Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4de JAARGANG. - MAANDAG 18 JUNI 1923 - No. 962 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Lelden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2JjO Per wook ....f0.19 Franco per post per kwartaal ......f2.60 V Agitatie of evangelisatie. In de „Saambinder" het correspondentie blad van de Gereformeerde Gemeenten schreef Ds. Kersten te Ierseke: Vooral in Amsterdam wordt krachtig ge ageerd tegen dreigende Roomsche overheer sching; getuige weder de volgende motie: „Do vergadering van 16 Mei in Salvatorï, Protestanten van alle gezindten, opkomende voor het Protestantsche ka rakter van ons nationale leven en de Pro testantsche vrijheden, in een bitteren krijg van 80 jaren veroverd op Spanje en Rome, protesteert tegen de Roomsche aanma tiging van do laatste jaren-, weer gebleken in de jaarlijksclia drukkende subsidie van f 100.000 voor de Roomsche Universiteit, ook door do Protestantsche bevolking van Nijmegen op te brengen; en nu opnieuw in den Rooinschen wensc-h in zake huwe lijkssluiting bij den Burgerlijken Stand. En besluit, deze motie toe te zenden aan do Protestantsch-politioko partijbesturen." Nu kan het aannemen van motie's inder daad een gowijs zijn van krachtige agi tatie. Maar of met zulk een agitatie veel be reikt wordt, wagen we toch te betwijfelen. Rome althans zal zich om zulk een agi tatie al bitter weinig bekommeren. Om do eenvoudige reden, dat het daar door niet in 't minst verzwakt wordt. Tegelijkertijd dat deze motie gepubli ceerd werd kon men in de bladen lezen, dat ergens in Jloord-Holland een Kerkge bouw der Ned. Herv. Kerk verkocht werd, omdat do geheele bevolking Roomsch is geworden. Dat was een vrucht niet van agitatie, maar van Roomsche bekeeringsijver, aan gewakkerd door het optreden van vrijzin nige predikanten die de Kerken leeg pree- ken en het" volk God en Christus rooven. Daartegen helpt geen agitatie. En daartegen helpen geen motie's. Ifet eenigo wat hier helpen kan is, dat naar het woord van Dr. Schokking bekee ringsijver wordt geplaatst tegenover be- keoringsijver. En het is niet een bemoedigend ver schijnsel dat wel de agitatie grooter wordt in sommige klingen, maar dat van bekee ringsijver, van een met hart en ziel en. geld steunen van de Evangelisatie vaak zoo weinig gezien wordt. STADSM1EUWS HET NATIONAAL CONCOURS VOOR ZANG EN MUZIEK. Het slot. liet concours uitgeschreven door de Loidsche Zangvereeniging „Zang zij onze leus" behoort weer tot het verleden» Drie dagen lang heeft men kunnen, ge nieten van goede zang en muziek drie dagen lang heeft het „kunstzmnige"(T) Leidsche publiek voor een groot deel ge schitterd door afwezigheid. Men moge de schuld van de grootendeels matige belangstelling werpen op de weers gesteldheid, dit neemt niet weg, dat dan toch Vrijdag, toen een verblijf op het .Burchtterrein alleszins was aan te bevelen, do belangstelling grooter had moeten zijn. Moge de finantieele resultaten voor de initiatief-nemende vereeniging miiider gun stig zijn, de moreele successen die daar tegenover staan, zijn dermate, dat -men met een gerust hart van een uitstekend geslaagd concours kan spreken. De regeling was voortreffelijk. Alleen rees aan het einde eenige onze kerheid over het toekennen van de diree- teursprijzen. Hoe het bestuur er toe kon komen, om meerdere directeursprijzen in eenzelfde af- doeling toe te kennen, is ons een raadsjl. Overziende het geheele verloop van het concours, valt dadelijk in het oog, dat on ze Christelij'ke vereenigingen uit at ekendo resultaten boekten. Ook hier is weer gebleken, dat onze z.g. „achterlijkheid" slechts in naam bestaat. Zaterdag. De laatste dag werd niet opgevroolijkt door mooi weer. 