Dagblad voor Leiden en Omstreken. ADVERTENTIE-PRliaf' Gewone advertentiën per regel 22K ceafc Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariefc Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbetfn ling van ten hoogste 30 woorden, wordei- dagelijks geplaatst ad 50 cent. ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en bulten Leiden waar agenten gevestigd zijn Par kwartaal f2.50 Per weck ,...f0.19 Franco per post psr kwartaal f 2.90 4de JAARGANG. - VRIJDAG 15 JUNI 1923 - No. 960 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58933 Dit nummer bestaat uit twee bladen. Bezwaren van de minderheid. Het adres van de Leidsctie Vereeniging van Industrieelen vindt zijn oorsprong in wat door den Hoogen Raad van Arbeid in zijne vergaderingen van 24 Februari en 27 Maart 1923 behandeld werd. Nadat eerst door eene Commissie uit den Raad omtrent deze kwestie prae-ad- vies was uitgebracht, kwam in bedoelde vergadering aan de orde de vraag: „Is een wettelijke regeling van do verbin dendverklaring van de collectieve ar-, beids-overeenkomsten in den geest van bet prae-advies wenschelijk? Daar de Leidsc.be Vereeniging in baar verslag in hoofdzaak dezelfde bezwaren, aanvoert, die ook door ,,eenige leden" van den H. R. v. A. naar voren werden, gebracht, zouden wij kunnen volstaan met naar bedoeld adres, onlangs ook, in ons blad gepubliceerd, te verwijzen. Terwille van de volledigheid laten "wij hier echter allereerst volgen de beden kingen door de minderheid, die de vraag ontkennend beantwoordde, aangevoerd. Deze leden oordeelden dat geen enkele rechtsgrond valt aan te wijzen krachtens welken de overheid gerechtigd zou zijn, degenen, die geweigerd hebben en mis schien op zeer goede gronden de door de meerderheid ontworpen regelingen te aanvaarden, te dwingen in to gaan. Nog minder dan in de politiek, waar men door middel van do evenredige ver tegenwoordiging getracht heeft de rech ten van de minderheid to waarborgen, gaat het aan in liet bedrijfsleven cl ijzen dwang op to leggen. Niet alleen, dat een dergelijk© wet zou indruischen tegen alle gevoelens van bil lijkheid, zij levert bovendien het gevaar op, dat aan de industrie do voor haar onmisbare vrijheid om te werken zal wor den ontnomen. De kleine energieke ondernemers, die pogen in kleine plaatsen met behulp van de lage loonén, welke daar mogelijk zijn, een nieuwo industrie op te bouwen de metaalindustrie is daar een voorbeeld van zullen ten ondergang worden ge doemd. Groote kans bestaat, dat ons be drijfsleven zal worden beheerscht door eeni ge trusts. De overheid heeft op die gebied van het bedrijfsleven geen andere laak, dan mis bruiken te voorkomen en zij is niet ge roepen algemeen regelend op te treden, waar niet van misbruiken is gebleken. Hebben, zoo vroegen deze leden, de voorstanders van een wettelijke regeling van de verbindendverklaring der collec tieve arbeidsovereenkomsten zich wel rekenschap gegeven van de practischo gevolgen, die uit de door hen aanbevolen maatregelen zullen voortvloeien? Het schijnt toch geenszins wensche lijk, dat het collectief contract in hot bouwbedrijf met zijn hooge loonen, die voor een deel indirect door de arbeiders als huurders moeten worden opge bracht, algemeen bindend wordt ver klaard. Was het van zoo groot nut geweest, wanneer de enkele dissidenten in het broedbakkersbedrijf te Amsterdam ge bonden varen geweest aan de door de meerderheid overeengekomen regelingen? Levert het grafisch bedrijf voor die leden een aanlokkelijk voorbeeld op? De ontwikkeling van do collectieve con tracten zal voorts, naar men meende, belemmerd worden door een wettelijke regeling van do