A. WAALS Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt J8, tel. 1225, is ZATERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.19 en f 0.30, SCHOL a f0.19 en f0.30, KABEL JAUW a f 0.40 en TARBOT a f0.60 per pond. - J. G. VAN DER LIP, "Weth. loco-Burgemeester Leiden. 8 Juni 1923. AGENDA. VRIJDAG, 8 Juni Leiden. Tentoonstelling vervaardigde voorwer pen, Ambachtschool. Geopend van 912 uur en van 24- uur. ZATERDAG 9 Juni. Leiden Tentoonstelling vervaardigde voorwer pen, Ambachtschool. Geopend van 912 uur en van 24 uur. lederen Woensdagavond van 81/s uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenechuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 4 tot en met Zondag 10 Juni waargeno men door de apotheken van de H.H. G. F. Reyst, Steenstr. 35, telef. 136 en A. J. Donk, "Doezastr. 31. telef. 1313. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. toepassing dezer wet al naar gelang van do verscheidenheid der omstandigheden van de individueele personen voor dezen niet steeds dezelfde beteekenis zal heb ben, ligt in den aard der zaak. De onder scheidene bedenkingen, die in het Voorloo- pig Verslag worden gemaakt met betrek king tot de overgangsbepaling voor dö zittende Kamerleden schijnen der regee ring niet gegrond. Eén punt behoeft echter naar him oor deel alsnog verbetering: volgens het ont werp wordt namelijk bij de berekening van het non-activiteits-tractement, even als bij de bepaling der aanspraken bij eventueel ontslag na het einde van het Kamerlidmaatschap, de laatstelijk in het ambt genoten wedden in aanmerking ge nomen. Zoodoende zoude voor de zittende Kamerleden, die op non-activiteit zijn ge steld vóór de algemeeno salarisherzienin gen van 1918 en 1920, het salaris van de vóór 1918 geldende regelingen maatgevend zijn. Zulks schijnt bij de inmiddels tot stand gekomen ingrijpende herzieningen der salarissen kwalijk te verdedigen. De overgangsbepaling is daarom aldus aange vuld, dat voor deze gevallen met de wij ziging der salarisregelingen zal worden rekening gehouden. jStÜlTEfjgLflESD DE NIEUWE DUITSCHE NOTA. De inhoud. In Frankrijk en Engeland. Zoo is dan gisterenmiddag de nieuwe Duitsche nota aan de geallieerden over handigd. Om des plaats wil volstaan wij lieden met het weergeven van den officieelen inhoud: 1. De Duitsche regecring heeft na een zorgvuldig en gewetensvol ingesteld on derzoek royaal doen weten, wat, volgens har meening, Duitschland in staat is ter zake van het herstel to praesteeren. Zij zou niet oprecht handelen en ook het pro bleem geen stap nader tot zijn werkelijke oplossing brengen, indien zij, om tijdelijk de politieke moeilijkheden van het oogenblik bij bij te leggen, meer zou willen beloven, dan, naar haar meening, het Duitsche volk met inspanning van alle krachten in staat is te vervullen. Echter, de kwestie van de Duitsche prestatie-capaciteit is een vraagstuk van feiten, waarover mogelijkerwijze verschil lende meeningen kunnen bestaan. Duitsch land weet zeer goed, dat liet onder de huidige omstandigheden uiterst moeilijk is tot een zekere schatting te komen. Daarom verklaart de Duitsche regee ring zich bereid om, wfit het bedrag en de wijze der betalingen betreft een beslissing van een internationale en onpartijdige scheidsrechterlijke uitspraak te aanvaar den. Men zou zich geen sterker bewijs van den goeden wil, welke Duitschland in het herslelvraagstuk bezield kunnen voorstel len. De Duitsche regeering is bereid om alle documenten en gegevens over te leggen," noodig voor eon juiste beoordeeling van do Duitsche prestatie-capaciteit. Indien het gevraagd wordt, zal zij volledig ken nis doen nemen van de financieele gestie van den staat en zal zij alle inlichtingen, welke men wenscht, verschaffen over de hulpbronnen der Duitsche nationale eco nomie. 