Burgerlijke SSand Leiden 7 Juni. Geboren: Johannes PhilippuB z. van. J. P. v. d. Bosch en P. v. d. Vegte Arend Willem z. van J. Zevenhuizen en J. Kra nenburg Andries Hendrik z. van A. II. Korenhof en A. Gordijn Elisabeth d. van J. 0. P. H. Brocaar en. W. Pison Frederilc Gerrit z. van F. J. Scheffer en M. C. E. van Leeuwen Cornells z. van J. Ivapaan en M. 1' Ecluse Hermanns Adrianus z. van J. J. v. d. Reij&en. en 0. Louwrier. Ondertrouwd: J. Kruit jm. 25 j. en H. H. Nicola jd. 24 j. M. Roos jm. 24 j. en W. v. Heusclen jd. 25 j. J. G. J. Ver- heij v. "Wijdt w. 40 j. en C. Roem jd. 23 j. Overleden: M. Mieremet-van Leeu- geknapt moet worden is men 2 jaar huur kwijt. De redactie van het voorstel acht spr. evenwel onbeholpen. lieu ','cors' el wordt sar-go nomen met 12 tegen 2 stemmen,die van dc heereil de Wolf en Koren- 11. Voorstel van B. en W. om afwijzend te beschikken op het verzoek van G. J. Lamfers om verlaging van den huurprijs van de door hem bewoonde noodwoning aan de Aarkade. De heer de Wolf zegt, dat f 3.50 voor een gezin van 11 personen niet is te beta len en stelt voor de huurprijs op f 3.te Stellen. De V o o r z. zegt, dat op andere wijze in deze nooden kan worden voorzien doch afwijking van de huurprijs gaat niet. De heer de Wolf merkt op, dat bij het vorige punt ook wel buiten de huur prijs is omgegaan. Het voorstel wordt verworpen met 9 te gen 3 stemmen die van de heeren Noomen, Koren en de Wolf. 12. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1922. Z. h. st. goedgekeurd. Hierna sluiting en geheime vergadering. UIT DE 9ISEWË SASSENHEIM. Ernstig ongeluk. Hedenmorgen te ongeveer 7 uur had al hier een ongeluk plaats, dat. zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. De autobus LeidenHillegom werd n.l. hij het afrijden van den Warmonderdam door de stoomtram gegerepen en daar de tram vrij snel reed was de hotsing ge weldig. Dc autobus werd opzij geslingerd en sloeg daarna onderst-hoven Gelukkig be vonden zich in dit voertuig slechts een viertal passagiers die, er wonder hoven, wonder zonder ernstige ongelukken af kwamen. Twee der pasagiers werden onder ge neeskundige behandeling gesteld, maar naar wij vernemen bleken hunne kwetsuren niet van .ernstigen aard. De autobus echter weTd. zeer ernstig héschadigg. De „schuldvraag" zal ook hier wel niet gemakkelijk zijn op te lossen. Wel echter kan gecolfttateerd, dat de afrit van den Warmonderdam zeer. gevaarlijk is en dat het voor aulo's bijna noodzakelijk is, voor de rails over te steken stil te staan en zich van de veiligheid van den weg te overtuigen. Opnieuw is nu weer gebleken hoe drin gend noodig het is, dat het kreupelhout dat zich hier langs den weg .bevindt, en het uitzicht belemmert, wordt verwijderd. Naar wij vernemen is de autobus legen dergelijke ongevallen verzekerd. Door goed weer begunstigd gaf het Christelijk Muziekgezelschap „Crescendo" gisteravond een uitvoering in de Overplaats. Vroolijk klonken de loonen van de inu- zipk door den stillen avond. Door het publiek dat dergelijke uit voeringen zeer op prijs stelt werd met belangstelling geluisterd. Met genoegen kan worden geconsta teerd dat. het gezelschap goede vorderin gen maakt en dat het met „Crescendo" steeds crescendo gaat. B u r g e r 1 ij k e S t a n d. G e- boren: Marinus z. van C. Glaring en M. van der Schrier. Elizabeth Caroline Ma ria d. van J. v. d. Zgc