verbindendverklaring. De belanghebbenden zullen alles op ha ren en snaren zetten om een verbindend verklaring to verkrijgen. Wanneer aan den anderen kant oen collectief contract afloopt, zonder dat partijen het over een nieuwo regeling eens zijn geworden, zal de tussclienkomst van de overheid wor den ingeroepen, die zich niet afzijdig zal kunnen houden en met nieuwe dwin gende regelingen zal moeten komen. Ook hier zal blijken, dat dwang nieu wen dwang baart. De leden, die de verbindendverklaring voorstaan, overschatten de voordeelen, die uit een verbindend verklaard collec tief contract zullen voortvloeien. De hoogte van de loonen in de export- industrieën en dat zijn de industrie- en, die den maatstaf aangeven voor de loonen in do ander© bedrijven worden door do afnemers over de goheelo wereld Wio de verbindendverklaring aan vaardt, zal weldra ook gedwongen zijn als consequentie de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie of de socialisatie te aanvaarden en wanneer de consumenten door de hooge prijzen afgeschrikt naar buitenlandsche producten zullen grijpen, zal hij ook gedwongen worden de pro- t<vtie te accepteeren. De ervaring, die in Duitschland met een 'i:jke regeling van do verbindendver- eg is opgedaan, is zeer ongunstig. Tenslotte achtten de leden, die hier aan bet woord waren, den tegenwoordigen tijd bij uitstek ongeschikt om deze, zoo wel op principieele als practischo gron den, uitertst gevaarlijke proef te nemen. Thans, nu de industrie een ernstige crisis doormaakt, moet zij niet aan nieuwo overheidsbemoeiing worden bloot gesteld, maar in de eerste plaats met rust worden gelaten. Waar in een bedrijf algemeen binden de regelen absoluut noodzakelijk zijn, zullen zij wel zonder wettelijken dwang tot stand komen." In het volgend nummer laten wij de voorstanders van de bindendverklaring aan het woord. STADSNIEUWS HET NATIONAAL ZANGCONCOURS. De eerste dag. Wij schreven, gister, dab „in do morgen uren" het programma kon worden afge werkt, hiermede doelende op de waarschijn lijkheid, dat het verdere gedeelte van den dag zou verregenen. De straffe wind hield het echter 's mid dags en 's avonds droog, zoodat zonder stoornis de nummers konden worden uit gevoerd. Den g9heelen dag liep het druk op het Burchtterrein. De fanfarecorpsen kwamen vroolijke marsehen spelende do stad door, en deden aan hen die nog niet op de hoogte waren, kond, dat er iets bijzonders gaande was n.l. het concours van „Zang zij onze leus." Zooals we reeds gisteren opmerkten, deed de wind veel afbreuk aan het gege- vene. Heb publiek was weinig talrijk, doch gul met applaus. Vooral het pittige Bildtsch© Kinderkoor oogstte veel succes. Do dag van heden (Vrijdag) kan een suc ces worden. Koren en corpsen van naam dingen naar den eerepalm, en een heerlijk zonnetje maakt een verblijf op den Burcht aange naam. Het spreekt dus vanzelf, dat vandaag de Burchttransen bezet zijn met een haag van toehoorders. Laat Leiden waardeeren, dat na 20 jaar weer binnen haar muren een uitgebreid muziek-feest wordt gehouden. Wij laten hier volgen de uitspraak der jury, voor den wedstrijd van gister. 3e Afdeeling: Dubbel mannenkwar- tet „Het Laak-lcwartior", 's-Gravenhage, 3e prijs met 329 punten. 2 e Afdeeling: Mannenkwartet „Spe- rausa", 's-Gravenhage, 2e prijs met 425 p. 3e Afdeeling: Dubbel Gem. Kwartet „Zanglust", 's-Gravenhage, le prijs met 535 punten. Gem. Dubbel Kwartet „Oefening zij ont wikkeling", 's-Gravenhage, le prijs met 493 punten. 4e Afdeeling Fanfare: „Kunst na Arbeid", Nieuwerbrug a. d. Rijn, 1 e p r ij s mot 527 punten; Warmond's Fanfare, Warmond, (Dir. M. Bolderdijk), 2e prijs met 432 punten. 