2. Do Duitsche regeering heeft de uit gifte van groote leeningen voorgesteld om zoo spoedig mogelijk aanzienlijke bedra gen te kunnen storten aan de mogendhe den, welke recht hebben op herstel. Zoo lang echter zal blijken, dat de uitgifte van leeningen, welke in groote bedragen loo- pen, niet uitvoerbaar is, zal de Duitsche regeering er ook in toestemmen, dat de globale som van het kapitaal door een sys teem van jaarlijksche prestaties vervan gen wordt. 3. Daar de geallieerde regeeringen er op staan, dat zij nu reeds gedetailleerde aanwijzingen krijgen inzake de keuze en de modaliteiten der door de Duitsche re- geeTing in overweging genomen waarhor- gen, stelt de Duitsche regeering voor do ■uitvoering van het definitieve herstelplan volgende waarborgen voor: De spoorwegen van het Duitsche rijk met al hun eigendommen en hun inrich tingen zullen van de rest der rijksgoede ren afgescheiden worden en hervormd worden tot een speciaal goed. dat in zijn ontvangsten en zijn uitgaven onafhanke lijk zal zijn van het algemeen heter be heerder financiën en zijn eigen adminis-» tratie zal hebben. De administratie der rijksspoorwegen zal 10 milliard goudmark aan obligaties uilgeven. Deze obligaties, die zonder ver wijl op het speciale goed zullen worden in geschreven als waarborgen van den eer sten rang, zullen vanaf den lsten Juli 1927 5 rente opleveren en. zullen bijge volg een jaarlijksche prestatie verzekeren van 500 millioen goudmark; b. Om een tweede jaarlijksche prestatie van 500 millioen goudmarken vanaf 1 Juli 1927 te verzekeren, zal de Duitsche regeering onmiddellijk de geheele Duit sche economie, industrie, banken, handel, verkeer en landbouw verplichten tot een waarborg, welke zal ingeschreven worden voor de som van 10 milliard goudmarken als waarborg van den eersten rang op het onroerend industrieel, stedelijk landbouw en bosch-eigendom. De 500 millioen gouden marken der jaarlijksche prestatie zullen indirect gehe ven worden in liet kader van een alge- meene belasting, die ook de andere eigen dommen treft of wel direct van de eind producten; c. Bovendien zullen als zekerheid en waarborg voor de jaarlijksche betalingen gesteld worden de douane-rechten op de luxe-artikelen, de verbruiks-belastingen op tabak, bier wijn en suiker en de in komsten van het alcohol-monopolie. De bruto-ontvangsten dezer douane rechten en verbruiks-belastingen, welke de laatste jaren voor den oorlog gemiddeld 800 millioen goudmarken in ronde cijfers opbrachten, zijn tengevolge van het ver lies van grondgebied en bevolking en ook wegens vermindering van het verbruik, met drievierden gedaald. Zij zullen ech ter weer automatisch stijgen met de sa neering van het economisch leven. Om te besluiten meent de Duitsche re geering met nadruk op het volgende te moeten wijzen: In een. zoo breede en zoo zeer gecompli ceerde kwestie zullen geen beslissende re sultaten verkregen kunnen worden door uitsluitend schriftelijke uiteenzettingen, doch. slechts door mondelinge onderhan delingen aan de conferentie^tafel. De betale'ngs-capaciteit van Duitschland hangt af van den aard der oplossing, welke aan het geheel van het probleem gegeven wordt. De methode der betaling kan slechts go regeld worden door een rechtstreeksche bespreking met hen, dia er recht op heb ben. De