Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE V1SCHVERK00P., Aan den gemeentelijken vischwinkel Vischmarkt 18, tel. 1225, is ZATERDAG verkrijgbaar SCHELVSSCH a f0.20 f 0.30 per pond. J. G. VAN DER LIP, Wetb., loco-Burgemeester. Leiden, 15 Juni 1923. AGENDA. Groot Nationaal Zang- en Muziek- cours, uitgeschreven door de Zang- eeniging „Zang zij onze Leus", op Burcht". VRIJDAG, 15 Juni. Leiden. Groot Nationaal Zang- en Muziek cours, uitgeschreven door de Zang- eeniging „Zang zij onze Leus", op Burcht". ZATERDAG, 16 Juni. Leiden, Groot Nationaal Zang- en Muziels cours, uitgeschreven door de Zang- eeniging „Zang zij onze Leus", op Burcht". lederen Woensdagavond van 7J4 uur- Rechtskundig Bureau Chr. Bond. Steenschuur 15. Con- -Ver- „Den Con- Ver- „Den Gon- -Ver- „Den -8 Best. Do avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 11 tot en met Zondag 17 Juni waargenomen door de apotheek H. J. M. Proot, Maars- manssteeg 17, Tel. 435. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. ken. Kostgangers en inwonende zoons vallen niet onder deze steunregeling. Slapte. Wegens slapte in het bedrijf beeft de Almelosche Ververij en Chemische Was-* scherij voorheen Gebrs. Palthe aan alle vrouwen en meisjes, hij haar werkzaam en niet te Almelo moonachtig, ten getale van 35, met ingang van 19 dezer ontslag aangezegd. Zoodra de werkzaamheden dit toelaten zullen zij weder te werk gesteld worden. Intrekking wijziging Drankwet. In een brief aan den Voorzitter der Eer ste Kamer deelt de Minister van Justitie mede, dat krachtens machtiging van de Koningin het bij de Eerste Kamer aan hangige wetsontwerp tot wijziging der ai'- tikelen 2, 34, 39 en 50 der Drankwet wordt ingetrokken. Nederlandsche Slagershond. In de voortgezette vergadering van den Ncderlandschen Slagershond kwamen het eerst aan de orde drie voorstellen, van de af deelingen Rotterdam, Haarlem en Den Raag, alle drie beoogend, dat de slagerijen in de Arbeidswet zullen worden ingedeeld onder „winkels". Het bondsbestuur zeide in zijn prae-ad- vies, dat gewacht moet worden tot het voorstel tot regeling van het werktijdenbe sluit voor winkels in behandeling komt. Het' werkt in deze samen met de R. K. Hanze- bond van Slagerspatroons. Na langdurige discussies wordt het be stuur ongedragen, met alle wettige midde len te streven naar verruiming van werk gelegenheid en volkomen gelijkstelling met andere winkels. De afdeeling Den Haag had een voorstel ingediend, om er bij de regeering op aan te dringen, dat zoodanige wijzigingen in de Vleesclikeuringswet worden gebracht, dat de slagers niet meer concurrentie hebben van den verkoop van voorwaardelijk goed gekeurd vleescli (z.g. vrij bankvleesch). Het bondsbestuur zeide toe, dat liet er naar zal streven, een loyale uitvoering van de bepalingen der wet te verkrijgen. Een voorstel van de afdeeling Nijmegen, om subsidies te verleencn voor het openen van vakscholen of vakcursussen, wordt ver worpen, daar deze kwestie nog in onder zoek is bij het bondsbestuur, in overleg met den R. K. bond. De afdeelingen Rotterdam en Winschoten hadden voorstellen ingediend, om te trach ten verandering te brengen in do voor schriften omtrent de veraccijnzing van slachtvee. Het voorstei-Rotterdam wordt echter verworpen, daar, volgens het bonds bestuur, gestreefd moet worden naar alge- heele afschaffing van den accijns op Het ge slacht. Wel zal er bij de regeering op aan gedrongen worden, dat het „benaderde" vee zooveel mogelijk wordt opgezonden naar de garnizoenen cn rijksinstellingen, zoodat