HieoweLeidsclieEoiiranl Tweede Blad Vrijdag 15 Juni 1923. HOOGE RAAD VAN ARBEID. "Verschenen is het prae-advies van Commissie XI van den Hoogen Raad van Arbeid, over vraagpunten betreffende de herziening der Sociale Verzekering. Bij schrijven van 29 Nov. 1922 is door den Minister van Arbeid aan den Hoogen Raad een vijftal vragen voorgelegd. De Commissie geeft de volgende sa menvatting van hare conclusies. Zij vestigt er daarbij de aandacht op dat deze conclusies niet met algemeene stommen zijn genomen. Over elk punt werd afzonderlijk gestemd en do meer-: derheid, die zich voor die verschillende conclusies uitsprak, was niet altijd uit dezelfde leden samengesteld. 1. Resumeerendo is de Commissie van oordeel, dat bij de voorgenomen herzie ning der sociale verzekering als grondslag moet worden genomen eenheid ten aan zien van de categorieën van verzekerden, die onder de verplichte ongevallen-, ziekte-, invaliditeits- en ouderdomsverze- kering vallen. 2. De Commissie acht het niet ge wenscht de ziekenverzorging te doen ge schieden voor rekening van het met de uitkeering van het ziekengeld belaste or gaan en geeft de voorkeur aan een af zonderlijke wettelijke regeling betreffen de de geneeskundige verzorging van ar beiders en met dezen maatschappelijk gelijkstaanden. Het wordt niet noodzakelijk geacht aan de arbeiders de wettelijke verplichting op te leggen zich bij een ziekenfonds aan te sluiten; met een indirecten dwang als is neergelegd in het eerste lid van artikel 93 van de Ziektewet, kan naar de meening van de Commissie worden volstaan. De Commissie is voorts van oordeel, dat de ongevallen, gedurende een bepaal den termijn bijvoorbeeld twee maan den met betrekking tot het verleenen van geldelijke uitkeeringen als ziektege vallen moeten worden beschouwd. Zij meent bovendien, dat de genees kundige behandeling van den door een ongeval getroffen arbeider zooveel moge lijk moet geschieden door het ziekenfonds waarbij de arbeider is aangesloten. Daar bij zal gewaarborgd moeten, dat de be handeling van de ongevallen patiënten evengoed blijft als zij op dit oogenblik is. De controle op de doeltreffendheid van de medische behandeling zal moeten geschie den door een deskundig orgaan, dat on afhankelijk is van de bij de financieele resultaten van de verzekering onmiddel lijk belanghebbende risicodragers. Dat orgaan zal kunnen gevonden wordenin een modischen staatsdienst. Het is tenslot te gewenscht aan de ziekenfondsen door de organen, belast met do uitvoering der ongevallenverzekering, vergoeding te doen geven voor de vanwege die fondsen ter zake van ongevallen verschafte genees- en heelkundige behandeling. 3. De Commissie acht het gewenscht in de Invaliditeitswet te breken met het stel sel der individueele rentebepaling en daar voor in de .plaats te nemen een stelsel van eenheidsrenten. Die wijziging zal gepaard moeten gaan met de vervanging van het stelsel van individueele verzekering door een stelsel van collectieve verzekering, ter wijl de individueele boekhouding zal kun nen worden afgeschaft. 4. Bij de ziekteverzekering moet even eens de individueele verzekering van eiken arbeider afzonderlijk worden vervangen door een collectieve ziekteverzekering van alle arbeiders in dienst van een bepaal den werkgever. 5. Voor wat betreft de organisatie van de ziekte- en ongevallenverzekering kan de Commissie zich niet met een monopolie noch v^n een door de overheid ingesteld orgaan, noch van een bijzonder orgaan, vereenigen. Zij meent, dat het onvermij delijk is die takken der sociale verzeke ring zoowel door openbare als door bij-' zondoro organen te doen uitvoeren en dat er naar gestreefd moet worden beide som- ten van organen zooveel mogelijk als g'c- lijkgerecbtigd naast elkander fe plaatsen Rovend en acht de Commissie het nood zakelijk tc bepalen, dat slechts één vorm van bijzondere organen wordt toegelaten. Ten aanzien van de vraag nopens de FEUILLETON Van hooger Orde. Naar hefc Engelsch. 