en J. C. M. van den Bergh Theodoras Johannes z. van E. J. v. d. Poel en J. J. P. de Zwart Anna .Maria Petronella d. van P.;C. de Zwart en J. C. Parson Petrus Josephus Amoldus z. van A. P. vap Rijn en J. H. Weijers Cofnelis z. van R. v. d. Slot en M. C. van Elk Hendrikus Marinus z. van H. Zee straten en M. G. J. Wouters. Gehuwd: Dirk Sophidus -van der Bent 25 j. en Anna Vis 24 j. Overleden: Cornells Langelaan 58 j., echtg. van M. van Tol. Ingekomen: A. J. Schunseleur, Hoofdstraat 258 van Enschede C. Sclira- ma, Hoofdstraat 124 van Zoeterwoude G. Yerdegaal geb. Ypma, Rijksstraatweg 15 van Amsterdam S. C. Sclirama géb. van der Aar, v. Heemstrastraat 12 van Alkemade J. B. Roos, Elorisschouten- straat 11 van Gouda W. Voors, Wester straat 4 van Sleen. Vertrokken: J. Heemskerk van Klinkenberg 13 naar Noordwijkerhout J. F. G. Mulder en gezin van Julianalaan 10 naar 's-Gravenhage J. M. van Gogb, geb. do Bruyn van Hoofdstraat 113 naar 's-Gravenhage A. van der Bent, geb. .Vis van Hoofdstraat 225 naar Warmond J. G. Mali van Hoofdstraat 164 naar Oegstgeest Mej. C. van Ginhoven van Nieuwe Haven 17 naar Lisse Mej. G'. •- Langeveld van Hoofdstraat 113 naar Lisse HAZERSWOUDE. De héér A. N. v. Exste?r, bij deonlangs gehouden verkiezing tot lid van den Raad gekozen, heeft voor zijn benoeming bedankt. De he e r G. Ballering alhier heeft ondervele blijken van belangstel ling liet feit herdacht, dat hij een halve eeuw als koorzanger der R. K. Kerk heeft gediend. De Godsdienstoefeningen in de Ned. Herv. Kerk zullen evenals in de Geref. Kerk a.s. Zondag aanvangen te half elf en half acht. Door de Ve r e eni g.i n g „Ziekenverpleging"werd alhier een ver gadering gehouden. Een circulaire,onder •de ingezetenen van Hazerswoude en Koudekerk verspreid, had het gunstig re sultaat dat nu reeds 806 gezinnen uit de heide gemeenten als contribuant tot de vereeeniging zijn toegetreden, omvatten de ongeveer 4000 personen. Evenwel is meerdere deelname wenschelijk. Voorna melijk uit de gegoede klasse zal de con tributie blijven op het peil, waarop het aanvankelijk is gebracht, n 1. op 4 cent per week voor personen hoven 15 jaar en 1 cent voor personen beneden 15 jaar.. Voor de betrekking van bede voor de vereeniging hebben zich 80 sollicitanten aangemeld. Door de afdeeling van de 'Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd in tegenwoordigheid van den zuivd- consulent, den heer Huisman, van Gouda, examen afgenomen voor het melken op de landhoeve van de firma Voois en v. d. Lelie alhier.. Diploma's werden uitgereikt aan J. v. Dorp Jzn. 190 en 123.3/12 punten; A. Th. Kooy 184.10/12 en 123 p.; H. H. Stra- ver 185.3/12 en 120 p.; D. Ruys 179.9/12 en 115.6/12 p.; H. Angenent (Woubrug- ge) 176.9/12 en 114.4/12 p.; Het vereische aantal punten bedroeg 147 en 108 punten. Door het Bestuur van den Ambachtpolder zal op Dinsdag 19 Juni schouw worden gehouden over alle brug gen en kunstwerken in dien polder ge legen. Predikbeurten. Ned. Herv. Kerk. Zondag voorm. half elf en nam. half acht Ds. Luuring. Geref. Kerk. Zondag voorm. half elf en nam. half acht den Wel.Eerw. Heer J. v. d. Spek, candidaat te Voorburg. Burgerl. Stand. Onderbouwd: J. D. Vos jm. 24 j. en M. A. Lindhout jd. 24 j. Gehuwd: C. v. Klaveren (Rijnsburg) 29 j. en J. v. Aalst 26 j. A. de Goede 26 j. en A. v. Velzen 26 j. J. Boger- man 26 j. en C. G. Keyzer 22 j. G. W. Jochem 