Burgerlijke Stand Leiden 14 Juni. Geboren: Jan Willem z. van H. Jan sen en B. v. Groeningen Geertje d. van H. Meijer en C. E. Bannet Henderikus z. van W. J. A. Gertcnaar cn E. Swint. Ondertrouwd: N. Tegelaar jm. 25 j. en O. T. Tegelaar jd. 24 j. J. H. A. v. Harteveld jm. 29 j. en L. A. C. Jansen jd. 24 j. C. Bosman jm. 20 j. en L. Sin- geling jd. 31 j. P. Lugthart jm. 30 j. en E. C. Kret jd. 27 j. Overleden: A. Buscbman m. 77 j. E. Blok d. 22 j. ■kenhuisverpleging" werd lot secretaris aangewezen de heer N. P. Slegtenhorst en tot penningmeester de heer P. T. Ver- kleij, terwijl tot hunne plaatsvervangers werden aangewezen de heeren Jac. Vonk en A. J. Dekker, tot 2e voorzitter de heer A. P. Heijker. Tot hode voor Hazerswoude werd be noemd de heer J. Brugman van Ha zerswoude en voor Koudekerk en den Rijndijk de heer H. de Wit Gzn. van Koudekerk. Door de autobus van A1- plien a. d. Rijn werd in den Hondsdijk de groentenkar van C. D. alhier aangere den, wat betrekkelijk goed afliep. Van de kar was een veer gebroken en de steun stuk, terwijl een paar kistjes met fruit op den grond terecht kwamen. Predikbeurten. Ned. Herv. Kerk. Zondagmorgen 10 u. Ds. Israël; 's avonds geen dienst. Geref. Kerk: Zondagmorgen 10 u. en 's avonds 7 uur Ds. Hafspers. ALPHEN AAN DEN RIJN. De heer J. Langbroek, on derwijzer aan de Chr. Mulo-school te Zaandam, beeft bedankt voor zijn benoe ming als leeraar in <le Duitschc taal en letteren aan de Chr. H. B. S. alhier. Het z a n k o o r „Z a n g 1 u s t" al hier gaf dezer dagen een welgeslaagde uitvoering in het Burg. Visserpark. NOORDWIJK. Vanwege de Chr. Zangver- cen. „Advendo" alhier, werd Woensdag een boottocht gehouden naar Marken, met een boot van do „Volharding". Vele vereenigingen en particulieren gingen mee, samen pl.m. 170 personen, 's Nachts half één was de boot pas in Leiden te rug. NOORDWIJK AAN ZEE. Een vierjarig kind van v. d. Z. in de Binnenweg alhier viel van den zolder en meteen in den kelder. Het kind bleek een hersenschudding te hebben be komen. Do kinderen die bier ter plaatse met de busjes loopen voor de Neerboscli-cent, mochten gisteren de gas ten zijn in de Weesinrichting. Zij maak ten de reis per auto, 't geen wel in den smaak viel. D s. -G. S. v. d. Ven, Chr. Geref. pred. te Lisse, hoopt D.V. Zondag 17 Juni des avonds 7 uur ln de Zaal van den heer B. Hoogstraten te prediken. HILLEGOM. Door de benoeming tot ouderling bij de Ger. Kerk van den heer Veldhuizen van Zanten en het bedanken van den heer J. Spilkes zijn thans twee vacatures voor diaken ontstaan. Als cand. zijn voorgesteld de B.B. J. Schenk, A. Vcr- wcij, A. Noort en. S. Bossen, uit welk vier tal ajj. Zondagmorg 2 diakenen zullen wor den gekozen. SASSEN HEIM. Naar men ons meedeelt wordt door het Bestuur onzer Oranjever eniging hard gewerkt aan de voorberei ding van de plannen voor de feesten die dit jaar zullen worden gevierd, ter gele genheid van het regecringsjubileum van. H. M. de Koningin. Men stelt zich voor 2 dagen feest te vieren en wel op 12 cn 13 September. Op den morgen van den eersten dag zal men in de verschillde kerken bijeenkomen, terwijl 's middags de kinderspelen plaats zullen hebben. Den tweeden dag komen er natuurlijk weer allerlei volksspelen, terwijl voor den middag een. groot© optocht zal wor den georganiseerd. De