Zaterdag 16 Juni a.s., 3 uur nam., begin van den A. WAALS, H.SM 132-134-130. GROOTENZOMERUITVERKOOP Onze étalages toonen U hoe wij onze prijzen enorm verlaagd hebben m7 Grijpt deze gelegenheid aan om voor ongekende uiterst lage prijzen Uw inkoopen te doen Witte Handdoeken 1972 Grauwe Keukendoeken 21 Blauwe Handdoeken 23V2 Groote Theedoeken 7V2 Badhanddoeken 237a Groote Tafellakens 96 Huishoudschorten, prima bont 1.2772 Fantasieschorten, prima pompadour. 49 Corsetten extra zware stof roestvrije Balijnen 1,75 Geborduurde Zakdoekjes 10 Groote witte Zakdoeken 13V2 Zachte witte Katoen 2172 per el Mooie witte Flanel 26 Prima Katoen voor Hemden 19V2 Geel Katoen vqor Lakens 45 Extra breed dubbel Keper 25 8/4 wit Katoen voor Schorten 42 Graslinnen voor Lakens 52 Prima Engelsche Keper 36 Waschecht Poolbont 29 Prima Dril voor Boezeroenen 26 Prima Beddetijk 48 Witte feston Damestailles 49 per stuk Witte Tricot Damestailles 32 Tricot. Heerenpantalons 88 Heeren Flanellen 96 Keper Mansbroeken 1.04 Geel katoen Manshemden. 93 Blauw keper Mansbroeken 2.15 Moleskin Werkbroeken 3.75 Blauw keper Jassen 2.65 Manssporthemden 1.90 Lang model Schilderskielen 2.20 Prima Sloopen 64 Graslinnen Lakens 1.75 Damesflanellen 98 Dames'pantalons, Franscli model 1.2272 Dameshemden 96 Pracht Onderjurk, geheel borduursel 2.70 Geel Dameshemd 1.0772 Gummi Luierbroekjes 62i/2 Bébé-truitjes, glansgaren 59 Bébê-rokjes, glansgaren 70 Bébé-ponnetjes 80 HHT" Voor onze extra aanbieding in Kinderkleding bezicht ge men onze speciale étalages CRÊPE MAROCAIN, in moderne kleuren, 90 cM. breed, 83 cent per el PRIMA BLAUW CHEVIOT, 2 ellen breed, 88 cent per el KATOENTJES, in moderne dessins 191/2 cent Een enorme sorteering GERUITE STOFFEN dubbel breed, vanaf 45 cent KARPETTEN vanaf 3.75 rood en zwart TAPIS BELGE KARPETTEN 7.75 Wit Wollen Dekens 6.45 1 Fantasie Dekens 10.25 Bedsprei 2,95 Moderne .Bedkleedjes E95 Ook tijdens den uitverkoop werden prachtige LUCHTBALLONS verstrekt. Saterdag trass 2 tot 3 as sir ggeslote'st. Gemeenteraad Leiderdorp. Vergadering van'Donderdag 14 Juni n.m. half acht. Voorzitter burgemeester G. v. d. Valk Bouman. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent_de ver gadering met gebed. De Secretaris leest de notulen der vo rige vergadering, weike onveranderd worden goedgekeurd. De Voorzitter doet hierna mede- deeling van eeüige ingekomen stukken wo. a." proces-verbaal van opname van kas en 'boeken v. d. gem. ontvanger. b. verslag van de comm. v. toezicht op het L. O. In dit vérslag wordt er o.a. zijdeling op gewezen, 'dat in enkele gevallen het ad vies der comm. niet is gevraagd, hoewel dit in het belang van het onderwijs zou geweest - zijn. v c. Schrijven van Gc-d.®Staten houdende goedkeuring van eenige raadsbesluiten en van de instructie van den opperbrand- meester-gemeente-opzichlcr. d. Idem houdende mededeeling 'dat de rijksuitkeering voor de gemeente L. is bepaald op f 6102.92. e. Verslag van den keuringsdienst te Leiden. f. Bericht van Ged. Staten dat bet be roep bij dit college ingesteld door den heer Koorn tegen een raadsbesluit inzake on derwijsbijdrage voor zijn dochtertje, on gegrond is verklaard. g. Uitnoodiging v. Ged. Staten om in overleg te treden met de gemeente Wou- brugge en de adm. der Erven Sprong in zake overname van den weg Woubrugge Leiderdorp. De Voorzitter zegt dat er bij Ged. Staten plannen bestaan om het beheer van dezen weg, dat vanaf het jaar- 1861 in handen van de Erven Sprong was, te doen overgaan bij