Ook Uw belang E. LOEB F\ „DE BAZAR" VARKENSVLEESCH RITMEESTER 3.L0 GERZON STROOHOED 2.L5 2.1° 4!° tsct B Reclame-Pakketten i 1 HET BOTERHÜIS j 11! GERZON Advertentie» J.P.J.C Cadeau! Cadeau! a!sgewoon Groofe Afslag van 05 ALEX J. COPINI - BOTERMARKT 9 1 £12— fiERZAN GEURIGE TAS 2S.20.l5CENTPERItólf Het „Schoenenhuis", Oude Rijn 180 8 ct. 8 ct. DAMESHOEDEN 8 ct. 8 ct. OP VERZOEK 5 U gvoor één Gulden voor één Gulden STOFFEN Crêpon Crêpon imprimé Tussor fmprimé Crêpe Marocain Ceton Shantung Nature! Shantung Couleur Shantung Imprimé Zijden Crêpe Wlarocain Crêpe Maroc. Imprimé Wollen Crêpe Marocain Wollen Cheviot Gabardine Engelsch Tweed 55, 65. 95,. if- 11° 3.7i 4.1° 2.1° 5.1° A. C. DE HEER—JASPERS geven kennis van de geboorte van hun Zoon Leiden, 7 Juni 1923. Plantsoen 105. Met droefheid geven wij kennis van het over lijden onzer geliefde Dochter, Behuwddoch ter, Zuster en Behuwd zuster CORNELIA EERGSHOEFF, in den ouderdom van ,26 jaar. De volle Verzekerd heid des Geloofs, welke haar deel mocht zijn, zij ons tot troost. Namens wederzij dsche Familie G. BERGSHOEFF. J. VERWEY. Voorburg, Nieuwe-Wetering, 3904 7 Juni 1923. E In Jezus ontslapen mijn innig geliefde vrouw CORNELIA BERGSHOEFF in den ouderdom van 26 jaar, na een geluk kige Echtvereeniging van slechts IV2 jaar. De wetenschap dat zij juicht voor Gods troon, sterkt mij in mijn diepe smart. 3903 C. VERWEY. Rijpwelering, 7 Juni '23. is het, Uwe inkoopen In alle artikelen voor Ie doen in het Magazijn BREESTRAAT 161. i«r alle goeder E N desverkiezend op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden. ai TE KOOP AANGEBODEN 2 nog in goeden staat verkee- rende Heerenrijwielen, merken „Burgers", „Gazelle", voor den spotprijs van f35,Te zien: Gasstraat 11. 3915 Adverteeren doet verkoopen. CENTRAAL COMITÉ tot ondersteuning van be hoeftige Predikantsgezinnen in Duitschland. Secretariaat! H. L. VAN BRUGGEN, 2e Keucheniusstr. 8hs, Amsterdam. De ondergeteekende (Naam) (adres en woonplaats) verbindt zich maandelijks vóór den 15en van iedere maand te zullen storten ten behoeve van noodlijdende predikanten in Duitschland 50 Cent. Bovendien wensclit hij (zij) per maand, kwartaal, jaar een extra bijdrage te betalen, groot denJuni 1923. (Onderteekening) Door te strepen wat niet verlangd wordt. EEN FIJN THEEBESCHU8TJE is een DELICATESSE. Dagelijks versch verkrijgbaar in de van ouds bekend© Beschuitbakkerij Karbonade Lappen Fricandeau Filee en Rolllade Versche Worst Gehakt Doorregen Lappen en 75 75 O 80 80 5 70 -EL 70 O 65 60 45 C «»- 55 O 50 JL a> 55 70 c S3 CC Vet gerookt Spek Mager gerookt Spek. Rauwe Reuzel Een ieder die Vrijdag en Zaterdag 5 Gld. besteedt, ontvangt GRATIS een pond Rundvet, een pond Spek of een pond Rookworst. Wie 3 Gld. besteedt, ontvangt een half pond, naar verkiezing. 2JMF** Alle bestellingen groot of klein wor den zonder prijsverhooging thuisbezorgd Beleefd aanbevelend, 3908 DE ONDERNEMER MANDENMAKERSSTEEG 4. Telefoon 2035 - Telefoon 2035 Adyerteeren doet verkoopen. DRAAGT ONZE RECLAME f 1.60 Heeren Ondergoed voor elk Seizoen Sportkousen, Sportfruien, Modeariikeien 8854 as iiiiiiiiiiii:::ii!ii'iiiMiiiiiMuiiiii:ii:iiinnimiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiininn i| li il Ri:<aa*?E - aanbieding |i 1 „Renata", Kindermantel van or. velours lalne.hoof.eh la gesloten te drag kleinste maat.. fl.