vereenfging telt, ofschoon er nog slechts weinig propaganda is gemaakt, reeds ruim 600 leden. Naar wij vernemen stelt het Bestuur zich ten doel dit getal binnen 14 dagen tot over de duizend op to voeren. Hier voor zullen in de eerstvolgende dagen de ingezetenen dio nog geen lid zijn door enkele commissieleden worden bezocht. Zooals onzo lezers bekend is, is de mi nimum-contributie per gezin slechts fl. Dit kan dus voor niemand een bezwaar zijn. Van harte hopen we dat ook nu weer blijken mag dat Antirevolutionaire man nen en vrouwen echte Oranjeklanten zijn. Burgorl. Stand. Geboren: Jacobus Johannes z. van H. C. Hooger- vorst en H. W. Langcrak Maratje Em ma d. van A. van Nieuwkoop en H. van der Meij Johanna Catharina d. van A. AVarnaar en S. Bakker. Ondertrouwd: Peter Staring 24 j. cn Pietertje van der Heiden 21 j. Gehuwd: Dirk Schoneveld 26 j. en Boukje Molenaar 24 j. Ingekomen: J. Vogelzang en gezin, Klinkenberg 3 van Voorhout Mej. M. Haven, Fl. Schoutenstraat 35 van 's-Gra- venhage J. Huising geb. van Schuppen, Rusthofflaan 19 van Utrecht. Vertrokken: Mej. A. J. M. den Kor- tenaar van Fl. Schoutenstraat 11 naar Am sterdam B. Schoneveld geb. Molenaar, van Hoofdstraat 79 naar Rijnsburg. Naar wij uit zeer b e- trouwbare bron vernemen is ook de Spaan- selie schatgraver thans op Sassenheim be zig om zijn slachtoffers te maken. Men ga op eventuecle brieven niet in. Men zij gewaarschuwd. VOORSCHOTEN. Inbraak. In den afgeloopen nacht werd ingebroken bij de familie Adolfs aan de Papelaan alhier. Voor zoover men heeft kunnen nagaan is niets ontvreemd. Aan de achterzijde was getracht een ruit los te maken door de stopverf er uit te schappen, doch welke ruit blijkbaar onder de behandeling is verbrijzeld, wat eenig lawaai moet hebben veroorzaakt. Aan de voorzijde is men na de verwijdering van de raampen door 't raam binnen gekomen WASSENAAR. Burger 1. S ta nd. Geboren: Jacobus z. van G. Remmerswaal en W. v. Leeuwen Theodora Maria d. van C. Kijsdijk en M. C. Remmerswaal Annie Aletta d. van C. E. van der Stok cn A. Snethlage Maria d. van D. AV. v. Aken en A. v. Dijk Pieternella Elisabeth d. van A. Trumpce en A. v. Dee. Predikbeurten. Nod. Herv. Kerk (Dorp) vcorm. 10 uur Ds. den Hertog van Dotterdam. School Zijdeweg voorm. 10 uur Ds. Scbokking van Den Haag. Geref. Kerk voorm. 10 en nam. 5 uur Ds. v. d. Heijden. HET HERBOREN OOSTENRIJK. Onder do energieke leiding van den ex- burgemeester van Rotterdam, Mr. Zimmer man is bet Oostenrijk van voor «nkelc ja ren tot een geheel andere staat geworden. Aan bet parasitisme der ambtenarij is een einde gemaakt, terwijl meerdere maat regelen werden genomen om de algemeenc basis gezonder te maken. De leening ten gunste van Oostenrijk werd in de buitenlandscbe handelscentra in een oogenblik overteekend, wat vertrou wenwekkend is. Om een juist beeld te geven van den toe stand, zooals die op heden is, laten wij hier volgen het relaas van een. interwiew, dat een correspondent van do Tel. met Dr. Kleinböck, Oostenrijk's Minister van Fi nanciën had. Deze iB teil aanzien van den toekomst van zijn land even optimistisch gestemd als mr. Zimmerman. „Ik vroeg, aldus de zegsman, 's ministers meening over Oostenrijk's economische vooruitzichten en dr. Kleinböck stelde daarop in het licht, dat bij veel verwacht van de toeneming