101) „Man zie niet zoo ongelukkig. Ik bedoelde niet je to laken we mogen 't mis hebben, wij beiden wij allen. Maar laat ons niet bang wezen. Wij weten, Wie medelijden met ons heeft, gelijk wij me delijden hebben met onze kinderen." Zoo sprak zij en nog veel meer, maar 't duurde lang voor hare woorden eenigen troost brachten. Daarop spraken de ouders samen en probeerden een regeling te treffen, dat Guy iets te doen zou heb ben en gekalmeerd zou worden, of anders Edwin voor een korten tijd uit zijn ge zicht zoude gaan. Een koer zinspeelde ik er op, dat 't goed zou zijn als Guy uit huis ging, maar mevrouw Halifax scheen bang te worden voor dit plan alsof 't een voorbode zou zijn van eeuwige balling-: schap. „Neen, neen, alles behalve dat. Dan 1 Guy zou ook niet willen. Hij is nooit bij me vandaan geweest." We hadden nog aan iets anders te den ben namelijk hoe wij dit alles verhor- gen zouden houden voor de pratende en lasterende wereld. Gelukkig kwam juist meest gewenschte organisatie voor de uit voering der invaliditeit- en ouder doros- verzekering werd in de Commissie geen meerderheid gevonden. Tegenover leden,- dio van oordeel zijn, dat het gewenscht is de uitvoering dier verzekering uitslui tend aan een overheidsorgaan op te dra gen staat het gevoelen van een even groot aantal leden, dat ook bij deze verzeke ring do uitvoering behoort te worden op gedragen aan openbare, zoowel als aan bijzondere organen. 6. Tenslotte meent de Commissie, dat in de richting vande voorafgaande con clusies zooveel goeds ligt, dat zij het ge wenscht acht, op dien grondslag wetsont werpen te doen uitwerken. Eerst na ken nismaking van deze uitgewerkte voorstel len kan, meent zij, een definitief oordeel over de hervorming in haar geheel wor den uitgesproken. KE&& Eü SCHOOL GE11EF. KERKEN. Aangenomen. Naar Nijemirdum c.a. S. P. Venneer, cand. te Haarlem. Bedankt. Voor 2e Exloërmond, Arum en EngwieruiuS. P. Vermeer, cand. te Haarlem. GEREF. GEMEENTEN. Bedankt. Voor SliedrechtH. Kievit te Veenendaal. EVANG. LUTH. KERK. Aangenomeni Naar IndiëW. M. Duyker te Tiel. Bevestiging, Intrede, Afscheid. De bevestiging cn intrede van D s. A. Burger in do Ned. Herv. gem. te Oos- terwiorum is bepaald op 29 Juli. Bevesti ger is Dr. G. Oosthuys, van Amsterdam. M. Koornstra. f Na een korte, doch ernstige ongsteldheid is in den ouderdom van 39 jaar te Oenkerk overleden de heer M. Koonistra, hoofd der Chr. School aldaar. Hersteld Evangelisch Luthersche Kerk. Gisteren is te Amsterdam de algemeene kerkelijke vergadering van het Hersteld Evangelisch 'Luthersch Kerkgenootschap saamgekom-e». Tegenwoordig als afgevaar digden waren van Amsterdam de hceren ds. C. F. Westermann, ds. A. Klinkenberg J.Azn., A. Boendermaker, W. H. Voskuil, L. J. van Wijk, H. Figi sec. van J. Yserink- kuijsen, J. Jonkman en J. C. Londt. Van Enkbuizen de heer J. Broers; van Medeiublik do heer M. de Vries; van Go- rinchem de heeren ds. K. P. C. A. Gram berg en G. Knijff; van Harlingen de hee ren ds. P. Boende-rmaker en T. Mellema; van Zwolle ds. G. A. Alers; van den Hel der ds. K. H. Wallien; van Hoorn ds. A. E. Brüheim. Gekozen werd tot voorzitter ds. G. A. Alers, tot vicc-voorzitter ds. A. Klinken berg J.Azn., tot secretaris ds. C. F. Wes termann, tot adj. secretaris de heer A. Boendcrmaker. Haarlemsche Zendingsdag. De Zendingsdag van de Classis Haar lem der Geref. Kerken zal gehouden, wor