STAATSMIJNEN IN LIMBURG i Leidsche Brandstoffenhandel W.A.C. ASCHBAKKEN-WEEK De Koffiebaal Advertentiën GELDLEENING Bericht van Inzet Wonden, Ver kooping WINKELHUIS Moor VERGOUWEN, Anthraciet, Eierkolen, Steenkolen, Giet- en Brechcokes, E. J0S. SU IJS, BIJ U SCHUIL IK DE PROFEET ELISA HET HUISBEZOEK IE RUU 141-145 - Iel. 95 Fin a RAMAKERS - tarinuM 113, f Mastï'dken Stoelen bcklecd met fl2000 Koffiebranderij en Theehandel VERKOUW ST0KHUI2EN Hl talsito! s KUIKENS, Aangeboden prima wit en patrijs leghorn Kuikens, 2 3 dagen oud. Jonge H,ennen van 2 tot 3V2 maand oud vanaf f 1.75. Aloëlaan 16. 4122 VAKSCHOOL (Huishoud- en Industrie) voor MEISJES Inschrijving van Leerlingen voor het nieuwe Schooljaar op Maandagmiddag 88 en 25 Juni van 2-4 uur en Woensdagavond 20 en 27 Juni van 7—8 uur, in de school. 4113 De Directrice, A.M. I. BOLLEMAN - V V. D. VEEN Dp. H. KAKNING'S werken pijnstillend en ge nezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. De m^akt het inbrengen zeer gemakkelijk. Verkrijgbaar bi| alle Apothekers en Drogisten 1.75 per doosje van 12 stuks. 4121 BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKEMADE stellen open ad «39,000.- tegen 5V2 'sjaars, ft pari, op te nemen in aandeelen van f500.of geheel ineens op onderhandsche schuldbeken tenis, aflosbaar in 39 jaar, te beginnen in 1924, ieaer jaar f1000.— Alle onkosten komen voor rekening van de gemeente. Storting uiterlijk 30 Juni 1923. Verdere inlichtingen ter Secretarie. Burgemeester en Wethouders van Alkemade, L. H. M. J. VOSTERS, Burgemeester. W. A. VAN HARTE VELD, 4118 Secretaris. 1 MEISJES r- 5,3 VROUWEN Gebruik! FMIJMHARDTISl 5TAAL-TA3LETTEN Zij genezen Uw BLOEDARMOEDE t en geven een gezondej j «gelaatskleur. ,.rJ f Per Flacon 90cf.W& oij Apoth en drogfsten. De navolgende perceelen zijn ingezet als volgt: De perceelen aan de Middel- stcgracht 1 Het Huis op f 2450,direct verhoogd m. f700, daarna nog met f400.- en f150,- totaal alzoo op f 3700, 2 Het Pakhuis met Grond op f 500, daarna verhoogd met f200,alzoo totaal 700, 3 Het Pakhuis met Grond op f 1250, verb. m. f150, alzoo totaal op 1400, 4 Plet Heerenhuis op den Maredijk op „8000, 5 Het perceel Bouw terrein in de Oegst- geestefïaan op 6100, 6 PIét perceel Bouw terrein alsvoren, op 6700, Afslag 22 Juni 1923 des avonds 7 uur in het Notaris huis te Leiden. Verhoogingen als gebruikelijk. 4125 S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude. tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken hij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en -voeten, gesprongen lippen, ?uwe huid, huidverschilvering, kloven, barsten, zweren, open beenen, pijnlijk bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met Wortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- telboer, verkrijgbaar 75 cent bij de verkoopers van Wor- elboers Artikelen. 36^3 De Rechter-Commissaris in het faillissement 205 P. P. VREEKEN, Aannemer te Warmond, heeft le, dat de schuldvorderingen bij den Curator moeten worden ingediend voor 10 September a.s. 2e, dat de verificatie-verga dering zal gehouden wor den in een der lokalen van het Gerechtsgebouw te 's Gravenhage den 29sten September a.s. des voor- middags te 10 uur. De Curator: Mr. J. C. VAN DER LIP. Kantoor: Turfmarkt 8. Openbar© in het Notarishuis aan „Den Burcht" te Leiden, bij opbod en afslag, op Vrijdagen 29 Juni en 6 Juli 1923, telkens des avonds ten 7 uur, ten over staan van C. VERSLUYS, Notaris te Leiden, a. krachtens art. 1223 B.W. van een met Erf te Leiden b. Vrijwillig van eenige Huizen met Erven te Leiden. 