't Was een phantastischo afwisseling van regenval, van mot- tot plas ■en stortregen. Eigenaardig dat juist op dezen dag de kwaliteit der muziek bijzon- dor goed was. De ochtenduren werden voornamelijk gevuld met fanfare- en har monienummers. „Kunstliefde en Vriendschap" Leer dam behaalde het mooiste resultaat van het concours, door met 610 punten den len prijs in de afd. Superieuren te be machtigen. Het pluimpje van de jury was welver diend. 's Middags traden enkele solisten en nog een tweetal koren op. Te zeven uur was men eindelijk tot het laatste nummer genaderd. Eén der juryleden, de heer Diamant, vond het teen blijkbaar welletjes en ver trok. De heer Bart Vorhallon dankte namens do jury voor de groote toewijding welke was betoond en voor de prettige samen werking met het uitvoerend comité. De heer A. Groenev^d sprak een slot woord namens het uitvoerend comité. In de Graanbeurs werd 's avonds een «lotuitvoering gegeven door „Zang zij onze leus." Hierbij was de opkomst uitstekend. Do voorz. van het uitvoerend comité, de heer Groeneveld, sprak een kort wel komstwoord. Vervolgens werd qpmiddellijk met het programma aangevangen. Vooral do mooie compositie's van Jac. Bonset werden met gevoel en animo ge zongen. Het L. M. E. „Bobette" gaf op de van dit ensemble reeds bekende wijze enkele nummers ten beste. De heer Spendel sprak enkele waardee- rende woorden tot de vereeniging, die het groote en mooie concours heeft uitge schreven en georganiseerd. Als persman kon spr. wel verklaren, dat het moreele succes van dit concours zeer groot is geweest. Spr. hoopte, dat wat de finantieele zij de betreft „Zang zij onze leus" in de ko mende dagen veel steun mocht ondervin den. Namens gansch Leiden bracht spr. hulde voor den moed en den durf van de organi satoren van dezen eerlijken prijskamp. Het daverend applaus der aanwezigen bewees wel, dat spr. den juisten snaar had getroffen. Nadat de lieer Groeneveld den heer Spendel en „Bobette" had dank gebracht, gingen alleni welvoldaan huiswaarts. Het concours was geëindigd. De uitslagen. Mannenkoren., 4e Afdeeling. 2. Chr. Mannenkoor „Na arbeid Kunst" Leiden, 401 p., 3e prijsKlein bronzen medaille. 2. „Kunst na Arboid" A1 p h e n a. d. Rijn, 513 p., Ie prijsKlein verg. zilv. medaille en directeursprijs f 15. 3e Afdeeling, 1. „Inter Nos" Den Haag, 426 p., 2e prijs: Zilveren medaille en dirccteursprijs f 20.—. 2. „Amstels Mannenkoor" Ouderkerk a. d. Amstel, 406 p., 3e prijs: Bronzen medaille. 2e Afdeeling. 1. „Haags ch Trammannenkoor" Den Haag, 526 p., Ie prijs: Groot verg. zilv. medaille en directeursprijs f 30. Ie Afdeeling. 1. „Eendracht maakt macht" 's-G r a- venzande, 468 p., 2e prijs: Verg. zilv. medaille en directeursprijs f 50. 2. Politie Mannenzangvereen. „Herman dad" Rotterdam, 444 p., 2e prijs: Ver guld zilv. medaille- Gemengde Koren. 4e Afdeeling. 1. Chr. Gem. Koor „Ledagoh" Leiden, 453 p., 2e prijs: Klein zilveren medaille. 2. „St. Genésius" Den Haag niet op gekomen.) 3. .„Soli Deo Gloria" Koudekerk a. d. Rijn, 311 p., geen prijs. 4. „Voorhouts Gem. Koor" Voorhout, 502 p., Ie prijs: Klein verg. zilv. medaille. 