30 j. en M. v. d. Vaart 29 j. BOSKOOP. De volg en dc verloren voor werpen zijn terug te bekomen: 1 konijn, bij "W. C. Verhakel, Voorbode, 1 duimstok en 1 schoolétui. met inhoud, politiebureau. Zondag lOJunid e s v.m. half 10 uur en namiddag 6 uur hoopt voor de confessioneele vereeniging in het gebouw „Salvatori" op te treden ds. Tuiustra, uit Amstelveen. In de Geref. Kerk. v.m. half 10 en n.m. G uur cand. v. Kapel uit 's-Gravenhage. KATWIJK AAN ZEE. Gistermorgen trof het huis gezin van den arbeider D. een zeer droe vige slag. Het 4-jarig zoontje dat op straat aan bet spelen was werd plotse ling onwel, zakte ineen en overleed. Men kan zich den toestand der ouders inden ken. Een tweetal kinderen van hier respectievelijk van 8 en 9 jaar waren gisteren in het -duin verdwaald geraakt. Laat in den avond werden zij nabij Sche- veningen door de politie onder dak ge bracht en den volgenden, dag weder naar hun ouderlijke woning teruggebracht. De kustvisschers hebben deze week veel visch aangebracht vooral gisteren hebben een drietal mooie besom mingen gemaakt. ALPHEN AAN DEN RIJN. In het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente alhier had een samen komst plaats, uitgeschreven door de ker keraden der Ned. Herv. en Geref. Kerk, waarin de belangen der zending in Suri name werden bepleit. De éénige Nederlandsche zendeling der Broedergemeente, de heer Bielke, trad als spreker op. De ter zake kundige spreker schetste in een keurig gedocumenteerd betoog de moeilijkheden der Suriname-zending en de rijke zegeningen Avaarop kan worden gewezen. Met de depreciatie der Duitsche. geld waarde wordt het zendingswerk, dat hoofdzakelijk uitging van de Duitsche Hernschutters, bedreigd. Waar Nederland nooit iets gedaan heeft en het toch betreft de geestelijke welvaart van onze meest Nederlandsche kolonie, werd er op aangedrongen, dat Nederland zijn eeréschuld zal voldoen. Ds. Schouten, die den spreker inleidde en Ds. Veldhoen, die het slotwoord sprak, drongen op gro-ote milddadigheid en of fervaardigheid ten aanzien van dit werk aan. De gehouden collecte bracht de mooie som van ruim f 356.op. Jljsw NOORD WIJK AAN ZEE. De eerste log.g ervan dé Noordwijksehe Reedcrij de „Noordwijb 1" is binnengekomen met twaalf last ha ring. NOORDWIJK. V aandag komen hier pl.m. 40 kinderen ter verpleging aan uit het Roergebied. VALKENBURG. Gisteren werd het eenig overgebleven gebomvtje van de vroegere pan- en' tegelfabriek van wijlen den heer v. Oordt, nog afkomstig van Avijlen den heer v. Alsche, thans eigendom van den heer Maarten Bruesee te Rijnsburg afge slagen in het „Wapen van Valkenburg", alhier, doch zonder eenig resultaat. Perceel I, het vroegere machinehuis, thans krijtfabrïekj kantoor enz., groot 19 Are 14 c.A., stond in bod (met de verboo ging inbegrepen) op f 6000.Perceel II, teelland daarnaast, groot 17 Are 57 c.A, stond in bod op f 1000.Perceel III, ook teelland naast het vorige, aan den Rijn, groot 24 Are, in bod op f 1500. Noch een der perceelen afzonderlijk, noch alle drie in combinatie, werd afge mijnd, en ten slotte Averd ook geen der perceelen gegund. VOORSCHOTEN. Voor een zeer gering publiek sprak Woensdagavond in het lo kaal der R. K. Volksbond, de heer L. v. •Pelt^ van Schiedam, over de Bijzondere VrijAvillige Landstorm. Gezien het kleine aantal aanwezigen stelde spr. voor dat allen zich in kleine kring zouden