van den industrieelen export en van een verhooging der produc tiviteit van den landbouw. „Wat dit laat ste betreft", ging do minister voort wij hebben goede runderrassen en ratio- neele teelt lean die op nog hooger plan brengen. Dat vermeerdert de voortbren ging van voedingsmiddelen, waarvan onze handelsbalans, die nog steeds in sterke mate passief is, de gunstige gevolgen on dervinden zal. De expor ^industrie kan vooruitgaan door den uitbouw van be staande en het afsluiten van nieuwe han delsverdragen. Men moet niet vergeten, dat de veran derde staat van zaken in Midden-Europa moeilijkheden veroorzaakt, die niet in een handomdraaien te overwinnen zijn. In de oude monarchie was alles bijeen; het huidige Oostenrijk, is, wat ruw mate riaal aangaat, goeddeels op import aange wezen. Alles moet zich aan do nieuwe gren zen aanpassen. Ik ben cr van overtuigd, zoo ging hij voort, dat de economische toenadering tus- schen Oostenrijk en de successiestaten steeds grooter worden zal. Alle landen, en vooral déze, dio eens een geheel vormden, zijn op elkaar aangewezen. Als aan het einde van 1921 het evenwicht der begroo ting zal hersteld zijn, zal Oostenrijk de kracht hebben zich als zelfstandigen cco- nomischen factor in Midden-Europa te doen gelden. Ik vroeg den minister of hij den tijd nog niet gekomen achtte de kroon op an dere basis t© stellen* Dr. Kleinböck antwoordde ontkennend. „Dat kan eerst in den toekomst geschie den, en dan zeker niet op deze wijze, dat men eenvoudig in stede van, laat ons zeg gen, 1000 kronen, één kroon leest. Men zou dan toch, in gedachten, steeds met dui zend vermenigvuldigen blijven. Wil men het stelsel der groote getallen, verlaten en er is, ook uit practisch oogpunt, veel voor te zeggen dan is het beter t© deolen door een willekeurig getal, dat om rekenen. bijkans uitsluit. Maar, zooals gezegd, plannen ten deze bestaan cr nog niet. Evenals mr. Zimmer man reeds gedaan bad, sprak dr. Klein böck op dc meest beslist© wijze tegen, dat een Amerikaansch concern oen aanvrage tot exploitatie der staatsspoorwegen inge diend had. En wat het andere gerucht aangaat, dat er een conflict tusschen mr. Zimmerman en de Oostenrijlcsche regeering zou zijn uit gebroken, merkt© de minister van Finan ciën op: „Het tegendeel is waar. De samenwer king wordt steeds beter en hartelijker en ik, persoonlijk, heb mr. Zimmerman steeds meer leeren waardeeren als een man, dio zich met groote bekwaamheid en volhar denden ijver aan zijn taak wijdt, en wien de belangen van Oostenrijk zeer ter harte gaan". GEMENGD NIEUWS Mcedermoordenaar. Voor het hof van gezworenen te Bres- lau heeft zich een 17-jarige jongen te verantwoorden gehad wegen moord op zijn moeder. De jongen was volkomen normaal, maar bleek een verwende op voeding genoten te hebben, zoodat hij van allen arbeid afkeerig was. Hij had de gruwelijke daad bedreven, wijl hij met 'het geld van zijn moeder zich uit een oogenblikkelijken nood wilde redden. De jongen werd tot de hoogste straf, welke in dit geval aan hem kon worden opgelegd, n.i. 10 jaar gevangenisstraf, veroordeeld. - Een hardfooper van 72 jaar. Een der interessantste nummers van de sportfeesten, uitgeschreven door het Engelsche ministerie van Oorlog te Chel sea was, naar de „Daily Telegraph" meldt, een wedloop voor veteranen, 70 