vaststelling van de details der ga ranties vcreischt de medewerking van hen, voor wie dezo garanties moeten die nen. De oplossing van al deze kwesties ver- eisclit mondelinge onderhandelingen. Duitschland erkent zijn verplichting om te herstellen. De Duitsche regoering her haalt haar verzoek om een conferentie hij een te roepen, teneinde besprekingen to voeren om de beste middelen van deze verplichting na te komen. De Duitsche nota was vergezeld van een begeleidend schrijven, waarin de Duitsche regeéring mededeelt, dat zij om alle moge lijke hinderpalen uit den weg te ruimen, die de voortzetting der gedachtenwisseling zouden kunnen belemmeren, zich in haar nieuwe nota beperkt tot de in de nota der geallieerden van 2 Mei naar voren ge brachte punten. Verder zegt het schrijven nog, dat deze nieuwe voorstellen zullen worden over handigd aan de Vereenigde Staten, België, Frankrijk, Engeland, Italië en Japan. De indruk te Parijs. Zooals van te voren te verwachten was is men in Frankrijk niet content. Er wordt van gezegd: In officieel kringen te Parijs noemt men de nieuwe nota onaannemelijk en zelfs belachelijk. Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk, dat op de nota nog geantwoord zal worden. In de omgeving van Poincaré houdt men het er meer voor, dat men zich zal bepa len tot de notificeering aan Berlijn van do besluiten van Brussel. En zoo Engeland en Italië mee willen doen om aan het Duitsche rijk te zeggen, dat geen voor stellen onderzocht zullen worden, zoolang niet de weerstand in het Roergebied op houdt, dan zal men zulks zeer op prijs stellen. Maar men is van oordeel, dat zulks niet door Parijs gevraagd kan wor den, doch dat het aan Rome en Londen is om in dat geval voorstellen te doen, die tot een gemeenschappelijke bespreking zouden kunnen leiden. Het eerste punt, dat vooral de nota af- wijsbaar maakt en dat haar in het bij zonder onaannemelijk maakt, is, dat de herstelcommissie zou worden afgedankt als lichaam om de betalingscapaciteit van Duitschland vast te stellen en plaats zou moeten maken voor een internationaal or ganisme. Te Parijs heeft men daar nooit van willen hooren. In de tweede plaats maakt ook het feit, dat niet gesproken wordt van de ophef fing van den Ruhrweerstand,het au sérieux nemen van do nota onmogelijk. Men ver moedt, dat in een eventuèelo beantwoor ding, ook al geschiedt die in den zin als hoven aangeduid, Poincaré zal doen uit komen, dat zoolang Duitschland niet zeer duidelijk zegt, wat het zal doen om dien weerstand te doen ophouden, van een ver der in overwoging nemen van Duitsche voorstellen geen sprake kan zijn. Brussel en Parijs zouden reeds liun hou ding hebben vastgesteld voor de proce dure, die gevolgd moet worden, als Duitsch land niet met een eenigermato voldoening- gevende nota kwam. Het is mogelijk, dat daarbij, zooals ook den vorigen keer is ge beurd, de redenen, waarom do Duitsche aanbieding onaannemelijk is, zullen wor den uiteengezet. Wij brengen een smaakvolle sorteering in voor Jongens en Meisjes. Haarl.straat 132-134-136 Brengt Uwe kinderen mede, wij verrassen hen met een SS60 Wat men in Engeland zegt! Hoewel de juiste tekst der nieuwe nota gisteren nog niet gepubliceerd was, is de stemming in goedingelichte kringen gun stiger dan hij 'n vorige gelegenheid. Blijk baar is men van meening, dat Duitsch land niet slechts open kaart heeft ge speeld doch ook het aanbod van een on partijdige controle naar eventueel nog verborgen hulpbronnen maakt een goeden indruk. Natuurlijk zal veel afhangen van do juiste bewoordingen