den Woensdag 27 Juni a.s., in het park van het Brongebouw te Haarlem. Sprekers zijn de predikanten: W. Breukelaar; W. E. van Duin; J. van Herksen; J. L. Schou- jten; P. J. Esser en de beer G. B. Wurth. Elfde Zendingsfeest N. Z. V. Heb 11de zendingsfeest van den Bond van afd. der Ned. Zendingsver. in Zuid- Holland, wordt gehouden op Woensdag 20 Juni a.s., op het schoone landgoed van Mevr. K. de Beaufort, te Wassenaar. Spre kers: ds. Schuller, Den Haag; ds. Ferguson Durgerdam (oud-zendeling)ds. v. d. Bosch, Den Haag; de heer D. Kok zende ling N. Z. V., ds. Luteijn, Rijnsburg; de lieer Fortgens, zendeling U. Z. V., ds. Foe- ken, Haarlem; ds. van Schouwenburg, Am sterdam. Convent kerkeraden Ned. Herv. Kerk. Gisteren werd te Utrecht het derde con vent gehouden voor kerkeraden van de Ned. Herv. Kerk, staande op den grondslag van de drie formulieren van eenigheid. Do vergadering werd geopend door dr. Seve- rijn, praesis van het Moderamen, die eenc uiteenzetting gaf van de aanleiding en het doel, die het Moderamen bewogen tot uitnoodiging der kerkeraden. Uitgaande van do crisis der tijden, waar in het proces der vertering voltrokken, wordt van een goddelooze cultuur, die den Christus der Schriften veracht, wijst spr. op het kerkelijk leven, dat, besmet met den geest dezer eeuw, allengs ten prooi werd van eene verwoesting, waarin de dien morgen, onze goede vriendin Lady Oldtower en haar rijtuig, vol dochters, zoodat mevrouw Halifax met een een voudige waardigheid, welke alle commen taar overbodig makte, het feit mee kon deelen van „het engagement van mijn zoon Edwin"; de uitnoodiging voor Maud en juffrouw Silver, welke nog eens werd herhaald, werd gretig aangenomen. Eén ding viel mij op, dat mevrouw Halifax, als zij sprak van of tot het meisje, dat in één dag van gouvernante, waarlijk een lid van 't gezin was geworden, zij, net als vroeger, steeds zei: „juffrouw Silver" of „mijn beste", nooit „Louise" of „made- moissello d'Argent." Voor dat zij Beech wood ging verlaten, kwam Edwin haastig binnen en sprak met z'n moeder. Wat hij zoide, was blijk baar pijnlijk voor beiden. „Ik ben mij er niet van bewust, Edwin; ik had niet in 't minst de bedoeling om haar to beleedigen." Edwin was een goede jongen, hoewel misschien wat minder teeder dan de an dere jongens. „Maar u zult vriendelijk voor haar zijn, moeder? ik weet u wilt." „Heb ik dat dan niet gezegd?" „En mag ik haar hier bij u brengen?" „Als gij wilt." Mevrouw Halifax stond bij het raam van de eetkamer, te vergeefs beproevende Iverk des Heeren met machteloosheid ligt geslagen. De heerschappij van' deze orga nisatie, die, in strijd met de orde der kerk, reeds meer dan oen eeuw duurde, werkte de uitsluiting van het kerkelijk besef in de hand. De belijdenis werd voor velen verouderd goed; do tucht des woords, 'de kerken, het recht en de eisch der ambten, do eenigheid des geloofs, de vergaderingen der.kerken, dit alles werd veronachtzaamd en vergeten. Met snelle schreden gaat rle S.ynode voort op den weg der revolutie. Van het Reglement op de Fredikantstrac- tementen werd reeds eerder gesproken. y Thans werd het kerkelijk, of liever onker kelijk, kiesstelsel uitgebreid door liet vrou wenstemrecht, dat krachtens het beginsel, waaruit het opkwam, verwerpelijk isom practisch voordeel niet gewenscht, door onze vrouwen niet begeerd wordt, maar bovenal naar Schrift en Belijdenis niet is geoorloofd. Intusschcn opent de Synode den weg voor de vrouw naar het ambtelijk werk; doch met de rechten van da kerk, der belijdenis wordt geen rekening gehou den. Daarom mogen zij, die haar aanban gen, niet zwijgen. Geen strijd om de macht noch persoonlijke belangen mogen bier