yards handicap. De oudjes liepen in al lerlei soorten costumes, sommigen in een kort broekje. Er ontstond eenig geschil bij het aanwijzen der winners van de eer ste drie prijzen, maar alles werd op ge lukkige wijze geschikt. Winnaar van den eersten prijs werd Harris, een veteraan van 72 jaar, wiens talrijke ordeteekenen bewezen, dat hij in den oorlog was ge weest in verschillende deelen der wereld. De luxe-agenf per zij-span-wagen. In de „Motorwereld" dicht Arcadius het het volgende: Wie rijdt daar, uren en dagen lang langs straat en pleinen door 't gedrang, op wiegende veeren zacht gedragen Het is de agent in den zij-span-wagen. I Wie koestert zich in weelden-zoet waarvoor hij niets betalen moet, doch waarvoor hij zelfs nog loon mag [vragen De luxe-agent in den zij-span-wagen. i Wie wenkt genadiglijk met de liand, als een keizer of vorstelijk afgezant op zijn morgenrit je door 's-Gravenhage. Het is de agent in den zij-span-wagen. Gehoorzaam gaat het publiek op zij en laat de straten eerbiedig vrij, om zich naar het streng gebod te gedragen van den agent in zijn zij-span-wagen. Wij betalen belasting en gaan te voet, omdat ons troetelkind rijden moet, of hoogstens fietsen wij, zonder [klagen maar.we hebben agenten per zij- [8pan-wagen! Zij rijden in wiegelenden, zoeten gang straat-in straat-uit, en uren lang. Wat deert hen benzine, olie.*, slijtage aan den gemeent'lijken zij-span-wagen. Zij zijn in dezen bitteren tijd het troetelkind onzer goedigheid. Wij zullen belastingen blijven dragen voor onzen agent in zijn zij-span-wagen. En, telkens wanneer men hem rijden ziet, dan roepe men: „beste jongen, geniet .geniet van je leven Wij gunnen ['t je graag en rijd lekkertjes rond in je zij-span-wagen 1" Maar, als hij me straks procos-verbaalt, dan vraag ik: „Wie heeft fcr je pret [betaald Ondankbare kerelHoe durf je het [wagen. Reed je daarvoor voor-niks in m'n [zij-span-wagen ACADEMIE-HHEUWS' Geslaagd voor het. Candidaats-cxamen Romansche taal- cn letterkunde (Fransch) Mej. J. A. Jas (Rotterdam); Voorbereidend examen voor den Ned. Ind. administr. dienst de heer R. M. J. F. L. van Grotenhuis, Gendringen (Gld.) De Geneeskundige Staatscommissie be vorderde heden tot arts den heer W. A. Muyzert, Den Haag; tot semie-arts de heer A. van der Bijl, Koudekerk (Z.-H.) Geslaagd voor het: Voorbereidend examen Ned. Ind. admi nistr. dienst de heer L. B. Mennes, Den STADSNIEUWS Vanmorgen is op de Hoogewocrd, tegen over het R.-K. studentengebouw „Eigen Huis", van een met vee beladen wagcu een as gebroken. Op een anderen wagen werden de beesten overgeladen om hen naar hun plaats van bestemming te bren gen. Gisteravond was er ruzie in de studen tensociëteit op de Breestraat. Toen er eenige nieuwsgierigen bleven stilstaan, be duidde een der belhamels in een taaltje, dat volkomen past in bet milieu dier kroeg, dat 't hun niets aanging en de deuren werden dicht gesmeten. Spoedig daarna werden ze echter weer geopend; een der vechtersbazen, de jongen had te veel gedronken naar het scheen had zijn arm geblesseerd en ging in gezelschap van 'n paar andere jongens, leden van de sociëteit, naar een dokter om daar te wor den verhonden. Personen die zich te Leiden hebben gevestigd. A. Rijkens, Bloeramarkl 2 Mej. J. M. Costeris, Koninginnelaan 34 A. Francken en