van het aanbod en zal moeten blijken of de inhoud overeen stemt met de voorstelling die men cr zich van heeft gemaakt. "Wanneer do Engelsche autoriteiten het voorstel hebben onderzocht zal vermoedelijk een gedachtenwisseling met de verhonden mogendheden volgen, zoodat ditmaal van een afzonderlijk ant woord geen sprake schijnt te zijn. Het oploopen van de Duitsche wissel koers te Londen wijst er op, dat men ook in zakenkringen optimistisch is over de kans ditmaal tot een regeling te komen. Officieelblijft de Regeering natuurlijk zwijgen. In antwoord op een vraag van Kenwortliy of de regeoring zich reeds in contact had gesteld met hare collega's te Parijs, Rome en Brussel, ten einde in za ke de schadevergoeding tot resultaat te komen, zeide Baldwin gistermiddag in het Lagerhuis, dat dit. vooralsnog niet het geval was, doch dat hij spoedig in staat hoopte te zijn tot nadere médedeelingen. De Vlaamsche Hoogeschool. De Belgische senaat heeft het beginsel van de vervlaamsching der Gentsche uni versiteit aangenomen. Communistisch complot in Duitschland. De crimineelo politie te KÖnigshütte is op het spo(or gekomen van een door com munistische arbeiders gesmeed complot om de electriciteitswerken te Ghorzow in de lucht te laten vliegen, ten einde de in dustrie, met name de stikstoffabriek al daar, tot stopzetting te dwingen. Vele per sonen zijn gearresteerd. 0 De Spanjaarden in Marokko. Uit de nadere berichten omtrent de jongste gevechten in de Spaansche zone van Marokko valt op te maken, dat een nieuwe en felle strijd in het zoo omstreden land is begonnen. Giftbcmmen in China. i Chineesche ambtenaren hebben in het bezit der ageerende Chineesche militairis- ten materiaal gevonden dat voldoende was voor de vervaardiging van 15.000 gifgas bommen. Het aanwenden van dergelijke moderne middelen om hun actie kracht bij te zet ten, heeft men blijkbaar te kras gevon den. Engelsche firma's liehhen reeds een waarschuwing ontvangen om de vervaar diging van hommen niet te vergemakke lijken. Alweer verwikkelingen! De bladen bevatten telegrammen uit Constantinopel, volgens welke Turksche gendarmes een aantal Grieken hij Trebi- zonde zouden hebben aangevallen. Het meerendeel" vermocht te ontkomen aan boord van een zeilschip. Niettemin werden er zes gedood en verschillende gewond. Gemeenteraad Alphen aan de Rijn. De Raad der gemeente vergaderde gis termiddag te 2 uur. Voorz. burgemeester dr. H. J. Lovink. Afwezig de heer Verduijn. De vergadering wordt geopend met ge bed, de notulen der vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld. Hierna geschiedt mededeeling van de ingekomen stukken, w.o. talrijke door Ged. Staten goedgekeurde raadsbesluiten. Naar aanleiding van een door het raadslid v. d. Linde gestelde vraag be treffende een woonwagenkamp, antwoor den B. en W., dat de toestand aan de Blocmhofsfraat ook hun zeer ongewenscht voorkomt. Een ander terrein is nog niet gevonden, doch deze kwestie zal de aan dacht van B. en W. blijven vragen. Naar aanleiding van een vraag van de raadsleden v. d. Linde en v. Dijk of er geen beroep mogelijk is op hel besluit van Ged. Staten, waarbij het raadsbesluit tot korting op de pensioensbijdrage van de ambtenaren niet werd goedgekeurd, zeg gen B. en W., dat zij een beroep niet wen schelijk achten. De heer v. Dijk meent, dat er, hoewel hij er thans nicf. op aan wil dringen, wel degelijk beroep open slaat. Hij zou echter, indien er werkelijk zulk een pensioenbijdrage noodig is, het salaris willen verhoogen. De voorz. ant woordde in het kort hierop. Naar