groepeeren, waarna hij op aangename wijze een kijkje gaf op de or ganisatie van den B. V. L. Hoewel deze in verschillende takken is verdeeld, wensch te spr. dezen avond alleen te bespreken de „gewone" bijzondere landstorm, met ter zijdestelling der motor-, spoorweg- en an dere afdeelingeh. Deze, aldus spr., is ont staan in mobilisatietijd uit degenen die zich vrijwillig opgaven ter verdediging van vaderland en Koningin, heeft vooral na de bekend® Novemberdagen ia 1918 verschil lende wijzigingen ondergaan, zoodat ont staan is een organisatie van manschappen die, uit militairen dienst komende, zich vrijwillig beschikbaar gesteld hebben tot handhaving van het wettig gezag in tijden van revolut.iegevaa r. Deze organisatie moet zoo sterk moge lijk gemaakt en van de 50000 aangeslotenen zag spreker er gaarne 150000 gemaakt-.'Dit kan alleen als allen overtuigd worden van hun plicht in dezen als vaderlander in een tijd waarin het rcvolutiegevaar ver van denkbeeldig is. Spr. wees er op dat allen die nog onder militieverband staan en gezag en regeering willen steunen zich aan moeten melden bij den landstorm. Alleen zij die niet in mili tairen dienst geweest zijn of de militaire verplichtingen geheel achter den rug heb ben beliooren bij de burgerwacht, die spr. in dat geval sterk aanbeveelt. Door het houden van schietoefeningen en wedstrij den zal de animo vergroot en de kame raadschap versterkt worden. Nadat eenige vragen door spr. beant woord waren, gaven 'enkelen zich als lid op, die zich bereid verklaarden mede te werken tot verhoogïng der belangstelling in deze zaak van betekeenis. Jammer dat deze vergadering, waarvan de gezeligheid verhoogd werd door de uit stekende muziek van een vioolclub, niet door meerderen werd bezocht. Dit zou het werk der plaatselijke commissie zeer ver gemakkelijkt hebben. Hij hoopt echter dat velen hun verzuim van dezen avond goed zullen maken door zich alsnog als lid op te geven of inlichtingen in tew innen, zoodat spoedig overgegaan kan worden tot organiseeren van geambieerde schiet wedstrijden. Het adres hiervoor is bij' den heer A. Pos, Leidscheweg 155, Welke als secr. der plaatseh commissie en leider' der afd. Voor schoten optreedt. WOUBRUGGE. Eefl drietal leden van het comité voor den Historisclieh optocht hebben zich van hun taak gekweten en de vorstelijke personen vanaf 1572 tot 1813 met hunne voornaamste tijdgenooten op papier gebracht, saam ingeveer 130 perso nen, waaronder ook de vrouwen, te voet, te paard of per wagen, welke in zeven groepen zullen worden voorgesteld. In het feestprogramma zal van ieder de zer personen zooveel mogelijk een histori sche beschrijving worden gegeven. Indien onze schoone vaderlandsche ge schiedenis uit die tijdperken eens worden herlezen en onze jongelieden een studie boek daarover raadplegen, zal him genot op den feestdag grootcr zijn. Kleeding, wapens enz. zullen weder zoo getrouw mogelijk worden nagebracht. RTJNSBURG. Burgerlijke Stand. Ge boren;: Gijsbertus Alphonsus z. van G. T. den Dubbelden en Th. A. Kriek Ger- ritje d. van C. van Egmond en N. Heems kerk Catharina d. van R. W. van den Burg en T. Jongkind Teunis z. van C. van Delft en C. S. Kralt Willem z. van N. Hogewoning en P, van Egmond Jan z. van G. van Delft en J. van der Meij Samuel z. van A. Heemskerk en G. Star Wijna d. van G. van Vliet en A. Bloe- mendaal Adrianus Oornelus z. van N. Ouwersloot en C. Durieux Janna Dina d. van F. Bosman en T. H. Oudshoorn. Ondertrouwd: J. Driebergen jm. 25 j. en J. Clir. Glasbergen jd. 23 j. D. Schoneveld jm. 26 j. en B. Molenaar jd. 24 jaar. Getrouwd: F. Bosman jm. 2% j.