de gemeenten Wou brugge en Leiderdorp. De huidige beheerders zijn zelfs zoo goedgunstig den weg gratis over te wil len dragen, uitgezonderd bet daarop voorkomend tolhuisje, de boomen en bet grasgewas. Van gemeentewege wordt thans een kostenberekening gemaakt van het her stellen van den weg en de daarin gelegen brug! Aangezien dit onderzoek nog niet is geëindigd, kunnen B. en W. hierover geen verdere mededeelingen doen. Echter is tusschentijds gebleken, dat de gemeente Woubrugge reeds van 1920 af in correspondentie staat met Ged. Staten over eventueele overdracht van het be heer, als resultaat waarvan ook aan B. en W. een uitgebreide berekening is toe gezonden, welke bij behandeling van de definitieve voorstellen te dezer zake zul len worden besproken. Alleen wil spr. er zijn afkeuring over uitspreken, dat de gemeente Leiderdorp van 31 Dec. 1920 tot voor eenige weken geleden' buiten deze zaak is gehouden, z.g.n. op grond hiervan dat de gemeente W- in de eerste plaats bij deze kwestie geïnteresseerd zou zijn. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. h. .De Voorzitter doet vervolgens voorlezing van een schrijven van Ged. Staten, waarin gevraagd wordt of de ge meente 'bereid zou zijn bij te dragen in de kosten van verlenging van de tram lijn vanaf den H. Rijndijk tot aan de Een desbetreffend plan was door de N. Z. H. T. M. ingediend bij den Min. v. Waterstaat, die daarop advies gevraagd heeft van Ged. St. Zouden volgens dit eerste plan de kos ten moeten- worden gedragèn door de drie belanghebbende gemeenten en de maat schappij, in een tweede schrijven van de: Mij aan den Minister werd er op aange drongen om de kosten geheel voor reke ning te laten komen van Rijk en Provin cie. Aangezien "hierop nog geen nadere beslissing is ingekomen, en de gem. Zoe ter woude heeft bericht' een afwachtende houding te. zullen- aannemen, stellen B. en W. voor om dit voorbeeld te volgen, en insgelijks te besluiten tot afwachten. Aldus besloten. i. De rekening van de gezondheidscom- missie wordt goedgekeurd. j.; Besloten wordt aan het Lekende adres van den raad van Smilde inzakè belast lingheffing geen adhaesie te betuigen, k. Eveneens wordt afwijzend beschikt op een tweetal stukken respect, "van den Bond tggen hét Vloeken en van den raad van Wynbritseradee) (Fr.) betzelfde on- dërwerp rakende. Eenparig is de raad van oordeel dat een verordening die niet goed te hand-_ haven is het tegendeel uitwerkt van het geen er mede wordt beoogd. 1. Een schrijven van den Min. v. Arbeid betreffende invoering van een tapverbod bij de a.s. jubileumfeesten wordt gesteld in banden van B. en W. om prae'advios. De Voorzitter deelt ten slotte me de, dat B. en W. den 7den Maar'* 1923, met algemeene setmmen, hebben besloten den raad voor te stellen de Verordening op de Winkelsluiting in te trekken. B. en V/. hebben daarbij overwogen, dat deze Verordening is tot stand geko men, tijdens de buitengewone omstandig heden waarin we, in het najaar van 1917 verkeerden, speciaal wat de verlichting door gas betrof, en sommige winkeliers niet voldeden aan hec verzoek van den Burgemeester, om liun winkel, ter bespa ring van gas, vrijwillig om 8 uur te sluiten. Waar nu deze omstandigheden, geluk kig, zijn veranderd, achten B. en W- den tijd gekomen deze Verordening die moeilijk te handhaven is en bovendien, zonder noodzaak, de vrijheid van sommi gen aantast, met "ingang van heden te doen vervallen. De verordening is tevens - moeilijk te handhaven, omdat zich