gezin, Utr. Jaagpad 25 Mej. E. v. d. Hoek, dienstbode, Joubertslraat 6a M. J. M. Verwèij, teekenaar, Hoogewocrd 153 "W. J. de Haan en gezin, hypotheekbewaarder, AVarmonderweg 7 Mej. A. H. Huisken* verpleegster, Acad. Ziekenhuis J. G. J >n- sen, eerg. milit. poliii?, AVittepoortkazome Mej. H. C. de Bruin, d'enslLode, Ho^gc Rijn dijk 13 J. J. J, Brörinf. winke'.j uitende, Vischmarkt 9/10 Mevr. W. A. G. Izaks-v. Narden, Nioiwe R'jn 16 Mej O Sehipaan- dieuj 'tode, J r. Goycnkado 14 Mej. J. P. v. d Born, Sttion9plcin 21 J J. "Wihe- .oiand, monteur, Hooge Rijndijk 76a -- M. v. d. Linden, kantoorbediende, Nicuwsteeg 5 Mevr. R. Kiel—Luttekes, Haarlemmerstraat 60 Mej. M. ;V5nk, dienstbode, Langs Mare 38 Mej. J. C Bakker, dienstbode, Sta tionsweg 25 Mej. A. van Noort, zonder be roep, Staalwijkstraat 13 N. L. Brouwer, schipper, Sieboldstraat 53 J. G. R. Helge cn. gezin, behanger, Heerenslecg 1 R.Luit- jes, huisknecht, Trompstraat 23 F. J. N:e- fcocr, controleur B. B., Utr. Jaagpad 7 F. Ziens en g^zin, tuinbaas, Rijnsburgerweg 64 Mej. J. Pal, dienstbode, Zijlsingel 65a Th. van Rooij, kantoorbediende, Haarl.Etr. 166 Mej G. W Happel, Jeerares, Hoogewoerd 120. Personen uit Leiden vertrokken. Mej. J. M. Lindbonf, Zierikzee, Venkelstraa: D187 A. C. Sloos, Noordvrijk aan Zee, Strandhotel Mej. J. A. Pof, Oegstgees", Wilhelminapark 30 Fr. G. van Zwieten, Vour, Smidslaan 20 J. I. Noest, Bussum Wil lemslaan 4 Mej. J. G. Gunlher, Schiedam, Rozcnburgschestraat 31 J. L. Groencwcgen, Voorschoten, bij de wed. Valk J. Kouw, idem Instituut „Willings" J. J. Fr. Mooie, Den Haag, Westeinde 288 W. van Dragr, Den Haag, Badienstraat 70 Mej* J* Brussee. Lisse, Kanaalstraat hij de ouders Mej. D. Privé, Den Haag, Statcnlaan 7 J. C- van Heusden, Den Helder, Dijkstraat 45 Th. M. Elzakkers, Utrecht, J. P. Coenstr. 58bis P. J. B de Haas Den Haag, Deimonstraat 354 N G v d Lee, Nieuwveen, Kerkstraat 67 M H. van Kampen, Nijkerk, Markt A 17 J. J. Welda, Den Haag, v. Diemcnetraat 102 Abr. Eikerbout, Haarlem, Gierstraat 8 Mej. A. Vermeulen, Scheveningen, Bosscbcs'r. 131 Mej. W. H Kouwcnhoren, Sassenheim, Teijlvostraat 12 Mevr. H. van SluijsBo- vermanD, Den Haag, v. Weelde van Dijkveld- straat 5 Mej. L. van Hoorn, Den Haag, Spuistraat 16 J. C. v. d Kamp, Gorinchem aan boord. H.M. Schorpioen Wed J G Dirkse geboren van Vuuren, Oegstgeest, ds Kempe- naerstraal 70 J. Derogee, Amsterdam, Poi- gieterslraal 27 Mej. T. Plomp, Hazerswoude Rijndijk B 39 S. Firtoprodj-a, Den Haag, Renbaan straat 68 Mej. A. J. BzcderoJe, Noordwijk, H. G. weg 23 TELEGRAMMEN Fransch geschenk. WEENEN, 14 Juni (V. D.). Het Fran- sche gezantschap te AVeenen heeft op nieuw aan de nationale bibliotheek waar devolle Fransche uitgaven, die de natio nale bibliotheek wegens de hooge kosten, niet kan koopen, als geschenk der Fran sche regecring aangeboden. Oorlogsvcrordeningen ingetrokken. WEENEN, 14 Juni (V. D.). Bij minis- tericele verordening zijn 53 economische verordeningen uit oorlogstijd ingetrokken. Hierdoor is ook een einde gemaakt aan het bestaan van verschillende controles, als die voor olie cn vetten^hennep en jute, caoutchouc, papier en volkskleeding. Een middel tegen tuberculose? LONDEN, 15 Juni (V. D.). De Drager, prof. in de pathologie aan de Oxford- universiteit, heeft gisteren een ontdekking aangekondigd, welke van