de slagers van den verkoop niet meer die schade hebben, die thans geleden wordt. ÜiJiiTOgiLiiro DE BELGISCHE EEGEERING TREEDT AF. De Vlaamsche kwestie de oorzaak. Na een levendig debat, dat eenige da gen in beslag nam, heeft de Belgische Senaat gister het voorstel-De Broque- viUe verworpen, volgens hetwelk, zooals men weet, de Gentsche universiteit zou worden vervlaamscht, met handhaving van eenige Fransclio cursussen. De strijd was zeer heftig. Do rechterzijde was, met uitzondering van vier leden, en bloc vóór het ontwerp, doch het voornaamste arti kel daarvan werd met 74 tegen 72 stem men verworpen. Nu dit artikel gevallen was, werd tevens het geheele ontwerp met 140 tegen 4 6temmen verworpen. Na de Senaatszitting vond in den avond een kabinetszitling plaats. De mi nisters besloten algemeen, hoewel zij zich geen partij hadden gesteld in het debat, om hun ontslag in te dienen. Tc zeven ure begaf de premier Theu- nis zich gister naar den Koning en bood hem hpt ontslag van het kabinet aan. Vermoedelijk zal de koning Theunis verzoeken een nieuw kabinet samen te stellen. Hoewel het grootste geheim bewaard wordt over de besprekingen, die voor de ontslagname in den ministerraad plaats hadden, mag men met vrij groote zeker-, beid aannemen, dat het de Vlaamsche ministers Ruzette, Moyersoen en Vande- vijvere zijn, die na de stemming van den senaat aan den premier hebben medege deeld, dat zij niet langer hun portefeuille wilden bewaren en dat het heengaan van deze heeren het collectieve ontslag der regeering als gevolg had. De regeering zou niet zoo gauw het voorbeeld harer Vlaamsche leden hebben gevolgd, als het niet een vaststaand feit was, dat zij juist door het verdwijnen van Ruzette, Moyer soen en Vandevijvere in de onmogelijk heid verkeerde deze heeren door 3 ande re leden van rechts te vervangen. Het was dus vanzelfsprekend, dat zij zich niet langer kon handhaven en dat er niets anders overbleef, dan gezamenlijk heen te gaan. De aftredende regeering, die, toen zij tot stand kwam, geen bepaal de houding ten opzichte der Vlaamsche hoogeschoolkwestie had aangenomen, heeft zich gedurende al den tijd, dat zij aan het bewind was, van een opvallende zwakheid betoond waar het gold de ta- lenpolitiek. Het is zeker, dat indien zij in den se naat de vertrouwskwestïe had gesteld zij haar situatie had kunnen redden. Door dit ontslag is ten overvloede be wezen, dat een nieuwe regeering in alle geval ten opzichte der taalkwestie positie zal moeten nemen. Zij kan dit niet doen tegen de Vlamingen en ook tegen de anti- Vlaamsche elementen in het parlemt mag zij niet al te radicaal zijn op Vlaamsch gebied. Onder dit aspect beschouwd, schijnt de samenstelling der nieuwe regeering tot groote moeilijkheden aanleiding te zullen geven. Men sprak gisteravond in politieke kringen reeds over een zakenkabinet, doch een dergelijke regeoring zou het slechts zeer korten tijd kunnen uithou den. Theunis is onmiddellijk het resul taat van de besprekingen in den minis terraad aan den koning gaan mededee- len. Zal Z. M. een beroep doen op Theu nis om te trachten een nieuw kabinet te vormen? Of zal men moeten overgaan tot de ontbinding van het parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen? Men kan hier veel mogelijkheden bij te pas brengen, doch een bepaald omschre ven oordeel valt op het oogenblik hier over niet te vellen. Misschien brengt de dag van heden eenig licht in deze politieke eclips. DE REVOLUTIE IN BULGARIJE. Nog steeds onzekerheid. Er is geen peil te trekken op de be richtgeving