gelden; doch alleen het recht van ben, die de oudste brieven hebben. Daarom stelt heb Moderamen voor om zich tot do Alge meene Synode te wenden met de bezwaren die op de Kerk der Belijdenis drukken, met verzoek haar recht te doen wedervaren Met algemeene stemmen vereenigdo do vergadering zich met het voorstel, het vol gende verzoek tot de Syno.de te richten.: „De kerkeraden der Hervormde Kerk, staande op den grondslag der Belijdenis, zooals die is neergelegd in de drie formu lieren van eenigheid, hebben de eer zich te wenden tot Uwe Hoogeerwaarde Verga dering met bezwaren, dio tegen het kerke lijk kiesstelsel en vrouwenkiesrecht in den boezem van de kerk rijzen, zooals die in bijgevoegd bezwaarschrift zijn uiteenge zet; ziende verder op den staat van verwar ring en verwording, waarin het kerkelijk leven verkeert en de voortgaande besnoei ing van dc rechten van de Kerk der Belij denis, dio tengevolge daarvan wordt ver drukt, in haar eigen levensopenbaring steeds meer belemmerd en aan verstrooiing en verbrokkeling wordt prijs gegeven, zoo als ook uit genoemd bezwaarschrift nader kan worden verstaan; hebben gemeend, dat bet betamelijk en in goede orde is als zij, Uwe Hoogeerwaar de Vergadering hiervan kennis doende, be leefdelijk verzoeken aangaande bet eerste punt het daarheen te willen leiden, dat de bepalingen, waardoor het vrouwenkies recht werd mogelijk gemaakt, wederom worden ingetrokken; en len aanzien van de Kerk der Belijdenis wel te willen over wegen zoodanige middelen, waardoor baar rechten worden erkend en liaar gelegen*- heid kan worden geschonken om haar aard en wezen te kunnen, ontplooien." Een nieuwe secte. In „The Bannër" waarschuwt Dr. II. Beets tegen een nieuwe secte. Zij treedt op onder den naam van „Het Israëlitische huis van David" en heeft haar hoofdzetel in Benton Harber, in den. Staat Michigan (N oord-Amciika). Een zekere Benjamin Purnell staat, aan het hoofd der secte als „do Koning" er van. Hij zelf neemt zich „de zevende En gel", waarvan in Openb. 10:7 geschreven staat: „Maar in de dagen der stem des zevenden Engels, wanneer hij bazuinen zal, zoó zal de verborgenheid Gods ver vuld worden, gelijk Hij Zijnen dienstknech ten, den Profeten verkondigd beeft". Benjamin is een man, van wiens ver leden weinig is te zeggen, maar van wiens onzedelijkheid de bladen zooveel vertel len, dat, als slechts een tiende er van waar is, het reeds meer dan erg is. Hij is een ongeletterd man bovendien, maar toch heeft liij honderden volgelingen, niet alleen in Amerika, maar ook in Australië en elders. Zijn leer is een vermenging van waar heid en leugen. Zij is beschreven in een boek, getiteld: „Do sleutel van het huis van David, een boek over de wederver- gadering cn herstelling van Israël." Dit „huis van David", zooals deze secte zich noemt, houdt er allerlei dwalingen op na. Onderscheid wordt gemaakt tus- schen Jezus en Christus. Jezus had een. begin des levens, maar Christus had ge lijk Melchizek nog begin noch einde des levens. Jezus was het offer en Christus de offeraar. De Christus maakte zich los van Jezus, die gekruist werd, toen deze aan het kruis uitriep: „Waarom hebt Gij mij verlaten?" want Jezus bad niet kun nen sterven, wanneer Christus niet uit om liaar zelfbeheersching te herwinnen. „Kon ik haar maar liefhebben. Als zij mij haar maar bad doen. liefhebben," zei ze telkens. Ik hoopte uit 't diepst van mijn hart, dat Edwin dit niet had gehoord en ook niet zou zien hoe zij onwillekeurig achteruit week,'toon hij zijn aardig meis je, op wie hij zoo trotsch was en waarmee hij zoo gelukkig scheen, bij zijn moeder bracht. Louise keek op met tranen in haar oogen. „O, wees vriendelijk voor me. Niemand is ooit lief voor me geweest, totdat ik hier kwam!" 