Dg Gerei. Kerck van Hoogmads. de die voor een tapverbod is. Spr. hecht heel veel "waarde aan de verklaring van den voorzitter dat in geval er iemand dronken is hij direct zal worden opge borgen, maar zooiets werkt storend op de feestviering en voorkomen is beter dan genezen. Bovendien maakt het schrijven van de Oranjever. zich schuldig aan een inconsequentie. Waarom laat zij op het terrein geen drankverkoop toe, terwijl zij zegt te vreezen voor nadeelige gevolgen van een tapverbod? Dat zal toch ook een reden hebben. De heer Lekkerkerker onder schrijft dit betoog. Het gaat hier in de eerste plaats om de zwakken die door an deren worden meegenomen. De heer Spoelman acht het matig gebruikte borreltje een doelmatig hulp middel ter verkrijging van de goede „stemming". Het is toch wel nuttig als de menschen eens uit hun gewone sleur van daan komen. De Sassenheimers hebben altijd netjes feestgevierd. De heer Bader betoogt dat op ver schillende plaatsen. het drankgebruik door een tapverbod nog erger werd omdat de menschen meer in huis haalden dan ze anders noodig hadden. Spr. heeft het in Engeland zelfs van vrouwen gezien. De hper Wamaar: Dus u constateert dat de Sassenheimers niet tegen een tap verbod kunnen. Welnu, als het eenmaal te laat is, en een tapverbod helpt ook niet meer dan gaan we een donkere toekomst teeremoet. Het vc orstel van B. en W. wordt ten slotte aangenomen. Tegen stemden de heeren Warnaar en "Lekkerkerker, nadat eerstgenoemde nog bad voorgesteld 'n afschrift van de notulen dezer bespreking aan den Amerikaan- schen Senaat te zenden. Die kan er wel licht znn rut mee doen. Aanschaffing van een lastauto. (Vuilnis- en sproeiwagen). De Voorzitter noemt de bedragen, het vorig jaar uitgegeven voor het vuil nisophalen. Voor rijloon werd f1217.aan bedie ning f373.15, en aan reparaties f53.— uitgegeven. B. en W. stellen nu voor een flinke zware lastauto aan te schaffen die tege lijk voor sproei- en vuilniswagen kan dieren. Het beste zal zijn zelf alleen het chas- sies aan te schaffen en er een bouten bak óp te laten maken'. Alles bijen genomen zal er een bedrag van f 5860 mee gemoeid zijn. De lieer Speelman raadt aan vooral een goed adres op te zoeken, want de auto komt hem nogal gecompliceerd voor. De heer v. d. Geest waarschuwt om niet steeds naar een en dezelfde firma te gaan. Er zijn nog meer ingezetenen die zooiets kunnen léveren. Spr. noemt dan den agent van een onderneming. De heer S p e e 1 m an wil geheime zit- tine. De heer v. d. Gees t: ik ben tegen die geheime zittingen. Dehcer Speelman: .Ta, maar dit is toch bepaald noodig. Er komen perso nen De heer v. d. Geest: dat hindert niet. We moeten open kaart spelen. De heer Speelman meent dat onder B <r W. "oifg verschil bestaat. De heer Warnaar ontkent dat. B. en W. wilden juist een uitspraak van den raad -hebben. Spr. vindt het pi<?pnliik de moeite niet waard cr zoo'n drukte over te maken, en stelt voor om door een deskun dige een teekening te laten maken van den henoodigde bout bak, en prijsopgaaf te vragen: dan kan de raad het verder aan B. en W. overlaten. De heer Bader ondersteunt dit voor stel. De lieer v. d. G e e s t is er ook voor. Al leen hp^ hij gaarne gezien dat bet bij aanschaffing van den brandspuit ook zoo was gegaan. De lieer