inzake de Bulgaarsche revo lutie Spreekt, het eene bericht van bloedi ge gevechten, en ander zegt weer, dat er Tust heerscht. Het wil ons voorkomen, dat men zich in Bulgarije minder druk maakt over de „revolutie" dan in sommige andere lan den. Het Bulgaarsch agentschap publiceert een nota, waarin in tegenstelling met de „tendentieuze berichten in belaag!lebben- do buitenlandsehe kringen" gepubliceerd, verklaard wordt, dat er volmaakte orde heerscht in heel het land. Zwakke po gingen tot verzet van de aanhangers van Stamboclinski zijn definitief onderdrukt. Ten bewijze van het vertrouwen, dat men in de nieuwe regeering stelt, zij ge wezen op de voortdurende stijging der lei Het Engelsche ministerie van buiten landsehe zaken heeft het eerste verslag van zijn vertegenwoordiger i'n Bulgarije over de revolutie ontvangen. Deze meldt, dat de orde slechts weinig verstoord is. De boeren, in beslag genomen door den oogst, stellen klaarblijkelijk weinig be lang in den toestand. Daarom is nog on zeker, hoe de toestand zich later zal ont wikkelen. De correspondent van het „Berliner Tageblatt" te Belgrado seint: Tusschen de regeeringen der kleine entente vinden langs telegrafisclien weg besprekingen plaats over een eventueele gemeenschap pelijke interventie, welke zeer spoedig te Sofia zal worden ondernomen. Dit bevestigt de door den minister van buitenlandsehe zaken Ninsjitsj aan de buitenlandsehe journalisten afgegeven verklaring, volgens welke bij de Bulgaar sche regeering de noodige stappen zullen worden gedaan, zoodra een schending van het vredesverdrag door Bulgarije een nieuwen toestand zou scheppen. Op het oogenblik blijft de Zuid-Slavi sche regeering in haar houding van waak zaam toeschouwer. De grensbescher- mingstróepen van Bulgarije zijn evenwel versterkt. Stamboelinski moet nog niet gevangen genomen zijn. De uitvoer van koren is verboden. De boeren schijnen het te druk met den oogst to hebben, dan dat zij zich met do politiek kunnen bemoeien. Wat verreweg het wijste is! RONDOM HET DUITSCHE AANBOD. J'.vl Een verklaring gevraagd. .iVf; De Duitsche Landbouw. Er is een' groot verschil in' volksaard tusschen Engelschen en Franscben. De Fianschen munten uit door hun im pulsieve handelingen, de Britten zijn over het geheel genomen nuchter aangelegd. Dit verschil openbaarde zich ook in de behandeling van het Duitsche aanbod. De Franscben! riepen dadelijk toen de nota afkwam, dat „he t 1 ij de 1 ij k ver zet" gestaakt moest worden, en dat de „ontruiming van het R o e r- gebiodnaargelangderbe- talingen" zou plaats hebben. Kalmweg heeft nu do Engelsche regee ring geïnformeerd, wat Poinearé onder de gespatieordo termen verstaat. Een Exchange-telegram uit Parijs meldt, dat het Fransche ministerie van Buiten landsehe Zaken in een officieel commu niqué verklaart, dat Poinearé bezig is niet het onderzoek van het Britsch memoran dum, dat te Parijs ontvangen is. De politieke medewerker van de „Eve ning News" zegt, dat het memorandum der Britsche regeering er toe zal bijdragen om eenige punten waaromtrent thans twij fel bestaat, op te helderen. Vandaag is op nieuw verklaard, dat er geen sprake is van een onmiddellijke beslissing en dat het memorandum van de Britsche regee ring geenerlei voorstellen bevat, maar al leen vragen, welke ten doel hebben, een duidelijk inzicht in het Fransche stand punt te krijgen. Ook dit is woer e>en bewijs dat de Duit sche voorstellen serieus zullen worden on derzocht, en niet, zooals Frankrijk wil, bruutweg zullen worden afgewezen. De Engelsche Labour