onder de winke liers ook verlof- en vergunninghouders, "alsmede barbiers en bakkers bevinden, \yat een uitgebreid toezicht noodig maakt. Eenigen tijd is dit nauwgezet, uitge oefend, met het schitterend resultaat dat iemand werd gesnapt, die inderdaad een ons apennootjes had verkocht. De verba lisant is echter zoo verstandig geweest er geen werk van te maken. Het voorstel wordt hierna aangeno men. Door een commissie, bestaande uit de beeren v. Leeuwen, De Graaff en Rijns burger, worden vervolgens de geloofs brieven onderzocht van de gekozen raads leden, met bet gevolg dat zij tot toelating adviseert. De Voorzitter deelt hier bij mede, dat aan het nieuwgekozen lid, den beer Groenendijk eervol ontslag is verleend als opperbrandmeester. Hierna heeft de aanbieding plaats van bet beredeneerd verslag der gemeente over bet vorig jaar, hetwelk te» inzage zal worden gelegd. Op de begrooting voor 1924 zal aan beide zijden een post van f 500 worden uitgetrokken voor bijdrage in de kosten van onderwijs voor kinderen die dit in een andere gemeente genieten. Eenzelfde bedrag zal waarschijnlijk worden ontvangen voor kinderen uit an dere gemeenten die hier ter school gaan. Nadat het kohier op de bedrijfsbelas ting ie vastgesteld, wordt, daar bij de rondvraag niemand^ bet woord verlangt, de vergadering gesloten. gelengd NIEUWS Waar blijft m'n wijn? Het zal zoo ongeveer drie maanden gele den zijn, vertelt de. „Daily Mail", dat door <le Fransche autoriteitep. de verkoop werd belet van -een aaptal v^ten zeldzaam ouden Rijnwijn. De zoogenaamde kooper was een Ameri kaan, maar men veipaoeduc, dat deze slechts ia-ls stropman fungeerde en. de wer- Lelijke koopers"achter "de schermen blèveD, En dit vermoeden werd op niet -.'"verma kelijke wijze gevestigd, tbeïi dezer-dagen den Fransehen 'a brief van den kamerheer van den ex-keizer'in handen viel met de vraag.waar de twee vaten bleven, wel ke voor den kelder te Doorn bestemd wa ren. 14'r', Diëfstal' van tabak. Uit ëen vrachtauto, toebehoorende aan de firma Van Nelle - té Rotterdam, welke auto in eene garage te Gorinehem: gestald was, hebben twee 18-jarige jongens' een groote partij verpakte tabak ontvreemd. Als verdacht van heling zijn twee voer lieden aangehouden. Ten huize van een der helers en op tw'eé andere plaatsen was het gestolene geborgen Waar het' door de politie in be slag is genomen. Verdronken. Woensdagavond is de heer M., uit Assen, met zijn fiets in de Drentsche Hoofdvaart gereden en verdronken. Aan de Badhuiskadè te Scheveningen is gisteren een onbekènd gebleven persoon te water geraakt en verdronken. Verduistering van f 3000. Te Amsterdam is naar de „Tel." meldt, aangehouden de 43-jarige kantoorlooper W. de G., die in September van het vorig jaar ten nadecle van een expeditie firma te Rotterdam een bedrag van f 3000 ver duisterde. Hij had deze som voor zijn pa troon moeten innen en was er toen met het geld van door gegaan. Van het geld was niets meer over. Overreden. Gisteren wilde bet 14-jarig dochtertje van de weduwe W., Ie Ilpendam, op de -in beweging zijnde tram springen. Zij viel en werd overreden. Het kind was onmiddellijk dood. Frauduleuze invoer. Te Losser heeft de politie gisteren G. J. G. aangehouden wegens frauduleuzen in voer van een partij gouden en doublé sie raden ter waarde van ongeveer 36 millioen mark. Bloedvergiftiging. De-landbouwer Th. M. te Lieshout, ver wondde zich aan roestig prikkeldraad, waardoor bloedvergiftiging ontstond. De man is thans aan de