aanleiding van een vraag van hot raadslid den heer v. d. Linde inzake het openhouden van café's na sluitingstijd, antwoorden B. en W., dat er twee veror deningen zijn. Het eene geeft vergunning aan hotelhouders om hun café's voor rei zigers open te houden, terwijl de andere verordening bepalingen bevat voor uit voeringen, enz. De vragensteller, de heer v. d. Linden, meent nog géén antwoord te hebben op do vraag door hem gesteld, of personen, die nog laat naar buiten moeten, ook in het nachtregister ingeschreven moeten worden. De voorz. maakt er attent op, dat de Burgemeester het recht heeft ontheffing van de bepaling te geven. Spr. denkt daar op een bescheiden wijze gebruik van te maken. Onder de ingekomen stukken: een mededeeling van den lieer Van Biest, dat hij zijn benoeming als lid van stembureau V aanneemt; een voorstel van het raadslid Noomen, tot een andere wijze van school geldheffing; het verzoek om ontslag van een tweetal onderwijzeressen bij het O. L. O. De voorz. stelt voor deze Stukken voor kennisgeving aan te nemen en te ren- voyeeren naar B. en W. om prae-advies. De heer Den Hertog informeert wan neer de beide leerkrachten zullen vërtrek- ken, daar hij voor stagnatie in het onder wijs bevreesd is. De voorz. zegt., dat B. en W. den da tum van ontslag bepalen, doch dat dit met stagnatie bij het onderwijs niets te malen heeftomdat, ingevolge de nieuwe L. O. wet geen nieuwe onderwij zeres mag worden aangesteld. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt besloten. Verder is ingekomen: De rekening over 1922 van de Water- cn Dijkhedrijven; verzoek van de gemeente Smilde om ad- haesio aan haar adres inzake het heffen van het belastingspercentage over den aanslag van 3 jaren gemiddeldverzoek van do vereen, tot bestrijding der Tuber culose, om haar ook over 1923 een subsi die van f 1500 toe te staan; verzoek van de afdeeling der Holl. Maatsch. van Land bouw, om voor haar verstel- en knipcur sus en op te richten naaicursus een bedrag van f 157.50 toe tes taan; verzoek van de school voor Chr. Nat. Onderwijs te Aar landerveen, tot het toestaan van gelden voor 6 nieuwe schoolbanken. De Voorz. merkt bij deze stukken op, dat het verzoek van Smilde zeer goed in de Ver. van Ned. Gemeenten ter sprake gebracht kan worden, en wil vaoor de heeren te Aarlanderveen eens in de inven taris snuffelen of er nog niet 6 oude-nieu- we banken beschikbaar zijn. B. en W. stellen voor alle stukken voor kennisgeving aan te nemen of te renvoyee- ren naar B. en W. om praeadvies. Naast deze adressen zijn nog ingekomen een afschrift van liet proces-verbaal van stemopname der jongste stemming, welke voor kennisgeving werd aangenomen; een adres van het hoofd der O. L. school aan den Oudshoornschen weg, om vergoeding van buiten den schooltijd gegeven onder wijs en een rekening en begrooting van de gezondheidscommissie, welke allen in han den worden gesteld van BJ en W. om ad vies. Na deze rijstebrijberg te iiehben door worsteld komen we aan de A g e n d a._ 1. Voorstel van B. en "W., om afwijzend te beschikken op het adres van J. van Zwieten Jr., om dispensatie van het be paalde bij de artt. 43 sub b en 45 van de Bouw- en Woningverordening. Het heeft den heer Den Hertog aan genaam aangedaan, dat er aanvragen ko men tot hét betrekken va-n land van het gemeentelijk grondbedrijf. Daarom treft het spr. dat dc eerste aan- VTage reeds van de hand gewezen wordt, omdat de geprojecteerde woning niet aan bepaalde eischen van welstand voldoet. Spr. wilde niet maar lukraak bouwen, doch elk