Voorwaar een zwaar kruis voor zulk een redenaar, zulk een zaakkundig deba ter. In het reende jaar werd Keuchenius door den Koning benoemd tot waarne mend Secretaris-Generaal hij het ministe rie van koloniën, welke betrekking hij tot 1859 met ijver en met eere vervulde. Hiervan getuigen de verschillende rid derorden, die hij verwierf. Een onder scheiding, die hem echter niet hoogmoe dig maakte. Immers, ofschoon hij verschillend© rid derorden ontvangen heeft, ook van bui- tenlandsche vorsten, heeft hij deze toch nooit willen dragen." Een rijk begaafd man was Keuchenius, door God begenadigd en door de men sehen geëerd. I Maar zijne schitterende carrière en de lof maakten hem niet dronken. De hoogste eere-titel was voor hem te zijn een nederig dienstknecht van Christus. STADSNIEUt&S GEMEENTERAAD. De Raad dezer Gemeente zal a.s. Maan dag vergaderen ter behandeling van de volgene punten: 1. Benoeming van een lid van het Be stuur der Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen. 2. Benoeming van twee Commissarissen der Gemeentelijke Bank van Lecning. 3. Benoeming van een' Gemeente-Ont vanger. 4. Benoeming van een leeraar in de wis kunde aan de Hoogere Burgerschool met O-jarigen cursus, voor den cursus 1923— 1924. 5. Praeadvies op het verzoek van G. J. B. A. Jansfeens, om eervol ontslag als ge neesheer aan de gestichten „Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest." 6. Praeadvies op het verzoek van J. H. Th. Jacobs, om eervol ontslag als onder wijzer aan de school Vrouwenkerksteeg A. 7. Praeadvies op hetverzoek van Mej. J. Verhagen, om eervol ontslag als onder wijzeres aan de school Duivenbodestraa-t B. 8. Praeadvies op het verzoek van Mej. J. F. M. Schoondergang, om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Opleidingsschool voor U. L. O. aan den Marcsingel A. 9. Praeadvies op het verzoek van de N. V. Algem. Brandst-offenhandel „Leiden", om de to bouwen loodsen op het terrein Haagweg, Sectie O no. 717, van hout te mogen maken. 10. Rekening, dienst 1922, van de Stede lijke Fabrieken van Gas- en Electriciteit. 11. Rekening, dienst 1922, van den Ge meentelijken Reinigings- en Ontsmettings- dienst. 12. Voorstel tot wijziging der begrooting, dienst 1923, in verband met de door de Vereeniging tot oprichting enin stand houding van scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeer den grondslag, gestorte waarborgsom be treffende de uitbreiding en verandering van het schoolgebouw aan do Hoogland- scho; Kerlcgracht. 13. Voorstel tot betaling uit den post ^Onvoorziene Uitgaven", dienst 1922, van de meerdere gelden benoodigd voor de toekenning aan de bijzondere scholen van de vergoeding over het jaar 1921, bedoeld in art. 100 derLager Onderwijswet. 14. Voorstel tot verhooging der begroo ting, dienst 1922, ten behoeve van de ver hoogde voorschoten aan de Woningbouw- vereeniging „de Eendracht", voor de uit voering van liet 2de en 3de bouwplan dier rverceniging. 15. Voorstel tot wijziging van het Raads besluit van^.30 April 1923, in zake de toe kenning van een woningvoorschot aan de Woningbouw vereemging „do Eendracht", ten behoeve van den bouw van 18 arbei derswoningen. 16. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de meerdere kosten van ver bouwing van het schoolgebouw aan de Aal markt. 17. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de meerdere kos ten, verbonden aan de op- en inrichting van de Arbeidsbeurs aan de Garenmarkt. 18. Voorstel tot verhooging van ver schillende posben der begrooting, dienst 1922, waarvan do raming te laag is geble ken. 19. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een ge deelte van het perceel aan den Hoogen Morscliweg, Sectie P No. 685. 20. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van eenige slootgedeeiben aan den Rijnsburgerweg, Sectie P. Nis. 647 ged., 588 god. en 611 ged. 21. Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een strook grond en water aan de Evertsen- straat, Sectie K Nis. 617 ged., 616 ged. en 996 ged. i 22. Voorstel: a. tot overname in eigendom en onder houd bij de gemeente van eenige percee- len aan den Iloogen Rijndijk, Sectie M, Nis. 844, 845, 846, 1058 en 1264, alle ge deeltelijk; b. tot beschikbaarstelling van gelden voor de verbetering van den Hoogen Rijn dijk. J i 23. Voorstel: a. tot verandering.van den naam „Bran- dewijnsteeg" in „Vrouwenkerkkoorstraat"; b. tot het geven van namen aan een' 3-tal straten nabij den Rijnsburgerweg; c. om op het voorstel-Groeneveld tot verandering van den naam „Pieter de la Courtstraat" niet in te gaan. 24. Voorstel om B. en W. te machtigen tot heb sluiten van eene nieuwe overeen komst in zake de spoorverbinding met het Openbaar Slachthuis. 25. Praeadvies op het verzoek van P. C. Susan e. a., in zake do afsluiting van de Kennewegsteeg. 26. Voorstel: a. tot het aangaan van een huurovereen komst met de provincie Zuid-Holland, be treffende heb terrein gelegen nabij de Wil- helmiriabrug aan den Hoogen Rijndijk; b. tot aanvaarding in, onderhuur van de voorste helft van het sub a bedoeld ter rein; c. tot beschikbaarstelling van gelden in verband met het in orde maken van dab terrein ais algemeen speelveld. 27. Praeadvies op het verzoek van A. G. Boonekamp, om toekenning van een sub sidie in de kosten van exploitatie van een autobusdienst Zoetermeer-Stompwijk-Lei- d-en. 28. Praeadvies op het verzoek van het Comité tot herdenking van het Regeerings jubileum van H. M. de Koningin, om van gemeentewege deel te nemen in een garan tiefonds, ten behoeve van de feestviering op ,31 Augustus a.s.. 29. Voorstel: a. tot wijziging van het raadsbesluit van 26 Maart j.l., houdende vaststelling van het Reglement voor de Gemeentelijke Bank van Leening te Leiden; b. tot opnieuw vaststelling van de gewij zigde verordening. 30. Voorstel: a. tot verhooging van heb bedrijfskapi taal der Gemeentelijke Bank van Leening; b. tot vaststelling van de desbetreffende begrootingsregeling. 31. Praeadvies op het verzoek van de Oudercommissie der voormalige 3e klasse- school aan de Medusastraat, in zake de verstrekking van schoolpantoffels aan de leerlingen dier school. 32. Praeadvies op het verzoek van dien Leidsehen Bestuurdesbond, in zake het verleenien van ondersteuning aan onge huwde bij ouders inwonende werkloozen, do vermindering van den aftrek voor ge zinsinkomsten en do ondersteuning van dubbel uitgetrokken werkloozen en daar onder gelijk te stellen groepen. 33. Praeadvies op de motie van de hee- ren Sijtsma en Eerdmans en Mevr. van Itallie-van Embdten, in zake de demping van het Levendaal. 34-. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienstja ren 1918—1919, 1919—1920 en 19201921. Begroeting 1922. Door B. en W. is bij dén Raad een voorstel ingediend: tot wijziging van de Begrooting 1922. De uitgaven moeten in totaal worden verhoogd met f 205.188.53 Yi in verhand hiermede dus ook de ont vangsten. In deze hoogere uitgaven kan worden voorzien door verhooging van een aantal posten tot een bedrag van f 181.828.02 J4. Verder kan opverschil lende uitgaafposten in totaal f 15.000 wor den bezuinigd, terwijl van den post On voorziene uitgaven een bedrag van f8360.51 kan worden afgeschreven. -■Door B. on) W. wordt aan den Raad voorgesteld aan den heer G. J. B. A. Janssens op diens verzoek eervol ontslag te verleenen als geneesheer aan de ge stichten „Ende-geest, Voor geest en Rhijn geest". i Naar aanleiding van een ingekomen! verzoek van het Bestuur van het Comité tot herdenking van het regeeringsjubi- leum van H. M. de Koningin, stellen B. en W. aan den Raad voor deel te nemen in het garantiefonds van het Comité tot een bedrag van hoogstens f2000. Voor de benoeming van commissa rissen der Gemeentelijke Bank van Lecw ning worden door B. en W. de volgende dubbeltallen aangeboden: Vacature G. H. Kokxhoom: 1. Mr. P. M. Trapman, 2. Mr. E. J. M. H. Bolsius. Vacature Prof. Blok: Prof. Dr. P. J. Blok, 2. B. J. J. N. Troost B. en- W. stellen aan den Raad voor, op hun verzoek eervol ontslag te verlee nen aan den heer J. H. Tli. Jacobs als onderwijzer, en aan de dames J. Verha gen en J. T. M. Schoondergang als on derwijzeres. Door B. en