95' 55' fa kun kan lu erf toffenhuis [ff. ■HEL OVERHEMDEN J. H. STADHOUDER IITNËÊSTE1 H. LIIOï Ir. GILLETTE Beginselen der Psychologie Advertentiën PfcMen I3.15 Aanbesteding aanbiedingen CREPON GERZON 111 Wijnkooperij - Slijterij - Grossierderij. j=! jj w* W©er of geen Weer. Eiwitstaai 8 et. 8 ct. 8 ct. 8 ct. Aanbesteding Aanbesteding H ür Frotty Brandy vmangt inmaakbrandewiin, geschikt M g§ ïoor aüe vruciiten, f 1.50 per Liter. m fff# Tandheelkundig Instituut 1 PLANTENBOTER tegen zeer Lage Prijzen. Fa. C. II. FRAHCHIMON, Telefoon 1611, Haarlemmerstraat 201 Heden behaagde het den Heere plotseling van ons weg te nemen, tot onze diepe droefheid, onze lieve Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder ADRIANA DE GRAAF, in den ouderdom van 59 jaren. P. BOOT Sr. Sassenheim: P. KONING J.Wz. Leiden: P. BOOT Jr. S. A. BOOT-Filippo Utrecht: O. STADIG J. STADIG-Boot Leiderdorp: S. A. BOOT Veenendaal: "J. P. VERGOUWEN Sassenheim: Ph. BOOT H.J. BOOT-Landwehr Leiderdorp: A. P. BOOT E. M. BOOT en Kleinkinderen Leiderdorp, 15 Juni '23 Dorpsweg 3. De teraardebestelling zal plaats hebben Maan dag 18 Juni, des mid dags te 2 uur, op de begraafplaats te Leider dorp. 4057 ORGELS voorradig, met volle garantie, bij A. BRIJNEN, Breesiraat 47, over de Vrouwenfteeg. 4048 groote sorteering der nieuwste dessins uitsluitend prima qualiieiien, Voor Overhemden naar maat, uitgebreide sialencollectieter beschikking. 40S5 Ziel: de Etalages. Firma Wanneé Botermarkt 17 Te!. 186 3800 W. Straatwerk buiten levering van straat klinkers op 22 JUNI 1923, v.m. 11 uur ten Raadhuize van Sassenheim. Aanwijzing 18 Jnni v.m. 11 uur. Bestek ad fl.10 ver krijgbaar bij den Gemeente opzichter A. L. VERHOOG te Sassenheim. 4048 aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiimniiiiiiiiitg VOORDELIGE MEISJES- KINDER JURK MAHViL prima wollen serge prima wollen met modern bor- laag en hoog duursel In bols,bleu, gesl-te dragon,voor reseda on marine radlg In de maten maat 60 70—110, kleinste m. A 75 Q75 llllllllllll BEDRUKT llllllllllll NIEUWSTE DESSINS VOORBLOEZES, KINDER JURKEN, JAPONNEN ETC. 70 CENTIMETER BREED EFFEN - ALLE MO DERNE KLEUREN PER METSR IS (FnitKlSCMII m p§gj Hooigracht 49 - Telefoon 1*1©. Ui sss hoek SROENESTEEG. jgjj A.s. Woensdag 20 Juni 1923 uitslag van den üss dp. H. n&nmm'a ddiir i ^3.- per ütcrfissch PK,Jöj f 1.75 p. halve Llterfl. Da*. 13. MANNING'S Charm. Chom. Fabriek DEM HAAG. 1340 prima E cl. Sigaar SUMATRA Zandbiad. Verkriigbaar bij 4044 H00GEWQERD 96. PljpEÉÉ- Op Dinsdag den 26sten Juni 1923, des voormiddags te elf uren, zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente LEIDEN, voornemens op het Raadhuis aldaar, aan te besteden: BESTEK No. 19. Het rio- leeren en ophoogen van een terrein benoorden den Maresingel met bijbe- hoorende werken (met 1 teekening). BESTEK No. 20. Per ceel I. Het dempen van een sloot en bet maken van rioleeringswerken aan den Rijnsburgerweg. Perceel II. Het riolee- ren van de De La Rey- en de Pretoriusstraat (met 1 teekening). Bestekken en teekeningen liggen ter inzage en over name op het Bureau van Gemeentewerken, op eiken werkdag de besteding vooraf gaande, van 's morgens 9 tot 's middags 4 uren, en zijn aldaar, zoolang de voorraad strekt, per stuk f 2.50 ver krijgbaar (franco per post f2.58), Postrekening nummer 82684. Aanwijzing in loco. zal worden gehouden op Maan dag den 18den Juni 1923, des voormiddags te 11 uren voor bestek 19, en op Dins dag 19 Juni 1923, des voor middags te 10 uren, voor bestek No. 20. 