geval op zich zelve bezien en dan acht spr. het spijtig, dat, gezien de benarde toe stand, B. en W. geadviseerd hebben in dit geval niet de grond te verkoopen. Do heer v. d. Linden ging lijnrecht tegen de ineening van den vorigen spre ker in, en meende dat tegenwoordig in de gemeente gebouwen verrijzen, die bet as pect benadeelen. Spr. herinnert aan de bevoegdheid van B. en W., om in de ver ordeningen om de 5 jaar wijzigingen aan te brengen, en stelt voor art. 114 der Bouw- en Woningverordening (het z.g. wel vaartsartikel) in dier voege te wijzigen, dat niet alleen aan bepaalde eischen van welstand, maar ook aan de eerste begin selen van schoonheid zal worden voldaan. De V o o r z. geeft een uiteenzetting, wat B. on W. genoopt heeft afwijzend te prae- adviseeren. Gaarne had men het verzoek ingewilligd, doch èn de Gemeente-architect bn B. en W. zelve war enna de situatie in oogenscliouw te hebben genomen van meening, dat het bouwen van kleinere woningen in deze omgeving minder ge- wenscht zou zijn. Het voorstel v. d. Linden wil spr. gaarne in overweging nemen. 2. Voorstel van B. en W. tot overschrij ving van de hypothecaire schuld ten be hoeve van den houw van een woning aan de Wiihelminastraat, thans staande ten name van den heer J. R? Schouten, op naam van de N. V. Handel- en Industrie maatschappij, gevestigd te Alplicn atyi den Rijn. Conform besloten. 3. Voorstel van B. en "VV. tot toekenning aan de bijzondere scholen van voorschot ten krachtens art. 103 der Lagei'-Onder- wijswet 1920. Volkomen meegaande met het voorstel van B. en W. wil de heer v. d. Linden toch de aandacht vestigen op dc onbillijk heid dio er z. i. bestaat ten aanzien van de Martha-stichting. Deze school wordt bevolkt met kinderen grootendeels uit an dere gemeenten, terwijl weinig of geen schoolgeld wordt betaald. De gemeente Alphen a. d. Rijn kan ech ter telkens maar weer de géiden voteeren. Spr. zegt deze dingen niet uit vooronr- deel tegenover de Martha-stichting, doch omdat hij het een onbillijkheid in het al gemeen acht. Gaarne zou spr. 2ien, dat er bij den be trokken Minister eens de aandacht op ge vestigd werd, om van de verplichting tot betaling ontheven te worden. De V o o r z. zegt overweging toe. Het punt wordt z. h. st. aangenomen. 4. Voorstel van B. en W. om hen to 1 machtigen tot het aangaan van een over eenkomst met G. van der Pijl om in de aan hem tóebehoorende slachtplaats te Aar landerveen de noodslachtingen te doen j plaats hebben en de uit nood geslachte dieren tijdelijk te bewaren. De heer v. Dijk vraagt of personeels- uitbrcidiug niet het gevolg zal zijn. De V o o r z. stelt den heer v. Dijk ge rust. De heer Bol spreekt een woord van dank aan B. en W. voor de indiening van dit voorstel, waarmee een onhoudbare toe stand een einde neemt. De heer D. v. Leeuwen kan zich aan sluiten bij den vorigen spreker, doch uifc er zijn verbazing en wrevel over, dat eerst nu met dit voorstel gekomen wordt. Indertijd heette het bestemde gebouwtje totaal ongeschikt en nu kan het in eens wèl! Ligt dit aan de willekeur van de ambte naren Met leedwezen constateert spr. do wei nige medewerking te dezen aanzien. Verder vraagt spr. of de doode beesten hij de secretarie aangegeven moeten wor den, en of de keurloonen daar gestort moe ten v/orden, of dat dit evenals met het be-, talen der belastingpenningen te Aarlan derveen kan geschieden. Do V oorz. antwoordt, dat de afkeuring indertijd niet lag aan de ambtenaren. Bij zijn komst in de gemeente achtte spr. ech ter ©en andere uitlegging van de Yleesch- keuringswet