W. wordt aan den Raad in overweging gegeven een sloot langs de Evortsenstraat over te nemen en daarna tot demping van die sloot en straatadn- leg over te gaan. Met den eigenaar van een gedeelte sloot aan de Verlengde Munnikenstraat wordt nog onderhandeld. Mochten die onder handelingen tot geen resultaat leiden en de toestand van dit slootgedeelte nog slechter worden dan zal van de bestaande verordening gebruik worden gemaakt om toch tot demping te kunnen overgaan. B. en W. stellen aan den Baad voor de naam -van de Brandenwijnsteeg! te ver anderen in: Vrouwenkerkkoorstraat". Ver der stellen zij voor een drietal nieuwe straten aan den Rijnsburgerweg resp. te noemen Kagerweg, Vroonweg en Brase- merweg. Voorgesteld wordt om niet in te gaan op het voorstel van den heer Groe- neveld om clen naam Pieter de la Court straat te veranderen in Dahliastraat. Door een aantal bewoners van den Apothekersdijk en de Haarlemmerstraat is verzocht met het oog op den onhy- giënischen toestand tlaux ter plaatse do Kennewegsteeg voor het publiek af te sluiten. B. en W, zijn van oordeel dat do daar aanwezige urinoirs niet gemist kunnen worden en dat de bezwaren overdreven worden voorgesteld, temeer dnn aan de reiniging extra zorg wordt besteed. Zij stellen daarom voor op het verzoek af wijzend te beschikken. De heer A. G. Boonekamp verzoekt een subsidie van f 500.tot' gedeeltelijke dekking van de onkosten, verbonden aan de exploitatie van den autobus Zoeter^ meerLeiden. B. en W. vinden echter geen termen aanwezig om hierop in te gaan en stellen voor het verzoek van de hand: te wijzen. Aan den Raad wordt voorgesteld de rekeningen over 1922 van de Stede lijke Lichtfabrieken en van den Reini gingsdienst goed' te keuren. Do saldi war-- den in de stukken niet vermeld. Ter benoeming van een bestuurs lid der Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen (va cature Mr. Schotman) is de volgende aanbeveling opgemaakt: 1. Mr. Schotman 2. Mr. P. M. Trapman. Voor de benoeming van een leeraar in de wiskunde aan de H. B. S. met vijf jarigen cursus is de volgende aanbeve ling opgemaakt: 1. J. D. A. Boks, alhier; 2. K. F. Weijenbergh te Heinenoord; 3. R. H. de Waard te Gouda. B. en W. achten het wenschelijk en noodzakelijk het gedeelte van den Hoogen Rijndijk onmiddellijk voorbij de Utrecht- sohe brug te verbreed en, door de 80 M. lange sloot aan de Zuidkant van dezen weg te dempen. De betrokken eigenaren zijn bereid de hun toebehoorende gedeelten sloot en grond hiertoe kosteloos af te staan. De bedoeling is tot nabij de Cobet- straat een verhoogd voetpad, breed 1.50 M. aan te leggen en levens het brugdek der Blcekersluis te verbreeden van 4 M. op pl.m. 7 M. De kosten zijn geraamd op f 19.500.waarvan do N. Z. Tram weg-Mij. f2000..wenscht bij te dra gen. Aan den Gemeenteraad wordt door B. en W. voorgesteld, ter verkrijging van een speelterrein voor het ongeregle- menteerde spel, waar de jeugd zonder toezicht naar hartelust kan ravotten, van de Provincie Zuid-Holland een terrein te huren, gelegen nabij de Wilhelminabrag, grenzende aan den Hoogen Rijndijk en den Kanaalweg, voor f200.per jaar. Yoor het maken van een afscheidnhgs- bek is benoodigd een bedrag ,van f 3500. waarbij dan nog f 400.komt voor ver goeding van den tegenwoordigen huur der, den heer P. P. de Jong. Bij de verbouwing van het school gebouw aan de Aalmarkt is het toege stane bedrag van f 14.000.met f 2194.29 overschreden. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog ter beschikking te stel len. Voor den houw van een nieuwe Ar beidsbeurs werd in 1920 een bedrag van f35000.-— beschikbaar gesteld. De kosten hebben echter, met inbegrip van noodig gebleken' herstellingen, aan de bovenwoningen bedragen f 47658.84/'a, of maar even f 12000 meer dan werd toegestaan. Met voldoening wordt echter gewag ge-; maakt van het feit dat de jaarlijksche bijdrage van het Rijk is verhoogd van f1066.