1. Het kapitale Winkelhuis met Kantoortje en Pakhuis, Breestraat 28 te Leiden, met afzonderlijken opgang naar de Bovenwoning, groot 1 Are 77 Centiare. Bevattende: be neden: ruime Winkel met Terrazzo bevloerd, metgroote Spiegelruiten en flinke front breedte aan de straat. Inden Winkel zijn aanweziggroote Winkelkast met Winkelop stand en Glaswerk, alsmede- Galerij en vele groote Winkel kasten met Glazen Schuif deuren, benevens drie Winkel- banken en Kantoor, marme ren Gang met Trap naar boven. De Trap heeft een bovenlicht, houten leuning en houten lambrizeering. lste Etage: Portaal, Voor kamer met marmeren Schoor steenmantel, Slaapkamer (in eenloopend), Zij voorkamer, Keuken en Bijkeuken. 2de Etage: 4 Zolders bezet met Magazijnstellingen. Ge heel boven Vliering. Het Pakhuis bevat: bene den Pakhuisruimte, daar boven Tusschenzolder als Pakhuisruimte. lste EtagePakhuisruimte. 2de Etage: twee Pakhuis ruimten. Alles bezet met Magazijnstellingen. Geheel in eigen gebruik. 2. Het Huis met Erf Lange- brug 3 te Leiden, groot 51 c.A. Bevattende: beneden: Gang, Voorkamer, Alcoof, Achter kamer en Keuken. Boven: Portaal, Voorkamer, Achter kamer en Keuken. Geheel bovenZolder met Slaap kamer. Verhuurd: beneden voor f2,88 en boven voor f3,24 per week, beide zonder termijn en zonder contract. 3. Het Huis met Erf en Plaatsje, Lange Raam steeg 13 te Leiden, groot 66 Centiare. Bevattende: beneden: Gang, Voorkamer, Achterkamer, Keuken, Bijkeuken en Plaats je. Boven: Voorkamer, Por taal, Achterkamer. Geheel boven: Zolder. Verhuurdbeneden voor f2,25 en boven voor fl,75 per week, beide zonder termijn en zonder contract. Alle perceelen zijn voorzien van Schoorsteenmantels, Stookplaatsen, vele Kasten en verdere gemakken, alsmede van Gas- en Waterleiding. Perc. 1 bovendien van Electr. licht (huurleiding). Aanvaarding van alle per ceelen voor zooveel noodig onder gestanddoening der loopende huur bij de betaling der kooppenningen op den lOen Augustus 1923. Te bezichtigen in de weken van veiling en afslag op Dins dag en Donderdag van 24 uur namiddags. Verhoogingenals gebrui kelijk. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris, Hooigracht 76. 182 Crediefen in allerlei vorm en grootte; ook Bouwcretiiefien, Voor schotten, (Voor Rijks- en Gem. Ambt. zonder borg). Eerste Hypotheek vanaf 5 pCt., ook Twee Je Hypotheek Heerengp&cht 53* Levering van prima zoowel voor Huisbrand als Industrie. De Anthracief der Mijn „WILHELMINA" is steenvrij, bakt niet, en wordt in iedere courante afmeting gruisvrij geleverd Eierkolen der Mijn „WILHELMINA" zijn bekend om de superieure kwaliteit. Verbruikers van Giet- en Brechcokes der Staatsmijn „EMMA", erkennen deze als de beste. VRAAGT VOOR UW WINTERVOORRAAD PRIJSOPGAVE BIJ ONZE VERTEGENWOORDIGERS VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN: Kantoor: Oude Heerengracht 19 Telefoon Nos 6 en 587 De EdelAchtbare Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van A.FLUIT teBoskoop heeft bepaald: le. dat de schuldvorderingen moeten worden ingediend vóór den 26en Augustus 1923; 2e. dat de verificatie-verga dering zal worden gehouden op Woensdag 26 September 1923, des namiddags te 4 uur ten Paleize van Justitie te 's-Gravenhage, aan het Korte Voorhout No. 11. Mr. Dr. C.M. A. R. VAN ROY, 206 Curator. Rapenburg 36, Leiden. Hoogewoerd 27 Het handig voorwerp zelfs gemakkelijk in den zak te dragen, stelt iedereen in staat zonder eenige moeite met enkele minu ten, een geslepen schaar te hebben. Compleet apparaat slechts f 1.50 ZIE DE ETALAGE Burgerlijk recht Handels recht repeteert 13814 Cand.-Notaris, Leeraar M. 0. Ook Indisch Privaatrecht. Den Haag, van Boetzelaerlaan 174. WBNCKELS TE LEIDEN Botermarkt/Gangetje, tel. 400 Beestenmaikt/Steenstr. tel.1532 5406 ONDERGETEEKENDE beveelt zich beleefd aan als lood- zink- en pompenmaker, gas- en waterleiding, werkplaats achter de Econoom. G. *W. BAILEE R, "Warmond. 