- en T. H. Oudshoorn jd. 18 j. Overleden: Willem Oudshoorn 70 j. Lelenh kind van J. Glasbergen en M. C. Zandbergen. lüeEZ®3S!3EÜ pju&ten verantwoordelijldTeid der Redactie) De 3-Ociober-Optocht en nog wat! Zoo heeft dan gisterenavond alweder de Vergadering plaats gehad, waar de be langstellende Vereenigingen en personen zich hebben kiinnen aanmelden voor deel neming aan den a.s. Optocht Intocht van Willem, Prins van Oranje, binnen Brussel^ den 23ste Sep. 1577 en het dient gezegd: de animo bleek niet te zijn verzwakt; integendeel, op méér dan 200 plaatsen \yerd zoo aanstonds beslag ge legd. Dit is een hoopvol teelten, want hoe grooter de keus voor de Optocht-Commis sie is, des te gemakkelijker, de rollen zoo goed mogelijk in to deelen, en wanner het weer op 3 October a.s. weder is als de laatsto jaren, dan belooft deze Optocht met Open Luchtspcl zéér zeker in belang rijkheid en kleurenpracht niet onder te doen voor zijn voorganger. Vooral het Open-Luchtspel kan en zal een zeer inte ressant schouwspel worden. De Vereeni gingen en personen, die willen medewer ken, en zich nog niet opgaven, haasten zich en melden zich spoedig bij den Se cretaris der Optocht-Commissie, den heer Vlieland, Nieuwe Rijn 50. Ten slotte iets anders, en wel een klacht! Een klacht, hoe ongaarne ook geuit, deck waartoe helaas gegronde aanleiding bestaat. Vooropstellend, dat iedereen in Leiden wel zal toegeven, dat een Bestuurs functie der 3-October-Vereeniging geen sinecure is, en desondanks het Bestuur van de leden toch niet veel vraagt of vergt, stel ik daar tegenover de wijze, waarop, vele leden meenen te mogen han delen ten aanzien van het voortdurend uitstellen van betalen hunner luttele con tributie, en vraag ik mij werkelijk af: Hoe is het mogelijk en hoe kan het be staan? U zoudt werkelijk „paf" staan, indien onze penningmeester U eens inza ge gaf van de tot 3 maal toe geweigerde kaarten. Daaronder zijn gegoede ingeze tenen, vele winkeliers met flinke zaken. Met allerhande onnonzele uitvluchten en gezochte redenen wordt steeds maar uit gesteld en verzoekt terug te komen. Nu is mevrouw niet thuis, dan is het geen be taaldag, een andere keer „het is nog lang geen 3 October, enz., neen, het is werkelijk te mal, het is onbegrijpelijk. Men bedenke toch, wat dit voor den pen ningmeester een ontzaggelijk werk geeft, daargelaten nog, hoe 't vaak op diens stemming werkt. Hiertegen moet een zacht protest worden geuit en ieder gedónke het bekende spreekwoord: „Wie de schoen past, trekke hem aan!" Ik vlei mij, dat velen dit zullen over denken, en in den Icortst mogelijken tijd hu verplichting tegenover, de 3-Oct.-Ver- eeniging zullen nakomen, en de Lidmaat- schaapskaart zullen afhalen bij den Pen ningmeester, Breestraat 93. 'n Kleine moeite. Voor onzen Penningmeester een groot gemak! Der Secr. der 3 Oct.-Ver. ACAPEMIE-MIEUWS LEIDEN. Geslaagd \roor het candi- daats-examen in de rechten Mej. E. J. Schouten te Den Haag en Mej. E. Cramer te Rijswijk (Z.