— tot f 1200.6, terwijl als bijdrage in de inrichtingskosten een bedrag van f 1092.07 werd toegekend. Voorgesteld wordt nu het ontbrekende idrag alsnog beschikbaar te stellen. Door B. en W. wordt voorgesteld af wijzend te beschikken op een verzoek van oudercommisise der voormalige 3e klasse-school aan de Medusastraat om vanwege de gemeente aan de leerlingen dier school, schoolpantoffels te verstrek ken: Voorleopig geen demping van 'tLevcndaai. Naar aanleiding der motie der heeren Sijtsma en Eerdmans en mevrouw Van Itallie, verklaren B. en W., dat tegen dem ping van het Levendaal op het oogenblik ernstige bezwaren bestaan. Wij zullen in een volgend nummer uit voerig het betoog van B. en W. weerge ven. Door de politie to Woubrugge is -ingifte gedaan, dat daar ter plaatse in den afgeloopen nacht een heerenrijwiel is ontvreemd. j Een Duitsche dienstbode is heden door de politie over de grenzen gezet, omdat er redenen waren haar pasvisum in te trekken. Een van de twee „dames" die dezer «dagen door de politie werd thuisgebracht is er weer eens vandoor. Wellicht zal de voogdijraad zich met de langzamerhand berucht wordende de linquenten bemoeien. i Op 4 Juni 1923 is te Steenwijker- -wold eon blauwe postduif komen aan vliegen. Linkerpoot heeft gummiring S-361, rechterpoot idem gemerkt N-7-22- 4000. Verdere inlichtingen te bekomen hij den Brig. Commandant der Kon. Mare chaussee te Steenwijk. De Commissaris van Politie te Haarlem geeft een ieder in overweging, om alvorens handelsrelaties aan te knoo- pen met Jan Beijer, tot voor korten tijd aldaar woonachtig aan de Emmakade 15, en thans wonende te Schoten, aan het Raadhuisplein 19, inlichtingen in te win nen bij do afd. Recherche. BiilNEKLA&D Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft gisteren het .ontwerp tot opheffing der Arrondisse- ments-rechtbanken met 22 tegen 10 stemmen aangenomen. Vandaag is aan de orde de regeling van de verkiezing van. leden der Eerste Ka mer. Candi daten Eerst© Kamer. De candidatenlijst voor de verkiezing van leden der Eerste Kamer van de Sta- ten-Generaal, in de Groep Utrecht, Zee land, Noord-Brabant, Limbrug, is door de Chr.-Historische Statenleden der vier genoemde provinciën samengesteld als volgt: 1. Prof. dr. J. R. Slotemaker de Brui ne, Utrecht; 2. prof. jhr. mr. B. C. de Savornin Lohman, Utrecht; 3. Kr. Tim- mers, Klundert; 4. mr. dr. F. J. Frowein, Wittem; 5. mr. H. F. Lantsheer, Middel burg. De debacle van de „Chr. Amsterdammer". In aansluiting op een mededeeling de zer omtrent het onderzoek door den rech- ter-conimissaris, naar de gedragingen van directie en commissarissen van de Ghr. „Amsterdammer", kunnen we nog berichten, dat de laatste weken de boek houder de heer K. van Leeuwen, en acht leden van het zgn. comité-Van Leeuwen door den rechter-commissaris gehoord zijn. In verband met de door hen allen aan den r.-c. verstrekte mededeelingen, heeft gistermorgen om 11 uur een zestal amb tenaren van justitie en recherche huis zoeking gedaan bij den ex-directeur van „De Amsterdammer", C. Ingwersen Mzn., wonende Alb. Thymstraat 12. Het onderzoek duurde ongeveer een uur, van tal van bescheiden, op de oude „Amster dammer" betrekking hebbende, werd kennis genomen. Bloembollen-keuring. Het hoofdbestuur der Algemeene Ver eeniging voor Bloembollencultuur deelt in het orgaan der vereeniging mede, dat naar alle waarschijnlijkheid omstreeks Kerstmis 1923 te Haarlem 'zal worden gehouden een speciale keuring van ge broeide gewassen in het gebouw der ge meentelijke concertzaal aan de Lange Ba- gijnenstraat te Haarlem. De Christ.-Hist. Stat en club. It Het bestuur van de Christ.