gevolgen bezweken; hij was gehuwd en vader van vijf kinde ren. Door stroom gedood. De 18-jarige electricien A. J. Merkus, wonende in de Rondolaan te Rotterdam was in een loods van de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij bezig aan het schakelbord. Toen hij gereed was, werd er een stroom van 550 volt op gezet. Een col lega hoorde plotseling een gil en zag M. in gebogen houding staan, terwijl zijn eene hand rustte op het bord. Toen de stroom werd afgezet, viel hij op den grond. Dr. Venenbos constateerde den dood. Ongeluk in een apotheek. In een. apotheek te Glogau is brand ont staan door zelfontbranding van .fosfor. Bij het blusschen had plotseling een ontplof fing plaats, waardoor de eigenaar en twee brandwaclits deerlijk werden gewond. De eigenaar werd bovendien door de ontplof fing in een kelder gerworpen, waar hij, zon der dat. men hem hulp kon bieden, door vergiftige gassen, stikte. Brutale bankroovers. Te Mettmann drongen gisteren drie ge maskerde roo vers het filiaal van dé Rijks bank' binnph en overweldigden den direc- teut,: difen - zij? met den-dood-dreigden. Om hun bedreigingen kracht bij te zetten, sloe gen zij zijn vrouw neer on losten ook een schot uit een revolver, dat echter miste. Bukkend voor het geweld, opende de direc teur de brandkast, waarin zich 42 millioen mark beyond. De 'roovers maakten zich hiervan meester- en verdwenen. Een freindief. Een dief,, die in den D-trein Nieuwe- schans:Bremen van een kastelein uit Wee ïiën een portefeuille met ongeveer 3.00.000 mark in buitenlandsch geld had gerold is aangehouden in den D-trein Norddeich— Berlijn, waarin hij grove verteringen maak te. 70.000 mark waren reeds uitgegeven, het overige geld was nog in zijn bezit. De aan gehoudene was in den oorlog reserve-offi cier en in de revolutiedagen, bevelhebber van de vliegtuighal op Norderney. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Mijnheer de Redacteur. In de verschillende couranten is vermeld geworden, wTat in het Georganiseerd Over leg in Amsterdam is voorgevallen, in welk overleg aan de Organisaties het medezeg gingschap is toegekend in de beteekenis, zooals zij dat wenschten. Het ging over de invoering van de 43- urige arbeidsweek, en nu worden de te genstrevende organisaties beschuldigd van woordbreuk. Bevat deze beschuldiging waarheid? De heer van Meur.s spreekt tegen dat er door de organisaties een positieve toezegging zou zijn gedaan ten aanzien van de 48-urige werkweek. De zaak is breedvoerig besproken in de Raadszittingen van Amsterdam, 20 en 21 December 1922. Uit het verslag van die zittingen blijkt overtuigend, dat men geen zekerheid bezat, dat de organisaties in de invoering van de 48-urige werkweek zouden bewilligen. Over die onzekerheid toonden onderscheidene raadsleden zich zeer ontevreden. Uit de mededeelingien van Wethouder Wier dels bleek duidelijk, dat bij als onderhandelaar namens B. en W. zich niet gehpuden had aan de hem gegeven óp- dracht, maar eigenmachtig heeft toege stemd in het niet vastleggen vanden da tum, waarop de 48-urige 'arbeidsweek zou worden ingevoerd. Wethouder Wibaut verklaarde: „Gezien de notulen van de vergaderingen van het overleg en gelezen hebbende de voordracht durf ik positief verklaren, dat dezen zo mer de langere arbeidsdag er komt." „Laat de Raad daarin nu vertrouwen, stel len". Ik merk hierbij op, dat de notulen der vergadering geheim zijn, en dus niet als bewijs kunnen diemen. Toen ik van dat vertrouwen stellen las, speelde een