-H.); Candidaats-examen Indisch recht de heeren K. Hubenet en O. A. Gobius beiden te Den Haag; Doctoraal examen rechten de heer M. C. A. ten Doesschate te Den Haag; Na verdediging van een academisch proefschrift, getiteld „Versuch einer Ge- sckiclite des Geniebegriffs in der Deut- schen Aestkiek des 18 Jahrhunderts van Gottschcdd bis auf Lessing" (1 Band) werd heden bevorderd tot doctor bij de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte de beer Her mann Wolf, gebofen te Keulen, wonende te Amsterdam. De Geneeskundige Staatscommissie be vorderde heden tot arts den heer F. C. Swart te Utrecht; tot semi-arts Mej. M. A. Wamsteeker te Leiden en den heer M. W. van den Berge te Den Haag. Geslaagd voor het Candidaats-examen in do rechten de heeren A. Slotemaker le Den Haag en J. C. Maris te Arnhem. TELEGRAMMEN Brand op een oorlogsschip. PARIJS, 8 Juni. (V. D.) Gemeld wordt, dat er een hevige brand heeft ge woed op 't Fransche oorlogsschip „Cour bet", ten anker liggend in de haven van Oran in Algiers. De vrees was zeer groot dat de vlammen het kruitmagazijn berei ken zouden. Doch de bemanning van het schip slaagde erin om na 7 uur van harden arbeid het vuur meester te worden. Treinbotsing in Spanje. MADRID, 7 Juni. (V. D.) Op de lijn ValenceBarcelona heeft een treinbotsing plaats gehad. Er zijn 2 dooden en 9 ge wonden. Spionnage-complot te Presburg. PRAAG, 7 Juni. (V. D.) Twee hon derd personen onder wie een aantal com munisten zijn onder bewaking gesteld in verband met de ontdekking van een spion nage-complot te Presburg, melden de bladen. Lord Balfcur. LONDEN, 8 Juni. (V. D.) Gemeld wordt, dat lord Balfour ernstig ongesteld is Mr. Zimmerman terug te Weenen. BERLIJN, 8 Juni (V. D.). De commis saris-generaal mr. Zimmerman is uit Lon den naar Weenen teruggekeerd. Het einde der onderhandelingen over de Volkenhonds leening aan Oostenrijk is spoedig te ver wachten. 275 Cobam et f435; en SCH. 49 Martina met f317 aan besomming. üftARtCTGERICHTE® Hisscherijbepichten. IJM UI DEN, 7 Juni Heden kwamen van do trawlvisscherij hier aan den afslag de stoomtrawlersIJM. 134, Gerberdina Johanna met f 2162; IJM. 187, Derika IX, met f1977; IJM. 119, Mies en Truus, met f3195; IJM. 34, Anna, met f91; IJM. 46, Helga, met f 1613; IJM. 326, Hibemia, met f2202; IJM. 330, Mario Anna Klein, met f2862; IJM. 40, Calabria met f2263; IJM. 110 Meadows met f1627; IJM. 10 Jacque line Clasine met fv7; HH. 66 met f1511; HH. 152 met f2256; HC. 103 met f2013; HC. 117 met f1814; PG. 17 met f2926; en de zeilloggers: KW. 35 Hilland VII met f553; KW. 49 Dirk met f429; KW. 69 de Vrouw Jannetje met f369; KW. 144 Wil- helmina V met f471; KW. Comelis Mari nus met f609; Voorwaarts met f 767; KW. 53 Jacoba met f 268; KW. 74 Katwijk aan den Rijn III met f656; SCH. 4 Prins Hen drik met f325; SCH. 60 met f340; SCH. LEIDEN, 8 Juni. Veemarkt. Aangevoerd: 610 Runderen, 201 Kalveren, 261 Schapen. Stieren 160480; Kalf- en Melkkoeien 225 545; Varekoeien 170325; Vette Ossen en Keeien 250580, schoon a. d- haak 0.90 1.18; Vette Kalveren 75175, schoon a. d. haak 0,951,70; Nuchtere Kalveren 8-24 Vette Schapen 5462, schoon a. d. haak 0,840,92; Lammeren 1331; Magere Varkens vcior Fokkerij en Londen 3070, per Kg. levend gewicht 0,700,74; Biggen 18—29; Paarden 150—275; Bokken of Geilen 314. Kaas. Aangevoerd 182 partijen. Besteed werd voor: le soort Goudsche kaas 2de soort idem 4449, 1ste soort Lcidscha kaas 5358, 2de soort idem 4050 per 50 Kg. Handel voor Goudsche en Leidsche kaas matig. Aan de StadsAvaag gewogen: 136 