5. Chr. Gem. Koor „Looft den Heer" SasBenheim, 517 p„ le prijsKlein verg. zilv. medaille en directeursprijs f 15. 6. R. K. Zang-, Muziek- en Toonëelver. „St. Matthias" Warmond, 395 p., 3e prijs Klein bronzen medaille. 7. Chr. Gem. Koor „Zingt den Heer" Hill e gom, 393 p., 3e prijs: Klein bron zen medaille. 8. „Hosanna" Boskoop, 376 p„ 3e pr.: Klein bronzen medaille. 9. Chn Zangvereen. „Concordia" N o o rd wijkerhoufc, 388 p., 3e prijs: Klein bronzen medaille. 10. Neutr. Gem. Koor „Amicitia" Lei den, 457 p., 2e prijs: Klein zilv. medaille.. 11. Chr. Gem. Koor „Zingt den Heer" Leiden, 403 p., 3e prijsklein bronzen medaille. 3e Afdeeling. 1. „Valkenburgsch Zangkoor" Valken burg, 369 p., 3e prijsBronzen medaille. 2. Chr. Zangvereen. „Hosanna" Roeu- w i j k, 276 p., geen prijs. 3. Chr. Zangvereen. „Hosanna in Exelsis" Haarlemmermeer, 451 p., 2e prijs Zilveren medaille. 4. „Eendracht" Noorden (Z.-H.), 363 p., 3e prijs: bronzen medaille. 5. Chr. Gem. Koor „Het Sype Koor" N.- Loosdrecht, 474 p., 2e prijsZilveren medaille. 6. Chr. Genu Koor „Zingt den Heer" Wassenaar, 526 p., lo prijs: Verg. zilv. medaille en directeursprijs f 20. 7. Chr. Zangvereen. „Zingt den Heer" Zwammerdam, 368 p„ 3o prijs: bron zen medaille. 2e Afdeeling. 1. „Eendracht maakt macht" Zwam merdam, 412 p., 3e prijs: Groot verg. bronzen medaille. 2. „Zang veredelt" Do B i 1 d t, 524 p„ le prijs: Groot verg. zilv. medaille en direc teursprijs f 30. 3. „Amstels Zangkoor" Uithoorn, 465 p„ 2e prijs: Verg. zilv. medaille. 4. Chr. Zangvereeni. „Nut en genoegen" N.-Amstel, 499 p., le prijs: Groot verg. zilv. medaille. le Afdeeling. 1. Chr. Zangvereen, „Hallelujah" Kat wijk aan Zee, 532 p., le prijs: Zilveren Lauwertak en directeursprijs f 50. 2. Chr. Zangvereen. „Debora" O e g s t- geest 464 p. 2e prijs Verguld Zilveren Medaille. Afd. Uitmuntendheid. 1. Chr. Zangvereen. „Zanglust" Leid- s ch end am, 444 p. 2e prijs. Groot Verguld Zilveren Medaille en Directeursprijs f75. Afd. Siperieuren. 1. Chr. Zangvereen, „Oefening en Stich ting" Woerden, 488 p. 2e prijs Zilveren Lauwerkrans en. directeursprijs f 100. Soliste n-Z a n g. 4o Afdeeling. 1. Constant Machen, Tenor, War mond, Algem. stemmen 3e prijs Bronzen Medaille. 3 o Afdeeling. 1. Adr. M. P. v. Helvcrt, Bariton, Stam- persgat, Algem. stemmen 2e prijs Zil veren Medaille. Solisten Blaasintrumenteü 4e Afdeoling. 1. F. A. v. Hees, Bariton, L e i d en. Alg. stemmen le prijs Klein Verguld Zilveren Medaille. 2. J. Teske, Piston Leiden. 41 stem 3e prijs, Klein Bronzen Medaille. 3e Afdeeling. 1. G. te Wiel. Tuba, Warmond. Alg. stemmen 2e prijs Zilveren Medaille. 2. Chr. J. v. Beekum, Clarinet, Den Haag. 32 stemmen 3e prijs, Bronzen Medaille. 3. S. P. Beets, Bugel, Den Haag 32 stemmen 3e prijs, Bronzen Medaille. 4. J. Gregoor, Trombone, Den Haag. Algem. stemmen 2e prijs, Zilveren Medaille 5. P. Wit, Trombone, Spaarndam. Alg. stemmen lo prijs, Verguld Zilveren Medaille. 2e Afdeeling. 1. J. H. Toonen, Cornet Piston Den Haag. Algem. stemmen 3e prijs, Groot Verguld Zilveren Medaille. le Afdeeling. 1. G. A. Pennings, Waldhorn, D en Haag, 32 stemmen 2e prijs Verguld Zil veren Medaille. Afd. Uitmunte ad h e i d. 1. J. Rem, Bariton, Worm or. Algem. stemmen 2e prijs, Groot Verguld Zilveren Medaille. Kwartetten Blaasinstrumenten 4e Afdeeling. G. v. d. Kerkhoff, le Piston; Q. v. d. Kerkhoff, 2e Piston; Const. Machen, Wald horn; en G. to Wiel, Tuba, Warmond. 