Speelman: dus dan dragen B. en W. de verantwoordeliikheid? (slot). Opmerkelijk dat wij ook hier, evenals bij den bouw van de Kerk te Woubrugge, geen naam vonden van den bouwmeester of zooals men in dien tijd schreef: den „fabrijkmeester." Wel bepaalde het algemeen voorschrift dat „het de heere besteders zal vrij staan om een of twee opsienders over dit voorsz werkt te stellen." Of dit geschied is, en wie dat waren, bleek ons uit de rekenin gen niet. De procureur Philips van Kiggelaer bracht voor zijn benoemingen een gespe cificeerde rekening „in de saeke opregten een nieuwe Kerck te Hogemade: same 34 gulden 2 stuyver." Behalve 'dit bedrag waren de gezamen lijke kosten van den bouw der Hervormde Kerk te Hoogmade: vijf duizend vier hon derd acht en tachtig gulden 12 stuivers en 16 duiten. Gaan we het Kerkgebouw binnen, zoo bemerken we in alles grooten eenvoud. Kaast den preekstoel hangen twee groote borden met de namen van de predikanten' die de Ned. Herv. gemeente te Hoogmade en Rijpwetering na liet jaar 1816 hebben, gediend. Tegenover den kansel bevinden zich vier geslachtswapens. Het eerste is een blauw schild met drie zilveren duiven. Het tweede wapen, een zwart schild met twee zilveren vleugels, behoorde aan Cornel is van Campen. Het derde wapen behoorde aan Nicolaas Fiarck en bestaat uit een blauw schild met een gouden acht- puntigo ster en aangezichts Wassenaar. Het vierde, een blauw schild met een gou den jachthoorn en een groene boom, be hoorde aan Hendrik Wilmers, schout-secre taris van Hoogmade en rentmeester. Wenschelijk zou het zijn als deze wapens door een heraldicus in de juiste kleuren [werden gebracht; vermoedelijk heeft een cf ander dorpsschilder ze naar zijn idee .wat willen verfraaien, niet wetende dat Daar schrikt de heer Roest. van. Spr. heeft in de 25 jaren dat hij weth. was ook wel eens een fout gemaakt. Een wethou der is toch ook maar een menscli, net zoo goed als een raadslid (hilariteit). Spr. aanvaardt geen verantwoordelijkheid. De heer Speelman behoudt zich het recht van critiek voor. De Voorzitter: houdt u dat vol? De heer Speelman: ja. Do Voorzitter: Nou, in ....naam dan. Alleen... met een fiets kun je een ongeluk hebben, dus met een auto ook wel eens. Watervoorziening. De Voorzitter noodigt de leden uit tot het bezichtigen van de aan den wand bevestigde teekening voor de nieuwe wa terleiding. De nieuwe hoofdbuis zal, wan neer aangelegd over de Wasbeekerlaan, f 14.000 kosten. B. en W. stellen voor om niet verder aan te leggen dan die laan, daar dit f 7000 minder kost. De heer Warnaar, weth., betreurt het dat een twaalftal gezinnen hij dit plan van aanleg zullen verstoken blijven. Het is de vraag maar, hoever men gaan mag om ten gerieve van die menschen lasten op de gemeenschap to leggen. Een bedrag van f 7000 acht spr. veel te hoog voor die paar menschen. Bovendien zijn er dan nog meer gegadigden die ook buitenaf wonen. Helpt men den een, dan moet men ook anderen helpen en dat zou bepaald te duur worden. Evenwel zullen B. en W. middelen overwegen om ook verafwo- nenden tegemoet te komen. De heer Speelman spreekt bij voor- haat van de watertank. Het voorstel wordt aangenomen. Rondvraag. De heer Speelman geeft B. en W. in overweging met de betrokken eigena ren in onderhandeling