partijen, 5756 stuks, 47873 Kg. ROELOFARENDSVEEN, 8 Juni. Veiling. Sla 0,805.50 per 100 krop; Peen 6 cent per bos; Aardbeien 1327 cent per pond; Peulen' 5,104.50 per 10 Kg. Doorsneeprijs van 7 Juni met aftrek van veilingskosten: Peulen 5.50. DELFT, 7 Juni. Vee. Vette Koeien le kAv. 30O—500, 2e kw. 200—300; Kalfkoeion le kw. 300—475, 2e kw. 226—300; Va-ir- koeden le kw. 250—350, 2e kw. 150—256; •Schapen met Lammeren 4570; Magere Varkens 1870; Nuchtere Kalveren 14 30; Weilammercn 1424; Biggen 1226; Paarden 150400; Rund\deesch per ki'.o 1.251.151.Aanvoer: 215 Runderen, 9 Paarden, 3 Vette Kalveren, 274 Magere Kal veren, 471 Schapen of Lammeren, 465 Varkens, 707 Biggn, 18 Geiten of Bokken. Boter. Aanvoer 193/8 en 8/16 wegende samen 3980 kilo. Prijzen 1.702.per Kg. UITHOORN, 7 Juni. Kaas. Op de kaasmarkt' waren aangevoerd 160 partijen. Prijs Goud-ene laas 1ste soort 4852; 2de soort 4343; Zwaardere 48—54; Rijksmerk 4955. Handel kalm. ZOETERWOUDE, G Juni. Vc-iiing Zorg en Vlijt. Aangevoerd 1300 kipeieren 5,606, en 90 eendeneieren 6,50^-6.80 per 100 stuks. Z0ETERP><!EER, 7 Juni. Eierenveilmg. Aan gevoerd 8053 stuks. Prijzen kipeieren 5,80 6,70 en Eendeieren 6.25 per 100 stuks. LEEUWARDEN, 8 Juni - Kaas. Sleutelkaas f 0.40- 0.59. Nagel kaas f 0.23 - 0.35 Gouda Kaas f 0.22-0.66, Edammer Kaas f0.340.85, Comrrhsrie f156. Aangevoerd 66657 KG. Boter. Fabrieksboter f 1,15—1.60 p. KG. Aanvoer 40/3 175/6 stukken. QFFICIEELE BEÜRSNOTEER V.K. Nederland 1923 6Nederland 1922 1011 K •027/1G 10'2V8 96Vm S9 1CCIS/,C 891/, 4»/s ■V, 1G7V2 2191/t 65 117 f i° J l-Va v 461 V l 373 l SU/s 147 5°fo Nederland 1919 Nederland 1917 Ned. O.-L, obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rud. 1906 frs. 500 5 Rusl. 1910 Jrs. 500 VA Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Ccntr. Suiker Jurgeus A Jnrgens B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide e-n Leather Am. Smeltine en Ref. G4i/S Anaconda copper 94Vj Centr LeatbeT Studebaker 118i/g U S Steel gew. Coicpania 111/2 Handelsver. A'dam. 464 Bordtsche Petr. 860 Oerons. Holl. Petrol. Koninklijke Olie SSOi/^ Orion 31 Amsterdam Rubber Heli Bat Rubber Koloniale Rubber SeTbadjadi Holland Amerika lijn a TToll. Sloomboot Kon. Roll Lloyd Kon Pakctvaart Hl cvhnpnvonr' Unie H"> Rott. Lloyd124i/o Kon Ned Stoomboot 139 I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a hi/4 TMi-Rfltnvïa T,t>aV- -jOo1/. tv'; rvii,-.-- *ti! -vJ H. IJ S. MB obl. 514 97 i/s H.IJ.S.M obl. 1900/'12 4 87 Mij. I. E. t. S. S obl. 5'/. Mobipon Tooeba lböVj Erie common Kansas Htv Southern 21Vi6 Mifeonr"" TT?*i«:n-5 Teras South. Pacific Union Pacific Geld prol. 33'4°/0 Wisselnotoeringen (Amsterdam') V. Zicht. Londeu 11.7£1/4 8 Berlijn O.OO84 Parijs K' 26 41V4 Bru8eel 14.151'2 HG. i 121/1 Zurich Weenem Rome Madrid Kopenhagen Christïania Stockholm New-York 45.92V. 'H)35Va l 11.90 j 33.-5 J} 40.30 <2.60 67.80 8] 2.547/g '1 Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor- gen van 8 Juni 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te Dc Bildt. Hoogste Barometerst.770.5 Karlsruhe, vj Laagste Barometerst.: 737.0 Vestmanocr. Verwachting tot den avond van 9 Juni Meest matige, wellicht tijdelijke krach j tigc Zuidelijke tot "Westelijke wind, zwaar-J bcAVolkt tof betrokken, waarschijnlijk eenig# J regen, aanvankelijk iets zachter?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3