-st.p.m.- i Voorradig 60'! 10 Stremming der Scheepvaart. Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland geven kennis, dat voor het uitvoe ren van Werkzaamheden aan de Oude Tolbrug over het Rijn- en Schiekanaal te Voor burg het scheepvaartverkeer door die brug zal zijn ge stremd op Donderdag 14 Juni a.s. ingaande des morgens 4 uur tot na afloop der werkzaamheden. 3905 TE KOOP AANGEBODEN: 25 stuks Bollentrezen of bak ken en 50 R.R. Pioenrozen, door C. VAN STEIJN Pz., 7136 Voorhout. verkoopt^ Heeren Bottines a f5,75, Dames Molières f3,1)5, Kinderlaarzen a f 2,25, School- laarzen f3,50, enz. - Wit Linnen Meisjes- Schoenen f 1,50, enz. enz. - Spotprijzensss9 RIJWIELEN. Nog eenige solide 2e hands Heeren- en Damesrijwielen vanaf f35.— en hooger. Een prachtig Jongansrijwiel met nieuwe banden, enz. ERADES' Rijwielhandel, Mo- lensteeg 8, Telef. 2022. Postzegelverzamelaars. Aangeboden tegen elk aan nemelijk bod, verschillende soorten zegels waaronder ge wone en betere, per stuk en per hoeveelheid. Adres: Verver straat 14 C b.d. Haven.'sAvonds na zeven uur. 3909 /.'BR. LÊRÊN DAMES* GËG'ARN. VILTHOED VlLTÉN'JONdE DAMES* HOED, Nappalederm. ge- pr. kwaliteit, In lichte mo- HOED, met gevlochten schulpte rand, ^r-/^ derne kleuren r\C viltgarneiing - -- buitengewoon £n50 en wit, speciale 195 alle moderne Q50 voordeligUprijsI kleurenO VRAAGT ONZE ALGEMENE KATALOGUS I u n li i i n VRAAGT ONZE ALGEMENE KATALOGUS I prima 8 cl. Sigaar SUMATRA Zandblad. Verkrijgbaar bij 3897 HOOGEWOERO 96. HANDEL IN: Lompen, Beenderen, Boeken, Flesschen, Couranten, enz. J. VAN WEEREN Hzn., Korte Kaamsteeg, hoek Zijdgracht, Tel. 1567. Alles wordt kosteloos van huis gehaald. 3696 00000000000000000000Ë [3 onzer geachte Cliënteele zijn wij besloten den L=J verkoop onzer 0 0 0 |q| rg M nog enkele dagen voort te zetten. 3901 jjjj Vanaf heden bij ons verkrijgbaar: 0 Een half pond Deenscho Mélange 35 Cent (vervangt Roomboter). [S] I ons Goudsche Graskaas 16 0 I ons fijne Leidsche Kaas 12 0 I ons prima Rolham 28 0 I ons Haagsche Leverworst 14 0 I ons prima Boterhamworst 15 Een waarde van fi.2J |n| |=j Vanaf heden bij ons te samen verkrijgbaar: nieuwe rijn 49 0 Deze pakketten worden ook aan huis bezorgd EI] TeSefoen 1983. 000000000000000000000 Adverteeren doet verkoopen. 70 cM. breed, alle moderne kleuren, per meter 85, 70 cM. breed, moderne dessins, per meter 95, 85, 70 cn 100 cM. breed, moderne dessins, per meter 1.05, Alle moderne kleuren, 100 cM. breed, per meter 1.65, Prima kwaliteiten, 85 cM. breed, per meter 3.45, 2.75, 25 moderne kleuren, 85 cM. breed, per meter Nieuwste dessins, 85 cM. breed, per meter Alle moderne kleuren, 100 cM. breed, per meter 8.75, 6.90, 5.90, Nieuwste Egyptische dessins, per meter 9.75, 8.75 Moderne kleuren, 100 cM. breed, per meter 3.90, 3.50, Alle kleuren en crème, 140 cM. breed, per meter 130 cM. breed, moderne kleuren, per meter 9.75, 5.50, Voor Sportcostuums, 140 cM. breed, - per meter 5.90, 4.75, j Al onze prijzen zijn per Meier! Uitsluitend prima kwaliteiten Aderverkalking verzwakte hartsterkte. Vraag uitvoerige gratis brochure aan van Dr. W els es gift! vrije hulskuur. 4110 Br. G£k2&aAfaS3 Cc., fis'nheïL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4