te treden tenein de een gedeelte sloot gelegen vanaf den heer Marbus tot aan „Ter Leedc" te dem pen ter verbreeding van het wandelpad, 't Is meteen een goede werkverschaffing in den winter. De heer Warnaar waarschuwt om eerst te informeeren naar de voorgeno men wegvérbreeding van Rijkswege. Daardoor zou dit werk wel eens nutteloos gemaakt kunnen worden. B. en W. zullen het plan-Speelman overwegen. De heer v. d. Geest vraagt beter poli- lie-toezicht op het fietspad van het dorp naar de Oude Post. Dikwijls staat het 's avonds vol met voertuigen, 't geen las tig en gevaarlijk is voor passeerende wielrijders. De Voorzitter zal aan dezen wensch voldoen. De heer Lekkerkerker wijst op de onaangename geuren die de sloot achter hakker Hooimans verspreidt. Spr. zag daar gaarne verbetering aangebracht. De Voorzitter betwijfelt of dit wel op den weg van het Dag. bestuur ligt. Evenwel zal de zaak worden onder zocht. De heer v. d. Geest zag hij- de inge bruikname van de nieuwe losplaats, gaarne de aldaar gelegen vuilnisbelt ver dwijnen. 6EH1EÜGD NIEUWS Broedertwist. Woensdagavond werd er ten huize van de familie G., op het Bürgerijpad te Til burg, een na feestje gevierd van een gou den bruiloft. Terwijl binnen werd. feestge vierd, kregen de broeders Martien en Adriaan over een kleinigheid twist. Een vechtpartij ontstond, waarbij M. zijn broer ernstig aan het hoofd verwondde. De toestand van A., die voor de viering van de bruiloft uit Antwerpen was over gekomen, was zoo ernstig, dat hem de laatste H.H. Sacramenten moesten worden toegediend. „Tijd." De drank. Woensdagavond kreeg de woon-vagenbe- dit tegen de regelen der wapenkunde in- druischt. Tussehen de wapens staan de woorden uit 1 Petrus 1: 24 en 25, 2 Tim. 2: 19 en Psalm 92: 14. Voor den preekstoel, op de plaats waar vroeger het priesterkoor was. ligt een groote zerk, waarin de naam, ae ouderdom en de geboorteplaats van den eersten pas toor van Hoogmade Meijnderd Aerjiouts- zoon staan uitgebeiteld. Geboortig was hij van Alkmaar en hij stierf den 29sten Juli 1471, 71 jaren oud. Ook is de priesterkelk in de zerk uitgebeiteld met de woorden: „Bid voor sijn sielc om Gods wille." Dat Hoogmade bijna geheeL Roomsch- Katholiek bleef, in tegenstelling met Wou brugge, dat geheel met de reformatie mede ging, hebben wij meer in 't bijzonder be schreven in het Leidsch Jaarboekje van 1916, de conclusie daarvan kunnen wij hier laten volgen: Ten eerste, dat Jan de Bak ker, de eerste martelaar in ons vaderland, door zijn krachtige persoonlijkheid en machtige prediking, den grond heeft ge legd voor de reformatie te Jacobswoude en W oubrugge. Ten andere, dat do doorwerking der re formatie te Jacobswoude mede hieraan te danken is, dat het dorp aan den grooten heilweg lag (niet geïsoleerd) waardoor de .bewoners telkens in aanraking kwamen met reizigers, waaronder velen die de „nye leer" waren toegedaan. Ten derde hebben de gezindheden der ambaebtsheeren, die na 1572 het protes tantisme waren toegedaan de „ware reli gie" bevorderd, waardoor na een viertal eeuwen Woubrugge nog bijna geheel pro testant is. De oorzaken van 't feit, dat Hoogmade niet met de reformatie is medegegaan kun nen ook tot een drietal vereenigd worden. Ten eerste, dat het iu tegenstelling met Jacobswoude