't Goede hart van mevrouw Halifax kwam boven, zij hield haar armen open. „Wees goed voor Edwin heb Edwin lief en ik zal je liefhebben ik ben er zeker van."- De moeder kuste haar een paar malen cn liet enkele tranen vallen; daarna ging zij zitten, terwijl ze het meisje nog al toos bij de hand hield en zich inspande om haar allerlei vriendelijkheden te be- toonen. „Zijt ge dik genoeg gekleed? Edwin zorg dat mijn bontmantel mee in 't rijtuig komt. Wat 'n koudo vingors. Neem wat wijn voor ge weggaat, mijn beste." Juffrouw Silver snikte en mompelde iets van vergiffenis schenken. „Ik heb niet gesproken over vergeven hem was uitgegaan. Deze dwaling herin-, aan do oude doling der Ebionieten cn Corinthiërs, zoodafc deze nieuwe ïs- saëlieten bij de oude gnostieken ter scholo schijnen, geweest te zijn. Evenals deze leeren zij ook, dat God de auteur is van het kwaad. Hemel en hel zijn op deze aarde, en dc vrucht van Adam's en Eva's zonde was Kaïn, de eerste moordenaar. Dezo secte meent de 144 duizend uit Israël verkorenen, waarvan Openb. 7 spreekt, te moeten verzamelen. Zij ver wachten niet te zullen sterven, maar de wederkomst van Christus te zullen bele ven. Zelf past Benjamin Purnell op zich zelf den tekst toe: „Een man zal uit zijn plaats epruiten en hij zal des Heeren tem pel bouwen", welke plaats op Christus ziet. Ook is hij het kind, dat bij Christus stond, toen Hij zeide: „Die dit kind ont vangt in Mijnen naam, die ontvangt Mij". Dat zulk een secte nog volgelingen kan hebben, zegt Dr. Beets, is oen bewijs, „hoe gemakkelijk de mensch kan verleid wor den, vooral als hij niet is gefundeerd in de zuivere leer van Gods Woord. Wij ver trouwen, dat niet één van ons volk zal medegevoerd worden uit de schaapskooi om niet deze kettersche secte in gemeen schap tefc» reden". Zoo zien wij oude dwalingen, telkens in een nieuw kleed gehuld, zich weer open baren. Evenals vroeger de Mormonen en later dc Adventisten, meenen zij een spoedige wederkomst der Heeren te moe ten preelcen, om al zoo aanha ngers voor hun secte te verkrijgen. De vraag, wanneer Christus wederkeert, is voor hen belang rijker dan de vraag hoe men door Chris tus* zalig wordt. Zoo zijn er vele secten opgestaan, die liet verkondigen: „Hier is de Christus", en velen trachten te ver leiden. En wat al teleurstelling heeft dat aan kondigen van de spoedige wederkomst des Heeren al gebracht. Zelfs J. A. Bengel voorspelde die komst, als zullende plaats hebben in 1836. Later weer anderen, o.a. de adventist Miller, die 1844 als jaar van wederkomst aannam. Het ergst maakte het de bedrieger Hhurmann te Chicago, die voorspelde, dat voor het einde van 1875 een zondvloed zou komen. Alleen dio zich bij liem voegden, zouden gespaard blijven. Hij vormde een genootschap op aandeclen. om een groote ark to bouwen. Een. aandeel van 50 dollars gaf recht op een plaats in de eerste kajuit, van 20 dollars op een tus- schendek plaats. Do ark is nimmer ge bouwd en de aandeelhouders waren hun geld kwijt. Nog altijd geldt Christus' Woord, Matth. 34:11: „En vele valsche profeten zullen opstaan en zullen cr velen verleiden". Wij namen deze mededeeling over, om dat ook in ons land zulke dwaalgeesten uitgaan. Inzonderheid werken de Mormo nen onder de cenvoudigen om ze te ver leiden. Ook ons volk zij gewaarschuwd tegen hun zendelingen die met vrome praatjes hun verderfelijke leeringen trach ten lo verbergen. Rotterd. CHRISTELIJKE WERKGEVERS EN MIDDENSTANDER*. De Ver. van Chr. Werkgevers en Groot handelaren in Nederland en de Ver. van den Chr. Handoldrijvenden en Jndustriee- len Middenstand hielden deze veek nun jaarvergaderingen