glimlacht om mijn mond. Ik ken de mannen en weet wat zij willen. We'choudèr Vos, die ook namens B. en' W. de vergaderingen van bet G. O. bij woont, hoewel de'leiding - is bij den lieer Wierdels, „bad den indruk, dat de werk lieden zich wel moreel tot arbeidsverlsn- ging hebben verplicht, maar dat" niemand hen iets verwijten kan, wanneer zij die •erleriging zoo lang mogelijk tegenhouden" Duidelijk blijkt dus, dat men zich door geen stellige belofte gebonden heeft, en nu, volgens besluit in" December, in Mei de zaak-in de Centrale Commissie van het G. O. overleg weer aan de orde kwam, ging alleen de 'Christelijke Organisatie met bet- voorstel acccord, en stemden alle anderen tegen, en zij zouden dat: standpunt zeker 1gehandb'aafÜ hebben, ''ware- het' niet w-gs*; weest, dat ér een gevaar gedreigd had. Men was met de behandeling der zaak, door dat ja en neen, gekomen op het doode punt, wat eert der tegenstanders deed vra gen Welke plannen thans door B. en W. werden gekoesterd. Wethouder Wierdels heelt uaarop het volgende meegedeeld: Wanneer in de C. C. geen 'overeenstemming omtrent de invoe ring van de 48 urige werkweek wordt be reikt, zal door de vertegenwoordigers van B. en W. aan het College worden voorge steld, daarvan medcdeel'irig te deen aan den Raad, en bij die mededeeling te voe gen, een voordracht, „tot. invoering van de 48-urige werkweek." „Als het daartoe mocht komen, verklaar de do Wethouder verder, zullen alle con cessies, van -de zijde van B. en W. bij de gevoerde onderhandelingen gedaan, worden, ingetrokken." Hier ontstond dus het ge/aar voor de tegenstanders, dat zij behaalde voordeelen zouden verliezen, cn cle 48-uirge arbeids week zou worclen opgelegd. Door deze be dreiging was het wel zeker, dat de organi saties hun houding zouden veranderen, wat daarna dan ook geschied is. Nu ligt het belangwekkende in deze ge- heele geschiedenis, in het optreden van de Wethouders Wierdels en Vos, teen men op het doode punt was gekomen. Amsterdam heette te bezitten een G. O. met medezeggingschap. De beslissingen moesten in de vergaderingen van die com missie worden genomen, en de Raad had slechts ja of neen te zeggen. Het blad „De Ambtenaar" was dan ook wat in de wolken, dat men nu de macht mede in handen had, en men zou het wel zoo ver weten te brengen, dat men ongeveer ge heel zijn zin kreeg. En zie daar nu, in een vergadering komt men op een dood punt, de Wethouders Wierdels en Yos zetten het Overleg ter zijde, draaien het medezeggingschap den nek om, en verklaren met hun voorstel bij het College van B. en W. en bij den Raad te willen komen. Ik noem dit optreden van de Wethou ders verstandig en noodzakelijk, doch het is in strijd met de bestaande regeling van het G. O. in Amsterdam. Juist omdat ik het komen van die doode punten voorzien heb, waardoor B. en W. en ook de Raad in oen onmogelijken toestand komen, heb ik mij immer tegen het medezeggingschap verzet. Het is trouwens van Christelijk standpunt ook te veroordeelen, en met on ze wetgeving in strijd. Bovendien hebben', de vertegenwoordigers van de Burgerij in; den Raad niet het recht, do hun gegeven' macht aan een ander af te staan. Het hoog geroemde Amsterdam, dat no. één en alleen stond met zijn regeling van j het G. O., heeft het onbestaanbare van die regeling al zeer spoedig aangetoond. Met vriendelijk verzoek tot plaatsing j, van bovenstaande in de N. L. C. Hoogachtend: Uw dw., W. tendi ^4 V. PER A". 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6