geheel geïsoleerd lag; het was bijna uitsluitend langs waterwegen bereikbaar. In de Bijdragen tot de Gesch. van heb Bisdom Haarlem wordt daarop terecht ge wezen. Ten andere, dat de doorwerking der re- woner Zwaan te Tilburg, ruzie met zekeren Besselsen over een hondje. Beiden waren onder den invloed van sterken drank. Een vechtpartij was 't gevolg van de twist. Z. bracht zijn tegenstander met een mes vijf wondenvtoe aan hoofd, hals en armen. Do linkerpolsslagader werd doorgesneden. B. werd naar het gasthuis vervoerd; zijn toe stand is zorgelijk. - Verloren. De looper L. van de Electrische Centrale te Hengelo deed aangifte bij de politie, dat hij een portefeuille inhoudende f 1800 heeft verloren, terwijl hij zich voor afrekening naar het kantoor wilde begeven. Een goede vangst. Woensdagavond hebben rechercheurs van het Commissariaat van Politie in de Duinstraat te 's-Gravenh?ge een verdachte aangehouden, die waarschijnlijk de dader is in twee misdrijven van den laatsten tijd, waar nog al veel over te doen geweest is. Men herinnert zich nog de overrompeling in de Frangois Maelsonstraat waar 's avonds twee kerels in een woning binnengedron gen zijn, waar alleen nog een 14-jarige jon gen thuis was. Een van de mannen hield den jongen in bedwang, terwijl de ander f 1400 uit een kast stal. En ook de inbraak op klaarlichten dag in de Houtstraat met de sensationeele vervolging met schietpar tij, over de daken, ligt zeker nog vers oh in het geheugen. De recherche had aanwij zingen gekregen tegen den 26-jarigen P. van der B., chauffeur uit de Johannes Camphuisstraat, in verband met de over rompeling. Een onderzoek werd ingesteld, dat leidde tot de arrestatie van den man. De politie vond verschillende aanwijzingen tegen hem en al gauw bleek, dat de ver dachte de beruchte Piet «was, die nog altijd gezocht werd. Verscheidene getuigen heb ben hem herkend, en de regenjas met dc scheur die bij de achtervolging achter ge bleven was, past hem alsof ze aangeme ten is. Van der B. blijft ontkennen. Gisteren heeft commissaris Kramer, die het onder zoek leidt, nog eenige huiszoekingen ge daan. De dader, die in de Houtstraat direct gepakt is, is vermoedelijk de tweede man van de overrompeling in de Frangois Mac!- sonsstraat. Met recht kan dus gezegd wor den dat de politie hier weer een goede vangst heeft gedaan. Nadoelen van koude en regen. Mén'bericht aan de.Tijd uit de Betuwe, dat de aanhoudende regens en koude voel schade doen aan fruit- en veldgewassen. Zelfs de boeren klagen nu al over vermin dering der melkgifte der koeien, wat gewe ten wordt aan aanhoudende regens en koude De kersen komen maar niet tot snellen was dom tengevolge van het ongunstige weder, de kersen op het hout bleken duur bij verkoop. Ernstig auto-ongeluk. Naar uit Antonie-nhütte wordt gemeld, is een auto met acht personen, welke op den hellenden weg tussehen Orgesche en Paniow reed, tegen een boom aangebotst. Alle acht inzittenden werden uit de auto geslingerd. Vier werden onmiddellijk ge- i dood en drie zwaar gewond. De auto werd totaalvernield. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Centraal Comité tot ondersteuning van behoeftige Predikantsgezinncn in Duitschland. Ons Comité, dat op 0 Fchruar-i .1923 z'n arbeid aanving, zamelde tot op heden in ruim f 18.000.