partij heeft een resolutie aangenomen, waarin gezegrl wordt, dat het jongste Duitsche herstel- aanbod een goeden grondslag biedt voor onderhandelingen. In do resolutie wordt er op aangedron gen dat de Britsche regeering zal waken tegen eisclien, van eenigerlei zijde gedaan, waarvan de inwilliging een onvoorwaarde lijke capitulatie voor de inwilligende partij zou beteekenen. Ook alweer een aansporing dus om aan onredelijke eischen van Frankrijk niet toe te geven. Ten slotte komt uit Duitscliland nog een bericht, dat. een nadere garantie in uitzicht wordt gesteld: De bond van Duitsche landbouwers heeft aan den kanselier een memorandum ge richt, waarin hij den toestand nagaat, zoo mede do garanties, die van den landbouw worden gevraagd, De bond verklaart zich bereid, in den vorm van belasting of op andere wijze zijn deel op te brengen van de 500 millioen goudmark, die per jaar noodig zullen zijn, terwijl hij tevens bereid is in den vorm van te verstrekken hypo theek bij to dragen tot de garantie. KORTE BERICHTEN. Het „Acht TJhr Abendblatt" meldt uit Dortmund: Bij den spooroverweg al hier werd gisteren tegen 11 uur des avonds een Fransche schildwacht neergeschoten. Later op den avond is een mijnwerker, Sollmann, gearresteerd. Nadere bijzonder heden ontbreken nog. De vakvereenigingen in Opper-Silezië deelen mede, dat ongeveer 25 der sta kende arbeiders het werk weer hebben hervat. In de werkplaatsen van liet spoor wezen te Gleiwitz zijn alle arbeiders weer aan den arbeid gegaan. De „Voss. Ztg." verneemt, dat de eco nomische commissie van den Rijksdag de verhoogicg tot het zesvoudige van de ge dwongen leening, welke dient om de brood voorziening voor de minvermogenden to waarborgen, heeft aangenomen. Ook de soc-iaal-demceraten en liet Centrum heb ben hier voorgestemd. ïn verband hier mede, laat het bijna geen twijfel over, dat het betréffende wetsontwerp door den Rijksdag Zal worden aangenomen. Tragische Hospitaalbrand. Te Highbury heeft een ernstige brand gewoed, die aan twee mensclien het leven kostte. De brand brak uit in een houten bijgebouw van een hospitaal, vermoedelijk, doordat een over een badkachel gehangen handdoek vuur vatte. De vlammen grepen met zulk een snelheid om zich heen, dat het gebouwtje in een minimum van tijd in lichtelaaie stond. Er waren een dertigtal bedden in het gebouwtje geplaatst en op het oogenblik, dat de brand uitbrak, waren er ongeveer vijftien patiënten aanwezig. Onmiddellijk na liet ontstaan van den brand werden er heldhaftige pogingen gedaan om hen te redden. Een jonge verpleegster, pas twee dagen in dienst, een oppasser en een patiënt on derscheidden zich bijzonder door hun moe dig optreden. Zij drongen herhaaldelijk het brandende gebouw binnen om verpleegden te redden, zulks met eigen levensgevaar. Zij mochten er in slagen, alle patiënten op twee na, in veiligheid te brengen. Een patiënt, die aan een ruggeinerg- ziekte leed, moest met een zware stellage, waarop hij bevestigd was, weggedragen worden. Op eenige meters na was de plaats bereikt, waar hij veilig zou zijn, toen dè redders, door vuur en rook bedwelmd, uit geput raakten om den man nog verder te vervoeren en hem moesten achterlaten, zoodat hij levend verbrandde. Ook het ver koolde lijk van den achtergebleven patiënt werd later gevonden. De erupties van de Etna. De Romeinsche correspondent van de „Daily Mail" meldt omtrent de uitbars ting van den Etna, dat de omvang er van niet zoo groot is als die van de eruptie van den Vesuvius. De lava, die uit den krater stroomt, is