32 stemmen le prijs, Klein Verguld Zil veren Medaille. 3e Adeeling. „Kunst en -Strijd" Den Haag. 32 stemmen 3e prijs, Bronzen medaille. 2e Afdeeling. J. H. Toone le Piston; Plateel 2e Piston; Groen Hoorn; Migels Bariton, Den Haag. Algem. stemmen 3e prijs, Groot Verguld Bronzen medaille. Afd. Mannenkwartetten (Dubb.) 3e Afdeeling. „Het Laakkwartier" Den Haag, 390 p. 3o prijs bronzen medaille en directeursprijs f 20.—. 2e Afdeoling. „Excelsior" Rotterdam. (Niet opge komen). Afd. Mannenkwartetten. (Enkel) 2e Afdeeling. „Speransa" 's-Gravenzande 475 p„ 2e prijs, Verguld zilveren medaille. Gem. Dubbel Mannenkwartetten 3e Afdeeling. „Zanglust" Don Haag", 535 p. le prijs Verguld Zilveren medaille en directeurs prijs f 20. „Oefening zij Ontwikkeling", Den Haag, 493 p le prijs, Verguld Zilveren medaille. Kinderkoren. 3e Afdeeling. 1. „Cantabile" (enderafd. Pol. Mannen- Zangvereen. „Hermandad") Rotterdam 514 p. le prijs Verguld Zilveren medaille. 2. „Oefening en Stichting" Woerden 521 p. lo prijs Verg. Zilveren medaille en directeursprijs f 20. le Afdeeling. 1. „'t Biltsch Kinderkoor" Do Bilt, 509 p. le prijs Zilveren Lauwertak on directeursprijs f 50. Afd. Fanfare. 4o Afdeeling. 1. „Kunst na Arbeid" Nieuwerbrug a. d. R ij n 527 p. le prijs, Klein Verguld Zilveren medaille en directeursprijs f 15. 2. „Warmonds Fanfare" Warmond 432 p. 2o prijs Klein Zilveren medaille. 3e Afdeoling. 1. „Euplionia" Bergen op Zoom, 397 p. 3e prijs, Klein Bronzen medaille, (ge weigerd). 2. „Politio Muziek-Gczelschap" Leiden 481 p. 2e prijs, Zilveren medaille. 3. Chr. Muz.-Gez. „Polyhymnia" L e i d en 481 p. 2e prijs, Zilveren medaille. 4. „Broederkring" Amstordam (niet opgekomen). 2e Afdeeling. 1. „Onderling genoegen" R ij p w o t e- ring 451 p. 2e prijs, Verguld Zilveren me daille en directeursprijs f 30. 2. „Arti et Religionie" A1 p h e n a. d. Rijn 449 p. 2e prijs, Verguld Zilveren me daille. A f d. S u p e r i e u r e n. 1. „Kunstliefde en Vriendschap" Leer dam (Z.-H.) 610 p. le prijs Gouden Medaille met lof van de Jury, benevens Eereprijs. Zilveren Lauwerkrans, angeboden. door „Zang zij Onze Leus" voor het hoogst aantal punten over het geheele Concours Afd. Harmonie. 4e Afdeeling. 1. R. K. Muz.-Vereen. „St. Ceacilia" V oorhout 368 p. 3e prijs, Klein Bronzen medaille. 2. „N. Z. H. T.M. Harmonie" R ij n s- burg 381 p. 3e prijs, Klein Bronzen me daille en directeursprijs f 15. 3o Afdeeling. 1. Arb. Muz.-Vereen. „Nieuw Leven" Leiden 436 p. 2c prijs, Zilveren medaille 2. R. K. Muz.-Vereen. „Perosi" Leiden 440 p. 2e prijs, Zilveren medaille en direc teursprijs f 20. 3. „Rijswijksche Harmonie" R ij s w ij k (Z.-H.) (niet opgekomen). 4. „Harmonie van Hazerswoude" Ha- zerswoudo 352 p. 3e prijs, Bronzen medaille. 2o Afdeeling. 1. Harmonie „Do Post" Leiden 429 p. 2e prijs, Verguld Zilveren medaille en directeursprijs f30. le Afdeeling. 1. R. IC. Muziek-, Zang- en Tooneel-V^r. St. Mathias" 480 p. 2e prijs, Verguld Zil veren medaille en directeursprijs f 50. 2. „Kunst na den Arbeid" Moordrecht 452 p. 2e prijs Verguld Zilveren medaille. 