3e Afdeeling Fanfare: „Euphonia" Bergen op Zoom, 3e prijs mot 397 punten; „Leidsch Politie-Muziekgezelscliap" Leiden (Dir. M. Kouprie) 2o prijs met 456 punten; Chr. Muziek-Gezelschap „Polyhymnia" Xeiden, (Dir. M. Kouprie), 2e prijs met 481 punten. 2e Afdeeling Fanfare: „Onder ling Genoegen", Rijpwetering (Dir. M. Bol derdijk) 2e prijs met 451 punten; „Arti et Rcligioni", Alphen a. d. Rijn, (Dir. W. J. Smolders) 2e prijs met 449 punten. 3e Afd. Kinderkoren: „Cantabile" (onderafd. Hermandad), Rotterdam le prijs met 506 punten. Meisjeskoor: „Oefening en Stich ting", Woerden, le prijs mot 521 punten. Afd. Superieur Koor: „Chr. Zang- Vereeniging „Oefening en Stichting" Woer den, 2e prijs met 488 punten. Te 8 uur werd gisteravond door „Werk- mans Wilskracht" een concert gegeven op het feestterrein onder leiding van den heer J. Noordanus. Er was vrij groote belangstelling. „W. W." is heel wat vooruit gegaan sinds we het voor het laatst hoorden, In 't bijzinder het nummer Grand Fan tasie „Faust", gecomponeerd door den diri gent, werd met lofwaardige zuiverheid van toon gespeeld. Hedenavond wordt door de R. K. Mu ziekvereniging „Perosi" welwillend een avond-concert aangeboden. De wedstrijd van heden. Ideaal weer om het concours bij te wo nen. Een groot aantal belangstellenden had zich dan ook naar het wedstrijdterrein begeven, om de praestalies der mededin gende vereenigingen aan to liooren. Over 't algemeen werd er goed gezongen. Alleen viel het ons op, dat de beschaafdheid wel eens wat te wenschen overliet. Een uit zondering maakten onze stadgenooten heb Chr. Gem. Koor „Zingt den Heer", aan welke tot veler verwondering slechts een. 3e prijs werd toegekend. Wij laten hier volgen de uitslag van he denmorgen: 4e Afdeeling (Gcm. Koren) Chr. Gem. Koor „Ledagoh" Leiden (Dir. J. W. Snel Jr.) 2e prijs mot 453 punten; „Soli Deo Gloria" Koudekerk (Dir. J. W. Snel Jr.) 311 punten. Yoorhout's Gemengd Koor, Voorhout (Dir. A. Teljeur Jr.) le prijs met 502 punten. Chr. Gem. Koor „Looft den Heer" Sas- senheim (Dir. P. de Rook) le prijs met 517 punten. „St. Mathias", Warmond (Dir. N. J. de Rook) 3e prijs met 395 punten. Chr. Gem. Koor „Zingt den Heer", Hil- legom (Dir. J. Verloop) 3e prijs met 393 punten. „Hosanna", Boskoop, 3e prijs met 376 p. Chr. Zangver. „Concordia" Noordwijker- hout (Dir. J. Verloop Azn.), 3 e pp rijs met 388 punten. Neutr. Gem. Koor „Amicitia" [Leiden (Dir. P. de Rook) 2e prijs met 457 punten. Chr. Gem. Koor „Zingt den Heer" Lei den (Dir. W. J. Mizee) 3e prijs met 403 punten. Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rijnland to Leiden zal op Donder dag 21 Juni 1923 des n.m. half drie op do Bovenzaal der Sociëteit „Amicitia", vergaderen ter behandeling van de vol gende punten: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededeelingen. 4. Bespreking Zakelijko Bedrijfsbelas ting. 5. Adres aan Zijne Exc. den Minis ter van Waterstaat, inzako bemiddeling van het Hoofdbestuur der Pesterijen, Telegrafie en Telefonie hij verkoop van rijwielen aan ambtenaren. 6. Praeadvies van het Bureau op de motie ingezonden door de Kamer van Koophandel te Eindhoven. 7. Praeadvies van de Afd. Kleinbe drijf inzake het verzoek om als donatrice tot de L. A. W. E. T. toe te treden. 8. Praeadvies van de Commissie voor het Handelsregister op het verzoek van het Bestuur der Reedersvereeniging. 9. Bespreking districtsbelangen. 10. Vaststelling Instructie Secretaris. 11. Vaststelling Dienstreglement Amb tenaren. 12. Rondvraag. Het Leger des Hei Is. De samenkomsten van het Leger des Heils, die tot en met Zondag 24 Juni el- ken avond worden gehouden, werden gisteravond geopend. Deze eerste samenkomst stond onder leiding van Lt.