2329 Verdere inlichtingen ver krijgbaar op het Bureau Ge meentewerken dagelijks tus- schen twee en drie uur n.m. OOCGOOCÖOOOCOCOOOOGO Adverteeren doet verkoopen. SGGOCCCX^XJSOOSÖOÖOa Reeds gevonden Ballons: DEN HELDER, ALKMAAR, ROTTER DAM, GOUDA, DELFT, LOOSDUINEN, DEN HAAG, VOORBURG, HAZERSWOUDE (vraagt inlichtingen). Zes prachtige prijzen en troostprijzen (Zie étalage). Heeiann© ^anbiedincf., SXTSta 85KS.AMB aanbieds»© ORIGINEEL VEILIGHEIDS SCHEERNiS IlilllllllllllllIN ETUB llllllllllllllil Roode Bessenwijn Witte Bessenwijn Roode Port Witte Port Samos Bloed wijn Malaga Madera Sherry Bergerac Oude Spaansche (rood) Oude Spaansche (wit) 0.55 p. ,0.55 ,0.80 ,0.80 ,0.80 ,1.10 ,1.10 ,1.10 ,1.10 ,1.10 Advocaat Hulstkamp f 2.15 „«4.75 p fl. p. L. w~ Schilletje 2.75 Vermouth 1.50 Anijslikeur 2.— j> i» Pepermuntlikeur 2.— p. fl. Curagao ESSE Citroenlikeur 2.— ESÏSSS Frambozenlikeur „1.25 Bordeaux n0.65 r Advocaat Brandy 2.50 p. i jjgg Op Woensdag 20 Juni a.s. des morgens elf uren, zal) door het Bestuur van dal Woningbouw-Vereeniging.,Do: Eendracht" te Leiden, in het; kantoor Lombokstraat worden ©HiyiVEIÏE HüiO vanl^elaaT, puistjes! gfuiblad of schilferige plekjes J Wasch timet ,-iie Het bouwen van 120 woningen aan den Lage Rijndijk te Leiden, in twee perceelen en in massa, 4043 Bestek met teekeningen zijn verkrijgbaar ad f 6. stel ter drukkerij „Herman dad", Langebrug 107. Aanwijzing in loco Dónder- dag 14 Juni a.s., des morgens elf uren. Inlichtingen worden ge geven eiken werkdag, 's mor gens 910 uren, in „De Keet", Rijnsburgerweg 35. De Architecten, H. J. JESSE. J. SPLINTER G* Adverteeren doet verkoopert r~'~ Citroenjsnever, Cognac, Oranjebitter f3.25 per flesch. j Inlichtingen, den BalionwedsSrijd betretfende, worden gaarne mondeling of schriftelijk verstrekt. 4056 lllllllll - 4 11 >r~ r 4 jpll HS WmmÊ 8ÖÉI IK mMk^Êè. wm pM de ECHTE mm éi 0 m (HET ROODE PAKJE) (COST 40 CEMT PER ONS. VRAAGT UWEN WINKELIER DIT MERK EN ZIET TOE, DAT U HET JUISTE PAKJE ONTVANGT. Maarsmanssieeg (3, hoek Breesir., Lelden, Telefoon 2944 Voor mond- en 'landziekten, gebitten van caoutchouc of goud, kroon- en brugwerk, foutieven stand der tanden, enz. INLICHTINGEN KOSTELOOS SPREEKUREN: ALLE WERKDAGEN van 10-12 voorm. en 1-3 nam. en bij afspraak 1 I VOEDZAAM HEERLJK VOORDEELIG Bij J, H, KOK, t© Kampen, verscheen: 3999 DOOR Dr. H. BAVINCK Tweede herziene vermeerderde druk BEZORGD DOOR Dr. V. HEPP Royaal formaat Prijs f 3.25 - Gebonden f 4.25 s Botermarkt 12. ÜAorgen ZATERDAG, MAANDAG en DINSDAG Extra üanihieding der voorradige 4054 5 J Het van ouds bekende, vertrouwde adres, waar men uit sluitend eerste kwaliteit koopt tegen billijken prijs. Port, rood en wit f 1,30 per flesch. Samos f 1,30 per flesch. Bordeaux vanaf f 1,per flesch. Fransche Cognac f4,— per flesch. Bij groote afname korting. 4041 tegen HoestHeeschheid, Keelpijn zijn weder overal verkrijgbaar maar enkel in deze N. 14 GABA - BAZEL (F!Ut ühiihiiiisep a merk Hdt Anker" 3 onderscheid! zich win andere merken, door haar aangenamer geur en grvote zuiverheid. Zij geeft overvloedig schuim, is uitstekend voerde huid en zeen voordeelig in 't gebruik. i Men lette echter bij koop op hel wettig gedepor.s merk „HET ANKER"waa« doormen gewaarborgd b de echte KARHEMELKZEEP te ontvangen tien verzamele de waarde' voiie strookjes. /.Z£EPFA8filEKEM..MEfAriKEA"7haEen5. DO&BELMANN.NIJMEOErt. Indien U in andore bladen adverteeren moet, draagt dit dat op aan de Administratie van de Hieuw© Leidsche Couraui. Voor U brengt dit geen verhooging mse, integendeel, bel biedt U gemakken. Voor ons geoft dit voordeelen, waardoor de Chr. Pert financieel wordt gesteund. Administratie N. L. Crt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4