zeer veel belang zal blijken' te zijn bij het genezen van tuberculose en tevens als beschermings middel dienen kan tegen infectie. Het is een stap in de goede richting, dat hij een vinding gedaan heeft om door een chemi sche behandeling de bacillen te verwij deren. Thans bestaat de hoop, dal men gevac cineerd zal kunnen worden tegen tubercu lose en dat tevens een injectie bij oen pa tiënt hem de volledige gezondheid zal kunnen teruggeven. Laatste Serichien Hofbericht. H. M. de Koningin is hedenochtend per Staatsspoor trein te ongeveer 11 uur van het Loo in de residentie aangekomen, waar Zij tot morgenmiddag omstreeks half twee zal verblijven. De Prins kwam tegen 1 uur uit Duitsch- land te 's-Gravenhage, zooals gemeld, voor het presideeren van de algemeenc verga dering op heden van de Vereeniging „Het Nederlandsche Roode Kruis". De bende van Piet. De beklaagde M. heeft tbans ook bekend. Hem worden een 9-tal inbraken aangere kend. Hoewel zelfs gisteren nog te zijnen huize verschillende goederen, van inbraak afkomstig, werden gevonden, werd een hor loge en een partijtje tafelzilver nog steeds niet gevonden, Na zijn algeheele bekente nis verklaarde M., het horloge te hebben begraven in het duinzand achter de Doorn straat en het tafelzilver, op den dag, toen Z. bij de poging tot inbraak op den Hout weg, werd gegrepen en hij angst voor ont dekking van het complot kreeg, in een krant gewikkeld te hebben en daarna in het Kanaal ter hoogte van de^Witte Brug te hebben geworpen. De commissaris van Scheveningen, bij gestaan door eenige rechercheurs, heeft den beklaagde M. gisterenmiddag naar de Doornstraat gebracht om de plaats aan te wijzen, waar hij hot horlogo begraven had. Het werd daar dan ook werkelijk opgegraven. Vervolgens ging de tocht naar het Kanaal, waar M. eveneens de plaats aanwees, waar hij ht zilver in het water wierp. Gisteren is daar den geheelen namiddag gedregd, echter zonder resultaat, Vermoed wordt, dat het zilver zeer ver in den bagger gezakt is, zoodat de kans om het met dreggen op te halen, al zeer. ge ring is. Heden wordt ht dreggen voort gezet. Het aantal inbraken en insluipingen, dat thans aan de bende van „Piet" wordt aan gerekend, is tot over de 40 gestegen. Visschercjbepichfen. VLAARDINGEN, 14 Juni. Binnen van de haringvisscherij alhier: SCH. 356 met 6 last, VL. 110 met 9 last, SCH. 17 met 13 last, VL. 132 met 17 laat, SCH. £04 met 6 last, VL. 145 met 17 last VL. 2 met 15 last, SCH. 47 en SCH. 365 binnenkomendo vIï V MARKTBERICHTEN LEIDEN, 14 Juni. Veemarkt Aanvoer 468jf Runderen, 190 Schapen, 320 Schapen. Prijzen:* Stieren 150495: Kalf- on Melkkoeien 280 —440; Varekoeien 175—330; Vette Ossen en ff Koeien 265585, schoon a. d* haak 0,85'9 1,20; Vette Kalveren 70160, schoon a. d/-', haak f 0,951,60; Nuchtere Kalveren 723;1|r Vette Schapen 5058, schoon a. d* baak^ 0,800,86; Lammeren 14SI; Mageréjï Varkens voor fokkerij en Londen 3065, per^ Kg. levend gewicht 0,720,76; Biggen 16 —25; Paarden 190—285; Bokken^of Geilend 4—15. Kaas. Aangevoerd 191 partijen. Besteed werd voor: lsfe soort Goudsche kaas 4650,W 2de soort idem J 4044; le soort Leidschokaas^ 5258, 2de soort idem 4050 per 50 Kg. if Handel voor Goudsche en Leidschc kaa-s matig. V Aan de Stadswaag gewogen: 158 partijen, 6811 V stuks, 56388 Kg. ZOETERMEER; 13 