—, ongeveer 13.000 klce- dingslukken en pl.m. 30.000 pond levens middelen. Boyendien werd een actie inge zet voor het- verkrijgen van maandelijk- sche bijdragen. Deze actie had tot resul taat, dat' op heden voor ruim f 200.per maand werd ingeteekend. Ons Comité verleent thans steun in formatie te Hoogmade is tegengewerkt door den ambachtsheer Gerrit van Poel geest, die juist in het tijdperk, toen dit vraagstuk brandende was, een tweetal pre dikanten aanstelde en na korten tijd we der ontsloeg, daar van beiden niet den minsten kracht uitging of invloed; en daar na willekeurig de Gereformeerde Kerk al daar vacant hield, toen de kleine zwakke gemeente voor den dienst des Woords en Sacramenten leiding en bestuur zoo noo dig had. Ten derde bevorderde Gerrit van Poel geest der Roomsch-Katholieken godsdienst door de R. K. Kerkelijke Overheid te steu nen door het benoemen Aian pastoors, waaronder, die aan het Urnaanscho colle ge te Rome gevormd waren. Leerrede ter geleegentheijd van de Ver nieuwde Kerk. En bevestiging van een nieuwe Leeraar Gerard Lodewijk Koning in de Gemeijnte der vrije Grond-Heerlijk- heijd van Hoogmade: op den 14 van Maij 1730, over de woorden van Esra's Kapittel VI vers 15, 16, 17 en 18, uijtgesproken door Franciscus Fabricius. Bedienaar des H. Evangeliums in de kerk en Professor der H. Godgeleerdheijd in 's Lands hooge schoole te Leijden Bij Samuel Luchtmails 1730. Te Leydcn In zijn inleiding zet de schrijver uiteen hoe hij tot de uitgave van zijn predikatie kwam, en noemde dezelfvè evenals bij den 2de Joodschen Tempel „Gedachtenissen" (Esra 6 vers 2.) BI. 4. „Hier in deeze vrije-grond-heèrlijk- heyd van Hoogmade was de eerste Tem pel, indien niet geheel verwoest, egter zeer oud en bouwvallig. Om dien nu in haar standplaats weder te herstellen, het volk en gemeynte hier toe behoorende uyt liaer zeiven niet in staet en onmagtig zijnde. Zie hier mildaedige Heeren, van God ge- zeegent en als vorsten in den lande, die, schoon ook tot de uyterlyke gemeynschap dezer Kerke niet behoorende dog Christe nen, uyt hunne Kerkelyke goederen dit Brandenburg, Pommeren, Thüringen, Si- lezië, Brunswijk, Hamburg, Bremen, Hannover en Berlijn. Zijn de inkomsten mooi, de eisclien, welke de onbeschrijfelijke nood ons stelt, zijn van dien aard, dat onze geldmiddelen nog ontoereikend zijn. En aangezien die nood van blijvenden aard is, is 't ook noodzakelijk, dat de steun een blijvende steun is. Dit kan het best bereikt worden door het storten van een maandelijksche bijdrage. Den lezers van dit blad wordt hiertoe de gelegenheid geboden. Onder de advertenties vinden zij een invulbiljet, waardoor men zich kan verbinden lot het stoften van een maandelijksche bijdrage ad 50 cent. Dringend hevelen wij deze zaak hij U aan en hopen vele biljetten ingevuld te mogen ontvangen. Niet minder noodig is de steun in na- tura. Kleedingstukken, in goeden staat verkeerend, zijn bijzonder welkom en, wat levensmiddelen betreft, vooral Kaas en Cacao, waarvan Holland vol" is. 