-Kolonel Feeenstra van Amsterdam. Er was veel belangstelling. De groote tent was voor een groot deel gevuld met een belangstellend gehoor. Behalve ,de heer Feenstra voerden nog het woord de heer W. Pera en de plaat selijke leider van het Leger des Heils, die allen getuigden van de liefdo Gods die er is in Christus Jezus. Demping van de Mare. De Bond Heemschut heeft aan den ge meenteraad van Leiden een adres gezon den tegen het voorgenomen plan tot dem ping van de Mare als werkloosheidsbe strijding. „Werd aan dit voornemen gevolg gege ven, zegt het adres, dan zou Leiden een van zijn schoonste stadsgezichten verlie zen, daar de gracht met de Marekerk een geheel vormt, dat zijn bekoorlijkheid derft, wanneer de levendigheid van het water en van do hoornen, die er langs staan, vervangen wordt door een dood- sche bestrating." Hei Leidschc Ziekenhuis. Aan een beschouwing in do T oio gr. over dit veelbesproken onderwerp ont leen en wij nog het volgende: Het Leidsche ziekenhuis is in de eer ste plaats een ondorwijs-inrichling, en het is bij de soms scherpe en niet steeds billijke critiek, die geoefend wordt, wel eens uit het oog verloren, dat een Aca demisch ziekenhuis, wat den bouw, de in richting, de exploitatie betreft, niet kan worden vergeleken met een gewoon, alge meen ziekenhuis. Zoo'n universiteits-inrichting, bestemd voor de opleiding van aanstaande art sen, heeft collegezalen noodig en demon stratiezalen, laboratoria, examenlokalen, wachtkamers, vestiaires, vertrekken voor docenten en assistenten, bibliotheekzalen enz., die veel ruimto vergen, welke in an dere ziekenhuizen voor do verpleging van patiënten kan worden bestemd. Als voorbeeld diene, dat het nieuwe Leidsche ziekenhuis, verreweg het groot ste van ons land, ontworpen is voor 600 bedden, terwijl het kleinere Willielmina- ziekenhuis te Amsterdam 1600 bedden heeft. Het is dus onbillijk de dure ex ploitatie per bed van bet Leidsch Acade misch ziekenhuis to vergelijken met die van een gewoon ziekenhuis. Toen men to Leiden tot do overtuiging kwam, dat zoowel op den bouw als op de inrichting en het bedrijf aanzienlijk be zuinigd zou moeten worden, wilde de Universiteit binnen afzienharen tijd in 't bezit komen van een nieuw ziekenhuis, ter vervanging van het oude, dat abso luut onvoldoende geworden is, heeft, nu ongeveer anderhalf jaar geleden, de be- zuinigings-inspeclie van Financiën een rapport ingediend, over vermindering van de kosten. Daarop zijn rapporten gevolgd van de medische faculteit, van den geneesheer directeur en anderen, en het wachten is nu op een beslissing van de regeering. Het plan is wel geopperd om slechts een gedeelte van het nieuwe ziekenhuis in gebruik to nemen, hetgeen echter met allerlei moeilijkheden gepaard gaat. Een groot deel van de gebouwen bestaat im mers uit de administratieve afdeeling, lief ketelhuis, de wasscheri;, de keuken, en wanneer dat alles slechts voor een paar onderwijsgebouwen in gebruik genomen wordt, maakt dit de exploitatie wel héél duur. Op 't onderwijs zou bezuinigd kunnen worden door minder groote laboratoria in te richten, door tweo laboratoria tot één te vereenigen en de vrijgekomen ruimte voor iets anders te sparen. Een ander plan van bezuiniging zou zijn om van de onderwijsgebouwen een gedeelte niet in exploitatie te brengen, zoodat de afdeelingen zich met een min der aantal bedden zouden tevreden stel len en het maximum aantal bedden niet op 600, maar bijv. op 450 zou worden ge steld. (In het oude ziekenhuis zijn thans een kleino 300 bedden. Het maken en bestudeeren van deze wijzigingsplannen, het wisselen