5487 Adverteeren doet verkoopen. NIEUWE UITGAVEN VAfti J. H. KOK TE KAMPEN HET GEBED EENS BEDRUKTEN Twaalf Meditaties over de 12 Beden van den 143en Psalm VOOR LIJDENDEN door Dn. C. N, SEVSPETA Prijs f 1,25 - Gebonden f 2,00 door ERNST MODERSOHN vrij vertaald naar het Duitsch Royaal formaat - 230 Pagina's Prijs f 2,25 Gebonden f 3,25 In 83 Overdenkingen wordt ons in dit boek het leven van Elisa geteekend op een wijze, welke niemand onvoldaan zal laten. Modersohn's werk doet nu eens denken aan Funcke, dan weder aan Bettex. door Prof. P. BIESTERVELD Herzien door Dr. T. HOEKSTRA derde druk 4124 218 Pagina's Prijs f 2,40 - Gebonden f 3,25 Kantoor en Ligplaats der Dagelijksche Sohroefbootdiensien LEIDEN-AMSTERDAM V.V. De Ondernemer: C. P. ©1STZSGT Hedenavond opening van onze Aschfoakken-Week. Voorradig in verschillende modellen, vanaf 9 Ct. per stuk. Uitsluitend van 18-23 Juni. Zeer voordeeliga aanbieding in Drinkbekers met oor, 7 Ct. per stuk. Beleefd aanbevelend, 180 VAN GELDEREN, Haarl.straat 167 (tee<ettOV£r de Ffcma B2E33ST). HET GOEDKOOPSTE MEUBELMAGAZIJN van de Levert Us Massief eiken Linnenkasten met Lade (geen hangkast) voor f 51.65 6 Stoelen bekleed met Leer f 20,75 Massief eiken Buffetten, bladmaat 110X^0 cM. f 63.75 Massief eiken Schuiftafels f 21.00 Massief eiken Theekasten f 10.50 enz. enz. Grootste sorteering. - Scherp concurreerende prijzen. - Prima afwerking EIGEN FABRIEK. Telefoon 2080. Geen Filialen- Zie onze Etalage. 4128 LUISTER EENS! Wanneer gij lusteloos of moedeloos zijt, wanneer gij lijdt aan algemeene zwakte, geen eetlijst, dadelijk ver moeid, slecht slapen, wakker worden met hoofdpijn, duizelig of benauwd. Neem dan eens des morgens, na uw ontbijt, en des middags, eea uur vóór den maaltijd, één eetlepel SAN- GUINOSE, en gij zult heel spoedig de goede gevolgen ondervinden. De Sanguinose wordt door de zwakste ge stellen verdragen. Zij versterkt uw bloed en maakt het rijk, voedt daardoor uw zwakke zenuwstelsel en verschaft U een •-algemeene levensopgewektheid. Honderden en duizenden in ons land hebben er de goede gevolgen van ondervonden. WACHT U VOOR NAMAAK! De Riemerstraat 2c/4, VAN DAM Co., Den Haag, SANQUINOSE kost f2,- per fl., 6fl. fll,—,12fl.f21,-. Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. 5464 2007 Onze verpakte -KOFFIE en THEE is bij de meeste Winkeiiers verkrijgbaar. n L j» a I RB Janvossensteeg 31, Tel. !!8 oeors. rALSfi Levendaal60, Telefoon 77 betalen hesüsi de HOOGSTE waarde voor: Lompen, Beenderen, Metalen, Papiersoorten enz. 41! Aiies wordt kosteloos van huis en boot gehaaid. Door aanschaffing van een HOFFM&NPERS' MACHINE zijn wij in staat Uwe goederen tegen zeer laag tarief op te persen. Oppersen en - Oppersen Heeren-Costuums f 1,25 Colbertjas of Jacquat f0.75 Vest f0,30 Pantalon.f0,45 Mantelf0,75 Mantelcostuum 11,25 Ontvlekken f2,— f 1,10 f 0,50 f 0,65 f 1,25 f2,— Ook voor Uiistoomen of Verven verlaagde prijzen. Als Reclame zullen de eerste 25 Costuums worden opgeperst voor ft,—4127 Stoomververij en Chemische WasscheriJ van de Firma Wed. F. M. BOEKKOOI. Alleen gevestigd: Oude Vest 189, Tel. 1442 oooooooocascooooooocoooococxxco^: «9b Indien U in andere bladen adverteeren moet, draagt dit dan op aan de Administratie van de Nieuwe Leidsche Courant. Voor U brengt dit geen verhooging moe, integendeel, het biedt U gemakken. Voor ons geeft dit voordeolen, waardoor do Chr. Pers financieel wordt gesteund. Administratie N. L. Crt. {Middelweg 3-7-9 Telefoon 69. DE RUlTEU's voor Lammeren en Schajien. Het bekende HOLLANDSCHE SCHAPENWASCH MIDDEL is wederom verkrijgbaar bij C. J. SCHEER, BodegravenJ. BOERS, Hazers- [a] wonde (Zwaantje); A. v. d.TOGT, Hazerswoude (Dorp) fg| Gebr. WITTEMAN, HoogmadeJ. ROELOFS cn J. N RüHRWIEM, Leiden B. OTTO, Nieuwe wetering-; P. |5J VAN ZEIL, Rijpwetering A. MUYLWTJK, Zegwaart[s] J. AMMERLAAN, WeipoortH. SPLINTER, Nieuw- r£1 Vennep; JOH. HOOGENBOOM, Koudekerk: M. J SCHONE VELD, Rijnsburg, enz. V< i lg« Hoofddepöf i fg| S. A. BR0ERSE, Drogisterij „Boerhaave", jjj Haarlemmersfraat SS, Leiden. mm^|g|[gwiëii^(siisiisi[5ii^5^iiiiga i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4