tot dusver opgevangen in een soort kom bij de opening van den krater. Deze kom is thans echter vol en de lava stroomt weg in de richting van een gletscher, die 200 voet lager ligt. Vooral 's nachts levert dit een schitte rend schouwspel op, wanneer de gloeien de, lava hij het bereiken van het ijs en de sneeuw van den gletscher on tzaggelijke stoomwolken doet opstijgen. Ten gevolge- van de groote hoogte, waar op de uitbarsting plaats heeft., bestaat er geen gevaar voor de bewoners. Eigenaardige Juweelendiefstal. Onder eigenaardige omstandigheden heeft Woensdag te Parijs een juweelen diefstal plaats gehad. Een bejaarde ju welier, Maurice Daub gehceten, sjokte heel gemoedelijk met een handkoffertje, waarin juweelen ter waarde van 132.000 gulden, naar een bank, toen hij, vóór het bankgebouw gekomen, er door een vreem deling opmerkzaam op gemaakt werd, dat zijn overjas van achteren dik met modder was bespat. De oude man, meer bedacht op het be zit van een vlckkelooze jas dan op de be waking zijner juweelen, zette kalm zijn koffertje neer en begon zijn jas af te poetsen. Toen hij met deze gewichtige bezigheid klaar was en zich bukte om zijn koffertje op te pakken, bemerkte hij, dat dit lichter was dan tevoren. Hij kwam spoedig tot de minder aangename ontdek king dat zijn eigen koffertje door een an der, dat er precies eender uitzag was vervangen en dat dit slechts snippers papier bevatte. STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER. Nominatie Hooge Raad. Aan de orde is het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vaca ture in den Hoogen Raad. Eerste candidaat. Uitgebracht 83 stemmen. Mr. J. van Gelein Vitringa 54 stemmen; mr. M. Po lak, Raadsheer Gerechtshof Den Haag 22. Blanco 1, zoodat no. 1 zal zijn mr. J. van Gelein Vitringa, raadsheer in het Ge rechtshof te 's-Gravenhage. Tweede candidaat. Uitgebracht 82 stemmen. Dr. A. Slotc- maker 35 stemmen, dr. Kerberger 1 st., dr. Beumer 1 st., dr. Rengers 2 st., mr. M. Polak 27 st, zoodat een tweede vrije stemming plaats beeft. De uitslag daarvan is: Dr. A. Slotemaker 30 stemmen, mr. M. Polak 26 St., mr. Rengers 8 sf., dr. Ver hagen 1 st., mr. Polvliet 1 st., blanco 2, zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de vier personen die de meeste stemmen hebben gehad. Aangezien mr. Kirberger cn mr. Polvliet ieder één stem verkrijgen, moet tusschen hen een stem ming plaats hebben wie het vierde lid van dit viertal zal zijn. De uitslag is dat ver wierf mr. Kirberger 24 st., mr. Polvliet 43 st., zoodat vierde zal zijn mr. Poyvliet Uitslag van de herstemming is, dat ver krijgt dr. A. Slotemaker 44 st. en mr. M. Polak 24 st., zoodat no. 2 zal zijn dr. A. Slotemaker. Derde candidaat. Uitslag mr. Rengers 9 st., dr. Polvliet 29 st., mr. M. Polak 25 st., verschillende candidaten enkele stemmen, zoodat een tweede vrije stemming moet plaats heb ben. De uitslag daarvan is: mr. Rengers 9 st., mr. M. Polak 20 st., dr. Polvliet 41 st., zoodat no. 3 zal zijn dr. P. Polvliet. tnterpcllatis-Troelstra. De heer Troelstra (S.D.) vraagt vra gen te mogen richten tot den Minister van Koloniën over de verhouding der Re geering tot de Indische volksbeweging, in verband met de jongste spoorwegstaking. Over dit verzoek wordt heden beslist. Wijziging H. O.-Wet. Aan de orde is de stemming over het ontwerp tot wijziging der Hooger Onder wijswet. Het ontwerp wordt goedgekeurd met 42 tegen 32 stemmen. Tegen de geheele linkerzijde, behalve de heer Van Gijn, vóór de geheelen rech terzijde, behalve prof. Vissclier (A.