't Spreekt vanzelf, dat ons Comité niet al leen de predikanten en hunne gezinnen helpt, doch ook de predikantsweduwen en -weezen. Vooral voor hen is in verhand met de belaofeelijk lage pensioenen (meestal slechts op papier, zooals dat-met de predikanten ook 't geval is!), 't leven schier een onmogelijkheid geworden. Hieronder laten wij één uit de vele dankbrieven volgen, welke door ons Co mité in Berlijn werden ontvangen. De brief is gericht aan den voorzitter van ons Duitsche Comité, Pfarrer Lie. Ds. D. J. Bump, en afgezonden door een tach tigjarige predikantsweduwe uit Bruns wijk. Hij luidt: ..Tot mijne onbeschrijfelijk groote blijdschap ontving ik zooevcn Uw groofe gift, en 'zeg U voor de zoo vrien delijke en fijngevoelige toezending har telijk dank. In dezen ontzetttend dure en zwaren lijd tijd, waarin ik met mijn absoluut ontoereikend pensioen steeds in de grootste ellende verkeer, bracht Uw groote gift (f 10 gulden! v. Br.), die gij mij precies op mijn tachtigsten verjaardag toezondt, voor mij dubbele vreugde. Om niet te verhongeren, moest ik 't koopen van brandstoffen nalaten. Om niet te verkleumen hen ik naar bed gegaan en heb geprobeerd, onder'do dekens, met half verstijfde vingers, kousen te breien, wat ik moet doen, om m'n inkomsten te vergrooten. Dat alles hielp mij niet uit den nood. God de Heere vergelde het U en de barmhartige Christenen in Nederland, van wie de „gemeenschap der heiligen" aan land noch volk is gebonden." Van harte hopen wij, dat vele lezers en lezeressen van dit blad ook iets wenschen te doen tot leniging van dezen verschrik- kelijken nood. Vraag IJ eens af, hoeveel onverdiende genade wij nog genieten, ver geleken met het naburig Duitschland. De predikantenwereld daar verkeert in do diepste armoede. Doet, wat Uw hand vindt om te doen naar hel woord van den Apostel Johan nes: „'Zoo wie nu het goed der wereld „ziet zijnen broeder gebrek hébben, en „sluit zijn hart too voor hem, hoe blijft „de Liefde Gods in hem? Mijne Kinder- „kens,i laat ons liefhebben met het woord „noch met de tong, maar met de daad en „Waarheid." Goederen en Levensmidde len wo r d e n gaarne in ontvagst genomen door M e j. H. Riemens, Zoetei'woudsche Singel 93, Leiden, die alles in ééne Zending aan ons Centraal Comité opzendt. Giften in geld kunnen gestort worden per postwis sel, geadresseerd aan onzen Penningmees ter, of op post-giro-rekening 13500 (is girokantoor der Gemeente Amsterdam). Op de strook voor m e d e d e fi ling e n van het girobiljet moet dan worden vermeld:. „Voor Centraal Comité enz. C. 250". Verblijdt ons door Uwe milde gaven! tweede huj's met een zoo volprezene vol- paerdigheijd en- cieraed 't hunner kosten hebben doen opbouwen. BI. 5 „Ik zeg ook hier, wie veragt den dag der Kleyne dingen? Ja ik zeg tot u in het bijzonder; O Gemeynte te Hoogma de, al zijt gij kleijn, ja dér kleijnste onder de duyzenden van ons geestelijk Juda." BI. 31. Niemant uwer is onbewust het ge val dezer Kerke, de oorzaeke van deze on ze plegtige bijeenkomste. Het oude Tem- pel-huys dezer plaetse was genoegzaam als verwoest, immers dus verre door ouderdom en verval niet meer in staet om bequaeme- lyk daer in den dienst onzes Gods te ver- rigten. BI. 33 Was 'de lof dier oude Koningen Cyrus en Darius, om met zoo veel yver aen den opbouw van den Joodschen Tem pel de hand te houden, en uyt dien hoof den haerc namen dus zorgvuldig ter ge- dachtenisse door den H Geest in de rollo der H. Schriften geboekt staeneven zoo zal ook dc wel verdiende lof van