3. „Excelsior" W assenaar 451 p. 2e prijs, Verguld Zilveren medaille. Afd. Siperieuren 1. „Werkmans Wilskracht" Leiden 446 p. 2e prijs Zilveren Lauwerkrans en direc teursprijs f 100. Gereformeerd: Bond. AOVEHTEfETIE-PfilJS Gewone advertentiën per regel 22# cent*, Ingezonden Mededeelingen, dubbel t&rieü' •'Bij contract, belangrijk© reductie. v Kleine advertentiën bij vooxuitbeta* ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. vormde vooral de hooge marktgelden op de weekmarkt hier ter plaatse. Vele koop- lieden kunnen de hooge plaatsgelden bij-i na niet meer voldoen, zelfs is er voor vei len reeds groot risico aan verbonden een plaats te nemen. Uit de vergadering werden stemmen vernomen welke duidelijk maakten dat ook in andero organisaties dezelfde grie ven leefden. Besloten werd nu aan an< dere organisaties een adres te richten, teneinde te komen tot een gemeenschap-1 pelijke actie, welke beoogt een verlaging van marktgelden te krijgen. Leiden, 15 Juni 1923. M.M. In de laatste door ons gehouden leden-» vergadering (Dinsdag 12 Juni j.l.) vorm de een punt van ernstige bespreking het hooge marktgeld wat hier ter stede wordt geheven. Daar ons bekend was, dat ook in andere organisaties dezelfde grief gevoeld werd, werd besloten om pogingen aan to wen den, door een gemeenschappelijke actie te komen tot vermindering van cenoemd marktgeld. Uitvoering gevend aan het besluit, heb ben wij bij dezen de eer U uit te noodi- gen tot een nadere bespreking d< /kwes tie, hopende dat een conferentie met eeni-i ge Uwer bestuurders zal kunnen plaats vinden, teneinde in onderling overleg tot ge wensc-h te maatregelen te komen. In afwachting namens de „Leidsche MaTkt- en Kooplieden-vereeniging „Lei-» den's Belang" De Voorzitter A. BRAND, 2e Groenesteeg 42. De Secretaris K. LOTTE, Morsehstraat 43. Dit adres is verzonden aan „De Leid sche Marktkoopliedenbond „Ons Belang", ,,De Leidsche Bond van Grossiers in Groenten en Fruit" en aan de combinatie van Tuinders der Vrije Veiling. Indien de actie der adresseerendo ver eeniging slaagt, hoopt men in de toekomst den Raad onzer Gemeente te bewegen, ook een Woensdagsche weekmarkt, spe ciaal voor Leidenaars toe le staan. De vorige week zoo meldt men ons hield de afd. Leiden van den Geref. Bond een belangrijke vergadering. Nadat de huishoudelijke zaken waren afgedaan, maakte de voorzitter, de heer J. Monterberg, bekend, dat hij zijne func tie als voorzitter neerlegde. Hij meende door dit besluit te handelen in het belang der afdeeling. Immers Ds. Beekenkamp, die nu reeds een drietal zomers wekelijks een cursus houdt in kerkgeschiedenis enz. en over veel meer capaciteiten en kundigheden beschikt is een voorzitter bij uitnemend heid, temeer waar Z.Eerw. ook hoofdbe stuurder van den Geref. Bond is. De stemming wees dan ook uit, dat Ds. B. met ongev. algem. stemmen als voorzit ter werd begeerd. Z.Eerw. werd met deze benoeming in kennis gesteld en op aanne ming daarvan werd aangedrongen; naar het Bestuur vernam, zal Z.Eerw. zich de ze benoeming laten welgevallen, wat voor de afdeeling van niet geringen invloed en beteekenis kan worden. Ds. B. is een man die zijn hart en ziel aan deze zaak geeft. Doch dat dood niet minder de afgetre den voorzitter; ook was hij mede-oprich ter der afdeeling, die in December a.s. haar 10-jarig bestaan zal herdenken. Al dien tijd fungeerde hij als voorzitter. Hard is er onder zijn leiding gewerkt waarbij ook de afgetreden oud-secreta ris, de heer A. v. d. Schaft een woord van lof verdient. Steeds is aangedrongen op een welbe wust rekenschap geven van het Kerkelijk standpunt, waar het optreden van den G. B. is voor waarheid en recht, niet om daardoor menschen tegen elkander op te zetten of zaad van twist en