van rap porten en bezuinigingsvoorstellen duurt nu al ongeveer anderhalf jaar aan één stuk en gedurende dezen tijd van af wachting van een definitieve beslissing van regeeringsv/ege ligt alle verdere ar beid aan het nieuwo ziekenhuis vrijwel stil, zoodat do bezoeker van liet terirein 'inderdaad een indruk van troostelooze verlatenheid krijgt, bij het zien van deze gehouwen, dio onder den invloed van ons klimaat er allesbehalve beter op worden. Vrijwel allo bij do regeering ingedien de rapporten zullen in geval van uitvoe ring een belangrijke bezuiniging tot ge volg hebben, tmaar daarbij zullen natuur lijk de voorstellen, die het gunstigst zijn op het punt van geldbesparing, in den re gel, het minst aanlokkelijk zijn voor on- derwijsstandpunt, en omgekeerd. Er zijn tegenstrijdige belangen van de bezuinigings-inspectie, dio sterk den na druk legt op de noodzakelijkheid van be zuiniging, de medische faculteit, die voor namelijk opkomt voor de belangen van het onderwijs, den bouwkundige, dio strijdt voor het architectonisch aanzien van het grootsche bouwwerk, den ge neesheer-directeur, die streven moet naar een goed ingericht, maar toch economisch werkend bedrijf; en daarbij moet de re geering waken, dat het onderwijs niet wordt geschaad en de schatkist niet te straf wordt aangesproken. Bij den huidigen stand van zaken zijn het van nu af de onderwijsbelangen en de belangen van 't bedrijf die wel het zwaarst moeten wegen; zoodat nu de taak van den bouwkundige op den ach tergrond en die van den geneeshcr-di- recteur op den voorgrond treedt. Een spoedige oplossing, dio een einde maken zal aan de lijdensgeschiedenis van het Leidsche Academisch ziekenhuis, is dringend noodig. Men hoopt nu, dat do regeering bin nen een paar maanden een afdoend be sluit zal kunnen nemen; maar na het vallen van die beslissing gaan er nog wel een paar jaar mee heen, voordat het zie kenhuis in gebruik kan wordpn genomen. Al dien tijd zal men zich dus nog moe ten behelpen mot het bestaande Boerhaa- ve-ziekenhuis, dat al lang niet meer aan matige eischen voldoen kan. Zoolang men dit niet als onderwijsinstituut kan afdan ken cn door een heter vervangen, komt de opleiding van jonge artsen in 't godrang." Gisteren, zoo wordt ons gemeld, was het een jaar geleden, dat hot Gemeente lijk Volks- en Schoolbad in de van den Werffstraat werd geopend. Dat de inrich ting door de bevolking wordt gewaar deerd, blijkt uit het feit dat sedert de opening 79840 baden zijn genomen, kuip baden, stortbaden en schoolbaden, alles inbegrepen. Nog steeds worden verbeteringen aan gebracht. Zoo zijn in Maart 4 nieuwe kuipbaden in gebruik genomen. Ook werd de stand der sproeiers veranderd en wer den onlangs extra-kranen iu de stortbad- leiding aangebracht, om do regeling zui verder te maken. Van de gelegenheid om baden te be spreken, wordt meer en meer gebruik ge maakt. Het is dan ook wel zeer gemak kelijk. Men koopt oen abonnement voor 20 baden en het bad is, als men komt. ge- reef1- Bond van Chr. Oranjs-Vereenigingen Gisteren had te Driebergen de jaarvern gadering plaats van den Bond van Chr. Oranje-Vereenigingen. Het Bondsbe- stuur werd met auto's van 't Station Driebergen afgehaald en gebracht naar „Het Wapen van Driebergen", waar met de reeds verschenen afgevaardigden do lunch werd gebruikt. Daarna had de officieele receptie plaats door den Burgemeester en Wethouders ten Stadhuize waar het woord gevoerd werd door Prof. Dr. A. Noordtzij, deni burgemeester Mr. W. H. L. de Beaufort, Ds. I. Voorsteegh, van Katwijk aan Zee, en Ds. T. Sap, van Gouda, respectieve lijk voorzitter en vicc-voorzilter van den\ Bond, en waar ververschingen werden aangeboden en staand het „Wilhelmus" werd aangeheven. Na een korte Bondsbesluursvergade-» ring werd om 2 uur de algemeene ver-* gadering geopend. Van de vereenigingen Wassenaar, Vlaardingen, Harlingen was bericht onU vangen van aansluiting aan den Bond. Het jaarverslag getuigde van toene-» menden groei. 