mogelijk en heeft er de auto riteiten van overtuigd en dit voorstel is het resultaat. Aangifte en betaling van keurloon moet ter secretarie geschieden. B. en W. zullen echter trachten na ©en paar maanden ook te Aarlanderveen do gelegenheid daartoe te openen. De heer Rijlaarsuam wil de veror- dening dermate wijzigen, dat voor afge keurd vleesch geen keurloon zal behoeven te worden betaald. De Voorz. zegt nog geen definitief voorstel daartoe te hebben. Waar hij ech ter van opinie is, dat de vleeschkeurings- wet, die hij van harte toejuicht, in de prac- tijk aan de menschen ten goede moet ko men, zegt hij overweging toe. 5. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling om trent dc toelating van kinderen uit deze gemeente op de O. L. School te Boskoop. Goedgekeurd. 6 Voorstel van B. en "W. tot wijziging 1 van de Verordening op de Paardenmarkt. Conform besloten. 7. Voorstel van B. en W. .tot wijziging van de verordening voor de openbare la gere scholen en het onderwijzend personeel dier scholen. De heer v. d. Linden wil bij absentie binnen 24 uur bericht geven aan de ouders, daar de kinderen anders niet gestraft zul len worden. De V oorz. wil ter tegemoetkoming toe voegen:- „Zoo spoedig mogelijk" waarmee de opponent genoegen neemt. 8. Voorstel van B. en W. tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Bloemhofstraat, aan de heeren G. Gcs-; man Lzn. en G. Zoetemeijer q.q., heiden alhier. Wordt z. h. st. goedgekeurd. 9. Voorstel van B. en W. tct verkoop van een perceel bouwgrond gelegen aan i de Prins Hendrikstraat, aan J. S. van de Sandt alhier. De heer Noomen heeft tegen het voor stel als zoodanig geen bezwaar. Wel acht spr. het bedenkelijk, dat de grond reeds in gebruik genomen wordt, voordat de raad -j het besluit tot verkoop heeft goedgekeurd. Indien deze goedkeuring eens geweigerd werd kreeg men onaangename verhoudin gen. De lieer de Wolf heeft dezelfde opmer king. Ij] De heer J. v. Lc e u w. e n weth., zegt dat de prijzen toch reeds vastgesteld wa ren. Bovendien is dc contractant op eigen risico gaan bouwen. Het voorstel woidt aangenomen. 10. Voorstel van B. en W. om do ge- meentewoning, Schoolstraat 28, onders- hands te verhuren aan G. van Heijningen 1 alhier. De Voorzitter zegt, dat niet J® heer v. Heijningen, doch de lieer C. J. Zuidam de nieuwe huurder is. De heer Herngreen vraagt wie de huur op f 1.75 p. w. bepaald heeft: de; huurder of het grondbedrijf? Waarom wordt van het tarief door den raad ge-, steld (f 1.25) afgeweken? Is dit niet heb saboteeren van een raadsbesluit? De heer v. Leeuwen weth., zegt, dat het grondbedrijf indertijd besloten heeft de huurprijzen weer op normaal pijl te 1 brengen. Waar het liier niet geldt een weduwe, maar iemand die regelmatig ©en huurprijs van f 1.75 kan en wil betalen, acht spr. een. verhooging met 50 ct. niet overdreven. i De heer Herngreen zal geen bezwaar maken legen het voorstel, doch het bogui- se1 acht hij onjuist. Terwijl men nu ta j hoog rekent, zal men bij een andere gele genheid weer beneden den bepaalden prijs i gaan. De heeren Koren en De Wolf on-i dersteunen het standpunt-Hej-ngrecr., enj zeggen, dat hier van de gelegenheid ge-j bruik gemaakt is, dat niets anders was te krijgen. De heer.de Wolf beweert, dat inen'i het geen huizen kan noemen eu acht d©L huurprijs van deze krotten nog voor f 1*251 abnormaal. De heer v. Dijk verdedigt de hu it ver-j hooging. De huizen, zijn voor deze huur- prijs niet eens rendabel. Indien er v.at op-*-;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2