-R.), mevr. BronsveldVitringa en de heer Bulten (R.-K.) Hoofdstuk IX. Voortgegaan wordt met dè behandeling van het ontwerp hoofdstuk IX (Over brenging van dienstakten naar het Depar tement van Waterstaat). De Minister van Waterstaat heeft de be grooting van het nieuwe aanhangsel van zijn Departement er zonder stemming doorgekregen, waarmee de Staatsbegroo- ting voor 1923 na en vrij vinnig de batje over de niet-invoering van de Schip- perswet. althans in de Tweede Kamer geheel is afgedaan. Gemeenteraad Alkemade. Vergadering van 14 Juni 1923. Voorzitter de burgemeester, de heer L. H. J. VosterB. Afwezig de heer v. d. Geest. Eén va cature. De V o o r z. opent de vergadering mot gebed. 1. Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëediging van den heer N. P. Verkleij als lid van den gemeenteraad. 2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw be noemde raadsleden wegens periodieke af treding. Tot commissie van onderzoek worden aangewezen de heeren Los, Verweij en Ro- dewijk. Do commissie verklaart bij monde van den lieer Los dc geloofsbrieven in orde te hebben bevonden en adviseert tot toela ting. Aldus besloten. De notulen worden gelezen en onveran derd goedgekeurd. Het nieuw benoemde raadslid, de heer N. P. Verkleij wordt binnengeleid cn legt in banden van den burgemeester de ver- eischto eed.en af. De V o o r z. wensclit den heer Verkleij geluk met zijn benoeming en merkt op, dat de heer Verkleij tevens de nestor der vergadering zal worden. Spr. hoopt, in den korten tijd dat het nieuwe raadslid zit ting zal nemen, op een aangename samen werking. De heer Verkleij zegt dat hij met zijn ge ringe krachten het belang van Alkemade zal trachten te bevorderen. 3. Wijziging begrooting, dienst 1922. Goedgekeurd. V.! 4. Wijziging begrooting, dienst 1923. Z. h. st. goedgekeurd. 5. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening van f 40.000 h. pari, rente 5$ tot dekking kosten herstelling brug over de ringvaart te Nieuwe Wetering. De Voorz. zegt dat bij nadere bere kening wel met f 3900 kan worden vol staan. De leening zal worden gesloten in 7S obligaties van f 500 met con aflossing van f 1000 jaarlijks. Getracht zal worden' do leening in de gemeente zelf te plaatsen.! Tevens vragen B. en W. om indien God.'j Staten dit vragen een aflossing too to j staan van b.v. f 1500. De heer Bodewijk vraagt of de Jee-;! ning geconverseerd kan worden, waarop"] de Voorz. bevestigend antwoordt. De heer Verweij wil in geen geval grootere aflossing dan f 1000 daar spr. de"] toestand van de gemeente donker inziet!5! Do V o o r z. zegt toe allo pogingen in 't werk te stollen. j De heer Verkleij vraagt of voor deii! j brug bij de Provincie geen gold to krijgen j is, daar spr. gelezen heeft, dat Leiden dit ook wel gedaan gekregen heeft. 1 De Voorz. zegt, dat dit reeds go- tracht is, doch dat alles falikant is uit- geloopen. ':i 6. Raadsbesluit tot het aangaan van een j tijdelijke geldleening tot voorloopigo dek- j lang der kosten van verbouwing van de I R. K. Jongensschool te Roelofarendsveeimj en van de R. K. Par. school te Rijp-Wcto- ring. jj Aangenomen. 'i 7. Bespreking verhuring landerijen Huig- sloot onder de gemeente Haarlemmermeer.