te Amsterdam Woensdagmiddag hielden de beide or ganisaties elk een huishoudelijke verga dering. Deze vergaderingen waren niet openbaar. Te 4 uur hield de Chr. Midc'enstands- vcrceniging een openbare vergadering, waarin mr. P. S. Gerbrandy van Sneek een inleiding gaf over het onder werp: „Onze Christelijke Pa troonsorganisatie en de toe kom s t". Spr. lichtto zeer in 't kort de volgen de stellingen toe: I. Het bedoelen der Chris'!lijke Pa troonsorganisatie, oorspronkelijk gedra gen door de vereeniging „Boaz", nader hand overgegeven aan do drie samenwer kende standsorganisaties van boeren, werkgevers on middenstanders, is vooral geweest om de idee der gemeensehap in dividueel in de onderneming (de enkele ondernemers tegenover zijn eigen onder geschikte en algemeen (in het geheel der verhoudingen in het bedrijfsleven) ingang te doen vinden in onzo maatschappij, die in haar bestaan bedreigd was door het economiscli liberalisme en bedreigd werd door den klassenstrijd. II. Dit bedoelen is alleen te verwerke lijken langs den weg van een krachtige en centraal geleide organisatie van on- dernemers op Christelijken grondslag, waarbinnen de z.g. vakorganisatie vai$ ondernemers tot groote ontplooiing wordt gebracht. In denzelfden geest als.waarin de organisatie der arbeiders op Christe- lijken grondslag is bevorderd en geleid. III. Organisatorisch stuurt deze bewe- ging aan op een reorganisatie van het be drijfsleven waarin aan de werknemers een verantwoordelijke plaats in het pro-; ductie-proces wordt gegeven, hetgeen tooral tot uitdrukking komt in de ge-< dachto van bedrijfsorganisatie, gelijk dio door Christelijk-sociale schrijvers is ge propageerd. IV. Het afstand doen van een krach-» tige ondernemers-organisatie op Chris telijken grondslag maakt het bovenbe doelde streven in liaar uitwerking krach teloos, bemoeilijkt de eveneens noodzake lijke vakorganisatie der werklieden op Christelijken grondslag en bederft de Christelijk sociale beweging. V. De crisis in de socialistische bewe ging (vooral blijkend uit zwak gefun deerde socialistische projecten), de wildo revolutionaire acties, de op waking van li beraal-individualistische stroomingen, kunnen als redenen worden aangemerkt, waarom ondanks dc geweldige economi sche inzinking het tijdstip voor een krachtige Christelijke sociale beweging gunstig moet worden geacht. VI. Samenwerking van alle sociale or ganisaties op Christelijken grondslag in. een centraal bureau van Christelijk so ciale actie, is eisch des tijds. Naar aanleiding hiervan onlspon zich een geanimeerde discussie waaraan werd deelgenomen door dc heeren ds. Kersies, Van Dongen, P. Pluyter, v. cl. Berg, Dienske, J. Kaajan, Swartsenbürg cn Woldering, welke sprekers door mr. Ger brandy werden beantwoord. Des avonds had in „Believeu" een ge zellig samenzijn plaats, waarin de be zoekers der jaarvergaderingen door do afd. Amsterdam van de Chr. Midden stands-ver. cn do afd. Noord-Holland van do Chr. Werkcevej-s-V-w u^en wer den. De voorzitier unie afd., de heer W. ten Have, leidde dit samen zijn en sprak een kort openingswoord. Voorts hield mej. Klinkert een causerie over het onderwerp: „Aan welke eischen moet een middenstandsvrouw voldoen cn hoe moet hare opleiding zijn?" Moj. L. C. Diehl declameerde enkelo gedichten en mej. v. Steenhoven (piano), mej. Ten Have (zang) en de heeren H. Gebhard (violoncel) en J. ten Havo (viool), zorgden voor een aangename af wisseling. Donderdagmorgen Lractuen c. 1'.en des Chr. Werkgevers-Ver., die tot bijwo ning der jaarvergadering naar Amster dam zijn gekomen, een bezoek aan do Anislel-Brouwcrij. De Clir. Middenstands-Ver. Hield in do morgenuren weder een