tweedracht te zaaien onder hen die broeders zijn, m. a. w. dus géén partij-strijd, maar om nog iets tot de ware verbetering der verontrusto en bedreigde vaderl. kerk bij te dragen, want om behoudenis van zielen moet het te doen zijn. En dat is het stroven van den G. B., dio Daar de zuiverheid des Evangelies onzen Heeren Jezus Christus wil leven, met er kenning en handhaving der be lijdenis. Daarnaar heeft de Leidsche afd. tien jaren gestreefd, en het mag wel worden gezegd: dat resultaten en. vruchten wor den gezien; en al "was deze arbeid dik werf teleurstellend en moeite-vol, het was een biddend werk en dat is een g o z e- g e n d werk! Het is dan ook in het belang dier af deoling, dat zoo'n bestuurslid behouden blijft, waarom do heer M. werd benoemd als 2den penningm., welke benoeming door hem werd aangenomen. Warm werd 'hij toegesproken door zijn mede-bestuurs leden voor het vele dat hij als voorzitter deed. L. Marktkooplieden. De vorige week hield do Leidsche Markt- en Koopliedenvereeniging „Lei den's Belang" oen algemeeno ledenverga dering. Een punt van ernstige bespreking In de Stedelijke Werkinrichting zijn opgenomen in de week van 1016 Juni: 173 volwassen personen cn 1<1 to taal IS" i'Cl-s.rnn- Zaterdagavond js ^.p-pestbe- steller T., op do Hoogewoerd rijdende, met zijn rijwiel geslipt, waardoor hij juist voor een auto kwam to vallen, en door deze werd aangereden. Hij werd door een in de nabijheid w(H nenden geneesheer A*erbonden. In de kroeg van P., in de Br.straat, werd een der bezoekers, zekere v. L., bij een twist ernstig mishandeld. De politie doet onderzoek Aangehouden is de schipper den H-, uit Voorschoten, die uit een vischwinkel in de Haarlemmerstraat een porlemon- naie, een bedrag van pl.m. f 8 inhouden de had meegenomen, welke een vorig be zoeker daar had laten liggen. -De Comm. v. politie verzoekt op-> sporing van twee minderjarige meisjes, beide fabrieksarbeidsters, die de ouder lijke woning hebben verlaten, en waar-s schijnlijk in do een of andere plaats in het land verblijven. Signalement als volgt: Do eene, de 17-jarigo H. S. d. B. is flink van gestalte, heeft donkerblond haar, bleeke gelaatskleur en draagt een lorgnet. Het andere meisje, R. S., even eens 17 jaar, heeft zwart haar, grijze oogen en een gezonde gelaatskleur. Zondagmiddag geraakte op den Rijnsburger weg de 12-jarige T. P. spe-i lenderwijs onder een passeerende auto. Gelukkig kwam hij er af met een paar lichte ontvellingen aan beide handèn, die in het Ziekenhuis werden verbonden. Zekere G. v. H., die zich schuldig gemaakt heeft aan het lichten van eenl muntgasmeter ten nadeele van zijn ouders, is aangehouden en zal, wegena herhaalde overtreding ter beschikking van de justitie worden gesteld. BINNENLAND De Huurwetten. Om zooveel mogelijk te voorkomen, dat in verband met de wijziging der huur wetten onbewoonbare woningen tegen hooger prijzen worden verhuurd dan op of laatstelijk vóór 1 Januari en de ver-j huurders weten in hoover zij zonder J vrees voor spoedige gedwongen verlaging» tot huurvorhooging kunnen overgaan, iaj het van belang,'dat spoedig en althans vóór het inwerking treden van do nieuwoi bepalingen vermoedelijk 1 Aug. c.fcj de eerste stappen worden gedaan om; te geraken tot onbewoonbaarverklaring van do woningen, die daarvoor in aan-»' merking komen. Do minister roept do m bewolking der,\

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1