48 leden-vcreenigingen zijn bij den Bond aangesloten, terwijl er een opwekking gericht wordt tot andere Chr. Oranje-Vereenigingen, om zich 1 den Bond aan te sluiten. De penningmeester bracht financieel rapport uit. Het boekjaar 19221923 sluit met een voordeeling saldo van f 135.51. Een schrijven was ingekomen van Ds. H. Thomas, waarbij hij meedeelt als be stuurslid te bedanken. De heeren S. Slooten, van Amsterdam en Jhr. G. J. A. Schimmel?enni nek, le Rhencn, werden benoemd en do heeren J. de Jong en P. Spaa Jr. werden herbe noemd tot leden van het Bestuur. De vergadering besprak do actio van den Bond bij gelegenheid van liet. Re-i gearings jubileum D.V. op 6 Sept. 1923. Met teleurstelling werd vernomen.dat H. M. de Koningin dan helaas geen ge legenheid zal hebben in do vergadering van den Bond in het Concertgebouw te genwoordig te zijn, maar met groote blijdschap, dat H. M. het hoogst aange naam zal zijn een deputatie van den Bond te ontvangen tot aanbieding van het Huldigings-album van den Bond, waarin behalve een opdracht aan H. M. ook stedelijke wapens in kleurendruk en de namen der bestuursleden voorkomen. De uitvoering van dit werk wordt opge dragen aan het Bondsbestuur. Omtrent nieuwe actie werd besloten, dat men zal trachten le komen tot op richting van Provinciale Comité's. Het volgende jaar zullen D. V. twee vergaderingen gehouden worden, te Sehe- veningen en te Hilversum. Omtrent een aan to schaffen Bondsirw signe zal het Bestuur nadere mededeel!n-i gen doen. Na dankgebed door Ds. T. Sap, van Gouda, werd de zeer geanimeerde ver gadering door den Voorzitter gesloten. In de avondvergadering, onder leiding van Prof. Dr. A. Noordtzij, word hot woord gevoerd door Dr. Waterink, van Zutphen, over: „Hou zee". De grondtoon was „Oranje Boven" en „Soli Deo Glo ria". Hei Jubiicuinlied. Over het langzamerhand veelbesproken jubileumlied dat wel nooit gezongen zal worden, schrijft een inzender in het Handelsblad: Ik houd uit den aard der zaak da grootste dwaasheid voor de grootste wijs heid, en ben daarom zeer ingenomen met het pasbekroonde jubileumslied. Ik ben begonnen het lied uit te schrij ven, ik zou het gaarne in mijn bloed gedaan hebben, maar wist niet, hoe ik dat moest aanleggen, en zie wel kans het tegen September uit het hoofd to kennen, zoodat ik kan meo-jubelen. Des noods maak ik er een solojubel van. Maar over één ding wou ik uw mocning vragen, 't Zit 'em in het refrein: Moeht nog Vader Willem leven. Die den oudvergeeklen bond In zijn bloed heeft uitgeschreven a Mocht nog Vader Willem loven, En beleven dezen stond! Dat vader Willem aartsvaderlijk oud zou wezen; als hij nog leefde, laat ik daar. Maar hier zit ik over le piekeren: Als Vader Willem nog leefde, zou hij dan toch dezen stoud wel beleefd hebben? Zou de Koningin dan ooit Koningin geworden zijn? Zou dan Vader Willem zélf geen Ko* ning zijn? Wat dunkt U? Steunregeling visschcrs. Bij het gemeentebestuur van Vclscn is van de Tegeering bericht ingekomen, dat een steunregeling is goedgekeurd voor de arbeiders en opvarenden in het vissche- rijbedrijf te IJmuidcn. Deze is als volgt: voor gehuwden en kostwinners f 10.50 per week, benevens f 0.50 per kind tot een maximum van f 13 per week. Van de ge- zinsinkomsten wordt tweederde afjeirolw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1