de prijs waardige Bouw-Heeren in dezen, de ge- agte naem der Van Kampens en der Tjer ken in zeegening alhier blijven bij de lae- tere nakomelingen. De jooden zeide van die Romeynschen Hoofdman over hondert: „Hij heeft ons volk lief, en heeft zelve ons do Synagoge gebouwt." Dog de Zeediglieyd dier Heeren hier te genwoordig verbied ons meer. te spreken. BI. 36. Deelt de schrijver mede dat hij nog nimmer een Kerk in gebruik had ge nomen „Ik nooyt eene vernieuwe Kerk had ingezegent", Veel min, eenen leeraar ook te gelijk daerindingen die- zelden ge beuren" BI. 36. Deelt de schrijver mede dat Ds. Koning een leerling ,en „een zoon, van eenen myner nabuuren" was. BI. 37 „biddenderwijze" sprak Prof. Fa- brecius ,;Dit vernieuwde en volbragte huys, zij ge heyligd en toegewijd ten dienste van den eenigen waeren en eeuwigen God, Va der, Zoon en H. Geest, die alleen in Zijn Gemeynte hoog is te lieven en te looven, te dienen en te danken tot in eeuwigheyd, amen, God geve bereidwilligheid in het hart, dan zal de offervaardigheid groot zijn! Centraal Comité: G. SPOELSTRA, Voorzitter. H. L. v. BRUGGEN, Secretaris. 2e Keucheniusstr. 8 Amsterdam; J. R. v. BRUGGEN, Penningm. 2e Keucheniusstr. 8 Amsterdam. De Commissie van Toezicht en Advies: G. BAAS Kzn. A.-R. Gemecnter.lid. Ds. W. v. LIMBURGH, Herv. Pred Ds. P. STEGING A Azn. Luth. Pr. Personen te Leiden gevestigd. Mej. P. BrandsEtienne, Heerensingel 11a .Mej. J. C. de Gunst, Volmolengracht 9 Mej. R. Schurink, verpleegster, Acad. Zieken huis Mej. A. W. Star, dienstbode, Noordein de 50 "W. Poeliejoe, Geeregracht 29 Mej. W. de Roode, dienstbode, Voorstraat 44 A. A. de Leng, korpPraal schrijver, Kweekschool voor Zeevaart Mej. A. M. J. Hoekstra, Ha ven 18 P. H van den Born en gezin, Sta tionschef, Stationsplein 2 Mej. Wede. J- BonnetVan der Tuin L. Vrouwenkerksteeg 24 J. L. H. Vossenaar, Oude Vest 85a Mevr. C. G M Koch-Facs, Hyacinthen straat 2 Mtv J W ten Braak, Noordeindc 50 Mej. I. L. •van 't Sant, -Wasslraat 39 J. Breekveldi, Schelpenkade 34 H- Krol en gezin, Hoofd commies ter Secretarie, Acaciastraat 20 Mej. W. Bijster, Hopilal Wallon G. van den Arend, Noordeinde 42a II. A. Kreymbora Maredijk 159 L. de Kraaij en gezin, koop man, woonschip ligpi. Galgenwater Mej. ,E Luiten, verkoopsier, Morsclnveg 54 G Hooijkaas, Pieterskerkslraat 12 Mej. E. C. Kret, winkeljuffrouw, Houtmarkt 7 Mej. R. J. Schuilenherg, dienstbode, Botermarkt 23 W. S. Verboom, elcctricien, Nicuwsteeg 7 B. J. H. Hengevcld en gezin, amanuensis, Var kenmarkt 16 Mej. G Groot, liefdezuster, Hoogewoerd 57 Mej. C. A. MuusseVan Arkel, Utr. Jaagpad 49 J. Meijer en gezin, timmerman, Haarlemmerstraat 211 Mej. M. DijkstraIvoopmans, Hoogewoerd 21 Mej A. H. van dér Mee, Rapenburg 101. Personen uit Leiden vertrokken. Abr. W. J. Hoogendonk, Den Haag, Rem- brandtstraat 83 Mej. M. van Buuren, Tiel, Plein A 158 Mej. H. van der, Steen, Rot terdam, Helmerstraat 21 bij Fiouw Mej. Ghr. van der Voort, Noordwijkerhout, Koïtenbach- straat G 124 H. G. Heerma, Den Haag, van der Werfsfraat 83 Wed. J. van Egmcnd geboren Diobe'n, Alpben aan den Rijn, v. Mau- derloostraat 42 Mej. Br. Horloos, Rotterdam Tollensstraat S9B Mevr. de C'crcqGodia, Den Haag, Weimarstraa 61a Mej. Fl. W. Eriks, Amsterdam^ Smaksteeg 15 A. G. Rn- semeier, Nieuwkoop, B, 113 H. von Essen, Rijswijk Z.