-Hist, Sta=>j tenclub in Zuid-Holland is, volgens het1 „Vad." samengesteld uit de heeren: B. J. Gerretson, Rotterdam, voorzitter; P. J. van Voorst Vader, Den Haag, vice-voor-j zitter; H. van Boeyen, Voorburg, Secre- taris. MiDDENSTANDSCREDIET. Blijkens het Eindverslag over het wets ontwerp tot wijziging van hoofdstuk VIIB der Staatshegrooting voor het dienstjaar 1923 hadden vele leden tegen dit wetsont werp ernstig bezwaar. Zij zagen daarin een zeer gevaarlijk presedent. Des te meer bezwaar hadden zij tegen deze steun verleening omdat zij gschiedt aan ban ken, waarvan de leiding, naar men meen- 1 de te weten, allesbehalve onberispelijk is geweest. Dat deze banken echte midden- standshanken zouden zijn is bovendien niet juist. De bank te's Horlogen b o s c h b.v. voerde een soort n k p o 1 i t i e k; zij heeft emissies gedaan, leeningen geplaatst aan kerken, kloosters en krankzinnigengestichten en zich in Markenspeculaties hegeven. Voor dadelijk opvorderbaro deposito's werd 5 pet. rente gegeven. Op verschillende plaatsen werden b ij- kantoren gesticht op veel to grooten voet met directeuren, niet uit deskundige kringen. -Zelfs de di rectie der centrale banken was niet in vakkundige handen. Voorts merkten deze loden op dat deze banken uitsluitend ten behoeve van oen deel van den middenstand werkten. Slechts aan Roomsch-Katholieken werd crediet gegeven. Aan den anderen kant werden do R.-K. middenstanders naar deze ban ken gedreven. Een deel dezer* leden ach ten dit optreden niet sympathiek, daar het de verdeeldheid onder de bevolking bevorderde; een ander deel had tegen dit separatisme geen bezwaar, mits dan ook de gevolgen daarvan door de deelnemers zelf worden gedragen. Eenige leden hadden- bovendien tegen bet stelsel van een middenst.bank on zich zelf bezwaar. Erkende dat de voorgestel de steun niet rechtstreeks aan de bonken zelf wordt verleend, maar aan de debiteu ren, merkten zij op dat die steun toch ook indirect aan de banken ten goede komt, omdat daardoor van haar debetposten meer terecht komt dan anders het geval was. Enkele leden hadden principieels be-» denkingen tegen iederen steun aan ban ken door de regeering. Andere leden wa-1 ren van oordeel dat het wetsontwerp aan beveling verdient. Zij merkten op dat do Algemeene Centrale Bankvereoniging voor den Middenstand zelf tweemaal door de regeering is geholpen. Ook do tuin ders zijn met crediet gesteund. Wel is waar bestond ook bij deze leden niet veel geneigdheid om aan de onderhavige ban- ken steun te verleenen, maar do ramp, die do financieele moeilijkheden dier banken zullen teweegbrengen, zal zoo groot zijn en zich zoover uitstrekken, dat het alge meen belang daardoor ernstig zal worden geschaad. Dit motiveert voldoende het op treden der regeering. Sommige leden meenden, dat deze aan gelegenheid opnieuw aantoont, hoe nood zakelijk het is, dat het geheelo bankbe drijf onder rogeeringstoezicht komt. Van verschillende zijden werd bezwaar gemaakt legen de overhaaste wijze, waar op deze aangelegenheid op verzoek der regeering moet worden behandeld. Dit bezwaar werd des te sterker gevoeld, om dat de regeering èen blanco crediet vraagt. Kan niet een bepaald bedrag in het wetsontwerp worden genoemd,al thans een maximum, later, zoo noodig, bij do wet te ver hoogen? Ook dienden de ver strekte inlichtingen te worden aangevuld. In dit verband werd een aantal vragen gesteld. Eenige leden vroegen of de regeering- eenigen tijd wist dat de toestand van deze banken niet in orde was. Zoo ja, had dan het publiek niet eerder moeten worden ingelicht? Enkele leden wezen er in dit verhand op dat het zeer de aandacht had getrokken dat op een vergadering van middenstands credietinstellingen, einde Maart van dit jaar gehouden, aandrang werd uit ge-*, oefend, of de regeering om het saldo van] den postcheque- en girodienst te haren' beschikking te stellen. Waren de Hanze^i banken reeds toen op do hoogto van ha-j ren toestand dan achtte men dezen aan-j drang zeer afkeurenswaardig. Verscheidene leden zouden gaarne! vernemen of thans weer door do regee-j ring de methode zal worden toegepast! van 1919 toen de Staat zich onder be-j paalde voorwaarden tegenover do Neder-\j landsche Bank borg heeft gesteld voor dal helft van haar eventueel te lijden verlie-1 zon op hare vorderingen ten laste van dej Algemeene Centrale Bank vereeniging voor, den Middenstand. Uit het verder in deï M. v. T. medegedeelde meenden zij echten to moeten opmaken dat dat thans niet* het geval zal zijn. Voorts werd gevraagd boe de reeo^ring li» rr-lr'v-' rdi beid der "do cM ;i Iv-r' .v.' - Feu r 'Ulo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1