huishoudelijke vergadering. Des middags hielden de beide Vereeni gingen een gecombineerde openbare ver gadering, waarin als sprekers optraden de heeren H. Colijn en prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine. De heer H. C o 1 ij n sprak over lie., onderwerp „Gen repristinatie" en Prof. Dr. J. It. Slotemaker de Bruine, verkreeg hiern<? liet woord voor zijn re- do over bet onderwerp: ;Gt vooruit". Vsr'erkverscfcariinp en huveiijk. De centraio commisic voor steunvcrleo- ning in de gemeente Emmen, die tevens is belast met het platasen van werklooze arbeiders bij de werkverschaffing, heeft, naar Het Volk meldt, de vr er.de bepa ling ingevoerd: Hij die een huwelijk aangaat en uen ouderdom van 22 jaar nog niet heeft be reikt, komt eerst drie maanden na liet aangaan van het huwelijk als hoofd van een gezin voor plaatsing bij werkver schaffing in aanmerking. Voor mannen dio een huwelijk aangaan en den ouder dom van 22—24 jaar hebben bereikt, geldt dezelfde bepaling, met dien verstan de, dat deze twee maanden moeten wach ten, en voor mannen van 2426 jaar geldt do zelfde regeling, met een termijn van 1 maand; echter mot dien verstande dat elk geval op zcih zelf zal worden be oordeeld. Collectieve arbeidsovereenkomst. De K. v. K. voor Delft en Omstreken geeft den Minister van Arbeid in een uit voerig toegelicht adres in overweging da door de commissie XII uit den Hoogen Raad van Arbeid voorgestelde regeling, in zake de bindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst, niet op te volgen. doe gij 't ook niet; laat ons geduld heb ben we zullen allen gelukkig worden mettertijd." „En Guy?" „Guy zal wel spoedig weer do oude wezen", antwoordde do moeder, ietwat trotsch, „laat ons over hem niet spreken, mijn beste." Op dit oogenblik verscheen Guy, die do wielen van. het rijtuig wel gehoord moest hebben, en giste, dat juffrouw Sil ver wegging. Hij zag, dat z'n moeder juffrouw Sil? ver bij de hand had; en dat Edwin er naast stond, trotsch en blij, met z'n arm om Louise. Hij nam deze niet weg. Mevrouw Halifax keek verschrikt op. „Zij gaat juist vertrekken, Guy. Geef haar de hand en. zeg liaar vaarwel." Guy greep de hand van het meisje, welke bedroefd en vriendelijk uitgesto ken werd en hield deze vast. „Laat haar gaan", riep Edwin, boos. „Zeker. Ik begeer niet in 't minst haar tegen te houden. Vaarwel! Pleizierige reis"! En, terwijl hij nog steeds haar hand vasthield, zag hij met brandende oogen op de gelaatstrekken, welke hij zoo liefhad gelijk jongens liefhebben „Ik zal aanspraak maken op mijn recht, voor één keer slechts mag ik zuster Louise?" En met een uitdagenden blik op Edwin, sloeg Guy zijn arm om den middel van dc verloofde van zijn broeder, en kuste haar een tweemaal woest. 't Was zoo plotseling gedaan, dat openlijke wraakneming onmogelijk was. Maar Edwin trok Louise haastig weg cn de blik, welken dc beide jonge mannen wisselden wes voldoende om voortaan alle vriendschap en alle broederschap uit te wisschen. Die beleediging zou nooit ver gelen worden. Zij ging heen Edwin ook. Guy bleef alleen met zijn moeder en mij. Mevrouw Halifax was bezig met haar naaiwerk. „Moeder!" de stem deed mij schrik ken, zoo bitter als zo klonk. „Wanneer komen zij terug?" „Bedoelt ge „Ik bedoel die monschen." „Over een week of zoo. Uw broeder j komt natuurlijk van avond terug." „Mijn bloeder? Zeg 't niet 't is een! leelijk woord." Mevrouw Halifax deed geen verwijt hooren zij begreep te goed, dal 't nu doelloos zou zijn. „Moeder," zei Uuy eindelijk, terwijl hij bij haar kwam en logen haar stoel ieum de, „gij moet mij laten vertrekken." „Waarheen, mijn zoon?" (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5