Juni. Eicrenveiling. Aan- C gevoerd 8012 stuks. Kipeieren 5,656,60 cn eendeieren 6,90 per 100 stuks. ROELOFARENDSVEEN, 15 Juni. Veiling. Sla 1,902.40 per 100 krop; Bloemkool 12(t 10 cent per stuk; Peen 7 cent per bosje; Aard- beien 1321 cent per doosje; Peulen 3.10 3-70, idem II 3.303.40, idem extra 3.90 4,—; Doperwten 5,40—5,80; Capucïjners 4,30; Augurken grof 1,95 per 10 ton. Doorsneeprys van 14 Janï met aftrek van veilingskosten: Peulen 3.17, Doperwten 5.24 UITHOORN, 14_J-uni. Kans. Op de kaasmarkt h waren aangevoerd 160 partijen. Prijs Goudsche V keas lsfe eoort 4448, 2de soort 40—44, f zwaardere 46—50, Rijksmerk 43—49. Han- del vlug. DELFT, 14- Juni. Vee. Vette Koeien lc kw. i f 310-475, 2o kw. 200—310; Kalfkoeien le kw. 32o500, 2o kw. 225325: Vaarkoeien le kw. 250—365, 2c kw. 180—250; Magere 5 \rarkens 1872; Nuchtere Kalveren 14t 26; We Jammeren 1024, Biggen 12—26, r. Paarden 150350; Rundvleescb per kilo 1-25—1.151,Aanvoer: 174 Runderen, D Paarden, 2 Vette Kahcren, 181 Magere Halve- ren, 316 Schapen of Lammeren, 285 Varkens, 508 Biggen en 8 Geiten of Bokken. Bcrter. Aanvoer 175/8 en 5/16, wegende samen 3550 Kg. Prijs 1,70—1,95 per kilo. LEEUWARDEN, 14 Juni. Kaas. Sleutr'kaas 0,360,54; Nagelkaas 0,270,35: Gouda l Kaas 0,200,68; Edammer Kaas 0.31 0.81; Commissie 158; Aangevoerd 54811 Kg. f Beter. Fabrieksöoter 1.211J>8 per Kg. Aanvoer 5/3 en 181/6 DFRCIEELE BEURSNÖTEERINS. Nederland 1923 0% Nederland 1922 V.K. 101 "w 017/a 1011/J8 9f>3/ 873/, 100 4V2 163 5% Nederland 1919 414% Nederland 1917 Ned. O.-l, obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rnel. 1906 frs. 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 4'A Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Cen<r. Suiker Jurgens A, Jurgens B t.i.. Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather: Am. Smelting en Ref. Anaconda copper 93 Cenlr.. LeatheT .tl Sludebaker .s. 114 IT S Steel - gewvX^A";;trri.99't/j Conrpania - - .Vf.lT.'.tTT.F 137/8 Handelsver. .A'damtX'.TVTTT;44S Dordtache Petr. 348 Gecons. HoflrF;-[roT.^r>T;T.115i;4 Koninklijke Obo^fVlVfr?1.... 3öSi/4 Orion S3 Amsterdam Rubber/...t»142i/2 Deli Bat. Rubber/.V.V.r:...773/, Koloniale Rubfcerv: Serbadjadi Holland Amerika lijn 100i/2 Hol!. Stoomboot 21 Vg Kon. Holï. 7«/16 Kon. Paketvaart,..7//^....- 110_ •Vbpfwvnnrt Unie/.'. Al'-'/s Rott. Lloyd V Kon Ned. Stoomboot I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Batarïa Tabak Tïoii Cnïfbnr Mij H. IJ S. Mij. - - obl. 5Vj HJJ.S.M obl. 1900/M2 4 Mii. t. E v. S. S obl. bX - 97*% Atcbïson Topëka 105*/$ ErièTcqrom'v Kansas'GitrXSpnnrirt}:; Missouri 'Kansas* Texh'^- h South. Pacific ;fTrZ Union Pacific /iyl/ - prol. o'.4°/o "Wissclnoteeringcn (Amsterdam) Zicht: Londen - 4 w Berlijn"^. u. Parijs /v£iT Brussel t/ Zurich V/ P.\- AVeonen :S/. Bome Madrid - Kopenhagen 9 Christian ia V A. Stockholm New-York '-■'V Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor» A gen van 15 Juni 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. - Hoogste Barometerst.: 768.7 Biarritz, v 1^3 Laagste Barometerst.: 747.1 Karlstadt. Verwachting tot den avond van IC Juni Zwakke tot matige Westelijke tot Zuid©-j lijke wind, zwaarbewolkt of betrokken! met 'tijdelijke opklaring, waarschijnlijk', regen, iels w armer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3