^ De Voorz. heeft een vergadering ge- y had met de commissie voor de landerijen en acht thans den tijd gekomen iets te deen waar do huurtijd af geloopen is. f Voorgesteld wordt met ingang van 1 j Nov. a.s. de landerijen publiek te verhu- j ren voor 5 jaren. De Voorz. leest een rapport van ge- f noemde commissie voor. De heer Bodewijk vraagt of voor de huurders borgen noodig zijn. In dat geval vindt hij het gewenscht, dat dan de hoog ste inschrijver de landerijen huurt. De heer Los zegt, dat de borgen er niet aan gewaagd moeten worden. De Voorz. zegt dat er borgen moeten zijn. Desondanks wordt niet altijd aan den hoogsten inschrijver gegund. De heer Lob vraagt of geheel met kunst mest mag worden gemest, waarop bevesti gend geantwoord wordt. De heer Rotteveel wil twee deskun digen, om ever de bemesting te oordeelen, daar de commissie niet oordeelkundig ge noeg is. De Voorz. hoopt geen huurders te krijgen, die niet voldoende bemesten. De heer Bouwmeester wil nog en kele nadere bepalingen. Als er al te veel „bepaald" wordt komen er geen huurders zegt de Voorzitter. S. Benoeming van een lid van het Alge meen Burgelirjk Armbestuur van Rijp-We- tering, vacature-P. Kokshoorn. Aanbeveling van B. en W.: 1. P. Juffer- mans; 2. G. M. Beelen. Benoemd wordt de heer P. Juffermans met 7 stemmen tegen 3 op den heer G. M. Beelen. 9. Ingekomen stukken w.o. goedkeurin gen van genomen raadsbesluiten, proces verbalen slembureaux; missive comm. der Koningin, waarin mededeeling dat be noemd is tot zetter do heer J. J. de Ko ning (vac.-Kokshoorn)rekening en ver antwoording B. Armbestuur; begrooting gezondheidscommissie Alphen (voor Alke made f 167.673.) Allen voor kennisgeving aangenomen. B. en W. stellen voor eveneens voor kenaiisgeving aan te nemen een verzoek van B, en W. van Sneek, om adhaesiebe- tuiging aan een adres tot het strafbaar stellen van openlijke Godslastering, daar Alkema.de reeds in deze materie door een. bepaling in de politieverordening heeft voorzien. De heer Verweij wil indien men ei van overtuigd is, dat de godslastering moet worden beperkt, aan het adres &d- liaesie to betuigen. Het vloeken is een volkszonde waaraan paal en perk moet worden gesteld. De V o o r z. vindt dat dergelijke adres sen een stoot zijn in den rug van de Chr. re geering. Spr. zou zeggen: laat ieder voor zich zelf zorgen. De regeering moet niet gedwongen worden. De bezwaren van den Voorz deelt de heer V e r w e ij niet. '*t Zou de regeering meer vrijmoedigheid geven indien zij dat wenscht-, om een verbodsbepaling in het Wetb. v. Strafrecht op to nemen. De Voorz. vindt het meer op den weg liggen van de Ver. van Ned. Gemeenten. Spr. heeft echter geen bezwaar om adhae-' sie te betuigen. Besloten wordt adhacsie aan het adres te betuigen. Verder zijn nog ingekomen: gemeente verslag 1922 en Proces-verbaal kasopname gemeente-ontvanger (kas kloppend met f 37093.533.) r Voor kennisgeving aangenomen. Aan den heer W. Boog' wordt tenslotte op zijn verzoek eervol ontslag verleend als hoofd der O. L. school te N.-Wetering, met ingang van 15 September of zooveel eerder als in de vacature zal zijn voor zien. De rondvraag levert niets op, waarna- d© zitting wordt gesloten. UIT BE Q8BGEVKBES KATWIJK AAN ZEE. -Deze week werd het nicn v><{ gebouwde winkelhuis in do Tramstraat' alhier door G. Bloot in bod gebracht op f14000. Tijdens de bevestiging en intrede van den nieuw beroepen predi- - kant Ds. Nauta in de Ncd. Herv. Kerk; alhier, lieelt men gecollecteerd voor denlj verhouw van de oude kerk. Deze collector tracht 1437 op. '4 Hadden de kustv 1 ssc Ir e r aj enkele dagen geieden «enige kleine be-S sommingen gemaakt, deze wook echter het uitwateringskanaal geheel dicht ge^i slormd, zoodat men nu in 't geheel ni»»| kan uitvaren. KOUDEKERK. In de laatstgehouden v er4j gadoring van de Vereeniging voor „Zie-R

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2