-H., Haagweg 79 G. J. Bossers, 's-Gra ven deel, bij de ouders K. B. P. A. J. Peelers, Rotterdam, Allard Piersonstraat 19R J. J. Montijn, Den Haag, Prins Hendrik straat 25 H. P. v. d Tak, Boskoop, Dorp straat 5 G. L. Wijdenos-Spaans, Den Haag, Frankcnslag 133 W. H. Dörr, Apeldoorn, Floralaan 3 W. A. C. Hoogstraten, Den Haag, Vos in 't Tuintje 6 M Sebreuder, Rotterdam, Samuel Mullersttfaat 26 Mej. St. Band, Wecnen, 12e Drasegasse 15 Mej. van Biermutzki, Grefeld, Prinz Ferd.str. 22 H. J. van der Veen, Groningen, J. Israelstraat 83a Mej. G. Cbristiaanse, Den Haag, Bankqstr. 119 r J. A Moock, Rotterdam', Joubertstraat 44 II van Dijk, Oostdingeradeel te Oosternij- kerk Mej. M J Fr. M. Scbreinemakers, Am sterdam, v. Eeghenstraat 10 J. Tromp, Ro!- I er dam,. Boumanstraat 40b Mej. M. J- van Riet, rs-Bosch Graafscheweg 13 Mej. Dick, Amsterdam, 3e Helmerstraat 68 J. Sira, Den Haag, Kalvermarkt 9 Albs, van der Linden, Nijmegen, Kol. Reserve Mej. Gbr. Ivakebceke, Twello, bij dc ouders Mej. G. H. Sons, Bloemendaa!, Bloemend, weg 3 Fr. M. Keuls, Heerlen, Burg. Savelbergstraal 6 Mej. N. van Venetien, Den Haag, Duinoord- weg 2 Mej. A. Denkler, Voorhout, bij Schul- te E. Gorseling, Dieren Geld., Dunkerlaan 8 G. S. A Groenbroeck, Den Haag, Geleen- straat 13 J G Muhlmeijcr, Den Haag, De. Vliegerstraat 48 J. M. Okkers, Oegslgcest, Rpsenlessélaan 13. en verder op bl. 39 „Mijn ziele maekfc groot den Heer, en miin geest verheugt hem in God mynen Zaligmaker (woorden van de Maagd Maria). Looft hem, dankt hem, prijst synen naem, dat hij door sijn© sondérlirige voorzienigheid U dit Huys dus volbragt heeft beschikt, en het herte van andere verwekt van dit voor U te doen. Bl. 41 Herinnert hij dat de vorige leeraar Ds. J. van Couwenhoven groote begeert o had verlangt dit Kerkgevaerte voltrokken ten zien (hij overleed len September 17-29). Bl. -17 Weledele Heeren, hier verbeelendo den Heer van deze vryo grondheerlykheyd te Hoogmade. Bouwlieeren en Begiftigers dezer Kerke. Gij hebt een lcflijk werk ge daan in het opbouwen van dit Tempelhuys en ook een goede keuze in het aanstellen van dezen Nazereër (Ds. Koning) en ver der zich tot hen wendende, zeide: „Ik begin het eerst met U, Weieden Hee ren, bij wie ik zoo even mijn aanspraak eyndigd© God vergelde het werk uwer liefde, het goed© gedaeri aen dit Huys Gods en dit Volk. Hij zeegene mvcledelen verder in uwe persoonen, ook de Eedelo Mevrouwen Uwe Gemalinnen „die ik zio voor mijn© oogen." Daarna volgde de aanspraak tot den Baljuw en regenten van Hoogmade, welk©» ook tegenwoordig waren. En "daarmede was tie ingebruikneming van het Kerkge bouw afgelóopen. Achter deze gedrukte predikatie isnog een vers geplaatst getiteld: „Feestvreugde Geviert ïn de nieuwher- bouwde Kerke ter oeffening, van den her vormde Godsdienst te Hoogmade, door Theodorus Paludanus. Theol. student." (Puladanus geb. te Oudshoorn 2 Juli 1708. Als Kandt. bevestigd te Zuidzijpe 24 Jan. 1732. te Capelle a.d. IJsel 25 Febr. 1742 en daar overleden 7- Aüg. 1759.) P.S. De dichter van dit vers had be merkt dat Hoogmade destijds bijna niet) anders dan langs den waterweg te berei ken was cn noemde het in zijn dichtrege len: ,,'t Waterdorp."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6